Mgr. Jan Vedral, soudní exekutor
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha
tel: +420 211 150 206, e-mail: [email protected]
Naše zn.:
140 EX 00649/13-097
V Praze dne:
23.9.2014
Ve věci exekuce:
oprávněného:
Gentar s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, právní
zástupce Mgr. Zuzana Chmelová, advokát se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha
2,
proti
povinnému:
Zdeňka Kocinová, bytem Na hroudě 1957/55, 100 00 Praha 10, r.č. 47-53-18/134,
právní zástupce JUDr. Miroslav Ťupa, advokát se sídlem Jugoslávská 659/11, 120 00
Praha 2.
pro 1 294 821,24 Kč s přísl.
Věc: OZNÁMENÍ o rozvrhovém jednání
Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3,
Oznamuje, že dne 7.10.2014 v 15,00 hodin se bude konat rozvrhové jednání, a to v sídle
podepsaného soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 39, se sídlem Senovážné náměstí 977/24,
Praha 1.
Jednání se týká rozvrhu rozdělované podstaty, jež byla získána v dražbě konané soudním exekutorem dne
12.8.2014.
K tomuto jednání jsou předvoláni všichni účastníci rozvrhového řízení ve smyslu ust. § 337 odst. 2) OSŘ.
Nedostavíte-li se některý z účastníků a ani včas nepožádá z důležitého důvodu o odročení jednání (o
důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o
rozvrhu v jeho nepřítomnosti.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její
příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro
její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a
jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu. Po skončení
rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla
vyčíslena (§ 337b odst. 2 o.s.ř.).
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit tak,
aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké
výši dříve.
Mgr. Jan Vedral, soudní exekutor, v.r.
Exekutorský úřad Praha 3
Download

Mgr. Jan Vedral, soudní exekutor - Mgr. Jan Vedral, Exekutorský