VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Úvodní slovo předsedy
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti. K jejím základům patří úspěšné využívání
evropských dotací ve prospěch obcí, neziskových organizací či podnikatelů na území Luhačovského Zálesí, vlastní projektové aktivity a výstupy a rovněž přinášení inovativních řešení do marketingových aktivit v regionálním cestovním ruchu Výroční zpráva si klade za cíl také informovat o tom,
jaké jsou základní cíle a principy společnosti nebo jaké jsou její plány a vize na následující rok.
Koncem roku 2012 jsme provedli hodnocení v pořadí již čtvrtého roku naplňování našeho Strategického plánu LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu
ve výši přibližně 30,5 mil. Kč, což rozhodně není malá částka. Za jejich pomoci se opravila celá řada
budov veřejné infrastruktury, neziskové organizace vybavily své klubovny a provozovny a někteří
podnikatelé mohly konečně rozjet projekty, které plánovali.
Už nyní je však zřejmé, že Luhačovské Zálesí, o. p. s. se stalo důležitým partnerem pro obce a další významné subjekty regionu v realizaci jejich vlastní ambicí a cílů. I proto je naší povinností
prosazovat to, aby naše společnost pokračovala ve svých záměrech a v podpoře svých partnerů
i po ukončení aktuálního programovacího období v roce 2013.
Přeji Vám hodně zdaru do Vaší činnosti,
František Kolařík
předseda Luhačovského Zálesí, o. p. s.
strana 1
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
1.
2.
3.
4.
5.
Předmět výroční zprávy Společnosti za rok 2012
Charakteristika Luhačovského Zálesí
Charakteristika Společnosti a jejích orgánů
Přehled činnosti Společnosti v roce 2012
Hospodaření Společnosti v roce 2012
strana 2
3
4
5
12
21
1
Předmět výroční zprávy Společnosti za rok 2012
Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, IČ: 277 35 109, zpracovala výroční zprávu
o činnosti a hospodaření za rok 2012 v souladu se zákonem č. 230/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a Statutem společnosti, přijatým správní radou Společnosti dne 5. dubna
2011.
Cílem této výroční zprávy je informovat plénum společnosti a širokou veřejnost o činnosti
společnosti v roce 2012 a předložit zprávy o úrovni hospodaření s majetkem, plnění rozpočtu
a o finanční situaci Společnosti v tomtéž roce.
Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti přezkoumává roční účetní závěrku a výroční
zprávu Společnosti. O výsledku šetření informuje písemně správní radu.
Správní rada Společnosti schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti.
Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o. p. s. za rok 2012 je veřejně přístupná na internetových
stránkách www.luhacovskezalesi.cz a taktéž je kdykoliv k nahlédnutí v sídle a sekretariátu Společnosti.
strana 3
Realizace strategického plánu Leader v Luhačovském Zálesí
2
Charakteristika Luhačovského Zálesí
Luhačovské Zálesí je situováno ve východní části České republiky a je součástí Zlínského kraje.
Můžeme jej chápat jednak jako svébytný etnografický subregion, ležící na hranicích Valašska,
Slovácka a Hané. Aktuálně mnohem rozšířenější vnímání je však určení Luhačovského Zálesí
jako teritoria územní působnosti mikroregionu Luhačovské Zálesí a rovněž obecně prospěšné
společnosti Luhačovské Zálesí.
V rámci takto pojímaného regionu Luhačovské Zálesí můžeme celkově identifikovat 22 obcí.
Podrobnější tabulka členění týkající se základních informací o MAS je uvedena níže. Je zde také
znázorněna mapa území Luhačovského Zálesí k 31. 12. 2012.
Seznam obcí Luhačovského Zálesí v abecedním pořadí je následující:
Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní
Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice,
Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné a Velký Ořechov.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS
Stav k 31. 12. 2011
Stav k 31. 12. 2012
22
22
24 010
23 773
225,66
225,66
Počet členů
56
57
Z toho veřejný sektor
25
25
Z toho neveřejný sektor
31
32
Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha MAS (km )
2
ADMINISTRATIVNÍ MAPA
LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ
strana 4
3
Charakteristika Společnosti a jejích orgánů
Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, byla zapsána do rejstříku obecně prospěných společností u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007.
Sídlo Společnosti se nachází ve Slavičíně, ulice Osvobození, č. p. 25, PSČ 763 21. Sekretariát
Společnosti je situován na Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice. Předsedou Společnosti je z titulu předsedy správní rady František Kolařík. Ředitelem společnosti je
RNDr. Roman Kašpar.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Organizační struktura Luhačovského Zálesí, o. p. s. v roce 2012
Správní rada:
František Kolařík
-
předseda správní rady společnosti
starosta obce Březůvky
člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ing. Olga Tkáčová
-
starostka městyse Pozlovice
předsedkyně Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ing. Miroslav Majíček
-
starosta obce Velký Ořechov
člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ing. Jaroslav Končický
-
starosta města Slavičín
člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Mgr. Božena Filáková
Zdeněk Džoganik
-
ředitelka Nadace Jana Pivečky
jednatel System Plus, s.r.o.
Ing. Jiří Šulák
-
předseda dozorčí rady společnosti
starosta obce Doubravy
Stanislav Bartoš
-
starosta obce Ludkovice
Vojtěch Josefík
-
starosta obce Biskupice
Dozorčí rada:
strana 5
Zakladatel společnosti:
Mikroregion Luhačovské Zálesí
-
zastoupen předsedkyní Ing. Olgou Tkáčovou
-
statutární zástupce společnosti
-
projektová manažerka společnosti
projektová manažerka společnosti
Ředitel společnosti:
RNDr. Roman Kašpar
Zaměstnanci LZ, o. p. s.:
Ing. Magda Hlavičková
Bc. Zuzana Valášková
Organizační struktura Místní akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí v roce 2012
Výběrová komise:
Ing. Jaroslav Končický
Ing. Bc. Marie Semelová
Ing. Marek Prachař
Ing. Jiří Šulák
Mgr. Milena Tománková
Ing. Antonín Gbelec
Ing. Miroslav Papoušek
Mgr. Lenka Semelová
Tomáš Voráček
Zdeněk Džoganik
-
starosta města Slavičín
místostarostka města Luhačovice
starosta obce Provodov
starosta obce Doubravy
ředitelka Charity sv. Vojtěcha
jednatel Slavičínských Lesů s. r. o.
jednatel Služeb městyse Pozlovice s. r. o.
ředitelka Charity Svaté rodiny Luhačovice
ředitel Hotelu Vega, s. r. o.
jednatel Systemu plus Zlín, s. r. o.
Programový výbor:
Ing. Olga Tkáčová
Ing. Stanislav Jurák
František Koudelka
Mgr. Šárka Černíčková
Ing. Petra Kročilová
-
starostka městyse Pozlovice
statutární zástupce TJ Sokol Pozlovice
soukromý zemědělec
fyzická osoba
fyzická osoba
Výkonný monitorovací výbor:
Břetislav Šuranský
Ing. Miroslav Majíček
Mgr. Marek Nesázal
Adam Tkáč
MVDr. Josef Slovák
-
starosta obce Dobrkovice
starosta obce Velký Ořechov
fyzická osoba
fyzická osoba
jednatel ZDV Strážná
Plénum:
V roce 2012 se členská základna rozšířila o 1 nového člena. Jedná se o zástupce ze soukromého sektoru. Tímto se počet členů Luhačovského Zálesí, o. p. s. zvýšil na 57.
strana 6
Soukromý sektor
Název
subjektu
Zástupce
Stav k 31. 12.
2011
Stav k 31. 12. 2012
1A. Mgr. Marek Nesázal
Mgr. Marek
Nesázal
V Drahách
867 763 26
Luhačovice
730730/4158
2A. MDP GEO, s. r. o.
Mudrák, Stanislav,
Ing.
Masarykova
202 763 26
Luhačovice
25588303
3A. ZÁLESÍ a. s.
Ing. Josef Hampl
Uherskobrodská
119 763 26
Luhačovice
00135143
4A. Nadace Jana Pivečky
Mgr. Božena
Filáková
Horní náměstí
111 763 21 Slavičín
65792424
5A. Tělovýchovná jednota
SOKOL POZLOVICE
Ing. Stanislav Jurák
Pozlovice 361 763 26
Pozlovice
18810748
6A. František Koudelka
František Koudelka
Podhradí 44 763 2
Podhradí
740802/4141
7A. Zemědělské družstvo
vlastníků Strážná, družstvo
MVDr. Josef Slovák
8A. INTER ZNOJEMIA Group,
a. s.
Ing. Ivan Klajmon
9A. HOTEL VEGA, s. r. o.
Tomáš Voráček
10A. Adam Tkáč
Adam Tkáč
11A. Intec, s. r. o.
Jaroslav Pečeňa
12A. Slavičínské lesy s. r. o.
Březůvky 253 763 45
Březůvky
25349082
A. Václavíka
336 763 26 Pozlovice
26910420
Pozlovice 99 763 26
Pozlovice
64509761
Nivy I. 259 763 26
Pozlovice
870523/4560
Průmyslový areál
0288 763 21 Slavičín
60912189
Ing. Antonín Gbelec
Osvobození
25 763 21 Slavičín
26962161
13A. Libor Skládal
Libor Skládal
Lipová 89 763 21
Slavičín
721119/4199
14A. R-Ego
Mgr. Naděžda
Zemánková
Náměstí Mezi Šenky
19 763 21 Slavičín
70885605
15A. BiFU
Stanislav Duháň
Nádražní 298 763 26
Luhačovice
69669724
16A. ZO ČSŽ Pozlovice
Marta Vlková
Nivy II. 274 763 26
Pozlovice
00442801
17A. Josef Svízela
Josef Svízela
Velký Ořechov
215 763 07 Velký
Ořechov
690809/4160
18A. Jan Žák
Jan Žák
Poteč 89 766 01
Valašské Klobouky
850718/4532
19A. Ing. Petra Kročilová
Ing. Petra Kročilová
Ant. Václavíka
341 763 26 Pozlovice
845418/4145
20A. Mgr. Šárka Černíčková
Mgr. Šárka Černíčková
Nevšová 128 763 21
Slavičín
655212/0817
strana 7
Soukromý sektor
Název
subjektu
Zástupce
Stav k 31. 12.
2011
Stav k 31. 12. 2012
21A. Ing. Eva Gergelová
Ing. Eva Gergelová
Nivy I. 255 763 26
Pozlovice
846004/4142
22A. Tenisový klub Slavičín
Ing. Petr Unzeitig
Mladotická
738 763 21 Slavičín
26624729
23A. Václav Sedlář, starší
Václav Sedlář
starší
K Přehradě
38 763 26 Pozlovice
580929/0278
24A. Václav Sedlář, mladší
Václav Sedlář,
mladší
K Přehradě
38 763 26 Pozlovice
890302/4460
25A. Lázně Luhačovice, a. s.
MUDr. Eduard
Bláha
Lázeňské náměstí
436 763 26 Luhačovice
46347828
26A. Služby městyse Pozlovice s. r. o.
Ing. Miroslav Papoušek
Hlavní 51 763 26
Pozlovice
29218934
27A. Sbor dobrovolných
hasičů Podhradí
Alois Skovajsa
Podhradí 53 763 26
Podhradí
68729677
28A. Charita sv. Vojtěcha
Slavičín
Mgr. Milena Tománková
Komenského
115 763 21 Slavičín
70435618
29A. Charita Svaté rodiny
Luhačovice
Mgr. Lenka Semelová, DiS.
Hradisko 100 763 26
Luhačovice
73633071
30A. TJ Sokol Petrůvka
Ing. Miroslav Maca
Petrůvka 90 763 21
Petrůvka
15549399
Pod Větrníkem
98 763 26 Pozlovice
62180118
Kelníky 28 763 07
Velký Ořechov
25558021
Stav k 31. 12.
2011
Stav k 31. 12. 2012
31A. Junák - svaz skautů
a skautek ČR, středisko Fran- Oskar Bartoš
tiška Matulíka Pozlovice
32A. System plus Zlín, s. r. o.
Zdeněk Džoganik
Veřejný sektor
Název
subjektu
Zástupce
1B. Obec Biskupice
Vojtěch Josefík
Biskupice
120 763 41
Biskupice
00283771
2B. Obec Bohuslavice u Zlína
Ing. arch. Jana
Puškáčová
Bohuslavice
u Zlína 185 763 51
Bohuslavice u Zlína
00283789
3B. Obec Březnice
Josef Hutěčka
Březnice 485 760 01
Zlín
48471828
4B. Obec Březůvky
František Kolařík
Březůvky 1 763 45
Březůvky
00283843
5B. Obec Dobrkovice
Břetislav Šuranský
Dobrkovice
61 763 07 Dobrkovice
00568538
6B. Obec Dolní Lhota
Jaroslav Masař
Dolní Lhota 1 763 23
Dolní Lhota
00283878
strana 8
Název
subjektu
Zástupce
Stav k 31. 12.
2011
Stav k 31. 12. 2012
Doubravy 45 763 45
Doubravy
00283886
Horní Lhota
27 763 23 Horní
Lhota
00568554
7B. Obec Doubravy
Ing. Jiří Šulák
8B. Obec Horní Lhota
Ladislav Jakubčák
9B. Obec Hřivínův Újezd
Josef Pospíšil
Hřivínův Újezd
50 763 07 Hřivínův
Újezd
00283983
10B. Obec Kaňovice
Jiří Mikel
Kaňovice 45 76341
Kaňovice
00226238
11B. Obec Kelníky
Zdeněk Džoganik
Kelníky 1 763 07
Kelníky
00568589
12B. Obec Ludkovice
Stanislav Bartoš
Ludkovice 44 763 41
Ludkovice
00284157
13B. Město Luhačovice
Ing. Marie Semelová
Náměstí 28. října
543 763 26 Luhačovice
00284165
14B. Obec Petrůvka
Ing. Josef Pučalík
Petrůvka 90 763 21
Petrůvka
68731957
15B. Obec Podhradí
František Koudelka
Podhradí 41 763 26
Podhradí
48471798
16B. Městys Pozlovice
Ing. Olga Tkáčová
Hlavní51 763 26
Pozlovice
00568708
17B. Obec Provodov
Ing. Marek Prachař
Provodov 233 763 45
Provodov
00284378
18B. Obec Rudimov
Ing. Stanislav
Franc
Rudimov 81 763 21
Rudimov
46276050
19B. Obec Sehradice
Silvie Pospíšilová
Sehradice 64 763 23
Sehradice
00568724
20B. Město Slavičín
Ing. Jaroslav Končický
Osvobození
25 763 21 Slavičín
00284459
21B. Obec Slopné
Ing. Antonín Váňa
Slopné 112 763 23
Slopné
00568732
22B. Obec Velký Ořechov
Ing. Miroslav Majíček
Velký Ořechov
19 763 07 Velký
Ořechov
00284637
23B. Mikroregion Luhačovské Zálesí
Ing. Miroslav Papoušek
Náměstí 28. října
543 763 26 Luhačovice
70287201
Školní 822 763 21
Slavičín
46276327
Masarykova
101 763 26 Luhačovice
61715999
24B. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Mgr. Josef Maryáš
Slavičín
25B. Střední odborná škola
Luhačovice
strana 9
PaeDr. Karel Milička
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Luhačovské Zálesí, o. p. s. bylo založeno 10. dubna roku 2007, kdy došlo právní transformaci již
existujícího základního kamene MAS na obecně prospěšnou společnost, jejíž součástí je rovněž
Místní akční skupina. Jediným zakladatelem Společnosti se stal Mikroregion Luhačovské Zálesí,
IČ: 702 87 201.
V souladu se Statutem společnosti je zřízena MAS jako jeden z orgánů společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. Zájemci o spolupráci a členství v MAS mohou přistoupit podpisem Rámcové
partnerské smlouvy. Vždy však musí být naplněno pravidlo, že maximálně 49 % členů budou
zástupci veřejného sektoru a minimálně 51 % členů budou zástupci podnikatelské a neziskové
sféry. Statutární zástupci všech členských subjektů společně tvoří plénum MAS.
CÍLE A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ:
• koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu,
• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
• podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
• výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ.
Dále se společnost zřizuje za účelem realizace místní rozvojové strategie v
LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ:
•
•
•
•
•
•
vypisování Výzev pro předkládání projektů,
hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií,
výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů,
evidence a monitorování realizace projektů,
celková administrace strategie,
zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat poskytované služby.
strana 10
PROFIL SPOLEČNOSTI
Kdo jsme?
• jsme obecně prospěšná společnost, která vznikla z iniciativy Mikroregionu Luhačovské
Zálesí za účelem koordinace rozvoje regionu Luhačovské Zálesí,
• pod naše křídla patří MAS Luhačovské Zálesí, která funguje na principu LEADER a za
spolupráce veřejného a soukromého sektoru se snaží zlepšovat podmínky na našem
venkově.
Co je naším cílem?
•
•
•
•
pomáhat při obnově a rozvoji regionu Luhačovské Zálesí,
koordinovat rozvojové projekty na území Luhačovského Zálesí,
vytvářet destinační oblast v Luhačovském Zálesí s širokou produktovou nabídkou,
propagovat Luhačovské Zálesí, jeho přírodní, kulturní, společenské, historické
a volnočasové bohatství,
• podávat pomocnou ruku všem subjektům na území Luhačovského Zálesí při realizaci
jejich rozvojových projektů a záměrů.
Co nabízíme?
• bezplatné dotační poradenství – od prvotního nápadu až po výběr vhodného dotačního
programu,
• kompletní zpracování žádostí o dotaci do různých dotačních programů – studie
proveditelnosti, osnovy projektů, analýzy nákladů a užitků, soulady se strategickými
dokumenty apod.,
• realizace vzdělávacích seminářů, přednášek a workshopů,
• informační a konzultační činnost v oblasti regionálního rozvoje, dotačních projektů,
destinačního marketingu a managementu aj.,
• dotační management – administrace a management projektů,
• realizaci integrovaných rozvojových projektů v rámci regionu – společná propagace,
rozvoj turistické a volnočasové infrastruktury, vzdělávací projekty, příprava turistických
produktů a balíčků apod.
strana 11
4
Přehled činnosti Společnosti za rok 2012
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Za období kalendářního roku 2012 se jednotlivé orgány obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí sešly celkem 10 x. Jednotlivá zasedání byla zpravidla svolána na základě výzvy
ředitele Luhačovského Zálesí, o. p. s. v souladu se Statutem společnosti.
Správní rada Společnosti uskutečnila v roce 2012 celkově 2 zasedání, na kterých kontrolovala
činnost společnosti za uplynulé období a rozhodovala o použití finančních prostředků.
Dozorčí rada Společnosti zasedala celkem 2 x, a to zpravidla na společném jednání se správní
radou Společnosti.
Plénum MAS Luhačovské Zálesí zasedalo v uplynulém období celkem 2 x a jednalo o činnosti
MAS za uplynulý rok.
Výběrová komise MAS Luhačovské Zálesí se sešla celkem na 2 x, přičemž předmětem zasedání
byl výběr projektů v souvislosti s 6. a 7. Výzvou MAS Luhačovské Zálesí.
Programový výbor MAS Luhačovské Zálesí se v roce 2012 sešel celkem 2 x. Zpravidla projednával náležitosti spojené s 6. a 7. Výzvou MAS a schvaloval rozhodnutí výběrové komise MAS.
SEZNAM ČINNOSTÍ ZA ROK 2012
Obsah činnosti společnosti za rok 2012
A)
Realizace Strategického plánu LEADER | LEADER
B)
Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí | MLZ
C)
Projektová činnost | PROJEKTY & DOTACE
D)
Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí a Resortu
Luhačovice | DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE
E)
Destinační management a marketing Jižní Valašsko | DMM JIŽNÍ VALAŠSKO
F)
Síťování místních výrobků na Valašsku | PRAVÉ VALAŠSKÉ
G)
Interní procesy společnosti | OSTATNÍ
strana 12
A)
REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER | LEADER
Realizace místní rozvojové strategie je v Luhačovském Zálesí uskutečňována pomocí Místní
akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí. Ta svou strategii uskutečňuje pomocí metody LEADER
a Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“. Díky
této metodě se podařilo prostřednictvím MAS přinést v posledních čtyřech letech přes 30,5
mil. Kč dotací na místní projekty.
V roce 2012 byly vyhlášeny v rámci realizace místní rozvojové strategie 2 výzvy pro příjem Žádostí o dotaci. Dohromady bylo v rámci těchto výzev zaregistrováno 27 projektů v celkové výši
přesahující 11,8 mil. Kč. V letošním roce lze spatřit opět větší zájem ze strany žadatelů, jelikož
byl zaznamenán převis poptávky nad nabídkou. Po posouzení projektů výběrovou komisí MAS
a následné administraci ze strany správce dotace (Státní zemědělský intervenční fond) došlo
ke schválení celkem 23 projektů. Některé z nich již byly do konce roku 2012 dokončeny, mnohé
jsou aktuálně ve fázi realizace či realizovány budou v roce 2013.
Stručný seznam aktivit v souvislosti s realizací SPL v roce 2012
Leden
1)
Příprava výzvy 06/2012
Únor
1)
2)
Vyhlášení výzvy 06/2012, vyhlášeny byly Fiche č. 1,7 a 8
Ukončení 6. Výzvy MAS – přijaty celkem 4 projekty
• celkový rozpočet předložených projektů 3 432 562,00 Kč
• celková požadovaná dotace u předložených projektů 2 084 581,00 Kč
Březen
1)
2)
3)
Zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti
s kontrolou a výběrem předložených projektů
• podpořeny 4 projekty ze 4 podaných
• celkový rozpočet podpořených projektů 3 432 562,00 Kč
• celková dotace 2 084 581,00 Kč
Registrace vybraných projektů z výzvy 06/2012 na RO SZIF
Příprava Grantového schéma v Luhačovském Zálesí 2012
Duben
1)
2)
Administrativní opravy vybraných projektů z výzvy 06/2012
Zahájení Grantového schéma v Luhačovském Zálesí 2012
Květen
1)
Dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů,
zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství,
informační a propagační aktivity
Červen
1)
Dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů,
zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství,
informační a propagační aktivity
Červenec
1)
Příprava podkladů na hodnocení MAS
Srpen
1)
Příprava výzvy 07/2012
strana 13
Září
1)
Vyhlášení výzvy 07/2012, vyhlášeny byly Fiche č. 2, 3, 4, 6, 7 a 8
Říjen
1)
3)
Ukončení 7. Výzvy MAS – přijato celkem 23 projektů
• celkový rozpočet předložených projektů 11 850 277,00 Kč
• celková požadovaná dotace u předložených projektů 6 484 337,00 Kč
Zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti
s kontrolou a výběrem předložených projektů
• podpořeno 19 projektů z 23 podaných
• celkový rozpočet podpořených projektů 9 680 277,00 Kč
• celková dotace 5 184 346,00 Kč
Registrace vybraných projektů z výzvy 07/2012 na RO SZIF
Listopad
1)
Ukončení Grantového schéma v Luhačovském Zálesí 2012
Prosinec
1)
2)
Administrativní opravy vybraných projektů z výzvy 07/2012
Příprava výzvy 08/2013
2)
Seznam schválených projektů 6. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí
Žadatel
Název projektu
Hotel Vega, s. r. o.
Zkvalitnění
volnočasové
nabídky
v Luhačovském
Zálesí
Skamba, s. r. o.
Celkové výdaje
projektu (v Kč)
Požadovaná
862 562,00 Kč
433 281,00 Kč
SkambaPark –
místo, kde to žije!
1 200 000,00 Kč
554 331,00 Kč
Městys Pozlovice
Multifunkční
centrum
1 200 000,00 Kč
Jurkovičův svět, o. s.
Královstvím
rozhlednovým – 1.
etapa
Celkem
170 000,00 Kč
3 432 562,00 Kč
900 000,00 Kč
151 300,00 Kč
2 038 912,00 Kč
Výzva s pořadovým číslem 6 byla vyhlášena na začátku roku 2012. Podpořeny byly všechny 4
podané projekty. Žadatelé, kteří získali podporu v této výzvě, byly především obce a neziskové
organizace. Nejčastěji byly podávány žádosti zaměřené na zvýšení atraktivity a vybavenosti
území pro cestovní ruch a rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu. Jeden projekt se týkal obnovy budovy občanské vybavenosti.
strana 14
Seznam schválených projektů 7. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí
Žadatel
Václav Sedlář
HD GEO, s. r. o.
Tomáš Viktorin
Jan Žák
Obec Bohuslavice
u Zlína
Městys Pozlovice
Obec Hřivínův Újezd
Obec Slopné
Obec Velký Ořechov
Obec Sehradice
strana 15
Název projektu
Celkové výdaje
projektu (v Kč)
Modernizace dílny
mikropodnikatele
218 120,00 Kč
99 954,00 Kč
215 383,00 Kč
96 922,00 Kč
1 197 600,00 Kč
399 020,00 Kč
614 400,00 Kč
291 840,00 Kč
417 817,00 Kč
249 574,00 Kč
154 320,00 Kč
90 020,00 Kč
730 733,00 Kč
427 761,00 Kč
263 250,00 Kč
167 031,00 Kč
893 301,00 Kč
493 515,00 Kč
324 399,00 Kč
232 616,00 Kč
Inovacemi
k inovativnímu
podnikání
Stavební úpravy
objektu B39
Průmyslový
areál Slavičín
Welfare zvířat,
welfare farmáře
Úprava
okolí kaple
v Bohuslavicích
u Zlína
Pozlovice
krásnější
Hřivínův Újezd
- rychlejší
průjezd
Obnova zeleně
v centrální části
obce Slopné
Oprava
komunikace
na hřbitově
Nová hlášení
s novým
rozhlasem
Požadovaná
Žadatel
Římskokatolická farnost Luhačovice
Obec Petrůvka
Obec Březnice
Město Slavičín
Myslivecké sdružení
Kříby Bohuslavice Březnice
Základní škola Slavičín
- Malé Pole, příspěvková organizace
Občanské sdružení
Název projektu
Celkové výdaje
projektu (v Kč)
Nákup techniky
na údržbu
veřejných
prostranství
349 100,00 Kč
247 861,00 Kč
208 260,00 Kč
121 485,00 Kč
1 140 576,00 Kč
495 982,00 Kč
1 088 621,00 Kč
498 839,00 Kč
517 564,00 Kč
362 294,00 Kč
844 833,00 Kč
495 152,00 Kč
174 000,00 Kč
121 800,00 Kč
58 000,00 Kč
52 200,00 Kč
270 000,00 Kč
240 300,00 Kč
9 680 277,00 Kč
5 184 166,00 Kč
Multifunkční
dům - tlukoucí
srdce obce
Petrůvka
Mateřská škola srdce obce
Letní kino partner pro
hezké večery
Modernizace
myslivecké
chaty MS Kříby
Bohuslavice Březnice
ZŠ Malé Pole rekonstrukce
hřiště
Nákup vybavení
pro kulturní
vyžití
Trasa
uměleckých
ptačích krmítek
Luhačovický okrašlova- a budek cí spolek CALMA, o. s.
Tématická pěší
stezka ve stylu
externí výstavní
galerie
Královstvím rozJurkovičův svět o. s.
hlednovým - 2.
etapa
UnArt Provodov
Celkem
strana 16
Požadovaná
Výzva s pořadovým číslem 7 byla vyhlášena na začátku měsíce září 2012. Podpořeno mohlo
být jen 19 projektů z 23 podaných a celková výše podpory na tuto výzvu činila necelých 5,2 mil
Kč. Žadatelé, kteří získali podporu v této výzvě, byly především obce a neziskové organizace,
avšak i pár podnikatelů se zapojilo do této výzvy. Nejčastěji byly podávány žádosti na obnovu
technických infrastruktur obcí, obnovu budov občanské vybavenosti, úpravy veřejných prostranství nebo nákup nového vybavení. Mimo to zde bylo ale také pár projektů zaměřených
na vznik nových forem cestovního ruchu.
B) ADMINISTRACE AGENDY MIKROREGIONU LUHAČOVSKE ZÁLESÍ | MLZ
Na základě smluvního ujednání administrovala společnost v průběhu celého roku 2012 část
agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Tato činnost se skládala z následujících aktivit:
• účast na jednáních MLZ vedených v souvislosti s realizovanými projekty
• příprava a realizace zasedání orgánů MLZ
• sběr projektových záměrů a sledování možnosti využití dotačních titulů pro členy MLZ
– dotační poradenství
• marketingové aktivity mikroregionu
• propagace mikroregionu
• obecné poradenství
• realizace následujících projektů:
o
Kompostujeme v Luhačovském Zálesí | OPŽP
o
Bílou stopu Zálesím | PRV
o
Naučné stezky Luhačovským Zálesím - 3. etapa | MMR ČR
o
Modernizace infrastruktury v území Bílých Karpat | FMP
o
Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina
a Luhačovské Zálesí | OPPS SR - ČR
o
Kompostujeme v Luhačovském Zálesí - 2. etapa | OPŽP
C)
PROJEKTOVÁ ČINNOST | PROJEKTY & DOTACE
Kromě primárních aktivit Společnosti souvisejících s realizací místní rozvojové strategie Luhačovské Zálesí, o. p. s. funguje jako servisní organizace pro přípravu dotačních projektů, žádostí
o dotace, administraci realizujících se projektů a další podpůrné činnosti v regionu.
Mezi základní projektové činnosti Společnosti se v loňském roce řadily tyto aktivity:
• příprava a managament projektů pro naše partnery,
• bezplatné poradenství a konzultační činnost včetně sběru projektových záměrů.
V roce 2012 bylo pod hlavičkou společnosti Luhačovské Zálesí o. p. s. připraveno celkem 22 žádostí o dotaci, které žádaly o finanční podporu z různých národních či evropských dotačních titulů. Celková výše rozpočtů předložených projektů dosahovala 37 101 487,00 Kč, požadovaná
dotace činila 25 533 420,00 Kč, přičemž dotace dosud získaná byla ve výši 17 669 477,00 Kč.
Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí došlo ke zhotovení dalších 19 projektových
žádostí. Celková výše rozpočtů projektů ve spolupráci s MLZ dosahovala 12 015 641,00 Kč, požadovaná dotace činila 6 530 753,00 Kč, přičemž dotace získaná byla ve výši 5 817 781,00 Kč.
Celkově tak došlo v rámci aktivit společnosti Luhačovské Zálesí k přípravě 41 projektových žádostí, z toho 33 z nich bylo úspěšných a 8 neuspělo. Celková výše rozpočtů všech připravených
projektů dosahovala 49 117 128,00 Kč, požadovaná dotace činila 32 064 173,00 Kč, přičemž
dotace dosud získaná je ve výši 23 487 258,00 Kč.
strana 17
D)
DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ A RESORTU
LUHAČOVICE | DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE
Mimo výše zmíněné aktivity lze činnost Luhačovského Zálesí, o. p. s. dále zahrnout do oblasti
rozvojových projektů v regionu a rovněž do oblasti destinačního managementu a marketingu
Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice. Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit:
• intenzifikace spolupráce s relevantním i aktéry CR v Luhačovském Zálesí,
• vznik Resortu Luhačovice a webového portálu www.resort-luhacovice.cz
• vznik dalších komunikačních kanálů Resortu http://www.facebook.com/ResortLuhacovice
• účast na veletrzích CR, prezentace na zasedáních PS Cestovní ruch, akce CzechTourism,
• marketingové aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu
• vytvoření turistického portálu v rámci www.luhacovskezalesi.cz
• vytvoření microsite na top produkty CR v regionu:
o www.bezky.luhacovskezalesi.cz
o www.naucnestezky.luhacovskezalesi.cz
• příprava projektu Klastry cestovního ruchu – Luhačovice a Trenčianské Teplice
E)
DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING JIŽNÍ VALAŠSKO | DMM JIŽNÍ VALAŠSKO
V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2011 k faktickému vzniku destinačního managementu Jižního Valašska. Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit:
• realizace projektu Jižní Valašsko | Trnková stezka – PRV ČR (2. etapa),
• realizace projektu Jižní Valašsko | Trnková stezka – MMR ČR (3. etapa),
• zahájena realizace Turistického a edukačního střediska Jižního Valašska (TES JV),
• administrace webového portálu | www.jiznivalassko.cz
• další komunikační kanály:
o Facebook | http://www.facebook.com/jiznivalassko.cz
o YouTube | http://www.youtube.com/user/jiznivalassko?feature=mhee
o Pinterest | http://pinterest.com/jiznivalassko/
• marketingové aktivity Jižního Valašska a související propagace regionu
F)
SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU | PRAVÉ VALAŠSKÉ
V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2012 ke vzniku nové formy propagace místních
výrobků veřejnosti. Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit:
• zpracování studie území a databáze regionálních výrobců, řemeslníků
a poskytovatelů služeb,
• řípravná fáze na vytvoření regionální známky (návrhy názvu, grafické návrhy, veřejné
projednání a veřejný výběr názvu regionální známky a grafické podoby),
• zpracování marketingové strategie a grafického manuálu,
• konání farmářského trhu ve Slavičíně,
• zasedání certifikační komise,
• jednání koordinační pracovní skupiny,
• vytvoření internetových stránek regionální značky www.pravevalasske.cz,
• workshopy zaměřené na síťování místních produktů, výrobků a služeb.
strana 18
G)
INTERNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI | OSTATNÍ
Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit:
• zahájena realizace nové kanceláře a školícího centra společnosti
• vznik zázemí pro činnost společnosti 2014 +,
• systematizace personální základny společnosti (3 kmenoví + 5 stálých externích
pracovníků),
• systematizace interního uspořádání společnosti (software, systém řízení, strategické
plánování),
• realizace činností společnosti dle VIZE 2012 – 2015.
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013
A)
Realizace Strategického plánu LEADER | LEADER
• administrace a realizace místní rozvojové strategie v regionu
• příprava a realizace poslední Výzvy 08/2013 v rámci programovacího období
• dotační a informační servis pro zájemce o realizaci projektů v rámci LEADER
• příprava a realizace evaluace LEADER 2008 - 2013
• příprava PRIORIT 2014 - 2020
• příprava Místní rozvojové strategii 2014 – 2020 formou komunitně vedeného místního rozvoje
• příprava Programových rámců v návaznosti na OP 2014 – 2020
• propagace MAS a metody LEADER
• administrace webu http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/
B)
Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí | MLZ
• zajištění činnosti MLZ, účast na jednáních MLZ vedených v souvislosti s realizovanými projekty
• příprava a realizace zasedání orgánů MLZ
• sběr projektových záměrů a monitoring dotačních titulů pro členy MLZ – dotační poradenství
• příprava a realizace projektů MLZ:
o Bílé stopy Luhačovského Zálesí | vlastní zdroje
o Modernizace infrastruktury v území Bílých Karpat | FMP
o Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina
a Luhačovské Zálesí | OPPS SR - ČR
o Kompostujeme v Luhačovském Zálesí - 2. etapa | OPŽP
• Vzděláváním a školením k lepším obecním vedením | PORV MMR ČR
• administrace webu http://www.luhacovskezalesi.cz/mikroregion/
C)
Projektová činnost | PROJEKTY & DOTACE
• realizace dotačních projektů a dotačního managementu projektů pro naše partnery
• dotační poradenství a konzultační činnost
• administrace projektů
• realizace výběrových řízení malého rozsahu
• realizace vlastních projektů mimo ostatní aktivity:
o Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci
strana 19
D)
Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice | DMM
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE
• spolupráce s relevantními subjekty v oblasti cestovního ruchu na území Luhačovského Zálesí
• účast na veletrzích CR, prezentace na zasedáních PS Cestovní ruch, akce CzechTourism
• marketingové a PR aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu
• vydávání informačního zpravodaje „Novinky Luhačovského Zálesí“
• reedice propagačních a informačních materiálů Luhačovského Zálesí
• administrace webu http://www.luhacovskezalesi.cz/portal/
• realizace projektu Resort Luhačovice | Klastr cestovního ruchu
• upgrade a správa webového portálu www.resort-luhacovice.cz
• realizace akcí a eventů Resortu Luhačovice
• kontinuální marketingové aktivity Resortu Luhačovice
• administrace a propagace microsite:
o www.bezky.luhacovskezalesi.cz
o www.naucnestezky.luhacovskezalesi.cz
o www.cyklo.luhacovskezalesi.cz
o www.inline.luhacovskezalesi.cz
• příprava propagačních a informačních materiálů Resortu Luhačovice
E)
Destinační management a marketing Jižní Valašsko | DMM JIŽNÍ VALAŠSKO
• realizace kontinuálního projektu Jižní Valašsko
• marketingové a PR aktivity Jižního Valašska a související propagace regionu
• realizace akcí propagujících území Jižního Valašska
• administrace a propagace webu www.jiznivalassko.cz a souvisejících sociálních sítí
• realizace schválených dotačních projektů na podporu produktu a území Jižní Valašsko
• příprava zpravodajského formátu Jižního Valašska
• navazování partnerství v rámci Jižního Valašska
F)
Síťování místních výrobků na Valašsku | PRAVÉ VALAŠSKÉ
• dokončení realizace projektu Síťování místních výrobků na Valašsku | PV_01
• přípravné a realizační práce na projektu Právě Valašské | PV_02
• budovaní regionální značky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“
• administrace a propagace webu www.prave-valasske.cz a souvisejících sociálních sítích
• příprava propagačních a informačních materiálů regionální značky včetně realizace akcí
a eventů
G)
Interní procesy společnosti | OSTATNÍ
• vznik zázemí pro činnost společnosti 2014+
• systematizace personální a technické základny společnosti
• realizace činností společnosti dle VIZE 2012 – 2015
• rozvoj aktivit školícího a informačního střediska | TES včetně vzdělávání
strana 20
5
Hospodaření Společnosti za rok 2012
Společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 938 055.47,- Kč. Celkové výnosy činily 4,218 869.03 Kč a celkové náklady činily
3,280 813.56 Kč.
Na provoz společnosti byla v roce 2012 prodloužena platnost půjčky ze strany Mikroregionu
Luhačovské Zálesí ve výši 300.000,- Kč, která však byla v průběhu roku 2012 uhrazena. Dále
byly poskytnuty půjčky ze strany fyzických osob (zaměstnanců), výše nesplacených půjček
k 31.12.2012 činí 30.000,- Kč.
Výnosy Společnosti v roce 2012 jsou tvořeny ziskem z prodeje služeb ve výši 792 500.00 Kč,
ročními příspěvky ve výši 48 000.00 Kč, výnosy z dotací a nezpochybnitelných nároku na dotaci ve výši 3,378 259.00 Kč a úroky z účtu ve výši 110.03 Kč.
Náklady Společnosti byly tvořeny zejména mzdovými náklady ve výši 1,116 650 Kč, ostatními
službami ve výši 1,849 207.56 Kč, zákonným sociálním pojištěním ve výši 287 640 Kč a jinými
výdaji.
Majetek obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí k 31. prosinci 2012 je tvořen finančními prostředky na účtu v bance ve výši 476 677,41 Kč. V rámci hotovostní pokladny byl
stav k 31. 12. 2012 3 849.00 Kč. Na majetkových účtech je tiskárna Konica v pořizovací ceně
40 200,- Kč.
Ve Slavičíně dne 14. května 2013
RNDr. Roman Kašpar
ředitel Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Seznam příloh k hospodaření společnosti
• Rozvaha k 31. 12. 2012
• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
strana 21
strana 22
strana 23
strana 24
strana 25
strana 26
Stanovisko orgánů Luhačovského Zálesí, o. p. s. k předložené Výroční zprávě za rok 2012
Dozorčí rada společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. jako kontrolní orgán společnosti přezkoumala roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2012 dne 14. května 2013.
Stanovisko
Dozorčí rada doporučuje správní radě Společnosti schválit výroční zprávu za rok 2012.
Podpisy členů dozorčí rady:
Správní rada Luhačovské Zálesí, o. p. s. na svém zasedání dne 14. května 2013 schválila roční
účetní závěrku za rok 2012 a výroční zprávu Společnosti za rok 2012.
Podpisy členů správní rady:
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Vydalo Luhačovské Zálesí, o. p. s. v roce 2013
Adresa: Luhačovské Zálesí, o. p. s., Osvobození 25, Slavičín 763 21
Korespondenční adresa: Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Telefon: 577 113 079; Mob.: 774 230 210
strana 27
Internet: www.luhacovskezalesi.cz
E-mail: [email protected]
Texty: Bc. Zuzana Valášková,
RNDr. Roman Kašpar
Přílohy: Ing. Vladimíra Holečková
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012