Obchodní podmínky Data na měsíc
(dále jen „Podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a. s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1.Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. pod obchodní značkou RWE Mobil (dále jen
„Operátor“) poskytuje svým zákazníkům využívajícím Služby pod obchodní značkou RWE Mobil (dále jen „Účastníkům“) datové
balíčky RWE Data na měsíc.
2.Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora na adrese www.volejtesrwe.cz. Podmínky či jejich část mohou
být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně
bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na
internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených
internetových stránkách.
3.V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek RWE Mobil
a Ceníku služeb, které jsou zveřejněny na stránce www.volejtesrwe.cz, a ustanovení platného právního řádu České republiky.
4.Balíčky RWE Data na měsíc lze objednat k hlasovému tarifu RWE Chytrý tarif.
5.Balíčky RWE Data na měsíc lze objednat prostřednictvím samoobsluhy na www.volejtesrwe.cz, na Zákaznické lince RWE Mobil
či na dalších místech uvedených na www.volejtesrwe.cz.
6.
K balíčkům RWE Data na měsíc je přiřazen objem dat definovaný v Ceníku služeb u jednotlivých balíčků. Po vyčerpání
tohoto objemu dat má Účastník možnost využívat data ve snížené rychlosti, a to s nejvyšší možnou rychlostí stahování dat
32 kb/s a odesílání dat 16 kb/s nebo si dokoupit další objem dat za cenu uvedenou v Ceníku služeb, aby mohl služby využívat
v maximální možné kvalitě určené pro balíček RWE Data na měsíc. Dodatečný balíček dat ke zvolenému balíčku RWE Data na
měsíc si Účastník může aktivovat v neomezeném počtu za zúčtovací období. Nevyčerpaný objem dat z datového balíčku
RWE Data na měsíc se do dalšího zúčtovacího období Účastníka nepřevádí. Nevyčerpaný objem z dodatečného balíčku
dat k balíčku RWE Data na měsíc se převádí do následujícího zúčtovacího období.
7.
Změna typu balíčku RWE Data na měsíc je možná pouze jednou za 30 dnů.
8.Balíček RWE Data na měsíc se po uplynutí zúčtovacího období, ve kterém si jej Účastník aktivuje, automaticky obnoví.
V případě, že si Účastník nepřeje v dalším zúčtovacím období automaticky obnovit balíček RWE Data na měsíc, má
možnost automatickou obnovu zrušit v samoobsluze na portálu samoobsluha.volejtesrwe.cz či na Zákaznické lince
RWE Mobil, případně dalšími způsoby uvedenými na www.volejtesrwe.cz.
9.Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu, či každý z datových balíčků
RWE Data na měsíc zrušit a převést Účastníky na nejbližší obdobný (charakteristicky a cenově) balíček. Takové změny
budou Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
10.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 11. 2014.
www.volejtesrwe.cz
Download

Obchodní podmínky Data na měsíc ve formátu PDF