Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì
PREPARAÈNÍ KURZ ORL
CHIRURGIE UCHA
A
SPÁNKOVÉ KOSTI
BRNO
25.11. - 27.11.2014
Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3
www.ecpa-cz.com
[email protected]
ÚVOD
Vážené kolegynì a kolegové,
Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Klinikou
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice a
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové zastoupenou prof. MUDr.
Viktorem Chrobokem, CSc. pøipravuje otorinolaryngologický
preparaèní kurz.
Akce bude poøádána pod záštitou Èeské spoleènosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ÈLS JEP, ve spolupráci s
Anatomickým ústavem LF MU. Vìøíme, že Vám ucelený komplex
teoretických pøednášek na dané téma s možností praktického nácviku
operaèních pøístupù a probíraných operaèních technik rozšíøí
znalosti a orientaci v ORL oboru a umožní další odborný rùst.
S pozdravem
Doc.MUDr. Igor Èižmáø, Ph.D.
Odborný garant akce
Edukaèní centrum praktické anatomie
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
Koordinátor projektu
Klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Lékaøská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze
PØEDNÁŠEJÍCÍ
MUDr. Michal Èerný, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF, FN, Hradec Králové
MUDr. Jana Dìdková
Klinika radiodiagnostiky, LF, FN, Hradec Králové
Prof. Imre Gerlinger, MD, Ph.D.
Department of ORL, University hospital Pecs, Hungary
Prim. MUDr. Jiøí Hložek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF FN u sv. Anny, Brno
As. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. LF, FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF, FN, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Otorinolaryngologická klinika, LF, FN, Ostrava
MUDr. Jan Kopøiva
Klinika radiodiagnostiky, LF, FN, Hradec Králové
MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF, FN, Hradec Králové
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,
Fakultná nemocnica a Slovenská zdravotnická Univerzita, Bratislava
Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika, LF, FN, Ostrava
BRNO 25. - 27.11.2014
MUDr. Hana Faitlová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku,
Pardubická krajská nemocnice
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poèet úèastníkù:
k praktické èásti kurzu je pøipraveno 10 pracovních míst
pro 20 úèastníkù
Registrace:
registraèní formuláø je k dispozici na
www.ecpa-cz.com
Registraèní poplatek èiní - 15 000,-Kè (vè. 21% DPH),
po registraci Vám budou zaslány platební podmínky
pro uhrazení registraèního poplatku
Poplatek zahrnuje:
odborný program, praktická cvièení, ochranný odìv,
obèerstvení o pøestávkách a obìd, spoleèná veèeøe
úèastníkù kurzu
Komunikace:
èeský jazyk, anglický jazyk
MÍSTO KONÁNÍ KURZU
Anatomický ústav LF MU
49°10'38.112"N
16°34'24.627"E
Anatomický Parkovištì
ústav
FN Brno - Bohunice
ul.Jihlavská
BRNO 25. - 27.11.2014
Anatomický ústav LF MU v Brnì je souèástí nového Univerzitního
kampusu, který se nachází v Brnì - Bohunicích. Mìstskou
dopravou je kampus vzdálen cca 20 min. od støedu mìsta. Z hlavního
vlakového i autobusového nádraží se k Anatomickému ústavu
dopravíte autobusem è. 61 (zastávka Úzká) - výstup zastávka
Kamenice, ev. autobus è. 60 (zastávka Úzká) - výstup zastávka
Nemocnice Bohunice - pøestup na autobus è. 61, 69 - výstup
zastávka Kamenice.
Jízdní øády mìstské hromadné dopravy najdete také na internetu:
www.dpmb.cz.
Souèástí AÚ je parkovištì, které je v dobì konání kurzu možné
využít.
PROGRAM 1. DEN
7,30 - 8,00 - Registrace
8,00 - 8,10 - Zahájení kurzu
8,10 - 09,30 - Teoretické lekce
Anatomie spánkové kosti
Antromastoidektomie
Zadní tympanotomie, canal wall up
Tympanotomie, myringoplastika, osikuloplastika
Èižmáø
Chrobok
9,30 - 10,00 - Obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,00 - 12,00 - Preparace - pravá strana
Antrotomie, mastoidektomie
12,00 - 13,00 - Obìd
13,00 - 15,00 - Preparace
Zadní tympanotomie, canal wall up
Tympanotomie, myringoplastika, osikuloplastika
15,00 - 15,30 - Obèerstvení
15,30 - 16,00 - Demonstrace - Stapedotomie
Chrobok, Komínek
16,00 - 18,00 - Teoretické lekce - klinické pøednášky
Terminologie chirurgie spánkové kosti
Anatomie spánkové kosti - CT
Zobrazovací techniky spánkové kosti
Vyšetøení sluchu pøed operací
Myringoplastika
Osikuloplastiky
Vyšetøení chuti
Mejzlík
Kopøiva, Dìdková
Dìdková
Zeleník
Èerný
Komínek
Faitlová
19,30 - Spoleèná veèeøe úèastníkù kurzu
PROGRAM 2. DEN
Mejzlík
Chrobok
9,30 - 10,00 - Obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,00 - 12,00 - Preparace - levá strana
Stapedotomie, stapedektomie
Meatální kožní laloky, kanalplastika, tympanomeatální lalok
12,00 - 13,00 - Obìd
13,00 - 15,00 - Preparace
Canal wall down
Exenterace a exteriorizace pneumatického systému
Mastoid tip resekce
Subtotální petrosektomie
Dekomprese lícního nervu
15,00 - 15,30 - Obèerstvení
15,30 - 16,00 - Demonstrace
Kochleární implantace
Middle fossa approach - facial n. exploration
16,00 - 18,00 - Teoretické lekce
Chirurgie fixace tømínku
Endoscopic ballon catheter dilatation
Transmastoid and middle fossa approach
facial nerve exploration, when and how?
Endoskopie støedního ucha
Profant, Komínek
Gerlinger
Smilek
Gerlinger
Gerlinger
Profant
BRNO 25. - 27.11.2014
8,00 - 09,30 - Teoretické lekce
Stapedotomie step by step
Meatoplastika, kanalplastika
Canal wall down
Subtotální petrosektomie
Dekomprese lícního nervu
PROGRAM 3. DEN
8,00 - 09,30 - Teoretické lekce
Anatomie a variability lícního nervu
Kochleární implantace step by step
Infratemporal fossa typ A step by step
Komínek
Komínek
Chrobok
9,30 - 10,00 - Obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,00 - 12,00 - Preparace - pravá strana
Kochleární implantace
Subtotální petrosektomie
Infratemporal fossa typ A
Dekomprese a transpozice lícního nervu
12,00 - 13,00 - Obìd - pøesun na praktická cvièení
13,00 - 15,00 - Preparace - levá strana
Pokraèování
15,00 - 15,30 - Obèerstvení
15,30 - 16,00 - Demonstrace
Vnitøní zvukovod
Chovanec
16,00 - 17,30 - Teoretické lekce
Chirurgie zlomeniny spánkové kosti
Chirurgie laterální baze lební
Chirurgická léèba vertiga
Chrobok
Chovanec
Chovanec
17,30 - Zakonèení kurzu
UBYTOVÁNÍ
Úèastníci kurzu si ubytování zajišují individuálnì s odkazem na
rezervaci pro spoleènost ECPA-CZ,o.p.s.
Nad Pisárkami 1
623 00 Brno CZ
[email protected]
www.hotelmyslivna.cz
telefon: +420 - 547 107 111
+420 - 547 107 555
fax:
+420 - 547 107 707
GPS: šíøka N 49°188´12"
délka E 16°533´71"
Cena : od 950,-Kè
BRNO 25. - 27.11.2014
HOTEL MYSLIVNA BRNO ***
Vzdìlávací akce je poøádaná dle Stavovského pøedpisu
ÈLK è.16 a je ohodnocena ...... kredity.
Evidenèní èíslo akce ...........
PARTNEØI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU
Download

Program kurzu ke stažení - Edukační centrum praktické anatomie