Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2011/2012
adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV
telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231
[email protected]
www: szs.chrudim.cz
IČO: 00498891
IZO: 100 009 754
Identifikátor zařízení: 600 019 781
V Chrudimi dne 30. 9. 2012
zpracovala:
Mgr. Jana Ullrichová
ředitelka SŠZS Chrudim
1
Obsah výroční zprávy za školní rok 2010/2011
A. Základní údaje o škole………………………………..………………………..……...…..3
B. Přehled oborů vzdělávání…………………………………………………………..….….4
C. Pracovníci školy………………………………………………………………..……...….14
D. Přijímací řízení………………………………………….…………………..………..…..16
E. Výsledky výchovy a vzdělávání…………………………….………………...………….17
F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů…..…………………………….….….....21
G. DVPP…………………………………………………………….………………..…...…23
H. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti……………………….……………..……….23
1. Předmětové komise……………………………………………………………...23
2. Výchovné poradenství…………………………………………………………..24
3. Projekt „Škola podporující zdraví“……………………………………………25
4. Prezentační akce školy…………………………………………………………..25
5. Přehled kursů…………………………………………………………………....26
6. Další školní a mimoškolní aktivity……………………………………………...26
I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI………………………….............27
J. Základní údaje o hospodaření školy……………………………………………………28
K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů…………….......29
L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení………….29
M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů………30
N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání……………………………………....31
2
A. Základní údaje o škole
Informace o škole
Název školy:
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetové stránky:
Bankovní spojení:
Právní forma:
IČO:
IZO:
REDIZO:
Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01
469 620 415
469 620 231
[email protected]
www.szs.chrudim.cz
KB Chrudim, č. ú. 13635-531
příspěvková organizace
00 498 891
110 009 754
600019781
Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:
IČO:
Zřizovací listina:
Rejstřík škol:
Pardubický kraj
veřejnoprávní korporace zřízená zákonem č. 129/2000Sb.,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
70 892 822
Pardubický kraj, čj.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/4
MŠMT, č.j.: 424/2010-21 (poslední aktualizace)
Ředitelka školy:
Statutární zástupkyně, metodik prevence:
Řídící praktického vyučování:
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Ullrichová
Mgr. Zdeňka Hrochová
Mgr. Marta Pleskotová
PaedDr. Eva Bidmonová
3
B. Přehled oborů vzdělávání
1. Přehled oborů vzdělávání
Kód oboru
Forma
Délka
Ukončení
53-41-M/007Zdravotnický
denní
4 roky
MZ
asistent
53-41-M/007Zdravotnický
večerní
5 let
MZ
asistent
53-41-M/01
Zdravotnický denní
4 roky
MZ
asistent
53-41-M/01
Zdravotnický večerní
5 let
MZ
asistent
75-41-M/003 Sociální péče – denní
4 roky
MZ
pečovatelská činnost
75-41-M/004 Sociální péče – denní
4 roky
MZ
sociálněsprávní činnost
75-41-M/01
denní
4 roky
MZ
Sociální činnost
75-41-M/01
večerní
5 let
MZ
Sociální činnost
 proběhlo přijímací řízení od školního roku 2012/2013
Poznámka
dobíhající obor
dobíhající obor
ŠVP
Praktická
sestra
ŠVP
Praktická
sestra
dobíhající obor
dobíhající obor
ŠVP
činnost
ŠVP
činnost
Sociální
Sociální
Od 1. 9. 2011 vešel v platnost ŠVP Sociální činnost- denní a večerní forma vzdělávání
Kapacita školy je 300 žáků.
denní studium
večerní studium
240 žáků
60 žáků
Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole 10 tříd - celkem 275 žáků
8 tříd denního studia = 215 žáků
2 třídy večerního studia = 42 žáků
4
2. Učební plány
UČEBNÍ PLÁN
53-41-M/007 Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví
dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích
v ročníku
předmětů
1.
celkem
2.
3.
4.
3
3
1
1
2
2
2
1
2
2
1,5
2
3
1
2
2
-
3
3
1
2
2
-
11
12
2
4
3
7
4
4
3
4
8
2
1,5
2
1
1
6
1,5
32
2
6
12
3
33
1
4
14
3
33
1
5
1
4
1
19
26
7,5
130
A. Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura
3
Cizí jazyk
3
Latinský jazyk
2
Občanská nauka
1
Dějepis
2
Matematika
3
Fyzika
2
Chemie
2
Biologie
2
Informační a kom. technologie
2
Tělesná výchova
2
Ekonomika
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
První pomoc
1
Psychologie a komunikace
Klinická propedeutika
Somatologie
4
Základy epidemiologie a hygieny
Ošetřovatelství*
3
Ošetřování nemocných*
b) b)výběrové a volitelné
32
Počet hodin celkem
5
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru
53-41-M/007 Zdravotnický asistent – večerní forma a vzdělávání
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví
dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie
a
názvy
v ročníku
vyučovacích předmětů
celkem
1.
2.
3.
4.
5
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
-
1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
-
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
-
1
2
1
1
2
7
2
2
2
1
2
7
2
8
10
2
2
1
5
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
15
17
4
16
16
16
16
16
80
Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Latinský jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
ICT
Ekonomika
Veř.zdrav. a výchova ke zdraví
První pomoc
Psychologie a komunikace
Klinická propedeutika
Somatologie
Základy epidemiologie a hygieny
Ošetřovatelství*
Ošetřování nemocných*
b) výběrové a volitelné
Počet hodin celkem
6
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru
75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost – denní forma vzdělávání
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Vyučovací předměty
1.
1.
2.
3.
4.
Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
12
Cizí jazyk
3
3
3
3
12(12)
Dějepis
2
2
-
-
4
Občanská nauka
-
-
2
2
4
Matematika
3
3
2
Základy přírodních věd
2(0,5)
2(0,5)
Tělesná výchova
2
2
Hudební výchova
2
Výtvarná výchova
Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
4(1)
2
2
8(8)
2
-
-
4(4)
2
2
-
-
4(4)
19
19
12
10
60
Psychologie
2
2
-
-
4
Osobnostní výchova
2
2
-
-
4(4)
Zdravotní nauka
3
3
-
-
6
Právo
-
-
2
2
4
Sociální politika
2
-
-
-
2
Sociální péče
-
2
2
2
6
-
-
2
-
2
2
2
2
-
6(6)
11
11
8
4
34
Psychologie
-
-
2
-
2
Speciální pedagogika
-
2
2
-
4
Pečovatelství
-
-
2
2
4(4)
Péče o staré občany
-
-
2
-
2
Organizace volného času
-
-
2
2
4(4)
Zdravotně tělesná výchova
-
-
-
3
3(2)
Odborná praxe
-
-
-
4
4(4)
Celkem
-
2
10
11
23
Výběrové a volitelné předměty
-
-
2
5
7
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem
30
32
32
30
124
2.
Odborné předměty
2.1
Základní
Ekonomika
Výpočetní technika a administrativa
1)
Celkem
2.2
3.
8
-
Profilující
7
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru
75-41-M/003 Sociální péče – sociálněsprávní činnost – denní forma vzdělávání
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem
Vyučovací předměty
1.
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
12
Cizí jazyk
3
3
3
3
12(12)
Dějepis
2
2
-
-
4
Občanská nauka
-
-
2
2
4
Matematika
3
3
2
Základy přírodních věd
2(0,5)
2(0,5)
Tělesná výchova
2
2
Hudební výchova
2
2
Výtvarná výchova
2
Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
-
4(1)
2
2
8(8)
-
-
4(4)
2
-
-
4(4)
19
19
12
10
60
Psychologie
2
2
-
-
4
Osobnostní výchova
2
2
-
-
4(4)
Zdravotní nauka
3
3
-
-
6
Právo
-
-
2
2
4
Sociální politika
2
-
-
-
2
Sociální péče
-
2
2
2
6
-
-
2
-
2
2
2
2
-
6(6)
Celkem
11
11
8
4
34
Profilující
Právo
-
-
1
2
3(1)
Sociální politika
-
2
-
-
2
Ekonomika
-
-
1
2
3
Veřejné finance
-
-
-
4
4(1)
Sociální zabezpečení
-
-
3
3
6(3)
Aplikovaná výpočetní technika
-
-
1
2
3(3)
Celkem
-
2
6
13
21
Výběrové a volitelné předměty
-
-
6
3
9
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem
30
32
32
30
124
2.
Odborné předměty
2.1
Základní
Ekonomika
Výpočetní technika a administrativa
2.2
3.
8
1)
8
UČEBNÍ PLÁN
ŠVP Praktická sestra – 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
1.
A. Povinné
Český jazyk a literatura*
Cizí jazyk*
Latinská terminologie
Občanský a společenskovědní základ*
Dějepis
Matematika*
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a komunikační technologie*
Tělesná výchova
Estetika
Zeměpis
Ekonomika
Somatologie 
První pomoc
Klinická propedeutika
Vnitřní lékařství
Chirurgie
Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví
Vybrané kapitoly z pediatrie
Psychologie
Základy epidemiologie a hygieny
Teoretické ošetřovatelství
Praktické ošetřovatelství
Počet hodin celkem
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
2.
3.
4.
celkem
3
3
1
1
2
3
2
2
2
2
2
1
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
33
B.nepovinné
Konverzace v cizím jazyce
Seminář z MAT/OSZ/IKT
Seminář SOM
Sportovní hry
celkem
34
0
0
0
9
3
3
0
1
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
2
1
4
2
3
3
0
1
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
4
13
33
0
0
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
0
0
1
1
0
0
2
0
3
14
33
0
0
0
12
12
1
4
4
7
4
4
4
4
8
1
1
2
4
1
1
3
3
1
1
6
1
15
29
133
1
2
1
1
2
1
1
5
UČEBNÍ PLÁN
ŠVP Praktická sestra – 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – večerní forma vzdělávání
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.
2.
v ročníku
3.
2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
0
0
1
1
1
0
2
2
0
0
1
1
0
0
2
2
1
0
1
0
0
0
2
2
1
0
1
0
0
0
9
10
3
1
5
2
2
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
3
0
0
5
0
1
2
5
2
2
6
1
2
6
4
14
17
Počet hodin celkem
16
16
16
16
16
80
B. Nepovinné předměty
Konverzace v cizím jazyce
Seminář z MAT/OSZ/IKT
Seminář SOM
Počet hodin celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
3
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
A. Povinné předměty
Český jazyk a literatura*
Cizí jazyk*
Občanský a společenskovědní základ*
Dějepis
Matematika*
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a komunikační
technologie*
Ekonomika
Somatologie 
První pomoc
Vnitřní lékařství
Chirurgie
Vybrané kapitoly z pediatrie/ gynporodnictví
Psychologie a komunikace
Teoretické ošetřovatelství
Praktické ošetřovatelství
Odborná praxe
10
celkem
4.
5.
Učební plán
Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka a forma studia: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2011
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
ČJL
CJ
OSZ
DEJ
MAT
FYZ
CHE
BIO
SOM
IKT
EKO
UCT
TEV
ZEM
RHP
ESV
PRP
ZDN
SPE
SPO
SCT
SCP
PVO
PSK
PED
GER
SPP
SOP
SPA
MKP
VCA
Pozn:
Pozn.:
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem
A. Povinné
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanský a společenskovědní základ
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Somatologie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Tělesná výchova
Zeměpis
RHB péče
Estetika
První pomoc
Zdravotní nauky
Sociální péče
Sociální politika
Sociální činnost teorie
Sociální činnost praxe
Právo
Psychologie a komunikace
Péče v pediatrii
Péče v gerontologii
Speciální pedagogika
Sociální pedagogika
Sociální patologie
Multikulturní péče
Volnočasové aktivity
Počet hodin celkem
Předměty společné části MZ
Předměty profilové části MZ
1.
2.
3.
4.
3
3
1
1
3(1)
2
2
2
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
3(3)
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
34
3
3
1
1
2
2
2
2
0
2
2
0
2
0
0
0
2(2)
2
2
0
3(2)
0
0
2(1)
1
0
0
0
0
0
0
34
3(1)
3
2
0
2
0
0
0
0
2
0
2
2
0
1(1)
2(1)
0
0
2
0
0
5(5)
0
2(1)
0
2
2
0
0
0
2(2)
34
3(1)
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
1(1)
0
0
3(1)
3
0
5(5)
2
2(1)
0
0
2
0
2
1
1(1)
33
0
0
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
1
1
12
12
4
2
7
4
4
4
4
6
4
2
8
1
1
3
2
2
9
3
6
10
2
8
1
2
4
2
2
1
3
135
B. Nepovinné
kCJ
SH
Konverzace v cizím jazyce
Seminář MAT/OSZ/IKT/
Seminář PSK/ SPP
Sportovní hry
11
Název ŠVP: Sociální činnost
Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 5 let večerní studium
Platnost ŠVP: od 1.9. 2011
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
CJL
CJL
OSZ
DEJ
MAT
FYZ
CHE
BIO
SOM
IKT
EKO
UCT
SPE
SPO
SCT
SCP
PVO
ZDN
PRP
PSK
PED
GER
RHP
SPP
SOP
VCA
A. Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanský a společenskovědní základ
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Somatologie
IKT a administrativa
Ekonomika
Účetnictví
Sociální péče
Sociální politika
Sociální činnost teorie
Sociální činnost praxe
Právo
Zdravotní nauky
První pomoc
Psychologie a komunikace
Péče v pediatrii
Péče v gerontologii
Rehabilitační péče
Speciální pedagogika
Sociální pedagogika
Volnočasové aktivity
Počet hodin celkem
pozn.:
pozn.:
kCJ
sMAT
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
5
celkem
2
2(2)
1
2(2)
2
2(2)
2
2(2)
2
9
10
3
1
4
2
2
1
3
1
1
1
8
2
4
10
1
1
1
5
1
1
1
4
1
2
2(2)
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0 1(1)
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
2
0
0
2(2)
2(2)
0
0
0
0
0
0 5(5)
5(5)
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0 1(1)
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0 1(1)
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0 2(2)
0
0
16
Předměty společné části MZ
Předměty profilové části MZ
B. nepovinné
konverzace v cizím jazyce
seminář z matematiky
seminář z OSZ, IKT
16
0
0
0
12
16
0
0
0
16
0
0
0
16
0
0
0
80
1
2
1
3. Rozvoj SŠZS Chrudim od roku 1989 – počet tříd, žáků, absolventů
DS = denní studium 4leté, do roku 1995 obor Zdravotní sestra, od roku 1996 Všeobecná setra
VS = večerní studium 4leté, od šk. roku 1996/97 pětileté, název jako u denního studia
PKS = 2leté denní pomaturitní kvalifikační studium oboru Zdravotní (Všeobecná) sestra
PA = 2leté denní pomaturitní studium obor Porodní asistentka
ZA = 4leté denní studium
Školní
rok
počet tříd
PK
DS
PA
S
1989/00
2
-
1990/91
4
1991/92
počet žáků
absolventi
VS
DS
PKS
PA
VS
celkem
DS
PKS
PA
VS
-
1
56
-
-
29
75
-
-
-
-
-
-
2
128
-
-
60
188
-
-
-
-
6
-
-
2
198
-
-
60
258
-
-
-
-
1992/93
7
1
-
2
223
18
-
59
300
57
-
-
31
1993/94
7
1
-
1
221
17
-
32
270
67
16
-
30
1994/95
7
-
1
-
214
-
20
-
234
66
-
-
-
1995/96
7
1
1
-
205
11
18
-
234
33
-
18
-
1996/97
6
1
-
2
171
11
-
52
234
57
11
-
-
1997/98
6
-
-
2
166
-
-
40
206
54
-
-
-
1998/99
6
-
-
3
176
-
-
73
249
54
-
-
-
1999/00
6
-
-
3
171
-
-
69
240
-
-
-
-
2000/01
8
-
-
3
225
-
-
68
293
46
-
-
36
2001/02
8
-
-
1
240
-
-
24
264
58
-
-
-
2002/03
8
-
-
2
239
-
-
56
295
52
-
-
22
2003/04
8
-
-
2
239
-
-
59
298
56
2004/05
8
-
-
2
233
-
-
45
278
49
2005/06
8
-
-
2
238
-
-
47
285
55
-
-
-
2006/07
8
-
-
2
237
-
-
50
287
57
-
-
22
2007/08
8
-
-
2
232
47
279
58
2008/09
8
1
226
20
246
53
2009/10
8
1
226
22
248
51
2010/2011
8
2
223
52
275
35
2011/2012
8
2
215
42
Absolventů celkem:
Absolventů ve všech oborech
2
opr.
999 27
1225
13
25
18
181
C. Pracovníci školy
1. Vedení školy
ředitelka: Mgr. Jana Ullrichová
zástupkyně ředitelky pro organizační záležitosti, statutární zástupkyně: Mgr. Zdeňka
Hrochová
řídí praktického vyučování Mgr. Marta Pleskotová
2. Poradní sbor ředitelky
výše uvedené vedení školy
výchovná poradkyně: PaedDr. Eva Bidmonová
správce sítě, marketing: Ing. Vladimír Vacek
Marie Vojáčková: mzdová účetní, úsek personální, kancelář školy
Zdeňka Zemanová: účetní, hospodářka, vedoucí úseku THP
Fabiola Habartová: správce knihovny a sbírek, odborná asistentka
Organizační schéma
Mgr. Jana Ullrichová,
ředitelka SZŠ
Mgr. Zdeňka
Hrochová,
Mgr. Marta
Pleskotová
Učitelé VVP
externí
učitelé
Učitelé
praktického
vyučování
PaedDr. Eva
Bidmonová
ing. Vladimír
Vacek
Zdeňka
Zemanová
Marie
Vojáčková
uklízečky,
údržbář
Samosprávné orgány
Sdružení rodičů a
příznivců školy
Rada školy
14
Studentský parlament
Fabiola
Habartová
3. Zaměstnanci školy – stav k 30. 6. 2012
Celkem fyzické osoby: 33 interních a 10 externích – celkem 53
Pedagogičtí pracovníci:
úvazek
Jméno
Aprobace, výuka
1.
PaedDr. Eva Bidmonová
CJL
20/21 – výchovná poradkyně
2.
Mgr. Petra Burešová
Učitelství pro SZŠ
21/21
3.
Mgr. Marie Danihelková
TV, SH
21/21
4.
Mgr. Zdeňka Hrochová
MAT,FYZ
10/21 – statutární zástupkyně
5.
Mgr. Šárka Chamerová
Učitelství pro SZŠ
21/21
6.
Mgr. Jindřich Jeřábek
HV,VV
17/21
7.
Mgr. Marie Klofátová
NJ,RJ
5//21
8.
Bc. Alena Kubelková
OSE, OSN
21/21
9.
Bc. Jaroslava Kudrnková
OSE, SPP
21/21
10. Mgr. Petra Loudová
Mat, FYZ
19/21 správce Bakaláři
11. Mgr. Martina Mellerová
AJ
12/21
12. Ing. Tomáš Nepivoda
AJ
16/21 skončil k 31.5. 2012
13. Ing. Adriána Nepivodová
AJ
9/21 skončila k 24.6. 2012
14. Jiřina Ondrušová
OSE, OSN
21/21
15. Bc. Iva Pešková
OSE, OSN
21/21
16. Mgr. Jitka Petržílková
CJL,BI
4/21
17. Bc. Marta Pleskotová
OSE,OSN,
10/21 – řídící PV
18. Mgr. Vilma Pleskotová
OSE, OSN, SC, PSK
10/21
19. Mgr. Veronika Soudková
OSE, OSN, PSK
20/21
20. Jaroslava Šmídová
OSE, OSN
19/21
21. Bc. Markéta Švadlenková OSE, OSN, SC
21/21
22. Mgr. Martina Truksová
CJL, OBN
20/21
23. Mgr. Hana Truncová
SC
4/21
24. Mgr. Jana Ullrichová
OSN
4/21- ředitelka
25. Ing. Vladimír Vacek
ICT
4/21 – správce ICT
26. Mgr. Jana Vargová
OSE, OSN, PSK
21/21
27. Ing. Jana Veselá
AJ, EKO
21/21
IVT, TEV
21/21
28. Mgr. Jiří Zdražil
CHE, BIO
21/21
29. Mgr. Zemanová Jana
THP:
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Jméno
Marie Vojáčková
Zdeňka Zemanová
Fabiola Habartová
Dana Novelinková
Květoslava Konrádová
Ing. Vladimír Vacek
Pověřený úsek
Sekretariát školy, mzdová účetní
účetní, hospodářka
odborná asistentka, správce knihovny
uklízečka
uklízečka
Správce ICT
Na mateřské a rodičovské dovolené:
Mgr. Petra Bártová, Mgr. Jana Beranová, Mgr. Veronika Lukešová,
15
Pozn.
ved. pracovník
3. Externí zaměstnanci ve školním roce 2011/2012
Jméno
Předmět, třída
1.
PhDr. Iva Bergmanová
NJ
2.
Bc. Klára Čížková
SPP
3.
Mgr. Martin Hroch
TV, ZTV
4.
Mgr. Alice Kuklová
SoPo
5. 6Mgr. Petr Pražák
Pozn.
školní
psycholog
D. Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013
53-41-M/01 Zdravotnický asistent – denní a večerní forma – ŠVP Praktická sestra
75-41-M/01 Sociální činnost – denní a večerní forma, ŠVP Sociální činnost
Přehled o výsledcích přijímacího řízení 2012
kód
vzdělání
oboru
název oboru vzdělání
délka
studia
forma
vzdělávání
Pro školní rok 2012/2013
přihlášeno
v 1. kole
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
4,0
DE
61
přijato
v 1.a dalším
kole
18
75-41-M/01
Sociální činnost
4,0
DE
64
21
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
5,0
VE
16
14
75-41-M/01
Sociální činnost
5,0
VE
10
10
16
E. Výsledky výchovy a vzdělávání
17
Maturitní zkoušky
Harmonogram zkoušek
MZ jarní termín 2012
4. ZA
tř. uč. Mgr. Petra
Burešová
místopředseda:
Mgr. Marta
Pleskotová
4.SP
tř. uč. Bc. Markéta
Švadlenková
místopředseda:
Mgr. Marta
Pleskotová
14.-18.5. 2012
9.-15. 5. 2012
praktická část
MZ profilová:
23.-27.4. 2012
23.-30.4. 2012
ústní část MZ
společná a profilová:
21.-25.5. 2012
16.-18.5. 2012
písemná část MZ
společná:
2.-7.5. 2012
2.-7.5. 2012
předmaturitní
volno:
5.VS
tř. uč.: Bc. Jiřina
Ondrušová
místopředseda:
Mgr. Jana
Ullrichová
23.-27.4. 2012
17.-19.4. 2012
16.-18.5. 2012
2.-9.5. 2012
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 3 povinné, případně 1 nepovinná zkouška dle
nabídky
4. ZA 53-41-M/007 Zdravotnický asistent
3 povinné: OSE, PSK – ústní zkouška, OSN – praktická zkouška
1 nepovinná: CJ, MAT, OSZ – ústní zkouška
4. SP 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost
3 Povinné: SPE, PS – ústní zkouška, OPR – praktická zkouška
Nepovinná: CJ, MAT, OSZ, SPP – ústní zkouška
18
Výsledky maturitních zkoušek
19
20
F. Prevence sociálně patologických jevů
Zhodnocení plnění Minimálního preventivního programu
ve školním roce 2011/2012
MPP na škole je zaměřen na tyto oblasti:
Práce s peer-aktivisty
Kurzy (GO-kurz pro vyučující, adaptační GO-kurz pro žáky 1. ročníků)
Prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce, školní a mimoškolní aktivity
Zlepšování klimatu školy
Aktivity v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě
Projekt Dobrovolnictví v LDN Nemocnice Chrudim
Spolupráce s rodiči v rámci prevence
Konzultace ŠMP, VP, ŠP
Osobní konzultace
1. akce peer-aktivistů ve školním roce 2011 /2012
Srdíčkový den (pro dětská odd.) – 3 dvojice
Labestra (prevence HIV, AIDS) – 5 dvojic
Český den proti rakovině (pro nemocné rakovinou)-10 dvojic
Bílá pastelka (pro nevidomé) – 3 dvojice
Světluška (pro nevidomé) – 3 dvojice
Sluníčkový den (pro pěstounské rodiny) – 3 dvojice
Pestalozzi (pro lidi v tísni – regionální) – 4 dvojice
seminář peerů - koordinační schůzka 20. 10. 2011
seminář k anorexii a bulimii, noční pobyt ve škole – peeři (25 žáků) 20. – 21. 3. 2012
seminář 3 dny s „netopeery“– 2 žákyně 3. ZA
2. kursy
Kurs Správný učitel 12 -ve dnech 28. – 30. 8. 2011
Adaptační GO-kurs pro žáky 1. ročníků - ve dnech 1. – 3. 9. 2011
3. prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce, školní a mimo-školní aktivity
Pro obory Zdravotnický asistent a Sociální péče (nově i Sociální činnost) jsme zařadili
prevenci i do nových předmětů, které se na škole vyučují. S učiteli ŠMP prodiskutovala
vhodnost zařazení prevence do tematických plánů, v průběhu roku byla prevence zařazována i
do ŠVP pro jednotlivé předměty oboru Sociální činnost (tento obor je podle ŠVP vyučován od
1. 9. 2011).
Dále bylo ve škole i v čase mimo školní vyučování realizováno množství besed a zážitkových
seminářů na nejrůznější témata (AIDS, drogy, kouření, šikana, anorexie, menšiny,….) – část
z těchto akcí byla dotována z prostředků SRPŠ, většina z Grantu Projekt Inovace jsou IN
(financovaného ze SF EU).
Dvě třídy se zúčastnily exkurze do Terapeutické komunity Sejřek, kde pomáhají lidem
závislým na drogách se jejich závislosti zbavit.
Zákonní zástupci žáků podepisují informovaný souhlas s testováním jejich dětí na drogy.
V tomto roce se uskutečnilo 1 namátkové testování (4 žáci z 1. ZA a 1. SC)
21
zlepšování klimatu školy
K zlepšení klimatu tříd jistě přispívá sociometrie, kterou provádí ve třídách školní
psycholog Mgr. P. Pražák, výsledky následně konzultuje s jednotlivými žáky, třídními učiteli
daných tříd i ŠMP a VP.
I v tomto roce se dle finančních možností zlepšilo vybavení školy - díky příspěvkům
z KrÚ a grantům, které škola dostala od KrÚ, MŠMT a MěÚ.
Zlepšování vztahů ve škole je jistě i díky pravidelným kurzům – Seznamovací GO-kurz
„Jedna parta“ a Sportovně zdravotnický kurz. K utužování kolektivu a zlepšování vztahů ve
třídách jistě napomáhají i pravidelné exkurze a výlety a v neposlední řadě práce Studentského
parlamentu, který se aktivně podílí na akcích školy.
4.
5. aktivity v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě
I v tomto roce pokračuje projekt Zdravá škola ve Zdravém městě. V rámci tohoto projektu
je pořádáno mnoho akcí školy, žáci se podílí na akcích Zdravého města a pokračuje i projekt
pro mateřské školy Zdravá a bezpečná škola (viz kapitola Akce Zdravá škola 2011/2012).
6. projekt Dobrovolnictví
V tomto roce úspěšně pokračoval ve spolupráci školy, MěÚ Chrudim a Nemocnice
Chrudim projekt Dobrovolnictví v LDN Nemocnice Chrudim. Pro dobrovolníky jsme
uspořádali tyto akce:
- průběžné informační schůzky (cca 1x za měsíc)
- vyškolení nových zájemců z 1. ročníků 15. 10. 2011
- 3 žákyně školy byly odměněny mezi 10 oceněnými dobrovolníky PK 7. 12. 2011
- předvánoční zpívání na LDN 20. 12. 2011
- supervize se školním psychologem (doprovodný program: seznamky, Belbinův test,
aktivity na jemnou motoriku, výroba dekorací do LDN, tisk triček) 22. – 23. 3. 2012
- závěrečná schůzka, zhodnocení práce a odměnění nejpilnějších dobrovolníků
- koordinační schůzka vedení školy s hlavní a staniční sestrou Nemocnice Chrudim
- v měsících duben – červen proběhla 4 odpolední setkání s klienty LDN, vždy
s určitým programem pro větší skupinu klientů
spolupráce s rodiči v rámci prevence
Při třídních schůzkách byla s rodiči prodiskutována situace na škole v oblasti sociálně
nežádoucích jevů a následně byl rodiči žáků 1. ročníků podepsán souhlas s namátkovým
testováním dětí na alkohol a drogy.
Na schůzce s rodiči žáků budoucích 1. ročníků (16. 6. 2011) byly podány informace o
prevenci SNJ na škole i o pravomocech a náplni práce ŠMP a VP.
8. konzultace ŠMP, VP, ŠP, osobní konzultace
Součástí náplně práce ŠMP, VP i ŠP jsou i osobní konzultace s jednotlivými žáky, které
probíhají vždy ihned, když vznikne nějaký problém. Žáci si již zvykli, že za zmíněnými
pracovníky mohou kdykoli se svými problémy přijít. Proto se většinu problémů daří řešit
hned v zárodku, kdy ještě nejsou tak vážné. V letošním roce se podařila úspěšná intervence
v oblasti záškoláctví a drog.
Konzultace se ŠMP, VP a ŠP si zvykli využívat i vyučující.
7.
Mgr. Zdeňka Hrochová, metodik prevence
22
G. DVPP
Přehled vzdělávání pracovníků včetně THP školní rok 2011/2012
Jméno
Hrochová,Plesk.M.
Vojáčková
Zemanová Z.
Zdražil Jiří
Zemanová Z.
Ullrichová
Ullrichová
Vojáčková
Ullrichová
Bidmonová
typ vzdělávání
Školné-vzděl. ved. pracovníků
Mzdy
Účetnictví-závěrka
Kurz lyžování
Novinky v účetnictví 2012
Inventarizace majetku
Inventarizace majetku
Právní předpisy ve školství
Právní předpisy ve školství
Infor. a čtenářská gramotnost
celkem
Kč
5500,-1000,-1000,-3700,-1000
600,-600,-530,-530,-650,--
úč.doklad
BA 339 141011
PO 215 091211
PO 219 141211
UD 1 310112
PO 33 230112
BA 128 220312
BA 149 130412
BA 203 280512
BA 204 280512
BA 205 280512
15110,--
H. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
1. Předmětové komise:
OSE a odborné předměty: Mgr. Marta Pleskotová – OSE, OSN, TOS, POS, OPR,
VZV, VKG,VKP, PRP, KLP, INT, CHIR, ZEH, SOM, LTO
Přírodovědné předměty: Mgr. P. Loudová – MAT, SzMAT, FYZ , IKT(VTA), EKO,
BI, CHE, ZPV,
Odborné sociální předměty: Bc. Markéta Švadlenková - SPO, SPE, PČ, PSO, ZDN,
PVO
Předměty humanitní: PaedDr. E. Bidmonová – CJL, OBN, OSZ, s OSZ, DEJ, VV,
HV, ESV,
Cizí jazyky: Ing. J. Veselá – AJ, NJ, RJ, NK, AK, KRJ
Psychologie: Mgr. Š. Chamerová – PSK, PS, OSV, SPP, OVČ
Tělesná výchova: Mgr. M. Danihelková – TEV, SH, ZTV
23
2. Výchovné poradenství
Hodnocení činnosti VP školní rok 2011/2012
Oblast prevence – kázeňské problémy (počet řešení)
1. ZA
13
1.SC
13
2.ZA
13
2.SP
4
3.ZA
20
3.SP
2
4. ZA
13
4. SP
7
Největší kázeňské problémy se vyskytují obvykle v prvních a druhých ročnících, je to dáno
problematikou adaptace na střední školu a přísným nastavením vnitřního ŠŘ. V letošním roce
u snížených známek z chování převládala neomluvená absence (pozdní dodání omluvenek).
Ale v letošním školním roce došlo k výraznému snížení závažných porušení školního řádu i
v nižších ročnících. Naopak se letos objevila problémová třída 3. ZA.
Oblast diagnostické činnosti
Poruchy učení byly diagnostikovány na základě vyšetření PPP ve 23 případech, (22 případů spadalo
do 1. skupiny, pouze 1 případ byl diagnostikován ve skupině kombinovaných vad). Přesto se stále
setkáváme s množstvím nediagnostikovaných vad učení ve všech ročnících školy. PPP zpřísnily
vyšetření pro uznání kompenzace . Žáci musí být vedeni v PPP alespoň 2 roky před termínem SMZ.
Úspěšně se nám daří integrace žákyně se speciální vzdělávacími potřebami.
Oblast profesionální orientace
Pomaturitní studium (počet přihlášek VŠ, VOŠ)
třída
VŠ zdrav., sociální
VŠ ostatní
4.ZA
27
4.SP
28
7
VOŠ
zaměstnání
9
4
2
Základní úkoly VP ve školním roce 2011/2012
- poradenská činnost byla letos opět zaměřena na individuální činnost s žáky - celkem
40 konzultací. Společně jsme řešili spolu s TU problémové situace v 18 případech
s rodiči žáků
- profesní orientace už letos nově řešena i s žáky 3. ročníků
- pokračovaly cykly spolupráce s nevládními organizacemi Agora, Člověk v tísni
- preventivní akce zaměřené na problematické skupiny žáků ve třídách
- prevence drogové závislosti (namátkové testy)
Studentský parlament
Žáci se na SP scházejí pravidelně od září 2001, během této doby se SP výrazně zapsal do
historie naší školy.
Ve školním roce 2011/2012 jsme se sešli 7x a zástupci jednotlivých tříd aktivně
spolupracovali na úkolech.
24
Mezi významné úspěchy SP patří:
- adopce na dálku- projekt pokračuje, spolupráce s městským parlamentem, aktivní
účast žáků na akcích školy, zajištění občerstvení ve škole – pozitivně hodnocen žáky,
spolupráce se sdružením Agora, účast v soutěžích (Olympiády, O pardubický
plamínek, Chrudimský brk…) v letošním roce byli žáci úspěšní a získali řadu ocenění
- kurzy – masérský, znaková řeč
- projekt „ Dobrovolnictví“
V letošním roce jsme se ve SP zaměřili na ohleduplnost a slušnost v jednání. Omezili jsme
možnost hodnotit práci učitelů. Pozitivně hodnotíme možnost otevřeně s žáky pohovořit o
problémech a snahu vedení školy problémy řešit. V příštím školním roce bychom chtěli
činnost SP více otevřít aktivitám členů.
V Chrudimi dne 26. 6. 2012
PaedDr. Eva Bidmonová
3. Projekt „Škola podporující zdraví“
Akce v rámci projektů Zdravé město a Zdravá škola
ve školním roce 2011– 2012
Ulice pro děti, řidiči pozor! – pomoc při organizaci akce před MŠ Sv. Čecha
veřejná obhajoba MA 21 (4 žáci + 2 učitelky) – prezentace spolupráce školy se ZM
20. 9. 2011
Pochod generací (2 žáci + 1 učitelka) – měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu,
poradenství - 1. 10. 2011
Fórum pro zdraví (4 žáci + 3 učitelky) – měření TK, glykémie a hladiny
cholesterolu, poradenství 12. 10. 2011
veřejné projednávání „Desatero problémů Chrudimi“ (4 žáci + 2 učitelky) měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu 19. 3. 2012
veřejné projednávání „Desatero problémů Chrudimi“ (6 žáků + 2 učitelky) –
aktivní účast na projednávání 19. 3. 2012
veřejné projednávání „Desatero problémů Chrudimi očima mládeže“ (8 žáků) aktivní účast na projednávání 20. 3. 2012
nácvik první pomoci pro žáky ZŠ Prachovice (6 žáků) 19. 10. 2011
Projekt „Zdravá a bezpečná školka“ :
23. 5., 30. 5., 28. 6. - 3 setkání žáků školy s dětmi v MŠ Dr. Malíka a MŠ Sv. Čecha
(dopolední program pro děti)
Mgr. Zdeňka Hrochová je za školu členkou Komise ZM, schůzky komise
probíhají cca 1x za 5 týdnů.
4. Prezentační akce školy
přehlídka škol regionu – Muzeum Chrudim 18. – 19. 10. 2011
přehlídka škol Schola Bohemia – Pardubice 4. – 5. 11. 2011
Dny otevřených dveří
18. – 19. 10. 2011, 26. 1. 2012
účast učitelů na schůzkách rodičů 9. tříd ZŠ (akce „Ať víš, kam jdeš“ – pro žáky
ze ZŠ 7. 12. 2011
schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků 19. 6. 2012
Možnost prohlídky školy – kdykoli po předběžné domluvě (využito během školního roku
12x)
25
5. Přehled kursů
GO-kurz pro vyučující 28. – 30. 8. 2011
seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky 3. 9. 2011
sportovně zdravotnický kurz 3. ZA, 3. SP (9. 9. 2011
výběrový sportovní kurz Chorvatsko 16. – 24. 9. 2011
zimní sportovní kurz 2. roč2. – 17. 3. 2012
6. Další školní a mimoškolní aktivity
besedy, semináře a kulturní akce:
- v rámci Projektu Inovace jsou IN (financovaného z prostředků SF EU) proběhlo
v průběhu měsíců září 2011 až červen 2012 celkem 96 besed, přednášek, workshopů a
zážitkových seminářů (viz přehled v kapitole Besedy v rámci Projektu Inovace)
- kromě toho škola zorganizovala pro žáky tyto akce: ekoprogram Planeta Země,
Mikulášský program pro klienty Stacionáře Jitřenka, exkurze – předvánoční
Drážďany, beseda – práce s cizojazyčným slovníkem, beseda „S Tebou a o Tobě“ , 2x
filmové představení, zážitkové semináře – Tyflocentrum, 18. maturitní ples, 1x
divadelní představení, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, supervize
dobrovolníků, tematický program Perla (HIV, AIDS, humanitární práce v rozvojových
zemích)
testování:
Mapa školy –Scio (všichni žáci, zaměstnanci školy, rodiče)
sociometrie – SVP Archa + následná práce s kolektivy tříd
olympiády a soutěže:
- Den psychologie - školní a regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci
- mezinárodní soutěž Matematický Klokan
- olympiáda z ČJL – okresní kolo
- školní soutěž v první pomoci
- Druhý anglický den
další mimořádné aktivity:
- projekt MF Dnes – Studenti čtou a píší noviny
- projekt Dobrovolnictví – LDN, Nemocnice Chrudim –3 žákyně školy byly odměněny
mezi 10 oceněnými dobrovolníky PK
- adopce na dálku
- kurs znakového jazyka – 22 žáků, kurz v rozsahu 25 hodin
- ples ČČK – pomoc při organizaci (hostesky)
- spolupráce se SpecZŠ Chrudim – Rodičovské schůzky trochu jinak (2x 6 žákyň)
charitativní sbírky:
Srdíčkový den, Český den proti rakovině, Labestra, Bílá pastelka, Světluška, Sluníčkový den,
OPS Pestalozzi
odborné exkurze:
žáci absolvují pravidelné exkurze do těchto zařízení: Dětské centrum Veská, Centrum
sociálních služeb a pomoci Chrudim, psychiatrické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod, Hospic
Červený Kostelec, Hospic Chrudim, Anatomické muzeum Brno, DS Heřmanův Městec,
Nemocnice Pardubice
26
I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí
Česká školní inspekce
Pardubický inspektorát
Termín konání inspekce: 13.a14.9. 2010
Protokol čjČŠIE-828/10-E
Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
prováděcích a souvisejících právních předpisů k zajištění bezpečnosti žáků při výuce, při
mimoškolních akcích, při praktickém vyučování a odborné praxi, při přijímacím řízení do
prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a při ukončování středního vzdělávání.
Kontrolní zjištění: ve všech bodech nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů při
státní kontrole dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích
souvisejících právních předpisů k zajištění bezpečnosti žáků při výuce, při mimoškolních
akcích, při praktickém vyučování a odborné praxi, při přijímacím řízení do prvního ročníku
vzdělávání ve střední škole a při ukončování středního vzdělávání nebyly zjištěny nedostatky.
Česká školní inspekce
Pardubický inspektorát
Termín konání inspekce: 18.1. 2011
Protokol čjČŠIE-33/11-E
Předmět inspekční činnosti:
monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce 2011
monitoring adaptace žáků v 1. ročníku středního vzdělávání
27
J. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011
A. Příjmy (v tis. Kč)
dotace od zřizovatele na přímé náklady
dotace od zřizovatele na provozní náklady
13469
1433
z toho
Soc. prevence, prevence kriminality
Evropské soc.fondy
47
1365
ostatní příjmy:
Mimorozpočtové zdroje organizace-fondy
ostatní výnosy
Dotace město Chrudim
příjmy celkem
0
117
20
15020
B. Výdaje (v tis. Kč)
1. Investiční výdaje
Tvorbu a čerpání tohoto účtu znázorňuje následující přehled (v tis.Kč.):
počáteční stav k 1.1. 2011
tvorba - odpisy
Dotace ESF
105
294
Čerpání:
Z toho
236
odvod nadř.orgánu
236
konečný stav k 31.12. 2011
163
2. Neinvestiční výdaje ( v tis.Kč)
celkem přímé náklady vč. ESF
náklady na platy vč.ESF
SP,ZP vč.ESF
FKSP
13119
9854
3177
88
učební pomůcky
školení zaměstnanců + DVPP+ cestovné
stravování + osobní ochranné pomůcky
49
34
52
ostatní provozní náklady vč.ESF
1889
Výdaje celkem
15008
Výsledek hospodaření 2011 = 11717,-- Kč
28
K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů za
rok 2011/2012
Rok
Název programu
částka
poskytovatel
2011
Jedna parta
47.000,- Kč
MŠMT
2011
Pomáháme společně
20.000,- Kč
MěÚ Chrudim
2012
Jedna parta
53.379,- Kč
MŠMT
2012
Pomáhající ruce
20.000,- kč
MěÚ Chrudim
2012
Inovace jsou IN
Dobíhající grant
OPvK
2012
EU peníze SŠ
966.722,- Kč
MŠMT
2012
Cesta ke kvalitě
2,216.95,- Kč
OPvK
L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Název programu
garant
Cílová skupina
Kurz sportovních masáží
Kurz cizích jazyků
Kurz první pomoci
Kurz znakové řeči
Vzdělávací agentura
Agentura Lingva
AJAK Chrudim
Vzdělávací agentura
29
žáci 3. ročníků
veřejnost
Pracovníci v soc. službách
žáci denního i večerního
studia
M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Název projektu: Inovace výuky odborných a přírodovědných předmětů na
SŠZS Chrudim
Zkrácený název projektu: ,,Inovace jsou IN“
Název v angličtině: The innovation of the teaching process in a professional subjects, and
sciences at the Secondary School of Nursing and Social Care
Číslo projektu: OPVK - CZ.1.07/1.1.03/03.0028
Realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 6. 2012
Celkové náklady projektu: 2 848 861 Kč. Projekt je zaměřen na inovaci výuky odborných a
přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim. Cílem je rozvoj klíčových kompetencí žáků,
zefektivnění
a zkvalitnění výuky, rozvoj mezipředmětových vazeb, včetně úzkého propojení výuky s praxí
a implementací ICT prvků do výuky a zvýšení zájmu žáků při výuce odborných a
přírodovědných předmětů v oborech Sociální péče - pečovatelská činnost, Sociální péče sociálně správní činnost a v oboru Zdravotnický asistent.
Podpoření žáci budou lépe připraveni na další studium a zvýší se jejich šance na
získání zaměstnání. Projekt je podporován největšími potencionálními zaměstnavateli našich
absolventů v regionu.
Zapsala Mgr. Petra Bártová, manažer projektu
Název projektu:
Kvalita a inovace na SŠZS Chrudim, reg. č. CZ.1.07/1.500/34.0345
Zahájení: 01.03.2012 přepokládané ukončení: 28.2. 2014
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým
vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických
pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Dotace je poskytována ve výši 966.722,- Kč-. Účelem dotace je podpora kvalitního
vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OPvK v prioitní ose 1,
oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon
klíčových aktivit. Výstupem klíčových aktivit jsou zejména DUMy – tzv. digitální učební
materiály
30
SŠZS je realizátorem projektu z OP
Tento projekt je spolufinancován z ESF a Státního rozpočtu ČR
Vytvoření a pilotní ověření kurzu „Péče o lidi s demencí pro pracovníky ze
sociálních služeb a zdravotnictví“.
Číslo projektu : CZ.1.07/3.2.13/03.0018
Období realizace projektu : 1.5.2012 – 28.2.2014
Cílem projektu je doplnit nabídku kurzů DV pro pracovníky ze sociální oblasti a
zdravotnictví o aktuální a potřebnou problematiku syndromu demencí. Významně narůstá
počet lidí ve věkových skupinách 70+ a se stárnutím populace narůstá i výskyt syndromů
demence. Máme proto zájem připravit a proškolit lektory, kteří by mohli přednášet tuto
problematiku v kurzech pro zájemce z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví nebo i pro
rodinné pečující, vytvořit studijní materiály a pilotně ověřit jednotlivé moduly kurzu.
N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
1) Školská rada
školská rada při SŠZS Chrudim zasedala v uplynulém školním roce 2x s tímto závěrem:
Školská rada schválila všemi hlasy jednací řád školské rady, který nabyl účinnosti
dnem 2.února 2010 a je platný i pro následující funkční období.
2.
Školská rada schválila všemi hlasy do funkce předsedkyně Ing. Jitku Šírovou
3.
Školská rada bere na vědomí přehled činností rady.
4.
Školská rada bere na vědomí plán práce na příští období včetně programu.
Po volbách pracuje školská rada v tomto složení: Ing. Jitka Šírová, Mgr. Petra Burešová,
Karel Macek
1.
2) Studentský parlament - viz výše
3) Spolupráce školy se Sdružením rodičů a příznivců školy při SŠZS Chrudim:
Výbor SRPŠ při SŠZS Chrudim se schází pravidelně – 6 x ročně
Hlavním úkolem výboru je efektivní hospodaření s financemi a každoročně i zajištění
Maturitního plesu
31
4) partneři školy, kteří významně přispěli k plnění úkolů ve vzdělávání:
- Chrudimská nemocnice a.s., - odborná praxe žáků oboru Zdravotnický asistent
- Domov sociálních služeb Slatiňany - odborná praxe žáků oboru Zdravotnický
asistent a oboru Sociální péče – pečovatelská činnost
- Centrum sociálních služeb a pomoci - odborná praxe žáků oboru Sociální péče –
pečovatelská činnost
- Město Chrudim – spolupráce v rámci akce Zdravé město
- VZP – preventivní programy pro veřejnost
- ČČK – sportovní akce, soutěže PP
- MŠ dr. Malíka, MŠ Svatopluka Čecha, MŠ Bítovany – projekt Zdravá a bezpečná
školka
- SVP Archa Chrudim – práce s třídním kolektivem, psychologické poradenství
- Tyflocentrum Pardubice – semináře - práce s hendikepovanými lidmi
- Pedagogicko psychologická poradna Chrudim – psychologické a výchovné
poradenství
- Úřad práce Chrudim
Tato výroční zpráva byla schválena Radou školy SŠZS Chrudim dne 15. 10. 2012
32
Download

Výroční zpráva - Zdravotní a sociální škola Chrudim