KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
www.bojujemeprotirakovine.cz
ZDRAVÍ
Nádory hlavy
a krku - prevence
i u mladších
ročníků
FOTO: AVON
NOVINKY
Infuzní terapie
vitamínem C
v onkologii
AVON
Pochod proti
rakovině prsu
14. června
NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE
Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději
těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.
VÍTE PROČ ŽRALOK NEMÁ RAKOVINU A NENÍ NIKDY
NEMOCNÝ??? PROTOŽE MÁ SILNOU IMUNITU!
www.amedy.cz
V BOJI S RAKOVINOU VÁM
POMŮŽE SQUALENE 1000
2 · bojujemeprotirakovine.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Termínem cílená léčba jsou označovány léky, které blokují specifické
struktury potřebné pro množení a přežívání nádorových buněk.
Liší se od klasické chemoterapie – ta brání množení všech buněk
v organismu.
DOPORUČUJEME
7
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
o paliativní péči
Léčba šitá na míru
onkologickým pacientům
A
MUDr. Zuzana Zafarová
ODBORNÍK WWW.ULEKARE.CZ
Cílená biologická
léčba je nejmodernější onkologickou
terapií a je součástí
běžných postupů
léčby mnoha
zhoubných nádorů,
např. tlustého
střeva, prsu, hlavy
a krku, plic, ledvin,
jater a řady dalších.
by mohla
cílená léčba působit,
musí nádor danou
cílovou
strukturu obsahovat. Přítomnost
jednotlivých cílových struktur v nádorových buňkách
je množné zjistit speciálním
vyšetřením. Na základě toho
se konkrétní cílená léčba
podává jen u těch pacientů,
u kterých může být skutečně
účinná. Společně s volbou
a načasováním další onkologické léčby, jako je chemoterapie, ozařování a operace, to umožňuje zvolit
u každého pacienta nejvhodnější postup, což je označováno jako tzv. personalizace léčby. U pacientů,
jejichž nádor neobsahuje
konkrétní cílovou molekulu, není možné danou cílenou léčbu použít, nejen proto, že je drahá, ale i proto, že
vyvolává nežádoucí účinky,
a někdy může výsledek
léčby dokonce zhoršit. V ČR
je cílená léčba soustředěna
do komplexních onkologických center.
Cílená biologická léčba
je nejmodernější onkologickou terapií a je součástí
běžných postupů léčby
mnoha zhoubných nádorů,
např. tlustého střeva, prsu,
hlavy a krku, plic, ledvin,
jater a řady dalších. V ČR se
cílená léčba v praxi objevila na přelomu tisíciletí
a znamená úžasný pokrok
v onkologické léčbě.
Zásah “do černého”
Cílů v nádorových buňkách,
proti kterým máme k dispozici biologickou léčbu,je celá
řada.
Omezení přítomnosti
estrogenů – S tím si dokáže
poradit hormonální léčba,
historicky první léčba tohoto
typu. Využívá vlastnosti
některých nádorů prsu, jejichž růst závisí na přítomnosti estrogenů. Při cílené léčbě se lék naváže na
nádorový receptor pro estrogen a zabrání, aby se na tento receptor navázal estrogen.
Hormonální léčba,která blokuje tvorbu hormonu v organismu, se využívá u rakoviny prostaty.
Potlačení novotvorby cév
– tzv. angiogeneze. Jde o další mechanismus působení
cílené léčby. Rostoucí nádor
potřebuje bohaté krevní
zásobení, které mu dodává
kyslík a živiny. Některé
cílené léky blokují tzv. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) potřebný
pro novotvorbu cév v nádoru. Využívá se např. u karcinomu tlustého střeva nebo
ledviny.
Cílovou molekulou při onkologické léčbě můžou
být třeba mutované formy bílkovin zapojené v buněčných signálních dráhách, které řídí růst buňky.
Při mutaci této bílkoviny
je signální dráha neustále aktivována a nádorová buňka nepřetržitě
přijímá signál, že má růst
a množit se. Příkladem je
bílkovina BRAF, jejíž mutovaná forma se vyskytuje
v řadě melanomů.
Jiné léky určené pro cílenou léčbu působí dalšími
mechanismy a cílových
struktur je známa celá řada.
Některé se již používají v praxi, další jsou teprve hodnoceny ve studiích a některé
jsou na počátku svého vývoje testovány zatím jen v laboratořích.
Nežádoucí účinky
vs. úspěchy léčby
I když se vědci zpočátku
domnívali, že nebude mít
nežádoucí účinky, protože
je zacílená pouze na nádorové buňky, úplně tomu tak
není. Vedlejší účinky cílené
léčby zahrnují především
průjem, postižení jater,
kožní vyrážku, problémy
se srážlivostí krve nebo vysoký krevní tlak. Ukazuje se
ovšem, že výskyt vedlejších
účinků cílené léčby je
spojen s lepším výsledkem
léčby.
I cílená léčba má svá omezení. Některé nádorové
buňky si můžou vytvořit
proti cílené léčbě odolnost
(tzv. rezistenci). Dosáhnou
toho vlastní mutací, po které už na ně cílená léčba
nepůsobí, nebo si nádor
najde jinou cestu, jak růst.
V onkologii se proto často
využívá kombinace chemoterapie s cílenou léčbou,
která zlepšuje výsledky terapie. K podávání léků často
přistupuje i ozařování nebo
operace.
DALŠÍ
EXKLUZIVNÍ
OBSAH
NAJDETE
NA WEBU
KAMPANĚ
NA ADRESE:
bojujemeprotirakovine.cz
MEDIAPLANET
CZECH REPUBLIC
#bojujemeprotirakovine
BOJUJEME PROTI RAKOVINĚ
4. ČERVEN 2014
Projektový manažer:
Šárka Kašparová
+420 222 999 689
[email protected]
Business developer:
Jakub Johanides
Grafické zpracování:
Vratislav Pecka
Redaktor: Ing. Filip Uhlíř
Editor: Ivona Pecková
Foto: Shutterstock
Distribuce: Mladá Fronta Dnes,
4.června 2014
MEDIAPLANET Czech s.r.o.
Tel.: +420 222 999 692
E-mail: [email protected]
Pacient prioritou
Onkologové se podle svého
hesla vždy snaží vybrat
správný lék pro správného
pacienta ve správný čas. To
vyžaduje komplexní vyšetření pacienta, volbu léčebného postupu, který je pro
daného pacienta nejvhodnější, a jeho správné načasování. Léčebný postup,
který je nejčastěji kombinací
různých léčebných možností, volí celý tým lékařů a dalších zdravotníků. Jejich
cílem je zvýšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit
život nebo alespoň zmírnit
příznaky nádorového onemocnění.
ZDROJ:
1) National Cancer Institute:
Targeted Cancer Therapies 2014.
2) Česká onkologická společnost:
Cílená biologická léčba 2014.
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
3 · bojujemeprotirakovine.cz
Plastické operace prsou a výskyt karcinomu
MUDr. Roman Kufa
PLASTICKÝ CHIRURG,
VEDOUCÍ LÉKAŘ PERFECT
CLINIC A ODDĚLENÍ PLASTICKÉ
CHIRURGIE FN MOTOL
Proč je důležité
vyšetřit mamologicky
ženy, které se rozhodnou pro plastickou
operaci prsou?
Celorepublikové statistiky dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem. U žen nad 45 let,
které podléhají screeningu,
se absolutní počty nádoru
prsu v populaci zvyšují, ale
zvyšuje se současně počet
záchytu ve stadiu l., tedy
vyléčitelném. Snižuje se
úmrtnost a zvyšuje se tak
počet úplných vyléčení.
Ovšem i v mladší generaci,
20 – 40 let, která tvoří většinu
zájemkyň právě o plastickou
úpravu poprsí, těchto žen
během let, byť ne radikálně,
přibývá. U mladých žen se
absolutní počty nádoru prsu
zvyšují jen o desítky, nicméně tím, že standardně
plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází často až
v pozdním stadiu k prvnímu
vyšetření a to je problém.
Právě včasná diagnóza
karcinomu prsu je hlavním smyslem těchto vyšetření. Plastický chirurg musí
mít jistotu,že operuje zdravý
prs.
v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu došlo
k odstranění prsu a zadruhé
má větší pravděpodobnost
vyléčení z rakoviny prsu,
jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu,tedy včas.
žádný větší výskyt karcinomu po těchto operacích.
Co může způsobit
neodhalený karcinom
v prsu při jeho
operaci?
Plastický chirurg, který
provedl pacientce operaci prsu,by ji měl pravidelně
sledovat a součástí takové
pooperační kontroly je i mamologické vyšetření, které
může odhalit některé změny
terénu. Na naší klinice Perfect Clinic po operaci
zajišťujeme vyšetření prsu
radiologem
Nemusí způsobit nic,
ale problém je v šíření
neodhaleného maligního
nádoru, jeho mestastázování a snížení úspěšnosti léčby.
Je preventivní
vyšetření povinné?
Může samotná
operace nějakým
způsobem zvýšit riziko
výskytu karcinomu?
Není. Ale je nanejvýš
žádoucí. Pacientka tak
nepodstoupí zaprvé de facto
zbytečnou plastiku, když by
Nikoliv. Plastická operace ani implantáty
riziko vzniku rakoviny prsů nezvyšují. Není popsán
Jak často by měly ženy
chodit na kontroly po
plastické operaci
a jsou nutné i mamologické vyšetření?
Jak úspěšné bývají
úplné rekonstrukce
prsou po chirurgickém
odstranění karcinomu
prsu?
skutečně velmi dobré. Je
řada metod, kterými je
možné prs rekonstruovat.
V zásadě je můžeme rozdělit na dvě kategorie: s použitím umělého implantátu
a s pomocí vlastní tkáně
mikrochirurgickým přenosem. Výběr vhodné metody je individuální a závisí
na zdravotním stavu pacientky, ale i kvalitě a nadbytku kůže v oblasti odstraněného prsu. Prs dokážeme
rekonstruovat tak, aby se
tvarově co nejvíce podobal
zdravému prsu. A aby výsledek byl esteticky co nejlepší,
rekonstruujeme kromě samotného prsu i prsní bradavku.
Výsledky rekonstrukce
prsu po ablaci jsou
JEZTE ZDRAVĚ, VAŘTE
CHYTŘE, ŽIJTE DÉLE!
Nádorová onemocnění jsou v České republice
druhou nejčastější příčinou úmrtí a rovněž
druhou nejzávažnější příčinou nemocnosti
ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Dle
státního zdravotního ústavu ročně zemře na
nádorová onemocnění více než 27 tisíc osob.
Jedná se tak až o 23 % z celkové úmrtnosti. Česká
republika si tak již několik let drží přední místo
v celoevropských statistikách ve výskytu rakoviny obecně i ve výskytu onemocnění nádorem
tlustého střeva a rekta u mužů.
Příčin tohoto onemocnění je celá řada. Hlavním rizikovým faktorem je nevhodný životní
styl: obezita a s ní spojené špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, kouření a samozřejmě
také genetické faktory.
Nejčastější nádory však můžeme ovlivnit stravou! Dodržování obecných zásad vhodného
stravování je důležité pro prevenci nejen mnoha druhů nádorů, ale i pro ochranu před nemocemi srdce a cév, cukrovkou, nemocemi pohybového systému a jinými. Mezi nejčastější nádory
patří: nádory tlustého střeva a konečníku, plic,
prsu a žaludku. Vznik všech těchto nádorů lze
pozitivně ovlivnit vhodnou skladbou stravy.
„Z lékařského hlediska obecně platí, že vyšší příjem tuků zvyšuje riziko vzniku nádorů, a to nejen zažívacího traktu, ale i např. rakoviny prsu
u žen, nádoru prostaty u mužů atp. Optimální je
tedy konzumovat málo tuků, které jsou kvalitní,“
říká MUDr. Petr Hlavatý z oddělení obezitologie
Endokrinologického ústavu v Praze.
Co dělat proto, abychom riziko onemocnění
maximálně snížili?
Statistika, zkušenosti a vědecké poznatky hovoří
jasně o tom, že:
• vhodnou skladbou stravy je možné některým
nádorům předejít
• po úspěšné léčbě některých nádorů je možné
stravou snížit riziko jejich opakování.
• nehledě na to, že správnou výživou můžeme
zároveň snížit riziko onemocnění srdce a cév,
cukrovky a dalších.
A to snad stojí za trochu uvažování o skladbě jídelníčku a také způsobu úpravy jídel. Nejvhodnější tepelnou úpravou je vaření v páře, dušení
a pečení bez tuku. Řešením pro zdravou přípravu
stravy může být nádobí Zepter, které je vyrobeno
z ušlechtilé chromniklové oceli, která má bezpočet výhod. Je prakticky nezničitelná, odolná vůči
korozi, neutrální k vůni i chutím, neuvolňuje do
potravin žádné škodlivé látky a navíc zcela rovnoměrně rozvádí teplo. Potraviny se nepřipalují, lze
je zpracovávat s minimálním množstvím tuku,
soli a vody. Pokrmy jsou tak připraveny zdravě
a přitom chutně. Nádobí Zepter je rovněž držite-multisys.indd
lem prestižních ocenění jako Czech Superbrands
Award 2013 nebo KitchenInnovation of the Year
2014. Více informací o nádobí Zepter a zdravém
vaření naleznete na www.zepterclub.cz.
JEDINĚČNÝ MULTISYSTÉM ZEPTER - ŠETŘÍ
POTRAVINY, ENERGII, ČAS, PENÍZE
A CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ!
ZEPTER podporuje
1
5/27/14 3:35 PM
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
WWW.ZEPTERCLUB.CZ
4 · bojujemeprotirakovine.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
INSPIRACE
Otázka: Ivana Gottová se letos účastní Avon pochodu.
Má však ona sama nějakou osobní zkušenost s rakovinou prsu ze svého okolí?
Odpověď: „Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON Pochodu proti rakovině prsu se
budu letos 14. 6. účastnit již potřetí a je mi nesmírnou ctí být opět u toho,” říká Ivana Gottová.
Před rakovinou prsu se neschováš
Proč jste se rozhodla
svou účastí podpořit
pochod proti rakovině
prsu?
Onemocnění rakoviny
prsu se v současné době
týká každé osmé ženy v České
republice. I proto je hlavním
mottem letošního AVON
Pochodu „Před rakovinou prsu
se neschováš.“ Toto motto je
nesmírně pravdivé. Nemá cenu strachy zavírat oči, protože
rakovina prsu se může jednoho dne týkat každé z nás.
Ráda bych svou účastí podpořila nemocné ženy, dodala jim
naději a zároveň apelovala na
všechny ženy, ať nepodceňují
pravidelné preventivní kontroly. Právě včasné odhalení
nádoru může zachránit lidské
životy.
Jaký je hlavní účel
Pochodu proti rakovině
prsu, upozornit na
problém nebo pomoci
nemocným?
Oboje. Cílem AVON
Pochodu je dodat naději
těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.
Dalším účelem je samozřejmě
upozornit na problematiku rakoviny prsu a neustále dokola
vyzdvihovat význam preventivních vyšetření.
Máte nějakou osobní
zkušenost s rakovinou
prsu například z Vašeho
okolí, nebo jste se
rozhodla podpořit
projekt čistě jako boj
za dobrou věc?
Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON
Pochodu proti rakovině
prsu se budu letos 14. 6.
účastnit již potřetí a je
mi nesmírnou ctí být opět
BETAGLUKAN FORTE
250
, 30 t.b.l.k
u toho. Těším se, že v letošním roce obléknu růžové
Tričko, které navrhla studentka návrhářství Lucie Bendlová, a které zároveň slouží jako
vstupenka na Pochod, a společně s tisícovkami žen podpořím boj za dobrou věc.
Ivana Gottová
AMBASSADORKA AVON
POCHODU
Těším se, že
v letošním roce
obléknu růžové
tričko, které
navrhla
studentka
návrhářství
Lucie Bendlová.
Zajímáte se například
i o to, jak jsou využívány
vybrané peněžní
prostředky?
AVON Pochod proti rakovině prsu pro mne
není pouhý „Pochod“, ale projekt, který skutečně pomáhá,
a proto považuji za samozřejmé, že se zajímám, kam
finanční prostředky putují.
V loňském se díky Pochodu
podařilo předat neziskovým
organizacím šek na 6 milionů
korun a prodalo se nejvíce
Triček v historii, což je úžasné.
Doufám,že v letošním roce bu-
de částka opět o trošku vyšší.
Především však věřím v to, že
si tento den díky skvělé atmosféře se všemi ženami maximálně užijeme.
V čem si je největší
zákeřnost rakoviny
prsu například oproti
jiným nemocem?
Proč pochodovat
právě proti této nemoci?
Největší zákeřností rakovinu prsu je,že si opravdu
nevybírá. Týká se prakticky
každé ženy v jakémkoli věku.
Mladých dívek i našich babiček. Považuji proto za důležité opakovaně upozorňovat
na tuto problematiku a apelovat na ženy, aby nepodceňovaly význam pravidelných
vyšetření.
FILIP UHLÍŘ
[email protected]
Umíme zhodnotit Vaše
riziko rakoviny plic!
Pomocí nejmodernejších vyšetřovacích metod je již možné
vcelku přesně určit pravděpodobnost vzniku nádorového
bujení v plicích a také "biologický věk" Vašich plic.
Podle toho je pak možné posoudit, zda je nutné další
sledování a vyšetřování. Přijdte včas! Nepodceňujte prevenci!
...l.ěk st..v .bs. .jí.í .ří..d.í
b.t. l.k.. . vit. í. C, kt..ý .řis.ív. k ... .l.í
f..k.i i ..it.í . s sté . B.t. l.k.. js.. kv.s.i..é . .ův.d.
v. v s.ké 70% .ist.tě
Obs. .ktiv.í. sl.ž.k v 1 ž.l.ti..vé t.b.l...
356 mg 70% betaglukanu (tj. 250 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu),
80 mg vitamínu C.
.................cca 210,-Kč. Žádejte ve své lékárně
Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do
vyhledávače (www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.
GYNPHARMA s . .
A pokud kouříte, nebo jste někdy v minulosti kouřili,
pak to pro Vás platí dvojnásob.
MUDr. Jiří Votruba
RESPIMED s.r.o
Kartouzská 204/6, 150 00 Praha 5
tel: +420 257 225 127, +420 725 393 621
[email protected] | www.respimed.cz
4!
3
2
1
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
5 · bojujemeprotirakovine.cz
INSPIRACE
Pomáháme pacientům
s lymfomem
Vzájemně si pomáhat, vyhledávat
a šířit informace,
spojovat nemocné,
jejich blízké, i lékaře
a motivovat ty, kteří
se po onkologické
léčbě vracejí do
normálního života
je hlavním posláním
sdružení Lymfom
Help.
Chuť nečekat pasivně na
to, co přijde, vzít své zdraví
do vlastních rukou, najít
po úspěšném vyléčení
nový impuls k dalším životním aktivitám – to je
velká výzva pro všechny,
kteří onemocní rakovinou.
4!
3
2
1
FOTO: AVON
Včasná diagnóza
M
Á
V
K
L
OD VČESTŮL
NA
Pacientům s maligním
lymfomem dává naději
především včasná a správná diagnóza spolu s vhod-
ně zvolenou léčbou a novými léčebnými postupy jako je např. zavedení
cílené léčby, která je svým
účinkem namířena přímo
na rakovinné buňky a neničí okolní zdravé. Tato moderní léčba poskytuje nemocným velkou
šanci na návrat do běžného života a to bez poléčených komplikací či úplného vyléčení,což bylo ještě před 10 lety téměř nepředstavitelné.
Nejste sami
Téměř všichni pacienti
s maligním lymfomem se
potýkají s nejrůznějšími
otázkami, nejistotou, strachem či obavami. O bezplatnou pomoc se mohou
obracet na pacientské
sdružení LYMFOM HELP,
o.s.
www.lymfomhelp.cz
KOMPLEXNÍ PÉČE O IMUNITU A KOSTI
Kvalitní a cenově dostupné přípravky
společnosti Generica
Calcium a Vitamin D přispívá k udržení zdravých
kostí a zubů a k správnému fungování svalů.
Vitamin D přispívá k správnému fungování
imunitního systému.
ZDRAVÍ,
KTERÉ C
HUTN
Á
6 · bojujemeprotirakovine.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Nádory hlavy a krku se nevyskytují
jen u starších ročníků
FOTO: SHUTTERSTOCK
V České republice jsou
nejohroženější lidé
v Moravskoslezském
kraji a v severních
Čechách. Rakovina
hlavy a krku představuje šest procent
všech případů
rakoviny na světě.
AKTUÁLNĚ
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
LF MU A FN BRNO, IHOK
(JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO)
[email protected]
Globálně je ročně postiženo
nádorem oblasti hlavy a krku
více jak 600.000 pacientů
(2014). Výskyt nádorů hlavy
a krku se v České republice
v posledních letech ustálil
na počtu kolem 1150 osob.
Nejčastěji rakovinou krku
a hlavy onemocní lidé
ve věku nad 50 let, avšak
nedávno byl zaznamenán
nárůst počtu mladších lidí,
u kterých se toto onemocnění vyskytlo. Možnost onemocnění se ale zvyšuje
obecně se stoupajícím věkem. V poslední dekádě celosvětově výrazně vzrostl výskyt rakoviny hlavy a krku
především u žen.
Rizika
Vznik onemocnění jednoznačně podporuje zejména
kouření cigaret a dýmek,
žvýkání tabáku, pravidelná
konzumace alkoholu a nedostatek vitamínů a bílkovin v jídle. V cigaretovém
kouři je více než čtyřicet
kancerogenů. Významným
faktorem, který může ovliv-
nit výskyt nádorů oblasti hlava/krk (vyjma nádorů tonsil a spodiny ústní) je masivní protikuřácká kampaň.
Důkazem jejího fungování
je klesající tendence výskytu těchto nádorů v USA,
a to právě díky velmi intenzivním dlouhodobým protikuřáckým akcím.
Vznik nádoru
Relativní riziko pro vznik
nádoru je obecně u pravidelné konzumace alkoholu 2 až
6 x vyšší, u kuřáků je vyšší
5 až 25x. Rizikovým faktorem pro onemocnění rakovinou hlavy a krku je kombi-
nace alkoholu a cigaret.Alkohol sám o sobě sice nevyvolává nádorový růst, avšak
v přítomnosti kancerogenů,
např. z cigaretového kouře,
vznik zhoubného novotva-
Výskyt nádorů
hlavy a krku se
v České republice
v posledních
letech ustálil
na počtu kolem
1150 osob.
ru podporuje. Konzumace
alkoholických nápojů navíc
snižuje obranyschopnost organismu před kancerogenními látkami. Rakovinotvorný účinek byl prokázán
také u marihuany.Při vzniku
některých nádorů ústní části
hltanu hrají významnou roli určité typy lidského papilomaviru HPV (známého
především jako původce rakoviny děložního čípku).
Příznaky
Příznaky rakoviny hlavy
a krku se liší podle místa nádoru. Mohou to být například zánětlivá onemocnění
horních cest dýchacích.
Vždy je dobré poradit se
s praktickým nebo ORL
lékařem, zejména tehdy,
pokud příznaky trvají déle
než tři týdny. Je nutné si ale
také uvědomit, že nádorová
onemocnění hlavy a krku
mohou zůstat dlouhou dobu bez klinických příznaků
anebo jsou totožná s běžnými zánětlivými onemocněními horních cest dýchacích.
Například u nádorů nosu,
nosohltanu a vedlejších nosních dutin může být příznakem onemocnění krvácení z nosu, zápach z nosu,
porucha čichu a sluchu, bolest uší, zduření a brnění
v obličeji, také dvojité
vidění. U nádorů hrtanu to
jsou chrapot, dušnost, pocit
cizího tělesa, bolest v hrtanu, zduření krku a polykací
potáže. Nádory velkých slinných žláz se mohou hlásit
jako zduření slinných žláz,
bolestivost v těchto místech
a nehybnost (obrna) poloviny tváře. Příznaky nádorů
ucha jsou vleklý výtok
z ucha, často s příměsí krve,
nedoslýchavost, ušní šelest,
bolest ucha, závrať, nehybnost poloviny tváře. Nádory
mozku a očí nepatří do skupiny nádorů hlavy a krku.
Diagnostika
Obecně je rakovina hlavy
a krku diagnostikována a léčena až v pozdějších stádiích,
neboť pacienti přicházejí
k lékaři pozdě. Včasná návštěva lékaře, stanovení
správné diagnózy a brzké doporučení ke specialistovi by
mohlo výrazně zlepšit šance
pacientů na přežití.
Obecné informace o onemocnění nádory hlavy a krku
jsou k dispozici na stránkách:
www.rakovinahlavyakrku.cz.
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
7 · bojujemeprotirakovine.cz
INSPIRACE
Paliativní onkologická léčba a paliativní péče
Několik informací a podnětů pro pacienty k přemýšlení o závažných aspektech života
s pokročilou onkologickou nemocí.
INSPIRACE
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ ČESKÉ
SPOLEČNOSTI PALIATIVNÍ
MEDICÍNY ČLS JEPL
email: [email protected]
Paliativní
protinádorová léčba
Přibližně u jedné třetiny
pacientů je nádor diagnostikován ve stádiu, kdy již
není současnými postupy
vyléčitelný (kurabilní).
U těchto nemocných lékaři
často indikují tzv.paliativní protinádorovou léčbu.
Cílem této léčby je prodloužení života a zmírnění potíží,
které nádor působí, tedy
udržení co nejvyšší kvality
života. Paliativní protinádorová léčba může mít různou
podobu: operace, ozáření nebo tabletová nebo injekční
chemoterapie, hormonální
léčba nebo tzv. biologická
léčba. Tato léčba může držet
nádor „pod kontrolou“ po
řadu měsíců, někdy dokonce
několik let.
Pokud se pacient s lékařem
shodnou na tom, že nádor
nelze další onkologickou léčbou významně ovlivnit, nebo že je léčba pro pacienta
příliš zatěžující, doporučuje
lékař ukončení protinádorové léčby a přechod na symptomatickou paliativní péči.
Symptomatická
paliativní péče
Symptomatické paliativní
péče spočívá v mírnění nepříjemných projevů nemoci
a všestranné psychosociální a spirituální podpoře pacienta s cílem udržet při-
jatelnou kvality života
i v situaci pokročilé nevyléčitelné nemoci.
Návrh na ukončení onkologické léčby ve Vás může
probouzet pocit zklamání,
že lékař vzdává boj za Vaše
vyléčení a že Vás chce „hodit
přes palubu”.Pokud máte pochybnost, požádejte Vašeho
lékaře, aby Vám ukázal
všechny nálezy a výsledky,
které ukazují zhoršení nemoci. Možná nesouhlasíte
s ukončením onkologické
léčby, protože se obáváte, že
ztratíte kontrolu nad svou
nemocí. Možná, že se Vám
ukončení chemoterapie
zdá totožné s přiznáním porážky a s totální rezignací.
Zkušenost mnoha onkologických pacientů ukazuje, že
i po ukončení léčby je možné
udržet naději a pocit kontroly nad situací.
Protinádorová léčba
Ukončení protinádorové
léčby neznamená konec veškeré zdravotní péče. Způsob
dalšího sledování a péče by-
ste měli prohovořit s Vaším lékařem. V některých
případech jsou zcela dostatečné kontroly u praktického
lékaře. Na některých místech působí specializované
ambulance paliativní medicíny (např.na Masarykově
onkologickém ústavu v Brně nebo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové).
Ošetřovatelskou péči (např.
převazy ran, proplachy drénů, aplikace injekcí a infuzí)
v domácím prostředí může
poskytnout domácí zdravotní péče (tzv. „home care”).
Na některých místech
v ČR působí mobilní specializovaná paliativní péče
(tzv. „domácí hospicová
péče“), která formou pravidelných návštěv sester ale
také lékaře specialisty na
paliativní medicínu,psychologa a sociálního pracovníka umí zajistit i poměrně
intenzivní paliativní péči
u pacienta doma. Rozvoj
a dostupnost ambulantní
a mobilní paliativní péče je
však v ČR bohužel limitován
nevstřícným postojem zdravotních pojišťoven k úhradě
této péče. Někdy je zajištění
dobré péče v domácím prostředí velmi složité (např.
v rodině není nikdo, kdo
by Vám mohl trvale asistovat, popř. váš zdravotní stav
vyžaduje úpravy medikace, infuze, podání kyslíku
atd.). Při nedostupnosti domácí hospicové péče je v této situaci potřeba zvažovat
lůžkovou hospicovou péči.
Nejlepší péče
Hospic je zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována paliativní péče dobře školeným multidisciplinárním týmem.Hospic svým
pacientům garantuje
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí ani
jinými symptomy
že nebudou v pokročilé
či závěrečné fázi své nemoci osamoceni
že bude za každých
okolností respektována jejich důstojnost a autonomie
Seznam hospiců v ČR a potřebné kontakty naleznete
na www.hospice.cz
Když nádor nelze léčit
Ukončení onkologické léčby
neznamená, že v zápětí končí život. I po ukončení léčby
můžete být určitou dobu
aktivní a zcela nezávislý(á)
na cizí pomoci. Délku této
životní etapy je někdy obtížné jednoznačně odhadnout.
V takovém případě často
pomůže snaha žít „dneškem“, tj. tady a nyní. Snažte
se pokračovat v aktivitách,
které máte rád/a a ve vztazích, které jsou pro Vás významné. Je moudré využít
tento čas také k dokončení
a uzavření všech započatých
úkolů a „projektů“ v osobním i pracovním životě.
Zdroje informací o paliativní a hospicové
péči v ČR
www.paliativnimedicina.cz
www.umirani.cz
www.ascociacehospicu.cz
8 · bojujemeprotirakovine.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Infuzní terapie vitaminem C v onkologii
– zeptali jsme se za Vás odborníků
Na semináři jste
uvedla jeden případ
z Vaší praxe. Můžete
ho stručně popsat
FOTO: SHUTTERSTOCK
MUDr. Marta
Holíková
ODD. KLINICKÉ
ONKOLOGIE,
INPHARM CLINIC,
PRAHA (MH)
PharmDr.
Zdeněk
Procházka
EDUKAFARM,
PRAHA (ZP)
AKTUÁLNĚ
Pane doktore, můžete
alespoň ve stručnosti
uvést, jakým mechanismem působí infuzní
vitamin C na nádorové
buňky?
Nitrožilní infuze vitaminu C ve vysokých
dávkách působí na nádorové
buňky prooxidačně, protože
výhradně v jejich okolí vytváří peroxid vodíku, který
má na nádorové buňky cytotoxický efekt. Naproti tomu
na zdravé buňky působí antioxidačně, má ochranný
vliv.Tento duální účinek je ve
farmakologii do značné míry
unikátní, těžko bychom hledali účinnou látku, která má
obdobný dvojí efekt.
ZP
Může infuzní vitamin C
překyselit organismus,
narušit chemoterapii?
Proč nestačí tableta vitaminu C denně?
Použitím infuzního vitaminu C současně
s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost
této léčby, ovšem sníží se její
nežádoucí účinky. Překyselení není možné, protože
roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným
na pH 6–7, takže je neutrální,
neobsahuje konzervanty. A
tableta určitě nestačí. Při
podání vitaminu C ústy lze
dosáhnout v krvi jen nízkou
koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze
nutričních, nikoli však léčivých účinků.
ZP
Nedávno se k infuzní
terapii vysokými
dávkami vitaminu C
v onkologii vyjádřila
Vědecká rada České
lékařské komory. Jaké
je její stanovisko?
Vědecká rada ČLK ve
svém stanovisku vyjadřuje souhlas s postojem
České onkologické společnosti, že zatím nemůžeme
považovat vysokodávkovanou infuzní terapii vitaminem C za standardní protinádorovou léčbu, jelikož
klinické hodnocení v této
oblasti stále probíhá a není
ukončené. Na druhou stranu
Vědecká rada ČLK ve zmíněném stanovisku připouští
podávání této infuzní léčby
vitaminem C u onkologicky
nemocných na úrovni adjuvantní (= podpůrné) či komplementární (= aplikované
spolu se základní terapií),a to
se souhlasem a ve spolupráci
s klinickým onkologem.
ZP
Paní doktorko, vy jste
klinický onkolog, kdy
je vhodné nasadit
vysokodávkovaný
infuzní vitamin C?
U vybraných pacientů
je vhodné jeho komplementární využití v onkologické terapii – tj. přiřazení do
probíhající onkologické léčby k chemoterapii nebo radioterapii.
MH
Použitím
infuzního
vitaminu C
současně
s chemoterapií
nebo radioterapií se nesníží
účinnost této
léčby, ovšem sníží
se její nežádoucí
účinky.
Další možností je jeho
využití jako podpůrné léčby onkologických pacientů
v pokročilém stádiu onemocnění, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány.
Aplikace infuzního vitaminu C v obou případech
výrazně zlepšuje kvalitu
života pacientů.Mohu říci,že
tyto moje zkušenosti odpovídají výsledkům, které publikují například naši kolegové na amerických univerzitách Kansas, Iowa a Thomas Jefferson. V ambulanci
klinické onkologie v Jesenici u Prahy aplikujeme vitamin C v infuzi (v dávce 0,10,2g/kg) již několik měsíců
u pacientů s karcinomem
prsu, vaječníků, tlustého
střeva, slinivky břišní, plic
a dalších. Naši pacienti se
nacházejí v různých stádiích
nádorového onemocnění,
někteří podstupují současně
probíhající onkologickou léčbu, někteří jsou na symptomatické terapii.
S jakou chemoterapií
by se měl či neměl
infuzní vitamin C
kombinovat?
Američtí onkologové,se
kterými spolupracujeme, nezjistili žádné nežádoucí interakce při podávání
vysokých dávek infuzního
vitaminu C s jakoukoliv chemoterapií (s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje). Naopak
jeho komplementární podání se základní protinádorovou léčbou je žádoucí, protože výše uvedený duální
účinek vitaminu C na jedné
straně chrání zdravé buňky
před nežádoucími účinky
onkologické léčby a na druhé
straně nádorové buňky může
poškodit. To vše vede ke snížení toxicity chemoterapie či
radioterapie a ke zvýšení
kvality života onkologických
pacientů. Potvrzují to naše
zkušenosti a také aktuální
prohlášení amerického National Cancer Institute.
Ostatně, jak už bylo řečeno,
komplementární či podpůrnou aplikaci vysokých
infuzních dávek vitaminu C nedávno schválila Vědecká rada České lékařské
komory.
MH
Ano,jednalo se o 71letou
pacientku s karcinomem slinivky břišní a metastázami do jater, nemohla
vyjít schody do 1. patra pro
velké otoky dolních končetin, byla hodně unavená,
trpěla nechutenstvím, měla
úbytek hmotnosti (od začátku onemocnění 20 kg).
Po 4 aplikacích infuze vitaminu C v dávce 1x týdně
7,5g u ní došlo k výraznému
zlepšení celkového stavu
– na kontrole po měsíci vyšla schody bez problémů,
měla výrazný ústup otoků
dolních končetin, zlepšení
chuti k jídlu, přibrala 4 kg,
funkce ledvin byly v normě.
Zlepšení bylo patrné i v laboratorních parametrech –
zlepšil se stav celkové bílkoviny v séru, krevní obraz, jaterní testy a nádorové markery (protilátky proti nádorovým buňkám) se snížily
o polovinu. To vše bez aplikace protinádorové terapie,
která nemohla být u této pacientky indikována vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu. Pacientka
již absolvovala další sérii
4 aplikací vitaminu C jako
podpůrné léčby a kvalita života je u ní nadále výrazně
lepší.
MH
Mohou se u Vás pacienti objednat?
Pacienti z Prahy a okolí,
případně i ostatní,
mohou kontaktovat přímo
naší ambulanci klinické
onkologie na klinice v Jesenici u Prahy (e-mail: [email protected],
tel.: 241 416 990, 241 432 133
nebo 724 521 161).V případě,že
je pro pacienta naše
pracoviště příliš vzdálené, je
možné se obrátit na místně
příslušného lékaře, který se
touto terapií zabývá (viz
www.vitamin-c-infuze.cz).
MH
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
9 · bojujemeprotirakovine.cz
NOVINKY
Ozařování si poradí s nádorem,
je ale třeba chránit kůži
MUDr. Zuzana Zafarová
odborník www.ulekare.cz
Zdroje k článku: Čoupek P., Bednářová Z., Bartoňová E.
Postradiační reakce a možnosti jejich ovlivnění. Sympozium
Onkologie v gynekologii a mammologii 2006, abstrakt 043.
FOTO: SHUTTERSTOCK
Léčba zhoubných
nádorů probíhá různými
způsoby. V praxi to znamená, že zahrnuje operace, podávání léků a
ozařování. Ozařování
neboli radioterapie
využívá vysokých dávek
záření ke zničení nádorových buněk.
I když je přesně zacílená na
nádorovou tkáň,dochází i k poškození zdravé okolní tkáně
včetně kůže. Zčervenání, svědění, pigmentové skvrny – tyto
potíže lze účinně zmírnit.
Ozařování
TRÁPÍ VÁS ZDRAVOTNÍ PROBLÉM? ZEPTEJTE SE
V PORADNĚ WWW.ULEKARE.CZ/PORADNA
NYNÍ I JAKO MOBILNÍ APLIKACE KE STAŽENÍ NA
WWW.ULEKARE.CZ/MOBILNI-APLIKACE
NEBO POMOCÍ QR KÓDU
Radioterapie prodělala velký
rozvoj a používá se u většiny
nádorových onemocnění.
Nejčastěji jde o radioterapii
zevní, kdy přístroj otáčející se
kolem pacienta vysílá záření
z různých směrů tak, aby se
protínalo v místě nádoru.
Ozařované místo se přesně
označí na kůži pacienta. Někdy
se používá štít, který chrání na
ozáření obzvláště citlivé části
těla. Méně častá je tzv. brachyradioterapie, kdy je zdroj
záření umístěn přímo do těla.
Radioterapii podstoupí asi polovina pacientů se zhoubným
nádorem a jejím cílem může
být zničení celého nádoru,
často v kombinaci s protinádorovými léky, někdy zmenšení
nádoru před operací nebo naopak zničení nádorových buněk,
které nebyly odstraněny při
operaci, a v pokročilých stavech ji lze využít ke zmírnění
příznaků nádoru.
Samotné ozařování nijak nebolí. I při veškeré snaze zacílit
ho pouze na oblast nádoru může ale vyvolat nežádoucí účinky. Nejčastěji se objevuje akutní kožní reakce. Vzniká bezprostředně po ozáření a může
přetrvávat až několik týdnů.
Kožní reakce po
ozáření:
■ zčervenání
■ otok
■ svědění
■ zvýšená citlivost a suchost
kůže
■ tmavnutí kůže
■ pigmentové skvrny
Při vyšších dávkách záření nebo v místech zvýšeného dráždění (podpažní jamky, třísla,
oblast pod prsy) se můžou
tvořit puchýře, které splývají,
pokožka se odlupuje a obnažuje
se mokvající spodina. Vzácně
se vyskytuje i nejtěžší forma,
bolestivý postradiační vřed.
Jak chránit kůži:
■ Nevystavujte kůži příliš
slunci, používejte ochranné
krémy.
■ Noste volné oděvy
z přírodních materiálů.
■ Sprchujte kůži vlažnou vodou.
■ Nepoužívejte mýdla ani
deodoranty.
■ Holte se pouze holicím
strojkem.
■ Sušte kůži jemným
ručníkem bez tření.
■ V prevenci lze využít i speciální gel,který zabrání vzniku
mokvajících reakcí.Gel vytváří
na kůži tenký film,není mastný,proto nebrání účinkům
samotné radioterapie.Nanáší
se několikrát denně a lze jej
použít během celé léčby včetně
doby těsně před ozařováním.
Ke zklidnění lze použít obklady
s heřmánkem a následně potřít
nedráždivou mastí. Někdy se
provádějí oplachy fyziologickým roztokem, při riziku infekce se místo sterilně kryje a je
možné dané místo potřít baktericidním hydrokoloidním gelem, který se používá také jako prevence. Pacienti by se měli vyvarovat škrábání v dané
oblasti,působení tepla a neměli
by používat dráždivé masti.
10 · bojujemeprotirakovine.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
INSPIRACE
Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem
kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Každý rok onemocní v České republice zhoubným
nádorem tlustého střeva či konečníku asi 7800 osob.
Při srovnání s jinými státy
se řadíme dokonce k zemím
s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Jsou známy rizikové faktory, které
možnost vzniku onemocnění zvyšují. K nim patří
věk, životospráva, chronická
onemocnění střev a v neposlední řadě i genetická dispozice. Alarmující je fakt, že až
jedna čtvrtina nemocných
přijde k lékaři v pokročilém
stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do
dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší
než 5%.
Skrytý karcinom
Zákeřnost kolorektálního
karcinomu spočívá v tom,
že v počátečních stádiích se
může vyvíjet bez jakýchkoliv příznaků a člověk tak
mnohdy vůbec netuší, že
je nemocen. Přitom právě
včasná diagnostika výrazně
přispívá k úspěšnosti léčby
a prodloužení délky přežití
či k úplnému vyléčení.
Prevence
Pro preventivní vyšetření je
v České republice využíván
FOTO: SHUTTERSTOCK
AKTUÁLNĚ
FOTO: SHUTTERSTOCK
Jednoduchý krevní
test pro včasné odhalení
kolorektálního karcinomu
Test okultního krvácení do
stolice (TOKS), který by měl
být prováděn v rámci tzv.
screeningového vyšetření
u zdravých jedinců od 50 let
věku ve dvouletých intervalech. Toto vyšetření však
zachytí existující nádor
pouze v 17%. Screeningová
kolonoskopie, která zachytí nádor ve 100% je od roku
2009 další možností pre-
vence. V současné době je
k dispozici další alternativa TOKS - jednoduchý molekulárně genetický test s názvem Septin 9 ( nenahrazuje
však koloskopii). Tento test
umožňuje v krevní plazmě
odhalit marker, který je specifický pro kolorektální karcinom. Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro
pacienta, ale i pro lékaře,
který provede pouze běžný
odběr krve, který odešle do
laboratoře k analýze. Pokud
je test pozitivní, pacient je
doporučen na kontrolní koloskopii.
Test Septin 9 je prováděn
v CGB laboratoři a.s. Ostrava
od roku 2011 a další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz
Proč je screening na kolorektální karcinom důležitý?
Ročně na kolorektální karcinom celosvětově umírá přibližně 500 000 lidí, čímž se karcinom
tlustého střeva stává po karcinomu plic druhým nejčastějším nádorovým onemocněním
způsobujícím úmrtí. V raných stádiích se onemocnění může vyvíjet bez jakýchkoli příznaků.
Pokud je kolorektální karcinom detekován v časném stádiu, je léčba i velmi úspěšná. Z toho
důvod by pravidelná screening na kolorektální karcinom měl být nedělitelnou součástí
běžné zdravotní péče u osob starších 50 let.
CGB laboratoř
akreditovaná dle ČSN EN ISO 15189
TEST SEPTIN9
Jednoduchý krevní test
kolorektálního karcinomu
– rakoviny tlustého střeva
a konečníku.
Jaké metody jsou k dispozici pro časnou detekci kolorektálního karcinomu?
V řadě zemí existují předpisy pro screening. Obvykle doporučuje provést jedenkrát za rok
test detekce okultního krvácení (TOKS) ve stolici nebo jedenkrát za 10 let ambulantní
kolonoskopii. Oba tyto testy jsou účinné v boji proti kolorektálnímu karcinomu. Bohužel
pouze malá část cílové populace pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální
karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné a pracné. Test Septin9 je proto
přijatelnou alternativou.
Co je test Septin9?
Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok při časné detekci kolorektálního
karcinomu. Tento test umožňuje v krevní plazmě detekovat marker specifický pro
kolorektální karcinom. Lékař odebere krev, kterou poté odešle do diagnostické laboratoře
k analýze. Lékař má výsledek k dispozici přibližně po 1 týdnu. Pokud je ve vzorku
detekován tento marker, existuje u pacienta zvýšená pravděpodobnost výskytu
kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolposkopii i pro
potvrzení diagnózy nebo pro zahájení léčby.
www.pathology.cz
KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET
11 · bojujemeprotirakovine.cz
NOVINKY
Kožním reakcím
při ozařování lze
předcházet
Přesto, že medicína
už pokročila v mnoha
oblastech velmi daleko, rakovina je stále
ještě nemocí, se kterou si často neví rady. Jedinou možností
tak bývá podstoupení
zdlouhavé a fyzicky
náročné léčby.
V případě karcinomu prsu
je to především radioterapie, u níž se vedlejší účinky
mohou objevovat až po
ukončení léčby a někdy dokonce i po několika letech
Naštěstí existují prostředky,
které se tyto vlivy snaží
zmírnit.
Podpůrné prostředky
Velmi častý bývá výskyt
vyrážek a kožních onemocnění. Při ozařování může
dojít ke zrudnutí, svědění,
zdrsnění či vysychání kůže,
což může vyústit až do vzniku otevřené rány. Tyto projevy jsou velmi časté a podle
dostupných údajů postihují
9 z 10 žen, které podstupují
radioterapii pro karcinom
ONLINE PORADNA
Vše, co chcete vědět o zdraví,
najdete na www.ulekare.cz
Kolik mě bude stát
položení dotazu?
prsu.Všechny tyto problémy
jdou ale poměrně efektivně
řešit.Existují přípravky,které tyto nežádoucí efekty
minimalizují nebo dokonce úplně eliminují. Na trhu
jsou například speciální
transparentní krytí se silikonem, která podle nejnovějších klinických studií
snižují výskyt kožních reakcí až o 90 % a pomáhají
předcházet vzniku vlhkého
olupování kůže.
Stránky uLékaře.cz jsou největším českým webem
o zdraví. Měsíčně se zde
uživatelé podívají na 2,5 milionu stránek se zdravotní
tematikou. Zajímají vás výhody a rizika očkování? Jak
se léčit homeopatiky? Hledáte radu lékaře? Nebo chcete vidět instruktážní video
před tím, než absolvujete
určité vyšetření?
Vliv na psychiku
Zeptejte se některého z našich 40 odborníků v poradně.
Ta je nyní k dispozici také jako mobilní aplikace!
Kožní reakce spojené s radioterapií mají významný
fyzický, ale také psychický
dopad na většinu pacientek s karcinomem prsu.
V těžkých chvílích,kdy bojují s nemocí, dále narušují
jejich sebevědomí a zhoršují
duševní rozpoložení. Díky
novým materiálům a vědeckému výzkumu tak lze
těmto vedlejším účinkům
radioterapie účinně předcházet.
FILIP UHLÍŘ
[email protected]
Mám zdravotní problém
a chci se poradit
Chci službu zdarma
■ odborník zodpoví váš dotaz zpravidla během týdne,
v případě komplikovaného
dotazu může odpověď trvat
déle.Ideální pro ty,kteří hledají kvalitní službu zdarma
a nevadí jim čekat.
Spěchám na odpověď
■ položte dotaz v expresní
poradně. V pracovní dny garantujeme odpověď do 48 ho-
STAHUJTE PRO IPHONE
A TELEFONY S OS ANDROID
NA ADRESE
WWW.ULEKARE.CZ/APP
NEBO POMOCÍ QR KÓDU.
din. Bez registrace a s výběrem, zda bude váš dotaz
uveřejněn. Cena dotazu je
39 Kč.
Požaduji expresní
službu
■ odpověď dostanete do jednoho pracovního dne. Služba je dostupná přes mobilní
aplikaci uLékaře.cz za cenu
přibližně 78 Kč.
Proč využívat
uLékaře.cz
■ Obsah tvoří odborníci
tak, aby informacím
rozuměl i laik.
■ Informace si zde najdete
v podobě, která vám vyhovuje (články,videa, testy,
rozhovory, …).
■ Lékaři v poradně radí
prakticky a srozumitelně.
■ Všechny služby jsou
zdarma.
■ Pokud se s námi
potřebujete spojit,váš problém bude řešit skutečný
člověk, nikoli automat.
Kontakt
Pavlína Malá,
e-mail: [email protected],
tel.: 602 210 669
Věříme, že Mepitel Film
představuje řešení pro prevenci
poradiačních kožních reakcí.
®
• Rychlý nástup účinku.
• Dlouhotrvající účinek
8 – 12 hodin.
• Balení 10, 20
a 30 tablet.
www.nalgesin.cz
Mepitel® Film snižoval výskyt
kožních reakcí o 92% ve
srovnání s běžnými krémy.
Krka ČR, s. r. o., Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 221 115 115, Fax: +420 221 115 116
www.krka.cz; [email protected]
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
LNT 06/2014, Czech Republic, 2014-I-O18.
Když bolest volá...,
je tu Rychlé řešení.
Na přístroji záleží:
Mamografický screening se systémem Mammomat Inspiration
www.siemens.cz/healthcare

univerzální plně digitální mamografické zařízení určené pro
screening a diagnostiku stojících, sedících nebo ležících pacientů

zvyšuje efektivitu a jistotu v procesu stanovení diagnózy a míru
včasného odhalení rakoviny prsu

nabízí vyšší komfort pacientkám díky individuálnímu nastavení
pro minimální možné stlačení prsu

přináší vysokou kvalitu pořízených snímků při velmi nízké
radiační zátěži

umožňuje efektivní a snadnou obsluhu pro nemocniční personál

disponuje řadou vyspělých technologií – 3D tomosyntéza
(3D rekonstrukce prsu), stereotaktická biopsie prsu,
unikátní technologie PRIME atd.
Answers for life.
Download

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE