Mgr. et Mgr. Iveta Tichá
FUNKCE: koordinátorka prezenčního rozvrhu, koordinátora zahraničních studentů
TELEFON: 585 565 207
E-MAIL: [email protected]
ČÍSLO PRACOVNY: 4.40, 3. poschodí
VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ:
Zaměření na problematiku vybraných osobnostních charakteristik u vysokoškolských studentů a
způsob volby studia ve vztahu ke zvládání zátěže, dále na psychosomatiku a psychoterapii.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
1. Příspěvek ve sborníku Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného
poradenství V. s názvem: „ Psychosomatické souvislosti mezi zvládáním životních
situací, duševním zdravím a nemocí“. ISBN 80-7368-766-3
2. Příspěvek ve sborníku Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného
poradenství VI. s názvem: „ Kresba mandaly jako součást duševní hygieny“.
3. Příspěvek ve sborníku Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče s názvem:
Přehledová studie problematiky resilience a možných rizikových faktorů u dětí a
dospívajících v rodinném prostředí (Olomouc, 2009). ISBN 80-7399-888-2
4. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia (Olomouc, 2009):
Petrová, A. a kol.: „Žák sekundární školy 2“. ISBN 80-244 2288-6
5.Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia ( Olomouc, 2009):
Petrová, A.: „Vybrané kapitoly z psychologie“. ISBN 80-244-2422-4
6. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia (Olomouc, 2009):
Petrová, A. a kol.: „Význam psychologie v životě člověka“. ISBN 80-244-2423-1
7. „Psychologické aspekty v práci učitele“ ( PdF Ostrava, 2010) – kapitola v monografii:
Psychosomatické souvislosti, životní styl a rizika učitelské profese. ISBN 80-7368-913-1
8. Texty k distančnímu vzdělávání „Psychologie zdraví a psychosomatické vztahy“ (PdF UP
Olomouc, 2012) - v tisku
GRANTOVÁ ČINNOST:
2008 - GAČR (registr. č. 406/09/0333)-podání grantu : Psychologické
aspekty evropské migrace - Češi a Slováci ve Velké Británii.
2011 – „Inovace a modernizace výchovy ke zdraví.“ CZ.1.07/2.2.00/18.0009
Spoluúčast – modul Psychologie zdraví.
Doba řešení: 2011 – 2014, Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (ESF)
2011 – „Studium k rozšíření odborné kvalifikace.“ CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Spoluúčast – lektor/VŠ učitel
2012 – „Podpora inovace programů CŽV pro oblast průběžného vzdělávání“ – projekt
„Práce se skupinou“ – společně s Mgr. L. Křeménkovou, PhD.
2012 - „Podpora inovace programů CŽV pro oblast průběžného vzdělávání“ – projekt
„ Umění relaxace a zvládání stresu“ – společně s Mgr. L. Křeménkovou, PhD.
ABSOLVOVANÉ KURZY A VÝCVIKY:
1991 – roční stáž v PL v Kroměříži
a současně zařazena do speciální průpravy pro výkon práce
ve zdravotnictví
1991 –výcvik v hypnóze a autogenním tréninku v rámci České psychiatrické společnosti (1.a 2.
stupeň)
1991 – šestitýdenní sebezkušenostní skupinový výcvik v Lobči
Krátkodobější studijní stáže jsem absolvovala v Trenčíně,v Psychiatrické léčebně Hronovce,okres
Levice
2004, 2005 – přednáškové cykly z psychologie pro Model Institut v
Hradci Králové
2008 – Muzikoterapie (víkendový zážitkový seminář)
2008- Kurz automatické kresby
2008- Reflexní masáže (absolvování kurzu s certifikátem)
2008 – 2010 – absolvování 3-letého studia Moravské školy vnitřního vědění (ezoterika,
alternativní směry v medicíně)
2010 – workshop s certifikátem:“ Doporučení pro úspěšné projekty“
2010- workshop s certifikátem: „ Klima školy- sociální konstrukt a problémy s jeho měřením.
Psychologie založená na důkazech“.
2010- projektový workshop s certifikátem: „Metodologické aspekty výzkumu“
2010- Modul metodologicko- statistický s certifikátem
2010 – Modul metodologicko-statistický – „Analýza kvalitativních dat“ s certifikátem
2010- Prezentační dovednosti, publikování a eticko-právní oblast s certifikátem
2010- Základy projektového řízení I s certifikátem
2010 – Základy projektového řízení II s certifikátem
2011- „Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi. AKP-ČR-OL/S/008/2011,certifikát
2011- Prezentačné dovednosti II s certifikátem, „Psaní a publikování“
2011- Cogmed- trénink pracovní paměti.AKP-ČR-OL/S/016/2011,certifikát
2011 –„Moderní Rorschachovské systémy“, certifikát. AKP-ČR-OL/S/015/2011
VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:
Patopsychologie a psychopatologie, poruchy psychického vývoje, psychoterapie, psychologie zdraví,
psychoterapie a duševní hygiena, interakční komunikativní výcvik, psychosociální výcvik,
psychokorektivní intervence, komunikativní dovednosti učitele, psychologie problémového dítěte,
psychologie a reedukace, komunikace s rodiči, intergace žáků se spec. vzděláv. potřebami.
Download

Mgr. et Mgr Iveta Tichá - Katedra psychologie a patopsychologie