Sanace s izolačním
systémem na krokve
PAL N+F
PAL 2U
PAL Polymer
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM promění
staré střechy v energeticky úsporné konstrukce
Snižuje náklady na vytápění, zvyšuje hodnotu a udržitelnost budov.
Souvislá vnější tepelně-izolační vrstva je nejlepší ochranou proti chladu, horku, větru, dešti
i sněhu.
Nyní je nejvhodnější
doba pro investice
snižující spotřebu
tepelné energie.
Pokud je u obytných budov
nutno provést celkovou
modernizaci, je podíl
nákladů na opatření ke
snížení spotřeby energie
zpravidla relativně nízký.
Dle výpočtů německého
institutu Pasivní dům se
nová nadkrokevní tepelná
izolace amortizuje v době
kratší než deset let.
Přinese Vám hned trojí užitek:
Snížení Vašich nákladů na tepelnou energii, a tím menší
závislost na kolísání cen plynu, nafty a elektrické
energie.
V případě prodeje nebo pronájmu Vašeho objektu
zvyšuje nízká spotřeba energie (jako u automobilů)
jeho hodnotu.
Moderně zateplená obytná budova je zárukou
příjemného bydlení a optimální pohody vnitřního
prostředí.
Vytváření hodnot a jejich zachování
Vlastníci domů jsou čas od času nuceni provést větší či menší opravy nebo rekonstrukce.
To je doba, kdy je vhodné investovat do kvalitní tepelné izolace:
• Ušetříte náklady na topení a klimatizaci.
• Energetická modernizace je zárukou komfortního bydlení a pohody vnitřního prostředí – s příjemnými
teplotami jak v zimě, tak i v letním období.
• Vyhovíte požadavkům tepelné normy ČSN 73 0540 (2011).
• Zvýšíte hodnotu své nemovitosti.
Sanace střech: Je-li stejně nutno obnovit střešní krytinu, jsou náklady na nadkrokevní izolaci (ve srovnání
s celkovými náklady) relativně nízké. Lešení se musí zřídit v každém případě. Výhoda: Izolace provedená na
krokvích je nejúčinnějším způsobem zateplení, který navíc umožňuje zvětšení obytného prostoru.
Upozornění: Na většinu opatření pro úspory energie jsou poskytovány státní dotace z podpůrných programů.
Úspory energie díky zateplení a vzduchotěsnosti střechy
Dříve se tepelná izolace střechy vkládala většinou mezi krokve (např. izolační rohože s okrajovými lištami
pro připevnění ke krokvím). Izolační vlastnosti tohoto zateplení dnes již neodpovídají požadavkům platných
norem; navíc je izolace často chybně zabudována a vykazuje tepelné mosty, příp. je porušená, posunutá nebo
stlačená.
Nejdříve je nutno prověřit funkční vlastnosti této stávající mezikrokevní izolace.
Příklady úniku tepla
Izolace je příliš krátká.
Zde uniká drahá tepelná energie.
Také příliš široká izolace může být
příčinou tepelných ztrát.
Izolační systémy LINITHERM na krokve
chrání před horkem i chladem
Pouze tepelná izolace pokládaná na krokve nebo bednění vytváří
souvislou izolační vrstvu a je trvalou zárukou účinného zateplení bez
tepelných mostů.
Stejně jako Vás nemůže vlhký kabát chránit před chladem, není ani
vlhká tepelná izolace schopna zabránit úniku tepla z budovy. Proto
jsou izolační desky LINITHERM PAL opatřeny po obou stranách
hliníkovou fólií. Takto se tato parotěsná zábrana nalézá vždy na
správné straně: V letním období na vnější straně izolace, v zimě na
vnitřním líci. Střecha vykazuje během krátké doby vzduchotěsnost.
Těsnost od samého počátku
Při sanaci starších budov často není snadné náležitě realizovat detaily
napojení u štítu a okapu. Těsnicí vrstva na interiérové straně je
většinou provedena tak, že není vzduchotěsná; tepelná izolace
buď zcela chybí a nebo je nedostačující.
Hrany izolačních desek LINITHERM jsou po celém obvodu profilovány pro spojení na pero a drážku. Vznikne tak souvislá a uzavřená
tepelně-izolační vrstva, a teplo nemá možnost unikat přes spáry
nebo krokve.
Dokonalá vzduchotěsnost je navíc pojištěna přídavnou fólií
LINITHERM L+D: Tato vzduchotěsná vrstva je zárukou, že Vaše
střecha i v budoucnu vyhoví nejpřísnějším požadavkům norem.
Řešení splňující nejrůznější požadavky
Tvrzený pěnový PUR/PIR je materiál s velmi nízkou tepelnou vodivostí (λD = 0,022 W/(mK)).
Tepelně-izolační systémy LINITHERM se proto vyznačují vynikajícími tepelně-technickými parametry při
minimální tloušťce prvků. Díky rychlé pokládce desek je střecha jen krátkodobě vystavena povětrnostním
vlivům. Díky profilování hran prvků a osvědčenému způsobu jejich spojování vzniká okamžitě vodotěsná
a větrotěsná plocha. Nakašírovaná hliníková fólie slouží jako parotěsná zábrana.
Řešení č. 1: Stávající zateplení je nefunkční
Jelikož původní tepelná izolace zpravidla není odborně zabudována
nebo není funkční, nelze ji zahrnout do výpočtu součinitele prostupu
tepla U.
Aby nevznikly zbytečné náklady na demontáž a likvidaci vybouraného
materiálu, lze starou mezikrokevní izolaci částečně ponechat v konstrukci. Pouze u okapu a hřebene je nutno odstranit v každém mezikrokev­
ním prostoru cca 50 cm. Horní líc původní tepelné izolace se nesmí
dotýkat nového zateplení, čímž je zaručeno, že se rosný bod v každém
případě bude nacházet v oblasti nové izolační vrstvy. Pokud je původní
izolace silně znečištěná, měla by se odstranit. Ve střeše nebudou vznikat
vlhkostní poruchy a z nich plynoucí problémy jako např. růst plísní.
Příklad: Již při tloušťce desek 100 mm splňují izolační systémy
LINITHERM se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,022 W/(mK)
požadavky tepelné normy ČSN 73 0540, která předepisuje minimální
hodnotu součinitele prostupu tepla pro šikmé střechy U = 0,24 W/(m2K).
Řešení č. 2: „Pravidlo +4“
Nároky na celkovou energetickou účinnost budov se nestále zpřísňují.
Aby se již dnes vyhovělo požadavkům budoucích norem a dosáhlo co
nejnižších hodnot součinitele prostupu tepla U, lze stávající funkční
mezikrokevní izolaci, jejíž tepelně-izolační parametry jsou nedostatečné
(λD = 0,040 W/(mK)), ponechat v kombinaci s novými deskami LINITHERM
(λD = 0,022 W/(mK)) ve střešní konstrukci. Platí zde empirické pravidlo,
že nadkrokevní izolace má být o 4 cm silnější než mezikrokevní izolace.
Tím se spolehlivě předejde vzniku kondenzátu v konstrukci.
Příklad: Stávající funkční mezikrokevní izolaci tl. 8 cm
(λD = 0,040 W/(mK)) lze ponechat v konstrukci, pokud má nová nadkrokevní izolace LINITHERM (λD = 0,022 W/(mK)) min. tloušťku 12 cm.
Hodnota součinitele prostupu tepla U pak činí 0,13 W/(m2K)*.
Řešení č. 3: Kombinace stávající izolace a desek PGV T
Také prvků LINITHERM PGV T lze u sanací budov užít jako přídavné
tepelné izolace, která výrazně zvýší izolační účinek původní
nedostatečné mezikrokevní izolace, a je proto ideálním způsobem
dodatečného zateplení položeného na krokvích.
Příklad: U stávajícího obytného podkroví lze provedením difuzně
otevřené nadkrokevní izolace LINITHERM PGV tloušťky 100 mm
dosáhnout v kombinaci se stávající vzduchtěsnou fólií a funkční
mezikrokevní izolací tl. 100 mm (λD = 0,035 W/(mK)) hodnoty
součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K)*. Tato hodnota je
podstatně nižší než požadovaná normová hodnota.
* Součinitel prostupu tepla U se zohledněním odporu při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi a na vnější straně Rse
a vnitřního obkladu sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm na laťování. Uvažovaný podíl dřeva - 13 %.
Příklady detailů u okapu a štítu
LINITHERM PAL N+F /
2U / Polymer
střešní
lať
Dachlatte
střešní taška
keram./beton.
Dachziegel/-stein
položit měkký izolační
materiál,
vypěnitauflegen,
dutiny
weichen
Dämmstoff
Hohlräume ausschäumen
LINITHERM PAL
N+F / 2U / Polymer
příp. měkká
izol. hmota
stávající
podhled
utěsnění kolem krokví a mezi
zbytky LINITHERM PAL a střešní
izolací resp. vaznicí vypěňovací
hmotou a předkomprimovaným
těsnicím páskem
L+D
fólieFolie
L+D
zbytky LINITHERM
PAL, po obvodu
předkomprimovaný
těsnicí pásek + vypěnit
LINITHERM
zakrytí+
Abdeck+
stavěcí
prkno
Anpressleiste
housenka
Kleberaupe
lepidla
(stavba)
bauseits
fólie
na bednění
Schalungsbahn
bednění
na
N+F Holzschalung
štítové
Windbrett pero a drážku
prkno
L+D Folie
fólie
L+D
krokev
Sparren
Detail u okapu - vzduchotěsné napojení izolačních desek LINITHERM
Mezi krokve se vloží přiřezané zbytky desek LINITHERM PAL a provede se utěsnění předkomprimovaným těsnicím páskem. Toto utěsnění
musí být průběžné a v jedné rovině. Stykové spáry a zbylé dutiny (např. mezi krokvemi a vaznicí) se vypění. Alternativa: zakrytí prknem
a utěsnění. Větší dutiny se vyplní měkkým tepelně-izolačním materiálem.
Fólie LINITHERM L+D - snadné řešení vzduchotěsného napojení u štítu
Před pokládkou izolačních desek je nutno na zdivo položit měkký tepelně-izolační materiál. Poté se na štítové zdivo a krokve položí
fólie L+D a přilepí se k vnější omítce.
kontralať upevněná
ve zdivu
kontralať např. 60/80 mm
resp. dle statických požadavků
LINITHERM PAL
N+F/ 2U/ Polymer
fólie na bednění
okapová fošna (příp. LINIREC)
fólie na bednění
krokev
LINITHERM PAL
N+F/ 2U/ Polymer
LINITHERM L+D Folie
fólie
LINITHERM L+D
fólii
L+D
L+D
Foliepřilepit
an vorh.
Außenputz
k stávající
vnější ankleben
omítce
štítové prkno
např. z aglomer. dřeva
fólie na bednění
utěsnit
fólii L+D přilepit ke
L+D Folie an vorh.
stávající
vnějšíankleben
omítce
Außenputz
fólie LINITHERM L+D
stávající
omítnuté
zdivo
Detaily u sanací s velmi malou tloušťkou střešního přesahu a kontaktním zateplovacím systémem
Fólie LINITHERM L+D se položí na krokve a vzduchotěsně utěsní.
U vnějšího zateplení obvodových stěn (jako je např. kontaktní zateplovací systém) je nutno vhodným způsobem zabránit proudění
vzduchu za izolací stěny přilepením ke zdivu nebo náležitým utěsněním.
Je nutno dbát pravidel uvedených v našich informacích „Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému
LINITHERM na krokve a příklady řešení detailů“.
sklon střechy ≥ 20° 1)
LINITHERM PAL N+F
Izolační jádro:
Úprava hran pro spoje:
Upozornění:
Krycí rozměr:
tvrzený pěnový PUR/PIR dle ČSN EN 13165, třída E, oboustranně hliníková fólie
po obvodu spoj na pero a drážku, na podélných stranách navíc
zasunutí mezi vodicí lišty s překrytím styků 6 cm
spárovací pás 1060 x 40 mm pro utěsnění styků na užší straně desek
je součástí dodávky
3000 x 1000 mm (= výpočtový rozměr)
Tloušťky mm
Obsah palety
PUR/PIR
ks
m2
80
30
90,0
100
24
72,0
120
20
60,0
140
17
51,0
160
15
45,0
*180
13
39,0
*200
12
36,0
*240
10
30,0
Další tloušťky na vyžádání.
Hodnota tepelné
vodivosti λ PUR/PIR
D
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
Hodnota U**
[W/(m2K)]
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
1) Spád střechy dle projektu a platných předpisů. Atypická řešení na objednávku.
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
** Součinitel prostupu tepla U se zohledněním odporu při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi a na vnější straně Rse a dřevěného bednění
tl. 19 mm. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Technické údaje k prvkům LINITHERM PAL 2U a LINITHERM PAL Polymer – viz příslušné prospekty.
Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
D-88499 Riedlingen
T+49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96
Königshofen
Schortentalstraße 24
D-07613 Heideland
b. Eisenberg/Th.
T+49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20
Info@Linitherm.com
www.Linitherm.com
BE / LINITHERM-Altbau / 05-2014 /SD
Změny vyhrazeny
Download

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM promění staré strěchy v