VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
KOPŘIVNICE
PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13
OBSAH
• MATURITNÍ OBORY
• UČEBNÍ OBORY
• PŘIHLÁŠKY
• TERMÍNY
• PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• KRITÉRIA – obory s přijímací zkouškou
• KRITÉRIA – obory bez přijímací zkoušky
• ZÁPISOVÝ LÍSTEK
• VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
MATURITNÍ OBORY
Kód
Název oboru
Strojírenství se zaměřením
23-41-M/01 - Počítačová grafika
- Konstrukce a výroba automobilů
78-42-M/01 Technické lyceum
Mechanik seřizovač zaměřený na
23-45-L/01 programování a obsluhu
technologických pracovišť
39-41-L/01 Autotronik
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Provozní technika
23-43-L/51
- nástavbové studium
Forma
studia
Délka
studia
Výstupní
zkouška
Počet
tříd
Počet
žáků
Přijímací
zkouška
denní
4 roky
maturita
1
30
ano
denní
4 roky
maturita
1
30
ano
denní
4 roky
maturita
1
30
ano
denní
dálková
4 roky
5 let
maturita
maturita
1
1
30
30
ano
ne
denní
2 roky
maturita
1
30
ne
Jestliže v příslušném oboru žák splnil kritéria přijetí a počet žáků, kteří tato kritéria splnili, je vyšší
než předpokládaný počet přijatých, jsou přijati žáci do kapacity oboru dané zřizovací listinou.
UČEBNÍ OBORY
Kód
Název oboru
Forma
studia
Délka
studia
23-51-H/01 Zámečník
denní
3 roky
23-55-H/02 Karosář
denní
3 roky
23-56-H/01 Obráběč kovů
denní
3 roky
23-61-H/01 Autolakýrník
denní
3 roky
23-68-H/01 Automechanik
denní
3 roky
26-57-H/01 Autoelektrikář
denní
3 roky
Výstupní
zkouška
závěrečná
zkouška
závěrečná
zkouška
závěrečná
zkouška
závěrečná
zkouška
závěrečná
zkouška
závěrečná
zkouška
Počet
tříd
Počet
žáků
Přijímací
zkouška
1
24
ne
1
30
ne
1
24
ne
0,5
12
ne
1
30
ne
0,5
12
ne
Jestliže v příslušném oboru žák splnil kritéria přijetí a počet žáků, kteří tato kritéria splnili, je vyšší
než předpokládaný počet přijatých, jsou přijati žáci do kapacity oboru dané zřizovací listinou.
PŘIHLÁŠKY
• Žáci mohou podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení.
Přihlášky ke stažení na www.voskop.cz/Dokumenty ke stažení/ Přihlášky.
• Přihlášky podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 15. března (dálkové studium do
20. března) přímo řediteli školy poštou nebo osobně na sekretariátě školy.
• Adresa školy:
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice.
• PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY – MATURITNÍ OBORY
- v přihlášce uvede uchazeč den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky
- u oborů Autotronik a Mechanik seřizovač je vyžadován lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti (je součástí přihlášky)
- úspěšní řešitelé přiloží originály nebo školou ověřené kopie výsledků na olympiádách a
tematických soutěžích na ZŠ
- uchazeči se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním přiloží
posudek školního poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu při
přijímacích zkouškách.
• PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY – UČEBNÍ OBORY
- u všech učebních oborů je vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (je
součástí přihlášky).
TERMÍNY
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• pondělí 23. dubna 2012
• úterý 24. dubna 2012
Uchazeči obdrží pozvánky na den
vyznačený v přihlášce
Náhradní termín
• středa 16. května 2012
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
• Pondělí 23. dubna 2012 - pro obory bez přijímací zkoušky
• Pátek 27. dubna 2012 - pro obory s přijímací zkouškou, dálkovou a nástavbovou
formu studia
Přijímací řízení se koná bez osobní účasti uchazečů na základě zveřejněných kritérií.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• Přijímací zkoušky se konají z rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje.
• Testování žáků zajišťuje KVIC Nový Jičín, příspěvková organizace.
• Uchazeči vykonají písemné testy z jazyka českého a z matematiky
v rozsahu 60 minut.
• Informace a doporučení pro uchazeče z 9. ročníků na
http://kvic.cz/prijimacky/detail.asp?ID=5779.
KRITÉRIA – obory s přijímací zkouškou
Hodnocení přijímacího řízení se skládá ze dvou částí:
1.
Profilové předměty - český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika
prospěch uchazeče z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ se
převede na bodovou hodnotu max. 12 bodů
 = , × − × + + + /
2.
Výsledky z přijímacích zkoušek test z jazyka českého (TJC) a test z matematiky (TMA)
 = , × − × + /
Celkový počet bodů:
 = + 
KRITÉRIA – obory s přijímací zkouškou
•
Podmínkou přijetí je dosažení minimálního počtu 12 bodů.
•
U uchazečů, kteří dosáhli minimálního počtu bodů, se v daném oboru
vzdělání sestaví pořadí podle celkového počtu bodů.
•
Přijati jsou uchazeči do počtu daného kapacitou prvního ročníku příslušného
oboru podle pořadí sestaveného v předcházejícím bodě.
•
V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, rozhodují kritéria
v následujícím pořadí:
- průměrný prospěch ze všech předmětů ze základní školy
v posledních 3 klasifikačních obdobích
- úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích
na ZŠ.
KRITÉRIA – obory bez přijímací zkoušky
•
Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu:
- u nástavbového studia – za 2. a 3. ročník učebního oboru
- u dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání ve strojírenství
za poslední 2 ročníky základní školy
- u ostatních oborů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku ZŠ.
•
V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, rozhodují kritéria
v následujícím pořadí:
- průměrný prospěch v profilových předmětech v posledních dvou
klasifikačních obdobích v pořadí český jazyk a literatura, cizí jazyk,
matematika, fyzika
- úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích na ZŠ.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
•
Zápisový lístek slouží uchazeči k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného
oboru vzdělávání ve škole, na kterou byl přijat.
•
Uchazeč, který se hlásí ze základní školy, jej obdrží na této ZŠ. Ostatním
uchazečům jej vydá Krajský úřad. Zápisový lístek předkládá pouze uchazeč,
který se hlásí do denní formy vzdělávání s výjimkou nástavbového studia.
•
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Toto neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na
základě odvolání.
•
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl
zveřejněn výsledek přijímacího řízení.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
PŘIJATÍ UCHAZEČI
• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném
místě ve škole a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním
číslem.
• Uchazeč potvrdí svůj zájem o studium zasláním zápisového lístku řediteli
školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Za včas odevzdaný se
považuje také, pokud je v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb.
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI
• Nepřijatým uchazečům se výsledek přijímacího řízení oznamuje zasláním
písemného rozhodnutí.
• Uchazeč může proti rozhodnutí ředitele školy podat odvolání ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Download

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice