Zemědělství a venkov v českých
politických programech 90. let.
Reflexe vlastnictví ve volebních programech
z roku 1990
různé formy vlastnictví
OF
- rozvoj družstevních
i soukromých forem
zemědělského podnikání
KSČS
proti likvidaci zem.
družstevnictví
(vlastnictví nezmíněno)
soukromé vlastnictví
ČSL
- družstvo je svobodné
sdružení vlastníků a jeho
základem je soukromé
vlastnictví
Reflexe vlastnictví ve volebních programech 1992
různé formy vlastnictví
ZEMĚDĚLSKÁ STRANA
- družstva jsou jednou
z forem vlastnictví
- všichni družstevníci mají
právo podílet se na majetku,
který vytvořili
HSD-SMS
- všechny formy vlastnictví
musí být rovnocenné
OH
- ekonomika složená ze
soukromého, družstevního i
státního sektoru
ČSSD
- rovnost vlastnických forem
KSČM
- proti likvidaci zemědělského družstevnictví
SPR-RSČ
- vedle sebe musí existovat
jak družstevní, tak soukromý
sektor
soukromé vlastnictví
KDU-ČSL
- rodinné farmy vedle
transformovaných družstev
(míněna družstva vlastníků)
ODS
- družstva vlastníků
ODA
- důsledná privatizace
zemědělství, včetně subjektů
vzniklých po transformaci
dosavadních zemědělských
podniků
- důsledné naplnění
restitučních nároků
původních vlastníků
D’92
- velká soukromá
hospodářství nebo sdružení či
družstva vlastníků
R e fle x e v la stn ic tv í v e v o le b n íc h p r o g r a m e c h z r o k u 1 9 9 6
r ů z n é f o r m y v la s t n i c t v í
ČSSD
- n e n í p r o n á s d ů le ž i t á
p o d n i k a t e ls k á f o r m a , v á ž í m e s i
s te jn ě d ru ž ste v n ík ů , p o c tiv ý c h
p o d n i k a t e lů i s o u k r o m ě
h o s p o d a ř í c í c h r o ln í k ů
- o d s t r a n í m e p r a v i d la
z n e v ý h o d ň u j í c í z e m ě d ě ls k á
d ru žstv a
ČM US
- k f o r m á m v la s t n i c t v í s e
n e v y ja d řu je
S D -L S N S
- k f o r m á m v la s t n i c t v í s e
n e v y ja d řu je
- p o ž a d u j e „ d a ň o v é ú le v y p r o
d r u ž s t v a , k t e r á s e z a č n o u s p o d í ly
v y p o řá d á v a t v p ře d stih u “
LEV Ý B LO K
- o b v i ň u j e v lá d u z e s n a h y z n i č i t
„ n e sp rá v n é “ a p ro sa d it „ je d in ě
s p r á v n é “ f o r m y v la s t n i c t v í
KSČM
- d o b r o v o ln é s d r u ž o v á n í v la s t n í k ů
i z a m ě stn a n c ů
s o u k r o m é v la s t n i c t v í
ODS
- r y c h lé v y p o ř á d á n í r e s t i t u c í a
d o k o n č e n í p riv a tiz a c e
z e m ě d ě ls k ý c h p o d n i k ů , c o ž v e
s v é m d ů s le d k u p ř i n e s e li k v i d a c i
p o d n ik ů n e e fe k tiv n íc h
ODA
- d o k o n č it re stitu c e a p riv a tiz a c i
- t r a n s f o r m a c i z e m ě d ě ls t v í
sm ě řo v a t k e v z n ik u k o n k ré tn íh o
s o u k r o m é h o v la s t n i c t v í
K D U -Č S L
- d o k o n č e n í tra n sfo rm a c e
v la s t n i c k ý c h v z t a h ů ;
- p ro sa zo v a t ú p ra v u zá k o n a o d a n i
z p říjm ů (u m o ž n it d ru ž stv ů m a
o b c h o d n í m s p o le č n o s t e m , a b y
n á k la d y n a r e s t i t u c e p o s t u p n ě
o d e p i s o v a ly z e z á k la d u d a n ě )
S P R -R S Č
- ste jn é p o d m ín k y p ro rů z n é fo rm y
p o d n i k á n í v z e m ě d ě ls t v í
Otázka trhu ve volebních programech z roku 1996
regulace (ochrana) trhu
liberalizace trhu
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
- „postupné
přizpůsobování
standardům Evropské
unie, včetně systému
zaručených
minimálních cen a
kvót“
- využít všech
možností „k nezbytné
ochraně českého
zemědělského trhu“
- zachovat současnou
rovnováhu mezi
dovozem a vývozem
potravin
- podpora exportu
„agrárních specialit
ČR“
„Budeme prosazovat
takovou úroveň
ochrany trhu, která
odpovídá úrovni
ochrany našich
hlavních obchodních
partnerů.“
- „překonání tržního
znevýhodnění
prvovýroby levným
úvěrem“
ČMUS
- „ochrana vlastní
zemědělské
produkce“
ODA
- kritika protekcionismu na
zahraničních trzích
- požadavek
odstranění
diskriminace při
jedná-ních s EU
Závěry
„
„
„
Otázky spojené s transformací zemědělství a
s agrární politikou patří k důležitým
faktorům diferenciace politického spektra.
Otázky zprostředkování zemědělských a
venkovských zájmů zůstávají i nadále
aktuální.
Vzrůstá význam problematiky nekonvenční
politické participace zemědělského a
venkovského obyvatelstva.
Download

Zemědělství a venkov v českých politických programech 90. let.