Návrhy témat bakalářských prací
pro studenty sekce rusistiky:
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.

Struktura a sémantika ruských zaříkávání (příp. ve srovnání s českými).
Mgr. Ulyana Cholodová, Ph.D.

Jazykové prostředky k vyjádření politické PR v současné ruštině (na základě materiálů
masmédií).
Mgr. Jinřiška Kapitánová, Ph.D.

Komentovaný překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny (s přihlédnutím k
angličtině).

- pro Markétu Bittnerovou
Komentovaný překlad prezentace farmaceutické firmy z češtiny do ruštiny.
- pro Michaelu Packovou

Lexikální spojitelnost slovesa "dát - dávat" v češtině a jeho ekvivalenty v ruštině.

Lexém "менеджер" v současné ruštině a jeho užití v textu.
Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Kavkazské pohádky Konstantina Čcheidzeho.

Meziválečné Československo očima ruských emigrantů (vybrané paměti a reflexe dle
dohody s vyučující).

Meziválečné Československo očima ruských emigrantů (vybrané paměti a reflexe dle
dohody s vyučující).
PhDr. Milena Machalová



Překlad s glosářem a srovnávací analýzou odborného textu z lékařské oblasti
– pro Dominiku Barešovou
Překlad s glosářem a srovnávací analýzou odborného textu zvoleného žánru
(tematické zaměření textu dle vlastní volby).
– pro Janu Bajerovou
Vojtova metoda – lékařská terminologie
Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

Analýza ruských meziválečných periodik ve Slovanské knihovně v Praze (česko-ruské
vztahy).
Jekaterina Mikešová, Ph.D.

Reálie sovětského života v komedii Eljdara Rjazanova „Garáž“.

Téma Velké vlastenecké války v sovětském a ruském kinematografu: od mýtu k formě.

Tradice oslav Nového roku v ruských a sovětských filmech: nový smysl starých zvyků.

Ruské filmy v Česku (2000-2014): problém prezentace ruského kinematografu v
zahraničí.
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.

Amatérské a profesionální české titulky k vybraným ruským filmům.

Lokalizace jako specifický druh překladu.

Překlad odborného textu s komentářem.
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Téma ze současné ruské literatury. Próza, poezie, drama. Struktura: Autor, biografie, dílo,
rozbor zvolených titulů, reflexe kritické literatury.

Téma ze současného (historie) ruského filmu. Struktura: režisér, (herec, herečka),
filmografie, pohled na jeho celkovou tvorbu + kritická literatura, rozbor konkrétního díla.

Určitá geografická část Ruska jako objekt cestovního ruchu. Struktura: teorie cestovního
ruchu + obecné marketingové postupy, analýza konkrétního místa z hlediska marketingu
cestovního ruchu, tvorba nabídky.

Ruské výtvarné umění. Struktura: osobnost, dílo, pohled na celkovou tvorbu + kritická
literatura, analýza určitého uměleckého období jedné osobnosti + reflexe kritické
literatury.

Současný ruský sport. Struktura: osobnost, biografie, oblast působení a význam této
osobnosti pro danou sportovní oblast + reflexe osobnosti v tisku.
prof. Ludmila Stěpanova, CSc.






Moskevské metro: historie a současnost.
o – pro Rudněvovou Darinu
Historie čokolády v Rusku.
Historie zmrzliny v Rusku.
Historie porcelánu v Rusku.
Tradice čaje v Rusku.
Ruské frazeologismy v porovnání s ... (cizí jazyk)
PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.

Pojmenování platidel v ruštině a češtině (z hlediska onomasiologického, stylistického a
funkčního).

Vsuvky v odborném (administrativním textu).

Překlad s glosářem a srovnávací analýzou odborného textu zvoleného žánru (tematické
zaměření textu dle vlastní volby).

Překlad s glosářem a srovnávací analýzou odborného textu zvoleného žánru (tematické
zaměření textu dle vlastní volby).
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.


Rodinná politika současného Ruska (včetně vytvoření překladového glosáře aktuální
odborné terminologie).
Časopis ToP (všestranná charakteristika s důrazem na rusistickou překladovou
problematiku).
Translatologická problematika na stránkách časopisu Československá rusistika
(přehledová studie).
Překladová problematika na stránkách časopisů Ruský jazyk a Ruština v teorii a praxi.

2 témata dle vlastního výběru studentů


Studenti musí téma nejdříve konzultovat s vyučujícím a teprve potom si je mohou
zapsat.
Bakalářské diplomové práce budou psány v ruštině nebo češtině. Povinné pětistránkové
resumé bude v opačném jazyce.
V Olomouci 18. 2. 2014
PhDr. Milena Machalová
vedoucí sekce rusistiky FF UP
Download

Návrh témat závěrečných prací: