www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VII
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
září
2013
Politika – to je občas sjezd, ale většinou slalom.
Vážení čtenáři, opět nám léto uteklo a přichází babí. Horko bylo nejenom venku, ale i na naší politické scéně. Sněmovna se nám sama
rozpustila a zanedlouho nás čekají předčasné
volby, takže nás čeká i předvolebně žhavý podzim. Zda budou volby svátkem demokracie nebo
jejím funusem máte v rukách vy, voliči. Za redakci můžeme jen popřát promyšlenou volbu
s rozumem a, pokud možno, bez emocí. My vám
k tomu přejeme šťastnou ruku a pěkné chvilky
při čtení našeho zpravodaje.
Redakce
Z OBSAHU:
Jablonec snižuje cenu tepla o 14 % 2
Investiční akce města během léta
3
Weberová: ODS stojí na rozcestí
4
Němeček: Kudy dál
5
Zeman: amputovaná ruka trhu
6
Jak se podniká na Dolním náměstí
12
Vydrží gymnázium?
13
Protržená přehrada
14
o
éh
r s k hra a
a
rm . F v y š zd a t í D r a j í c í í , P o v y
t
s t do
T Ě inu ě s á v
Ě S 0 m n á m í (s t á m ě é b u r á l a
M
– 3 á ( ě s t é n c n e ne ká
VE
N Í o c h y o r s k n á m í r o v o m o í ) , G e re c v a
Á
M z p v n Lib
lo
OV pl
d h ní
RK vací . P o Dol s t a), zdu ošto du), plet a rova
A
P rko
u l a), mí ýje . P ou , O
ne t a Pa n í v anov ac í (od v s ul ž k s cká) l. Füg ní s ce
v
á
S t met rko ská atku iště a novi u), u á zim e uli
a l ář
S
v
c
ý
o
k
v
p
– á eh
ižo arko a R ejsk ražs tržni
ř
n
k
J
r
,
z e ní ,
po él p lova Ko á/P va
t o v a d l a (p o d l e t a o u a a d o v t a n o
e
div ázka l. Op ereck ice S /Sm
r
l
u
á
b
M e z i . Li ) , u r s k
l
(m ezi u arku odho
P
lp
(m ŽIVOTNÍ
ŠETŘÍME
dé lice PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
o
u
p
(
n,
dio
www.jabloneckatiskarna.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Jablonec snižuje cenu tepla o 14 %
Vážení spoluobčané.
Po téměř dvou letech jsme opustili nelichotivou pozici nejdražšího dálkového tepla
v republice. Cena je uměním možného – kompromisem mezi ekonomickými ukazateli
a poptávkou trhu. Pevně věřím, že tato zpráva je výrazným krokem k obnovení důvěry
v jabloneckou teplárnu. Současně je výzvou a velmi těžkým zadáním pro ty, kteří se
na řešení celé situace podílejí. Definitivní stabilizace systému a skutečně výhodná
cena je však možná až na konci procesu revitalizace. Slibuji, že uděláme maximum
pro to, aby, že tento proces proběhl v co nejkratším čase.
S pozdravem
Petr Beitl – váš primátor
Valná hromada společnosti Jablonecká
energetická a. s. schválila na doporučení představenstva pro rok 2014 snížení
ceny tepla pro odběratele o 14 %. Cena
tepla klesne od 1. ledna 2014 ze stávajících 807 Kč s DPH za 1 GJ na 689 Kč
s DPH za 1 GJ.
„Převzetím stoprocentní kontroly nad
společností jsme získali možnost samostatně rozhodnout o revitalizaci celé soustavy CZT (centrální zásobování teplem)
a tím zároveň šanci nabídnout obyvatelům
Jablonce konkurenceschopnou cenu tepla,“ říká primátor Petr Beitl.
Konečnému rozhodnutí předcházela jednání krizového managementu a představenstva teplárny o další strategii. Hlavní
otázka byla, zda konzervativně respektovat
minulé nastavení finančního plánu teplárny, který garantoval stálý zisk a současně
i stálý úbytek zákazníků, nebo použít náročnější scénář, který by preferoval udržení
stávajících zákazníků, ovšem za opačného
postupu. Určující je v této variantě cena
přijatelná na současném trhu s teplem.
Před společnost to však staví velmi obtížný
úkol vypořádat se v krátké době (cca 3 roky)
se situací, kdy bude muset díky úsporným
opatřením převrátit nulový zisk či krátkodobý propad do černých čísel.
„Ke snížení ceny jsme přistoupili především proto, že chceme teplárnu stabilizovat a zabránit dalšímu odpojování
zákazníků,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. „Zároveň jsme se rozhodli pro
transparentnější způsob vyúčtování ceny
tepla. Vracíme se tedy před rok 2006
k vyúčtování formou jednosložkové ceny
tepla. Laicky řečeno, každý zákazník uvidí
počet protopených jednotek a její cenu.
Domníváme se totiž, že jednosložková
cena je vůči odběratelům férovější, je přehledná a odběratel pochopí, že platí pouze
za spotřebované teplo. Toto rozhodnutí je,
kromě snížení ceny, dalším krokem k navrácení důvěry obyvatel v CZT,“ vysvětluje
Vele.
Ke zlevnění tepla pro koncové uživatele – domácnosti společnost přistoupila
i za cenu, že společnost nebude po určitou
dobu zisková. „Jsme připraveni se vyrovnat i s případnou krátkodobou ztrátou,“
konstatuje Vele.
V současné době společnost Jablonecká
energetická dodává 420 TJ tepla. Finanční
plán pro sezonu 2013–2014, ze kterého
vzešla nová cena za GJ, počítá s nahlášenými i již odpojenými odběrateli a předpokládá
dodávky tepla v objemu 320 TJ tepla ročně.
Další výraznější pokles připojených domácností by již společnost zásadně ohrozil.
„Snížení ceny za GJ může být prostředkem, který zabrání rozpadu soustavy
a dalšímu odpojování. Zároveň předpokládáme, že následnou funkčnost systému
zajistí plánovaný řízený rozpad na blokové
kotelny, ke kterému by mělo dojít v horizontu 3 let po nastartování projektu
„Jablonec – energeticky úsporné město,“
vysvětluje Beitl.
Projekt
Jablonec – energeticky úsporné město
Valná hromada společnosti uložila představenstvu Jablonecké energetické a jejímu
vedení dopracovat jednotlivé etapy nového
projektu teplárny „Jablonec – energeticky
úsporné město“. Projekt je koncipován
na období 2014 až 2017 a předpokládá
výstavbu nových menších úsporných zdrojů
na výrobu tepla a teplé užitkové vody a dále
také rekonstrukci starých rozvodů tepla
ve městě.
„Společnost jsme po dohodě s představiteli města manažersky převzali od předchozího majoritního vlastníka do krizového řízení až letos v létě. Začínáme
s procesem restrukturalizace. Projekt
„Jablonec – energeticky úsporné město“
také spočívá v hledání interních úspor.
Už v tuto chvíli jsme nalezli na 30 milionů
úspor provozních nákladů pro příští tři
roky. Oceňuji erudici a razantnost s jakou
nový akcionář město Jablonec přistoupil
k řešení problematiky tepla pro město“,
uvedl nový ředitel Jablonecké energetické
Pavel Spilka.
redakce
Jablonecká energetická a. s.

výrobce a distributor tepla a teplé užitkové vody pro město Jablonec
nad Nisou

100% vlastník: Statutární město Jablonec nad Nisou

48 zaměstnanců

obrat v roce 2011/12: 364 mil. Kč

8 500 připojených domácností zásobovaných teplem a teplou vodou
Představenstvo: František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele – předseda představenstva, Soňa Paukrtová (noví členové)
Dozorčí rada: Jaroslav Kraus (stávající
člen), Marta Procházková (nový člen)
Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele a náměstkyně Soňa
Paukrtová práci v představenstvu vykonávají bez nároku na odměnu.
Vývoj cen tepla v Jablonci nad Nisou za posledních 10 let v kategorii B1 (domácnosti).
STRANA 2
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
DĚNÍ VE MĚSTĚ
S náměstkem nejen o rozpočtu
Letošní léto v Jablonci bylo poněkud rozmarné a horké a nás
poměrně dostatečné zaměstnalo. Přes omezené finanční prostředky v důsledku splácení městského dluhu se nám povedlo
ušetřit na opravy městského majetku.
To nejvýznamnější, co jistě ocení všichni
Jablonečané je dokončení bulváru na ulici
5. května. Definitivně skočilo vyhýbání se
objektu, který byl ve vlastnictví manželů
Musilových. Po úspěšných vyjednáváních
a odblokování dlouholetého sporu se povedlo objekt vykoupit, zbourat a hlavně dobudovat chybějící část komunikace. Stavbu
zmíněné komunikace investuje Ředitelství
silnic a dálnic. Město Jablonec buduje v návaznosti na komunikaci veřejné osvětleni,
chodníky, travnaté plochy a přeložky sítí.
Toto nás finančně zatíží částkou 4,5 mil. korun. Celé dílo bude dokončeno a předáno
do 15. září letošního roku.
na. S použitím nové žuly opravíme vstupní
schodiště a odstraníme havarijní stav pilířů
u vstupu. Samozřejmě dojde k opravě elektroinstalace a vytápění. Zároveň provedeme výměnu chladícího zařízení. V rámci
oprav provedeme repasy starých dřevěných
oken. Při demontážích obložení jsme zjistili,
že okna, která byla zakryta obložením jsou
původní s nepoškozenou dobovou vitráží.
Toto nám umožňuje uvést smuteční síň
do původniho stavu. Dokončení celé akce
počítáme do 30. září 2013.
V rámci oprav nezůstaly opomenuty ani
naše školská zařízení. Ve dvou objektech jsme provedli výměnu oken. Jedná se
o MŠ Havlíčkova a ZŠ Rýnovice. Výměna
oken nám vždy přinese úsporu v nákladech
na vytápění.
Původně jsme měli v plánu provést výměnu oken ještě v dalších objektech, ale
rozpočtem nám zamíchal krátký přívalový
déšť v pondělí 29. července. Ten způsobil
velké škody majetku. Nejvíce byly poškozeny komunikace. Kanalizace totiž nepobrala,
a ani nemohla pobrat takové množství vody.
Voda využila každou skulinu, aby se dostala
na povrch. Celá řada komunikací ve městě
je proto podemletá, popraskaná a některé
silnice voda vzala úplně – například Nový
Svět na Proseči. Řada komunikací také
byla částečně či úplně nesjízdných kvůli
naplaveninám z přilehlých svahů. Největší
škody na objektech napáchala voda v ulici
Za Plynárnou, došlo tam k zaplavení domů
i zahrad. Město tamním obyvatelům nabídlo
pomocnou ruku. Přistavili jsme kontejnery
na odpad a oslovili jsme dobrovolné hasiče
z Jabloneckých Pasek s prosbou o pomoc
při úklidu, poskytli jsme lidem také vysoušeče a humanitární pomoc. Ihned po zmapování největších škod uvolnila Rada města
okamžitě z rezervy 1,5 milionu na likvidaci
škod a úklid města. Dnes s odstupem času
jsme dopočítali veškeré škody na území
Jablonce. Dosáhly částky 15 mil. korun.
Ještě na závěr horkého léta zmíním, co
nás mimo jiné v průběhu podzimu čeká.
V průběhu léta jsme připravili velkoplošné
opravy komunikací na území Jablonce.
Jedná se o pokládku nových asfaltových
povrchů celek v sedmi jabloneckých ulicích
včetně oprav kanalizačních vpustí a vyrovnání obrub chodníků. Náklady na tuto akci
činí 12 mil. s tím, že 9,9 mil. bude uhrazeno
z mimořádné dotace ze státního rozpočtu.
Konec prázdnin je pro mě období, kdy
začínáme připravovat rozpočet města pro
rok 2014. Podle prvních predikcí a odhadů,
si dovolím tvrdit, že bude hodně podobný
rozpočtu letošnímu. To znamená maximálně úsporný, s povinností umořit další část
městského dluhu.
Bylo by špatné nezmínit dvě věci, které bezesporu mohou ovlivnit peněženky
nás všech v Jablonci. Na rozdíl od většiny
negativních sdělení, která dostáváme, je
toto pozitivní zpráva. Připravujeme elektronickou aukci na elektrickou energii
a plyn pro občany. Zde se nabízí možnost,
abychom se všichni přihlásili a nechali si
vysoutěžit cenu lepší než máme dnes. Podrobnější informace včas zveřejníme v médiích. A ta druhá zpráva je ta, že Jablonecká energetická a. s. (dříve JTR) připravuje
pro své zákazníky také zajímavou cenovou
nabídku za teplo. Tato informace bude
uveřejněna po schválení již v září. Tyto dva
kroky nám umožní prožít zimu s nižšími
náklady než tomu bylo dosud.
Ing. Miloš Vele
Oprava fasády obřadní síně.
Další, a z mého pohledu dlouho očekávaná stavební aktivita probíhá na našem
městském hřbitově. Jistě všichni co jsme
museli využít služeb smuteční síně, jsme
nemohli přehlédnout její dlouhotrvající neutěšení stav. Úsporná opatření zavedená
v minulých dvou letech umožnila ušetřit
částku 3 miliony korun, kterou použijeme
na opravu zmíněné smuteční síně. Generální pravou projde střecha, smuteční síň
dostane novou štukovou omítku, osvětlení,
vnitřní podlahy a obklad katafalku. Odstraníme staré dřevěné obložení a obřadní
síň bude nově vyštukována a vymalováJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Interiér obřadní síně s objeveným modrým vitrážovým oknem při rekonstrukci.
STRANA 3
O POLITICE ODS
Weberová: ODS stojí na rozcestí
Situace na české politické scéně se vymyká všemu, na co byli občané
zvyklí. Sněmovna byla paralyzovaná a nyní je rozpuštěná, vláda vládne
bez důvěry a země spěje k předčasným volbám, ke kterým se mnozí upínají jako k jediné naději. ODS se v preferencích propadá
a pravicoví voliči nevěřícně vrtí hlavou. Teď již bývalou poslankyni
JUDr. Ivanu Weberovou jsem požádal o její pohled
na možná řešení.
 Ivo, tradičně se tě na tomto místě ptám,
co je nového v poslanecké sněmovně,
jaké zákony jsou právě ve schvalovacím
procesu. Dnes ale musím začít jinak. Co
říkáš současnému děníi? Dala jsi svůj
hlas Rusnokově kabinetu a zvedla jsi
ruku pro rozpuštění sněmovny?
Aktuální politická situace je samozřejmě
téma, o kterém by se dalo debatovat hodiny.
Občas mi připadá, že už to není realita, ale
nějaké špatné sci-fi. Svůj hlas Rusnokově
vládě jsem nedala a připadalo by mi skoro
přiléhavější nazývat ji Zemanovou vládou
a s tím souvisí i to, proč jsem nezvedla ruku
pro rozpuštění sněmovny.
 U nás v Čechách se ale úřednické vlády
těší velké oblibě.
Ano a je to asi projevem znechucení z politiky, které na pozadí všech možných kauz
chápu. Pořád si ale myslím, že demokracie,
i když to není dokonalý systém, je lepší než
autokracie nebo vláda jedné strany. Tato
vláda skutečně úřednickou vládou, či vládou odborníků není, je to čistě politická vláda, a to ještě složená z politiků spřízněných
se SPOZ, tedy Stranou práv občanů – Zemanovci, kteří se do sněmovny při posledních
volbách nedostali. Nelíbí se mi, s jakou arogancí moci a proti vůli všech parlamentních
stran byl nový premiér jmenován. Nyní se
také ukazuje, že byla jmenována skutečně
s cílem vyprofilovat volební lídry pro stranu
SPOZ.
 Pan prezident si asi chce užít to, že má
silný mandát přímo od voličů…
Myslím si, že ani mnoha jeho voličům
se nelíbí, jak se nyní chová. Při své inauguraci deklaroval, že bude nadstranickým
a spojujícím prezidentem, který bude uklidňovat politickou situaci, nyní však každým
svým krokem činí pravý opak. Kromě toho,
přepočteno na absolutní čísla, při volební
účasti, která byla, si myslím, že to zase ani
tak silný mandát není. Každopádně ať by
byl jakkoli silný, neopravňuje k tomu, aby
bylo postupováno s libovůlí a bez respektu
k ústavním zvyklostem a politické kultuře,
jestli se o ní ještě dá mluvit. Mně například
STRANA 4
připadá absolutně nepřijatelné, aby prezidentův kancléř bez toho, aby se nejdříve
vzdal své funkce, kandidoval ve volbách
a nota bene jako lídr. Začíná to připomínat
Putinovské Rusko.
 To je všechno pěkné. Ale není pravda,
že celá tato politická krize jde na vrub
ODS a kauzy Nagyová? Kvůli tomu přeci
padla vláda.
Ano, to je pravda, že tato kauza byla
na začátku. Měli bychom si ale také počkat, co bude na konci. Tady byla ze strany
orgánů činných v trestním řízení provedena
monstrózní akce, zabaveny kilogramy zlata
a miliony korun, zatknuti bývalí poslanci
a ředitelka kabinetu premiéra a šéfové vojenského zpravodajství. Vše bylo spleteno
dohromady, ačkoli později se ukázalo, že ty
tři linie spolu zase až tolik nesouvisí.
 Chceš tím naznačit, že to bylo takto
smícháno záměrně?
Nechci nic naznačovat, doufám, že záměrné to nebylo. Ale každopádně to bylo
zavádějící a poškozující. Navíc v celé kauze
zabaveného zlata a peněz nebyl dosud nikdo obviněn.
 Také hlasování o důvěře vládě dopadlo
pro ODS dost velkým debaklem. Poslanci
Florián a Úlehla se na poslední chvíli rozhodli vládu podpořit a tím padla i naděje
na znovu sestavení pravostředové vlády…
Ano, bohužel jsou to příklady osobního
selhání, které potom hází špatné světlo
na celou ODS a na všechny její členy. Z toho
jsem smutná, protože vím, že většina členů
to myslí dobře a vážně, chtějí prosazovat
pravicové myšlenky poctivým způsobem.
Možná, že tato krize přispěje k tomu, že se
strana pročistí a vše půjde zase lépe.
 No, zlí jazykové tvrdí, že už ani to prosazování pravicových myšlenek ODS moc
nezůstalo. Za Nečasovy vlády se zvedla
DPH, zpřísnily se podmínky pro živnostníky a pracující důchodce, zavedla se přímá
volba prezidenta.
To je sice pravda, ale to je bohužel daň
za koaliční vládnutí. Je jasné, že všechny ty
věci teď budou spojovány hlavně s premiérem Nečasem a potažmo s ODS. Možná
to bude vypadat jako výmluvy, ale pravda
je taková, že většina těchto věcí vzešla
od TOP 09, případně ještě od Věcí veřejných. Vím, že například proti živnostníkům
by TOPka zakročila mnohem tvrději nebýt
ODS.
Jinak si ale myslím, že není důvod k tak
značné skepsi, pokud srovnávám životní
úroveň u nás po končícím období globální
recese. Vyšli jsme z toho vcelku dobře a vláda udělala řadu pozitivních kroků, ale to se
projeví až v delším časovém horizontu. Bohužel jsme nebyli na nejvyšší úrovni schopni
ty kroky vysvětlovat a mediální výkony ODS
jsou špatné. My jsme nedokázali tu práci,
které nebylo málo, prodat.
 To je od politických stran slyšet často,
že za to může koaliční partner.
Já si už dlouho myslím, že v rámci politického systému by měla ODS razit změnu
volebního systému tak, aby vznikaly silné,
akceschopné, jednobarevné, zodpovědné
a jasně profilované vlády. Dále aby mandáty
byly rozděleny do 200 jednomandátových
obvodů. To by znamenalo, že v okresním
městě by byli dva poslanci a zbytek by tvořily obvody velkých měst. Každý občan by tak
měl bližší kontakt se svým zákonodárcem
a především by volil místní osobnosti, které
zná.
Volební systém má významný vliv na stranický systém, počet stran, akceschopnost
vlád a celkovou politickou stabilitu. Vždyť
se dvě desetiletí točíme v kruhu. Máme
nestabilní vlády s převahou jednoho hlasu,
opakující se úřednické vlády, vlády závislé
na přeběhlících a politiku, která se řídí tím,
jak se jeden poslanec vyspí. Provází jí handly, kompromisy a korupce. To jsou průvodní
znaky špatného systému, a dokud se ten
nezmění, pak tu budou stále.
 Co by měla dělat ODS, aby byla důvěryhodnou stranou?
Já neumím říct jednoduchý recept, ale
doporučila bych k důkladnému promyšlení
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
O POLITICE ODS
několik kroků. V personální oblasti bych
navrhovala urychlené zavedení přímé volby
předsedy a místopředsedy strany jako způsob vygenerování silných osobností. Dále
bych omezila působení ve stranických funkcích na tři volební období (volební období je
v ODS dvouleté – pozn. aut.) a zredukovala
počty místopředsedů, tím i grémia a Výkonné rady. Myslím, že by to výrazně přispělo
k větší otevřenosti, častější výměně tváří
a generační obměně. Do funkcí by se měli
šanci dostat mladší a přinášet nové pohledy. Početní omezení nejvyšších orgánů by
přispělo větší akceschopnosti a pružnějšímu rozhodování. Zavedla bych pravidlo,
že místopředseda strany nesmí vykonávat
exekutivní funkci ve vládě a bude se především věnovat vnitřnímu chodu strany. Dále
bych posílila manažerskou strukturu a změnila zadání, tedy z oblastních a regionálních
úředníků bych vytvořila tým politických
profesionálů.
V programové oblasti bych vše směřovala
k jednoduchosti a srozumitelnosti. My se
často zaplétáme do zbytečných složitých
výkladů, obecných proklamací a nejsme přímočaří. Volební témata by měla jít odspodu,
právě od těch manažerů a členů místních
sdružení, kteří ve svém okolí vidí a slyší, co
občany nejvíce trápí.
 Je, podle tebe, šance na změnu po volbách?
V tom jsem skeptická. I když se vymění
stranické složení vlády, tak bude mít rozhodující hlas vždy ten nejmenší partner v koalici, bez nějž vláda nevznikne. Kompromis
je někdy dobrý, ale většinou rodí kočkopsy,
polovičatá řešení a zničí i dobrý záměr. A pokud levice získá ústavní většinu, myslím, že
situace bude ještě horší.
 Má ODS šanci na přežití?
Jistě, ale stojí na rozcestí. Domnívám se,
že tato strana je důležitá v našem politickém spektru, ale musí plnit úlohu, kterou
v něm má vymezenou, tedy být autentickou
pravicovou stranou, prosazující liberální
ekonomii, nízké daně, levný stát, vymahatelnost práva, spravedlnost a svobodu každého občana. Bohužel se to často mentoruje
jako obecné fráze, takže se nám trochu
vytrácí obsah.
ODS je na rozcestí a může všechno hodit
za hlavu a pokračovat dál stejnou cestou
nebo se z posledního vývoje poučí a vydá se
krkolomnou cestou vnitřní obrody. Hlavně
se nesmí naši představitelé na všech úrovních hádat, kdo bude v sedle, když je kobyla
téměř ve stádiu klinické smrti. Je potřeba
rychlá a účinná léčba pomocí moderních
metod.
 Děkuji za rozhovor.
Já také a čtenářům přeji pěkný zbytek
léta.
Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Němeček: kudy dál
Situace ODS je vážná,
strana čelí velkému poklesu důvěry.
Otázkou je, co dál.
1. ODS si stávající situaci předně musí
uvědomit. Musí si přiznat, že značka ODS
je vážně poškozena. Myslím, že tato krize je
už ta správná, poslední – nelze ji „vysedět“,
poč kat až přejde. Naopak, škoda každé
krize, kterou se nepodaří využít a aktivními
kroky ji změnit v příležitost. Za pár měsíců
bychom mohli zjistit, že jsme mrtvou stranou, která již nikoho nezajímá.
2. ODS by si konečně měla splnit domácí
úkol – vyjasnit si důvody této situace. Jistě
existují objektivní příčiny – finanční krize
a ekonomická recese posledních pěti let
s přímými negativními dopady na naši ekonomiku, nutnost nepopulárních opatření ze
strany koaliční vlády atd. atd. Hlavní důvody
jsou ale uvnitř ODS. Nesouhlasím s názorem, že viníkem je pouze Nečas se svým
nezvládnutým vztahem k paní Nagyové
a Florián s Úlehlou, kteří odstřelili koaliční
stojedničku. Hlavní příčiny jsou jiné a dlouhodobé:
– Důvěryhodnost ODS řadu let oslabovalo především podivné napojení některých
našich členů na byznys a veřejné finance
(např. Aleš Řebíček, který dokázal nejen
zázračně zbohatnout, ale navíc zdevastovat
ministerstvo dopravy – ale podobných příkladů známe všichni celou řadu, a to nejen
na celostátní úrovni, ale i v jednotlivých
regionech). Tyto lidi jsme nezastavili a neodstřihli od jejich obchodů.
– Koaliční vláda i jednotlivá ministerstva
dělaly zbytečné chyby při běžné správě země. Zabývali jsme se nutnými velkými reformami, ale běžné operativní řízení a kultivaci
prostředí jsme podceňovali. Zrušili jsme
málo agend státní správy a samosprávy, nedostatečně jsme omezovali administrativu,
úřední aparát a náklady na běžný provoz,
zbytečně jsme nezvládli některé projekty,
které by při správné aplikaci zlevnily fungování státu a usnadnily život občanům –
Skarta, IZIP atd.
– Zvyšovali jsme přímé i nepřímé daně,
což bylo nejen v rozporu s naším programem, ale navíc prohloubilo ekonomickou recesi – při zpětném hodnocení je zřejmé, že
stabilita daní a podnikatelského prostředí
by byly cennější než menší deficit veřejných
financí.
Při této sebekritice je samozřejmě nutné
vzpomenout i na řadu pozitivních výsledků,
kterých se našim vládám podařilo dosáhnout: především pokles tempa zadlužování, podprůměrná míra nezaměstnanosti
i chudoby v rámci Evropy, relativně levná
obsluha státního dluhu, pružnější pracovní
trh, slabší kurs koruny, částečná náprava
šílené podpory fotovoltaiky, uvolnění rukou
orgánům činných v trestním řízení – před
pěti, deseti lety by bylo nemyslitelné, aby
policie zatýkala na úřadu vlády.
3. Na základě analýz je možné nalézt
řešení a cestu ven. Můj návrh je vcelku
jednoduchý:
– ODS se musí zbavit všech obchodníků
s politickým vlivem.
– Z vedení ODS na všech úrovních musí
odejít lidé, kteří nemají důvěru lidí ani volební výsledky, pro stranu nejsou přidanou
hodnotou, ale přítěží. Tyto lidi není nutné
mediálně popravovat, cestou je jejich vlastní sebereflexe a poděkování ze strany ostatních členů ODS za výsledky jejich práce
v dřívějších letech.
– Naopak, do orgánů ODS i na její kandidátky musí přicházet lidé, kteří mají důvěru
našich členů i našich spoluobčanů, kteří
mají sílu a schopnosti pracovat v politické
straně. Jestliže se osvědčí, musí mít možnost postupovat dál.
– Náš program musí stát především
na konzervativních a liberálních hodnotách:
svoboda a zodpovědnost jednotlivce, malý,
levný ale výkonný stát s dobře fungujícími
institucemi, nezadlužená budoucnost, efektivní a adresná solidarita s potřebnými. Tyto
nadpisy je nutné naplňovat konkrétními
kroky a každodenní praxí.
V nadcházejících volbách asi uspěje levice. Cestu jsme jí pomohli umést i my.
Neměl bych obavy, kdyby přicházela levice
blairovského nebo schroderovského typu.
Bohužel se zdá, že moderní levice může být
zatlačena do bezvýznamného postavení
populistickými radikály s podporou skalních
komunistů (ti se již nyní snaží zpochybňovat
vývoj po roce 1989), s podporou levicového
senátu, autokratického prezidenta a oranžových krajů. Otázkou je, jak moc levice
uspěje a zda bude mít ve sněmovně ústavní
většinu.
Věřím, že ODS je životaschopnou stranou.
Že si uvědomí vlastní chyby a vyřeší svoje
vnitřní problémy. Věřím, že bude schopna
podílet se na efektivní správě naší země.
V to všechno věřím, to všechno si přeji.
MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
STRANA 5
NÁZORY SENÁTORA
Zeman: Amputovaná ruka trhu
Naše společnost se zmítá v problémech a čelí hrozbám,
které negativně ovlivní život běžných občanů. Alespoň
to si myslí senátor Jaroslav Zeman, který tvrdí,
že zhoubou je byznys s prostředky státu.
K pravidelnému rozhovoru jsme se sešli
uprostřed léta a povídali si
o současné situaci.
 Jardo, když vezmu statistiky, tak se
ve srovnání se světem i v rámci EU žije
Čechům relativně dobře. Zaměstnanost
je nízká, lidé utrácí, nákupní centra
praskají ve švech, trh s realitami se rozjel
a začíná mírný růst ekonomiky. Proč je
taková naštvanost mezi lidmi?
Obecně bych začal s tím, že se nám politika jaksi smrskla jenom na ekonomická, či
spíše makroekonomická čísla. Hodně diskutujeme o míře zadlužení, zaměstnanosti
a dalších veličinách, srovnáváme to s čísly
v EU a zapomínáme na to, co skutečně trápí
řadového občana. Chrlíme stovky zákonů
ročně, ale pochybuji, že máme na zřeteli
užitek, který mají lidem přinést. Vznášíme
se ve výšinách a nevidíme na zem.
 Koho myslíš tím »my«?
Především obecně politiky, ale také média, která ta témata nastolují. Hlavně ale
vedení stran vpravo i vlevo, zákonodárce
i exekutivu. Já mluvím s lidmi, pohybuju se
v regionu a slyším o těch problémech, které
chtějí řešit, ale »Praha« je k nim hluchá. Řada poslanců i senátorů žije ve svém skleněném akváriu, dohaduje se o tom, kdo bude
sedět v jaké funkci, jak vytěžit z momentální
situace co nejvíc politických bodů a realita
života k nim nepronikne. Řada z těch, kteří
řídí životy ostatních, nikdy nepoznala reálný
život, nebavila se v krámě nebo v hospodě
s jinými, neslyšela, o čem si povídají lidi
v autobuse…
 Co by se tedy mělo řešit, co běžného
občana trápí?
Předem chci říct, že chápu nutnost řady
věcí, které vláda Petra Nečase udělat musela, aby zajistila ekonomickou kondici republiky. Nicméně je tu řada oblastí, na které
nezbyly síly nebo nebyla chuť je řešit. Především je tu problém s dlouhodobě nezaměstnanými a nezaměstnatelnými občany
převážně z řad cikánského etnika, díky tomu se vyhrocuje rasový problém a eskaluje
napětí. S tím souvisí problém ghett a byznysu s bydlením sociálně slabých. Podle mě je
tu ale také další významný problém, a tím
je exekutorský byznys. Ten se totiž totálně
vymkl kontrole a panuje u nás do značné
míry zvůle exekutorů.
STRANA 6
 Exekuce je přeci důsledkem, nikoliv
příčinou?
To je pravda, dluhy se platit musí, ale
současný způsob je pro dlužníka likvidační.
Ten nárůst dlužné částky o poplatky, úroky
a odměny za úkony je nepřiměřený. Často
se stává, že z marginální částky se dluh
vyšplhá do takové výše, že již není v moci
dlužníka ho zaplatit.
Exekuce se týkají poměrně velké části
společnosti a nezřídka se celé rodiny dostávají do pasti, ze které není úniku. Tady už nejde o primární nápravu, tedy úhradu dluhu,
ale o »vysátí« dlužníka nehorázným navýšením původní částky. Co je to za společnost,
která dovolí, aby z nezaplacené jízdenky
v řádu desetikorun vznikl dluh ve výši desetitisíců?! Je pravda, že byla přijata novela,
která stav dlužníků zlepšuje, ale zároveň
umožňuje, aby mohla proběhnout exekuce
i z příjmu manžela či manželky dlužníka.
Často je rodina odkázána pouze na tento
jediný příjem a může nastat opravdu neřešitelná situace. Při cenách bydlení to může
způsobit situaci, kdy na bydlení postižená
rodina nebude mít prostředky. Nakonec
bude muset sáhnout do kapsy stát a pomoci jim. Tím se prostředky na sociální věci
přestěhují na účet exekutora. Měla by se
najít rozumná míra, která by jasně stanovila
procentuální částku, o kterou může být jistina (skutečná dlužná částka) navýšena. Jde
o to zastropovat ten dluh tak, aby dále nerostl a dal se reálně splatit. Souvisí to také
s motivací ke splácení. Znám případy, kdy
měl dlužník snahu se s problémem popasovat a vše uhradit, ale díky neúměrnému
navýšení pochopil, že by musel žít 400 let,
aby se mu to povedlo. Růst dluhu byl vyšší
než jeho schopnost splácet, tak rezignoval
a žije z podpory. Řeknu kacířskou myšlenku:
mohla-li být amnestie pro různé odsouzené
delikventy, měla by být amnestie pro dlužníky u dluhů vzniklých do určitého data.
 Proč to datum?
V devadesátých letech se naprosto zásadně změnily podmínky. Mnozí lidé prožili
převážnou část svého života za režimu,
kdy bylo vše nařízené, dané. Půjčky téměř
nebyly, a pokud, tak účelové: na bydlení, novomanželské… Tím, že měl každý povinnost
pracovat a půjčky byly výjimkou, nehrozilo
riziko předlužení. V nových podmínkách se
otevřely nové možnosti, půjčky najednou
byly nejen dostupné, ale přímo se vnucovaly. S komerčním životním stylem se objevila
řada lákadel, zboží, které dříve nebylo a najednou místo shánění musí člověk odolávat reklamám. Svoboda přinesla nejistotu
zaměstnání a tržní prostředí, kde platí jiná
pravidla. Řada lidí se zadlužila jen proto, že
podcenila situaci, nezorientovala se v novém prostředí, naletěla dravcům a podobně. Pro starší ročníky byla ta aklimatizace
velmi náročná a mnozí se s převrácením
hodnot dodnes nevyrovnala. Já je nechci
hájit, ale mám pro ně pochopení.
 Takže navrhuješ mírnější přístup
ke starým dluhům?
Asi tak. Dnes každý ví, že za neplacení
přijde tvrdý trest, že se před dluhem nedá
utéct a že ho dožene. Pokud si i tak půjčí
nad své možnosti, musí nést následky. Důležité je, aby se na základních a středních
školách učila základní finanční gramotnost
a každý se naučil s penězi hospodařit.
 Jsi senátorem, členem ODS, tedy
pravicový liberál. Základní myšlenkou je
»neviditelná ruka trhu« Adama Smithe.
Není za řadou současných příčin právě
tržní ekonomika se všemi negativy?
Právě naopak. Současný systém u nás
i v EU je tzv. smíšená, čili jakási sociálně
tržní ekonomika. Dominantním nástrojem je
přerozdělování a státní zásahy, které deformují trh, a o neviditelné ruce trhu se příliš
hovořit nedá, tu už sociální inženýři dávno
amputovali. My jsme v průběhu času zapomněli, že základem ekonomiky je soukromá
firma, která vyrábí a se svými výrobky jde
na trh, kde musí obstát v cenové konkurenci. Cena výrobku je součtem nákladů
na materiál, práci, energii, obnovu technologií a daně. Pokud je navyšována některá
složka, dochází ke zvýšení ceny a pokud
je cena vyšší než od konkurence, tak je
zboží neprodejné. Uvedu příklad: ty si chceš
koupit mléko, v jednom obchodě je za 16
a v druhém je totéž za 12 Kč. Které koupíš
a kolik? Za 12 vezmeš balení, za 16 vezmeš
v nouzi 2 litry a čekáš na lepší cenu. V mlékárně chtějí zaměstnanci přidat a dodavatelé – zemědělci chtějí vyšší výkupní ceny.
Jako správný lidumil přidáš zaměstnancům,
ať nestrádají, vykoupíš dráž, protože je ti zemědělců líto. Náklady zahrneš do ceny, protože kde jinde bys na to mohl vzít? Dodáš
své zdražené mléko do obchodu, ale tam lidi
nakupují levnější polské, takže to tvé přestane obchod odebírat. Ty máš plný sklad,
nemáš peníze na výplaty a nemůžeš zaplatit
zemědělcům a mlékárnu zavřeš. Tvůj dobrý
úmysl zlepšit postavení zaměstnanců a zeJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
NÁZORY SENÁTORA
mědělců skončí tak, že zaměstnanci přijdou
o mzdu i práci a zemědělci i o to málo, co dostávali dříve. Prostě každé zvýšení daní ze
zisku, zvýšení ceny práce, tedy mezd, odvodů a daní zaměstnanců ničí cenu výrobku,
šanci obstát v konkurenci a uvolňuje místo
na trhu pro levnější ze zahraničí. Když stát
zvýší své výdaje, dá více na přídavky nebo
dotuje nějakou bohulibou záležitost, pak
je to za tuto cenu. Totéž ve velkém se děje
v rámci EU. Každá nezisková organizace,
placená z evropských peněz nebo ze státního rozpočtu je placená z daní, tedy z každého výrobku. Čím větší je veřejný prostor, čím
více je úřadů a úředníků, fotbalových hřišť,
soukromých farem a dalších takto financovaných projektů, tím větší musí být zdroj
financování, tedy daní. Jak se pak můžeme
divit vysokým cenám a přílivu levného zboží
ze zahraničí, řadě zkrachovalých továren
a lidí bez práce?
 Když vidím tempo, s jakým roste státní
zadlužení, tak mám pocit beznaděje. To
se přece nedá nikdy splatit?
Sice nejsem ekonom, ale privatizoval
jsem továrnu TOFA Albrechtice v dezolátním
stavu na pokraji bankrotu. Jediná cesta je
ořezat všechny zbytečné výdaje na krev,
soustředit se na ekonomický provoz výroby
s počtem ostatních, žijících v jedné domácnosti. Je nepřijatelné, aby v jednom bytě
žila matka, která se zřekne dítěte společně
s babičkou, která si dítě osvojí a bere na něj
dávky. To je příklad stávající praxe, jakési
perpetum mobile na vysávání peněz ze
státu. Dále omezit příspěvek na dvě, maximálně tři děti. Rodit děti nemá být byznys.
Ubytovávání sociálně slabých nemá být byznys. A tak dále, prostě stát na jedné straně
nemá prostředky a zadlužuje se a na druhé
straně rozhazuje.
Jaroslav Zeman se Zdeňkem Boháčem,
bývalým členem výboru pro obranu a bezpečnost PS, řeší romskou problematiku.
a hlavně na prodej. Pokud by byly naše výrobky dražší, tak bychom neprodali a to by
byl konec. Dneska máme v Česku dvakrát
více ministerstev než Slováci, řadu zbytečných institucí, úřadů a státních neziskových
organizací. Šetřit se začíná dole, ale stát žije
nad poměry. Chtělo by to odvážnou razantní
vládu a restart. Udělat inventuru potřebnosti každého úřadu a přiměřený počet zaměstnanců. Tady jsem pro škrty ve velkém
a nikoho by nebolely.
Další oblast jsou sociální dávky. Opět
nikoliv plošně, ale cíleně. Každého příjemce posoudit objektivně a v souvislosti
 To je jak z volebního programu.
Ano, to je základ Poděbradských artikulů:
levný stát, solidarita zodpovědných, nezadlužená budoucnost a soukromí je nedotknutelné. Sám vidíš, že se nám to příliš nedařilo plnit, ale tím je potřeba začít a jednat.
 Něco na závěr?
Já už jsem toho řekl dost. Je na kandidátech příštích voleb do sněmovny, aby se
toho našeho základu drželi a naplňovali to
v praxi. Mít tam 200 Jardů Kuberů, tak nám
stát vzkvétá, neměli bychom dotace a ani
s nimi spojenou korupci, jako tomu je v Teplicích. Řešení existuje.
 Děkuji za rozhovor.
Vladimír Kordač
Nová tvář u místní ODS
V květnu letošního roku byla do místní rady ODS zvolena
dlouholetá členka Marcela Höferová.
 Co Vás vedlo k tomu, že se chcete
právě nyní aktivněji podílet na činnosti
jablonecké ODS?
Asi právě proto, že ODS nyní není v nejlepší kondici a je to jako v životě, když se Vám
daří, tak jde vše snadněji a když jdete dolů,
tak nastávají určité změny. A pevně doufám,
že nastanou a ráda bych tomu napomohla.
V Jablonci je dobrý tým lidí s pozitivním vlivem na celý region, takže jsem optimista.
Rozhodně se nemohu smířit s tím, že se
komunisté vrací zpět na radnice. Nedávno
jsem četla knihu od Pavla Tigrida, kde bylo
psáno o tom, jak zacházeli s lidmi v 50. letech, hrůza. A taky jako máma od dvou
dětí cítím svůj díl odpovědnosti za to, co se
kolem nás děje.
 Co by se mělo změnit?
Ono toho bude asi víc, ale já bych se chtěla
podílet například na zlepšení komunikace
mezi členskou základnou a vedením. Občas
mi připadá, že se vedení ODS dovolává svých
členů, když se to hodí, ale když vznáší místní
sdružení nějaké připomínky, tak zůstávají
bez odezvy. A přitom ten největší potenciál
této strany je právě v těch více jak dvaceti
tisících členech a síti místních sdružení. To
se nevytvoří přes noc, zatím co lidi ve vedení
tam jeden den jsou a druhý den už třeba ne.
 Máte představu, jak by se to mohlo
zlepšit?
Určitě budu iniciovat to, aby lidé z vedení
ODS častěji navštěvovali oblasti a regiony,
byli tak v přímém kontaktu se členy a věděli,
co se uvnitř strany děje, jaké je vnímání lidí
a skutečná realita. Pokud to prostě nefunguje dobře uvnitř strany, těžko to může
dobře fungovat směrem k voličům.
 Jak vnímáte současnou politickou
situaci?
No, nic moc. A do voleb to asi lepší nebude, pak se uvidí. Vždycky si říkám, co
ještě přijde, jaká kauza, aféra apod. Ale
všechno není tak negativní, jak to vypadá.
Nesmíme se nechat manipulovat tím, co
na nás chrlí média. Mně je nejblíže oblast
zdravotnictví, které je i přes různé problémy
na vynikající úrovni a pracuje v něm plno
schopných a pracovitých lidí, kteří si nemohou dovolit ve své profesi dělat chyby. Když
byly povodně, všude tam pomáhalo velké
množství dobrovolníků, lidé posílali peníze,
tady v Jablonci byl mimo jiné úžasný benefiční koncert, to přece nesvědčí o tom, že je
všechno špatně. Já prostě věřím v to lepší
v nás, nesmí se to »zabalit«.
 Děkuji za rozhovor.
redakce
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r M g r. V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: J ab l o n e c k á t i s k ár n a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w. j ab l o n e c k a t i s k ar n a .c z), M í s t o v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , z ář í 201 3 . Z a u ve ř e jn ě n é t ex t y,
pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvk y jsou dílem redakce.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
STRANA 7
K U LT U R A D E N P O D N I
Pátek 13. září
Klub Na Rampě
Jablonec n. N.
Peter Lipa Band
Jazz & bluesový koncert skvělého slovenského zpěváka,
skladatele, všestranného
umělce. Od 21 hodin.
Neděle 15. září
Eurocentrum Jablonec n. N.
Valdštejnka
Taneční odpoledne pro seniory
s frýdlanstkým dechovým orchestrem. Od 14 hodin.
Starokatolický kostel Povýšení
sv. Kříže, Jablonec n. N.
Poutní mše svatá
Mše svatá a slavnostní varhanní koncert. Od 10 hodin.
Krásná
Podzimní „malá“ pouť
Koncert, mše svatá, představení
Škola malého stromu. Program
pro celou rodinu. Od 14 hodin.
Pondělí 16. září
Sobota 14. září
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Junkaspect, Headshot
a We and Angels
Punk-folk-rock-metal. Od 21 hodin.
Smržovka
Výlet na Černou Studnici
a k pramenu Nisy spojený
s úklidem turistické stezky
Sraz v 9 hodin před budovou
radnice.
Lučany nad Nisou,
kostel Navštívení Panny Marie
Smyčcové kvarteto
Hanse Krásy
Koncert v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Mladá Praha. Od 18 hodin.
Bazilika Navštívení Panny Marie,
Hejnice
Oratoria: Svatá Ludmila,
op. 71 Antonína Dvořáka
Od 15 hodin.
Státní zámek Sychrov
Mistr Josef Suk
Pocta houslovému virtuosovi.
Od 18 hodin.
14. – 15. září
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila a okolí
Slavnosti města Desná
Městská slavnost s bohatým
doprovodným programem.
15. září Běh Přes desenské
kopce
Státní zámek Lemberk
Dny evropského kulturního
dědictví
Mimořádné zpřístupnění zrekonstruovaného Clam-Gallasovského apartmá, včetně vlašského (rytířského) sálu.
Železný Brod
Skleněné městečko
Slavnosti sklářského řemesla.
STRANA 8
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Astronomické setkání
Loučení se Saturnem, zajímavé
konjunkce planet, jejich seskupení s Měsícem, zajímavosti
na zářijové obloze. Od 18 hodin.
Úterý 17. září
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Kola a koloběžky,
odstrkovadla a kočárky
Start 15.30–16.00 hodin, sportovní trasa a úkoly s dopravní
tématikou.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Zázraky naší planety
Zázraky církevní architektury.
Pravidelné promítání.
Od 14 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Keňa na sever k Samburům
Cestopisná přednáška Moniky
Schierové a Moniky Sobotkové.
Od 17 hodin.
Spolkový dům, ul. E. Floriánové
Jablonec n. N.
Všichni svými životy hledáme
Přednáška biotronika Tomáše
Pfeiffera. Od 18 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Rodinné divadlo Praha
Apartmá v hotelu Plaza
Tři povídky, z nichž každá má
samostatný příběh, ale společné dějiště: apartmá číslo 719
v Hotelu Plaza. Od 19 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Mickey Mouse je mrtvý
Hra Divadla F. X. Kalby. Originální divadelní trip o zlých snech.
Od 20 hodin.
Středa 18. září
Městské divadlo Jablonec n. N.
Milan a Vilém Zelenkovi
Koncert rodinného kytarového
dua. Od 19 hodin.
Desná v Jizerských horách
Pietní akt
Vzpomínková akce u hrobu
obětí katastrofy na Bíle Desné
na místním hřbitově. V 11 hodin.
Čtvrtek 19. září
Klub Ex, Jablonec n. N.
Jazzový hudební večer
Jazz h Factor.
Lučany nad Nisou
Zahradní výstava
Stánkový prodej, občerstvení.
Pátek 20. září
kostel sv. Anny, Jablonec n. N.
Zaniklý svět Oskara Seibta
a Heinricha Schwana
Koncert na počest zapomenutých osobností a rodáků Jablonecka. Od 18 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
The Original 50's Party
Rokenrol párty ve stylu 50. let.
Státní zámek Sychrov
Dámy na kafíčko
Květa Fialová a Naďa Konvalinková nad šálkem kávy v zámecké galerii. Od 18 hodin.
20. – 21. září
Eurocentrum Jablonec n. N.
Jablonecké podzimní
slavnosti
Největší jablonecké městské
slavnosti. Zpřístupnění radniční
věže, doprovodný program. Lunapark, dílničky, ochutnávková
akce Regionální potravina.
Dům vína Chateau Lednice,
Jablonec n. N.
Dýňobraní 2013
Tradiční akce nadcházejícího
podzimu s atraktivním kulturním programem
Sobota 21. září
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Šmoulovaná
Hledání šmourůvek, Šmoulí
cesta a pečení perníkové Šmouly. Akce pro rodiny s dětmi.
Od 9.00 do 11.30 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Den evropského kulturního
dědictví
Den otevřených dveří do historických objektů. Od 10 hodin.
Muzeum skla a bižuterie
Jablonec n. N.
Den evropského kulturního
dědictví
Návštěva muzea zdarma, výtvarná dílna s možností vytvořit si svůj vlastní gombík. Od 9
do 17 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Den evropského kulturního
dědictví
Promítání filmů o Jablonci.
Od 9 do 17 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Jablonecká knihovna
v proudu času
Beseda s Jitkou Noskovou a křest
knihy k 90. výročí otevření jablonecké knihovny. Od 14 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Kieslowski
a Jana Šteflíčková
Jedna z nejtalentovanějších českých písničkářek hlásící se k folku, blues, šansonu, jazzu a rocku
představí své skvěle dotažené,
vysoce hodnocené album Na nože. Od 21 hodin.
Nová Ves nad Nisou
Novoveská pouť na Teprberku
a malé skotské hry
Řemeslné výrobky, hudba, občerstvení. Od 10 hodin.
Liberec, horský hotel Ještěd
Ještěd má narozeniny!
Prohlídky nepřístupných prostor
vysílače a hotelu Ještěd. Doprovodný program. Od 9.30 hodin.
Hejnice
Hejnické Babí léto
Tradiční kulturní akce občanského sdružení Za lepší Hejnice.
Neděle 22. září
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadelní společnost
Julie Jurištové Praha
O medvědu Ondřejovi
Pohádka o vdavkách princezny
Zlatavy. Od 15 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
O Plaváčkovi
Pohádka pro děti. Od 17 hodin.
Pondělí 23. září
Městské divadlo Jablonec n. N.
Agentura Harlekýn Praha
Římské noci
Poutavý příběh slavné italské herečky Anny Magnani a amerického dramatika
Tennessee Williamse.
Od 19 hodin.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
K U LT U R A D E N P O D N I
Úterý 24. září
Sobota 28. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Jak vzniká zámecká expozice
Povídání si s Petrem Weissem
a Vladimírem Tréglem o tom, jak
vzniká prohlídková trasa a co se
událo nového v letošní sezóně.
Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Rokoko Praha
Věštkyně, vraždy
a jasnovidci
Adaptace Čapkových povídek
v osobitém zpracování Arnošta
Goldflama. Magické příběhy s tajemstvími někdy až hororovými,
jindy úsměvnými i trochu legračními. Od 19 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Rampa free pro každou
kapelu
Přijďte si i vy vyzkoušet „prkna“
Rampy s dokonalým ozvučením.
Od 20 hodin.
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Pohádkový pochod
za Houbovým dědkem
Start v 10 hodin na Paseckém
nádraží, cíl rozhledna Nisanka.
Muzeum skla a bižuterie
Jablonec n. N.
Podzimní cyklus bižuterních
kurzů
Zahájení kurzů pro veřejnost.
Od 10 do 14 hodin.
kostel sv. Anny, Jablonec n. N.
SPS Janáček
Slavnostní koncert ke Dni české
státnosti. Od 19 hodin.
Smržovka,
Vinotéka Pod Sjezdovkou
Svatováclavské vinobraní
Ochutnávka na 60 odrůd vína,
vína mešní a košer. Cimbálová
muzika, burčák, občerstvení
a pro děti svezení na konících.
Od 10 hodin
Kořenov
Bramborové ukončení
sezony s Krakonošem
Letošní poslední nostalgická
jízda na zubačce s programem.
Středa 25. září
Knihkupectví Serius, Jablonec n. N.
Beseda s překladatelem
díla C. S. Lewise
Od 18 hodin.
Čtvrtek 26. září
Městská knihovna Jablonec n. N.
Podoby sonetů, podoby lásky
Pořad profesora Martina Hilského o sonetech Williama Shakespeara. Od 16.30 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Krev v mobilech
Film z nabídky FF Jeden svět.
Frank Piasecki Poulsen/Dánsko, Německo/2010/82 min.
Od 20 hodin.
Pátek 27. září
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Hardcore Explosion
V průběhu večera vystoupí JBC
Breakdance show. Od 19 hodin.
27. – 28. září
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Noční hra v Železném Brodě
„Bloudění“ po Železnobrodsku
s pohádkovými bytostmi a úkoly. Akce pro děti od 7 let.
Státní zámek Sychrov
Noční prohlídky aneb
Tajemství zámku sira Blakea
Noční prohlídky a návštěvníci
se stanou svědky detektivního
případu. Od 20 hodin.
Hejnice
Jizerská nota
6. ročník dětského trampského
a folkového festivalu.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
28. – 29. září
Smržovka, kostel sv. Archanděla
Michaela
Svatomichalská poutní
slavnost
Sobota – koncer t v kostele
od 17 hodin. Neděle – Slavnostní mše svatá od 9 hodin,
prohlídka kostela s výkladem
10.00–11.30 hodin, Svatomichalský pétanque od 13 hodin.
Státní zámek Lemberk
Mimořádné zpřístupnění
středověké věže
Věž otevřena od 9 do 16 hodin.
Neděle 29. září
Rychnov u Jablonce n. N.,
sál Beseda
Výstava papírových modelů
a MČR v kategorii Open
Od 9 do 14 hodin.
Pondělí 30. září
Městské divadlo Jablonec n. N.
Hašlerky
Hudebně zábavné i naučné
představení o životě a tvorbě
Karla Hašlera. Od 17 hodin.
30. září – 6. října
Eurocentrum Jablonec n. N.
Týden seniorů
1. a 2. října, Výstavní pavilon
Přemysl Otakar II. očima
dnešního člověka
Beseda a prezentace historických klenotů, oblečení a zbroje.
Čtvrtek 3. října, Malý sál
Výtvarná dílnička
Přijďte si vyrobit přání. Odpoledne plné nápaditých technik.
Neděle 6. října, Velký sál
Milan Černohouz a Blanka
Tůmová & Broďanka
Taneční odpoledne s dechovou
hudbou.
Úterý 1. října
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Krátké a úderné divadlo
Ve hře Micka Myšáková aneb
román moderního děvčete.
Od 20 hodin.
Pátek 11. října
Městské divadlo Jablonec n. N.
Stavovské divadlo Praha
Mikve
Hra současné izraelské dramatičky, která na pozadí tradičního
židovského rituálu otevírá téma
postavení žen ve společnosti
a vztahu ortodoxní komunity
k běžnému životu. Od 19 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Marsyas: 40 roků
Marsyas Tour '13
Koncert ke kulatému výročí
legendární české folkrockové
hudební skupiny. Od 20 hodin.
Středa 2. října
Městské divadlo Jablonec n. N.
Kořeny
Nejlepší inscenace posledních
let působení Tanečního a pohybového studia Magdaléna
v našem regionu. Od 19 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Kongo
Přednáška Tomáše Kubeše
o letošní expedici do Konga.
Od 19.30 hodin.
Čtvrtek 3. října
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Bubenické dílny
Zahájení nového cyklu 10 lekcí
bubenických dílen pod vedením
dlouholetého lektora Jana Vorlíčka, pro začátečníky i pokročilé. Od 17 hodin.
Pátek 4. října
Eurocentrum Jablonec n. N.
Euroregion Amos
Burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. Doprovodný program. Od 9 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
The Brew (UK)
Fascinující energie trojice vynikajících instrumentalistů.
Od 20 hodin.
Sobota 5. října
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
PayaNoia + Seven
Koncert. Od 20 hodin.
osada Jizerka, hala Sklárna
Dětský den s vílou
Izerínou na Jizerce
Program pro děti i prarodiče
v rámci „Týdne seniorů“.
Státní zámek Sychrov
Móda pro slavnostní chvíle
Módní show v zámecké galerii
Od 14.30 hodin.
Neděle 13. října
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Lampion Kladno
Princezna Oslí kůže
Pohádka pro děti. Od 15 hodin.
Úterý 15. října
Městské divadlo Jablonec n. N.
Gala pro Gogola
Dva mistři na jednom jevišti –
Jaroslav Svěcený s houslemi
a magický hlas Jana Přeučila.
Od 19 hodin.
16.–17. října
Smržovka
Slet bubeníků 2013
Still in Space Tour 2013.
Orchestr snů, na jednom pódiu
jen pro jednu příležitost se potkají nejlepší čeští umělci, kteří
by se jinak stěží potkali.
Pátek 25. října
Eurocentrum Jablonec n. N.
Kryštof:
Fernet Club Tour 2013
Koncert neobyčejného turné
s jedinečnou světelnou scénou.
Od 20 hodin.
Čtvrtek 31. října
Městské divadlo Jablonec n. N.
Věra Špinarová
& Band Adama Pavlíka
Nenechte si ujít koncert české
Janis Joplin! Od 19 hodin.
Uvedené akce jsou bez záruky.
STRANA 9
PEL-MEL
PROG
O RAM
V 9 hodin Zahájení
výstavy v Riedelově vile • od 10 hodin
Klub českých turistů – krá
k tký turistický okruh s historickými postavami,
vědomostním
í kvízem
í
a zábavnými
á
ý
činnostmi pro děti • Klub psích
í
sportů – poslušnost, sportovní a služební výcvik psů, parkur agility pro
veřejnost, poradna pro chovatele • Street Fightig Methods –modelové
situace sebeobrany, cvičení a práce s dětmi • Myslivecké sdružení
Desná–Kořenov – myslivecká kuchyně; střelba ze vzduchovky; ukázka
trofejí zvěře; sokolník • Hráčské doupě – stolní hry s možností si zahrát
• Divadelní spolek Vojan–Mladá haluz – divadelní hra Žena v trysku
století • Sbory dobrovolných hasičů Desná – prezentace, soutěže
pro děti • Ski areál Černá Říčka – prezentace, soutěž o permanentky
na sezónu 2013/14 • Losování výherců „VEČEŘE SE STAROSTOU“
CELODENNÍ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Pro tvořivé ruce – batika Ivy Smištíkové, malování na sklo a porcelán
s Jolanou Wagnerovou… • Pro poslech a dobru náladu – Sbor
dobrovolných muzikantů, Desanka, Severák, Svijanka Ládi Petříčka • Pro
mlsný jazyk – klobásy, sejkory, kyselo, zvěřinový guláš, ražniči… štrůdly,
buchty, koláče…, nápoje • A ještě něco pro radost – krajka, korálky,
sklo, textil, ovčí vlna, keramika, košíky, dřevěné hračky, perníčky, med…
DOPROVODNÉ AKCE
V Riedelově vile výstava činnosti spolků; výstava kronik města a fotogalerie
starostů a předsedů od roku 1950 do současnosti • Fotbalový turnaj
nejmenších od 9 hodin (pořadatel TJ Desná)
Neděle 15. září – běh Přes desenské kopce (pořadatel TJ Desná)
Akce se koná pod záštitou náměstka
hejtmana LK pana Marka Pietera
DĚTSKÝ
DEN
S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE
5. 10. 2013 JIZERKA /SKLÁRNA/ 10–16 h
WWW.VILAIZERINA.CZ | WWW.JIZERKY.CZ
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO CELOU RODINU NA TÉMA VÍLA IZERÍNA A ŘEMESLA
SETKÁNÍ S REGIONÁLNÍMI VÝROBCI JIZERSKÝCH HOR
MOŽNOST VYFOTOGRAFOVAT SE S VÍLOU IZERÍNOU
VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY „KRAJINA A LIDÉ JIZERSKÝCH HOR“ – 10.00 h
PRODEJ REGIONÁLNÍCH SUVENÝRŮ, KNIHY „PUTOVÁNÍ S VÍLOU IZERÍNOU“ A KALENDÁŘE DĚTSKÝCH KRESEB
PAMĚTNÍ LIST A MALÝ DÁREK PRO KAŽDÉHO
MOŽNOST NAVŠTÍVIT JEDNO Z „TAJEMNÝCH MÍST JIZERSKÝCH HOR“ A ZAČÍT PUTOVÁNÍ
„PTAČÍ STEZKA“ OD SKLÁRNY K DOMU Č. P. 2 – PŘIPRAVILA SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, O.P.S.
PROGRAM PRO DĚTI I PRARODIČE V RÁMCI „TÝDNE SENIORŮ“ POŘÁDANÉM STATUTÁRNÍM MĚSTEM JABLONEC N. N.
KYVADLOVÁ DOPRAVA OD KOŘENOVSKÉHO NÁDRAŽÍ NA JIZERKU A ZPĚT
Xvlaky
příjezdy z Tanvaldu do Kořenova » 9.11 / 9.54 / 10.38 / 11.11 / 12.38 / 13.50 h
příjezdy z Harrachova do Kořenova » 9.16 / 9.50 / 11.16 / 13.04 / 13.32 h
odjezd z Kořenova » 9.25 / 10.05 / 10.55 / 11.35 / 13.05 / 14.05 h
odjezd z Horního Polubného » 9.28 / 10.08 / 10.58 / 11.38 / 13.08 / 14.08 h
Xautobus odjezd z Jizerky » 9.45 / 10.30 / 11.15 / 12.30 / 13.30 / 14.45 / 15.30 / 16.45 h
Xautobus příjezd do Horního Polubného » 9.55 / 10.40 / 11.25 / 12.40 / 13.40 / 14.55 / 15.40 / 16.55 h
Xvlaky odjezdy z Kořenova do Tanvaldu » 11.18 / 11.58 / 13.06 / 13.58 / 15.12 / 15.58 / 17.12 h
Xvlaky odjezdy z Kořenova do Harrachova » 11.19 / 13.52 / 15.54 h
Xvlaky
Xautobus
Xautobus
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa. „Překračujeme hranice“
STRANA 10
Slet bubeníků ve Smržovce
Středa 16. a čtvrtek 17. října 2013
12. ročník, Still in Space Tour 2013
Pavel Fajt / Miloš Vacík / Oona Kastner / David Koller /
Tomáš Reindl / Zdeněk Bína / Pavel Koudelka / Ondřej Anděra
Slet Bubeníků v roce 2013 je zaměřen na setkání několika
hudebních oblastí. Základ tvoří hráči na klasické západní
bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (Koller, Fajt,
Koudelka), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka.
Arabské bubny a indické hudební nástroje, především tabla, bude
obhospodařovat Tomáš Reindl. Atmosféru, jako host, dotváří
známý kytarista Zdeněk Bína, který po rozpadu skupiny -123
minut vystupuje sólově. Další posilou týmu je Ondřej Anděra. Bez
nadsázky lze říci, že se na jednom pódiu potkají styly celého světa.
Letošní slet je něco jako orchestr snů, něco jako ve sportu All
Star umělecký tým. Na jednom pódiu jen pro jednu příležitost se
potkají nejlepší čeští umělci, kteří by se jinak stěží potkali.
Ve středu 16. října
od 17 hodin koncert
pro handicapované
děti i dospělé
a jejich doprovod.
Ve čtvrtek 17. října
od 20.30 hodin
koncert
www.sletbubeniku.cz,
www.smrzovka.cz.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké
bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Do 27. října
Skleněná kouzla – Preciosa
Výstava k 65. výročí světoznámé firmy Preciosa připomene tři století výroby skleněných bižuterních kamenů v Čechách. A také
významné výročí společnosti, která je dnes
jejich nejvýznamnějším českým výrobcem.
Galerie Belveder
Stálá expozice:
Věčná touha po kráse
– Šperk tří tisíciletí
Unikátní soubor historických šperků a oděvních doplňků.
Do 21. září
Piercing – Mezi rituálem a pózou
Piercing ze dvou pohledů – jako rituální
předmět s hlubokým duchovním významem
a jako ozdoba či jako šperk podléhající módním trendům a osobnímu vkusu, přičemž se
oba pohledy mohou vzájemně doplňovat.
Od 4. října do 1. listopadu
Otcové města Jablonce X. – Exportéři
Poslední desátý díl muzejního cyklu je věnovaný exportérům bižuterie, bez jejichž
přítomnosti by město vypadalo zcela jinak.
Vernisáž 3. října.
Městská galerie MY
Od 12. září do 9. listopadu
Grafik Karel Vik
Výstava ke 130. výročí narození autora.
Univerzitní galerie N
Do 27. září
3+3 Všechny barvy duhy
Výstava prací pedagogů PF TUL.
Eurocentrum – foyer
Do 30. září
Jablonec nad Nisou – Bautzen
Fotografická výstava ke 20. výročí partnerství mezi městy Jabloncem nad Nisou
a Bautzenem. Vernisáž 20. září v 17 hodin.
Eurocentrum – výstavní pavlion
Od 20. do 29. září
Všemodelářská výstava a mezinárodní
soutěž lodních modelů
Výstava modelů historických, osobních, nákladních a vojenských lodí, lodního vybavení, detailů, výzbroje a výstroje, lodě ve sklenených obalech. Modely letadel, vrtulníků,
aut a raket, železniční modely.
Eurocentrum – malý sál
Od 1. do 6. října
Šikovné ruce našich dědečků a babiček
Výstava v rámci Týdne seniorů.
Slavnostní zahájení 1. října v 10 hodin.
Městská knihovna – prostor schodiště
Do 30. září
Anna Dolenská: Fotím, co se dá…
Výstava fotografií.
Městská knihovna
– chodba k multimediálnímu oddělení
Do konce roku 2013
Knihovna v proudu času
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny.
Výstavní síň MěÚ
Do 27. září
Bohumír Míč: Ohlédnutí 2012 – 2013
Výstava obrazů. Vernisáž 14. září v 17 hodin.
Liberec
Severočeské muzeum Liberec
Do 15. září
Ještěd 40 let s námi
Výstava písemných a obrazových dokumentů a dochovaných předmětů z původního
vybavení.
SČM Liberec – Kabinet fotografie
Do 31. prosince
Ještěd ve fotografii
Komorní expozice fotografií a pohlednic,
které představují historii staveb na vrcholu
Ještědu.
SČM – bývalá archeologická expozice
Do 31. prosince
Ještědská lanovka
Výstava připomíná 80. výročí zahájení provozu kabinové lanové dráhy Horní Hanychov–Ještěd. Funkční model lanovky 1:7.
Muzeum hraček v Jablonci nad Nisou
Do 30. září
Jak se žije v říši víly Izeríny
Putovní výstava dětských výtvarných prací.
Smržovka
Železný Brod
Zámeček, výstavní síň
Od 1. do 30. září
„Smržovské lázeňství
aneb Očista těla i duše“
Výstava dochovaných dobových fotografií,
předmětů a vybavení, které jsou nejenom
s lázeňstvím ve Smržovce, ale i očistou těla
a duše, spojeny.
Městská galerie Vl. Rady
Do 30. září
70 let skleněné tavené plastiky
Skleněná plastika – technika, jejímž prostřednictvím Železný Brod nejpronikavěji zasáhl
do ateliérové sklářské tvorby nejen v Česku.
Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Od 13. do 15. září
Mezinárodní výstava jiřinek
Od 1. do 30. října
Spolek Patron – Pomníčky Jizerských hor
Vernisáž 1. října v 17 hodin za doprovodu
hudební skupiny Zlatý holky.
Městské divadlo – první patro
Od 17. září do 10. října
Petr Mráček: Život kolem nás
Výstava prací pražského fotografa.
Vernisáž 17. září v 17 hodin.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Oblastní galerie v Liberci
Od 13. září
Mladí lvi v kleci
Výstava děl umělecké skupiny německy
hovořících výtvarníků v Československu
z období 20. – 30. let 20. století.
Městské divadlo – foyer
Do 10. října
Vladimír Svoboda: Příběhy
Výstava olejomaleb. Bez vernisáže.
Kostel Sv. Anny
Do 26. září
Deset šťastných let 2002 – 2012
Výstava nejlepších prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou, které vznikly pod odborným vedením Věry Činčarové
a Ingrid Kostřicové.
na možností nahlédnout do originálů kronik
města (od roku 1948), avšak pouze jediný
den – 14. září.
Státní zámek Lemberk
Desná v Jizerských horách
Riedlova vila
Od 14. září do 30. října
Slavnosti města Desná
Prezentace místních spolků, organizací,
sdružení a firem, a galerie představitelů
města od roku 1950. Výstava bude doplně-
výstavní síň severního křídla zámku
Do 31. října
Lemberk 1992 – 2012
Proměny zámku na fotografiích.
Zámecká konírna
Do 31. října
Člověk a kůň
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy
pro sluchově postižené děti v Liberci.
STRANA 11
VČERA, DNES A ZÍTRA
Jak se žije na Dolňáku?
Dolní, dříve Švermovo náměstí prošlo v minulosti řadou změn. Mnozí tu pamatujeme
autobusové zastávky a čilý dopravní ruch, začátkem devadesátých let řady stánků
převážně s asijským zbožím. V budovatelském období 2002–2006 se dolní část
města výrazně změnila, opravil se kostel sv. Anny, ulice Dvorská a Soukenná, došlo
k přestavbě Výstaviště i Klubu na rampě, a v neposlední řadě i proměně Dolního
náměstí. To bylo nově vydlážděné, byla sem umístěna kašna a lavičky, prakticky
zmizela doprava. Zklidnění této oblasti však mělo nepříznivý dopad na místní
ochodníky, jejichž prodejny se staly dopravně nepřístupné. Letos se vedení města
rozhodlo dopravě náměstí otevřít a provozovatele obchodů tak podpořit.
 Mezi těmi, kdo dlouhodobě v této
části města podniká, je Vladimír Matouš.
Jeho jsem se zeptal, jak se mu daří tolik
let v konkurenci přežívat. Vláďo, od kdy
podnikáš a kolik let provozuješ na Dolním
náměstí prodejnu?
Podnikám od roku 1991, ale prodejnu
na Dolním náměstí jsme otevřeli až v roce
1995. Z části vznikla rekonstrukcí stávajicího bytu a z části byla postavena nově,
na zelené louce.
 Není přece jen to umístění tvé prodejny
nešťastné? Vždyť v nějakém nákupním
centru bys měl určitě lepší obrat, přijde tam
víc lidí a mají snadnější odvoz koberců…
Do nákupáku bych nešel. Jsou tam neskutečně vysoké nájmy. To se pak musí
odrazit ve vyšších prodejních cenách. Vím
to, kontroluji to, na srovnatelném zboží jsme
výrazně levnější. A odvoz zboží? Bez poplatku doručíme na adresu. A v případě potřeby
podlahové krytiny i odborně položíme.
 Předpokládám, že jsi uvítal otevření
náměstí pro motorizované zákazníky?
Předpokládáš správně. Já jsem v minulosti byl kritikem umrtvení náměstí, dost
mě to zlobilo a hlavně mrzelo. Zvlášt, když
jsem viděl, jak to může fungovat v jiných
městech. Hodně se o uzavření náměstí
diskutovalo, vzniklo mnoho názorových
proudů, a hlavně bylo vždy mnoho důvodů
proč se s tím nic nedělá. A výsledek byl
takový, jaký byl – prázdé náměstí. Ono
vlastně nikdy prázdné nebylo. Každý, kdo
sem občas zavítá jasně ví, kdo jej obsadil.
Současné vedení města naštěstí naše
připomínky vyslyšelo a prosadilo změnu .
Vím, že to vůbec nebylo jednoduché. Za to
jim patří uznání a dík.
 Stejně to asi není jednoduché jen čekat, jestli zákazníci dorazí?
Je to jako ve všem, musíš pro to něco
udělat a také mít štěstí, bez toho to nejde.
Ale to platí všeobecně. Naše obchodní
strategie je prodávat kvalitní a moderní
zboží za dostupné ceny a zajistit k tomu
perfektní servis. K prodeji záclon nabízíme
šití, k prodeji koberců pokládání. Důležité je
samozřejmě i odborné poradenství. Ročně
obsolvujeme řadu školení a to jak u domácích tak i zahraničních firem. Takto získané
informace poskytujeme dál zakazníkům.
Dnes to opravdu nefunguje tak, že stojíš
za pultem a čekáš až dorazí zákazník.
 Přesto je místa na parkování málo.
To je pravda, ale stále se snad uvažuje
o výstavbě parkovacího domu v Kamenné
ulici a snad se také něco časem stane s bývalou tržnicí. Myslím ale, že vlastně téměř
nikdo neví, že Dolní náměstí je částečně přístupné motoristům a že se také dá parkovat
v bývalé tržnici. Asi bude chvíli trvat, než si
na to zvykneme.
STRANA 12
Mé srdce
patří Česku
Europoslanec Kožušník maratónem
burcuje k pomoci nemocné Terezce.
Přes 1 360 kilometrů zdolal během léta
Eda Kožušník, který osvětlil své důvody
putování republikou: „Jako europoslanec se
po celý rok věnuji práci v Bruselu a ve Štrasburku, nezbývá mi moc času na setkávání
s lidmi doma. Rozhodl jsem se proto v období letních prázdnin, kdy Evropský parlament
nezasedá, věnovat se setkávání s lidmi
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ a dodává: „Běh jsem také rád využil na podporu
Terezky Zoubkové z Pardubic, která má
dětskou mozkovou obrnu a ke své léčbě
potřebuje speciální zdravotní zvedák, který
ji umožní pohyb po domě. Chci poukázat
na souvislosti, které přináší život s touto
nemocí. Mým cílem je také nashromáždit
peníze na pořízení potřebné zdravotní pomůcky pro Terezku. Proto za každý uběhnutý kilometr věnuji na pořízení zvedáku
padesát korun.“
V Jablonci jsme se s Edou mohli setkat
v srpnu. V úterý 20. srpna přiběhl na setkání členů a příznivců ODS, které se konalo
na přehradě. Volný večer využil k diskuzi
u pivka, a že je dnes v ODS o čem mluvit
ani není potřeba dodávat. Z Jablonce vyrazil
na další kilometry ve středu 21. dopoledne.
Část trasy ho doprovázeli jablonečtí a například i starosta Koberov Jindřich Kvapil
Běh pod názvem: „Mé srdce patří Česku“
vynesl pro Terezku 71 126 korun.
 Daří se? Jsou problémy?
Víš slovo problém se nemá používat, je
to jen pocitová věc. Já jsem šel podnikat
z toho důvodu, abych měl osobní svobodu,
neměl žádného nadřízeného a mohl si dělat
co chci. To se mi splnilo a možná proto se
mi i daří.
 Nezbývá než popřát všem, kteří mají
prodejny v centru, aby se Dolní náměstí
opět zaplnilo.
Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
VČERA, DNES A ZÍTRA
Jak dlouho nám ještě naše gymnázium vydrží?
Prázdniny se se pomalu chýlí ke konci a brzy již začne nový školní rok. Pro jablonecké Gymnázium U Balvanu to ovšem znamená
mnohem víc, než pro většinu ostatních středních škol, může to totiž být jeden z posledních roků, kdy tato škola ještě funguje. Před
necelými dvěma roky totiž tehdejší náměstek hejtmana pro oblast školství, pan Radek Cikl (ČSSD), prosadil z důvodu úspor zrušení osmiletého studijního oboru a ponechání pouze toho čtyřletého. Aby ovšem škola mohla po ekonomické stránce vůbec přežít,
potřebuje minimálně 10 z původních 12 tříd. A jak si každý čtenář snadno spočítá, oněch 10 tříd bude na této střední škole studovat
naposledy právě v nadcházejícím školním roce.
Vraťme se o zmíněné 2 roky nazpět a připomeňme si, jak vlastně k tomuto zrušení
došlo. Návrh byl nejprve předložen krajskému zastupitelstvu, které se ale za školu
postavilo a návrh neodhlasovalo. Pan Cikl
se ale nevzdal – zastupitelstvo mělo hlasovat znovu. Mezitím proběhla v Jablonci nad
Nisou petiční akce za záchranu Gymnázia
U Balvanu a petici nakonec podepsalo více
než 10 000 lidí (za školu se postavilo i současné politické vedení Jablonce). A krajské
zastupitelstvo opět nezklamalo, znovu se
postavilo proti návrhu. V tento moment
jsme si již všichni mysleli, že jsme tento boj
vyhráli a škola bude dál fungovat, stejně,
jako v předchozích 65 letech. Bohužel jsme
si to mysleli pouze do poloviny července,
kdy Rada kraje, bez ohledu na zjevné přání
zastupitelstva, zrušila osmiletý studijní obor
a tím de facto odsoudila Gymnázium U Balvanu k pomalé ekonomické smrti.
Vedení školy ve spolupráci s petičním
výborem následně ve snaze o záchranu
gymnázia požádalo Krajský úřad o vytvoření
šestiletého studijního oboru, specializovaného na výuku francouzštiny, což je obor,
který dosud v Libereckém kraji provozuje
pouze Gymnázium Na Bojišti a o který by
v Jablonci nad Nisou zájem zcela jistě byl,
ovšem Krajský úřad nijak nereagoval. A reakce nepřišla ani po loňských krajských
volbách a změně vedení kraje.
Mnohé z Vás, čtenářů, jistě napadne,
proč by vlastně Jablonec měl mít 2 gymnázia. Ovšem každoroční převis zájemců
o studium na obou jabloneckých gymnázií
naznačuje spíše opak. Navíc i města menší
než Jablonec mají 2 gymnázia, jako příklad
lze uvést Litoměřice, či Příbram. A co se kvality Gymnázia U Balvanu týče, o té nejlépe
vypovídá jak zájem studentů z celého Libereckého kraje, tak i řada nedávno dosažených úspěchů, například jedno z nejlepších
umístění v rámci České republiky v mezinárodním průzkumu OECD PISA z roku 2009,
či získání statusu Fakultní školy Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy, či 2. místo
při srovnávání výsledků státních maturit
v roce 2012 v Libereckém kraji, o mnoha
dalších úspěších nemluvě.
Z těchto důvodů by pro naše město mělo
velmi negativní dopad, pokud by Gymnázium U Balvanu ukončilo svou činnost a tím
se mnoha jabloneckým školákům zamezilo
studovat na vysoce kvalitní střední škole. Je
proto třeba, abychom my všichni znovu podpořili tuto školu a přiměli Radu Libereckého
kraje, aby se k této problematice postavila
čelem a naši školu nám zachovala.
Jan Ullmann
Deset let Muzea místní historie Smržovka
Muzeum místní historie Smržovka oslavilo během letních
slavností Eurion desáté narozeniny. Muzejníci pro návštěvníky
připravili novou expozici v prostorách muzea – rekapitulaci
desetileté činnosti muzea. Vzhledem k tomu, že muzeum nemá
žádného zaměstnance, veškerou práci dělají ve svém volném čase dobrovolníci, je neuvěřitelné, co se vše za deset let podařilo.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Bylo uspořádáno více jak dvacet výstav, muzejníci vydali kalendář, CD s dobovými obrázky, DVD s historickými smržovskými filmečky, pomáhali vydat knížku Marie Kwaysserové a knížku Smržovka,
pohledy do historie dávné i nedávné.
Ve výstavní síni muzea byla v rámci oslav nainstalována výstava
Smržovské lázeňství aneb očista těla i duše. Výstava je připomínkou
toho, jak lidé, zejména v 1. polovině 20. století, praktikovali osobní
hygienu, prali, co dělali v době odpočinku. Výstavu slavnostně zahájila malířka, herečka a milovnice starých časů paní Iva Hüttnerová.
Její milé a veselé povídání přilákalo do smržovského Zámečku tolik
lidí, že je výstavní síň nebyla schopná pojmout.
Součástí oslav bylo i poděkování zakladateli prvního smržovského muzea, smržovskému kronikáři a učiteli Josefu Meissnerovi.
Na smržovském hřbitově byl v sobotu 17. srpna odhalen opravený
hrob a uctěna památka tomuto velkému Smržovákovi.
Kdo nyní zavítá do smržovského Zámečku, čeká na něho nová pamětní pohlednice, pamětní razítko k desátým narozeninám muzea
a nový leták z dílny Jablonecké tiskárny.
„Jsem rád že muzeum funguje a vážím si práce všech dobrovolníků, bez nichž by to jinak nešlo“, říká k jubileu smržovský starosta
Mgr. Marek Hotovec.
redakce
STRANA 13
Z REGIONU
Protržená přehrada
Starosta Albrechtic a senátor Jaroslav Zeman se zúčastnili společně se zástupci obcí
a měst z okolí, médií, podniku Lesy ČR, CHKO a dalších, slavnostního otevření první
části opravené stezky Nová Hřebenovka, která vede z Albrechtic v Jizerských horách
k Mariánským boudám. Cílem tohoto projektu je obnova a modernizace
jizerskohorské turistické trasy vedoucí přes Ještěd, Hrádek nad Nisou
a Krompach až ke Šluknovu.
Přehrada na Bílé Desné se sypanou
hrází se protrhla 18. září 1916. Proud
vody sebou hrnul balvany, dřevo, trosky
staveb a zaplavil obec Desnou. Zahynulo 62 lidí, 370 jich přišlo o majetek
a přes tisíc dalších o obživu. Třicet tři
domů bylo zničeno zcela a 69 domů
těžce poškozeno. Hráz se protrhla deset měsíců po kolaudaci. Následné
vyšetřování trvalo 17 let, ale nakonec
nikdo nebyl odsouzen s odůvodněním,
že za příčinou katastrofy stála geologická porucha. Protržení způsobila spodní
voda, která vytvořila dutiny a kanálky
v žulovém podlaží hráze.
S tímto projektem přišli právě starostové z okolí a obnova tohoto úseku stála
450 tisíc korun. Sto tisíc zaplatila obec
Albrechtice, jejíž starosta Zeman k tomu dodává: „Zvýšení turistického ruchu považuji
za prioritu a považuji za potřebné se v této
oblasti angažovat. Podobný názor mají i kolegové a v tomto konkrétním případě došlo
k jednoznačné shodě. Protržená přehrada
je ideálním turistickým cílem, snadno dostupným ze všech stran a pro náš region je
také historicky významnou památkou.”
Protržená přehrada bude jednou z nejhezčích zastávek trasy a nyní zde dochází
k zahájení čištění okolí od náletových dřevin
a zhruba tří stovek vzrostlých smrků, aby se
usnadnil přístup návštěvníkům Jizerských
hor. Dokončení prací je plánováno na rok
2016, tedy na sté výročí tragédie.
V roce 1996 byla Protržená přehrada
na Bílé Desné prohlášena za kulturní památku. Nyní je na místě bývalé přehrady
vyznačena krátká naučná stezka s několika zastávkami. V současné době je torzo přehrady významné nejen z hlediska
turistického ruchu, ale také pro ochránce
přírody. Spojovací štola mezi Bílou Desnou
a přehradou Souš na Černé Desné je totiž
významným zimovištěm netopýrů.
Protržená přehrada je zastávkou na jižní
části Nové Hřebenovky, jejíž Snahou je
propojit krajinu Českosaského Švýcarska,
Lužických a Žitavských hor s Ještědským
hřebenem, Jizerskými horami a Krkonošemi. Po dokončení by měla »hřebenovka«
opět spojovat saské skalní oblasti u Hinterhermsdorfu se Sněžkou.
redakce
Protržená přehrada
— turistické trasy
— cykloturistické trasy
— lyžařské trasy
— cyklotrasa Odra-Nisa
STRANA 14
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2013
Download

zari 2013.indd - Jablonecký zpravodaj