STŘELA
LEDEN ― číslo 1
31. 12. 2012
Zpravodaj Obecního úřadu
v Postřelmově
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, končí nám další rok a vstupujeme do nového, který je v kalendáři
nadepsán čtyřčíslím 2013. Co nám třináctka v letošním letopočtu přinese, jaký bude
právě začínající rok?
Věřím, že vánoční svátky byly pro Vás plné klidu a pohody, že jste načerpali nové
síly a do nového roku vstupujete plni elánu a předsevzetí, že ten nový rok bude lepší
než ten, který právě skončil.
Čas, kdy něco končí a něco začíná je i časem bilancování. Proto mi dovolte, abych
Vám připomenul, co se podařilo realizovat pro zlepšení života v naší obci a co chystáme do nového roku.
Myslím, že většina z Vás s radostí uvítala novou stezku pro chodce a cyklisty mezi
ulicemi Nová a 1. máje. Současně s touto stavbou byly vybudovány nové chodníky na
části ulice Nová. V této lokalitě byla dokončena zateplením a novou fasádou oprava
bytového domu č. p. 386. V ulici U Zahrádek byla provedena konečná úprava povrchu komunikace. Nového povrchu se dočkala i ulice Příční. V rámci komplexních
pozemkových úprav byly na katastru naší obce vybudovány další čtyři polní cesty se
zpevněným povrchem. V zadní části kulturního domu byl odstraněn již nepotřebný
sklad kulis a byla zde vybudována nová rampa. Od jarních měsíců probíhaly práce na
revitalizaci zeleně na sídlištích. Na podzim byla také zahájena úprava zahrady před
budovou základní školy. Všechny tyto práce včetně výsadby nové zeleně v zahradě
mateřské školy budou dokončeny v jarních měsících.
Na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva byl schválen rozpočet pro rok
2013. Díky novému rozpočtovému určení daní se naší obci zvýší daňové příjmy a toto
navýšení bude použito pro další rozvoj naší obce.
Mimo již zmíněné výsadby zeleně máme pro nový rok připravenu spoustu dalších
investičních akcí. V prvé řadě bychom chtěli dokončit budování nového hřiště u školy, kde již byly zabudovány hrací prvky pro děti. Rekonstrukci čeká naše zdravotní
1
středisko. V první etapě bude provedena rekonstrukce sociálních zařízení v pravé
části budovy a vybudování bezbariérového vstupu včetně výtahu. Chceme také provést úpravu prostoru před zdravotním střediskem a tím vyřešit problém s parkováním vozidel. Ze státního fondu životního prostředí jsme získali dotace na dvě akce.
V rámci protipovodňových opatření jsme získali dotaci na vybudování varovného
systému, jehož součástí bude nový bezdrátový místní rozhlas a v rámci programu
zelená úsporám jsme získali dotaci na výměnu oken a zateplení budovy kulturního
domu. Chtěli bychom také vyřešit problém s parkováním na sídlišti Závořická vybudováním parkovacích stání v ulici Krátká. Pro zvýšení bezpečnosti na ulici V Kopci
chceme provést opravu zdí a zatrubnění části potoka. Ve druhém pololetí bychom
chtěli zahájit dlouho očekávanou stavbu nového fotbalového stadionu. V první etapě
bychom chtěli vybudovat inženýrské sítě a v roce 2014 vlastní stadion.
Toto jsou ty hlavní investiční akce, které nás v novém roce čekají. Věřím, že se
nám je podaří zrealizovat a posunout naši obec zase o krok kupředu.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se v uplynulém
roce podíleli na rozvoji naší obce.
Vážení občané, jménem zastupitelstva a rady obce, pracovníků obecního úřadu,
redakční rady zpravodaje Střela i jménem svým Vám do nového roku přeji pevné
zdraví, spokojenost a úspěchy v pracovním i osobním životě.
Jaroslav Nimrichtr, starosta obce
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesením ze dne 19. 12. 2012 zastupitelstvo obce schválilo:
►rozpočtové opatření č. 4 obce Postřelmov pro rok 2012,
►rozpočet obce Postřelmov na rok 2013,
►prozpočet sociálního fondu na rok 2013,
►obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2012 - o místním poplatku za sběr a svoz
komunálního odpadu,
►OZV č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích,
►plán zimní údržby komunikací a chodníků,
►stanovy „Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko“,
►plán činností finančního výboru na rok 2013,
►plán činností kontrolního výboru na rok 2013,
►přijetí účelové neinvestiční dotace z MF ČR na částečné pokrytí nákladů se zave dením povinnosti předávání informací „Pomocného analytického přehledu“ do
centrálního účetního systému státu. Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2012 je zveřejněno na úřední desce a
webových stránkách obce.
2
SCHVÁLENÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 2/2012 - o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2013, nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2013 činí 460,- Kč/rok/osoba s trvalým pobytem v obci nebo vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu,
rodinného domu, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách po 230,- Kč za
I. pololetí do 31. 3. 2013 a za II. pololetí do 30. 9. 2013.
Úhradu poplatku lze provést v hotovosti v pokladně OÚ, nebo převodem na účet
obce č. 1905697329/0800, variabilní číslo = prvních 6 čísel rodného čísla
plátce. OZV č. 2/2012 je zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce.
Obec již třetí rok nezvýšila náklady za sběr a svoz komunálních odpadů, i když se
náklady za likvidaci odpadů, včetně sazeb DPH, každoročně zvyšují. Je to především proto, že se výrazně zlepšilo třídění odpadů z domácností. Obec tak získává
různé odměny a bonusy, o které lze celkový náklad za likvidaci odpadů snížit.
Občanům, kteří se svým zodpovědným přístupem ke třídění odpadů podílejí na
snižování nákladů za komunální odpad, ale především přispívají ke zlepšení
životního prostředí, patří poděkování.
OZV č. 3/2012 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích, schválená na zasedání zastupitelstva obce dne
19. 12. 2012 nabývá účinnosti 1. ledna 2013.
Zákaz konzumace alkoholu se týká především veřejných prostranství v centru
obce, na autobusových zastávkách, nádraží, sportovních a dětských hřištích a
prostor před tělocvičnou, areálů ZŠ a MŠ, prostorů před obchody a na sídlištích.
Postihy za nedodržení vyhlášky může řešit jen Policie ČR.
OZV č. 3/2012 včetně situace s vyznačenými místy zákazu konzumace alkoholických nápojů je zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce.
POPLATEK ZA DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVOD ODPADNÍCH VOD
Poplatek pro rok 2013 byl stanoven ve výši:
dodávka pitné vody (vodné) 18,- Kč/m³
odvod odpadních vod (stočné) 32,- Kč/m³
Cena stočného byla navýšena z důvodu nové sazby DPH a vyšších nákladů za likvidaci odpadních vod.
1. MÍSTO OBCI POSTŘELMOV
4. prosince převzal od zástupce společnosti Asekol starosta obce
Jaroslav Nimrichtr certifikát za 1. místo ve speciální kategorii –
sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů, která byla vypsána v soutěži pro města a obce Olomouckého kraje ve třídění
elektrozařízení „O keramické sluchátko 2012“. Toto cena je
oceněním občanům, kteří řádně třídí odpady, a tak snižují náklady
za vyprodukovaný odpad v obci.
3
Odečty vodoměrů
V lednu 2013 bude správce sítě vodovodního řádu, firma HaK Zábřeh provádět odečty stavu fakturačních vodoměrů v objektech odběratelů za II. pololetí roku 2012. Žádáme odběratele pitné vody, aby umožnili pracovníkům firmy
(budou označení visačkou) přístup k vodoměrům v objektech k provedení odečtu
a kontrole vodoměru (týká se i zahrádky a studny). V případě, že objekt v tyto dny
nebude zpřístupněn, žádáme majitele odběrného místa, aby konečný stav vodoměru s uvedením jména, ulice, čísla popisného a výrobním číslem vodoměru nahlásili osobně nebo telefonicky na čísle 603 298 147 nebo e-mail hak.zabreh@
seznam.cz, popřípadě přímo na firmě Hájek–Kozlanský HAK s.r.o. Oborník 31 c,
Zábřeh nebo na OÚ Postřelmov tel. 583 480 714 - p. Nevoral, nejpozději do
10. 1. 2013.
Vyúčtování vodného a stočného za II. pol. 2012 bude doručeno v průběhu měsíce
února 2013. Případnou reklamaci ve vyúčtování můžete uplatnit do 28. 2. 2013 na
OÚ Postřelmov, p. Nevoral, tel 583 480 714.
Splatnost vyúčtování vodného a stočného je nejpozději do 31. 3. 2013.
Zimní provoz vakuové kanalizace
Žádáme vlastníky přípojek splaškové kanalizace, aby
v případě vyšší sněhové vrstvy prováděli odstranění
sněhu z nátokové části domovní šachty (užší část plasto
vého víka), aby zůstalo zajištěno přisávání vzduchu
nutné pro funkčnost systému odsávání. Sníh ze zbylé
části víka šachty neodklízejte, tam sněhová vrstva slouží
při velkých mrazech jako izolace a zabraňuje zamrzání
↖
řídící jednotky šachty.
Odstranit sníh!
Ve vlastním zájmu dbejte o to, aby se do odpadu spolu s odpadními vodami nedostali nějaké předměty (hadry, umývací houby, drátěnky, slupky
z ovoce a zeleniny nebo zbytky z jiných potravin, různé obaly, střepy apod.), které
ucpávají potrubí vakuové kanalizace. V případě, že bude producentu odpadních
vod prokázáno, že k poruše odsávání na domovní šachtě nebo k ucpání kanalizace
došlo jeho vinou, budou mu vyúčtovány náklady za čištění a vzniklé škody.
SVOZ PLASTŮ
Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 7. ledna
2013 od 6.00 hod. Žluté pytle s plasty a oranžové pytle s tetrapaky uložte vedle
popelnic. PET láhve je nutné předem slisovat (např. sešlápnutím) z důvodu zmenšení objemu. Žluté i oranžové pytle je možno bezplatně obdržet na obecním úřadě.
SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
4
Provedou pracovníci obce v úterý 8. ledna a 15. ledna 2013 vždy od 8.00 hod.
Stromky uložte na místo u popelnic. Po tomto datu lze vánoční stromek odvézt na
uložiště větví u "Pískáče".
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Místo zpětného odběru elektropřístrojů a zařízení bude jako v předchozím roce
otevřeno vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 12.30 hod do 17.00 hod. u kotelny
v ulici Závořická. V tyto dny zde mohou pouze občané Postřelmova odevzdat i velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Jde o bezplatnou službu. POZOR, nebude
odebírána stavební suť a jiné odpady ze staveb! Občané jsou povinni dbát pokynů pracovníků obce a svozové firmy.
DOTACE JSDH POSTŘELMOV OD KRAJSKÉHO ÚŘADU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Obci Postřelmov byla v letošním roce z rozpočtu Olomouckého
kraje poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč a 30 tis. Kč
na zajištění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) Postřelmov. Za příspěvek Olomouckého kraje, na kterém se
finančně podílela i obec Postřelmov byly pořízeny:
• přilby pro zásahovou jednotku 6 ks za cenu 54 000,- Kč,
• hadice s příslušenstvím 5ks za 15 016,- Kč,
• byla provedena oprava hasičského auta za 20 375,- Kč. VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volby prezidenta České republiky se konají v pátek dne 11. ledna 2013 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hod. do 14.00
hod. Volební místnost v naší obci bude jako obvykle v malém sále KD Postřelmov
a budou zřízeny dva volební okrsky:
Okrsek č. 1 – levá část malého zasedacího sálu v KD pro voliče z ulic: ČSA,
Klubovní, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích, Nová, Novodvorská, Nový Dvůr,
Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Tichá, Tovární, U Zahrádek,
Vyhnálovská, Zahradní.
Okrsek č. 2 – pravá část malého zasedacího sálu v KD pro voliče z ulic: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Krátká, Lihovarská, 1. máje, Mírová,
Na Borech, Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, Školní, U Kapličky, U Mýta, V Kopci,
Závořická, Žerotínova.
V případě 2. kola volby prezidenta ČR se volba uskuteční v pátek 25. ledna
2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hod. do
14.00 hod. opět v malém sále KD Postřelmov.
Všechny informace jak volit, obdrží volič na adresu svého trvalého bydliště
v obálce spolu s kandidátními listinami kandidátů na funkci prezidenta republiky.
Při příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat příslušné volební
komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Následně volič obdrží úřední obálku a v případě, že si s sebou nevzal
hlasovací lístek, obdrží i hlasovací lístek. Potom odejde za zástěnu, kde provede
úpravu hlasovacího lístku, vloží jej do úřední obálky a vhodí do hlasovací urny.
5
Pokud se volič nebude moci ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do
volební místnosti a bude se chtít voleb zúčastnit, může před zahájením voleb požádat (buď sám, nebo prostřednictvím jiné osoby) obecní úřad a v době konání
voleb přímo předsedu okrskové komise o provedení volby do přenosné volební
schránky. Předsedové okrskových volebních komisí zajistí, aby se komise s přenosnou volební schránkou k voliči dostavila.
Využijte svého práva a poprvé v historii naší republiky zvolte svého prezidenta
České republiky.
Pokud dojde k posunutí termínu voleb na funkci prezidenta republiky ČR
budete o tom informováni prostřednictvím úřední desky obce.
ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY OÚ
Pondělí a středa: 8.00 hod. - 11.15 hod. 12.30 hod. - 17.00 hod.
Mimo uvedené úřední dny budou záležitosti občanů řešeny po předchozí
dohodě s pracovníkem OÚ.
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800.
Upozorňujeme, že pokladna OÚ bude od 2. 1. do 4. 1. 2013 uzavřena!
KONTAKTY OÚ POSTŘELMOV
Starosta obce - Jaroslav Nimrichtr
Pokladna, poplatky, pohledávky, správa hřbitova - Anna Heclová
Investice, ÚP, správ. činnost na úseku ŽP a komunikací - Marcela Peksová
Věci veřejnoprávní, pozemky obce - Luděk Nevoral
Ekonomika, účetnictví - Marcela Nimrichtrová
Matrika, evidence obyvatel - Jana Kolářová
Správa majetku, provoz kotelen - Miroslav Vláčel
FAX
Hlášení poruch - vakuová kanalizace
Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická
E-mail: [email protected]
583 480 711
583 480 712
583 480 713
583 480 714
583 480 716
583 480 717
583 480 718
583 480 719
607 892 490
721 747 718
LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRATĚ KOLEM ZÁBŘEHU
6
Mikroregion Zábřežsko zajistil pro letošní zimní sezonu údržbu lyžařských běžeckých stop na několika trasách na Zábřežsku. Jedná se o trasy:
• Zábřeh (nástup při ul. Javorová, přes Račici) – Svébohov – Zborov – Horní
Studénky – Kocanda,
• Zábřeh (nástup u lomu) – Lupěné (po tělese bývalé železniční trati) – Hoštejn,
• Lupěné – Dolní Bušínov,
• okruh na Dolním Bušínově.
TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES V POSTŘELMOVĚ
se uskuteční
v sobotu 19. 1. 2013 ve 20.00hod.
v sále tělocvičny
K TANCI I POSLECHU HRAJE "BROADWAY"
SPECIALITY MYSLIVECKÉ KUCHYNĚ
TOMBOLA: TELEVIZE, DIVOČÁCI a mnoho dalších hodnotných cen.
Předprodej vstupenek od 15. 1. 2013 - na baru Osapo Postřelmov
Srdečně zve Myslivecké sdružení Postřelmov
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
proběhne v naší obci v SOBOTU 5. LEDNA 2013 odpoledne
Organizátorem sbírky je Charita ČR. Sbírka je konána v souladu se zákonem o pořádání
veřejných sbírek. Na území děkanátu Zábřeh ji realizuje zábřežská Charita. Záměrem
koledování je bezprostřední pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Vaše domovy navštíví skupinky králů, kteří budou mít u sebe zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, keramický přívěsek s logem TS a průkazku s pověřením k provádění sbírky. Pokud Vás nezastihnou králové doma, je možnost zaslání
dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 (psát: DMS mezera KOLEDA)
Za vlídné přijetí tří králů i poskytnutý příspěvek Vám děkuje Anna Drlíková.
Při příležitosti 160. let postřelmovské hudby se koná
V sobotu dne 2. 2. 2013 od 20:00 hodin v prostorách tělocvičny
v Postřelmově.
K tanci a poslechu hraje Postřelmovská muzika a Luděk Kovář.
Předtančení, bohatá tombola a občerstvení.
Vstupné včetně místenky 70 Kč, předprodej bude probíhat od 14. 1. 2013 v KD.
7
SPORT
TJ Postřelmov – oddíl BASKETBALU
Výsledky odehraných zápasů v měsíci prosinec:
TJ Postřelmov – Mohelnice A
35 : 86
BJB Valašské Meziříčí – TJ Postřelmov 71 : 52
Tabulka:
skóre
body
1. KK Jasenice B
11 11 0 845 : 591 22
2. TJ MEZ Mohelnice A 11 9 2 886 : 659 20
3. BK Prostějov B
10 9 1 880 : 640 19
4. BJB Valašské Meziříčí
11 7 4 772 : 672 18
5. BK Lipník
11 5 6 772 : 730 16
6. TJ Šumperk B
11 5 6 758 : 723 16
7. SK UP Olomouc B
11 5 6 725 : 752 16
8. BK Olomouc
11 5 6 692 : 727 16
9. TJ Postřelmov
11 4 7 645 : 759 15
10. TJ Sigma Hranice
11 3 8 617 : 879 14
11. SK UP SBC Olomouc
11 2 9 664 : 770 13
12. TJ MEZ Mohelnice B 10 0 10 445 : 749 10
Zápasy TJ Postřelmov v lednu:
11. 1. 2013 ve 20.00 hod. SK UP Olomouc B – TJ Postřelmov
18. 1. 2013 v 18.00 hod. TJ Postřelmov – BK Lipník
25. 1. 2013 v 19.30 hod. BK Prostějov – TJ Postřelmov
Přijďte nám fandit!
(M. D.)
KULTURA V OBCI
Tříkrálové posezení s harmonikou
Neděle 6. ledna 2013 v 15.00 hod., malý sál KD
Vychutnejte si čas adventu a příjemné posezení při vínku a svíčkách s lidovou a adventní
písničkou. Společně si můžete zazpívat s Karlem Richardem Marinovem.
CESTOPISNÁ BESEDA - AZORSKÉ OSTROVY - Ivo Müller
Pondělí 7. ledna 2013 v 18.00 hod., klubovna č. 4
Sopečné ostrůvky ztracené ve vodách Atlantiku. Výstup na sopku Pico (2351 m), přechod
ostrova Sao Jorge. Rybáři, farmáři, vinaři a jachtaři. Exotické květiny a azurové laguny. Co
jsou fajas a co zažil Kryštof Kolumbus? To vše uvidíte a dozvíte se na besedě se známým
šumperským cestovatelem.
BESEDA - Jak se udržet zdravý celý rok
Pondělí 14. ledna 2013 v 16.00 hod., klubovna č. 3
Povídání se zástupkyní Miss Cosmetic o doplňcích stravy, které nám pomohou udržet se fit.
8
KONCERT KPH - Novoroční koncert
BEDŘICHU SMETANOVI S LÁSKOU
18. 1. 2013 v 17.00 hod. v KD
Skladby a dopisy skladatele a klavírního virtuóza Bedřicha Smetany
Účinkují Alfréd Strejček - recitace a Daniel Wiesner - klavír
Klavírista Daniel Wiesner jako sólista a vyhledávaný hráč vystupoval na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA a Jordánsku. V roce 1996 se stal také finalistou soutěže komorní hudby
v japonské Osace. Spolu s předními českými herci také nahrál na CD melodramy Zdeňka Fibicha.
Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české.
Doménou mediálně známého herce Alfréda Strejčka je mluvené slovo a přednes, například ve Viole
nebo v Lyra Pragensis. Po roce 1989 se zaměřil například na jevištní prezentaci biblických příběhů,
jako letitý ctitel literárního odkazu J. A. Komenského stál u zrodu projektu Vivat Comenius. Tento
koncertní program, obohacený o Strejčkův mluvený projev, byl uveden ve více než třiceti zemích a
získal několik ocenění od organizace UNESCO. Dostal více příležitostí v televizi než před filmovou
kamerou. Významnou položku ve Strejčkově práci tvoří jeho aktivity v rozhlase, kde jeho jméno
figuruje ve více než tisícovkách pořadů.
MINIGALERIE NA VERANDĚ - Poklady z půdy II.
Během měsíce ledna probíhá v Minigalerii na verandě výstava zajímavých věcí, které jistojistě potěší oko nejednoho zvědavce.
Knihovna - upozornění pro čtenáře
Knihy vypůjčené déle než tři měsíce je třeba vrátit do knihovny.
Čekají na ně další milovníci četby. Děkujeme!
Keramika pro dospělé
Vlaďka Grauová a Jitka Skálová plánují od února dalších pět keramických večerů pro dospělé, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit si krásné výrobky. Vážní zájemci se
mohou během ledna informovat v kanceláři KD.
Jóga
V úterý 8. ledna v 18.00 hod. bude zahájen cyklus dalších deseti lekcí jógy
pod vedením Jitky Čulíkové. Zájemci se mohou hlásit předem v KD.
Cena za celý blok je 250,- Kč. Kontakt: 607 504 949
(Z. H.)
ZŠ Postřelmov
Snad každý z nás vnímá ten neúprosný běh času … už jsou tady zase Vánoce. Krásné
období, zvláště pro děti, spojené hlavně s „Ježíškem“ a dárky pod stromečkem. Vánoční
atmosféra ve škole bývá vždy neopakovatelná. Vše začíná návštěvou Mikuláše s hordou
„hrůzostrašných čertů“. Stejně tomu bylo i letos. Slzičky a spousta slibů, že už se „opravdu
polepší“…, ale sáčky plné sladkostí slzy rychle osušily. Jen kdyby to odhodlání „polepšit se“
vydrželo aspoň pár dní!
9
Slavnostně nazdobená škola v druhé polovině prosince přivítala v odpoledních hodinách rodiče i prarodiče, kteří přišli na vánoční besídky 1., 2. a 5. třídy. Žáci 5. třídy nacvičili na svoji besídku pásmo zvyků a zajímavostí týkajících se nejen samotných Vánoc, ale
celého Adventu.
Předpremiéra se už tradičně konala v penzionu. Děti navíc pro babičky a dědečky přinesly přáníčka a malé dárečky. Nakonec si všichni společně zazpívali koledy.
Kulturní komise ZŠ oslovila členy pěvecké skupiny SPOZ při OÚ v Postřelmově. Stalo
se tak po jejich prvním veřejném koncertu a následných slovech chvály ze všech stran.
Ptáte se proč? Šlo o jedinečnou příležitost navázat po několika letech pauzy na tradiční
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ. Sice jsme se jako dříve nesešli v kostele, ale zážitek z koncertu byl
skvělý! Katka Kvapilová, Radka Jirásková a Jakub Nimrichter si pro děti 1. stupně připravili
skladby ze svého repertoáru a doplnili je koledami. Ty známé si zazpívali i školáci a zároveň
několik malých recitátorů předneslo vánoční básničky.
Žáci 2. stupně pojali předvánoční čas po svém. Nejdříve navštívili vánočně nazdobenou
Prahu i Olomouc, v posledním školním týdnu tohoto roku podnikli výšlap na zasněžený
Ostružník.
V měsíci prosinci si přišli na své i naši sportovci.
Hned v jeho začátku se uskutečnilo okresní finále ve florbalu, kde hoši z 8. a 9. třídy obsadili 5. místo.
12. prosince proběhlo v postřelmovské hale 2. kolo ve futsalu, v rámci akce „FOTBALEM
PROTI DROGÁM“. Přestože kluci bojovali jako lvi, do dalšího kola nepostoupili. A to
porazili Gymnázium Prostějov a s Gymnáziem Přerov remizovali.
Sportovní klání ukončil 21. prosince VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2. stupně
naší školy.
Ředitel školy Mgr. Michal Malík přeje všem pedagogům,
ostatním zaměstnancům školy, žákům
a široké veřejnosti obce Postřelmov
zdraví, štěstí a klid nejen ve dnech svátečních …
Ať je mezi lidmi více lásky a porozumění přeje autorka příspěvku.
(I. P.)
Z HISTORIE FOLKLORNÍHO SOUBORU MARKOVICE
(II. část)
Vezmeme to pěkně od počátku. Taneční složku souboru Mír, která byla založena
u pěveckého souboru v roce 1953 byla od počátku vlastně plně pod taktovkou mladých
manželů Jiřiny a Jiřího Vrbových.
Mladých lidí, kteří projevili zájem o lidovou píseň a lidový tanec bylo dost, a tak se brzy
z JKP v Postřelmově rozezněly melodie lidových písní, roztočily se suknice dívek a každou
chvíli bylo slyšet radostné juchání, smích.
Zpívalo a tančilo se všechno to, co Vrbovi i ostatní členové skupiny znali od svých
rodičů a prarodičů, od přátel a milovníků folklorního umění, kteří ochotně poskytovali do
začátků své rady a pomoc.
10
Tanečníci ale neměli své lidové kroje, proto se tento problém řešil tak, že před vystoupením vedení souboru odjelo do Olomouce, kde byla půjčovna lidových krojů, no a pak
se vystupovalo před veřejností v tom, co bylo k dispozici. Dalším oříškem byl hudební doprovod. Musel proto nastoupit sám vedoucí souboru Míra Vágner a zajistit tento chybějící
článek vlastní hrou na harmoniku.
Seznámíme vás s těmi, kteří byli přímo u zrodu. Rudolf Bezděk, Ladislav Heger,
Ing. Dušan Hošek, Jiřina Jurásková, František Katzer, Otílie Katzerová, Květa Keprtová,
Marie Kmoštincová, Valika Krejčí, Marie Kvapilová, Josef Mičunda, Josef Mouček,
Božena Možná, Jan Skýva, Alois Švestka, Terezie Švestková, Pavel Tempír, Marie Tempírová, Růžena Ucekajová, Jaromír Urban, Eva Urbanová, Jiří Vrba, Jiřina Vrbová.
Vedoucí taneční složky se pak střídali a každý z nich přinesl do práce tohoto kolektivu
něco ze svých znalostí a schopností. Jožka Mičunda vnesl do práce kolektivu něco valašského ducha. Učil chlapce tančit odzemek, nebál se jim vložit do rukou hole valašky, společně
s dívkami zvládli i základní valašské tance. Maruška Vitásková pak zavedla pravidelný metodický nácvik. Měla velký cit pro výběr folklorního materiálu z různých oblastí republiky.
Tibor Kmoštinec, který byl původem ze Slovenska dodával tancům živost a temperament.
V roce 1962 byla taneční skupina souboru Mír pozvána na soutěžní přehlídku folklorních souborů do Ostravy Poruby. Rozhodnout o tom, jestli je schopna srovnání s dalšími
kolektivy tohoto zaměření celého kraje měla komise složená ze členů Okresního poradního
sboru pro lidový tanec. Jeho předsedkyně, po shlédnutí připravovaného programu do zmiňované soutěže se nabídla, taneční složku souboru Mír pro účast v krajském kole připravit. Pro nácvik nového programu měli členové pouhé dva měsíce. Odhodlání bylo obrovské. Nácvik byl rozložen do několika dnů v týdnu. Výsledek byl zdařilý. Navíc spolupráce
s cimbálovou muzikou SPŠ automobilní v Zábřeze na Moravě přinesla své ovoce. Taneční
skupina souboru Mír Postřelmov přivezla ze soutěže za pásmo – Valašské točené – druhé
místo ve své kategorii. Získala tím nejen větší prestiž mezi folklorními soubory, ale také
nové vedení manželů Miroslava a Libuše Drtilových. Jedni z hlavních tanečníků, kterým
se to podařilo byli:
Hubert Bek, Ota Benk, Josef Beran, Pavel Štencl, Richard Horníček, Zdena Juřek,
Zdena Klapka, Ladislav Záruba, Staňa Kotrlová, Maruška Vitásková, Marie Marková,
Anna Kalbusová, Marie Kániová, Marta Hrdličková, Marie Březinová, Jana Zemanová.
Zdálo by se, že je kolektiv na nejlepší cestě ke stále vyšší úrovni. Přece ale něco chybělo.
Vlastní doprovodná muzika. Vedení souboru hledá kde se dá, až se podařilo získat nejdůležitější osobu – houslistu, který by se postavil do čela hudebního seskupení cimbálové
muziky.
A tak dovolte vzpomenout ty nejodvážnější, kteří první cimbálovou v Postřelmově rozezvučeli. Jarda Pernica – primáš, František Šembera – druhé housle, Matouš Klimek
a Zdena Janků – kontry, Stanislav Hőnig st. a Vilda Horký – klarinety, Venca Šmakal
– kontrabas, mladičký Zbyněk Hrdlička – cimbál, jeho otec pan Hrdlička – violoncello.
Touto skutečností bylo úspěšně završeno první desetiletí folkloru v Postřelmově.
Jak se rozvíjel soubor dál, o tom zase až příště. (L. D.)
11
Členové folklorního souboru Mír
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na http://postrelmov.zabrezsko.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na http://strela.postrelmov.org
12
Download

STŘELA - časopis Střela Postřelmov