Výroční zpráva o činnosti a
hospodaření školy ve školním
roce 2012/2013
OBSAH
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ..................................................................................................... 4
1
Charakteristika školy ...................................................................................................... 4
1.1 Název školy, adresa, kontakty .................................................................................................. 4
1.2 Kontakty – ostatní .................................................................................................................... 5
1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol .................................................................................. 6
1.4 Vzdělávací program školy ........................................................................................................ 6
1.1 Součásti školy k 30. 6. 2013 ..................................................................................................... 6
1.2 Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků ............................................... 7
2
Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2013) ..................................................................... 7
2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2012/2013 ................................................. 7
2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ......................................................... 8
2.3 Předplatné odborných časopisů pro výuku, včetně hospodářského úseku, školní jídelny a
domova mládeže ...................................................................................................................... 9
2.4 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem .................................................................... 9
3
Učební plán.................................................................................................................. 12
3.1.1
Učební plány gymnázia .............................................................................................. 12
3.1.2
Gymnázium nižší ........................................................................................................ 12
3.1.3
Gymnázium vyšší ....................................................................................................... 13
3.2 Učební plány podle ŠVP střední odborné školy ..................................................................... 14
3.2.1
Agropodnikání Plasy .................................................................................................. 14
3.2.2
Veterinářství Plasy ..................................................................................................... 15
3.2.3
Obchodní akademie Plasy – Cestovní ruch................................................................ 16
3.2.4
Obchodní akademie Plasy – Počítače a grafika ......................................................... 17
3.3 Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013 ................................................................... 18
3.3.1
Zájmové kroužky ve školním roce 2012/2013 ........................................................... 18
4
Přehled školních aktivit ................................................................................................ 19
5
Údaje o přijímacím řízení .............................................................................................. 65
5.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia ........................................................... 65
5.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů v denním studiu .................. 65
6
Výsledky výchovy a vzdělávání ..................................................................................... 65
6.1 Prospěch žáků - celkové údaje ............................................................................................... 65
6.2 Výsledky maturitních zkoušek - podle studijních oborů ........................................................ 66
1
6.3 Hodnocení výsledků výchovného poradenství ...................................................................... 66
6.3.1
Zpráva výchovné poradkyně...................................................................................... 66
6.3.2
Zpráva metodiků prevence........................................................................................ 68
6.3.2.1
Přehled aktivit MPP ............................................................................................... 69
6.3.2.1.1 Přehled akcí MPP podle jednotlivých tříd ....................................................... 69
6.3.2.1.2 Přehled akcí MPP v rámci školy ....................................................................... 70
6.4 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným
subjektem .............................................................................................................................. 71
6.5 Výuka předmětu PRAXE ve šk. roce 2012/2013 .................................................................... 74
6.6 Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) ............ 75
6.7 Účast žáků v soutěžích ........................................................................................................... 75
6.7.1
Tabulky oborových soutěží ........................................................................................ 75
6.8 Zpráva Centra celoživotního vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné škole v Plasích za
školní rok 2012 – 2013 ........................................................................................................... 84
7
Výsledky kontrol provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti ............... 87
7.1 ČŠI .......................................................................................................................................... 87
7.2 Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Krajský úřad
Plzeňského kraje, Škroupova 18 ............................................................................................ 88
7.3 Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – sever, Goethova 10, Plzeň .......................... 88
7.4 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, Plzeň .......................................... 88
7.5 Počet evidovaných stížností ................................................................................................... 88
8
Činnost školy................................................................................................................ 88
8.1 Zpráva o činnosti školské rady ............................................................................................... 88
8.2 Zpráva o činnosti operačního sboru ...................................................................................... 89
8.3 Zpráva o činnosti sdružení rodičů .......................................................................................... 89
8.4 Zpráva o činnosti Akademického vršíčku Plasy, o.s. .............................................................. 89
8.5 Zpráva o činnosti studentské rady ......................................................................................... 90
8.6 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost ............................................................................... 90
8.6.1
Gympl na cestách ...................................................................................................... 91
9
Závěrečné zhodnocení školního roku 2012/2013 ........................................................... 92
10
Přílohy ke zprávě o činnosti školy ................................................................................. 93
10.1 Tandem – návštěva praktikantů ............................................................................................ 93
10.2 Dny vědy a techniky 14. 9. 2012 ............................................................................................ 94
10.3 Matematické soutěže a okresní kolo Pythagoriády na Gymnáziu ......................................... 94
10.4 Projekt TROJLÍSTEK ................................................................................................................ 96
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012........................................................................... 97
FOTOGALERIE 2012/2013 ..............................................................................................................101
3
Výroční zpráva o činnosti školy
1 Charakteristika školy
1.1 Název školy, adresa, kontakty
Název školy:
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Adresa školy:
Plasy, Školní 280
budova gymnázia:
Plasy, Stará cesta 363
budova SOŠ:
Plasy, Školní 280
Ústředna gymnázia:
+420 373 322 134
Ústředna SOŠ:
+420 373 322 115
Ředitelka školy
Mgr. Markéta Lorenzová, tel: 724 676 849
Zástupce ředitelky pro gymnázium
Mgr. Petra Poláková, tel: 910 190 294
Zástupce ředitelky pro SOŠ, statutární zástupce
Ing. Miloslav Ouda, tel: 910 190 295
Výchovná poradkyně
Mgr. Bohuslava Karbanová, tel: 373 322 134
Metodici prevence
Mgr. Václava Votíková, tel: 373 322 134
Mgr. Marek Tramba, tel: 373 322 115
Metodici ICT
Mgr. Ivan Varga, tel: 373 322 134
Mgr. Daniela Helusová, tel: 373 322 115
Email:
[email protected]
Web:
www.gsplasy.cz
IZO školy:
108032060
IZO DM:
107032027
IZO jídelny:
102576629
IČ:
70838534
Bankovní spojení:
728 146 379/0800
IBAN:
CZ 68 0800 0000 0007 2814 6379
BIC:
GIBACZPX
Identifikátor zařízení - REDIZO:
600009793
ID datové schránky:
mcdkpef
Zřizovatel:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
4
1.2 Kontakty – ostatní
Sekretariát gymnázia, Stará cesta 363
tel. a fax: 373 322 134
email: [email protected]
Sekretariát SOŠ, Školní 280
tel.: 373 322 115
email: [email protected]
Vedení školy
ředitelka: Mgr. Markéta Lorenzová, tel: 724 676 849
email: [email protected]
zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková, tel: 910 190 294
email: [email protected]
zástupce ředitelky pro SOŠ, statutární zástupce ředitelky: Ing. Miloslav Ouda, tel: 910 190 295
email: [email protected]
Domov mládeže
tel: 373 322 115
mobil: 607 907 083
Školní jídelna pro gymnázium na ZŠ Plasy
vedoucí školní jídelny Základní školy Plasy Jana Sklenářová
tel: 373 322 434
Školní jídelna SOŠ
vedoucí školní jídelny SOŠ Libuše Majerová
email: [email protected]
tel: 373 322 115
Pronájem tělocvičny gymnázia
zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková
email: [email protected]
tel: 910 190 294
Pronájem tělocvičny a ubytování na SOŠ
Libuše Majerová, email: [email protected]
Markéta Boudová, email: [email protected]
Eva Černá: email: [email protected]
tel: 373 322 115
Kurzy pro veřejnost na gymnáziu
zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková
email: [email protected]
tel: 910 190 294
5
Kurzy pro veřejnost na SOŠ
Mgr. Pavel Bulín, email: [email protected]
1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol


Datum posledního zařazení do sítě škol: 1. 8. 1996
Poslední změna zařazení: 1. 7. 2011
1.4 Vzdělávací program školy

gymnázium:
o dobíhající obor 79- 41- K/801
o obory podle ŠVP LUPA 79- 41- K/81, 79- 41- K/41
V 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1., 2., 3. a 4. ročníku čtyřletého
gymnázia probíhala výuka podle ŠVP LUPA.

SOŠ:
o
obory podle ŠVP 4141M/01 , 4341M/01, 6341M/02
V 1., 2., 3. a 4. ročníku SOŠ probíhala výuka podle vzdělávacích programů ŠVP: Veterinářství
Plasy, Obchodní akademie Plasy, Agropodnikání Plasy.
Vzdělávání v maturitních třídách obou součástí probíhalo podle generalizovaného plánu MŠMT.
1.1 Součásti školy k 30. 6. 2013
Kapacita
součásti
/cílová/
Počet
uživatelů
1)
celkem
Počet
vlastních
uživatelů
2)
(žáků)
108 032 060 škola
680
497
102 576 629 školní jídelna
240
102 576 629 školní jídelna – cizí
strávníci
108 032 027 domov mládeže
IZO a název součásti
Počet pracovníků
součásti celkem
Z toho počet
pedagogických
pracovníků
Fyz.
Přep.
Fyz.
Přep.
432
64
55
47
40
195
165
8
8
0
0
50
30
0
1
0,65
0
0
88
42
41
3
3
2
2
108 032 027 domov mládeže – cizí
35
0
0
0
0
0
0
žáci (SŠ Kralovice)
1)
žáci + dospělí
2)
údaje pouze za denní formu studia
Pozn.: Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků
/ubytovaných/ a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni.
6
1.2 Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků
Počet žáků ve všech formách
studia
Kód a název oboru
Z toho počet žáků denního
studia
Oborové
skupiny
k 30. 9. 2012
k 31. 8. 2013
třídy
79-41-K/401 gymnázium
0
0
0
79-41-K/801 gymnázium
17
17
1
79-41-K/41 gymnázium
71
66
4
79-41-K/81 gymnázium
164
163
7
4141M/01 Agropodnikání Plasy
42
43
4
4341M/01 Veterinářství Plasy
61
66
4
6341M/02 Obchodní akademie Plasy
84
78
4
Celkem:
439
433
16
8
2 Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2013)
Počet pracovníků celkem
fyzický/přepočtený
Z toho počet ped. prac.
fyzický/přepoč.
Počet pedag. prac. se
vzděláním
VŠ/SŠ
Průměrná délka pedagog.
praxe /za všechny ped.
pracovníky/
64/55
47/40
42/4
24
Vyučující se vzděláním SŠ je absolvent hudební konzervatoře a vyučuje hudební výchovu, vyučující
PEK a obě vychovatelky na domově mládeže.
2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2012/2013
Titul
Jméno
Vzdělání
Aprobace
Délka
praxe
Bc.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Andrlová Tereza
Bartůšková Lucie
Benešová Jaroslava
Bicanová Ivana
Buchtelík Petr
Buchtelíková Petra
Bulín Pavel
Bulínová Lucie
Cejthamrová Markéta
Černá Eva
Domabylová Jaroslava
Helusová Daniela
Chejlavová Martina
Chocholatý Karel
Janská Iveta
Jůzlová Ilona
Karbanová Bohuslava
Karbanová Václava
JČU PF
ZČU PF
MFF UK Praha
ZČU PF
JČU ZF
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
SZeŠ, st. zkouška z PEK
PF Č. Bud.
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
VŠE Praha
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
Ch, Bi
Aj, Ch, M
M, PEK, Dg
D, Nj, Rj
Odborné př. agro.
M, Nj
Čj, D
Aj, Ch
Aj, Čj, D
PEK
M, F
M, OV
M, ICT
Z, TV
Odborné př. eko.
Aj, Čj, OBN
D, Rj
Aj
2
15
37
28
10
8
29
21
23
26
24
6
12
33
24
11
26
21
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
7
Titul
Jméno
Vzdělání
Aprobace
Délka
praxe
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
MVDr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Kebortová Eva
Košařová Radka
Koudelová Jana
Kovaříková Hana
Kundrát Milan
Lásková Jindřiška
Lorenzová Markéta
Matasová Věra
Motis Jiří
Müllerová Kateřina
Nová Šárka
Ouda Miloslav
Poláková Petra
ZČU PF
PF UK Praha
PřFa UK Praha
FF UK Praha
VŠZ Brno, AF
Fakulta vet. lékař., VFU Brno
MFF UK Praha
VŠZ Praha, PEF
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
VŠZ Praha, MF
ZČU PF
Čj, Hv
Nj, M
Bi, M
Čj, Rj
Bi, odborné př. agro.
Odborné př. veter.
M, F
Odborné př. eko.
M, F
Čj, Nj
Aj
Odborné př. mech.
autoškola
Z, OV, Rj
22
31
23
33
31
10
32
32
26
5
12
33
24
Ing. Mgr.
Popel Karel
FSI ČVUT Praha -stroj.
FTVS Praha
TV, M
24
Rada Jan
Rom Jan
Svoboda Petr
Špelinová Hana
Tatíčková Kateřina
Tramba Marek
Trnková Kristýna
Tymrová Renáta
Varga Ivan
Votíková Václava
Zajíčková Dana
Zíková Šárka
Vítková Anna
Hubková Alena
Konzervatoř Plzeň
VŠE Praha
VŠZ Č. Bud., EF
ZČU PF
Fakulta vet. lékař., VFU Brno
ZČU PF
ZČU PF
ZČU PF
PedF. Banská Bystrica
ZČU PF
VŠE Praha
VŠE Praha, UK Praha
Střední pedagogická škola
Střední pedagogická škola
Hv
Odborné př. eko.
Odborné př. chov.
Aj, D
Odborné př. veter.
Čj, OBN
ČJ, NJ
Vv, Aj, Čj
Bi, M
Z, Tv
Odborné př. eko.
Nj, odborné př. eko.
vychovatelka
vychovatelka
35
34
34
37
5
11
2
15
29
22
28
24
32
25
Ing.
Ing.
Mgr.
MVDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Průměrná délka praxe pedagogického pracovníka: 22 let
2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšího vzdělávání se účastnilo 63 pedagogickým pracovníků v 15 aktivitách.
Vzdělávání bylo zaměřeno na:









Nový občanský zákoník
Informační systém UNIV 2
Metodiku práce výchovné poradkyně
Nové informace pro metodiky ICT
Využití ICT v anglickém jazyce
Přípravu na Cambridgeské zkoušky
Novou maturitu
Nové informace pro učitele ekonomických předmětů
Na řízení veřejných zakázek
8



Obsluhu strojů a provozovatele autoškoly
Nové směry v didaktické technice
Osobnostní psychologii učitelů
Mgr. Daniela Helusová si rozšiřuje aprobaci IVT na ZČU v Plzni.
Mgr. Ilona Jůzlová si rozšiřuje aprobaci ANJ pro střední školu na ZČU v Plzni.
Finanční náklady na DVPP: 15.088,- Kč
2.3 Předplatné odborných časopisů pro výuku, včetně hospodářského úseku,
školní jídelny a domova mládeže
Název
Frekvence
cena
Kdo odebírá
SOŠ
Bridge
Rozhledy
Myslivost
Farmář
Zemědělec
Náš chov
Mechanizace
Hospodářské noviny
Účetnictví
Živá historie
Řízení školy
Školství
Učitelské noviny
Věstník
Finanční zpravodaj
Průvodce PaM
Výživa
měsíčně
měsíčně
(bez
prázdnin)
měsíčně
měsíčně
měsíčně
měsíčně
denně
měsíčně
dvouměsíční
měsíčně
týdeník
46 čísel
439,00
388,00
780,00
540,00
734,00
648,00
648,00
5 670,00
1 488,00
258,00
2 305,00
1 100,00
1 794,00
650,00
650,00
888,00
534,00
měsíčně
dvouměsíční
Gymnázium
měsíčně
663,00
270,00
dvouměsíční
456,00
539,00
490,00
370,00
698,00
2 ks
zdarma
2 ks
zdarma
3 ks
zdarma
Dějiny a současnost
Koktejl
Historický obzor
Lidé a země
Psychologie
M,F,informatika
Dnešní svět
Hurra!
Freundschaft
Bridge
Mgr. Bulínová
Černá - PEK
Ing. Buchtelík
Ing. Buchtelík
Ing. Buchtelík
Ing. Svoboda
Ing. Ouda
kab. EKO
Ing. Rom
Mgr. Bulín
ředitelka, zástupce
ředitelka, zástupce
ředitelka, zástupce
ředitelka, zástupce
Majerová
Majerová
Majerová
Mgr. Karbanová B.
Mgr. Votíková
Mgr. Karbanová B.
Mgr. Votíková
Mgr. Poláková
Mgr. Motis
sborovna
PaedDr. Bicanová
PaedDr. Bicanová
Mgr. Špelinová
2.4 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem
Předmět
Hudební výchova
Celkový počet hodin
odučených týdně
Z toho odučených
aprobovaně
8
0
9
PEK
14
4
V sestavě nejsou uvedeny předměty, které jsou vyučovány plně aprobovaně.
Osm neaprobovaných hodin hudební výchovy učili absolventi konzervatoře.
Deset hodin týdně písemné a elektronické komunikace odučila absolventka obchodní akademie
s dlouholetou praxí.
10
11
3 Učební plán
3.1.1 Učební plány gymnázia
3.1.2 Gymnázium nižší
ŠVP LUPA – Gymnázium nižší
15
Český jazyk
P
S
T
Q
4
4
4
4
17
+2
3
3
3
13
+1
8
+8
2
3
3
15-1
+3
17
+2
25-1
+3
2
+1
1
Jazyk a jazyková komunikace
12
Cizí jazyk 1
3
1
+6
Člověk a společnost
Cizí jazyk 2
Občanská výchova
1
1
1
1
Dějepis
2
2
2
2
1
1
1
4
4
4
11
Zeměpis
Matematika a její aplikace
16
Matematika
4
1
Člověk a příroda
21
Zeměpis
2
1
1
1
Fyzika
1
2
2
2
1
2
2
2
1+1
2
Chemie
Biologie
2
Informační a komunikační technologie
1
IVT
2
Umění a kultura
10
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
9+2
+1
Výchova ke zdraví
1
1
6
+3
122
+24
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
10
3
ICT
1
Cvičení z ...
1
1
10
2
Volitelný předmět:
M_cvičení
1
Čj_cvičení
1
Ps_cvičení
1
Bi_cvičení
1
1
1
F_cvičení
1
1
1
Z_cvičení
1
Ch_cvičení
1
1
1
Celkem
30
30
30
32
Min
28
28
30
30
Max
30
30
32
32
12
3.1.3 Gymnázium vyšší
Gymnázium vyšší a čtyřleté
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
RVP
Zkratka
předmětu
1.
2.
3.
4.
K
Sx
Sp
Ok
Název činnosti
+
12
Čj
Český jazyk
4
4
4
5
17
5
12
Aj
Anglický jazyk
3
3
3
3/4
12/13
0/1
12
Nj, Rj
Další cizí jazyk
3
3
3
3/4
12/13
0/1
10
M
Matematika
4
4
3/5
3/5
14/18
4/8
F
Fyzika
2
2
3
0/3
Ch
Chemie
2
3
2
0/3
Bi
Biologie
2
2
3
0/3
G
Geografie
2
2
2
38
2
Gl
Geologie
K
1
2
2
0/3
H
Občanský a
společenskovědní
základ
Historie
2
2
2
0/3
G
Geografie *
Profese a kariéra
2
2
4
0
9
1
4
0
Člověk a příroda
36
OSZ
Člověk a
společnost
Člověk a svět práce
2
PK
Umění a kultura
4
Hob/Vob
Člověk a zdraví
8
Informatika a
informační a
komunikační
technologie
Volitelné
vzdělávací aktivity
ŠVP
0/3
1
TV
Hudební
obor/Výtvarný obor
Tělesná výchova
VZ
Vzdělání ke zdraví
1
ICT
Informatika a ICT
2
Administrativa
2
2/2
2/2
2
2
2
2
4
Adm
8
Volitelné předměty
2
4/2
14/12
19/15
11/7
136
26
Celkem
34
33
33
32
Min
27
27
27
27
Max
35
35
35
35
13
3.2 Učební plány podle ŠVP střední odborné školy
3.2.1 Agropodnikání Plasy
Agropodnikání Plasy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné vyučovací předměty
a) základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Občanská nauka
Fyzika
Matematika
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Právo
Biologie
Chemie
Základy mechanizace
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla T
Zpracování zeměd. produktů
Ekonomika
Praxe
Písemná a elektron. komunikace
Motorová vozidla B
Ochrana rostlin
Účetnictví
Mechanizace a doprava
Management a marketing
b) výběrové předměty
Konverzace v CJ
Informatika
Myslivost
Praxe (týdny)
Učební
Odborné
Individuální
Vysvětlivky: *) – žák si volí jeden z předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.
2.
3.
4.
Celkem
33
34
33
33
133
3
4
2
2
2
3
2
2
4
3
2
2
2
-
3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
-
4
3
1
2
2
2
4
4
3
2
2
-
3
3
1
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
13
13
2
2
3
2
10
4
8
2
6
6
4
10
10
6
2
2
3
4
2
2
2
5
2
2
-
1
-
1
3
3
1
-
3
3*)
3*)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
14
3.2.2 Veterinářství Plasy
Veterinářství Plasy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné vyučovací předměty
a) základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Fyzika
Matematika
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Právo
Biologie
Chemie
Anatomie a fyziologie zvířat
Chov zvířat
Výživa zvířat
Reprodukce zvířat
Mikrobiologie a parazitologie
Nemoci zvířat
Hygiena potravin
Zpracování zeměd. produktů
Laboratorní technika
Ekonomika
Praxe
Písemná a elektron. komunikace
Latina
Motorová vozidla B
Inseminace
Mechanizace a doprava
Kynologie
Farmakologie
b) výběrové předměty
Myslivost
Informatika
Konverzace v CJ
Praxe (týdny)
Učební
Odborné (prázdninové)
Individuální
Vysvětlivky: *) – žák si volí jeden z předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.
2.
3.
4.
Celkem
33
34
33
33
133
3
4
2
2
3
2
2
4
3
2
2
2
2
-
3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
1
-
4
3
1
2
2
4
2
3
3
3
1
-
3
3
1
3
2
2
3
3
3
2
2
3
13
13
2
3
2
10
4
8
2
6
6
5
10
2
2
3
6
3
2
3
3
4
2
2
1
1
1
2
3
-
2
3
3
2
2
3*)
3*)
6
1
1
2
2
2
2
2
2
1
-
15
3.2.3 Obchodní akademie Plasy – Cestovní ruch
Obchodní akademie Plasy – zaměření Cestovní
ruch
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Hospodářský zeměpis
Matematika
Fyzika
Zákl. přírodních věd
Zbožíznalství
Ekonomika
Účetnictví
Statistika
Informační a komunikační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Správní právo
Tělesná výchova
Daně
Ekonomie
Ekonomická cvičení
Konverzace v Aj/Nj
Technika cestovního ruchu
Bankovnictví a finance
Hotelnictví v anglickém jazyce
Odborná praxe (týdny)
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.
32
3
3(3)
3(3)
2
2
4
2
2
2
3
2(2)
2(2)
2(2)
1
2.
32
3
3(3)
3(3)
1
4
3
3
2
2(2)
2(2)
2(2)
2
2
2
3.
32
4
3(3)
3(3)
1
2
2
3
2(2)
2(2)
2
2(2)
2
2
2
2
4.
33
3
3(3)
3(3)
1
3
2
4(2)
2
2(2)
3
2(2)
2
2
1
1
Celkem
129
13
12(12)
12(12)
3
2
2
13
2
2
2
10
10(2)
2
6(6)
6(6)
4
8(8)
2
3
2(2)
6
4
2
1
6 týdnů
16
3.2.4 Obchodní akademie Plasy – Počítače a grafika
Obchodní akademie Plasy – zaměření Počítače a grafika
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
1.
2.
3.
4.
Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
32
32
32
33
129
Český jazyk a literatura
3
3
4
3
13
První cizí jazyk
3(3)
3(3)
3(3)
3(3)
12(12)
Druhý cizí jazyk
3(3)
3(3)
3(3)
3(3)
12(12)
Občanská nauka
-
1
1
1
3
Dějepis
2
-
-
-
2
Hospodářský zeměpis
2
-
-
-
2
Matematika
4
4
2
3
13
Fyzika
2
-
-
-
2
Zákl. přírodních věd
2
-
-
-
2
Zbožíznalství
2
-
-
-
2
Ekonomika
3
3
2
2
10
Účetnictví
-
3
3
4(2)
10(2)
Statistika
-
2
-
-
2
2(2)
2(2)
2(2)
-
6(6)
Informační a komunikační technologie
Informatika
Počítačová grafika
2
2
-
-
-
1
1
2(2)
2(2)
2(2)
-
6(6)
-
-
2
2
4
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Daně
-
-
2
-
2
Ekonomie
-
-
-
3
3
Ekonomická cvičení
-
-
-
2(2)
2(2)
Konverzace v CJ
-
2
2
2
6
Technika cestovního ruchu
-
2
-
-
2
Bankovnictví a finance
-
-
-
2
2
Odborná praxe (týdny)
1
2
2
1
6 týdnů
Písemná a elektronická komunikace
Správní právo
Tělesná výchova
17
3.3 Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013
Cvičení z chemie
Cvičení z psychologie
Nižší gymnázium
Cvičení z biologie
Cvičení z fyziky
Matematika 3
Matematika 5
Seminář z OSZ
Seminář z historie
Seminář ze geografie
Seminář z fyziky
Seminář z biologie
Hudební obor
Vyšší gymnázium
Výtvarný obor
Seminář z anglického jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář z ekonomie
Deskriptivní geometrie
Latina
Programování
Fyzikální měření
Konverzace v CJ
Agropodnikání a veterinářství
Informatika (10)
Myslivost (16)
Informační a komunikační technologie – 4. ročník
Obchodní akademie
Technika cestovního ruchu – 4. ročník
3.3.1 Zájmové kroužky ve školním roce 2012/2013
Kroužek
Vedoucí kroužku
Sportovní gymnastika
Mgr. Karel Chocholatý
Basketbal
Ing. et Mgr. Karel Popel
Volejbal
Mgr. Václava Votíková
Italština
Mgr. Šárka Nová
18
4 Přehled školních aktivit
Termín
11:30
3.9.
(Po)
MZ 2012 podzim,
společná část MZ na spádové
škole, Čj
7:45-13:45
4.9.
(Út)
5.9.
(St)
Akce
MZ 2012 podzim,
Třídy
Učitelé
Místnosti
Kdv, Lor, Oud,
BuL1, Zaj
S121,
S122,
S132
Mül
S122
společná část MZ na spádové
škole, Aj
8:00-14:00
MZ 2012 podzim, Nj, Nj PUP
Kdv, KarV
S121,
S122
10:00-13:30
MZ 2012 podzim, M PUP
Vo
S129
BuP
S132
společná část MZ na spádové
škole, M
6.9.
10:00-12:25
MZ 2012 podzim, M
16:00
Beseda s Mgr. B. Karbanovou na
téma Šikana
9:45-10:45
Slavnostní otevření učebny fyziky
Lor, Oud, BuP
na gymnáziu.
19
(Čt)
16:00
1. rodičovská schůzka
Cá, Kar, Ku,
Lor
setkání s rodiči žáků 1.A, 1. ročníku
15:00
7.9.
(Pá)
1. rodičovská schůzka
Kar, Lor, Oud,
Mül, Svo
setkání s rodiči žáků 1.OA, 1.AG,
1.V
8:00-10:00
10.9.
(Po)
Praktická maturitní zkouška,
Oud, Buc, Svo
2 žáci 4.AG neklasifikovaní v
řádném termínu
EDUKO Právo
Tra
seminář se zaměřením na nový
občanský zákoník
11.9.
(Út)
8:00-11:30
Ústní MZ podzim. termín na SOŠ
10:00
Montáž tabule do jazykové
učebny,
Oud, Buc, JaI
S135
S129
v rámci projektu vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
11:50-13:30
11. a 12. ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
2.
sbírka pro nevidomé
8:00- 9:40
12.9.
(St)
11. a 12. ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
2.
sbírka pro nevidomé
11:50-16:15
Schůzka učitelů TV
Po
Jednání vyučujících TV okresu
Plzeń-sever v Plzni - termínová
listina 2012/13, finance AŠSK.
Lehká atletika
Přebor školy v lehké atletice pro
studenty vyššího gymnázia - zač.
10.00 hodin.
13:30
13.9.
(Čt)
Konference UNIV 2 KRAJE
BuP
Konference TANDEM
Oud
v Plzni - spolupráce se
zahraničními partnery
Seznamovací kurz
seznamovací pobyt žáků
1. ročníků, Sklárna Žihle
Seznamovací kurz
14.9.
(Pá)
seznamovací pobyt žáků
1. ročníků, Sklárna Žihle
1.A,
1., Cá, Ku, Vo,
1.OA,
Mül, Svo
1.AG, 1.V
1.A,
1., Cá, Ku, Vo,
1.OA,
Mül, Svo
1.AG, 1.V
20
Dny vědy a techniky v Plzni
součástí je účast 2 družstev v
soutěži pro školy
15.9.
(So)
Bn, Dá
Konference UNIV 2 KRAJE
v Plzni
BuP
Celostátní soutěž v jízdě zručnosti,
při dožínkách v Hradci Králové,
soutěžící Jakub Vaníček z 4.AG
Svo
Operační sbor SOŠ
ve sborovně školy, 11:50 - 12:35
17.9.
(Po)
Středoškolský pohár
Okresní přebor CORNY poháru pro
střední školy, účast dvou družstev
G a dvou družstev SOŠ.
19.9.
(St)
11:50-16:15
20.9.
(Čt)
3.A, 5.A
Školení
Školení OUP, KCVJŠ Plzeň
Veletrh cestovního ruchu
BuL1
3.OA
Zaj
21
Studentská rada gymnázia
v učebně dějepisu od 7:25 hod.
21.9.
(Pá)
Operační sbor SOŠ
24.9.
(Po)
8:55-16:15
26.9.
(St)
8:00- 9:30
27.9.
(Čt)
Evropský den jazyků
Po stopách české a německé
kultury v Plzni, organizace Tandem
Kšá
Výběrové řízení Projekt DVPP Plzeň
Plá, Tra
Evropský den jazyků
Po stopách české a německé
kultury v Plzni, organizace Tandem
8.A
Beseda o rybách s J. Vágnerem
k 5.A přibydou Semináře z
geografie a biologie
5.A
Kdv, Vo
Lehká atletika
Krajské kolo CORNY
Středoškolského poháru v
Domažlicích, účast 2 družstev G a
SOŠ Plasy (24 studentů).
Po
Přespolní běh
Okresní kolo soutěže pro základní
a střední školy v Plasích; pořádá
naše škola.
Cho, Po
17:30-22:00
Komorní divadlo Plzeň
Adéla ještě nevečeřela - muzikál
Cá, Špe, Ty,
Zká
8:00- 9:40
Vandrovník
Plaské kino - O Amazonii
Ze septimy a 3.r. jen nGIS - Mgr.
Votíková
3.OA - jen dívky
6.A, 7.A, An, Mo, Vo,
3., 1.OA, Hel, Mat
2.OA,
3.OA
14:00-15:40
Beseda o exkurzi v Rumunsku
pro zájemce o exkurzi žáků v létě
2013 s P.Veselým
11:50-13:30
Trojlístek
učebna CHEMIE
8:00
ÚP Plzeň
2.10.
(Út)
3.10.
(St)
5.10.
(Pá)
10.10.
(St)
F
3.A, 4.A
Dá, Ke, Vo
Kar
22
11.10.
(Čt)
setkání výchovných poradců
12:15-17:00
11:50-16:15
12.10.
(Pá)
15.10.
(Po)
Seminář Vkládání vytvořených
programů do informačního
systému UNIV
Seminář Vkládání vytvořených
programů do informačního
systému UNIV
(https://system.univ.cz) - Plzeň SŠ
informatiky a finančních služeb
BuP
Přespolní běh
Krajské kolo soutěže základních a
středních škol v Bělé nad
Radbuzou. Účast 12 studentů naší
školy.
Cho
Školení OUP -využití ICT v
hodinách AJ
BuL1
Studentská rada - gymnázium
v učebně dějepisu od 7:25
Geologický kurz 1. a 5.A
Přednáška a zadání seminárních
prací
5.A, 1.
Ku
Ch
23
16.10.
(Út)
11:50-13:30
17.10.
(St)
Geologický kurz 1.a 5A.
Exkuze severní Plzeňsko
5.A, 1.
Lehká atletika
Školní přebor pro studenty/ky
nižšího gymnázia od 11:50 h. do
13:30 hodin na hřišti.
Dozorují vyučující v jednotlivých
třídách
1.A, 2.A, Cho, Po
3.A, 4.A
Geologický kurz 1.a 5.A
Exkurze Radnicko a Skryje
5.A, 1.
Seminář NIDV Plzeň
Výchovné poradenství - teoretická
i praktická metodika práce
Kar
13:30
Výměnný pobyt v Bad
Staffelsteinu
Bi, Zká
Geologický kurz 1.a 5.A
Seminární práce
8:00
19.10.
(Pá)
5.A, 1.
Výměnný pobyt v Bad
Staffelsteinu
Geologický kurz 1.a 5.A
Seminární práce a závěrečný test
Ku
5.A, 1.
Ku
Výměnný pobyt v Bad
Staffelsteinu
Bi, Zká
8:00
Výměnný pobyt v Bad
Staffelsteinu
Bi, Zká
8:00
Výměnný pobyt v Bad
Staffelsteinu
Bi, Zká
12:45-16:15
Informační seminář pro školy
Seminář pro ICT koordinátory,
Plzeň
Vg
8:00- 9:40
Nicholas Winton - Síla lidskosti
vzdělávací program s tematikou
holocaustu a novodobých dějin ČR
21.10.
(Ne)
Ch
Bi, Zká
8:00
20.10.
(So)
30.10.
(Út)
Bn, Ku
8:00
18.10.
(Čt)
22.10.
(Po)
Bar, Ku
Ch
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
24
11:50-13:30
Nicholas Winton - Síla lidskosti
Dozor-vyučující v jednotlivých
třídách
12:00-14:00
Olympiáda v českém jazyce
školní kolo
I. a II. kategorie
Kov
12:30
Prezentace školy na ZŠ Žlutice
Oud
12:45-15:40
Olympiáda v českém jazyce
2. kategorie - vybraní žáci 1. - 3.
ročníků
BuP
Pohár Josefa Masopusta
Okresní kolo soutěže v kopané pro
VG - akce se koná v Kralovicích,
účast cca 15 studentů školy.
Cho
31.10.
(St)
10:00-11:40
Přednáška o Boženě Němcové
Přednáška o Boženě Němcové ve
spolupráci s Mě knihovnou Plasy
11:46-13:26
Návštěva Městské knihovny Plasy
pro první ročníky
Exkurze 1.AG a 1.V v předmětu Čj a
D - Mgr. Pavel Bulín
15:00
Prezentace školy na ZŠ Nýřany
Oud
16:30
Prezentace školy v ZŠ Kaznějov
Plá
Basketbal
Kralovický pohár pro st. žáky (těl.
ZŠ Kralovice), účast 10 studentů
NG.
Po
Ekologická olympiáda Spálené
Poříčí
Kdv
Ekologická olympiáda Spálené
Poříčí
Kdv
Prezentace školy
Bolevecká ZŠ, Plzeň
Tra
1.11.
(Čt)
2.11.
(Pá)
3.11.
(So)
18:00-19:00
5.11.
(Po)
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4.
Parlament ČR
exkurze Poslanecké sněmovny a
Senátu Parlamentu České
republiky
2.OA,
2.AG, 2.V
3.OA,
3.AG, 3.V
Čj
BuP
Buc, JaI, Tra
25
17:00-18:00
7.11.
(St)
Prezentace školy
15. ZŠ Plzeň - Skvrňany
Tra
Setkání metodiků prevence
Vo
Drogy nebo aktivita
přednáška a následná beseda
PhDr. Ivana Doudy
1.OA,
1.AG, 1.V
Mül, Svo
10:00-12:30
Živnostenský úřad Kralovice exkurze
Přednáška pracovnice
živnostenského úřadu na téma
živnostenský zákon
2.OA
JaI
11:50-14:45
Hodnotící pedagogická rada 1.
čtvrtletí - Gym.
15:00-15:45
Setkání rodičů Gym. s vedením
školy - zástupci jednotlivých tříd
16:00-18:00
Třídní schůzky rodičů - Gym.
19:00
Fyzikové
návštěva Komorního divadla v
Plzni, účast několika žáků septimy
9.11.
(Pá)
Kšá, Zká
Studentská rada gymnázia
od 7:25 v učebně dějepisu
26
11:50-16:15
Použití ICT v AJ (školení OUP)
BuL1
11:50-13:30
Konverzační soutěž . AJ - I. II. kat.
5.- 6. vh
Bar, Ná, Špe
11:50-13:30
Konverzační soutěž - Aj - kat. I. a
II.
Bar, Ná, Ty
8:00-10:45
Konverzační soutěž v angličtině školní kolo
1. - 3. hodina: Kategorie III.
Bar, Ná, BuL1
Florbal
Okrskové kolo přeboru škol v H.
Bříze - ktg. st. žáci, účast jednoho
družstva školy.
Cho
Prezentace školy v Rakovníku
Pořádá Úřad práce Rakovník
Oud
12.11.
(Po)
13.11.
(Út)
14.11.
(St)
7:10- 9:40
Poznej a porovnej
skype-konference se žáky
Berufliches Schulzentrum
Matthäus Runtinger v
Regensburgu
10:00
Prezentace školy na ZŠ
Rokycanska
11:00 Osek, 14:00Radnice, 16:30
Zbiroh
Oud
17:30-18:30
Prezentace školy
33. ZŠ Plzeň
Tra
10:00-10:45
Operační sbor Gym
ředitelna školy
Bi, Dá, Mo,
Po, Lor
12:45-14:45
Hodnotící pedagog. rada 1.
čtvrtletí SOŠ
14:45-16:00
Porada předmětové komise oboru
veterinářství
Konkretizace a upřesnění detailů
profilové MZ oboru veterinářství
pro MZ2013
15:00-15:45
Setkání rodičů SOŠ s vedením
školy - zástupci jednotlivých tříd
16:00-18:00
Třídní schůzky rodičů SOŠ
15.11.
(Čt)
16.11.
(Pá)
Exkurze Praha
8:55-14:45
19.11.
(Po)
Zavádění vědy do zemědělství Štichovice
Propagace zemědělství u mladých
2.OA
Kšá, Mül
Kdv, Las, Oud,
Svo
4.A, 5.A
B13, B23
B13, B23
S133
S111
Bn, Dá
Lor, BuP
27
lidí ve spolupráci s Agenturou
venkova, propagace školy. Pro
zájemce ze zemědělských oborů a
pro studenty gymnázia se zájmem
o technické školy.
15:00-17:00
20.11.
16:30-17:30
(Út)
Zasedání školské rady
Oud, Plá
Prezentace školy
ZŠ Kralovice
Kar
Zájezd Bavorsko
Zájezd s asociací soukromých
zemědělců
Lor, Buc, Mül
14:00-16:15
Basketbal
Okresní přebor ktg. VI (ZŠ+SŠ) v těl.
gymnázia. Účast jednoho družstva
děvčat a jednoho družstva chlapců.
Po
17:00-18:00
Prezentace školy
Benešova ZŠ, Plzeň
Tra
Jednání MAS
Rozvoj regionu, v 17 hod, MěÚ
Plasy
Lor
21.11.
(St)
28
9:40-10:00
Pracovní schůzka ve sborovně SOŠ
pro učitele SOŠ. Přihlašování ke
školení IT a příprava DOD.
13:00
Prezentace školy
ZŠ nám. Míru, v 9. třídě
Oud
15:00-17:00
Prezentace školy
ZŠ Plasy
Plá
16:30-17:30
Prezentace školy
14. ZŠ Plzeň
Tra
17:00-18:00
Prezentace školy
28. ZŠ Plzeň, ulice Rodinná
Vg
XXI. ročník dějepisné soutěže v
Chebu
Bi
Příprava ke Cambridgeským
zkouškám
seminář zaměřený na rozvíjení
strategických dovedností
potřebných k úspěšnému zvládnutí
jazykových zkoušek
Cá
22.11.
(Čt)
Den otevřených dveří
9:00 - 13:00
24.11.
(So)
26.11.
(Po)
8:00-10:45
ICT projekt DVPP
instalace techniky
Mo
8:00-14:00
Seminář NOVÁ MATURITA
Lor, Plá
10:55-13:30
ICT - Projekt DVPP
Tra
Exkurze - chov zvířat
Návštěva VÚ ŽV Uhříněves
3.AG, 3.V, Svo, Zaj
4.AG, 4.V
ICT-Projekt DVPP
7:10- 9:40
Poznej a porovnej
skype-konference se žáky
Berufliches Schulzentrum
Matthäus Runtinger v
Regensburgu
11:00
Slavnostní otevření hřiště u SOŠ
v 11 hodin, na hřišti
10:00-10:45
Přednáška S Tebou, o Tobě
Pouze dívky, chlapci mají výuku
27.11.
(Út)
28.11.
(St)
SV
SV
4.OA
Kšá
S133
Lor
1.A
Bi
29
10:55-11:40
Přednáška S Tebou o Tobě
Pouze dívky, chlapci mají výuku
5.A, 1.
Florbal
Okresní přebor základních škol a
víceletých gymnázií v H. Bříze.
Účast jednoho družstva chlapců
NG.
10:00-10:45
Slavnostní otevření Parčíku před
školou
Školní část v kině Plasy (účastní se
třídy a učitelé SOŠ), část pro
veřejnost v 16 hod. před školou a v
jídelně,
10:55-13:30
Poznej a porovnej
skype-konference se žáky
Berufliches Schulzentrum
Matthäus Runtinger v
Regensburgu
11:50-13:30
Poznej a porovnej
skype-konference se žáky
Berufliches Schulzentrum
Matthäus Runtinger v
Regensburgu
16:30-17:30
Prezentace školy
22. ZŠ Plzeň, Ouda
29.11.
(Čt)
SV
Cho
Kšá
3.OA
Mül, Tra
Prezentace školy na akci
Perspektiva technických oborů SOUE Plzeň
Oud
11:40-16:45
Prezentace školy
v 9. ročníku ZŠ Starý Plzenec.
Oud
10:00-11:40
Mikulášská nadílka
Sexta naděluje...
3.12.
(Po)
4.12.
(Út)
6.A
Seminář učitelů informatiky
středních škol
Seminář učitelů informatiky
středních škol
11:50-13:30
5.12.
(St)
Informační seminář - technika ZČU Plzeň
S133
Ty
D
Vg
8.A, 4.
Ch
Florbal
Okresní kolo středních škol v těl.
gymnázia. Účast 2 družstev dívek a
2 družstev chlapců z VG a SOŠ.
14:00-16:45
Jednání ISRÚ
Lor
30
6.12.
(Čt)
o rozvoji regionu, Kozojedy
7.12.
(Pá)
16:00-17:00
10.12.
(Po)
Vánoční Praha - divadlo, výstava
2.A, 2.
Třídy Sekunda a druhý ročník jedou
do Prahy, Královská cesta, výstava
skla v Průmyslovém paláci a
divadelní představení v divadle
Minor
Kar, Ná, Zká
Basketbal
Krajské kolo v basketbalu chlapců
ktg. VI v Klatovech. Účast max. 10
studentů školy.
Cho
Seminář
Účetní a daňový seminář pro
učitele ekonomických předmětů v
Praze
Zaj
Prezentace školy
11. ZŠ Plzeň
Tra
Seminář
Seminář učitelů středních škol s
autory učebnice Ekonomika pro
obchodní akademie
JaI
31
Operační sbor SOŠ
11.12.
(Út)
12.12.
(St)
8:00-12:25
Konverzační soutěž v NJ
školní kolo
Bi, Mül
14:00-16:15
Basketbal
Krajské kolo ktg. VI - dívky. Účast
jednoho družstva naší školy (cca 10
děvčat VG).
Po
16:00-18:00
Prezentace školy
na rodič. sch. ZŠ Manětín
Oud
Seminář - veřejné zakázky
zasedací sál PK
Lor
11:00-13:30
Divadelní cestopis
Divadélko pro školy, Hradec
Králové, v kině, sraz v 11:00 před
kinem
11:50-13:30
Konverzační soutěž AJ - I., II. kat.
5. - 6. VH
Bar, Ná, Špe
16:00-17:00
Prezentace školy
1. ZŠ Plzeň
Tra
Seminář - veřejné zakázky
zasedací sál PK
Lor
8:00-10:45
Konverzační soutěž v angličtině školní kolo
1. - 3. hodina: Kategorie III.
Bar, Ná, BuL1
10:00-10:45
Operační sbor Gym.
ředitelna školy, 10:00 - 10:45
Bi, Dá, Mo,
Lor, Plá
13.12.
(Čt)
14.12.
(Pá)
B21, B23
5.A, 6.A, Ke, Kov, Ty
7.A, 1., 2.,
3.
Maturitní ples
Oktáva+4.roč. (gymnázium)
8.A, 4.
Vánoční Praha
Královská cesta, prohlídka
Staroměstské radnice
3.A
Cho, Vo
8.A, 3., 4.
Bi, Kdv, Mo
18.12.
(Út)
Exkurze Mnichov (SRN)
Technické muzeum, Olympijský
areál, centrum města
2.OA,
2.AG, 2.V
BuL1, Mül
19.12.
(St)
Exkurze - Drážďany (SRN)
Třídy 2.OA, 2.AG, 2.AV. Zwinger,
Frauenkirche, centrum města...
B13, B23
B13, B23
Studentská rada gymnázia
32
8:00- 9:40
Filmové představení - autorský
amatérský film ze Žihle
Promítání autorského filmu
spojené s besedou s režisérem a
herci
8:00-16:15
Basketbal
Okresní kolo základních škol a
víceletých gymnázií v Kožlanech.
Účast jednoho družstva naší školy
(cca 10 dívek NG).
10:00-16:15
Sportovní akce
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
10:00-11:40
Studium v USA a J. Americe
5.A
20.12.
(Čt)
1.OA,
BuP
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
Po
Plá
Ch
33
10: 00-10:45
Studium v USA a J.Americe
Beseda se studentkami s oktávy,
které studovaly v zahraničíA.Oudová a K.Mašková
1.
8:00- 9:30
Hrozí nám nebezpečí z kosmu ?
Přednáška s besedou pro maturitní
ročníky
7.A,
4.
8:00-10:00
Studentská laťka v TV gymnázia,
po ukončení BESÍDKY
NG - skok vysoký
1.A, 2.A,
3.A, 4.A
8:05- 8:50
Třídnická hodina
ukončení roku.
1.OA,
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
8:55-12:35
Předvánoční mistrovství světa ve
společensko sportovních
disciplínách
1.OA,
BuP, Mül
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
9:30-10:00
TH-zakončení kal. roku
Třídnická hodina s třídními učiteli.
8.A, 4.
10:00-12:00
Studentská vánoční laťka - 20.
ročník
Soutěž ve skoku vysokém pro
studenty VG v tělocvičně
gymnázia.
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4.
21.12.
(Pá)
Bar
Ch
8.A, Kdv, Mo
F
Buc, BuP,
BuL1, Hel,
KarV, Mül,
Svo
Poslední den školního vyučování v
kalendářním roce 2012
3.1.
(Čt)
Maturitní ples 4. OA
4.OA
Ředitelské volno
z technických důvodů - vytápění,
dostupnost pro vzdálené studenty.
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
34
4.AG, 4.V
Začíná výuka v novém
kalendářním roce 2013
Ředitelské volno
z technických důvodů - vytápění,
dostupnost pro vzdálené studenty.
4.1.
(Pá)
7:25- 8:00
Studentská rada gymnázia
7:25 v učebně dějepisu
Hlavní téma: změna jízdních řádů
(připravte si písemné připomínky)
10:00-16:00
Den otevřených dveří SOŠ i
Gymnázium
Za provozu školy, 10:00 - 16:00
11.1.
(Pá)
Maturitní ples
4.AGV, Alfa Plzeň
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
Cer
4.AG, 4.V
Operační sbor SOŠ
sborovna školy
14.1.
(Po)
13:45-17:00
DVPP: Internet,
školení v rámci projektu
Bn, Dá, Ke,
Kšá, Kdv, Ku,
Las, Mo, Vo,
Mat, Rom1,
Tra, Zaj
10:00-11:00
Pilotní projekt výuky ICT na škole
Konzultace s dodavatelem
(pro vedení školy a vyučujícíc ICT)
sborovna gymnázia
Mo, Vg, Lor,
Oud, Hel, Che
17:00-19:00
Přednáška Stanislava Motla
Přednáška St. Motla v kině Střela o
osudech herců ve 2. světové válce
- ve spolupráci s Městskou
knihovnou Plasy. Určeno pro
veřejnost a studenty a pedagogy
školy.
Propagace školy.
BuP
15.1.
(Út)
16.1.
(St)
IVT
35
13:45-17:00
DVPP: Internet,
školení v rámci projektu
Bar, Bi, Cá,
Vg, Zká, Lor,
Oud, BuP,
Hel, JaI
7:30-16:00
Jak učit právo na SŠ?
seminář
Tra
10:00-10:45
Operační sbor gymnázia
ředitelna gymnázia
17.1.
(Čt)
18.1.
(Pá)
LVK Železná Ruda
20.1.
(Ne)
12:00-16:30
21.1.
(Po)
22.1.
(Út)
2.OA,
1.AG, 1.V
Školení obsluhy sklízecí mlátičky
New Holland firmou Agrima Žatec 10 přihlášených zájemců.
IVT
BuP, BuL1,
Svo
Oud
LVK Železná Ruda
2.OA,
1.AG, 1.V
BuP, BuL1,
Svo
LVK Železná Ruda
2.OA,
1.AG, 1.V
BuP, BuL1,
Svo
S111
Ukončení klasifikace a docházky
tříd gymnázia
Do 14 hodin
36
14:00-16:15
23.1.
(St)
Klasifikační pedagogická rada za 1.
pololetí Gym.
V učebně chemie od 14 hodin
LVK Železná Ruda
2.OA,
1.AG, 1.V
BuP, BuL1,
Svo
2.OA,
1.AG, 1.V
BuP, BuL1,
Svo
Okresní kolo matematické
olympiády
Plzeň, 2 žáci kvarty
LVK Železná Ruda
24.1.
(Čt)
8:00-11:40
25.1.
(Pá)
Školní kolo MO kat. B, C - učebna
M2
vybraní studenti
LVK Železná Ruda
11:50-13:30
28.1.
(Po)
M2
2.OA,
1.AG, 1.V
BuP, BuL1,
Svo
Skotsko
Informace pro zájemce o exkurzi
Zájemci z následujících tříd4,A, 5.A, 6.A - 5.vyučovací hodina
B1
7.A, 1.r, 2.r, 3.r. - 6.vyučovací
hodina
13:45-16:30
8:00-13:30
29.1.
(Út)
30.1.
(St)
Klasifikační porada SOŠ za 1.
pololetí
učebna S122
od 13:45 hod
Kar, Las, Oud,
Cer, Buc, BuP,
BuL1, Hel, JaI,
KarV, Mat,
Mül, Rom1,
Svo, Tat, Tra,
Trk, Zaj, Che
Prezentace projektu "Parčík před
školou"
Nadace VIA, Praha
účastní se realizační tým
Lor
Školení provozovatelů autoškol
na MÚ Kralovice, odbor dopravy.
Oud
Basketbal
Republiková kvalifikace dorostenek
(ktg. VI) v Jindřichově Hradci; účast
8 studentek VG a SOŠ.
Po
37
11:40-12:15
Vydání výpisu vysvědčení za 1.
pololetí šk. roku 2012 - 2013
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
12:30-15:45
Pololetní volno
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
12:45-13:30
Vydání výpisu vysvědčení za 1.
pololetí šk.roku 2012-2013
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4.
31.1.
(Čt)
BuP, BuL1,
Hel, KarV,
Mül, Svo, Tra,
Zaj
Bn, Bi, Cá, Dá,
Ke, Kdv, Ku,
Mo, Ná, Ty,
Vo, Zká
38
14:00-15:40
Beseda O hvězdách
účastní se vybraní zájemci,
organizace Mgr. Motis
Pololetní prázdniny
1.2.
(Pá)
Mo
F
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 8.A,
1., 2., 3.,
4., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
8:00-13:30
Projekt Trojlístek - podpora výuky 4.A
F,CH žáků ve věku 11 - 15 let
projektový den pro kvartu - chemie
Bar
Ch
8:00-12:35
Projekt Trojlístek - podpora výuky
F,CH žáků ve věku 11 - 15 let
projektový den pro tercii-chemie
Bar
Ch
8:00-13:30
Biologická olympiáda kat.A,B
zájemci VG a 1. -4.roč. SOŠ
Kdv, Ku
Bi
Plá
Ch
4.2.
(Po)
5.2.
(Út)
7.2.
(Čt)
3.A
Praxe na výstavě drobného
zvířectva v Kralovicích
Třída 2.AGV
8.2.
(Pá)
Studentská rada gymnázia
SR se koná v 7:25 v učebně
dějepisu
14:00-15:40
11.2.
(Po)
12.2.
(Út)
Beseda s JUDr. Pospíšilem
5.A, 6.A
Operační sbor SOŠ
sborovna SOŠ
8:00-10:45
Instalace ICT v M2
M2
8:00-15:40
Olympiáda v českém jazyce
I. kategorie - okresní kolo
Středisko služeb školám Plzeň,
Částkova 78
T. Matasová (T)
L. Calta (Q)
Ke
Olympiáda v českém jazyce 2.
BuP
39
kategorie
Okresní kolo olympiády v čj,
výherci školního kola: 1. Helena
Beránková (Sexta), 2. Hana
Cvrčková (Kvinta), 3. Kamil
Šimeček (Septima).
8:00- 9:40
Zeměpisná olympiáda
školní kolo pro NG - vybraní žáci
Z-Hv
11:50-13:30
Biologická olympiáda
kat.C,D
zájemci NG
Bi
13.2.
(St)
14.2.
(Čt)
Operační sbor gymnázia
ředitelna gymnázia
15.2.
(Pá)
Projekt ICT ve výuce
v 9:00 ve sborovně gymnázia
vedení školy a učitelé ICT
Okresní kolo konverzační soutěže
v angličtině
Středisko služeb školám Plzeň
-pro vítěze školního kola kategorií
II. a III.
-dozor a člen poroty - Bartůšková
18.2.
(Po)
Pythagoriáda
Školní kolo matematické soutěže
19.2.
(Út)
Bar
1.A,
3.A
2.A,
Basketbal
Okresní kolo středních škol - těl.
gymnázia; účast 4 družstev školy
(dívky a hoši G a SOŠ).
Porada ředitelů škol v Plzni
Lor
Zeměpisná olympiáda
školní kolo pro VG - vybraní žáci
Vo
Okresní kolo konverzační soutěže
v NJ
Gymnázium Blovice
Bi
Školení obsluhy sklízecí mlátičky
CLAAS
Dvoudenní školení studentů oboru
agropodnikání
Oud, Buc
21.2.
(Čt)
Konference CŽV UNIV-3.
Příprava dalších vzdělávacích
programů pro dospělé v
Nesuchyni.
BuP
22.2.
(Pá)
8:00-10:45
20.2.
(St)
Čj
40
Školení obsluhy sklízecí mlátičky
CLAAS
Dvoudenní školení studentů oboru
agropodnikání
Videokonference
s partnerskou školou v Německu
Realschule Bad Staffelstein
(projekt Komunikační dálnice - Cíl
3)
7.3.
(Čt)
Studentská rada gymnázia
SR se koná v 7:25 v učebně
dějepisu
8.3.
(Pá)
OS - SOŠ
ve sborovně školy
11.3.
(Po)
13.3.
(St)
Oud, Buc
11:50-12:35
SOČ - školní přehlídka
L.Čermáková, K. Mašková
16:00-17:00
Beseda o drogách
Domov mládeže - lektor Milan
Žižka
Kdv
Bi
41
Sexuální a reprodukční zdraví,
plánované rodičovství
přednáška a následná beseda
MUDr.Radima Uzla CSc.
13:30-18:30
14.3.
(Čt)
12:30-17:45
15.3.
(Pá)
5.A, 1.
Kar
Basketbal
OKresní kolo mladších žáků v těl.
gymnázia (a ZŠ). Účast jednoho
družstva G Plasy (cca 10 studentů).
Po
Seminář k vyhodnocení projektu
UNIV 2
v Plzni
Oud, BuP
Zeměpisná olympiáda
okresní kolo v Plzni, účastní se
vítězové školního kola
Vo
Basketbal
Okresní kolo mladších žákyň v
Kožlanech. Účast jednoho družstva
školy (cca 10 studentek).
Po
Přípravný seminář projektu UNIV
3
Plzeň
Buc, BuP, Mül
OS gymnázia
v ředitelně školy
Lyžařský výcvikový kurz
2.A,
1.
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
Lyžařský výcvikový kurz
2.A,
1.
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
17.3.
(Ne)
18.3.
(Po)
9:00-16:15
19.3.
(Út)
20.3.
(St)
Seminář ROP JIHOZÁPAD
v Plzni
Lor, Oud
Lyžařský výcvikový kurz
2.A,
1.
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
Lyžařský výcvikový kurz
2.A,
1.
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
Krajské kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce
účast žáků - krajské kolo
konverzační soutěže v anglickém
jazyce v Plzni
Ná
EXKURZE - CHOV ZVÍŘAT
2.AG, 2.V, Ku, Svo
Chov masných plemen skotu, jelení 3.AG, 3.V
42
zvěře, pratura - ZEFA Volary
Lyžařský výcvikový kurz
21.3.
(Čt)
22.3.
(Pá)
2.A,
1.
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
Euregio Bayern
setkání českých a bavorských škol
ve Freyungu za účelem sjednání
ročního studia žáků v zahraničí
Kšá
Krajské kolo matematické
olympiády
Plzeň, kategorie kvarta, 1 žák
Dá
8:00- 9:40
Matematický klokan 4.A
v M1
M1
8:00- 9:40
Matematický klokan 6.A
v M2
M2
10:00-11:40
Matematický klokan 3.A
v M1
M1
11:50-13:30
Matematický klokan 1.A
v M2
M2
11:50-13:30
Matematický klokan 2.ročník
vD
D
43
25.3.
(Po)
12:45-14:45
Hodnotící pedagogická rada 3.
čtvrtletí SOŠ
15:00-15:45
Setkání rodičů SOŠ s vedením
školy - zástupci jednotlivých tříd
16:00-18:00
Třídní schůzky rodičů SOŠ
exkurze do ČNB
4.OA
Lyžařský výcvikový kurz
2.A,
1.
Zaj
5.A, Cho, Mo, Vg,
Vo
8:00- 9:40
Matematický klokan 5.A
v M1
M1
8:00- 9:40
Matematický klokan 2.A
v CH
Ch
11:50-13:30
Matematický klokan 1.ročník
v M2
M2
8:00-16:15
Coca Cola cup - fotbal Horní Bříza
Cho
Fyzikální olympiáda
okresní kolo kategorie E,F v Plzni
Dá
26.3.
(Út)
Biologická olympiáda, kat. C
okresní kolo, Horní Bříza
27.3.
(St)
Basketbal
Turnaj mladších a starších žákyň XVI. ročník v těl. G Plasy.
16:00-17:30
2.4.
(Út)
3.4.
(St)
Ku, Las, Lor,
Oud, Cer, Buc,
BuP, BuL1,
Hel, JaI, KarV,
Mat, Mül,
Rom1, Svo,
Tra, Trk, Che
Přednáška
sexuální výchova, antikoncepce a
pohlavní choroby (MuDr.
Fakanová) - domov mládeže
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
F, M1,
M2
8:00- 9:40
Poruchy příjmu potravy
4.A
SV
8:55- 9:40
Ze života hmyzu
6.A
10:00-11:40
Poruchy příjmu potravy
5.A, 1.
SV
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
F, M1,
M2
Ty
MU
Basketbal
Okresní přebor st. žáků v těl.
44
gymnázia (a ZŠ Plasy). Účast
jednoho družstva G Plasy (cca 10
studentů).
4.4.
(Čt)
5.4.
(Pá)
ASŘ Přerov
konference ředitelů gymnázií ČR
Lor
Regionální Activ Conference
Prezentace nových směrů v
didaktické technice
Vg, Hel
ASŘ Přerov
konference ředitelů gymnázií ČR
Lor
12:45-14:45
Hodnotící pedagogická rada 3.
čtvrtletí Gym.
15:00-15:45
Setkání rodičů s vedením školy zástupci jednotivých tříd Gym.
16:00-18:00
Třídní schůzky rodičů Gym.
ASŘ Přerov
konference ředitelů gymnázií ČR
Ch
Kar
Ch
Lor
Biologická olympiáda, kat. A
krajské kolo, Plzeň
Gympl na cestách
30.ročník pochodu
6.4.
(So)
Fotografování tříd
8.4.
(Po)
9:00-11:30
Film a beseda "Postaveni mimo
hru" - příběhy totality.
Kino Střela
10:00-16:15
Juniorský maraton
Oblastní finále Juniorského
maratonu v Plzni, účast 10
studentů školy (VG, SOŠ).
Po
Biologická olympiáda, kat. D
okresní kolo, Horní Bříza
Ku
Žena v pozici vedoucího
pracovníka
NIDV
Lor
Závěrečná konference UNIV 2
KRAJE
Oud
Poznej a porovnej
Kšá
9.4.
(Út)
10.4.
(St)
11:00-12:45
2.OA,
BuP, BuL1,
3.OA,
Hel, KarV
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V
S133
45
11.4.
(Čt)
skype-konference 1.OA s
Berufsschule Regensburg
11:15-12:45
Poznej a porovnej
skype-konference 1.OA s
Berufsschule Regensburg
1.OA
Zeměpisná olympiáda
krajské kolo Plzeň - účast Dlouhý,
Sklenář, Pašek,Straka, Šimeček
8:00-13:30
12.4.
(Pá)
Mül
S133
Vo
Olympiáda v českém jazyce
krajské kolo
KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Helena Beránková (Sx)
Biologická olympiáda, kat. B
krajské kolo, Plzeň
15.4.
(Po)
Exkurze - BMW Dingolfing
Seznámení studentů s výrobním
procesem
1.OA,
2.OA
Mül, Trk
46
14:00-18:00
16.4.
(Út)
Pracovní setkání škol
spolupracujících na VP pro UNIV3
- Plasy, Děčín
1. pracovní setkání škol
spolupracujících na tvorbě VP v
rámci projektu UNIV3 - Plasy,
Děčín
Buc, BuP, Mül
Přípravné školení pro zkoušky
inseminátora
v Chovservisu Hradec Králové přihlášené žákyně 4.V
Oud
Studentská rada SOŠ
17.4.
(St)
8:00-15:40
Matematická olympiáda - Plzeň
Vybraní žáci, 1.A,2.A,3.A
10:00-11:45
Film a beseda - Poválečné
Československo
4.A, 1.
Bi, Kar
Ch
12:00-13:30
Film a beseda -Poválečné
Československo
účastní se i historici 8.A a 4.r
7.A, 3.
Bi, Kar
Ch
Přípravné školení pro zkoušky
inseminátora
v Chovservisu Hradec Králové přihlášené žákyně 4.V
Bar
Oud
Praxe 4.OA
pod vedením Ing Roma a Ing
Janské
17:30
18.4.
(Čt)
Výměnný pobyt německých žáků
u nás
Bad Staffelstein - Plasy
Bi, Zká
Krajské kolo fyzikální olympiády
Plzeň
Ondřej Lomický - 4.A
Praxe 4.OA
pod vedením Ing Roma a Ing
Janské
19.4.
(Pá)
Praxe 4.OA
pod vedením Ing Roma a Ing
Janské
Praxe 4.AG
Pod vedením Ing. Buchtelíka
Praxe 4.V
pod vedením Ing Svobody, MVDr.
Tatíčkové, MVDr. Láskové, MVDr.
Sloupové
47
Výměnný pobyt německých žáků
u nás
Bad Staffelstein - prohlídka Plas s
výkladem
Bi, Zká
Návštěva partnerské školy z
Neustadtu - SRN.
Lor, Oud, Mül
Výměnný pobyt německých žáků
u nás
Bad Staffelstein - prohlídka Plas s
výkladem
Bi, Zká
20.4.
(So)
Výměnný pobyt německých žáků
u nás
Bad Staffelstein - prohlídka Plas s
výkladem
Bi, Zká
21.4.
(Ne)
14:00-15:00
22.4.
(Po)
Klasifikační porada pro maturitní
ročníky gymnázia
Zúčastní se vyučující v těchto
ročnících
F
Praxe 4.AG
Pod vedením Ing. Buchtelíka
48
Praxe 4.V
pod vedením Ing Svobody, MVDr.
Tatíčkové, MVDr. Láskové, MVDr.
Sloupové
Výměnný pobyt německých žáků
u nás
Bad Staffelstein - prohlídka Plas s
výkladem
Bi, Zká
Operační sbor SOŠ
Fotbal - Memoriál J. Masopusta
vybraní žáci - chlapci VG
Cho
Praxe 4.AG
Pod vedením Ing. Buchtelíka
23.4.
(Út)
Praxe 4.V
pod vedením Ing Svobody, MVDr.
Tatíčkové, MVDr. Láskové, MVDr.
Sloupové
Přijímací pohovory pro obor
veterinářství.
10:00-12:00
Pozvání na MAJÁLES
studenti zvou jednotlivé třídy, bud.
AaB
14:00-15:00
Klasifikační porada pro maturitní
ročníky SOŠ.
Zúčastní se vyučující v těchto
třídách.
24.4.
(St)
Kdv, Oud, Svo
7.A, 3.
Přijímací pohovory pro obor
veterinářství.
Exkurze do muzea Mar. Týnice
Rozvodna, transformátor, muzeum
Kdv, Oud, Svo
1.AG, 1.V
Školení DUMY/Šablony, Praha
Lor
Kšá, Hel
Praxe 4.V
pod vedením Ing Svobody, MVDr.
Tatíčkové, MVDr. Láskové, MVDr.
Sloupové
Praxe 4.AG
Pod vedením Ing. Buchtelíka
Okresní přebor SŠ ve volejbale
Vybraní žáci G a SOŠ
10:00-13:30
25.4.
(Čt)
Vo
Projekt Naučné stezky Plzeňska práce ve třídě a v terénu
NS Plasy / jarní varianta
1.A
Ke, Vo
SV
Praktická maturitní zkouška z
4.OA
JaI, Rom1
S133,
49
odborných předmětů
S134
Praxe 4.V
pod vedením Ing Svobody, MVDr.
Tatíčkové, MVDr. Láskové, MVDr.
Sloupové
Praxe 4.AG
Pod vedením Ing. Buchtelíka
8:00- 9:00
Vydání vysvědčení maturitního
ročníku
8.A,
4., Kdv, Mo, Tra,
4.OA,
Zaj
4.AG, 4.V
9:00-13:45
Studijní volno před maturitní
zkouškou.
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
26.4.
(Pá)
Operační sbor gymnázia
15:00-22:00
29.4.
(Po)
UNIV3 - konference problematika
pilotního ověřování
Konference UNIV3 - podpora
procesů pilotního ověřování
Studijní volno před maturitní
zkouškou.
BuP
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
50
UNIV3 Problematika pilotního
ověřování
UNIV3 - konference - problematika
pilotního ověřování
30.4.
(Út)
Studijní volno před maturitní
zkouškou.
BuP
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Zkoušky inseminátorů
v SOŠ Poděbrady - přihlášené
žákyně 4.V
2.5.
(Čt)
3.5.
(Pá)
8:00-11:30
6.5.
(Po)
8:00-11:30
7.5.
(Út)
Svo
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
F, M1,
M2
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
F, M1,
M2
Nácvik divadelního vystoupení v
Konventu
2.
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Lesní brigáda
environmentální výchova
6.A
Ty
Nácvik divadelního vystoupení v
Konventu
2.
Bar
Společná část maturitní zkoušky.
Zadavatelé podle jmenování
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Lesní brigáda
environmentální výchova
6.A
Pohár rozhlasu
Okresní kolo soutěže v LA (Nýřany)
pro ml. a st. žactvo (účast cca 40
studentů NG).
Ředitelské volno
9.5.
(Čt)
Bar
F, M1,
M2
F, M1,
M2
Ty
Cho, Po
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
51
10:00-13:30
10.5.
(Pá)
Majáles 2013
školní Majáles - organizace Septima a 3. ročník - volno celé
dopoledne
dozor v účastnických třídách TU
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
1., 2.
Biologická olympiáda, kat. C
krajské kolo, Plzeň
Ředitelské volno
11.5.
(So)
13.5.
(Po)
GTv1
Kdv
1.OA,
2.OA,
3.OA,
4.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V,
3.AG, 3.V,
4.AG, 4.V
Oslava 50. výročí působení SOŠ v
Plasích
v areálu budovy SOŠ. Zúčastní se
učitelé a zaměstnanci ze SOŠ a
dobrovolníci z řad žáků.
Orientační běh
Krajské kolo soutěže středních škol
v Plzni. Účast 4 studentů VG.
52
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Týdenní praxe 3.AG a 3.V
pod vedením Ing. Buchtelíka a Ing.
Svobody.
8:00-11:40
14.5.
(Út)
Pythagoriáda
Okresní kolo matematické soutěže
Bn, Dá
Týdenní praxe 3.AG a 3.V
pod vedením Ing. Buchtelíka a Ing.
Svobody.
Lehkoatletický čtyřboj
Okresní kolo soutěžeš ml. žactva
(Kralovice) - účast 10 žáků a žákyň
NG.
8:00-11:40
15.5.
(St)
F, M1,
M2
Po
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Testování NIQES Ma
Kvarta- 1.a 2.vh S1, 3.a 4.vh S2, od
5.vh výuka dle rozvrhu
4.A
Vg
IVT
Týdenní praxe 3.AG a 3.V
pod vedením Ing. Buchtelíka a Ing.
Svobody.
16.5.
(Čt)
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Studijní volno před maturitní
zkouškou
pro třídy maturitního ročníku.
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Lehkoatletický čtyřboj
Okresní kolo soutěžeš st. žactva
(Kralovice) - účast 10 žáků a žákyň
NG.
Vo
Testování NIQES ČJ
Kvarta- 1.a 2.vh S1, 3.a 4.vh S2, od
5.vh výuka dle rozvrhu
4.A
Studijní volno před maturitní
zkouškou
pro třídy maturitního ročníku.
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Vg
IVT
Týdenní praxe 3.AG a 3.V
53
pod vedením Ing. Buchtelíka a Ing.
Svobody.
8:00-11:40
17.5.
(Pá)
Testování NIQES AJ
Kvarta- 1.a 2.vh S1, 3.a 4.vh S2, od
5.vh výuka dle rozvrhu
4.A
Studijní volno před maturitní
zkouškou
pro třídy maturitního ročníku.
8.A,
4.,
4.OA,
4.AG, 4.V
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Vg
IVT
F
Týdenní praxe 3.AG a 3.V
pod vedením Ing. Buchtelíka a Ing.
Svobody.
14:00-15:40
20.5.
(Po)
Přednáška - Speciální teorie
relativity
M. Tomáš
7.A, 3.
Mo
Vodácký kurz na Vltavu.
Žáci, kteří se neúčastní VK
docházejí do 5.A.
Doprovodné vozidlo řídí p.
Epikaridis
4.A
Cho, Po
54
21.5.
(Út)
22.5.
(St)
23.5.
(Čt)
Praktická maturita 4.AG a 4.V
Učitelé podle plánu maturit.
4.AG
Buc, Svo, Tra
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Ústní maturity 4.OA
Učitelé podle plánu maturit.
4.OA
Zaj
Ústní maturity 4.OA
Učitelé podle plánu maturit.
4.OA
Zaj
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Exkurze elektrárna Tušimice
7.A, 2., 3.
Bi, Mo
Praktická maturita 4.AG a 4.V
Učitelé podle plánu maturit.
4.AG
Buc, Svo, Tra
Vodácký kurz na Vltavu.
Žáci, kteří se neúčastní VK
docházejí do 5.A.
Doprovodné vozidlo řídí p.
Epikaridis
4.A
Cho, Po
Studijní volno k MZ gymnázium.
8.A, 4.
Ústní maturity 4.OA
Učitelé podle plánu maturit.
4.OA
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Praktická maturita 4.V
- laboratorní část. Učitelé podle
plánu maturit.
4.V
Tat, Tra
Vodácký kurz na Vltavu.
Žáci, kteří se neúčastní VK
docházejí do 5.A.
Doprovodné vozidlo řídí p.
Epikaridis
4.A
Cho, Po
Studijní volno k MZ gymnázium.
8.A, 4.
Ústní maturity 4.AG a 4.V.
Učitelé podle plánu maturit.
4.AG, 4.V
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Vodácký kurz na Vltavu.
Žáci, kteří se neúčastní VK
docházejí do 5.A.
4.A
Zaj
Cho, Po
55
Doprovodné vozidlo řídí p.
Epikaridis
24.5.
(Pá)
14:00-15:40
27.5.
(Po)
Studijní volno k MZ gymnázium.
8.A, 4.
Ústní maturity 4.AG a 4.V.
Učitelé podle plánu maturit.
4.AG, 4.V
Individuální praxe žáků obchodní
akademie
v smluvních podnicích.
2.OA,
3.OA
Vodácký kurz na Vltavu.
Žáci, kteří se neúčastní VK
docházejí do 5.A.
Doprovodné vozidlo řídí p.
Epikaridis
4.A
Studijní volno k MZ gymnázium.
8.A, 4.
Přednáška-Základy kvantové
fyziky
M. Tomáš
7.A, 3.
Cho, Po
Mo
F
Řidičské zkoušky sk. B
ve třídě 3.AG a 3.V
Studijní volno k MZ gymnázium.
8.A, 4.
56
8:00-13:30
28.5.
(Út)
29.5.
(St)
Ústní maturity 4.AG a 4.V.
Učitelé podle plánu maturit.
4.AG, 4.V
Pohádkovým Konventem
hraje 2. ročník
1.A,
2.
Maturitní zkoušky-profilová část
8.A, 4.
Volno
st. volno - maturity
7.A, 1., 3.
Volno
st. volno-maturity
1.A, 3.A,
4.A, 5.A,
7.A, 1., 3.
Lesní brigáda
2.A
Maturitní zkoušky-profilová část
8.A, 4.
2.A, Bar, Ná
F, M1,
M2
Ná, Po
F, M1,
M2
Řidičské zkoušky sk. B
ve třídě 3.AG a 3.V
Fotbal - OP
Okresní kolo soutěžte pro střední
školy v H. Bříze.
30.5.
(Čt)
15:00
31.5.
(Pá)
Po
Maturitní zkoušky-profilová část
8.A, 4.
F, M1,
M2
Volno
st. volno - maturity
3.A,
5.A,
2.
Předávání maritních vysvědčení SOŠ
Konvent - Zámecký sál
4.OA,
4.AG, 4.V
4.A,
6.A,
OVOV
Okresní kolo soutěže pro základní
školy a víceletá gymnázia (Plasy).
Účast cca 15 žáků a žákyň NG.
Po
10:00-11:40
Přátelství a láska
odborná přednáška na téma
partnerských vztahů, prevence
rizikového chování
1.OA,
1.AG, 1.V
12:00-13:30
Přátelství a láska
odborná přednáška na téma
6.A, 2.
3.6.
(Po)
Kšá, Kdv, Ku,
Las, Po, Vg,
Vo, Lor, Oud,
Plá, Cer, Buc,
BuP, BuL1,
Hel, JaI, KarV,
Mat, Mül,
Rom1, Svo,
Tat, Tra, Trk,
Zaj, Che, Slo
Tra
S138
Ch
57
partnerských vztahů, prevence
rizikového chování, dozor vyučující
v hodinách
16:00
5.6.
(St)
Předávání maturitních vysvědčení
- Gymnázium
Konvent - Zámecký sál
Řidičské zkoušky sk. T
ve třídě 2.AG
Oud
Hokejbal
Semifinálová skupina Street
hockey Cupu v H. Bříze, společné
družstvo se ZŠ Plasy, cca 7 žáků
naší školy.
Po
Orientační běh
Republikové finále středních škol v
Plané n.L.; účast 5 žáků školy.
Cho
Exkurze v rámci praxe
6.6.
(Čt)
7:15- 8:00
8.A, 4.
1.OA
JaI
Řidičské zkoušky sk. T
ve třídě 2.AG
Oud
Poslední studentská rada
Lor, Plá
D
58
7.6.
(Pá)
10.6.
(Po)
8:00-13:30
3.OA,
3.AG, 3.V
Tra
OVOV
Krajské kolo soutěžě všestrannosti
v Tachově; účast 10 žáků školy.
Cho
Řidičské zkoušky sk. T
ve třídě 2.AG
Oud
8:00-11:00
První zvonění - Gymnázium
Bar, Kar, Lor
Z-Hv, D
11:00-14:00
První zvonění - SOŠ
Kar, Lor, JaI,
Che
S121,
S134
13:30-14:00
Klasifikační porada 3.AG a 3.V
Vyučujíc ítěchto tříd.
12.6.
(St)
Školní výlet
Návštěva Západočeského muzea expozice Giganti a Laser game
herny
3.AG, 3.V
Hel
8:00-13:30
Návštěva Úřadu práce Plzeň
7.A, 3.
Kar
8:55- 9:45
Vydání vysvědčení 3.AG a 3.V
3.AG, 3.V
Hel
9:45-13:30
Vysvědčení 3.AG a 3.V
3.AG, 3.V
13.6.
(Čt)
14.6.
(Pá)
Návštěva Úřadu práce Plzeň
Operační sbor gymnázia
8:00-12:35
17.6.
(Po)
Eurorebus
Celostátní kolo -Praha, vybraní žáci
G
Vo
Street hockey Cup 2013
Semifinálová skupina
hokejbalového turnaje v H. Bříze
(2. turnaj), společné družstvo se ZŠ
Plasy, cca 6 žáků naší školy.
Po
Odborná praxe
Odborná praxe 1. OA, Techmáníe
Plzeň
1.OA
JaI
Projekt Trojlístek-podpora výuky
F,Ch žáků ve věku 11 -15 let
projektový den pro primu
1.A
Dá
Letní sportovní kurz
Turistika, volejbal - Konstantinovy
Lázně
2.AG, 2.V
BuP, Mül
3.OA
KarV
F
Týdenní praxe 1.AG a 1.V
Učitelé Svoboda, Buchtelík
Letní sportovní kurz
59
Turistika, sportovní hry - Kdyně
18.6.
(Út)
8:00- 9:40
Projekt - Mozkové aktivity
3.A
8:00-12:35
Projekt Trojlístek-podpora výuky
F,Ch žáků ve věku 11 - 15 let
projektový den pro sekundu
2.A
9:00-13:00
Porada ředitelů
Plzeň
10:00-11:40
Projekt - Mozkové aktivity
4.A
11:50-13:30
Projekt - Mozkové aktivity
2.A
14:00
Uzavření klasifikace a docházky
pro Gymnázium
Letní sportovní kurz
Turistika, volejbal - Konstantinovy
Lázně
F
Dá
F
Lor
Ch
2.AG, 2.V
BuP, Mül
Letní sportovní kurz
Turistika, sportovní hry - Kdyně
3.OA
KarV
Projekt Trojlístek-podpora výuky
F,Ch žáků ve věku 11 - 15 let
projektový den pro tercii
3.A
Dá
Týdenní praxe 1.AG a 1.V
Učitelé Svoboda, Buchtelík
8:00-12:35
19.6.
(St)
F
60
Softball
Okresní kolo základních škol a
nižších gymnázií; pořádá naše
škola na hřišti u ZŠ.
Letní sportovní kurz
Turistika, volejbal - Konstantinovy
Lázně
2.AG, 2.V
BuP, Mül
Letní sportovní kurz
Turistika, sportovní hry - Kdyně
3.OA
KarV
8:00-13:30
Projekt Trojlístek- podpora výuky
F,Ch žáků ve věku 11 - 15 let
projektový den pro kvartu
4.A
Dá
14:00-16:15
Klasifikační pedagogická rada pro
Gymnázium
Týdenní praxe 1.AG a 1.V
Učitelé Svoboda, Buchtelík
20.6.
(Čt)
Letní sportovní kurz
Turistika, volejbal - Konstantinovy
Lázně
F
Ch
2.AG, 2.V
BuP, Mül
3.OA
KarV
Týdenní praxe 1.AG a 1.V
Učitelé Svoboda, Buchtelík
Letní sportovní kurz
Turistika, sportovní hry - Kdyně
Streetball
Okresní kolo základních škol a
nižsších gymnázií v Kožlanech;
účast cca 20 žáků školy.
Po
7:15- 7:45
Pilotáž e-learningového kurzu hodnocení
Autorita učitele, jak ji získat a
neztratit
učebna Nj - budova B gymnázia
Bar, Bi, Cá,
Kar, Ke, Kov,
Špe, Ty, Vo,
Lor, Oud, Plá,
Buc, BuL1, JaI,
KarV, Svo,
Tra, Zaj
8:00-13:30
Projekt T rojlístek - podpora výuky
F,Ch žáků ve věku 11 - 15 let
beseda s Dr. Sýkorou,prezentace
práce skupin- kino
14:00-16:15
Klasifikační pedagogická rada SOŠ
21.6.
(Pá)
B21
1.A, 2.A, Dá, Ku, Ná, Vo
3.A, 4.A
S122
Týdenní praxe 1.AG a 1.V
Učitelé Svoboda, Buchtelík
24.6.
Třídní výlet 1.OA
Turistický výlet - Kdyně
1.OA
JaI, Mül
61
(Po)
Třídní výlet 4.A
Konstantinovy Lázně-kemp La
Rocca
4.A
Dá
Třídní výlet 7. A
Turistický výlet - Hracholusky
7.A
Ke
Školní výlet 3. roč.
Šumava - Alpský dům
3.
Bi, Kar
Třídní víkend - 3.A
Cyklovýlet - Vojtův Mlýn u Čisté
3.A
Vg, Vo
Školní výlet 1.A
Tropické ostrovy Berlín, Německo
1.A
Bar, Ku
Školní výlet 2. ročník
natáčení filmu v okolí školy příprava
2.
Zká
Třídní výlet 6.A
Tropické ostrovy Berlín, Německo
6.A
An, Ty
Školní výlet 5. A
5.A
Bn
Třídní výlet 1. ročník
Praha-Muzeum protifašistického
odboje, Výstava Lend-Mucha
1.
Cá
Výlet - Chyše, Nečtiny
2.OA
BuP, BuL1
Chyše
3.OA
KarV, Trk
Školní výlet 2.A
stanování, hry, Brabcovna u
Mrtníka
2.A
Ná, Po
Třídní výlet 1.OA
Turistický výlet - Kdyně
1.OA
JaI, Mül
Třídní výlet 4.A
Konstantinovy Lázně-kemp La
Rocca
4.A
Dá
Třídní výlet 7. A
Turistický výlet - Hracholusky
7.A
Ke
Školní výlet 3. roč.
Šumava - Alpský dům
3.
Bi, Kar
Školní výlet 2. ročník
natáčení filmu v okolí školy realizace
2.
Zká
Třídní výlet 1. ročník
Plzeň-katedrála sv. Bartolomějě,
filmové představení Velký Gatsby
1.
Cá
Týdenní praxe 2.AG a 2.V
Učitelé Buchtelík, Tramba
25.6.
(Út)
62
Týdenní praxe 2.AG a 2.V
Učitelé Buchtelík, Tramba
8:00-13:30
26.6.
(St)
Třídní víkend - 3.A
Cyklovýlet - Vojtův Mlýn u Čisté
3.A
Vg, Vo
Školní výlet 1.A
Tropické ostrovy Berlín, Německo
1.A
Bar, Ku
Třídní výlet 6.A
Tropické ostrovy Berlín, Německo
6.A
An, Ty
Školní výlet 5. A
5.A
Bn
Výlet - Chyše, Nečtiny
2.OA
BuP, BuL1
Školní výlet 2.A
stanování, hry, Brabcovna u
Mrtníka
2.A
Ná, Po
Školní akce - Gymnázium
Soutěž ve střelbě "šestek", úklid
dle harmonogramu u TU, TH
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 1., 2.,
3.
An, Bar, Bn,
Bi, Cá, Dá,
Cho, Kar, Ke,
Kšá, Kdv, Kov,
Ku, Mo, Ná,
Po, Špe, Ty,
Vg, Vo, Zká,
Plá
63
Školní akce
1.OA,
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V
BuL1, Hel,
KarV, Mül
Týdenní praxe 2.AG a 2.V
Učitelé Buchtelík, Svoboda
9:15-12:45
Výstava Hadačka
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 1., 2.,
3., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V
Bn, Bi, Cá, Dá,
Ke, Ku, Ná, Ty,
Vo, Zká, Oud,
Buc, BuP,
BuL1, JaI,
KarV, Mül,
Svo, Tra, Zaj,
Che
8:00- 8:45
Vydání vysvědčení za šk. rok 2012
- 2013
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 1., 2.,
3., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V
Bn, Bi, Cá, Dá,
Ke, Ku, Ná, Ty,
Vo, Zká, BuP,
BuL1, KarV,
Mül, Svo
8:45-13:45
Volno po vydání vysvědčení
1.A, 2.A,
3.A, 4.A,
5.A, 6.A,
7.A, 1., 2.,
3., 1.OA,
2.OA,
3.OA,
1.AG, 1.V,
2.AG, 2.V
27.6.
(Čt)
28.6.
(Pá)
64
5 Údaje o přijímacím řízení
5.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia
(stav k 31. 8. 2012)
Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem
Součást
Počet žáků
(uchazečů)
přijatých celkem
k 31. 8.2012
Počet podaných
odvolání proti nepřijetí
ke studiu
Počet žáků přijatých do
vyššího ročníku než
prvního (na základě
rozhodnutí ŘŠ)
1. kolo
př. říz.
Další kola
př. říz.
Gymnázium
43
8
35
0
0
SOŠ
60
6
46
6
0
celkem
103
14
81
6
2
5.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů v denním
studiu
Počet žáků
přihlášených
celkem
Kód a název oboru
7941K/81 gymnázium
osmileté LUPA
7941K/41 gymnázium
čtyřleté LUPA
4341M/01 Veterinářství
Plasy
4141M/01 Agropodnikání
Plasy
6341M/02 Obchodní
akademie Plasy
celkem
Počet
žáků
přijatých
Odevzdali
zápisový lístek
k 31. 8. 2012 a
nastoupili ke
studiu
Počet
odvolání
proti
nepřijetí
Počet
tříd
Poč. žáků
přijatých do
vyššího
ročníku než
prvního (na
základě
rozhodnutí
ŘŠ)
1.kolo
př. říz.
Další
kola
př. říz
23
2
25
20
8
20
6
26
18
4
1
32
0
15
15
4x0,5
1
10
2
12
11
4x0,5
18
4
22
18
4
103
14
100
81
6
6
20
2
6 Výsledky výchovy a vzdělávání
6.1 Prospěch žáků - celkové údaje
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
Žáci celkem (k 31. 8. 2013)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Počet žáků
430
95
323
65
Neprospěli (k 31. 8. 2013 )
Nehodnoceni (k 31. 8. 2013), mají prodloužené klasif. období
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku
12
0
0
6.2 Výsledky maturitních zkoušek - podle studijních oborů
Součást – kód a název oboru
79-41-K/81 gymnázium osmileté
79-41-K/401 gymnázium čtyřleté
4141M/001 agropodnikání
6341M/004 obchodní akademie
43-41-M/01 veterinářstí
Žáci, konající
zkoušky celkem
16
16
6
17
12
Prospěli
s vyznamenáním
8
4
1
2
5
67
20
celkem
Prospěli
Neprospěli
8
12
4
13
7
0
0
1
2
0
44
3
6.3 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
6.3.1 Zpráva výchovné poradkyně
Zpracovala výchovná poradkyně Mgr. Bohuslava Karbanová
Školní rok 2012 – 2013
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám…
a výchovný poradce ti podá ruku, budeš-li chtít.
„Poradenství je proces pomoci jednotlivci zdolat překážky osobního růstu kdykoliv se vyskytnou a
umožnit jedinci optimální rozvoj jeho osobních dispozic“
Standartní činnost výchovného poradce je rozčleněna do několika oblastí:
1. Studijní oblast
-
Pomoc žákům prvních ročníků při řešení problémů spojených s přechodem na SŠ
-
Řešení studijních problémů žáků a spolupráce s vyučujícími
-
Spolupráce s rodiči
2. Výchovná oblast
-
Řešení výchovných problémů
3. Oblast profesního poradenství
4. Poradenství v oblasti osobních problémů a v obtížných životních situacích
V současné době stále častěji řešíme problémy s kázní při výuce i mimo ni, týká se to převážně žáků
NG a SOŠ. Díky novým, volnějším metodám, které uplatňují ZŠ, si naši žáci musí upevňovat volní
procesy a posilovat kompetenci k učení. Na rozvoji osobnosti spolupracuje VP s TU, rodiči, popřípadě
i jinými odborníky.
Stále méně řešíme pomoc žákům začlenit se do nové sociální skupiny ale spíše jak se v této skupině
realizovat. Je nutné posílit kompetenci sociální a občanskou. Proto se stalo naší tradicí „1. zvonění“ a
66
pobytové dvoudenní „expedice“ pro žáky primy a 1. ročníků gymnázia i SOŠ, kde s využitím zážitkové
pedagogiky se lépe formuje nová sociální skupiny a TU má možnost monitorovat chování dětí a
případně odhalit i možné nebezpečí negativních jevů, které se tímto způsobem eliminují na
minimum.
Snahou výchovného poradce je rozpoznat všechny jevy, narušující chod školy. Prioritní je prevence,
včasné vyhodnocení takové situace a její řešení. Do tohoto procesu jsou zapojeni jak výchovný
poradce, vedení školy, tak i všichni učitelé. Úspěch naší práce je postaven na velmi dobré spolupráci
V další fázi práce VP následuje poskytování odborných informací, metodická a intervenční pomoc.
Nejčastěji řešené problémy: neúspěchy ve studiu, jak se učit, nesplněná očekávání, hledání pozitivní
motivace, jaký má studovaný obor význam pro okolní svět: proč se má učit…, neužitečné informace =
nuda.
Práce s talentovanými žáky a žáky problémovými: jejich integrace do kolektivu – nutná spolupráce
s TU a třídním kolektivem. Nejlépe opět zážitková pedagogika – osobní prožitek, beseda s úspěšnou
osobností, s pamětníkem (viz. plán výchovného poradenství).
Šikana je dalším „strašákem“ na školách. Z tohoto důvodu jsou třídními učiteli velmi pečlivě
monitorovány vztahy žáků ve třídách a i náznaky možné šikany jsou řešeny v jejích počátcích. Velkou
předností naší školy je to, že jsme „škola rodinného typu“.
V měsících září – listopad je hlavním úkolem VP nabídnout studentům co nejvíce alternativ dalšího
profesního růstu, kde využíváme velmi dobré spolupráce s Úřadem práce v Plzni a studijními
odděleními VŠ a VOŠ.
Ve školním roce 2012 – 2013 : podáno celkem 89 přihlášek
Oktáva A: 37 přihlášek na VŠ; 1 na VOŠ
4. ročník G: 51 na VŠ
Školy, o které je už tradičně největší zájem: VŠE, FEL ZČU, PF, VŠ právnické a humanitní studia,
v letošním roce přibyly lékařské fakulty.
Na podzim také probíhá intenzivní prezentace naší školy:
-
účast na třídních schůzkách základních škol
-
konzultace s VP ZŠ
-
den otevřených dveří
Nejčastěji řešené problémy:
1. prospěchové
nutná úzká spolupráce s rodiči, PPP. Hledáme vhodné řešení pro žáka vzhledem k jeho individuálním
schopnostem, podnětnému prostředí. Využíváme také provázanosti gymnázia a střední školy
V případě dlouhodobého neúspěchu navrhujeme náhradní řešení.
2. nevhodné chování některých studentů, porušování školního řádu:
individuální pohovory, řešení v rámci třídy, ke spolupráci přizváni rodiče, odborníci pro danou oblast
67
Další oblasti, které nejsou podceňovány:
1. protidrogová prevence, sexuální výchova
2. výchova k humanismu, toleranci, porozumění, pomoci druhým, ekologické aktivity
- zapojování žáků do řady projektů
3. spolupráce s rodiči – nezastupitelné místo ve výchovném procesu
aktuální informace na webových stránkách školy „Bakalář“
4. spolupráce s PPP
5. spolupráce s ÚP
6.3.2 Zpráva metodiků prevence
Činnost školy v oblasti prevence rizikového chování pokračovala podle minimálního preventivního
programu vytvořeného v loňském školním roce a upraveného dle potřeb pro letošní školní rok.
Také letos pracoval tým metodiků prevence – Mgr. V.Votíková, Mgr. M. Tramba a Mgr. P.Poláková a
úzce spolupracoval s výchovnou poradkyní Mgr. B. Karbanovou.
Program je sestaven z teoretické části a na ní navazující a rozšiřující části praktické. Teoretická část
programu je naplňována v jednotlivých vyučovacích hodinách a to převážně v hodinách ZSV a OSZ,
občanské výchovy, biologie, tělesné výchovy, semináře ze ZSV a výchově ke zdraví ve spolupráci
s ostatními vyučujícími. V rámci programu pokračovala spolupráce s Domovem mládeže.
Na začátku školního roku proběhly seznamovací pobyty všech nastupujících studentů gymnázia a
SOŠ v areálu školy v přírodě Sklárna u Žihle. Třídy doprovázeli a program pro ně také organizovali
třídní učitelé ve spolupráci s Mgr. Votíkovou a Mgr. Karbanovou, které pobyt řídily. Na tuto akci škola
získala část financí z dotačních programů KÚ Plzeňského kraje, zaměřených na podporu mládeže a
sportu.
Pokračovala spolupráce s týmem realizujícím program „ S tebou o tobě“. V primě se konala beseda
o problémech spojených s dospíváním. Dívkám kvinty a 1. ročníku gymnázia i dívkám prvních ročníků
SOŠ byly rozdány časopisy s problematikou dospívání a zdravého životního stylu a vzorky Always in
action. I přes připomínkování v minulém roce se ani letos nepodařilo do programu zařadit i chlapce.
Součástí preventivního programu je také nabídka pohybových aktivit. Mimo povinné hodiny TV jsme
v tomto školním roce nabídli kroužek basketbalu a volejbalu. Nabídka těchto aktivit je omezená
vzhledem k vytíženosti tělocvičny a hlavně z důvodu dojíždění většiny studentů.
Přehled všech aktivit je součástí druhé části zprávy.
Většina naplánovaných akcí podle MPP proběhla úspěšně.
Během školního roku probíhalo i vzdělávání vyučujících školy v rámci projektu Další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Několik jeho bloků bylo také věnováno problematice rizikového chování
mládeže. Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce.
Tým metodiků prevence rizikového chování
Mgr. Václava Votíková
Mgr. Petra Poláková
Mgr. Marek Tramba
68
6.3.2.1 Přehled aktivit MPP
6.3.2.1.1 Přehled akcí MPP podle jednotlivých tříd
Třída
Prima
Třídní učitel
Ing. Milan Kundrát
Sekunda
Mgr. Šárka Nová
Tercie
Mgr. Václava Votíková
Kvarta
Mgr. Jaroslava
Domabylová
Kvinta
Mgr. Jaroslava Benešová
Sexta
Mgr. Renata Tymrová
Septima
Mgr. Eva Kebortová
Oktáva
Mgr. Jana Koudelová
1. ročník
Mgr. Markéta
Cejthamrová
2. ročník
Ing. Šárka Zíková
3. ročník
PaedDr. Ivana Bicanová
4. ročník
Mgr. Jiří Motis
1.AG
Ing. Petr Svoboda
2.AG
Mgr. Pavel Bulín
3.AG
Mgr. Daniela Helusová
4.AG
Mgr. Marek Tramba
1.V
Ing. Petr Svoboda
2.V
3.V
Mgr. Pavel Bulín
Mgr. Daniela Helusová
Realizace MPP
Seznamovací kurz
Lyžařský výcvikový kurz
Termín
13. 9. - 14. 9. 2012
březen
Vánoční Praha
Vánoční Praha
Vodácký kurz
Exkurze Praha - Petřín, hvězdárna
Strahov, Národní divadlo
Lyžařský výcvikový kurz
Exkurze Praha - Petřín, hvězdárna
Strahov, Národní divadlo
TE Tušimice n. Prunéřov + Kadaň,
Úhošť
Kladensko (Lidice, Mayrau, ...)
Exkurze „Poznáváme ČR“
Maturitní ples Horní Bříza
Praha - Klementinum, zajímavosti
Prahy
Seznamovací kurz
prosinec
prosinec
červen 2013
Lyžařský výcvikový kurz
TE Tušimice n. Prunéřov + Kadaň,
Úhošť
Kladensko (Lidice, Mayrau, ...)
Exkurze „Poznáváme ČR“
Maturitní ples Horní Bříza
Praha - Klementinum, zajímavosti
Prahy
Seznamovací kurz
Lyžařský výcvikový kurz
Sportovně-turistický kurz
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
Exkurze automobilka BMW Dingolfing
Týdenní vodácký kurz
Exkurze Parlament ČR
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
Maturitní ples - Plzeň
Seznamovací kurz
Lyžařský výcvikový kurz
Sportovně-turistický kurz
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
Exkurze automobilka BMW Dingolfing
Týdenní vodácký kurz
Exkurze Parlament ČR
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
květen/červen 2013
květen 2013
18. 12. 2012
13. 9. - 14. 9. 2012
květen/červen 2013
květen 2013
18. 12. 2012
13. 9. - 14. 9. 2012
červen 2013
prosinec 2012
březen 2013
červen 2013
5. 11. 2012
prosinec 2012
leden 2013
13. 9. - 14. 9. 2012
červen 2013
prosinec 2012
březen 2013
červen 2013
5. 11. 2012
prosinec 2012
69
4.V
Mgr. Marek Tramba
1.OA
Mgr. Kateřina Müllerová
2.OA
Mgr. Lucie Bulínová
3.OA
Mgr. Václava Karbanová
4.OA
Ing. Dana Zajíčková
Maturitní ples - Plzeň
Seznamovací kurz
leden 2013
13. 9. - 14. 9. 2012
Lyžařský výcvikový kurz
Lyžařský výcvikový kurz
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
Exkurze automobilka BMW Dingolfing
Vodácký výlet na Berounku
Exkurze Parlament ČR
Sportovně-turistický kurz
Exkurze Německo (Norimberk nebo
Drážďany)
Maturitní ples Horní Bříza
leden 2013
prosinec 2012
březen 2013
červen 2013
5. 11. 2013
červen 2013
prosinec 2012
prosinec 2012
6.3.2.1.2 Přehled akcí MPP v rámci školy
Akce
Studentská rada G
Studentská rada SOŠ
Den, kdy svítí Světlušky –
charitativní sbírka pro Nadační
fond Českého rozhlasu
Jazyková expedice do Velké
Británie
Výměnný pobyt
Viktor - von - Scheffel Realschule v
Bad Staffelsteinu
Sportovní soutěže –
Realizované
školní, okresní a
kroužky
krajská kola
Odborná prázdninová praxe v
Německu
Jazyková exkurze – NSR, zaměřená
na konkrétní město
Volejbal
Basketbal
Matematika pro
maturanty
Atletika
Fotbal
Florbal
Basketbal
Volejbal
Aerobik
Softball
Gympl na cestách
Garant
Mgr. Markéta Lorenzová ŘŠ
Cílová skupina
zástupci jednotlivých
tříd
Termín
2. ročník gymnázia
Všichni studenti a
učitelé školy
Mgr. Cejthamrová,
Mgr. Tymrová
studenti gymnázia
Ing. Zíková, Mgr.
Bicanová
žáci kvinty-7, sexty - 7,
septimy-5, 2 z 2.
ročníku a 1 z oktávy
18. 10. - 22. 10.
v Německu
18. 4. - 22. 4.
v Plasích
Mgr. Müllerová
studenti OA, V, AG
červenec
Mgr. Müllerová,
Mgr. Buchtelíková
studenti SOŠ
Ing. Karel Popel
Mgr. Karel Chocholatý
studenti školy
celoročně
Ing. Karel Popel
Mgr. Karel Chocholatý
Mgr. Václava Votíková
studenti školy
celoročně
Mgr. Jaroslava
Domabylová
studenti školy, učitelé,
rodiče, veřejnost
duben
1x za měsíc
11. – 12. 9. 2012
70
6.4 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem,
případně jiným subjektem
Ve školním roce 2011/2012 škola realizovala 6 projektů a u dalších 2 projektů probíhá realizace
období udržitelnosti. Škola je dále zapojena do projektu Trojlístek.
Téma:
Toskánsko – Plzeňsko, život v kraji vinné révy a chmele
Okruh:
Obsah:
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Grantový program PK v oblasti mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce
Žáci gymnázia
Mgr. Šárka Nová, Mgr. Lucie Bartůšková
Téma:
Karel Čapek a Chyše
Okruh:
Obsah:
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Grantový program PK v oblasti mládeže a sportu
Podpora preventivních aktivit
Žáci školy
Mgr. Zdeněk Sadílek
Téma:
Poznej a porovnej
Program:
Oblast:
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Operační program příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát
Bavorsko
Prioritní
osa 12007 - 2013
Žáci školy
Mgr. Radka Košařová, Ing. Iveta Janská, Mgr. Marek Tramba, Ing. Šárka
Zíková
Téma:
Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce
Okruh:
Obsah:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji
Zvýšení motivace k učení díky modernímu zpracování textů a cvičení
Vlastní žáci školy, učitelé základních a středních škol v oblasti Plzeňsever
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Mgr. Radka Košařová
Probíhá období udržitelnosti projektu
PaedDr. Ivana Bicanová
Téma:
Naučné
Plzeňska
Mgr.stezky
Šárka Nová
Mgr. Petra Poláková
Okruh:
Obsah:
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12
Mgr.
Markéta
Lorenzová
Zlepšení podmínek pro
zapojení
environmentálních
témat do výuky
podle ŠVP
pro nižší stupeň gymnázia a 2. stupeň ZŠ
Žáci nižšího stupně Gymnázia Plasy
Mgr. Milan Oravec, Mgr. Petra Poláková, Mgr. Eva Kebortová, RNDr.
Jitka Kloučková
Probíhá období udržitelnosti projektu
71
Téma:
Parčík před školou
Okruh:
Nadační fond VIA – Místo, kde žijeme
Revitalizace prostranství před SOŠ
Prostranství sloužící široké veřejnosti
Prostor pro trávení volného času mládeže
Obsah:
Cílová skupina:
Žáci, učitelé, veřejnost
Řešitelský tým:
Mgr. Markéta Lorenzová, Ing. Jiří Prantner – radní města Plasy, žáci a
učitelé školy
Téma:
Šablony GaSOŠ Plasy
Okruh:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Obsah:
Na Gymnáziu a Střední odborné škole Plasy realizujeme od 1.4.2012
projekt Šablony GaSOŠ Plasy vypracovaný v rámci oblasti podpory 1.5
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách OP VK a akce
„EU peníze středním školám“, financovaný ze zdrojů EU a státního
rozpočtu ČR.
Díky projektu jsou v naší škole podpořeny následující oblasti:
I.
čtenářská a informační gramotnost
II.
cizí jazyky
III.
využití ICT
IV.
matematika
V.
odborné kompetence
Projektový záměr vychází ve všech případech dílčích klíčových aktivit
ze ŠVP resp. RVP, reaguje na stanovená témata a kompetence, která
chce svým zpracováním podpořit. Projekt je složen ze šablon
zaměřených na individualizaci výuky, ze šablon zaměřených na inovaci
a zkvalitnění výuky a ze šablon zaměřených na DVPP.
Projektu se účastní celkem 16 tvůrců. Tvůrčí tým se skládá z učitelů s
dostatečnými odbornými i pedagogickými zkušenostmi, aby mohli
splnit požadavky šablon. Kromě tvůrců se projektu účastní také 2
nepedagogičtí pracovníci.
Finanční rámec projektu činí 1.376.287,- Kč. Z této částky byla více než
jedna třetina investována do nákupu zařízení a pomůcek jako jsou
interaktivní tabule, dataprojektory, PC a notebooky nebo atlasy.
Projekt bude ukončen 31.3.2014.
Cílová skupina:
Žáci školy, učitelé školy
Řešitelský tým:
Mgr.Pavel Bulín, Mgr. Eva Kebortová, Mgr. Lucie Bulínová, Mgr.
Václava Karbanová, Mgr. Radka Košařová, Mgr. Marek Tramba,
PaedDr. Ivana Bicanová, Mgr. Kateřina Müllerová, Mgr. Milan Oravec,
Mgr. Daniela Helusová, Mgr. Jiří Motis, Mgr. Jaroslava Domabylová,
Mgr. Jana Koudelová, MVDr. Markéta Sloupová, Mgr. Petra Poláková,
Ing. Dana Zajíčková, Ing. Iveta Janská
72
Téma:
Profesní rozvoj pedagogů
Okruh:
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Obsah:
Od 1. 9. 2012 byla na Gymnáziu a SOŠ, Plasy zahájena
realizace grantového projektu PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ
GYMNÁZIA A SOŠ, PLASY, ŠKOLNÍ 280, V RÁMCI DVPP - CZ
.1.07/1.3.47/01.0003 pod operačním programem OP Vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení. Realizační tým ve složení Mgr.
Markéta Lorenzová, Mgr. Petra Poláková, Mgr. Jiří Motis, Mgr. Marek
Tramba a Markéta Boudová bude postupně pro své kolegy a kolegyně
připravovat a organizovat aktivity zaměřené na angličtinu pro
pedagogy, na ICT kurzy různých technologií, programů a stupňů
obtížnosti, přes kurzy zaměřené na zlepšení sociálního klimatu třídy,
komunikace pedagoga s žákem až po odbourávání stresu a řešení
problematiky syndromu vyhoření. Tyto kurzy budou akreditované na
MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a budou je
realizovat odborníci, kteří vzejdou z výběrového řízení. Distanční
formou proběhne e-learningový kurz Autorita pedagoga-jak ji získat a
neztratit, který bude vytvořen, pilotně ověřen, akreditován a
absolvován celou cílovou skupinou, která čítá celkem 40 pedagogů
Gymnázia a SOŠ, Plasy. E-learningový kurz bude po skončení projektu k
dispozici všem pedagogům Gymnázia a SOŠ, Plasy na webových
stránkách škol. Aktivity v rámci projektu budou realizovány v učebnách
škol, na výjezdních zasedáních a v době osobního volna pedagogů.
Předpokládané zakončení projektu bude 28. 2. 2014.
Cílová skupina:
Učitelé školy
Řešitelský tým:
Mgr. Petra Poláková, Mgr. Marek Tramba, Mgr. Jiří Motis, Mgr.
Markéta Lorenzová
Téma:
Trojlístek
Okruh:
Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a spolufinancovaný z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Centrum
vzdělanosti Libereckého kraje od 1. 1. 2012 do 31.12.2013 realizuje 2
letý projekt „Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a
chemie žáků ve věku 11 až 15 let“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044.
Obsah:
Obsah je zaměřen na prohloubení zájmu žáků a žákyň 6. až 9. tříd ZŠ a
nižších stupňů osmiletých gymnázií o přírodovědné předměty, zvýšení
kvality počátečního vzdělávání 11 až 15 letých žáků v přírodovědných
předmětech a posílení praktické a laboratorní výuky, která je v
současné době nedostatečná
Cílová skupina:
Řešitelský tým projektu:
Žáci nižšího stupně Gymnázia Plasy
Mgr. Jaroslava Domabylová, Mgr. Lucie Bartůšková
Projekt je realizován v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém,
Plzeňském a Jihočeském kraji.
Škola je zapojena do projektu.
73
6.5 Výuka předmětu PRAXE ve šk. roce 2012/2013
Studijní obor Obchodní akademie:
V tomto studijním oboru je praxe zařazena v rozsahu: 1. roč. 1 týden formou praxí pod vedením
učitelů, 2. a 3. roč. 2 týdny především jako individuální praxe žáků v smluvních podnicích a v úřadech
a 4. ročník 1 týden v podobě vedení účetnictví fiktivních firem v počítačové učebně školy pod
vedením učitelů.
Studijní obory Agropodnikání a Veterinářství:
V těchto studijních oborech má praxe více forem:
1) Učební rozvrhová praxe v 1. a 2. ročníku pod vedením učitele v rozsahu 4 vyučovacích hodin
ve dvoutýdenním cyklu, učební bloková praxe pod vedením učitele v rozsahu 1 týdne v 1. roč.
a 2 týdnů v 2., 3. a 4. roč., která probíhala v průběhu celého školního roku na základě dohody
s Kralovickou zemědělskou a. s. v provozech tohoto podniku.
2) Individuální provozní praxe žáků. Žáci 1. Ročníku tuto praxi vykonávali v rozsahu 1 týdne na
základě dohody v ZOO Plzeň. Žáci 2. a 3. roč. Agropodnikání v rozsahu 2 týdnů v provozech
polní výroby i v chovech zvířat v Kralovické zemědělské a.s. Žáci 2. roč. Veterinářství též
v rozsahu 2 týdnů v chovech zvířat Kralovické zemědělské a.s. Žáci 3. roč. Veterinářství
absolvovali individuální praxi na klinice RPVET u MVDr. Radka Protivy v Plzni. Žáci 4. roč.
Veterinářství pracovali na základě individuálních smluv v provozech s porážkou zvířat
1 týden. Tato praxe byla umožněna spoluprací s Krajskou veterinární správou v Plzni. Žáci 4.
roč. Agropodnikání získávali poznatky z oblasti řízení a administrativy zemědělského podniku
v Kralovické zemědělské a.s. Všechny individuální praxe probíhaly pod vedením
zodpovědného pracovníka uvedeného v dohodě o praxi. Další uzavírání těchto dohod o praxi
může být velmi ohroženo stávajícím opatřením Ministerstva zemědělství ČR, které fakticky
zrušilo dotace poskytované školním závodům pro r. 2013, takže v současné době nejsou tyto
podniky nijak zvýhodňovány.
3) Prázdninová provozní praxe po ukončení 3. roč. v obou oborech probíhala v době letních
prázdnin především s cílem umožnit praxi při sklizni obilovin žákům oboru agropodnikání
v zemědělských podnicích na základě individuálních smluv. Žáci oboru Veterinářství tuto
praxi vykonávali ve veterinárních ordinacích nebo v chovech zvířat se zaměřením na prevenci
v oblasti zajištění zdravotního stavu zvířat.
Plánování, organizování a kontroly těchto praxí zajišťuje zástupce ředitelky školy ve spolupráci
s příslušnými učiteli.
Výměnná zahraniční třítýdenní praxe v rodinných podnicích v okolí Weidenu v sousedním
Bavorsku byla opět již devátý rok zajištěna pro 6 žáků ve spolupráci se Státním vzdělávacím centrem
v Neustadtu u Weidenu. Tato praxe pro žáky 3. roč. nahrazuje prázdninovou provozní praxi,
umožňuje žákům získat nové zkušenosti, kontakty u zahraničních sousedů a žáci získávají „Europass
mobility“, který může být jedním z kladných prvků v případě získávání zaměstnání v rámci EU.
Tuto praxi zajišťovala učitelka Nj Kateřina Müllerová ve spolupráci se zástupcem ředitelky školy.
74
6.6 Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a
dalšími)
Viz výchovné poradenství
6.7 Účast žáků v soutěžích
6.7.1 Tabulky oborových soutěží
Anglický jazyk
školní kolo
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
1.B.Zímová,2.A.Kůsová,3.D.Z
appe, A.Šmídová
1.M.Nový,2.M.Šmídová,3.K.
Urbanová
1.V Kubelková,
2.H.Beránková,R.Gregr,
3.B.Votíková,V.Široká
pořadí
2.
3.
jméno účastníka
Matouš Nový
Richard Grégr
I (1A,2A)
14.12.2012
Konverzační soutěž v AJ
II(3.A,4.A)
III.vyšší G
krajské kolo
datum
20.03.2013
20.03.2013
název soutěže
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž v anglickém jazyce
kategorie
II.B
III.A
Biologie
školní kolo
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
7.2.2013
Biologická olympiáda
A
1.
2.
3.
Martin Volek 4. G
Denisa Suková 3. V ( SOŠ)
Rudolf Kristl 3. V ( SOŠ)
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
Biologická olympiáda
B
1.
2.
3.
Helena Beránková Sx. G
Žaneta Malovcová 1. SOŠ
Matěj Pokorný Kv. G
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
C
1.
2.
3.
Tereza Matasová 3. A
Vojtěch Dlouhý 3. A
Ondřej Lomický 4.A
školní kolo
datum
7.2.2013
školní kolo
datum
14. 2.2013
Biologická olympiáda
75
školní kolo
datum
kategorie
pořadí
jméno účastníka
Biologická olympiáda
D
1.
2.
3.
Ondřej Taut 1. A
Sklenář 1.A
Marie Liptaiová 1.A
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
Biologická olympiáda
C
1.
6.
9.
21.
Tereza Matasová 3. A
Vojtěch Dlouhý 3. A
Ondřej Lomický 4.A
Aneta Voithová 4. A
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
Biologická olympiáda
A
9.
21.
22.
Martin Volek 4.r.
Rudolf Kristl 3.V
Denisa Suková 3.V
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
12. 4.2013
Biologická olympiáda
B
16.
18.
Jonáš Pokorný 5.A.
Žaneta Malovcová 1. SOŠ
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
10. 5.2013
Biologická olympiáda
C
3.
Tereza Matasová 3.A
kategorie
pořadí
jméno účastníka
8.
Martin Volek 4. r.
Patrik Janda 4. r.
Lucie Čermáková 8.A
14. 2.2013
název soutěže
okresní kolo
datum
27. 3.2013
krajské kolo
datum
5. 4.2013
krajské kolo
krajské kolo
Ekologická olympiáda
datum
název soutěže
2.- 3.11.12
Ekologická olympiáda
Spálené Poříčí
Téma - Biodiverzita
76
Český jazyk a literatura
školní kolo
datum
název soutěže
31.10.2012
31.10.2012
kategorie
I.
Olympiáda v českém jazyce
5.11.2012
II.
SOŠ
pořadí
jméno účastníka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Tereza Matasová (T)
Lukáš Calta (Q)
Ondřej Lomický (Q)
Helena Beránková (Sx)
Hana Cvrčková (Kv)
Kamil Šimeček (Sp)
Aneta Maňáková (1.V)
Veronika Široká (3.V)
Žaneta Malovcová (1.V)
pořadí
jméno účastníka
okresní kolo
datum
název soutěže
kategorie
12.2.2013
Olympiáda v českém jazyce
I.
12.2.2013
Olympiáda v českém jazyce
II.
1.
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
12.4.2013
Olympiáda v českém jazyce
II.
9.
Helena Beránková (Sx)
pořadí
jméno účastníka
1.
Pašek Václav (S)
2.
Sklenář Benjamin (P)
3.
Lídl Vojtěch (S)
1.
Zahradník Lukáš (Q)
2.
Švamberg Jiří (T)
3.
Urbanová Kateřina (T)
1.
Klika David (2.)
2.
Houdek Václav (2.)
3.
Halama Aleš (2.)
1.
Šimeček Kamil (Sp)
2.
Pokorný Matěj (Sp)
3.-4.
Antoš Adam (Sp)
Vodrážka Jan (3.)
Lukáš Calta (Q)
Tereza Matasová (T)
Helena Beránková (Sx)
Hana Cvrčková (K)
Kamil Šimeček (Sp)
krajské kolo
Fyzika
školní kolo
datum
název soutěže
20.11.2012
Astronomická olympiáda
(10 účastníků)
GH
Astronomická olympiáda
(8 účastníků)
EF
22.11.2012
15.11.2012
15.11.2012
Astronomická olympiáda
(8 účastníků)
Astronomická olympiáda
(6 účastníků)
kategorie
CD
AB
77
krajské kolo
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
19.3.2013
Astronomická olympiáda
(25 účastníků)
GH
14.
Sklenář Benjamin
Astronomická olympiáda
(35 účastníků)
15.
Urbanová Kateřina
19.3.2013
EF
18.
Švamberg Jiří
28.
Dlouhý Vojtěch
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
3.
Lomický Ondřej (Q)
7.
Calta Lukáš (Q)
9.
Zahradník Lukáš (Q)
okresní kolo
datum
Fyzikální olympiáda
(10 účastníků)
E
Fyzikální olympiáda
(6 účastníků)
F
4.-5.
Dlouhý Vojtěch (T)
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
1.
Linhart Martin (S)
10.5.2013
Fyzikální olympiáda - Archimediáda
(6 účastníků)
G
2.
Bulín Václav (S)
3.
Pašek Václav (S)
název soutěže
kategorie
pořadí
jméno účastníka
1.
Linhart Martin (S)
3.
Bulín Václav (S)
4.
Pašek Václav (S)
7.
Vlček Vítek (S)
kategorie
pořadí
jméno účastníka
E
6.
Lomický Ondřej (Q)
D
3.
Hausner Daniel (Kv)
26.3.2013
školní kolo
okresní kolo
datum
23.5.2013
Fyzikální olympiáda - Archimediáda
(15 účastníků)
G
krajské kolo
datum
19.4.2013
3.5.2013
název soutěže
Fyzikální olympiáda
(27 účastníků)
Fyzikální olympiáda
(28 účastníků)
78
Matematika
školní kolo
datum
název soutěže
kategorie
B
22.01.2013
Matematická olympiáda
C
Z6
19.02.2013
Pythagoriáda
Z7
Z8
Benjamin
22.2.2013
Matematický klokan
Kadet
Junior
pořadí
1.
2.
3.
1.
2. – 3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2. - 4.
jméno účastníka
Klika David
Hlaváč Jakub
Houdek Václav
Hausner Daniel
Šlehofer Adam, Trenčan
Pavel
Taut Ondřej
Zappe Dominik
Michalčíková Lucie
Pašek Václav
Linhart Martin
Liptaiová Anna Marie
Soukupová Lenka
Matasová Tereza, Petrlík
Matěj, Tran Pavel
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Pašek Václav
Linhart Martin
Liptaiová Anna Marie
Vodrážka Jiří
Dufek Karel
Směšný Jakub
Houdek Václav
Lavičková Michaela
Klika David
pořadí
1.
5.
2.
9.
2. – 4.
6.
jméno účastníka
Lomický Ondřej
Matasová Tereza
Pašek Václav
Lehečka Jaroslav
Petrlík Šimon
Taut Ondřej
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
Pašek Václav
Linhart Martin
Liptaiová Anna Marie
Vodrážka Jiří
Houdek Václav
Lavičková Michaela
Klika David
1.
9.
11.
Zappe Dominik
Taut Ondřej
Michalčíková Lucie
okresní kolo
datum
23.01.2013
název soutěže
Matematická olympiáda
17.04.2013
Matematická olympiáda
kategorie
Z9
Z8
Z7
Z6
Benjamin
22.2.2013
Matematický klokan
Kadet
Junior
14.05. 2013
Pythagoriáda
Z6
79
Z7
Z8
2.
3.
4.
4.
5.
12.
Pašek Václav
Liptaiová Anna Marie
Linhart Martin
Matasová Tereza
Petrlík Matěj
Tran Pavel
pořadí
12.
jméno účastníka
Lomický Ondřej
pořadí
1.
2.
3.
1.
2.
3.
jméno účastníka
Petr Tran(tercie)
Pavel Tran(tercie)
Vojtěch Košař(kvarta)
Viktorie Kubelková (3.roč.)
Michaela Lavičková (Sx)
Adéla Krepsová (2OA)
krajské kolo
datum
21.03.2013
název soutěže
Matematická olympiáda
kategorie
Z9
Německý jazyk
školní kolo
datum
název soutěže
kategorie
12.12.12
Konverzační soutěž v NJ
IIB
12.12.12
Konverzační soutěž v NJ
IIIA
název soutěže
Konverzační soutěž v NJ
Konverzační soutěž v NJ
kategorie
IIB
IIIA
pořadí
2.
3.
jméno účastníka
Pavel Tran (tercie)
Viktorie Kubelková (3. roč.)
název soutěže
Konverzační soutěž v NJ
kategorie
IIB
pořadí
2.
jméno účastníka
Pavel Tran (tercie)
datum
název soutěže
pořadí
jméno účastníka
2.
Michaela Lavičková
6.5.2013
Ars poeticae
kategorie
přednes v
NJ
umělecký
překlad
2.
Václav Houdek
okresní kolo
datum
20.2.2013
20.2.2013
krajské kolo
datum
7.3.2013
Ars poetica
80
Sportovní soutěže
okresní kolo
datum
2. 10. 2012
název soutěže
Přespolní běh
(okresní kolo)
kategorie
ml.
žákyně
ml. žáci,
st. žáci
pořadí
st. žákyně
3
2.
3., 4.,
jméno účastníka
Šteflová, Šimsová, Jíchová,
Kůsová, Tišerová
Š. Petrlík, Kronforst, Taut, A.
Nechutný, Turek
Benešová, Motisová,
Lišková, Beranová,
Urbanová
okresní kolo + krajské kolo
datum
název soutěže
kategorie
pořadí
2. 10. 2012
Přespolní běh
(okresní kolo)
dorostenky,
dorostenci
1., 1.
13. 10.
2012
Přespolní běh
(krajské kolo)
Dorostenky
+
dorostenci
2., 4.
kategorie
pořadí
st. žákyně
3.
ml. žákyně
3.
dorostenky
1.
dorostenci
2.
kategorie
dorostenci,
dorostenky
pořadí
ml. žáci
2.
st.žáci
2.
jméno účastníka
Votíková, Salfická,
Lavičková, Hanáková, T.
Macháčková; Ouda, Mošna,
Švarc, Šott, Gross, Viták
okresní kolo
datum
20. 12.
2012
14. 3. 2013
5. 12. 2012
5. 12. 2012
název soutěže
Basketbal
(4 družstva)
Basketbal
(4 družstva)
Florbal
(4 družstva)
Florbal
(4 družstva)
jméno účastníka
okresní kolo
datum
5. 3. 2013
13. 3. 2013
3. 4. 2013
název soutěže
Basketbal
(3 a 3 družstva)
Basketbal
(7 družstev)
Basketbal
(st. žáci)
jméno účastníka
1., 1.
81
okresní kolo
název soutěže
Volejbal
(4 družstva)
datum
30. 5. 2013
kategorie
pořadí
dorostenci
1.
30. 5. 2013
Volejbal
(4 družstva)
Dorostenky
1.
14. a 16. 5.
2013
Lehkoatletický čtyřboj
(10 škol)
ml. a st.
žákyně, ml.
a st. žáci
3., 6., 6.,
2.
7. 5. 2013
Pohár rozhlasu
(10 škol)
ml. a st.
žákyně, ml.
a st. žáci
2., 6., 6.,
3.
jméno účastníka
Tišerová, Šimsová,
Tacincová, Šteflová,
Kronfost, M. Nechutný,
Avuk, A. Nechutný
okresní kolo
datum
26. 9. 2012
19. 6. 2013
název soutěže
Středoškolský pohár v LA
(3 školy)
Softball
(3 družstva)
Volejbal SŠ
24.4.2013
kategorie
dorostenci,
dorostenky
pořadí
st. žactvo
1.
Dorostenci G
DorostenkyG
Dorostenci
SOŠ
1.
1.
2.
jméno účastníka
1., 1.
krajské kolo
datum
12. 12.
2012
11. 12.
2012
10. 4. 2013
název soutěže
Basketbal - Plasy
(5 družstev)
kategorie
pořadí
dorostenky
2.
Basketbal - Tachov
(5 družstev)
dorostenci
4.
Juniorský maraton
(12 družstev)
Dorostenci
a
dorostenky
název soutěže
kategorie
pořadí
kvalifikace – J. Hradec
(12 družstev)
dorostenky
3.
dorostenci
a
dorostenky
13.
5.
jméno účastníka
Šott, Mošna, Gross, Stuš, Z.
Jaroš, Bílek, Horák,
Hanáková, T. Macháčková,
Lavičková
republikové kolo
datum
30. 1.
2013
5. 6. 2013
Orientační běh - Planá n. L.
(15 družstev)
jméno účastníka
Maroušková, Kašparová,
Šimsová, Salfická, Votíková,
Černá, Epikaridisová,
Soukupová
Hanáková, Lavičková, Houdek,
Hlaváč, Pokorný
82
Zeměpis
školní kolo
datum
název soutěže
13.2.2013
Zeměpisná olympiáda
Říjen duben
EUROREBUS – korespondenční část
kategorie
pořadí
1.
A /prima/
2.
3.
1.
B
/sekunda
2.
/
3.
1.
C /tercie,
2.
kvarta/
3.
1.
D /VG/
2.
3.
Účast tříd: prima,
sekunda, tercie,
kvarta, sexta, septima
a 3.ročník, 2.ročník
jméno účastníka
Benjamín Sklenář
Matěj Nechutný
Ondřej Taut
Václav Pašek
Václav Bulín
Adam nechutný
Vojtěch Dlouhý
Tomáš Půta
Jiří Švamberg
Daniel Straka
Tereza Pulcová
Kateřina Černochová
Všechny třídy postoupily do
krajského kola, kde byly
zastoupeny trojicí
reprezentantů
okresní kolo
datum
název soutěže
kategorie
A
B
14.3.2013
Zeměpisná olympiáda
C
D
pořadí
1.
3.
2.
3.
2.
6.
2.
3.
7.
jméno účastníka
Benjamín Sklenář /P/
Matěj Nechutný /P/
Václav Pašek /Se/
Václav Bulín /Se/
Vojtěch Dlouhý /Te/
Tomáš Půta /Q/
Daniel Straka /Spt/
Kamil Šimeček /Spt/
Petra Koudelková /4.r/
pořadí
jméno účastníka
Prima /Sklenář, Nechutný,
Pelikán/
Sekunda / Pašek, Bulín,
Zímová/
Kvarta / Lišková, Helusová,
Pokorná/
Tercie /Dlouhý, Hánová,
Janeček/
Septima /Hanzlíčková,
Šimeček, Straka/
Krajské kolo
datum
název soutěže
kategorie
2.
ZŠ 1
5.
13.4.2013
Eurorebus
7.
ZŠ 2
12.
SŠ
2.
83
Jednotlivci
ZŠ 1
2.
4.
5.
9.
12.
Sexta / Helusová,
svobodová, Beránková/
2.ročník / Houdek, Grégr,
Halama
Václav Pašek /Se/
Matěj Nechutný /P/
Jaroslav Lehečka /Se/
Petr Pelikán /P/
Blanka Zímová /Se/
Jednotlivci
SŠ
2.
Kamil Šimeček /Spt/
kategorie
A
B
C
D
D
pořadí
1.
12.
6.
4.
5.
jméno účastníka
Benjamín Sklenář
Václav Pašek
Vojtěch Dlouhý
Kamil Šimeček
Daniel Straka
kategorie
pořadí
12.
17.
krajské kolo
datum
název soutěže
11.4.2013
Zeměpisná olympiáda
celostátní kolo
datum
název soutěže
SŠ
8.
Jednotlivci
ZŠ 1
18.
24.
30.
40.
jméno účastníka
Prima /Sklenář, Nechutný,
Pelikán/
Sekunda / Pašek, Bulín,
Nechutný/
Septima /Hanzlíčková,
Šimeček, Straka/
Benjamin Sklenář /P/
Matěj Nechutný /P/
Václav Pašek /Se/
Jaroslav Lehečka /Se/
11.
Kamil Šimeček /Spt/
2.
Gymnázium a SOŠ Plasy
3.
ZŠ 1
37.
14.6.2013
Eurorebus
Jednotlivci
SŠ
Školy
6.8 Zpráva Centra celoživotního vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné
škole v Plasích za školní rok 2012 – 2013
V roce 2012 -13 vyvíjelo Centrum celoživotního vzdělávání při SOŠ Plasy poměrně bohatou činnost.
Bylo otevřeno celkem 7 vzdělávacích kurzů pro veřejnost, kterých se účastnili naši studenti i lidé z
celého regionu, celkem 70 osob. Jednalo se o následující kurzy:




Anglický jazyk pro začátečníky – lektorka Mgr. Václava Karbanová - 12 studentů
Anglický jazyk pro pokročilé – lektorka Mgr. Václava Karbanová - 6 studentů
Anglický jazyk – příprava PET – lektorka Mgr. Lucie Bulínová - 14 studentů
Anglický jazyk – příprava FCE – lektorka Mgr. Lucie Bulínová - 13 studentů
84




Anglický jazyk – příprava ke státní maturitní zkoušce pro dospělé – lektorka Mgr. Lucie
Bulínová - 4 studentky (studentky dálkového maturitního studia ISŠ Jesenice)
Německý jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé – lektorka Mgr. Kateřina Müllerová – 10
studentů
Český jazyk pro cizince – individuální výuka – lektorka Mgr. Kateřina Müllerová - 1 student
Matematika – lektorka Mgr. Daniela Helusová – 10 studentů
Předávání vysvědčení studentům kurzu německého jazyka pro mírně pokročilé
Kromě toho jsme se aktivně zapojili do projektu UNIV 3 – Podpora procesů uznávání. Vypracovali
jsme podle kvalifikačních a hodnotících standart NSK vzdělávací rekvalifikační program Zpracovatel
včelích produktů 41-036-H, při práci jsme poměrně intenzivně spolupracovali s partnerskou střední
zemědělskou školou z Děčína.
Dále jsme vytvořili konkrétní zadání pro zkoušku rovněž rekvalifikačního programu Chovatel včel 41035-H, ve spolupráci se střední zemědělskou školou v Chrudimi. Obě práce „jsou k dispozici všem
subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace
rekvalifikací“.
V obou případech pracoval tým ve složení: Mgr. Kateřina Müllerová a Ing. Petr Buchtelík jako tvůrci
programu, Mgr. Pavel Bulín (metodik celoživotního vzdělávání) a Ing. Miloslav Ouda (mentor).
Členové CCV absolvovali během roku následující školení:

Úvodní školení k projektu UNIV 3 – Plzeň: Mgr. Pavel Bulín, Ing. Petr Buchtelík, Mgr. Kateřina
Müllerová
85


Účast na úvodní konferenci projektu UNIV3 – podpora procesů uznávání – (21. -22. 2. 2013) –
Mgr. Pavel Bulín
Účast na tematické konferenci UNIV 3 – problematika procesů uznávání, problematika
pilotního ověřování (29. – 30. 4. 2013) – Mgr. Pavel Bulín
Na půdě školy jsme zorganizovali dvě pracovní schůzky k projektům ve dnech 16. 4.2013 (za účasti
kolegů z Děčína) a dne 28. 5. 2013.
Prezentace výukových programů vytvořených kolektivem CCV při SOŠ Plasy:

Naše 4 výukové programy vytvořené ve školním roce 2011 – 2012 v rámci programu UNIV2
PK byly vloženy do informačního systému UNIV, takže jsou k dispozici odborné veřejnosti i
zájemcům o další vzdělávání.
Doprovodné akce Centra celoživotního vzdělání při SOŠ Plasy organizované pro veřejnost:
1. Využití vědy a techniky v zemědělství – akce se konala v pondělí 22. 10. 2012 ve Štichovicích,
kde inženýr Jaromír Dvořák a Ing. Kateřina Hrušková prezentoval i své řešení problému 2. Počítačové řízení dopravy obilí do sil a jeho vyskladňování. Akce se zúčastnilo 40 našich
studentů zemědělských oborů a představitelé zemědělských podniků z Plzeňského kraje.
Spolupracovali jsme s Agenturou venkova PK.
3. 16. ledna 2013 jsme zorganizovali v kině Střela Plasy přednášku novináře a historika
Stanislava Motla na téma Mraky nad Barrandovem. Zúčastnili se jí studenti naší školy i
veřejnost z Plaska a Kralovicka v počtu asi 200 osob. Byla hodnocena kladně.
4. 27. června 2013 jsme opět ve spolupráci s Agenturou venkova PK zorganizovali Soutěž
zemědělských dovedností na tradiční Zemědělské výstavě na Hadačce. Připravili jsme pro
návštěvníky výstavy anketní lístky, které obsahovaly i informace o naší škole a o
spolupořadatelích. Vylosovaní výherci pak soutěžili před návštěvníky výstavy v netradičních
zemědělských disciplínách o ceny v celkové hodnotě asi 25 tisíc Kč. Kromě toho jsme
provozovali informační stánek s materiály o naší škole a s materiály dodanými Agenturou
venkova PK.
Fotografie ze Soutěže zemědělských dovedností na Hadačce:
86
7 Výsledky kontrol provedených
a evidované stížnosti
v průběhu
školního
roku
7.1 ČŠI
Termín inspekční činnosti: 6. až 11. června 2013
Předmět inspekční činnosti:



Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními
předpisy a rámcovými vzdělávacími programy.
Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost
a matematickou gramotnost.
Závěry inspekční zprávy:






Škola poskytuje vzdělání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.
ŠVP pro všechny vyučované obory vzdělávání jsou zpracovány v souladu se závaznou
strukturou danou v příslušných rámcových vzdělávacích programech.
Škola vytváří rovné podmínky při přijímání ke vzdělávání, v průběhu i při ukončování
vzdělávání.
Požadovanou úroveň má oblast řízení školy. Dobré personální a materiální podmínky
umožňují úspěšnou realizaci všech ŠVP.
Finanční prostředky, se kterými škola hospodařila v hodnoceném období, umožnily její
fungování.
Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, účinně podporuje rozvoj jejich
osobnosti. K efektivitě procesu vzdělávání přispívá příznivé školní klima. Požadovanou úroveň
má výchovné poradenství a oblast prevence rizikového chování.
87
7.2 Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Termín: od 24. 6. 2013 do 4. 7. 2013
Kontrola hospodaření – bez závad
7.3 Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – sever, Goethova 10, Plzeň
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Termín: 3. 6. 2013
Kontrola plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností: bez závad
Plnění povinností v nemocenském pojištění: bez závad
Plnění povinností v oblasti pojistného: bez závad
Plnění povinností v důchodovém pojištění: bez závad
7.4 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, Plzeň
Termín: 10. 9. 2012
Kontrola provozu potravinářského podniku - školní jídelny: bez závad
7.5 Počet evidovaných stížností
Žádné stížnosti nebyly podány
8 Činnost školy
8.1 Zpráva o činnosti školské rady
Školská rada pracovala ve školním roce 2012 – 13 ve složení:
Mgr. Pavel Bulín (předseda), Ing. Šárka Zíková (jednatelka), Ing. Jaroslav Bulín, Mgr. Iva Salfická, Ivo
Grüner, Pavel Fojtík (členové)
Sešla se dvakrát.
První zasedání ŠR se konalo dne 20. 11. 2012. Byly vyhodnoceny úkoly z minulého zasedání,
konstatováno, že červnová prezentace školy na výstavě na Hadačce měla úspěch, byla vybudována
nová fyzikální laboratoř na gymnáziu. Dále ŠR odsouhlasila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
G a SOŠ Plasy ve školním roce 2011 – 12 a diskutovala o vnitřních záležitostech školy, o projektech,
do kterých je škola zapojena a o organizaci dne otevřených dveří.
Druhé zasedání ŠR se konalo 26. 3. 2012. Diskutovalo se o organizaci kombajnérských kurzů pro
studenty oboru agropodnikání, které díky spolupráci s Kralovickou zemědělskou a.s. dobře fungují.
88
Dále padly návrhy ohledně rozvoje profesního zaměření školy v budoucnu, jako reálné se ukazuje
posílení výuky ICT.
Ředitelka školy informovala členy ŠR o rozpočtu školy na rok 2013. Byly schváleny i drobné změny
ŠVP vyššího gymnázia a obchodní akademie i Školního řádu školy.
Předseda ŠR informoval o plánované spolupráci s panem Ing. Štverákem, který zastupuje Agenturu
venkova Plzeň a Krajské informační středisko, na společných akcích týkajících se zatraktivnění
zemědělství pro mládež a propagace školy.
Důležitým bodem jednání byla i příprava oslav 50. výročí SOŠ Plasy. Členové ŠR se scházeli většinou
v plném počtu a pracovali velice aktivně, se zájmem o dění ve škole, což kladně hodnotím.
Pavel Bulín
8.2 Zpráva o činnosti operačního sboru
Operační sbor je zaveden na obou školách. Složení operačního sboru na gymnáziu: Mgr. Jiří Motis –
projekty, ŠVP, aktivity školy, Mgr. Jaroslava Domabylová – budova A, PaedDr. Ivana Bicanová –
budova B, Mgr. Petra Poláková – zástupce ředitelky, Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka.
Na SOŠ členové operačního sboru zároveň zastupují jednotlivé obory – veterinářství – Ing. Petr
Svoboda, agropodnikání – Ing. Petr Buchtelík, obchodní akademii - Ing. Dana Zajíčková, praxi – Ing.
Miloslav Ouda, všeobecné předměty, aktivity školy a Školskou radu – Mgr. Pavel Bulín.
Operační sbor představuje širší vedení školy, které se schází každý měsíc podle plánu. Hlavními
tématy jsou prezentace školy na veřejnosti, organizace aktivit školy, hodnocení práce školy a hledání
nových možností aktivit školy.
8.3 Zpráva o činnosti sdružení rodičů
Sdružení rodičů tvoří vždy dva zástupci rodičů dané třídy. Každým rokem se uskuteční dvě setkání,
jarní a podzimní. Termíny jednání jsou organizovány v den konání rodičovských schůzek. Zástupce
třídy má příležitost informovat ostatní rodiče a získávat tak jejich názory.
Cílem setkávání ředitelky školy se zástupci rodičů tímto způsobem je vzájemná informovanost
o chodu školy, vzájemné naslouchání, řešení potřeb žáků a učitelů.
Mezi zástupci rodičů je i zástupce Školské rady, který informuje o záležitostech projednávaných na
Školské radě.
8.4 Zpráva o činnosti Akademického vršíčku Plasy, o.s.
Valná hromada se uskutečnila 5. 4. 2013 v budově gymnázia, kde byli jednotliví členové občanského
sdružení seznámeni s hospodařením této organizace za rok 2012 a odsouhlasili členský příspěvek ve
výši 100,- až 200,-Kč na jednoho člena podle jeho možností.
Na účtu občanského sdružení byla k 31. 12. 2012 částka: 177 708,82 Kč.
89
Součástí této sumy byly peníze, které byly určeny na výměnný pobyt našich studentů s německými
studenty (Realschule Bad Staffelstein), pochod pořádaný naší školou – Gympl na cestách (30. ročník)
a spoření jednotlivých tříd na maturitní ples, dále pak příspěvky od rodičů (členské příspěvky).
Za prostředky z členských příspěvků škola nakoupila akvarijní rybičky do školního akvária, pořídila
ceny na olympiádu v Čj, Nj, Ch, a na vánoční laťku (skok vysoký). Další prostředky byly vyplaceny
studentům za jízdné na soutěže konané mimo naši školu.
Nejdůležitější akce podporované tímto občanským sdružením jsou nejen maturitní plesy, pochod
Gympl na cestách, ale také Majáles, každoročně pořádaný předposledním ročníkem gymnázia, tuto
akci Akademický vršíček také zaštiťoval.
Občanské sdružení Akademický vršíček Plasy, o. s. naplňuje základní cíle tohoto sdružení – zaměřuje
se zejména na potřeby a zájmy žáků školy, podporuje nadstandardní činnosti školy a dále se zaměřuje
na vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, žáky a veřejností.
Ing. Šárka Zíková
8.5 Zpráva o činnosti studentské rady
Studentská rada funguje jako komunikační most mezi vedením školy a žáky. Zástupci třídy se
s ředitelkou školy a jejím zástupcem/zástupkyní schází jednou v měsíci podle plánu. Informace
z jednání Studentské rady jsou veřejně k dispozici všem žákům školy na nástěnce v respiriu.
Předsedou studentské rady na SOŠ byl Ivo Bakala z 2.AG, místopředsedkyně Lucie Franková z 3.OA.
Bylo řešeno: posilovna na domově mládeže, úklid kolem školy, oslava výročí školy, projekty školy,
školní řád.
Na gymnáziu řídil jednotlivá zasedání Daniel Straka ze 7.A.
Bylo řešeno: projekty školy, nová okna v budově A, úklid školy, webové stánky školy.
8.6 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost
Informace o doplňkové činnosti vycházejí především z:



sportovních aktivit provozovaných v tělocvičně Gymnázia Plasy, jedná se o
o krátkodobé pronájmy – jedno-, dvoudenní- během roku - Sokol Plasy, Sokol Kaznějov
o nácviky předtančení na maturitní plesy- oktáva a 4.ročník
o Majáles – septima
dlouhodobých pronájmů – říjen/prosinec 2012, leden/ květem 2013
o Sokol Plasy-kopaná A,B
o Sokol Plasy-volejbal
o Š.Livinka-kopaná
o J+V fitness
o Basketbal Kožlany – Kralovice¨
o Zumba Sklenářová
sezónních pronájmů
o basketbal Kožlany-Kralovice
o volejbal Ervěnice
90

sezónních pronájmů internátu SOŠ
o volejbal Lokomotiva Plzeň
o basketbal Baník Most
o kurz šití firmy Bellus Praha

Dále jsou v učebnách školy po celý rok nabízena a organizována školení na PC, jazykové kurzy
pro veřejnost
Organizace Dne otevřených dveří
Prezentace – Plzeňský deník , Plaský zpravodaj, 5+2, MF Dnes, letáky na ZŠ a obecní úřady
Spolupráce při organizaci autoškoly pro žáky Gymnázia Plasy
Organizace besed o sociálně patologických jevech – ve spolupráci s preventisty
Organizace filmových představení pro žáky Gymnázia a SOŠ Plasy
Spolupráce se vzdělávacím střediskem KCVJŠ v rámci projektů
Organizace akce podané tlapky pro útulek Valcha
Krátkodobé pronájmy internátu SOŠ v rámci turistického ruchu. Příležitostné ubytování
turistů a návštěvníků Plas - v domově mládeže
Obědy pro cizí strávníky – školní kuchyně SOŠ









8.6.1 Gympl na cestách
V sobotu 6. dubna 2013 se konal výroční 30. ročník plaského turistického pochodu Gympl na cestách,
který organizují studenti a vyučující Gymnázia Plasy. Počasí bylo nejen před pochodem, ale i v den
pochodu spíš zimní, přesto si tento tradiční jarní pochod nenechalo ujít 1268 turistů. Výběr byl ze čtyř
pěších tras a jedné cyklotrasy, které vedly okolím Plas.
Tradičně nejoblíbenější byla desetikilometrová trasa, kterou si vybralo 650 turistů, na
patnáctikilometrovou se jich vydalo 246. Pětikilometrovou trasu prošlo 285 velkých i menších turistů.
Na této trase si pro dětičky naši studenti připravili drobné hry, soutěže a malování na obličej. Nejdelší
pěší trasa – pětadvacetikilometrová - zavedla 69 turistů až do Strážiště a Mladotic, Mladoticemi
projíždělo i 18 cyklistů. Na trasách byla, také již tradičně připravená ohniště k opékání buřtů a
otevřené hospody v obcích.
Turisté si pochvalovali klidnou a krásnou přírodu v okolí Plas, údolí Střely i jiné cesty než ty značené
turisté. Hlavními organizátory z řad studentů byly letos třídy sexta a 2. ročník, všechny úkoly zvládli
výborně. Připravili také fotoalbum z minulých ročníků, výroční kvíz na průvodku, zaznamenali
množství nových fotek a videoklip. Odkazy najdete na našich webových stránkách.
Velký dík patří všem našim sponzorům. Účastníci si odnášeli dobrou náladu, příjemné pocity, diplom
a skleničku s emblémem pochodu. Děkujeme všem, kteří jste první dubnovou sobotu věnovali
aktivnímu pohybu a zveme vás již nyní na 31. ročník, který se uskuteční opět první dubnovou sobotu
5. 4. 2014.
Informace z minulých ročníků pochodu a fotogalerii najdete na www.gsplasy.cz-proveřejnost.
Mgr. J.Domabylová
91
9 Závěrečné zhodnocení školního roku 2012/2013






Významnou událostí letošního školního roku byla slavnost k 50. výročí SOŠ Plasy. Dne
11.5.2013 se sešlo kolem 1000 absolventů, zaměstnanců a dalších návštěvníků v areálu školy,
aby si připomněli svá studentská léta, potkali se po letech a oslavili 50 let trvání střední
odborné školy v Plasích.
Úkolem z minulého období je neustále školu materiálně rozvíjet. V letošním školním roce se
podařilo podat dva projekty, které byly schváleny a povedou k materiálnímu vybavení školy.
Jedná se o projekt Podpora maturitních oborů veterinářství a agropodnikání v Plasích.
Z finančních důvodů jeho realizace začne až v lednu 2014. Z projektu vybavíme novou
biologickou laboratoř pro obor veterinářství, nový traktor a další potřebné pomůcky pro obor
agropodnikání.
Pro gymnázium byl podán a také schválen projekt Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání. Díky tomuto projektu již v roce 2013 bude vybavena chemická laboratoř, zakoupí
se chybějící pomůcky na fyziku, robotiku a biologii. Projekt je koncipován na spolupráci naší
školy s dalšími 4 základními školami, a tak se dá předpokládat, že navážeme těsnější vazbu
s žáky základních škol a přesvědčíme je i jejich učitele o naší kvalitě.
Velkou měrou jsme se zaměřili na vzdělávání učitelů. V projektu Podpora profesního rozvoje
učitelů byl dán prostor na vzdělávání učitelů i v oboru psychologie, pedagogiky a
osobnostního rozvoje. . Realizace těchto aktivit se uskutečnila na výjezdních zasedáních, kde
byla příležitost podpořit komunikaci napříč dvěma pedagogickými sbory, které po sloučení
plaských škol tvoří jeden celek. Velmi významnou částí projektu pak bylo také vzdělávání
pedagogů v práci s ICT a také kurz anglického jazyka
V letošním školním roce poprvé maturovali žáci oboru veterinářství a potvrdilo se, že jejich
výsledky snesli velmi přísné měřítko.
Závěrem lze konstatovat, že školní rok 2012/2013 byl úspěšný, Škola má stabilní pedagogický
sbor, stejný počet žáků a rozvíjí se.
Projednáno na Školské radě dne 10. 10. 2013
Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy
92
10 Přílohy ke zprávě o činnosti školy
10.1 Tandem – návštěva praktikantů
O letních prázdninách, tj. v termínu od 5. 7. do 26. 7. 2013 vyjeli naši studenti na obdobnou praxi do
bavorských farem a podniků. Této odborné prázdninové praxe se zúčastnilo 6 studentů. Studenti
oboru veterinářství - Lukáš Viták, Jaroslava Divišová a Ivana Buchelová, student oboru agropodnikání
– Václav Pavlík a studentky oboru obchodní akademie – Adéla Krepsová a Petra Kopecká.
Lukáš Viták vykonával svoji praxi ve vesnici Neustadt am Kulm, ve farmářské rodině Schäffler, která
vlastnila také bioplynovou stanici. Zapojil se do běžného pracovního dne na statku, obhospodařoval
převážně skot a pracoval se zemědělskými stroji.
Jaroslava Divišová bydlela na farmě v rodině Fütter, v Sassenhofu. Taktéž se zapojila do běžného
chodu farmářské rodiny, pomáhala jim obhospodařovat pole a vyzkoušela si práci například s
automatickou dojírnou.
Ivana Buchelová pracovala u rodiny pana Antona Heye v Preißachu. I ona spolupracovala s rodinou
při pracích na farmě a na poli.
Václav Pavlík bydlel a pomáhal v rodině Kleber ve vesnici Eslarn. Obsluhoval zemědělské stroje při
pracích na farmě i na poli a pomáhal s chodem bioplynové stanice.
Adéla Krepsová a Petra Kopecká pracovaly obě v pobočkách obchodního řetězce Reifeisenmarkt a
bydlely v rodinách učitelů, Adéla v Mitterteichu a Petra v Tirschenreuthu.
Během praxe byl pro studenty připraven společný výlet do Mnichova a všichni studenti odjížděli po
ukončení praxe domů s dobrým pocitem. Získali nové zkušenosti a navázali kontakty, které jim
mohou být v budoucnu prospěšné. Z německé strany – od pana Heinricha Müllera – přišel na
studenty pochvalný dopis, ve kterém chválil jejich píli a zájem o obor.
A co na to říkají sami studenti?:






Lukáš Viták: " Na praxi jsem byl velice spokojený. Bylo tam spoustu nových poznatků a získal
jsem dobrou zkušenost do života. Co se týká němčiny i praxe v zahraničí! S rodinou jsem v
kontaktu a návštěvy jsou samozřejmostí!"
Petra Kopecká: "Byla to pro mě nová zkušenost. Na praxi se mi velice líbilo. Spoustu jsem se
toho naučila. Doporučuju určitě všem:o)"
Adéla Krepsová: " Praxe byla velmi zajímavá. Naučila jsem se nové věci a získala nové
zkušenosti!"
Václav Pavlík:"Pro mě byla praxe v zahraničí velmi poučná. Dostal jsem spoustu nových rad v
mém oboru, které se mi budou v životě určitě hodit!"
Ivana Buchelová: "Praxe v Německu byla velmi zajímavá a pro mě přínosná. Naučila jsem se
nové věci, které jsou u nás jinak. Také jsem poznala mnoho nových a hodných lidí, se kterými
jsem v kontaktu!"
Jaroslava Divišová: "Díky organizaci Tandem jsem mohla navštívit Německo jako praktikant.
Praxe byla zajímavá po stránce praktické i jazykové. Pro mě velmi prospěšná!"
Mgr. Kateřina Müllerová
93
10.2 Dny vědy a techniky 14. 9. 2012
V pátek 14. 9. 2012 se zúčastnily třídy tercie a kvinta akce Dny vědy a techniky v Plzni. Tato velmi
zajímavá akce, kterou organizuje Západočeská univerzita, propaguje přírodní a technické vědy nejen
mezi žáky a studenty, ale i mezi laickou veřejností. Žáci procházeli ve skupinkách jednotlivá
stanoviště, plnili zadané úkoly, vyzkoušeli si jednoduché i složitější fyzikální pokusy, vyrobili si raketu
na vlastní pohon, ale také zjišťovali informace o vozítku Curiosity, které se pohybuje na Marsu. Žáci si
osobně vyrobili elektřinu vlastním pohonem na šlapacím kole, pochopili princip 3D tiskárny, a také si
vyzkoušeli, jak by obstáli jako zdravotníci. Našim studentům se plzeňská exkurze velmi líbila a
přesvědčili se, že věda není jen šedou teorií, ale může být i zábavnou hrou, která člověka dokáže
pohltit.
Mgr. J. Domabylová
10.3 Matematické soutěže a okresní kolo Pythagoriády na Gymnáziu
Žáci a studenti gymnázia se pravidelně každý školní rok účastní několika matematických soutěží. V
podzimním termínu soutěže Přírodovědný klokan, v jarním termínu soutěže Matematický klokan.
Průběžně během roku řeší zájemci úkoly domácího kola Matematické olympiády, úspěšní řešitelé
postupují dále do školního kola a poté do okresního kola soutěže . V minulém školním roce
zaznamenal největší úspěch žák kvarty Ondřej Lomický, který postoupil z 1.místa do krajského kola a
v něm byl úspěšným řešitelem na 12.místě.
Další soutěží pro žáky nižšího gymnázia je Pythagoriáda. Po vyhodnocení školního kola postupují
nejlepší řešitelé do kola okresního, které již několik let organizujeme na našem gymnáziu. Okresního
kola, které proběhlo na začátku května, se zúčastnili žáci z osmi škol. Jejich řešení byla hned
vyhodnocena, byly předány diplomy a pro vítěze i peněžní poukázky.
Mgr. J. Domabylová
94
95
10.4 Projekt TROJLÍSTEK
Ve dvou týdnech školního roku 2012/ 2013 proběhla na našem gymnáziu realizace projektu
Trojlístek, jehož cílem byla podpora výuky fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let. Obsah byl
zaměřen na prohloubení zájmu žáků o přírodovědné předměty, posílení praktické a laboratorní
výuky.
Projekt byl realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Pro každou z tříd prima, sekunda, tercie a kvarta byl připraven 5-6 hodinový blok fyziky, ve kterém se
žáci seznámili s měřícím systém Pasco a prováděli s ním pokusy na vybrané téma s návazností na
stavebnictví. Zjišťovali vlastnosti klenutého oblouku, izolační vlastnosti stavebních materiálů,
zvukovou izolaci a osvětlení interiéru domu… Žáci pracovali ve skupinách, doplňovali pracovní listy a
následovalo vyhodnocení pokusů. Stejnou formou se ve třídách tercie a kvarta uskutečnil 6hodinový
blok chemie. Na konci týdne, v pátek, se pro tyto třídy v plaském kině uskutečnila beseda úspěšného
českého vědce v oboru animovaný film a následovaly prezentace žáků jednotlivých pracovní ch
skupin, ve kterých žáci představili výsledky svého bádání v chemii i ve fyzice. Žákům se realizace
projektu velmi líbila, byli pracovití při práci ve skupinách a sebevědomí při prezentaci výsledků.
Velkým přínosem pro výuku chemie je databáze snadno proveditelných pokusů, použitelných pro
všechny ročníky gymnázia i SOŠ.
Mgr. J. Domabylová
96
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč):
a) příjmy (kalendářní rok 2012)
dotace na přímé výdaje
dotace na provozní výdaje
pronájem majetku kraje
poplatky
příjmy z doplňkové činnosti
Hlavní činnost
21129
5013
Doplňková činnost
25
CELKEM
21129
5013
25
665
665
b) výdaje (kalendářní rok 2012)
investiční
neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učebnice
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP)
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku
Hlavní činnost
503
28082
Doplňková činnost
21129
15506
26
5429
15
0
0
153
6953
2152
237
442
600
251
105
109
37
527
CELKEM
503
28609
21380
15611
135
5466
15
0
0
153
7229
2205
240
442
600
276
53
3
c) hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2012(v Kč):
HV před zdaněním
Daň
HV po zdanění
Hlavní činnost
-117 855
Doplňková činnost
137 482
CELKEM
19 627
-117 855
137 482
19 627
d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (vKč):
Fond odměn
0
Fond rezervní
19 627
Celkem
0
V případě vykázané ztráty doplnit návrh na pokrytí chybějících prostředků.
97
e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k 31.12.2012
v tis. Kč):
Fond odměn
Fond rezervní
28
144
Výkaz „Rozvaha“
-
Fond investiční
349
Stav finančních prostředků
Výkaz „Rozvaha“, SÚ 241
3 616
Výkaz „Rozvaha“,
192
Závazky
ŠÚ 341+378
61
20
CELKEM
A
602
ROZDÍL
(stav fin.prostř. minus sloupec A)
3 014
Nesplacený zůstatek
půjček z FKSP
SÚ 335
64
FKSP- č.účtu 412
HV
Stav finančních prostředků
na účtu
SÚ 243
133
ROZDÍL
-5
f) přehled stavu pohledávek k 31.12.2012 (v tis. Kč):
Celkem
Z toho do lhůty
splatnosti
Z toho po
lhůtě
splatnosti
Z toho
s upomínkou
Z toho
zažalované
Z toho
odsouzené
Z toho
nevymahat
elné
49
0
0
0
0
0
Výkaz
„Rozvaha“
g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012)
přepočtený počet zaměstnanců
mzdové prostředky na platy
mzdové prostředky – OPPP
NIV celkem
Limit
55,47
15506
26
5413
Skutečnost
53,88
15506
26
5413
Rozdíl
1,59
0
0
0
h) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem
vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství
č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 )
Vzdělávání
vedoucích pracovníků
v oblasti cizích jazyků
v oblasti SIPVZ, osobnostní psychologie,
k prohloubení odbornosti
odborná literatura pro učitele
celkem
Počet pedag.pracovníků.
2
3
40
3
15
63
Kč
1780
2628
zdarma v rámci projektu PRP
9680
1000
15088
98
i) Účelová dotace PK, Cíle 3, projekty ESF
Poskytnuto
Využito
Vráceno
30 000,00
30 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
0,00
395 994,12
408 482,60
projekt od 25.3.2010 do
29.2.2012
130 000,00
130 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
Šablony GaSOŠ Plasy (ESF)
825 772,20
786 221,00
Poznej a porovnej (Cíl 3)
893 571,00
552 404,12
Profesní rozvoj pedagogů
(ESF)
848 926,81
516 137,99
Mezinárodní spolupráce
PK
Prevence
PK
Investiční dotace –
Zpracování žádosti do 19.
výzvy ROP
PK
Naučné stezky Plzeňska jako
prvek environmentální
výchovy (ESF)
Výměna expanzní nádrže a
výměna dřevěného obložení
PK
Vybavení přírodovědné
Učebny PK
projekt od 1.4.2012 do
28.2.2014
projekt od 1.2.2012 do
30.6.2013
projekt od 1.9.2012 do
28.2.2014
B. Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2012 u příspěvkových organizací zřízených
krajem
(Rozvaha, Výkaz o zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce)
C. Investice v roce 2012
Jídelna SOŠ
199 333,00
107 800,00
73 661,00
stropní obložení
obložení stěn
lino
Lino učebna B21 a fyzika gymnázia
48 912,00
Montáž žaluzií na SOŠ a gymnáziu
73 082,00
99
Vypracovali:
Mgr. Pavel Bulín, Mgr. Jaroslava Domabylová, Mgr. Bohuslava Karbanová, Mgr. Markéta Lorenzová,
Mgr. Kateřina Müllerová, Mgr. Petra Poláková, Mgr. Marek Tramba, Mgr. Václava Votíková, Ing. Šárka
Zíková, Markéta Boudová, Věra Maříková, Eva Černá, Libuše Majerová.
100
Fotogalerie 2012/2013
101
Download

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012