SIMPLY FINE
& MAXIMALLY SERVICEABLE
Sklárny Kavalierglass, a. s., jsou nejen významným evropským výrobcem technického skla, ale hlavně
renomovaným výrobcem skla domácenského. České sklo má již tradičně na světových trzích vynikající pověst
a jeho kvalita se stala legendou.
Borosilikátové žáruvzdorné sklo
je odborníky uznávané a spotřebiteli žádané díky mimořádně kvalitnímu
strojnímu i ručnímu zpracování, ušlechtilému vzhledu a praktickému mixu jeho užitných vlastností.
Inovativní výrobkové řady domácenského skla
, vytvořené tradičními technologiemi lisování nebo foukání, jsou
žádány především těmi, kdo milují ve své blízkosti čistotu, jas a otevřený prostor a také těmi, kdo si chtějí u sebe doma
neustále a všemi smysly vychutnávat příjemný pocit harmonie. A pak jsou zde ještě ti, kdo oceňují absolutní účelnost.
Předměty z bohatého sortimentu domácenského skla patří v České republice mezi nejúspěšnější exportní zboží vůbec.
České sklářství už od poloviny 19. století reprezentuje jedinečné spojení řemeslné dovednosti, technologické vyspělosti
a originálního designu, který vzniká v ateliérech akademicky vzdělaných umělců. Na mezinárodních výstavách
pravidelně získává vysoká ocenění. Ta jsou zase výzvou pro další růst značky
i všech hodnot, které za ní stojí.
The glass factory Kavalierglass, a. s. is not only significant European producer of technical glass, but mainly renowned
producer of the household glass.
The Czech glass has traditionally very good reputation on the world glass market and the quality is quite legendary.
The borosilicate heat-resistant glass
is recognized by experts and is desired by consumers because of its outstanding
quality of mechanical or handmade processing and because of its sublime design and practical mix of its quality.
The innovative product selection of household glass
created by traditional pressing or blowing technologies is
desired mainly by those who love the purity, brightness and open space in their proximity and by those who want to evoke
the harmonic feeling in their homes and enjoy this feeling by all senses. And then, there are those, who appreciate complete
usefulness. Objects from our household glass rich assortment belong among the most successful exported goods in the
Czech Republic. From the half of 19th century the Czech glass industry represented a unique connection of craft proficiency,
technology level of advancement and original design coming from academically educated artists’ studios. The Czech glass
regularly wins the best awards on the international exhibitions. And these awards are a challenge for the
growth and for all the values behind this brand.
brand
UNIQUE
SALES PROPOSITIONS
Klíčovou předností značky
health safety
Sklárny Kavalierglass, a. s., zavedly systém jakosti podle ČSN
ISO 9002, který je pravidelně obhajován u pražské pobočky
je image spolehlivosti a důvěry, kterou potvrzují celé generace
certifikačního orgánu RW TÜV Essen. Od roku 2004 jsou navíc
uživatelů. Ti si mohou být jistí, že dostávají k užívání komplexní sortiment prvotřídních, zdravotně
držitelem certifikace podle ČSN ISO 9001:2000. Systém zaručuje,
nezávadných výrobků, vyhovujících přísným hygienickým standardům. V nabídce najdou vše,
že jsou všechny definované požadavky dodržovány ve všech
co potřebují jak k tepelnému zpracování pokrmů na všechny způsoby, tak k jejich estetickému
fázích cyklu výrobku, tj. od průzkumu spokojenosti zákazníků přes
servírování i dlouhodobému uchování.
řízení zákaznických požadavků, nákup vstupních surovin, přípravu
Promyšlený koncept sladěného designu umožňuje komukoli snadno a flexibilně vybavit kuchyni
výroby, vlastní výrobu, nakládání s odpady, výstupní kontrolu, balení,
a celou domácnost v soudržném a zároveň osobitém stylu. Tvarová a rozměrová provázanost
umožňuje vytvářet funkční soubory podle aktuální potřeby.
Výrobky lze v kombinacích doplňovat o plastové prvky a montury. Plochá plastová víka umožňují
přehledné stohování, které je méně náročné na kapacitu kuchyňských skříněk a polic.
Komponovaná nabídka ucelených souprav v místě prodeje zákazníka lépe oslovuje. Ten oceňuje
její strukturu a vybírá si pohodlněji i velkoryseji. Otevírá se mu navíc příležitost zakoupit zboží jako
univerzální dárek, jehož přidaná emocionální hodnota bude opravdu na výši.
The image of trust and confidence, which is confirmed by entire generation of customers, is the key
advantage of
brand. Customers can be assured that they are getting full range of premium
and safe products that suits strict hygienic standards. They can find everything they need for all kinds
of cooking and for their aesthetic presentation and long-term storing.
Sophisticated concept of design allows anyone to equip easily and flexibly the kitchen and whole
household while maintaining unified and original style. Shapes and dimensions of the products allow
expedici a prodej až po zpracování zpětné vazby trhu. Společnost
je hrdá na skutečnost, že ona sama i její výrobky patří mezi ty, které
Sklo
patří do skupiny recyklovatelných skel, která vynikají vysokou teplotní a chemickou
odolností v souladu s mezinárodní normou ISO 3585. Veškeré výrobky jsou klasifikovány jako vhodné pro
styk s potravinami a mají osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Lze je používat nejen v domácnostech, ale
i ve veřejném a účelovém stravování. Představuji jednu z cest k energetickým úsporám.
Sklovina
splňuje hygienické nároky. Je neporézní, netečná k účinkům horkých a agresivních
tekutin, nepřijímá ani příchuti ani pachy. Nádobí z této skloviny není náchylné ke tvorbě příškvarů. Případné
silné znečištění se z něj snadno odstraní. Je snadno omyvatelné jak ručně, tak v automatických myčkách.
Lisované výrobky
jsou vytvrzené.
To znamená, že
procházejí řízeným
procesem, v jehož průběhu
se na povrchu stěn vytvoří
Products can be completed by plastic accessories. Flat plastic lids provide well-arranged stacking,
tlakové napětí, které
výrobky trvale chrání proti
which demands less space in kitchen cabinets and shelves.
mechanickým a tepelným
The combined offer of unified sets will attract the customer at the point of sale. The customer
šokům. Několikanásobně
a possibility to buy the products as a universal gift with emotional added value.
Netvrzené sklo
Non Hardened glass
jsou vnímány jako přátelské k životnímu prostředí.
creating functional product groups as needed.
appreciates its structure and his selection will be more comfortable and generous. Further, it is
Tvrzené sklo | Hardened glass
také zvyšuje jejich odolnost
vůči rozbití či prasknutí.
Zdravotní nezávadnost
Health safety
Management kvality
quality management
VARIABILITY
& COMPLEMENTARITY
Výčet cen a ocenění
2010 – Czech Grand Design
Cenu v kategorii «Designér roku»
získalo Studio Olgoj Chorchoj
za návrh kolekce from.
2013 – Good Design
Čeští designéři Žampach
a Chabera obdrželi prestižní
americké ocenění za návrh setu na čaj a kávu KON.
2014 – Housewares
design awards
Výrobek Smart Touch /
souprava 3 hranatých mís/
se stal finalistou v kategorii
«Cookware&Bakeware». Tento výrobek vyniká
radikální změnou v designu,
tzv. zapuštěnými uchy
pro lepší a bezpečnější
uchopení.
2013 – Czech Grand Design
Studio Deform s Jakubem Pollágem a Václavem
Mlynářem vyhráli v kategorii «Objev roku» za design
skleněného stolu a skleněného svítidla Transission.
Sortiment
jako výjimečně ucelená nabídka s ambicemi stát se pro spotřebitele
řešením první volby,
je systematicky uspořádán pro obchodní, logistické a komunikační účely do 4 skupin.
Skupina Exclusive je určena k uspokojování potřeb zákazníků, kteří mají zvýšené
požadavky také na estetický dojem a reprezentativní úroveň nabídky.
Skupina Collection je druhově nejpestřejší a na trhu nejvyhledávanější. Je určena pro běžný
i náročný provoz kuchyní jak v domácnostech, tak v profesionálních stravovacích zařízeních.
Skupina For Kids přichází naopak s cenově dostupnou nabídkou kvalitních
a bezpečných kojeneckých lahví/saviček.
Skupina Vases se orientuje na náročnější zákazníky, kteří při vybavování svých
The glass factory Kavalierglass, a. s. implemented the quality system according to ČSN ISO 9002 standard,
domácností nebo pracovišť myslí zkrátka na všechno. Oslovuje i ty, kdo žádají za přijatelnou
which is regularly justified at the Prague certification authority branch RW TÜV Essen. Factory is also owner of
cenu výrobky prémiového segmentu.
the certification according to ČSN ISO 9001:2000 from the 2004. These system guarantees, that all defined
requirements are observed in all the phases of the production cycle. From the customer satisfaction research
over the customers’ needs control, buying raw materials, production preparation, production itself, handling
the waste, final control, packaging, shipping and selling to the customers, feedback processing. The company
is proud that their products and company itself belong between those who are seen as an environment-friendly.
glass is fully recyclable glassware, which is remarkable for its high temperature and chemical
resistance according to the international ISO 3585 standard. All the products are classified as food-contact
suitable and have health safety certificate. Products can be used in homes but also in public and purpose-built
catering. They represent one of the ways to the energy savings.
glass also meets hygiene standards. It is non-porous, inert to the hot and aggressive fluids effects, it
does not receive neither flavours nor odours. Dishes from this glassware are not susceptible to the formation of
burns. Any strong stains are easily removable. It is also easily washable manually or in dishwashers.
pressed products are hardened. It means that the products go through a controlled process, during which
assortment is exceptionally complex range and has the ambition to become
a consumer solution number one. The assortment is systematically arranged for business,
logistic and for communication purposes into 4 groups.
The Exclusive line is designed to meet the needs of customers who have high
requirements for the aesthetical impression and representative level of the product.
The Collection line is most varied and most popular on the market. This group is
designed for regular and also for intensive kitchen operation at home and in professional
catering facilities.
The For Kids line comes with affordable range of quality and baby safe bottles / dummies.
The Vases line focuses on demanding customers, who think of everything while equipping
the pressure stress is created on the surface of the walls and this pressure is constantly protecting the products from
their homes or offices. This group is addressing those who want the premium segment
the mechanical and thermal shocks. This pressure also increases their resistance from breaking or cracking.
products for a reasonable price.
item No.
capacity/l
size/mm
pcs
kg
m3
mm
mm
mm
mm
pcs
EaN
item No.
capacity/l
size/mm
pcs
kg
m3
mm
mm
mm
mm
pcs
EaN
ExclusivE
look juG
3270/MET
Glass Twin wiTh handle
1,80
12
8,48 0,077 550 400 350
1900
240
8593419915635
FRom juG
3260/MET
1,30
12
7,00 0,055
495of plastic
350 320
1750 300
Colours
accessories
1,5
6
4,19 0,033 475 325 215
Coloris des accessoires
plastiques
look muG
2522/2
1655
цвет пластмассовых аксессуаров
8593419382956
210
8593419350641
0,25
20
6,30 0,045 565 370 215
1870
640
8593419152023
0,30
20
7,02 0,045 565 370 215
1870
640
8593419915642
2424/4302/
4002/2
0,2
2434/4332/
4012/2
0,35
12
5,70 0,037 475 325 240
1830
420
8593419152511
Product description
Vyobrazení
6
7,97
Produktabbildung
0,024 495 335 145
1830
360
8593419152504
Изображение изделия
6
3,75 0,024 460 240 220
1690
1,00
6
Name
1,10
3,75 0,024 460 240 220
1690
JANA JUG
Název
Name
4
3,33
Désignation du produit
KONVICE JANA
JANA KANNE
JANA VERSEUSE
294
8593419350849
ecoration
deX
1,00
caRaFe indis
294
8593419350610
0,018 230 230 335
1825
300
8593419185724
caFe indis wiTh handle Название
No.
Capacity230
/l
2546/
1,10
4
3,34 Item
0,018
230
335
pcs
1825
pcs
300
8593419184017
ExclusivE - DouBlE Wall
ЧАЙНИК «ЯНА »
3522
0,60
16
576
juG dual
1,00
8
5,35 0,034 590 275 210 1830
Glass dual
mm
mm
mm
1,91 0,013 355 275 130 1900
702
pcs
702
8593419152948
EaN
8593419152955
384
8593419152931
7206
3270/MET
270x179x62
6
12
6,31 0,077
0,022 395
8,48
550 290
400 195
350 1710
1900
384
240
8593419484261
8593419915635
2322/2
0,20
310x228x62
6
9,73 0,032 395 330
245 1865
252
8593419484278
2342/2
0,20
Article
7226 Capacity
3,50
3260/MET
1,30
350x268x62
12,75
0,042 395
7,00 0,055
495 370
350 285
320 1860
1750
216
300
8593419484292
8593419382956
360
210
Code EAN
8593419484483
8593419350641
240
8593419484506
7216
2,50
7226
3,50
Zboží
Objem
Article
6906
2534/S/P
Volume
1,50
1,5
Size
Rozměr
Weight
Length
Height
Hmotnost
Délka
Výška
Länge
Höhe
6
12
Dimension
Ø 234x58
Размер
Oбъем
Ø 270x 70
5
Длина
Высота
6,61 0,030 375 290
280 1830
oval
2522/2 bakinG
0,25 dish
20
6,30 Volume
0,045 565Width
370 215
7536 juG 2,50
FRom
6
8,13 Objem
0,035 400 Šířka
340
Kód EAN
EAN-Code
Hauteur
Longueur
4,65 0,033
0,019
310
245
65 Poids
4,19
475 255
325
215 1620
1655
Вес
EAN code
EAN код
8593419152023
8593419484490
1870
640
8593419915642
6906
1,50
240 1830
252
8593419484445
6926
2,50
No.
pcs inØa master
6926/6936 2,50
+ of
1,50
270x116carton
3 5,70
7,02 0,037
0,025 300
2424/4302/
0,2
12
475 295
325 280
240 1270
1830
Počet v přepravním balení
Full Pallet Height
4002/2
oval casseRole wiTh lid
Stückzahl im Umkarton
2434/4332/
0,35
6
7,97 0,024 495 Výška
335 plné
145 palety
1830
7536/7546
2,50Nombre
+ 1,90 de320x250x112
7,35 0,025 355 275 Palettenhöhe
260 1710
pièces par colis3
4012/2
Количество
штук lid
Hauteur palette pleine
RecTanGulaR
RoasTeR
wiTh
lin
coFFee makeR
- clEar
144
420
8593419484476
8593419152511
oval bakinG dis
360
162
8593419152504
8593419484452
Round casseRo
7216/7576
2,501,00
+ 1,90 261x228x108 63 3,75
8,46 0,024
0,023 350
203
460
RecTanGulaR RoasTeR wiTh plasTic lid
lin coFFee makeR - smokE, oraNgE, grEEN
7216/
2,5+1,9
261x228x108 3
9,56 0,025 350
7576/D
203
1,00
6
3,75 0,024 460
180
294
Round
wiTh lid20
2692/2 casseRole
0,30
Volumen
Breite
Volume
Largeur
7,02 0,045 565 370 215
в транспортной коробке
Высота полного паллета
RecTanGulaR
caRaFe
indis RoasTeRs - sEt of 3pcs
311
2546
1,5/2,5/3,5
1,10
255
240 260
220 1710
1690
8593419484469
8593419350849
Počet
na paletě
260 výrobků
280 1830
180
Stückzahl
der Palette
240 220auf 1690
294
8593419484605
8593419350610
Nombre de colis par palette
количество штук на паллете
270x179x62/
310x228x62/
caFe indis wiTh handle
350x268x62
2546/
1,10
casseRolle seT
43
14,25
0,028 375
3,33 0,018
230 290
230 260
335 1710
1825
144
300
8593419484339
8593419185724
4
3,34 0,018 230 230 335
300
8593419184017
Transport packaging information
0,30
juG
313dual
1,5+2,5+2,5
2
2142/2
0,40
Popis výrobků se může
podle0,016
zvyklostí
6 lišit
2,37
365země
285 150 1800 528
8593419152986
Die Produktbeschreibung ist den landestypischen Beschreibungen der erschiedenen Länder
8
colis 8593419152931
5,35 0,034Informations
590 275disponibles
210 1830sur le384
3280
1,10
6
5,28 0,029 430 355 190 1860
324
8593419152924
3632
1,00
информация о транспортной коробке
Glass dual
2,50
6906/6916
1,50 + 1,00
6926/6936
2,50 + 1,50
oval casseRole
No. of pcs on one pallet
1825
Round bakinG d
7536
2152/2
Описание продукта может отличаться в соответствиис практикой употребления названия в
стране языка.
1,50
216
12,96 0,046 Informace
535 355 o přepravním
240 1795 balení
56
8593419484674
über 355
Verpackungsmasse
und versandeinheiten
7,74Infos
0,039
339 322 1775
80
8593419484704
8593419152979
7206
640
2
480
RecTanGulaR Ro
1870
ExclusivE
- DouBlE Wall
312
2,5/1,5/2,5
2,45 0,020 395 305 170 1850
ExclusivE - smart t
260 1710
320x250x63
6 product
1,58 can
0,012
260 to
140
1830 of each
720 country.
8593419152962
The description of the
differ330
according
practice
6
capacity/l
1,50
1,80
0,20
La désignation des produits peut varier selon l‘usage de chaque pays.
item No.
Glass Twin wiT
2182/2
juG Twin
94
mm
6906/6916
+ 1,00sauceR
Ø 234x93
0,032 500
265
lin
muG 1,50
wiTh
and 6lid11,22Объём
Ширина
lin coFFee makeR - smokE, oraNgE, grEEN
3632
m3
7216 juG 2,50
FRom
6926 muG 2,50
look
lin coFFee makeR - clEar
2546
6
kg
ExclusivE - smart touch
Артикул
Présentation du produit
203
0,20
1,99 0,013 375 275 130 1900
pcs
Round
bakinG
dish
lin
- clEar, smokE,
oraNgE,
grEEN
Gewicht
Dimension
ArtikeljuG Volumen
lin muG wiTh sauceR and lid
203
6
size/mm
RecTanGulaR
RoasTeR
look
juG
FRom juG
2692/2
0,20
capacity/l
2342/2
lin juG - clEar, smokE, oraNgE, grEEN Barevnost plastových doplňků
Farbe der Kunststoffmontur
2534/S/P
2322/2
item No.
7536/7546
2,50 + 1,90
RecTanGulaR Ro
7216/7576
2,50 + 1,90
RecTanGulaR Ro
7216/
7576/D
2,5+1,9
RecTanGulaR Ro
311
1,5/2,5/3,5
casseRolle seT
2182/2
0,20
6
1,58 0,012 330 260 140 1830
720
8593419152962
312
2,5/1,5/2,5
2152/2
0,30
6
2,37 0,016 365 285 150 1800
528
8593419152986
313
1,5+2,5+2,5
2142/2
0,40
6
2,45 0,020 395 305 170 1850
480
8593419152979
1,10
6
5,28 0,029 430 355 190 1860
324
8593419152924
juG Twin
3280
Suitable for use in an oven • Lze používat v troubě • Geeignet für Backofen •
Utilisable aufour • Можно использовать в духовом шкафу
+300°C/-40°C
max. 200 °C
Recyclable – without cadmium and lead
Vyrobeno z recyklovatelné skloviny bez kadmia a olova
Hergestellt aus Recycling-Glasmasse ohne Kadmium und Blei
Fabriqué à partir de verre recyclé exempt de cadmium et de plomb
Не содержит кадмий и свинец. Пригодно для вторичной переработки
Suitable for use in a microwave oven • Lze používat v mikrovlnné troubě •
Geeignet für die Mikrowelle • Utilisable au four à micro-ondes • Можно
использовать в микроволновой печи
GLASS ONLY
Guaranteed for use at temperatures between – 40 °C and + 300 °C.
Garantované teploty platí pouze pro sklo.
Garance použití při teplotě od – 40 °C do + 300 °C
Benutzungsgarantie bei Temperatur von – 40 °C bis + 300 °C
Garantie d’utilisation pour des températures comprises entre – 40 °C à + 300 °C
Гарантия использования при температуре от – 40 °C до + 300 °C
10-year guarantee of all functional properties
10 let garance všech užitných vlastností
10 Jahre Garantie aller Nutzeigenschaften
Toutes les propriétés d’usage garanties 10 ans
Гарантия сроком 10 лет на все потребительские свойства
Suitable for use on an electric plate • Lze používat na elektrické plotýnce
• Geeignet für Elektroherd • Utilisable sur plaque électrique • Можно
использовать на электрической плите
ANTI COLIC ICON
Reduce infant occurance of colic
Snižuje výskyt dětské koliky
Reduzieren das Kinder Auftreten von Koliken
Réduire occurance de colique infantile
Снижение младенческой вхождение колики
Suitable for use on a gas range with a flame diffuser • Lze používat
na plynové plotýnce s rozptylovačem plamene • Geeignet für Gasherd nur mit
Flammenverteiler • Utilisable sur plaque de cuisson à gaz avec diffuseur de
flammes • Можно использовать на газовой плите с рассекателем пламени
ORTHO
DONTIC
Suitable for use in a dishwasher • Lze mýt v automatické myčce • Geeignet
für Geschirrspüler • Passe au lave vaisselle • Можно мыть в посудомоечной
машине
ORTHODONTIC
Respect natural grow of dental cavity
Respektuje přirozeně správný vývoj patra, zubů a dásní
Respektieren natürlicher Zucht der Zahnkavität
Respecter grossissement naturel de la cavité dentaire
Уважайте природную расти зубной полости
BPA FREE
0% Bispehnol A – natural
Suitable for cold storage • Lze uchovávat v chladničce • Kann im Kühlschrank
aufbewahrt werden • Peut-être conservé au réfrigérateur • Можно хранить
в холодильнике
AN
H
Approved for contact with food in households and professional establishments •
Schváleno pro styk s potravinami v domácnostech i profesionálních provozech •
Genehmigt für den Kontakt mit Lebensmitteln in Haushalten und professionellen
Betriebsstätten • Homologué pour le contact avec les denrées alimentaires dans
les cuisines professionnelles • Можно использовать для приготовления пищи
дома и в общественном питании
PR
DMAD
E
ODUCT
hand made
Ručně vyrobený
Handgefertigt
Fait à la main
ручной работы
E X C L U S I V E
2 0 1 5
EXCLUSIVE
TEA, COFFEE AND CARAFES
10–12
Konvice, sklenky a karafy • Teekannen, Gläser und Karaffen • Théières,
tasses et Carafes • Чайники, чашки и Графины
Double wall
13–14
Dvojstěnky • Doppel Wandig • Verre double paroi • c двойными стенками
Casseroles and roasters
Pekáče a mísy • Kasserolen und Brat- und Backschalen • Cocottes et plats
de cuisson rectangulaires • кастрюли, утятницы, гусятницы, лотки
15–18
Item No.
3270/MET
1,80
3260/MET
1,30
2534/S/P
1,5
1,00
2546
1,10
2546/H
1,10
3632
1,00
3280
1,10
2182/2
0,20
2152/2
0,30
2142/2
0,40
7206
1,50
6906
1,50
6906/6916
1,50 + 1,00
7216
2,50
6926
2,50
6926/6936
2,50 + 1,50
7226
3,50
0,25
2692/2
0,30
2322/2
0,20
3242
0,20
7536/7546
2,50 + 1,90
7216/7576
2,50 + 1,90
2424 / 4302 / 4002 / 2
0,20
2434 / 4332 / 4012 / 2
0,35
7216/7576/D
2,5 + 1,9
9
Collection
EXCLUSIVE
203
2522/2
Capacity / l
EXCLUSIVE
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
10
Look jug
From jug
Lin jug
Konvice LOOK
Glaskanne LOOK
BROC LOOK
Konvice FROM
Glaskanne FROM
BROC FROM
Konvice LIN
Glaskanne LIN
BROC LIN
Кувшин LOOK
Кувшин FROM
Кувшин LIN
Item No.
Capacity / l
3270/MET
1,80
pcs
pcs
12
240
Item No.
Capacity / l
3260/MET
1,30
pcs
pcs
12
300
Item No.
Capacity / l
2534/S/P
1,50
pcs
pcs
6
210
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
From mug
Lin mug with saucer and lid
Sklenka LOOK
Teeglas LOOK
MUG LOOK
Sklenka FROM
Teeglas FROM
MUG FROM
Sklenka LIN s podšálkem a víčkem
Glas LIN mit Untertasse und Deckel
Mug LIN avec soutasse et couvercle
Кружка LOOK
Кружка FROM
Кружка с блюдцем и крышкой
Item No.
Capacity / l
2522/2
0,25
pcs
pcs
20
640
Item No.
Capacity / l
2692/2
0,30
pcs
pcs
20
640
Item No.
Capacity / l
2424/4302/4002/2
2434/4332/4012/2
pcs
pcs
0,20
12
420
0,35
6
360
11
Collection
EXCLUSIVE
Look mug
EXCLUSIVE
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
12
Lin coffee maker
Carafe Indis
Carafe Indis with handle
Kávovar LIN
Kaffeebereiter LIN
Cafetière LIN
KARAFA INDIS
KARAFFE INDIS
CARAFE INDIS
Karafa indis s uchem
Karaffe indis mit henkel
Carafe indis avec anse
кОФЕваРка «LIN»
ГРАФИ «INDIS»
ГРАФИ с блюДЦЕМ «INDIS»
Item No.
Capacity / l
203
1,00
pcs
pcs
6
294
Item No.
Capacity / l
2546
1,10
pcs
pcs
4
300
Item No.
Capacity / l
2546/H
1,10
pcs
pcs
4
300
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
double
wall
double
wall
double
wall
Glass Dual
Jug Twin
konvice DUAL
DUAL GLASKANNE
DUAL VERSEUSE
SKLENKA DUAL
GLAS DUAL
VERRE DUAL
KONVICE TWIN
TWIN GLASKANNE
TWIN VERSEUSE
ЧАЙНИК «DUAL»
СТАКАН ВЫСОКИЙ «DUAL»
ЧАЙНИК «TWIN»
Item No.
Capacity / l
3632
1,00
pcs
pcs
8
384
Item No.
Capacity / l
2182/2
pcs
pcs
0,20
6
720
2152/2
0,30
6
528
2142/2
0,40
6
480
Item No.
Capacity / l
3280
1,10
pcs
pcs
6
324
13
Collection
EXCLUSIVE
Jug Dual
EXCLUSIVE
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
double
wall
14
double
wall
Glass Twin with handle
Glass Twin
SKLENKA TWIN s uchem
TEEGLAS TWIN mit henkel
VERRE A FORME TWIN avec anse
SKLENKA TWIN
TEEGLAS TWIN
VERRE A FORME TWIN
ЧАШКА «TWIN» с блюДЦЕМ
ЧАШКА «TWIN»
Item No.
Capacity / l
2322/2
0,20
pcs
pcs
6
702
Item No.
Capacity / l
2342/2
0,20
pcs
pcs
6
702
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
smart
touch
smart
touch
smart
touch
Round baking dish
Oval baking dish
MíSA HRANATá
BRAT-UND BACKSCHALE
PLAT RECTANGULAIRE
Mísa kulatá
BRAT-UND BACKFORM rund
PLAT ronde
MÍSA OVÁLNÁ
BRAT-UND BACKFORM OVAL
PLAT OVALE
ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЛОТОК кРУГлОЕ
ЛОТОК ОВАЛЬНЫЙ
Item No.
Capacity / l
7206
1,50
Item No.
Capacity / l
384
6906
6926
pcs
pcs
6
7216
2,50
6
252
7226
3,50
6
216
pcs
pcs
1,50
5
360
2,50
5
240
Item No.
Capacity / l
7536
2,50
pcs
pcs
6
216
15
Collection
EXCLUSIVE
Rectangular roaster
EXCLUSIVE
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
smart
touch
16
smart
touch
smart
touch
Round casserole with lid
Oval casserole with lid
Rectangular roaster with lid
Pekáč kulatý s víkem
kochschüssel rund mit deckel
cocotte ronde avec couvercle
pekáč oválný s víkem
schüssel oval mit deckel
cocotte ovale avec couvercle
pekáč hranatý s víkem
schüssel eckig mit deckel
cocotte rectangulaire avec couvercle
кастрюля с крышкой
утятница с крышкой
гусятница с крышкой
Item No.
Capacity / l
6906/6916
6926/6936
pcs
pcs
1,50 + 1,00
6
252
2,50 + 1,50
3
144
Item No.
Capacity / l
7536/7546
2,50 + 1,90
pcs
pcs
3
162
Item No.
Capacity / l
7216/7576
2,50 + 1,90
pcs
pcs
3
180
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
smart
touch
GLASS
ONLY
Rectangular roaster
with glass and plastic lid
Rectangular roasters - set
of 3pcs
pekáč hranatý se skleněným a plastovým víkem
Schüssel eckig mit Glas und Kunststoffdeckel
Cocotte rectanguaire avec couvercle en plastique
POSUDA – со стеклом и пластиковой крышкой
SOUPRAVA 3 HRANATÝCH MÍS
BRAT UND BACKFORMENSATZ 3 TEILIG
SET DE 3 PLATS
Item No.
Capacity / l
7216/7576/D
2,50 + 1,90
pcs
pcs
3
180
НАБОР 3 ПРЕДМЕТА
Item No.
Capacity / l
311
1,5/2,5/3,5
pcs
pcs
3
144
17
Collection
EXCLUSIVE
GLASS
ONLY
smart
touch
Simax Exclusive
Simax Exclusive • Simax exklusiv • EXCLUSIVE • эксклюзивный
smart
touch
smart
touch
NEW
NEW
EXCLUSIVE
2015
Casserolle set of 5 pcs
Casserolle set of 3 pcs
Souprava pekáčů – 5 ks
BACKFORMENSATZ 5 TEILIG
SET DE 5 PLATS
Souprava pekáčů – 3 ks
BACKFORMENSATZ 3 TEILIG
SET DE 3 PLATS
набор 5 ПредмеТа
набор 3 ПредмеТа
Item No.
312
18
2015
Capacity / l
2,50 + 1,90
1,50 + 1,00
2,50
pcs
pcs
2
56
Item No.
Capacity / l
313
1,50 + 2,50 + 2,50
pcs
pcs
2
80
Simax Exclusive
Collection
EXCLUSIVE
19
Kuchyňské nádobí za skloviny SIMAX
®
se vyznačuje vysokou čirostí a průhledností. Efekt čistoty podtrhuje
Kitchen dishes made of glass SiMAX
®
is renowned for its high clarity and transparency. The effect of purity
lehce modravé zbarvení. Průhlednost skleněných prvků umožňuje mít proces přípravy a stavu jídel i nápojů pod
is emphasized by lightly blueish colour. The transparency of the glass ware allows having the process
stálou vizuální kontrolou.
of preparation and state of food and drinks under constant visual control.
Výrobky SIMAX
SiMAX
®
jsou odolné proti náhlému výkyvu teplot až o 150–210 °C a zároveň nepohlcují mikrovlnné
®
products are resistant to sudden changes of temperature from 130 °C up to 300 °C based
záření, proto jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Jsou žáruvzdorné i mrazuvzdorné, hodí se i jako
on the wall thickness and in the same time they don´t absorb the microwave radiation, therefore they are
zásobní nádoby do mrazniček. Vzhledem k tomu, že při vaření ve skle SIMAX není téměř žádná potřeba
suitable for use in microwave ovens. They are heat-resistant and frost-resistant; they can be used as storage
tuku, představují tyto výrobky skvělou podporu pro zdravější vaření. Vyhovují současným zásadám racionální
containers for the freezer. Given the fact that there is almost no need for using oil while cooking in SiMAX®
a zdravé výživy a umožňují vařit podle tradičních i moderních receptů. Modely Fat Free Cooking dokážou
glassware the products represent great tool for healthier cooking. They comply with current principles
omezit užívání tuků doslova na minimum.
of rational and healthy cooking and allow you to prepare the meals according to traditional and also
Bezpečnost při manipulaci posilují zdokonalená ucha, která jsou oproti běžným prodloužena a opatřena
modern recipes. Fat Free Cooking range can reduce usage of oil to minimum.
®
protiskluzovým nálitkem.
The safety during manipulation is supported by improved handles that are longer and including a nonslip
feature compared to ordinary ones.
Collection
C OLLE C TION
2 0 1 5
Nabídka pekáčů a mís je sestavena tak, aby pokryla naprosto celou škálu použití v domácnostech
The variety of casseroles and roasters is assembled in a way to cover full scale of usage in households
i profesionálních provozech: vaření, dušení, pečení, zapékání, gratinování, grilování i smažení.
and professional operations: cooking, stewing, baking, grating, grilling and frying. The roasters are
Mísy bez víka slouží zejména intenzivnímu prudšímu propečení tam, kde není potřeba přiklopení.
to be used mainly for intensive rapid baking where there´s no need of coverage.
Speciální pekáč s trnem umožňuje opékat například drůbež bez obracení rovnoměrně a za všech stran.
Rozmanité misky a minipekáče mohou posloužit i ke stylovému servírování moderních zapékaných terin.
Pekáče a mísy SIMAX
®
jsou určeny výhradně pro přípravu jídel ve všech druzích trub včetně
mikrovlnných a horkovzdušných. Nedoporučuje se používat je na elektrických plotýnkách,
na sklokeramických deskách či plynových hořácích.
Při běžné šetrné manipulaci, ukládání a mytí jen předepsanými čisticími prostředky mají tyto výrobky
Collection
v podstatě neomezenou výdrž.
Special chicken roaster allows for baking the poultry regularly and from all sides without having to turn it.
Mini roasters and casseroles collection can be used for trendy serving of modern baked terrines.
SIMAX casseroles and roasters should be used for cooking of all kinds of meals in full variety of ovens
®
including microwave ovens and hot air ovens. It is not recommended to use it on hotplates, ceramic
plates or gas stove.
During regular careful manipulation, storage and washing with recommended detergents these articles
actually have unlimited working service.
22–28
Casseroles and roasters Pekáče a mísy • Kasserolen und Brat- und Backschalen • Cocottes
et plats de cuisson rectangulaires • Kастрюли, утятницы, гусятницы, лотки
Mini Collection
29
Pekáče mini • Kasserolen mini • Cocottes mini • Kаcтpюли мини
Fat free cooking
Casserole sets
Soupravy pekáčů • Schüsselsätze • Set Cocottes • hабopы каcтpюль
22
30
31–33
Item No.
0,70 + 0,30
6666/6676
1,50 + 0,30
7026/7036
2,40 + 1,20
6256/6266
1,00 + 0,40
6686/6696
1,75 + 0,40
7136/7146
3,00 + 1,40
6106/6116
1,50 + 0,60
6706/6716
2,80 + 0,50
6026/6036
2,00 + 0,90
6176/6186
2,50 + 1,20
6226/6236
3,50 + 1,60
7286
1,60
7106
1,50
7296
3,50
7246
5,20
7046
2,40
7266
3,00
7526
4,80
7826
0,40
6866
0,20
6176/6186/P 2,50 + 1,20
7406/7416/P 3,00 + 0,60
6886/6896
0,25 + 0,10
7156/7166
3,20 + 2,20
7356/7366
3,20 + 2,30
7296/7306
8,00
7127
2,20
6826
Ø 320x20
6141
Ø 240x130
7126
3,00
7276
4,00
7806/7816
0,30 + 0,10
7356/7366/P 3,20 + 2,30
+300°C/-40°C
23
Collection
6056/6066
Capacity / l
Collection
Casseroles and roasters
Casseroles and roasters • Pekáče a mísy • KasseroleN und SCHÜSSELN • Cocottes et plats de cuisson rectangulaires • кастрюли,
утятницы, гусятницы, лотки
24
ROUND CASSEROLE WITH LID
DEEP ROUND CASSEROLE WITH LID
OVAL CASSEROLE WITH LID
PEKÁČ KULATÝ S VÍKEM
KOCHSCHÜSSEL RUND MIT DECKEL
COCOTTE RONDE AVEC COUVERCLE
PEKÁČ KULATÝ HLUBOKÝ S VÍKEM
KOCHSCHÜSSEL RUND MIT DECKEL, HOHE FORM
COCOTTE RONDE AVEC COUVERCLE, HAUT
PEKÁČ OVÁLNÝ S VÍKEM
SCHÜSSEL OVAL MIT DECKEL
COCOTTE OVALE AVEC COUVERCLE
КАСТРЮЛЯ с крышкой
КАСТРЮЛЯ ГЛУБОКАЯ с плоской крышкой
ЯТНИЦА с крышкой
Item No.
Capacity / l
525
6666/6676
12
432
1,50 + 0,60
10
280
6026/6036
2,00 + 0,90
8
240
6176/6186
2,50 + 1,20
6
180
6226/6236
3,50 + 1,60
6
120
Item No.
Capacity / l
6056/6066
pcs
pcs
0,70 + 0,30
15
6256/6266
1,00 + 0,40
6106/6116
Item No.
Capacity / l
240
7026/7036
6
144
7136/7146
6
144
pcs
pcs
1,50 + 0,30
6
6686/6696
1,75 + 0,40
6706/6716
2,80 + 0,50
pcs
pcs
2,40 + 1,20
4
160
3,00 + 1,40
4
120
Casseroles and roasters
Casseroles and roasters • Pekáče a mísy • KasseroleN und SCHÜSSELN • Cocottes et plats de cuisson rectangulaires • кастрюли,
утятницы, гусятницы, лотки
Oblong casserole with lid
Oblong casserole with lid
Pekáč hranatý s víkem
SCHÜSSEL ECKIG MIT DECKEL
COCOTTE RECTANGULAIRE AVEC COUVERCL
Pekáč hranatý s víkem
SCHÜSSEL ECKIG MIT DECKEL
COCOTTE RECTANGULAIRE AVEC COUVERCL
Pekáč hranatý s víkem
SCHÜSSEL ECKIG MIT DECKEL
COCOTTE RECTANGULAIRE AVEC COUVERCL
ГУСЯТНИЦА с крышкой
ГУСЯТНИЦА с крышкой
ГУСЯТНИЦА с крышкой
Item No.
Capacity / l
7156/7166
3,20 + 2,20
pcs
pcs
4
160
Item No.
Capacity / l
7356/7366
3,20 + 2,30
pcs
pcs
3
150
Item No.
Capacity / l
7296/7306
8,00
pcs
pcs
3
72
25
Collection
Oblong casserole with lid
Collection
Casseroles and roasters
Casseroles and roasters • Pekáče a mísy • KasseroleN und SCHÜSSELN • Cocottes et plats de cuisson rectangulaires • кастрюли,
утятницы, гусятницы, лотки
26
SQUARE ROASTER
RECTANGULAR ROASTER
RECTANGULAR ROASTER
MÍSA ČTVERCOVÁ
BRAT-UND BACKFORM, QUADRATISCH
PLAT CARRÉ
MÍSA HRANATÁ
BRAT-UND BACKSCHALE
PLAT RECTANGULAIRE
MÍSA HRANATÁ
BRAT-UND BACKSCHALE
PLAT RECTANGULAIRE
ЛОТОК КВАДРАТНЫЙ
ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Item No.
Capacity / l
7286
7246
Item No.
Capacity / l
378
7106
150
pcs
pcs
1,60
6
5,20
3
pcs
pcs
1,50
11
396
7046
2,40
11
308
7266
3,00
4
224
Item No.
Capacity / l
7526
4,80
pcs
pcs
3
192
Casseroles and roasters
Casseroles and roasters • Pekáče a mísy • KasseroleN und SCHÜSSELN • Cocottes et plats de cuisson rectangulaires • кастрюли,
утятницы, гусятницы, лотки
OVAL BAKING DISH
PIZZA FORM
MÍSA HRANATÁ
BRAT-UND BACKSCHALE
PLAT RECTANGULAIRE
MÍSA OVÁLNÁ
BRAT-UND BACKFORM OVAL
PLAT OVALE
PIZZA FORMA
PIZZAFORM
PLAT A PIZZA
ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЛОТОК ОВАЛЬНЫЙ
ФОРМА ДЛЯ ПИЦЦЫ
Item No.
Capacity / l
7296
3,50
pcs
pcs
5
180
Item No.
Capacity / l
7127
pcs
pcs
2,20
11
352
7126
3,00
9
252
7276
4,00
4
192
Item No.
Size / mm
6826
Ø 320x20
pcs
pcs
9
450
27
Collection
RECTANGULAR ROASTER
Collection
Casseroles and roasters
Casseroles and roasters • Pekáče a mísy • KasseroleN und SCHÜSSELN • Cocottes et plats de cuisson rectangulaires • кастрюли,
утятницы, гусятницы, лотки
AN
H
PR
DMAD
ODUCT
CHICKEN ROASTER
PEKÁČ S TRNEM NA KUŘE
HÄHNCHENBRÄTER
RÓTISSOIRE Á POULET
ФОРМА ДЛЯ КУРИЦЫ
28
Item No.
Size / mm
6141
Ø 240x130
E
pcs
pcs
6
144
Casseroles MINI COLLECTION
CASSEROLES MINI COLLECTION • Pekáče MINI • Kasserolen mini • Cocottes mini • каСтРюлИ МИнИ
Oval casserole
Round casserole with lid
SQUARE CASSEROLE WITH LID
Miska Ramekin
Auflaufförmchen
VERRINE RAMEKIN
Pekáč oválný
Schüssel oval
Cocotte ovale
Pekáč kulatý s víkem
chüssel rund mit Deckel
Cocotte ronde
Pekáč čtvercový s víkem
Schüssel eckig mit Deckel
Cocotte carrée
БлюДа Для заПЕканИя «МИнИ»
БлюДО Для заПЕканИя ОвалЬнОЕ
БлюДО Для заПЕканИя кРУГлОЕ
БлюДО Для заПЕканИя кваДРатнОЕ
Item No.
Capacity / l
6866
0,20
pcs
pcs
12
1512
Item No.
Capacity / l
7826
0,40
pcs
pcs
12
1224
Item No.
Capacity / l
6886/6896
0,25 + 0,10
pcs
pcs
12
864
Item No.
Capacity / l
7806/7816
0,30 + 0,10
pcs
pcs
12
864
29
Collection
BOWL Ramekin
Collection
FAT FREE COOKING
FAT FREE COOKING • Vaření bez tuku • Kochen ohne fett • Sans graisse cuissine • ПОСУДа Для ПРИГОтОвлЕнИя БЕз МаСла
30
Round casserole with lid
OVAL CASSEROLE WITH LID
Oblong casserole with lid
Pekáč kulatý s víkem
Schüssel rund mit Deckel
Cocotte ronde avec couvercle
PEKÁČ OVÁLNÝ S VÍKEM
SCHÜSSEL OVAL MIT DECKEL
COCOTTE OVALE AVEC COUVERCLE
Pekáč hranatý s víkem
Schüssel eckig mit Deckel
Cocotte rectangulaire avec couvercle
каСтРюля С кРышкОй,
Для ПРИГОтОвлЕнИя БЕз МаСла
УТЯТНИЦА с крышкой,
для приготовления без масла
ГУСятнИЦа С кРышкОй,
Для ПРИГОтОвлЕнИя БЕз МаСла
Item No.
Capacity / l
6176/6186/P
2,50 + 1,20
pcs
pcs
6
180
Item No.
Capacity / l
7406/7416/P
3,00 + 0,60
pcs
pcs
3
150
Item No.
Capacity / l
7356/7366/P
3,20 + 2,30
pcs
pcs
3
150
Casseroles sets
CASSEROLES SETS • Soupravy pekáčů • Schüsselsätze • Set Cocottes • наБopы каcтpюлЬ
5-PIECE CASSEROLE SET
2-PIECE OVAL ROASTER SET
6 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 6 TEILIG
Lot de plats 6pcs
5 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 5 TEILIG
Lot de plats 8pcs
SOUPRAVA 2 OVÁLNÝCH MÍS
BRAT UND BACKFORMENSATZ 2 TEILIG
SET DE 2 OVAL PLATS
Набор 6 предметов
Набор 5 предметов
Набор из 2 овальных лотков
Item No.
Capacity / l
301
1,00 + 0,40
1,50 + 0,60
2,00 + 0,90
pcs
pcs
2
120
Item No.
Capacity / l
302
1,50 + 0,60
2,40 + 1,20
2,40
pcs
pcs
2
72
Item No.
Capacity / l
303
2,20
3,00
pcs
pcs
6
210
31
Collection
6-PIECE CASSEROLE SET
Collection
Casseroles sets
CASSEROLES SETS • Soupravy pekáčů • Schüsselsätze • Set Cocottes • наБopы каcтpюлЬ
32
6-PIECE CASSEROLE SET
4-PIECE CASSEROLE SET
3-PIECE CASSEROLE SET
6 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 6 TEILIG
Lot de plats 6pcs
4 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 4 TEILIG
Lot de plats 4pcs
3 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 3 TEILIG
Lot de plats 3pcs
Набор 6 предметов: КАСТРЮЛИ С КРЫШКОЙ
Набор 4 предмета
Набор 4 предмета
Item No.
Capacity / l
304
0,70 + 0,30
1,00 + 0,40
1,50 + 0,60
pcs
pcs
4
168
Item No.
Capacity / l
305
1,00 + 0,40
1,50 + 0,60
pcs
pcs
6
288
Item No.
Capacity / l
307
1,50 + 0,60
2,40
pcs
pcs
5
160
Casseroles sets
CASSEROLES SETS • Soupravy pekáčů • Schüsselsätze • Set Cocottes • наБopы каcтpюлЬ
value
pack
9-PIECE CASSEROLE SET
5-PIECE CASSEROLE SET
8 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 8 TEILIG
Lot de plats 8pcs
9 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSAT Z 9 TEILIG
Lot de plats 9pcs
5 DÍLNÁ SOUPRAVA PEKÁČŮ
KOCHSCHÜSSELSATZ 5 TEILIG
Lot de plats 8pcs
Набор 8 предметов
Набор 9 предметов
Набор 5 предметов
Item No.
Capacity / l
310
0,70 + 0,30
1,00 + 0,40
1,50 + 0,60
2,00 + 0,90
pcs
pcs
2
120
Item No.
Capacity / l
315
1,00 + 0,40
1,50 + 0,60
2,00 + 0,90
2,40 + 1,20
2,40
pcs
pcs
2
32
Item No.
Capacity / l
356
3,50
2,20
1,50
0,20
pcs
pcs
2
84
33
Collection
8-PIECE CASSEROLE SET
Inteligentně přizpůsobená nabídka samostatných vík na pánve dostatečně pokrývá zvolenými rozměry
The genuine range of spare lids for pots and pans with their dimensions and design covers the current
a designem standardní nabídku pánví na současném trhu. Jedinečnou položku představuje víko
demand for standard sizes on the market. Our universal lid is a unique item that can be used on pans
univerzální, které lícuje s pánvemi dvou nejběžnějších rozměrů.
in two most common sizes. It has a glass handle and a hole for pouring of liquid and a collar collecting
Všechna vysoká i nízká víka SIMAX
the condensing steam, which allows for better visibility while cooking.
®
jsou vybavena ergonomickými hmatníky, které se nezahřívají
a lze je pohodlně uchopit a zvednout.
Při tepelné úpravě spolehlivě zachovávají přírodní aromata surovin, jejich přirozenou chuť, nutriční
hodnotu i veškeré vitamíny a minerály.
Součástí nabídky je i nadstandardně vysoké kónické víko Universal Pyramid Shaped Lid se skleněným
All of the high and flat lids SIMAX
®
have ergonomic handles that don´t get hot and can be
comfortably touched and lifted.
During cooking they conserve the natural aroma of the ingredients, their flavours and nutritional values
including all vitamins and minerals.
uchem a s otvorem pro případné dolévání tekutiny a límcem pro odvod na víku kondenzujících par,
Collection
čímž je zajištěna lepší průhlednost během vaření.
6346/16/M
Ø 160
7196/M
260 x 260
6356/18/M
Ø 180
7186/M
280 x 280
6366/20/M
Ø 200
6376/22/M
Ø 220
6386/24/M
Ø 240
6396/26/M
Ø 260
6406/28/M
Ø 280
6416/32/M
Ø 320
6221
Item No.
34
Ø 280/240 mm
Capacity / l
Glass Lids for Pots and Pans
Lids • víka • deckel • Couvercle • Kрышка
AN
H
PR
max. 200 °C
DMAD
E
ODUCT
max. 200 °C
Glass lid with plastic
knob SQUARE
Universal pyramid shaped lid
with glass handle
VÍKO S HMATNÍKEM
GLASDECKEL MIT PLASTIK-KNOPF
COUVERCLE
VÍKO S HMATNÍKEM, ČTVERCOVÉ
GLASDECKEL MIT PLASTIK-KNOPF QUADRAT
COUVERCLE CARRÉ
Стеклянная крышка
Стеклянная крышка
víko pyramidové univerzální se skleněným uchem
UNIVERSALDECKEL PYRAMIDENFÖRMIG MIT GLASHENKEL
COUVERCLE PYRAMIDE UNIVERSALE
AVEC POIGNéE SA VERRE
Универсальный пирамидальной
крышкой с ручкой
Item No.
Size /mm
6346/16/M
Ø 160
Item No.
Size /mm
864
7196/M
7186/M
pcs
pcs
6
6356/18/M
Ø 180
6
768
6366/20/M
Ø 200
6
588
6376/22/M
Ø 220
6
432
6386/24/M
Ø 240
6
324
6396/26/M
Ø 260
6
288
6406/28/M
Ø 280
6
240
6416/32/M
Ø 320
6
144
pcs
pcs
260 x 260
7
336
280 x 280
6
240
Item No.
Size /mm
6221
Ø 280/240
pcs
pcs
6
120
35
Collection
Glass lid with plastic
knob ROUND
Soubor stolního skla SIMAX
®
má nadčasovou estetickou hodnotu. Teplým i studeným nápojům dodá žádoucí optickou jiskru.
Samostatný skleněný filtr je neocenitelným pomocníkem při přípravě sypaného čaje.
Ve stálé nabídce jsou zařazeny jednotlivě balené konvice i balení dárkových setů. Obojí je ideální pro rodinné oslavy, přátelská
setkání a domácí party.
Obsah konvic se může ohřívat na elektrické a sklokeramické plotýnce.Na plynovém vařiči je nutné používat rozptylovač plamene.
The collection of tableware SiMAX
®
has a timeless aesthetic value. It adds a visual spark to hot and cold drinks. Separate glass
filter is valuable assistant in the preparation of loose tea.
There are individually packed teapots and gift sets in the standard range. Both are ideal for family celebration, encounters with
Collection
friends and home party.
The content of teapots can be heated up on electrical and ceramic plates. It is necessary to use a flame diffuser on a gas stove.
Glass teapots
38–40
Konvice celoskleněné • Glaskannen • Verseuses en verre • стеклянные чайники
TEAPOTS WITH PLASTIC and METAL ACCESSORIES 41–43
Konvice s plastovými a kovovými doplňky • Teekannen mit Kunststoff
und Metall Zubehör • Verseuse avec accessoires en plastique
ou en métal • Чайник с пластмассовыми и металлическими элементами
accessories
44–45
Doplňky • Zubehör • Accessoires • Aксессуары
Glasses
Sklenky • Gläser • Verres • Чашки
36
46–51
Item No.
3403
1,00
3403/F
1,00
3553
0,60
3573
1,30
Capacity / l
1,50
3243/F
1,50
3373
1,00
3373/F
1,00
3963
1,00
3792/S
1,50
3952
1,50
3612/S
1,00
116
0,78
3622/S
1,50
2022/6
0,20
2202/6
0,25
3652
0,35
3522
0,60
3892
1,50
3772/S
1,00
3092
0,65
3542
1,30
3902
1,70
3782/S
1,25
3872
1,00
3122/S
1,50
3882
1,25
3142
1,50
5480
0,40
5482
0,25
5052
0,50
2012
0,20
2512/6
0,20
2412/4
0,30
2122/6
0,25
2112/4122/4
0,10
2122/4132/4
0,25
2132/4142/4
0,30
2642/4 0,35
2052/N/6mix
0,33
2042/N/6mix
0,25
2652/4242/4
0,10
2682/4242/4
0,08
179
0,35
2152/CTG
0,30
2672/4262/4
0,25
2452/4232/4
0,25
+300°C/-40°C
2612/4 0,40
2622/4
0,30
2632/4
0,30
37
Collection
3243
Collection
GLASS TEAPOTS
Glass teapots • Konvice celoskleněné • Glaskannen • Verseuses en verre • СтЕклянныЕ ЧайнИкИ
38
EVA JUG
EVA JUG WITH GLASS filter
JANA JUG
KONVICE EVA
EVA GLASKANNE
EVA VERSEUSE
KONVICE EVA SE SKLENĚNÝM FILTREM
EVA GLASKANNE MIT GLASFILTER
EVA VERSEUSE AVEC PASSE-THÉ ENVERRE
KONVICE JANA
JANA GLASKANNE
JANA VERSEUSE
ЧАЙНИК «ЕВА»
ЧАЙНИК «ЕВА», стеклянный фильтр
ЧАЙНИК «ЯНА»
Item No.
Capacity / l
3403
1,00
pcs
pcs
6
270
Item No.
Capacity / l
3403/F
1,00
pcs
pcs
6
270
Item No.
Capacity / l
3553
3573
pcs
pcs
0,60
8
480
1,30
10
320
GLASS TEAPOTS
Glass teapots • Konvice celoskleněné • Glaskannen • Verseuses en verre • СтЕклянныЕ ЧайнИкИ
MARTA JUG WITH GLASS filter
EVA JUG
KONVICE MARTA SE SKLENĚNÝM FILTREM
MARTA GLASKANNE MIT GLASFILTER
MARTA VERSEUSE AVEC PASSE-THÉ EN VERRE
KONVICE EVA
EVA GLASKANNE
EVA VERSEUSE
ЧАЙНИК «МАРТА»
ЧАЙНИК «МАРТА», стеклянный фильтр
ЧАЙНИК «ЕВА», носик»
Item No.
Capacity / l
3243
1,50
pcs
pcs
12
192
Item No.
Capacity / l
3243/F
1,50
pcs
pcs
12
192
Item No.
Capacity / l
3373
1,00
pcs
pcs
6
240
39
Collection
MARTA JUG
KONVICE MARTA
MARTA GLASKANNE
MARTA VERSEUSE
Collection
GLASS TEAPOTS
Glass teapots • Konvice celoskleněné • Glaskannen • Verseuses en verre • СтЕклянныЕ ЧайнИкИ
40
EVA JUG WITH GLASS filter
AGRA jug
TEA SET AGRA
KONVICE EVA SE SKLENĚNÝM FILTREM
EVA GLASKANNE MIT GLASFILTER
EVA VERSEUSE AVEC PASSE-THÉ EN VERRE
Konvice AGRA
Ganzglaskanne Agra
Agra verseuse
Čajová souprava AGRA
Teeservice Agra
Set à thé Agra
ЧАЙНИК « ЕВА », носик, стеклянный фильтр
ЧайнИк « aGra »
Чайный СЕРвИз « aGra »
Item No.
Capacity / l
3373/F
1,00
pcs
pcs
6
216
Item No.
Capacity / l
3963
1,00
pcs
pcs
12
288
Item No.
Capacity / l
178
1,00 / 4 x 0,25
pcs
pcs
4
112
TEAPOTS WITH PLASTIC
AND METAL ACCESSORIES
teapots with plastic and metal accessories • Konvice s plastovými a kovovými doplňky • Teekannen mit Kunststoff und Metall
Zubehör • Verseuse avec accessoires en plastique ou en métal • ЧАйник с пластмАссовыми и металлИческими элемЕнтами
JanA JUG
SVATAVA JUG
KONVICE MATURA
MATURA KANNE
MATURA VERSEUSE
KONVICE Jana
Jana KANNE
Jana VERSEUSE
KONVICE SVATAVA
SVATAVA GLASKANNE
SVATAVA VERSEUSE
ЧАЙНИК «МАТУРА»
ЧАЙНИК «ЯНА »
ЧАЙНИК «СВАТАВА»
Item No.
Capacity / l
3652
0,35
Item No.
Capacity / l
896
3522
3542
pcs
pcs
16
3092
0,65
24
768
3872
1,00
18
432
3882
1,25
18
324
3142
1,50
8
288
Item No.
Capacity / l
576
3892
240
3902
pcs
pcs
0,60
16
1,30
12
pcs
pcs
1,50
18
288
1,70
12
240
41
Collection
MATURA JUG
Collection
TEAPOTS WITH PLASTIC
AND METAL ACCESSORIES
teapots with plastic and metal accessories • Konvice s plastovými a kovovými doplňky • Teekannen mit Kunststoff und Metall
Zubehör • Verseuse avec accessoires en plastique ou en métal • ЧАйник с пластмАссовыми и металлИческими элемЕнтами
42
MATURA JUG
WITH PLASTIC TEA strainer
SVATAVA JUG
WITH PLASTIC TEA strainer
LUNA JUG
WITH PLASTIC TEA strainer
KONVICE MATURA S PLASTOVÝM SÍTKEM
MATURA MIKROKANNE MIT TEESIEB
MATURA VERSEUSE AVEC PASSE – THÉ PLASTIQUES
KONVICE SVATAVA S PLASTOVÝM SÍTKEM
SVATAVA MIKROKANNE MIT TEESIEB
SVATAVA VERSEUSE AVEC PASSE – THÉ PLASTIQUES
KONVICE LUNA S PLASTOVÝM SÍTKEM
LUNA MIKROKANNE MIT TEESIEB
LUNA VERSEUSE AVEC PASSE – THÉ PLASTIQUES
ЧАЙНИК «МАТУРА», пластиковый фильтр
ЧАЙНИК «СВАТАВА», пластиковый фильтр
ЧАЙНИК «ЛУНА», пластиковый фильтр
Item No.
Capacity / l
3772/S
pcs
pcs
1,00
18
432
3782/S
1,25
18
324
3122/S
1,50
8
288
Item No.
Capacity / l
3792/S
1,50
pcs
pcs
18
288
Item No.
Capacity / l
3952
1,50
pcs
pcs
6
144
TEAPOTS WITH PLASTIC
AND METAL ACCESSORIES
teapots with plastic and metal accessories • Konvice s plastovými a kovovými doplňky • Teekannen mit Kunststoff und Metall
Zubehör • Verseuse avec accessoires en plastique ou en métal • ЧАйник с пластмАссовыми и металлИческими элемЕнтами
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
NEW
2015
Tea set
KON
KONVICE KON S PLASTOVÝM SÍTKEM
MIKROKANNE KON MIT TEESIEB
KON VERSEUSE AVEC PASSE - THÉ PLASTIQUES
Čajová souprava KON
Teeservice KON
Set à thé KON
ЧайнИк Kon, пЛаСТиКОвЫй фиЛьТр
Чайный СЕРвИз « KOн »
Item No.
Capacity / l
3612/S
3622/S
pcs
pcs
1,00
6
324
1,50
6
270
Item No.
Capacity / l
180
1,25
0,24
0,40
4 x 0,25
pcs
pcs
4
96
43
Collection
Kon jug
with plastic tea strainer
Accessories
Accessories • doplňky • Zubehör • Accessoires • аксессуары a
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Collection
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
44
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Sugar/Creamer set Kon
Sugar bowl Kon
Creamer Kon
Souprava cukřenka a SMETÁNKA KON
Zucker/Sahne set KON
Sucrier et Crémier
Cukřenka KON
Zuckerschale KON
Sucrier KON
SMETÁNKA KON
Sahnegiesser KON
Crémier KON
Набор «KON» - сахарница и молочник
Сахарница «KON»
МолОчник (сливОчник) «KON»
Item No.
Capacity / l
122
0,20 / 0,40
pcs
pcs
12
588
Item No.
Capacity / l
5480
0,40
pcs
pcs
18
936
Item No.
Capacity / l
5482
0,25
pcs
pcs
48
1536
Accessories
Accessories • doplňky • Zu abehör • Accessoires • аксессуары
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Ohříváček KON
Stovchen KON
Réchaud KON
Sugar bowl
Flame diffuser
CUKŘENKA
ZUCKERDOSE
SUCRIER
Rozptylovač PLAMENE
Flammverteiler
Diffuseur de flamme
САХАРНИЦА
РаССЕкатЕлЬ ПлаМЕнИ
ПОДСтавка Для ЧайнИка Koн
Item No.
Capacity / l
116
0,78
pcs
pcs
12
600
Item No.
Capacity / l
5052
0,50
Item No.
pcs
pcs
30
960
6151
Capacity / l
pcs
pcs
50
–
45
Collection
Tea warmer
Kon
Collection
GLASSES
Glasses • Sklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
46
Tea class conical
Stackable glass SIT
Tea glass conical with handle
SKLENKA KÓNICKÁ
GLAS KONISCH
VERRE CONIQUE
Sklenka stohovovatelná SIT
Stapelglas SIT
Verre de empilables SIT
SKLENKA KÓNICKÁ S UCHEM
TEEGLAS KONISCH MIT HENKEL
VERRE Á FORME CONIQUE AVEC ANSE
СТАКАН ВЫСОКИЙ «КОНИКА»
Чашка «SIT»
ЧАШКА ВЫСОКАЯ КОНИКА
Item No.
Capacity / l
2012
0,20
Item No.
pcs
pcs
35
1660
Capacity / l
pcs
pcs
2052/N/6mix
0,33
4
216
2042/N/6mix
0,25
4
252
Item No.
Capacity / l
2022/6
0,20
pcs
pcs
6
288
GLASSES
Glasses • Sklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
Tea glass Luna
Tea glass Max
SKLENKA IRISH COFFEE
TEEGLAS IRISH COFFEE
VERRE IRISH COFFEE
SKLENKA LUNA
TEEGLAS LUNA
VERRE LUNA
SKLENKA MAX
GLAS MAX
VERRE MAX
ЧАШКА ВЫСОКАЯ «ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ»
ЧАШКА «ЛУНА»
ЧАШКА БОЛЬШАЯ «МАКСИ»
Item No.
2202/6
Capacity / l
0,25
pcs
pcs
6
240
Item No.
Capacity / l
2512/6
0,20
pcs
pcs
6
216
Item No.
Capacity / l
2412/4
0,30
pcs
pcs
6
324
47
Collection
Tea glass Irish coffee
GLASSES
Glasses • wSklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
Collection
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Tea glass Kon
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Piccolo cup with saucer
Tea glass Kon
with handle and saucer
Sklenka KON
Teeglas KON
Verre a forme KON
Sklenka KON s uchem a podšálkem
Teeglas KON mit Henkel und Unterteller
Verre a forme KON avec anse et soucoupe
Чашка «KON»
hrnek piccolo s podšálkem
Espressotasse mit Unterteller Piccolo
Tasse et soutasse Piccolo
Чашка «ПИккОлО»
Чашка «KON» с блюдцем
Item No.
2122/6
48
Capacity / l
0,25
pcs
6
pcs
240
Item No.
Capacity / l
2112/4122/4
pcs
pcs
0,10
12
756
2122/4132/4
0,25
6
360
2132/4142/4
0,30
6
300
Item No.
Capacity / l
2652/4242/4
0,10
pcs
pcs
24
576
GLASSES
Glasses • Sklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
Agra cup with saucer
Eva cup with saucer
Hrnek PRESSO s podšálkem
Espressotasse mit Unterteller Presso
Tasse et soutasse Presso
hrnek AGRA s podšálkem
Cappuccinotasse mit Unterteller Agra
Verre Agra avec soucoupe
Hrnek Eva s podšálkem
Cappuccinotasse mit Unterteller Eva
Tasse Eva avec soucoupe
Чашка «ПРЕСО»
кРУжка СтЕклянная «аГРа» С БлюДЕЧкОМ
Чашка «Ева» С БлюДЕЧкОМ
Item No.
Capacity / l
2682/4242/4
0,08
pcs
pcs
12
576
Item No.
Capacity / l
2672/4262/4
0,25
pcs
pcs
9
225
Item No.
Capacity / l
2452/4232/4
0,25
pcs
pcs
12
384
49
Collection
Presso cup with saucer
Collection
GLASSES
Glasses • Sklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
50
Lyra mug
Orion mug
Dorado mug
Sklenka Lyra
Tasse Lyra
Verre Lyra
Sklenka Orion
Tasse Orion
Verre Orion
Sklenka Dorado
Tasse Dorado
Verre Dorado
кРУжка СтЕклянная «лИРа»
кРУжка СтЕклянная «orion»
кРУжка СтЕклянная «dorado»
Item No.
Capacity / l
2612/4 0,40
pcs
pcs
6
252
Item No.
Capacity / l
2622/4
0,30
pcs
pcs
6
216
Item No.
Capacity / l
2632/4 0,30
pcs
pcs
6
210
GLASSES
Glasses • Sklenky • Gläser • Verres • ЧашкИ
double
wall
Tea for one - tea glass Lyra with tea strainer
Coffee to go
Sklenka Karina
Tasse Carina
Verre Carina
TEA FOR ONE - Sklenka Lyra se sítkem na čaj
Tea for One - Teeglas Lyra mit Metallsieb und Glasdeckel
Tea for one - Verre Lyra avec passoire à thé
coffe to go s dekorem
Coffee to Go mit Dekor
COFFEE TO GO avec décor
кРУжка СтЕклянная «Carina»
«tea for one» - кРУжка СтЕклянная С СИтЕЧкОМ Для Чая
СТАКАН «COFFEE TO GO»
Item No.
Capacity / l
2642/4 0,35
pcs
pcs
6
210
Item No.
Capacity / l
179
0,35
pcs
pcs
6
720
Item No.
Capacity / l
2152/CTG
0,30
pcs
pcs
6
960
51
Collection
Karina mug
Všestranná variabilní nabídka praktických pomůcek pro každou domácnost slouží jak k přípravě
Universal variable selection of practical equipment for every household can be used either for
a uchovávání pokrmů, tak k přímému podávání u stolu. Mírně kónický tvar zásobníků usnadňuje jejich
preparation of meals or serving on the table. The slightly cone-shaped storage containers facilitate their
vybírání. Zásobníky jsou opatřeny hygienickými, pevně držícími a spolehlivě těsnícími plastovými víky.
using. The storage containers have hygienic, tight-holding and reliably sealed plastic lids. These are flat
Ta jsou plochá, aby umožnila uložení ve sloupci a optimálně tak využít prostor chladničky.
to allow for being stacked and use the space in the refrigerator optimally.
V míchacích salátových mísách lze šlehat nebo třít suroviny ve studeném i horkém stavu.
Důležitou pomůckou v každé kuchyni jsou průhledné válcové kontejnery na sypké suroviny a těstoviny,
The mixing salad bowls can be used for whipping or rubbing hot or cold ingredients.
Transparent cylindrical containers are an important tool in every kitchen for storing loose ingredients or
které zajišťují vizuální přehled v domácích zásobách.
pasta. They ensure visual overview of household supplies.
Formy na pizzu a bábovku umožňují dosahovat při pečeníideálního klasického tvaru.
Žádané jsou i zásobníky na potraviny, které nepropouštějí pachy.
Lze je bez obav uložit v lednici i servírovat na sváteční tabuli.
Přesně a čitelně odměrky ze skla SIMAX mají za všech podmínek stabilní objem. Lze do nich
The pizza forms and cake forms enable to achieve the ideal classic shape.
The food storage containers that prevent odours are also much desired.
They can be safely stored in the refrigerator and served on the festive table.
Measuring cups from SIMAX glass have stable volume under all conditions.
You can safely pour ice cold or hot liquid in it.
Collection
®
bezpečně nalít ledovou i horkou tekutinu.
®
POTS
54
Hrnce • Töpfe • Marmites • Kаcтpюли из выдyвнoгo cтекля
Measuring JUGS
55
Odměrky • Messgefässe • Verres gradués • Меpные cтаканы
Storage containers
56–57
Zásobníky • Vorratschalen • Bocaux • Емкocти
Mixing bowls
58–61
Mísy • Rührschüsseln • Bol mélangeur • Салатники
Baking forms
62–63
Patiserie • Kuchenformen • Moules a Patisserie • Фopмы для выпечки
Finger food
Finger food • Finger Food • Finger Food • Посуда для закусок
64
7/8
Fl.oz
900
32
800
28
Liter
1000
ml
1/2
Liter
Liter
Item No.
500
ml
7/8
Fl.oz
16
700
5/8
1/2
600
3/8
5/8
12
300
16
1/2
8
12
3/8
200
300
8
24
20
12
1/4
1/8
100
100
32
28
400
300
Litre
200
1/8
4
4
Litre
Litre
1/4
Fl.oz
900
600
500
16
1/4
400
800
700
400
24
20
500
1000
ml
3/4
3/4
3/8
Capacity / l
200
1/8
100
8
4
510/6053
1,00
6666/6676
1,50 + 0,30
3853
0,50
520/6063
1,50
6686/6696
1,75 + 0,40
3843
1,00
530/6073
2,00
6706/6716
2,80 + 0,50
7486/D
0,50
5162/D
0,50
6616
0,50
5402
0,10
5412/ D
0,30
5510/ D
0,50
7476/D
1,00
5152/D
0,80
6846
0,90
5412
0,30
5422/ D
0,75
5520/ D
1,00
7466/D
1,70
5142/D
1,40
6626
1,30
5422
0,75
5432/ D
1,50
5530/D
2,30
5132/D
1,80
6836
1,70
5432
1,50
6636
2,50
5442
2,50
6646
3,50
5221
2,00
6556
1,70
6566
2,10
5462/4
0,15
0,63
5222
0,25
5031
1,30
5464
0,78
5212
0,60
5041
2,00
5492
0,62
5202
1,00
7256
1,50
6606
1,90
5452/4
0,19
5402/4
0,50 + 1,00
0,12
3283
1,00
115
1,40 + 0,80 + 1,50
53
Collection
5484
172
Collection
Pots
POTS • Hrnce • Töpfe • Marmites • каСтРюлИ Из выДУвнОГО СтЕкля
GLASS
ONLY
GLASS
ONLY
GLASS
ONLY
GLASS
ONLY
Gourmet pot with cork coaster glass and plastic cover
Nyko pot
NYKO HRNEC
NYKO KOCHTOPF
NYKO COCOTTE
GOURMET HRNEC S KORKOVOU PODLOŽKOU s PLASTOVÝM A SKLENĚNÝM VÍKEM
GOURMET KOCHTOPF MIT GLASDECKEL,
FRISCHHALTEDECKEL u. KORKUNTERSETZER
GOURMET COCOTTE AVEC COUVERCLE, COUVERCLE
DE CONSERVATION ET DESSOUS DE PLAT
КАСТРЮЛЯ «НИКО»
КАСТРЮЛЯ «ГУРМАН», пробковая подставка,
2 крышки: стеклянная и пластиковая
54
Item No.
Capacity / l
510/6053
Item No.
Capacity / l
288
6053
12
240
6
216
pcs
pcs
1,00
6
520/6063
1,50
530/6073
2,00
pcs
pcs
1,00
12
336
6063
1,50
6
288
6073
2,00
6
240
Measuring jugs
MEASURING JUGS • Odměrky • Messgefässe • Verres gradués • МЕРныЕ Стаканы
Cooking and measuring jug-set
Fat separator
KUCHYŇSKÁ ODMĚRKA
KOCH MESSBECHER
VERSEUSE ALLANT AU FEU
souprava odměrek
Messbecher-Set
ENSEMBLEDE VERRES GRADUÉs
ODDĚLOVAČ TUKU
FETT-TRENNER
Separateur de graisse
МЕРНЫЙ СТАКАН
НАБОР МЕРНЫХ посУдОВ
МЕРНЫЙ СТАКАН С НОСИКОМ
Item No.
Capacity / l
3853
3843
pcs
pcs
0,50
6
720
1,00
6
420
Item No.
Capacity / l
172
0,50 / 1,00
pcs
pcs
6
378
Item No.
Capacity / l
3283
1,00
pcs
pcs
8
352
55
Collection
Cooking and measuring jug
Collection
Storage containers
STORAGE CONTAINERS • Zásobníky • Vorratschalen • Bocaux • ЕМкОСтИ
6-piece storage dish
set with plastic lid
Storage dish with plastic lid
6 DÍLNÁ SOUPRAVA ZÁSOBNÍKŮ S PLASTOVÝM VÍČKEM
VORRATSSCHALE SET MIT FRISCHHALTEDECKEL - 6-TLG.
ENSEMBLE DE RÉSERVOIRS AVEC COUVERCLE EN
PLASTIQUE - 6 pièces
ZÁSOBNÍK S PLASTOVÝM VÍKEM
VORRATSSCHALE MIT FRISCHHALTEDECKEL
BOITE CARRÉ AVEC COUVERCLE DE CONSERVATION
ЕМКОСТЬ КВАДРАТНАЯ с пластиковой
крышкой
набор коробочЕк для ХранЕния С
ПлаСтМаССовоЙ крЫшкоЙ
56
Item No.
Capacity / l
115
0,40
0,80
1,50
6-piece storage dish set
with plastic lid
6 DÍLNÁ SOUPRAVA ZÁSOBNÍKŮ S PLASTOVÝM VÍČKEM
VORRATSSCHALE SET MIT FRISCHHALTEDECKEL - 6-TLG.
ENSEMBLE DE RÉSERVOIRS AVEC COUVERCLE EN
PLASTIQUE - 6 pièces
наБОР кОРОБОЧЕк Для хРанЕнИя
С ПлаСтМаССОвОй кРышкОй
Item No.
pcs
pcs
12
384
Capacity / l
pcs
pcs
7486/D
0,50
6
720
7476/D
1,00
6
648
7466/D
1,70
6
294
Item No.
Capacity / l
350
0,50
1,00
1,70
pcs
pcs
4
280
Storage containers
STORAGE CONTAINERS • Zásobníky • Vorratschalen • Bocaux • ЕМкОСтИ
8-piece storage container set
with plastic lid
6-piece storage dish set with
plastic lid
zásobník s plastovým víkem
vorratsschale mit Frischhaltedeckel
réservoir avec couvercle en plastique
8 DÍLNÁ SOUPRAVA ZÁSOBNÍKŮ S PLASTOVÝM VÍKEM
Vorratsschale - Set 8-tlg mit Frischh altedeck el
ensemble de réservoirs avec couvercle
en plastique 8 pièces
6 DÍLNÁ SOUPRAVA ZÁSOBNÍKŮ S PLASTOVÝM VÍKEM
VORRATSSCHALE - SET 6-TLG MIT FRISCHH ALTEDECK EL
ENSEMBLE DE RÉSERVOIRS AVEC COUVERCLE
EN PLASTIQUE 6 PIÈCES
Набор коробочек для хранения
с пластмассовой крышкой, 8 шт.
НАБОР КОРОБОЧЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
С ПЛАСТМАССОВОЙ КРЫШКОЙ, 6 ШТ.
Коробочка для хранения
с пластмассовой крышкой
Item No.
Capacity / l
pcs
pcs
5162/D
0,50
6
1008
5152/D
0,80
6
648
5142/D
1,40
6
432
5132/D
1,80
6
360
Item No.
Capacity / l
183
3 x 1,40
1,80
pcs
pcs
4
100
Item No.
Capacity / l
185
0,50
0,80
1,40
pcs
pcs
6
180
57
Collection
Storage container
with plastic lid
Collection
Mixing bowls
MIXING BOWLS • Mísy • Rührschüsseln • Bol mélangeur • СалатнИкИ
58
Mixing bowl
3-piece mixing bowls set
Bowl blown
MÍSA
RÜHRSCHÜSSEL
BOL MÉLANGEUR
3 DÍLNÁ SOUPRAVA MÍS
RÜHRS CHÜSSELSATZ, 3 TL G.
SET A 3 BOLS MÉLANGEUR
mísa foukaná
Schale
bol soufflé
САЛАТНИК
НАБОР САЛАТНИКОВ, 3 шт.
Блюдо выдувное
Item No.
Capacity / l
6616
Item No.
Capacity / l
328
0,50
1,30
2,50
12
3120
5412
0,30
6
1200
384
5422
0,75
6
480
4
168
5432
1,50
6
312
2,50
4
168
5442
2,50
6
180
3,50
4
144
12
540
6846
0,90
12
432
6626
1,30
12
6836
1,70
6636
6646
6
144
5402
0,10
0,50
pcs
Capacity / l
pcs
pcs
pcs
Item No.
pcs
pcs
Mixing bowls
MIXING BOWLS • Mísy • Rührschüsseln • Bol mélangeur • СалатнИкИ
3-piece bowls blown set
7-piece bowls blown set
5 dílná souprava foukaných mís
Schalen-Set 5-tlg
ensemble de bols soufflés 5 pièces
3 DÍLNÁ SOUPRAVA FOUKANÝCH MÍS
Schalen-Set 3-tlg
ensemble de bols soufflés 3 pièces
7 DÍLNÁ SOUPRAVA FOUKANÝCH MÍS
SCHALEN SET 7-TLG.
ensemble de bols soufflés 7 pièces
Набор блюд выдувных, 5 шт.
Набор блюд выдувных, 3 шт.
Набор блюд выду вных, 7 шт.
Item No.
Capacity / l
181
0,10
0,30
0,75
1,50
2,50
pcs
pcs
6
150
Item No.
Capacity / l
186
0,75
1,50
2,50
pcs
pcs
6
150
Item No.
Capacity / l
187
6 x 0,30
2,50
pcs
pcs
6
150
59
Collection
5-piece bowls blown set
Mixing bowls
MIXING BOWLS • Mísy • Rührschüsseln • Bol mélangeur • СалатнИкИ
Collection
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
60
Bowl with lid for microwave
Bowl with lid for microwave
Sugar bowl Kon
Mísa s víkem pro mikrovlnnou troubu
Schale mit Deckel für Mikrowelle
BOL AVEC COUVERCLE POUR MICRO-ONDES
Mísa s víkem pro mikrovlnnou troubu
Schale mit Deckel für Mikrowelle
BOL AVEC COUVERCLE POUR MICRO-ONDES
Miska KON
Schale KON
Bol KON
Салатник с крышкой для СВЧ печей
Салатник с крышкой для СВЧ печей
БлюДО выДУвнОЕ KON
Item No.
Capacity / l
5412/ D
Item No.
Capacity / l
1200
5510/ D
6
480
6
312
pcs
pcs
0,30
6
5422/ D
0,75
5432/ D
1,50
Item No.
Capacity / l
1080
5484
6
528
6
336
pcs
pcs
0,50
6
5520/ D
1,00
5530/D
2,30
pcs
pcs
0,63
30
960
5464
0,78
18
576
5492
0,62
27
864
Mixing bowls
MIXING BOWLS • Mísy • Rührschüsseln • Bol mélangeur • СалатнИкИ
GOOD DESIGN™
AWARD WINNER
Bowl blown Nela
3 DÍLNÁ SOUPRAVA MISEK KON
SCHALEN -SET KON - 3-TLG
Ensemble de Bols KON
MíSA FOUKANá NELA
SCHALE NELA
BOL SOUFFLé NELA
БлюДО выДУвнОЕ KON
БЛЮДО ВЫДУВНОЕ NELAр
Item No.
Capacity / l
114
0,63/0,78/0,62
pcs
pcs
6
336
Item No.
Capacity / l
5222
pcs
pcs
0,25
36
1296
5212
0,60
18
576
5202
1,00
6
300
61
Collection
3-piece set of bowls Kon
Baking forms
BAKING FORMS • formy na pečení • Kuchenformen • Moules a Patisserie • ФОРМы Для выПЕЧкИ
AN
H
Collection
PR
62
DMAD
AN
H
E
PR
ODUCT
DMAD
E
ODUCT
Baking dish Gugelhupf
Baking dish Frankfurter Kranz
Fluted baking dish
FORMA BÁBOVKA
KUCHENFORM «GUGELHUPF»
MOULE A GUGELHUPF
FORMA FRANKFURTSKÝ KRUH
KUCHENFORM «FRANKFURTER KRANZ»
MOULE A FRANKFURTER KRANZ
FORMA NA KOLÁČ
KUCHENFORM
MOULE A GÁTEAU
ФОРМА ДЛЯ КЕКСА «БАБУШКИН КЕКС»
ФОРМА ДЛЯ КЕКСА «ФРАНКФУРТСКИЙ КРЕНДЕЛЬ»
ФОРМА ДЛЯ КЕКСА КРУГЛАЯ
Item No.
Capacity / l
5031
5041
pcs
pcs
1,30
6
252
2,00
6
144
Item No.
Capacity / l
5221
2,00
pcs
pcs
6
144
Item No.
Capacity / l
6556
6566
pcs
pcs
1,70
6
360
2,10
6
288
Baking forms
BAKING FORMS • formy na pečení • Kuchenformen • Moules a Patisserie • ФОРМы Для выПЕЧкИ
Souffle dish
Mísa hluboká
soufléschale
moule á souffleé
ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, глубокий
Форма для суфле
Item No.
Capacity / l
7256
1,50
pcs
pcs
6
432
Item No.
Capacity / l
6606
1,90
pcs
pcs
6
384
63
Collection
Loaf dish
FORMA SRNČÍ HŘBET
KÖNIGSKUCHENFORM
MOULE A CAKE
Collection
Finger Food
Finger Food • Посуда для закусок
64
Bowl Apricot
Bowl Cherry
Miska Apricot
Schale Apricot
VERRINE ABRICOT
Miska Cherry
Schale Cherry
VERRINE CERISE
Миска порционная «Абрикос»
Миска порционная «Вишня»
Item No.
Capacity / l
5452/4
0,19
pcs
pcs
6
720
Item No.
Capacity / l
5402/4
0,12
pcs
pcs
6
960
Finger Food
Finger Food • Посуда для закусок
Miska Strawberry
Schale Strawberry
VERRINE FRAISE
Миска порционная «Клубника»
Item No.
Capacity / l
5462/4
0,15
pcs
pcs
6
432
65
Collection
Bowl Strawberry
Džbány a karafy jsou vysoce hygienické, protože jsou vyrobeny
z čistého skla SIMAX® bez příměsi olova či kadmia. Součástí nabídky
je model s vložkou na led z kvalitního plastu opatřenou víčkem. Udržuje
Collection
nápoj studený a neředěný vodou z tajícího ledu.
Pitchers and carafes have high hygienic standards, because they
are made of SiMAX® glass without lead or cadmium. The selection
includes model with ice insert made of quality plastic with a lid.
It keeps beverages cold and without the melting ice.
JUGS 68–69
Džbány • Krüge • Cruches • Kyвшины
CARAFES Karafy • Karaffen • Carafes • Гpафины
66
70–71
Item No.
0,25
20080
0,50
20050
1,00
20030
0,50
20090
1,00
20060
2,00
20020
1,00
20070
2,50
20010
1,50
10030
0,25
10050
0,50
10070
1,00
10020
0,50
10040
1,00
10010
1,00
2544/L
2,00
2543
1,25
67
Collection
20040
Capacity / l
Collection
JUGS
JUGS • Džbány • Krüge • Cruches • кУвшИны
68
Jug Klasik
Jug Agra
Jug Cylinder
Džbán Klasik
Krug “Klasik”
CRUCHE Klasik
džbán agra
krug agra
CRUCHE AGRA
džbán cylinder
krug cylinder
Cruche cylindr
Кувшин «КЛАСИК»
Кувшин «КЛАСИК»
Кувшин «ЦИЛИНДР»
Item No.
Capacity / l
1188
20080
6
648
1,00
6
336
1,50
6
216
Item No.
Capacity / l
20040
pcs
pcs
0,25
6
20030
0,50
20020
20010
Item No.
Capacity / l
600
20050
6
480
20060
6
144
pcs
pcs
0,50
6
20090
1,00
20070
2,50
pcs
pcs
1,00
6
336
2,00
6
216
JUGS
JUGS • Džbány • Krüge • Cruches • кУвшИны
Džbán s vložkou na led
Eisteekrug
broc à glaçons
Кувшин с емкостью для льда
Item No.
Capacity / l
2544/L
2,00
pcs
pcs
6
180
69
Collection
Pitcher with ice-insert
Collection
CARAFES
CARAFES • Karafy • Karaffen • Carafes • ГРаФИны
Item No.
70
Carafe Rondo
Carafe Bastia
Carafe Lavante
KARAFA RONDO
KARAFFE RONDO
Carafe Rondo
KARAFA BASTIA
KARAFFE BASTIA
Carafe BASTIA
KARAFA LAVANTE
KARAFFE LAVANTE
Carafe LAVANTE
Графин «РОНДО»
Графин «БАСТИЯ»
Графин «ЛАВАНТЕ»
Capacity / l
pcs
pcs
Item No.
Capacity / l
pcs
pcs
10030
0,25
6
960
10050
0,50
6
672
10020
0,50
6
768
10040
1,00
6
576
10010
1,00
6
288
Item No.
Capacity / l
10070
1,00
pcs
pcs
6
360
CAFAFES
CARAFES • Karafy • Karaffen • Carafes • ГРаФИны
NEW
2015
KARAFA VIVA
KARAFFE VIVA
Carafe VIVA
Графин «ВиВA»
Item No.
Capacity / l
2543
1,25
pcs
pcs
6
330
Collection
Carafe Viva
Wide-neck baby bottles made of SIMAX
®
glass remain always absolutely clean and hygienic, they do not
include any additive, toxic stabilizers or allergens that can be found in plastic goods. They drive away
Širokohrdlé kojenecké lahve vyrobené ze skla SIMAX
®
zůstávají vždy naprosto čisté a hygienické,
neobsahují žádné příměsi, dráždivé toxické stabilizátory či alergeny, které se mohou vyskytnout u výrobků
z plastů. Odpuzují usazeniny, nedrží pachy a jsou odolné mechanicky i tepelně. Dobře se tedy myjí a jsou
sediments, they do not keep odours and they are mechanically and thermally resistant. They are easy to clean
and are safe for daily usage. Bottles are delivered with anticolic, orthodontic silicone teats that reduces risk
of stomach ache and also supports the healthy growth of teeth, gums and palate.
i při každodenním používání zcela bezpečné. Dodávány jsou s anti-kolikovým a ortodontickým silikonovým
They are delivered to the market in different designs for boys and girls. Various designs can be used for
dudlíkem, který snižuje riziko břišní koliky a zároveň podporuje zdravý vývoj zubů, dásní a patra.
differentiating the baby equipment of twins, triplets etc. The bottles are designed in a way to contribute in
Na trh jsou dodávány v odlišných dekorech pro chlapce a děvčátka. Různé dekory mohou sloužit jako
calming and good mood of the toddler.
rozlišovací prvek výbavičky dvojčat, trojčat apod. Jsou vždy navrženy tak, aby přispěly ke zklidnění i k dobré
náladě dítěte.
Díky svému ergonomickému tvaru se dají kojenecké lahve SIMAX pevně a bezpečně držet v každé situaci.
K dispozici je výrobková řada rozšířená o lahve opatřené krytkami dudlíku. Hrdla všech lahví jsou tvarem
®
Thanks to its ergonomic shape the SIMAX baby bottles can be firmly and safely held in every situation.
The baby bottles with caps are part of the product selection. The bottle necks have sizes and shapes
®
that are compatible to the selection of teats found on the market.
i rozměrem přizpůsobena běžné nabídce dudlíků na trhu.
FOR KIDS
8305
0,24
8235
0,12
8245
0,15
8315
0,25
Item No.
Capacity / l
F O R
ORTHO
DONTIC
K I D S
2 0 1 5
FOR KIDS
Baby Bottle – MIX
Baby bottle – mix • Kojenecká lahev • Babyflasche • Biberons • Детская бутылочка
74
Wide neck baby bottle car
Wide neck baby bottle dog
Wide neck baby bottle whale
širokohrdlá kojenecká lahev - auto
weithalsflasche - automotiv
Biberon avec col large - VOITURE
širokohrdlá kojenecká lahev - pes
weithalsflasche - hundmotiv
Biberon avec col large - CHIEN
širokohrdlá kojenecká lahev - velryba
weithalsflasche - walmotiv
Biberon avec col large - BALEINE
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Автомобиль»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Собака»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Кит»
Item No.
Capacity / l
8 245
8 315
Item No.
Capacity / l
1440
8 245
1008
8 315
pcs
pcs
0,15
24
0,25
24
Item No.
Capacity / l
1440
8 245
1008
8 315
pcs
pcs
0,15
24
0,25
24
pcs
pcs
0,15
24
1440
0,25
24
1008
Baby Bottle – MIX
Baby bottle – mix • Kojenecká lahev • Babyflasche • Biberons • Детская бутылочка
Wide neck baby bottle teddy bear
Wide neck baby bottle blossom
širokohrdlá kojenecká lahev - medvídek
weithalsflasche - teddybärmotiv
Biberon avec col large - OURS TEDDY
širokohrdlá kojenecká lahev - květy
weithalsflasche - blumenmotiv
Biberon avec col large - FLEUR
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Коровка»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Медвежонок Тедди»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Цветы»
Item No.
Capacity / l
8 245
8 315
Item No.
Capacity / l
1440
8 245
1008
8 315
pcs
pcs
0,15
24
0,25
24
Item No.
Capacity / l
1440
8 245
1008
8 315
pcs
pcs
0,15
24
0,25
24
pcs
pcs
0,15
24
1440
0,25
24
1008
75
Collection
FOR KIDS
Wide neck baby bottle cow
širokohrdlá kojenecká lahev - kravička
weithalsflasche - kuhmotiv
Biberon avec col large - VACHE
FOR KIDS
Baby Bottle
Baby bottle • Kojenecká lahev • Babyflasche • Biberons • Детская бутылочка
76
Wide neck baby bottle set
Wide neck baby bottle set
Baby bottle Ladybird
Souprava malých širokohrdlých
Babyflaschen Set
Biberon ensemble
Souprava velkých širokohrdlých
Babyflaschen Set
Biberon ensemble
Kojenecká lahev - beruška
Babyflasche - Marienkäfermotiv
Biberons - Coccinelle
Pебенок набор бутылку
Pебенок набор бутылку
Детская бутылочка «Божья коровка»
Item No.
Capacity / l
450
2 x 0,15
pcs
pcs
12
720
Item No.
Capacity / l
440
2 x 0,25
pcs
pcs
12
504
Item No.
Capacity / l
8235
8305
pcs
pcs
0,12
40
2880
0,24
40
1920
Baby Bottle
Baby bottle • Kojenecká lahev • Babyflasche • Biberons • Детская бутылочка
Baby bottle HORSE
Baby bottle CAR
širokohrdlá kojenecká lahev - koník
weithalsflasche - Pferdemotiv
Biberon avec col large - Cheval
širokohrdlá kojenecká lahev - auto
weithalsflasche - Automotiv
Biberon avec col large - Voiture
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«ЦВЕТЫ»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«ЛОШАДКАкоровка»
ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ
«Автомобиль»
Item No.
Capacity / l
8235
8305
Item No.
Capacity / l
2880
8235
1920
8305
pcs
pcs
0,12
40
0,24
40
Item No.
Capacity / l
2880
8235
1920
8305
pcs
pcs
0,12
40
0,24
40
pcs
pcs
0,12
40
2880
0,24
40
1920
77
Collection
FOR KIDS
Baby bottle blossom
širokohrdlá kojenecká lahev - květy
weithalsflasche - Blumenmotiv
Biberon avec col large - Fleurs
Vázy ze skloviny SIMAX
®
reprezentují přesvědčivou kvalitu. Výsledkem jsou neobyčejně ladné moderní tvary,
Vases made of a SIMAX
®
glass represent convincing quality. The result is an extremely graceful modern
které vdechnou každému prostředí punc brilance, živosti a vzdušnosti.
shapes that enrich each interior with hallmark of brilliance, liveliness and airiness.
Čiré sklo je reprezentativně čistý a stabilní materiál vytříbeného vkusu. Inspiruje vlastní originální nápady
Clear glass is impressively clean and stable material of refined taste. It inspires own original ideas
Výrobky ze skloviny SIMAX
Products made of SIMAX
například při tvorbě květinových aranžmá a instalací drobných bytových doplňků.
®
jsou při nárazu o stupeň odolnější než běžné výrobky ze skla.
VASES
for example during creation of flower arranges and installations of fine interior accessories.
®
glass are more resistant than regular glass products.
30030
200 x 95
30040
150 x 74
30030
300 x 142
30040
220 x 104
30030
400 x 136
Item No.
Capacity / l
30020
30050
225 x 180
120 x 170
30010
Ø 164
30010
Ø 215
30060
84 x 275
VA S E S
2 0 1 5
VASES
VASES • Vázy • Vasen • Vases • Вазы
80
Vase Rose
Vase Hyacint
Vase Globe
Váza Rose
Vase Rose
VASE ROSE
Váza Hyacint
Vase Hyacint
VASE HYACINT
Váza Globe
Vase Globe
VASE GLOBE
Ваза «Роза»
Ваза «Гиацинт»
Ваза «Глобус»
Item No.
Size / mm
30030
Item No.
Size / mm
672
30040
10
200
30040
8
128
pcs
pcs
200 x 95
24
30030
300 x 142
30030
400 x 136
Item No.
Size / mm
1200
30010
420
30010
pcs
pcs
150 x 74
20
220 x 104
15
pcs
pcs
Ø 164
6
240
Ø 215
3
120
VASES • Vázy • Vasen • Vases • Вазы
Vase Drum I
Vase Drum II
Váza Gerbera
Vase Gerbera
VASE GERBERA
Váza Drum I
Vase Drum I
VASE DRUM I
Váza Drum II
Vase Drum II
VASE DRUM II
Ваза «Гербера»
Ваза «Цилиндр»
Ваза «Цилиндр II»
Item No.
Size / mm
30020
225 x 180
pcs
pcs
6
168
Item No.
Size / mm
30050
120 x 170
pcs
pcs
6
432
Item No.
Size / mm
30060
84 x 275
pcs
pcs
6
480
81
Collection
VASES
Vase Gerbera
Dekorace výrobků jsou prováděny technologiemi malování, sítotisku, nástřiku, reliéfu, pískování, leptání a lazury. Sklo SIMAX
®
má, na rozdíl od levných dovážených náhražek, čistě přírodní původ, proto jako jediné vyhovuje všem náročným dekoračním
postupům. Následné vypalování barev v peci je technologicky přizpůsobeno typu použitého dekoračního materiálu. K dekorování
jsou používány barvy, které neobsahují těžké kovy ani jiné škodliviny a které jsou odolné proti působení vody, tepelným šokům
a účinku chemických mycích prostředků, což dovoluje mýt dekorované sklo i v automatických myčkách.
Návrhy zdobení připravují školení designéři i zasvěcení nezávislí umělci, a to v přímé spolupráci se zkušenými dekoratéry
z provozu. Vznikají tak předměty nadčasové estetické hodnoty, nepodléhající vrtošivým změnám módních trendů.
The product decorations are made using techniques of painting, screen printing, spraying, embossing, sandblasting, etching and
staining. SIMAX® glass has, unlike the cheap imported substitutes, purely natural origin and therefore meets the high decorative
procedures as the only one. The subsequent paint baked in the furnace is technologically adapted to the type of decorative
material. Colours that do not contain heavy metals or other harmful substances are used for decoration. They are water resistant,
thermal shock resistant and there is no effect of chemical detergents. It is also allowed to wash the decorated glass in dishwasher.
Decorating patterns are prepared by skilled designers and independent artists. This creates objects with timeless aesthetic value
that are not subject to capricious changes of fashion trends.
decorations
82
Pískování • Sandblasting
Tradiční technologie povrchové úpravy. Pískujeme loga,
drobné ornamenty, písmo – texty.
Is one of the traditional coating technologies, matting or
sandblasting logos, fine writing or texts on them.
Sítotisk • Screen Printing
Screen printing is an technology that brings simplicity and speed to the
realization of decors. Lead-free and lead ceramic paints with a firing
temperature of about 600 °C are used for glass.
Stříkání • praying
Je stále častější strojní i ruční technika, která nabízí
bohatý výběr odstínů i typů barev.
Is becoming that offers wide selection
of shades and colors.
Relief • Relief
je způsob dekorování výrobků pomocí prostorového ztvárnění návrhu.
Relief is a way of products decoration using a three-dimensional representation.
83
decorations
Je moderní technologie, která vnáší do realizace dekorů jednoduchost
a rychlost. Na sklo používáme keramické barvy bezolovnaté a olovnaté,
s vypalovací teplotou kolem 600 °C.
Obaly SIMAX
®
podporují moderní charakter produktů. Vypovídají o účelném sladění funkčnosti
a estetického dojmu. Jejich barevnost je světlá, čistá a jasná. Výrobek zakrývají co nejméně, proto ho
není třeba při prezentaci vybalovat.
Obsahují všechny zákonem určené informace, které jsou přehledně a čitelně uspořádány.Jejich jednoduché
řešení usnadňuje zabalení, vybalení, předvádění a uložení.
Umožňují bezproblémové variabilní stohování, jsou méně náročné na skladový prostor.
Jejich řešení je vždy svým způsobem originální. Buď jde o vložený terč, což je vlastně viditelný obal uvnitř
výrobku, nebo o výsekovou manžetu individuální konstrukce podle zásady „snadno dovnitř, snadno ven“, nebo
o důkladné, esteticky zvládnuté dárkové krabice s výseky i bez výseků.
SIMAX
®
packaging emphasize the modern character of the products. They testify the effective alignment of
functionality and aesthetic impression. Its colours are light, clean and bright. The product is covered the least
possible, therefore it is not necessary to unpack it during the presentation.
They contain all the information specified by law, which are arranged neatly and legibly.
Their simple arrangement facilitates packing, unpacking, presentation and storage.
They allow flawless variable stacking and require less storage space.
Their solution is always original in a way. Either it is embedded disc package inside the product, or cut-out
individual cuff respecting the principle of „easy in, easy out“ or a thorough aesthetically mastered gift boxes
with or without cut-outs.
PACKAGING
84
packaging series
•
OBALOVÉ ŘADY
EXCLUSIVE
COLLECTION
85
PACKAGING
For kids
PACKAGING
types of packaging
•
druhy obalů
Dárková krabice
Dárková krabice s výsekem
Etiketa
Dárková krabice • Gift box
Dárková krabice s výsekem • Gift box with cut-out
Etiketa • Label
86
MAnžeta
Terc
Manžeta • Sleeve
Terč • Insert
Transportní balení
Obaly v regálech
Transportní balení • Transport packaging
Obaly v regálech • Packaging on the shelves
PACKAGING
87
Item No.
Capacity/lSize/mm
pcs
kg
m3 mm mmmm mm pcsEAN
Capacity/lSize/mm
pcs
kg
m3 mm mmmm mm pcsEAN
Collection
Exclusive
INDEX
Item No.
3270/MET
1,80
12
8,48 0,077 550 400 350
1900
240
8593419915635
6056/6066
0,70 + 0,30
Ø 160x70
15 11,79 0,040 530 220
340 1830
525
8593419414541
3260/MET
1,30
12
7,00 0,055 495 350 320
1750
300
8593419382956
6256/6266
1,00 + 0,40
Ø 182x81
12 13,39 0,044 590 390
190 1860
432
8593419414688
2534/S/P
1,50
6
4,19 0,033 475 325 215
1655
210
8593419350641
6106/6116
1,50 + 0,60
Ø 205x93
10 14,33 0,046 440 265
395 1730
280
8593419414589
2522/2
0,25
20
6,30 0,045 565 370 215
1870
640
8593419152023
6026/6036
2,00 + 0,90
Ø 228x102
8
340 1850
240
8593419414565
14,41 0,047 490 285
2692/2
0,30
20
7,02 0,045 565 370 215
1870
640
8593419915642
6176/6186
2,50 + 1,20
Ø 249x113
6
13,09 0,046 605 270
280 1550
180
8593419414602
2424/4302/
4002/2
0,20
12
5,70 0,037 475 325 240
1830
420
8593419152511
6226/6236
3,50 + 1,60
Ø 268x118
6
15,47 0,055 570 325
295 1625
120
8593419414701
2434/4332/
4012/2
0,35
6
7,97 0,024 495 335 145
1830
360
8593419152504
203
1,00
6
3,75 0,024 460 240 220
1690
294
8593419350849
1,50 + 0,30
Ø 188x100
6
8,53 0,035 405 265
325 1775
240
8593419414480
1,75 + 0,40
Ø 208x113
6
10,60 0,047 455 290
355 1570
144
8593419414503
6706/6716
2,80 + 0,50
Ø 228x125
6
12,75 0,060 495 310
390 1710
144
8593419414527
2546
1,10
4
3,33 0,018 230 230 335
1825
300
8593419185724
7026/7036
2,40 + 1,20
334x201x111
4
8,28 0,031 430 355
205 1790
160
8593419414640
2546/H
1,10
4
3,34 0,018 230 230 335
1825
300
8593419184017
7136/7146
3,00 + 1,40
354x213x130
4
10,43 0,040 375 240
440 1470
120
8593419414725
3632
1,00
8
5,35 0,034 590 275 210 1830
384
8593419152931
7156/7166
3,20 + 2,20
348x203x132
4
11,36 0,034 370 230
405 1770
160
8593419414749
7356/7366
3,20 + 2,30
365x208x135
3
8,77 0,027 390 230
300 1650
150
8593419414848
7296/7306
8,00
416x260x160
3
13,71 0,043 435 275
360 1590
72
8593419414466
2182/2
0,20
6
1,58 0,012 330 260 140 1830
720
8593419152962
2152/2
0,30
6
2,37 0,016 365 285 150 1800
528
8593419152986
2142/2
0,40
6
2,45 0,020 395 305 170 1850
480
8593419152979
3280
1,10
6
5,28 0,029 430 355 190 1860
324
8593419152924
7286
1,60
254x210x55
6
6,31 0,021 350 270
225 1725
378
8593419414442
7246
5,20
368x320x75
3
7,49 0,031 385 240
335 1825
150
8593419484285
2322/2
0,20
6
1,99 0,013 375 275 130 1900
702
8593419152948
2342/2
0,20
6
1,91 0,013 355 275 130 1900
702
8593419152955
7206
1,50
270x179x62
6
6,31 0,022 395 290
195 1710
384
8593419484261
7216
2,50
310x228x62
6
9,73 0,032 395 330
245 1865
252
8593419484278
7226
3,50
350x268x62
6
12,75 0,042 395 370
285 1860
216
8593419484292
6906
1,50
Ø 234x58
5
4,65 0,019 310 255
245 1620
360
8593419484483
6926
2,50
7536
2,50
6906/6916 1,50 + 1,00
6926/6936 2,50 + 1,50
7536/7546 2,50 + 1,90
7216/7576 2,50 + 1,90
7216/
2,50 + 1,90
7576/D
311
1,50/2,50/3,50
312
313
88
6666/6676
6686/6696
2,50+1,90
1,50+1,00
2,5
1,50+2,50+2,50
Ø 270x 70
5
6,61 0,030 375 290
280 1830
240
8593419484506
320x250x63
Ø 234x93
Ø 270x116
320x250x112
261x228x108
261x228x108
6
6
3
3
3
3
8,13
11,22
7,02
7,35
8,46
9,56
260
240
280
260
260
280
1710
1830
1270
1710
1710
1830
216
252
144
162
180
180
8593419484490
8593419484445
8593419484476
8593419484452
8593419484469
8593419484605
270x179x62/
310x228x62/
350x268x62
320x250x112
Ø 234x93
3
14,25 0,028 375 290
260 1710
144
8593419484339
2
12,96 0,046 535 355
240 1795
56
8593419484674
Ø 234x58
Ø 270x70
320x250x63
2
0,035
0,032
0,025
0,025
0,023
0,025
400
500
300
355
350
350
340
265
295
275
255
260
7,74 0,039 355 300
322 1775
80
8593419484704
7106
1,50
315x175x50
11 12,21 0,040 590 360
190 1860
396
8593419414428
7046
2,40
350x195x56
11 14,37 0,057 610 380
245 1870
308
8593419414404
7266
3,00
385x219x62
4
6,75 0,026 405 275
235 1795
224
8593419414381
7526
4,80
420x280x55
3
8,05 0,024 440 295
185 1630
192
8593419484018
7296
3,50
404x260x60
5
10,32 0,038 420 325
275 1800
180
8593419414367
7127
2,20
300x210x62
11 13,31 0,052 610 380
225 1950
352
8593419414343
7126
3,00
350x240x62
9
260 1970
252
8593419414329
7276
4,00
14,50 0,059 610 370
400x270x62
4
8,86 0,033 415 285
280 1830
192
8593419414305
6826
Ø 320x20
9
11,33 0,028 345 240
340 1850
450
8593419414282
6141
Ø 240x130
6
5,45 0,065 800 300
270 1770
144
8593419502057
Ø 98x55
12
2,70 0,010 415 315
75
1512
8593419250873
6866
0,20
1725
7826
0,40
190x110x45
12
3,77 0,016 605 260
100 1850
1224
8593419483615
6886/6896
0,25 + 0,10
150x120x45
12
5,29 0,019 495 275
140 1830
864
8593419483592
7806/7816
0,30 + 0,10
150x120x45
12
6,14 0,019 495 275
140 1830
864
8593419483608
6176/
6186/P
2,50 + 1,20
Ø249x113
6
13,09 0,046 605 270
280 1550
180
8593419414626
7406/
7416/P
3,00 + 0,60
365x210x108
3
7,18
345 1875
150
8593419414862
0,032 390 240
Item No.
Capacity/lSize/mm
1,00 +
0,40/1,50 +
0,60/ 2,00 +
0,90
Ø 182x81/
/205x93/
/228x102
302
1,50 +
0,60/ 2,40 +
1,20/2,40
Ø 205x93
/350x195x
x56/334x
x201x111
2
10,46 0,039 435 370
245 1620
72
303
2,20/3,00
300x210x
x62/350x
x240x62
6
16,98 0,043 495 365
240 1830
210
0,70 +
0,30/1,00 +
0,40/ 1,50 +
0,60
Ø 160x70/
/182x81/
/205x93
4
305
1,00 +
0,40/1,50 +
0,60
Ø 182x81/
/205x93
6
14,94 0,033 440 260
290 1890
288
8593419482267
307
1,50 +
0,60/2,40
Ø 205x93/
/350x195x56
5
13,50 0,048 595 370
220 1910
160
8593419482281
0,70 +
0,30/ 1,00 +
0,40/ 1,50 +
0,60/2,00 +
0,90
Ø 160x70/
/182x81/
/205x93/
/228x102
2
1,00 +
0,40/1,50 +
0,60/2,00 +
0,90/ 2,40 +
1,20/ 2,40
Ø 182x81/
/205x93/
228x102/
/350x195x
x56/334x
x201x111
2
3,50/2,20/
/1,50/0,20
404x260x
x60/300x
x210x62/
/286x120x
x76/98x55/
/4,80/1,60/
/1,00/0,50/
2
Ø 160
6
315
356
6346/16/M
8,74
0,027 390 230
0,022 540 255
13,48 0,034 500 235
10,32 0,023 485 275
16,20 0,053 620 380
9,14
0,55
0,025 425 275
0,011 305 190
300 1650
160 1750
290 1890
170 1850
225 1050
215 1655
190 1860
150
120
168
120
32
84
864
8593419414664
8593419482205
Item No.
Capacity/lSize/mm
pcs
kg
m3 mm mmmm mm pcsEAN
6386/24/M
Ø 240
6
1,08
0,027 365 270
270 1770
324
8593419484094
6396/26/M
Ø 260
6
1,24
0,031 370 290
290 1890
288
8593419484100
6406/28/M
Ø 280
6
1,38
0,037 390 310
310 1700
240
8593419484124
6416/32/M
Ø 320
6
1,95
0,052 425 350
350 1550
144
8593419484117
7196/M
260x260
7
1,51
0,034 390 295
290 1890
336
8593419484216
7186/M
280x280
6
1,43
0,035 365 310
310 1700
240
8593419484247
8593419482229
6221
280/240
6
6,30
0,078 610 410
310 1700
120
8593419400902
3403
1,00
6
3,030 0,031 495 335
185 1815
270
8593419327117 8593419482441
3403/F
1,00
6
4,11 0,032 495 335
195 1905
270
8593419327131
3553
0,60
8
3,07 0,024 580 240
170 1850
480
8593419327032
8593419482243
3573
1,30
10
6,15 0,050 810 295
210 1830
320
8593419327056
8593419482304
8593419482328
8593419483158
3243
1,50
12
6,40 0,072 540 350
380 1670
192
8593419326950 3243/F
1,50
12
6,89 0,077 540 350
405 1770
192
8593419326974
3373
1,00
6
3,28 0,034 530 360
180 1905
240
8593419327070 3373/F
1,00
6
4,01 0,037 530 360
195 1905
216
8593419327094
3963
1,00
12
5,78 0,055 395 330
420 1830
288
8593419185328
178
1,00/4x0,25
4
5,00 0,045 435 255
3652
0,35
16 3,15
0,029 595 205
410 1790
112
8593419382734
235 1795
896
8593419327261
3092
0,65
24 5,52
0,049 415 300
395 1730
768
8593419327285
3872
1,00
18 6,28
0,066 395 365
455 1970
432
8593419327308
3882
1,25
18 7,70
0,077 405 375
505 1665
324
8593419327322
3142
1,50
8
3,74
0,044 610 380
190 1860
288
8593419327346
3522
0,60
16 4,03
0,041 600 250
270 1770
576
8593419327360
3542
1,30
12 5,35
0,065 470 395
350 1900
240
8593419327742
3892
1,50
18 2,87
0,099 530 405
460 1990
288
8593419327407
3902
1,70
12 6,86
0,078 605 415
310 1700
240
8593419327643
3772/S
1,00
18 7,54
0,066 395 365
455 1970
432
8593419327629
3782/S
1,25
18 8,24
0,077 405 375
505 1665
324
8593419327605
3122/S
1,50
8
4,11
0,044 610 380
190 1860
288
8593419327582
3792/S
1,50
18 8,96
0,099 530 405
460 1990
288
8593419327568
3952
1,50
6
0,116 605 240
385 1690
144
8593419327445
6,14
3612/S
1,00
6
3,22
0,025 425 310
190 1860
324
8593419350627
8593419484056
3622/S
1,50
6
3,77
0,032 480 350
190 1860
270
8593419350634
180
1,25/0,24/
/0,40/4x0,25
4
9,59
0,077 515 370
270 1770
96
8593419208133
122
0,20/0,40
12 4,00
0,030 550 220
250 1900
588
8593419205927
6356/18/M
Ø 180
6
0,52
0,013 305 210
210 1830
768
8593419484070
6366/20/M
Ø 200
6
0,79
0,016 305 230
230 1760
588
8593419484087
6376/22/M
Ø 220
6
0,85
0,020 315 250
250 1650
432
8593419484063
89
INDEX
301
2
8,86
m3 mm mmmm mm pcsEAN
3,20 + 2,30
310
3
kg
7356/
7366/P
304
365x208x135
pcs
Item No.
Capacity/lSize/mm
kg
m3 mm mmmm mm pcsEAN
5480
0,40
18 3,44
0,030 610 380
130 1840
936
8593419152894
5482
0,25
48 5,09
0,046 610 380
200 1750
1536
8593419205910
5052
0,50
30 6,45
0,049 610 370
215 1870
960
8593419200281
0,027 495 335
160 1850
600
8593419152696
6151
116
INDEX
pcs
Ø 200
0,78
50
8593419000041
12 5,72
2012
0,20
35 3,15
0,032 610 380
140 1830
1660
8593419100055
2052/N/
/6mix
0,33
4
4,01
0,026 350 265
280 1830
216
8593419152566
2042/N/
/6mix
0,25
4
3,68
0,020 350 265
220 1690
252
8593419152573
Item No.
510/6053
Capacity/lSize/mm
1,00
pcs
Ø170x80
6
kg
3,87
m3 mm mmmm mm pcsEAN
0,032 610 380
140 1830
288
8593419502132
520/6063
1,50
Ø170x100
12 7,69
0,072 610 380
310 1700
240
8593419502156
530/6073
2,00
Ø170x125
6
4,24
0,044 610 380
190 1860
216
8593419502170
6053
1,00
Ø170x80
12 6,40
0,057 610 380
245 1865
336
8593419502194
6063
1,50
Ø170x100
6
3,52
0,034 610 380
145 1890
288
8593419502217
6073
2,00
Ø170x125
6
3,71
0,039 610 380
170 1850
240
8593419502231
3853
0,50
6
2,06
0,012 275 275
160 1750
720
8593419327704
3843
1,00
6
2,39
0,020 480 240
175 1900
420
8593419327728
6
2022/6
0,20
6
3,74
0,029 415 335
205 1790
288
8593419184505
172
0,50/1,00
3,84
0,020 480 240
175 1725
378
8593419331190
2202/6
0,25
6
4,63
0,037 345 300
360 1950
240
8593419184468
3873
1,00
12 4,91
0,040 470 340
250 1650
360
8593419330315
3283
1,00
8
4,09
0,034 590 350
165 1140
352
8593419327681
115
0,4 0/ 0,80 /
1,50
Ø105x68,
Ø132x80,
Ø163x93
12 9,17
0,041 520 350
225 1950
384
8593419281013
7486/D
0,50
150x 150x 45
6
3,80
0,009 330 175
155 1700
720
8593419204210
7476/D
1,00
180x 180x 55
6
5,46
0,015 390 205
190 1860
648
8593419204234
7466/D
1,70
210x 210x 65
6
7,30
0,023 440 235
220 1690
294
8593419204258
350
0,50/1,00/
/1,70
150x 150x
45/180x 180x
55/ 210x
210x 65
4
8,99
0,018 470 245
160 1750
280
8593419484025
2512/6
0,20
6
4,88
0,031 355 345
255 1680
216
8593419184420
2412/4
0,30
6
3,65
0,028 495 295
195 1905
324
8593419184383
2122/6
0,25
6
1,40
0,033 480 340
200 1750
240
8593419152559
2112/
/4122/4
0,10
12 4,72
0,024 400 270
220 1690
756
8593419152528
2122/
/4132/4
0,25
6
1,77
0,024 505 345
135 1770
360
8593419152542
2132/
/4142/4
0,30
6
1,95
0,028 495 335
170 1850
300
8593419152535
2652/
4242/4
0,10
24 11,78 0,059 600 370
265 1740
576
8593419184956
2682
//4242/4
0,08
12 5,99
205 1710
576
8593419185304
0,031 480 320
2672/
/4262/4
0,25
9
8,05
0,052 660 230
340 1850
225
8593419185311
2452/
/4232/4
0,25
12 9,31
0,053 600 420
210 1830
384
8593419184932
2612/4 0,40
6
5,16
0,035 550 240
265 1740
252
8593419184970
2622/4
0,30
6
5,88
0,030 485 245
255 1680
216
8593419184987
2632/4 0,30
6
6,37
0,031 425 240
305 1675
210
8593419184994
2642/4 0,35
6
5,64
0,035 465 240
315 1725
210
8593419185007
5162/D
0,50
Ø 96/ 95
6
1,45
0,009 330 225
115 1760
1008
8593419208119
5152/D
0,80
Ø 96/ 145
6
1,98
0,023 330 225
315 1725
648
8593419208089
5142/D
1,40
Ø 96/ 233
6
2,72
0,023 330 225
315 1680
432
8593419208096
5132/D
1,80
Ø 96 /290
6
2,83
0,023 330 225
315 1725
360
8593419208102
183
1,40/1,80
1xØ 96 /290,
3xØ 96/
233 mm
4
7,94
0,053 455 360
325 1775
100
8593419205194
185
0,50/0,80/
/1,40
Ø 96/ 95, Ø
96/ 145, Ø
96/ 233
6
6,73
0,044 685 235
275 1800
180
8593419250699
179
0,35
6
2,658 0,012 345 205
165 1800
720
8593419185151
6616
0,50
Ø150x80
12 5,33
0,029 485 325
185 1815
540
8593419415623
2152/CTG
0,30
6
2,06
160 1750
960
8593419153297
6846
0,90
Ø170x88
12 6,71
0,041 540 375
200 1905
432
8593419415647
90
0,010 305 210
Item No.
6626
Capacity/lSize/mm
1,30
Ø190x95
pcs
kg
12 7,98
m3 mm mmmm mm pcsEAN
0,050 600 400
210 1830
384
8593419415661
Item No.
5041
Capacity/lSize/mm
2,00
Ø250x116
pcs
kg
6
5,45
m3 mm mmmm mm pcsEAN
0,065 800 300
270 1770
144
8593419502293
6836
1,70
Ø210x103
4
3,86
0,023 440 235
220 1470
168
8593419415685
5221
2,00
Ø 260x102
6
7,66
0,057 580 335
295 1950
144
8593419502316
6636
2,50
Ø230x110
4
4,60
0,029 485 245
235 1830
168
8593419415708
6556
1,70
Ø 280x40
6
6,72
0,025 300 275
300 1650
360
8593419415586
6646
3,50
Ø270x125
4
6,14
0,042 550 285
270 1770
144
8593419415722
328
0,50/1,30/
/2,50
Ø150x80,
Ø190x95,
Ø230x110
6
15,00 0,044 490 255
355 1570
144
8593419482496
6566
2,10
Ø 260x58
6
6,74
0,031 390 280
280 1830
288
8593419415562
7256
1,50
285x120x76
6
5,12
0,018 580 245
130 1710
432
8593419415609
6606
1,90
Ø200 x 90
6
5,15
0,026 610 215
200 1750
384
8593419484520
5402
0,10
Ø80
12 0,94
0,006 350 265
65
1840
3120
8593419205279
5452/4
0,19
60x80
6
1,87
0,007 260 185
150 1050
720
8593419205552
5412
0,30
Ø115
6
0,94
0,008 370 250
85
1850
1200
8593419205231
5402/4
0,12
80x46
6
1,70
0,006 260 185
120 1110
960
8593419205545
5422
0,75
Ø150
6
1,71
0,016 475 320
105 1830
480
8593419205248
5462/4
0,15
70x50
6
1,94
0,011 315 240
140 990
432
8593419205521
5432
1,50
Ø185
6
2,24
0,024 568 383
112 1775
312
8593419205255
5442
181
2,50
0,10/0,30/
/0,75/1,50/
/2,50
0,75/1,50/
/2,50
0,30/2,50
Ø220
Ø 80, 115,
150, 185, 220
6
6
3,37
8,98
0,041 673 228
0,049 690 240
267 1830
295 1625
180
150
8593419205262
8593419205163
186
187
Ø150, 185,
220
1xØ 220, 6x
115
6
7,78
0,049 690 240
295 1625
150
8593419205224
6
12,34 0,049 690 240
295 1625
150
8593419205217
20040
0,25
6
1,11
0,008 255 210
155 1855
1188
8593419991196
20030
0,50
6
1,61
0,015 380 210
190 1860
648
8593419991134
20020
1,00
6
2,25
0,026 380 310
220 1690
336
8593419991110
20010
1,50
6
2,89
0,035 425 325
255 1680
216
8593419991097
20080
0,50
6
1,99
0,014 380 225
160 1750
600
8593419991271
20090
1,00
6
2,53
0,021 380 310
180 1950
480
8593419991295
20070
2,50
6
4,69
0,063 610 380
270 1770
144
8593419991257
20050
1,00
6
2,76
0,026 380 310
220 1690
336
8593419991219
2,00
6
4,29
0,034 380 355
255 1680
216
8593419991233
2,00
6
4,41
0,044 495 315
280 1830
180
8593419331237
0,30
Ø115
6
1,09
0,008 370 250
85
1200
8593419205675
5422/ D
0,75
Ø150
6
1,90
0,016 475 320
105 1830
480
8593419205668
2544/L
5432/ D
1,50
Ø185
6
2,90
0,028 575 390
125 1775
312
8593419205651
5510/ D
0,50
Ø 115x 70
6
1,19
0,008 370 135
160 1855
1080
8593419205682
5520/ D
1,00
Ø 150x90
6
2,02
0,016 480 170
200 1750
528
8593419205705
5530/D
2,30
Ø185x110
6
2,98
0,029 585 205
240 1830
336
8593419205729
5484
0,63
Ø115,6x86
30 6,12
0,046 610 380
200 1750
960
8593419205897
10040
1,00
6
2,64
0,019 305 210
300 1950
576
8593419991332
5464
0,78
Ø151,2x61
18 4,93
0,046 610 380
200 1750
576
8593419205880
10070
1,00
6
2,39
0,040 445 335
265 1740
360
8593419991356
5492
0,62
Ø186,9x36
27 8,42
0,049 610 380
210 1830
864
8593419205903
2543
1,25
6
3,45
0,025 330 230
335 1825
330
8593419184529
114
0,63/0,78/
/0,62
Ø115,6x86,
Ø151,2x61,
Ø186,9x36
6
4,79
0,029 600 210
230 1760
336
8593419205941
8 245
0,15
24 5,10
0,022 600 240
175 1900
1440
8593419550744
5222
0,25
Ø135
36 5,43
0,048 610 425
185 1815
1296
8593419204197
8 315
0,25
24 6,30
0,029 600 240
225 1725
1008
8593419550751
5212
0,60
Ø175
18 4,53
0,046 610 380
200 1750
576
8593419204203
450
2x 0,15
12 5,70
0,022 600 240
175 1900
720
8593419550768
5202
1,00
Ø215
6
0,025 675 235
160 1750
300
8593419204227
5031
1,30
Ø210x105
6
2,21
5,27
0,039 450 350
1850
250 1900
252
8593419502279
10030
0,25
6
1,07
0,008 270 185
165 1800
960
8593419991172
10020
0,50
6
1,58
0,013 305 210
205 1790
768
8593419991073
10010
1,00
6
2,44
0,026 380 260
265 1740
288
8593419991059
10050
0,50
6
1,69
0,012 270 185
240 1830
672
8593419991318
FOR KIDS
440
2x 0,25
12 6,70
0,029 600 240
225 1725
504
8593419550775
8235
0,12
40 6,36
0,020 580 245
140 1830
2880
8593419554537
8305
0,24
40 9,72
0,028 580 245
200 1750
1920
8593419554520
91
INDEX
5412/ D
20060
Item No.
Capacity/lSize/mm
pcs
kg
m3 mm mmmm mm pcsEAN
INDEX
VASES
92
30030
200x95
24 6,24
0.055 600 405
220 1690
672
8593419914720
30030
300x142
10 7,42
0,077 765 315
320 1750
200
8593419914706
30030
400x136
8
0,097 610 380
420 1830
128
8593419991035
6,18
30040
150x74
20 4,02
0,023 405 340
170 1850
1200
8593419914621
30040
220x104
15 7,85
0,051 590 360
240 1830
420
8593419914607
30010
Ø164
6
2,60
0,030 525 355
160 1750
240
8593419914669
30010
Ø215
3
2,21
0,033 675 235
210 1830
120
8593419914645
30020
225x180
6
4,80
0,054 570 385
245 1865
168
8593419914683
30050
120x170
6
3,67
0,020 390 265
190 1860
432
8593419916557
30060
84x275
6
3,65
0,015 270 185
300 1650
480
8593419916564
Download

SIMPLY FINE & MAXIMALLY SERVICEABLE