BA 4.1 - MRL
Pneumatické kyvné pohony
Typ EB4.1 - EB12.1 SYD, dvojčinné
Typ EB5.1 - EB12.1 SYS, jednočinné
Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů!
Originální montážní návod
s provozním návodem a technickou přílohou
podle směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
Česká verze
Revize: 00-12.09
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Obsah
Strana
A)
OBECNÉ INFORMACE
3
A1
A2
A3
A4
A5
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
POUŽÍVÁNÍ KE STANOVENÉMU ÚČELU
ODLIŠNÉ POUŽITÍ
IDENTIFIKACE POHONU
PŘEPRAVA A (DOČASNÉ) SKLADOVÁNÍ
3
3
4
4
4
B)
MONTÁŽ POHONU NA ARMATURU A PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH MODULŮ
5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI A PŘIPOJENÍ
ROZHRANÍ
MONTÁŽ SAMOSTATNĚ DODANÉHO POHONU NA ARMATURU
VŠECHNY POHONY: PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU STLAČENÉHO VZDUCHU
V PŘÍPADĚ POTŘEBY: PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH ELEKTRICKÝCH / PNEUMATICKÝCH MODULŮ K ŘÍZENÍ
VŠECHNY POHONY: NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ POLOHY <ZAVŘENO>
ZKUŠEBNÍ CHOD VŠECH POHONŮ: KONTROLY K DOKONČENÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: DEMONTÁŽ POHONU
5
5
6
6
7
8
8
9
C)
PROVOZNÍ NÁVOD
10
C1
C2
C3
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K PROVOZU
AUTOMATICKÝ PROVOZ / RUČNÍ PROVOZ
ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH
10
10
10
D)
TECHNICKÁ PŘÍLOHA / PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ
12
D1
D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5
D1-6
D1-7
D1-8
D1-9
D2
D2-1
D2-2
D2-3
STANDARDNÍ PROVEDENÍ POHONŮ
PŘIZPŮSOBENÍ ARMATUŘE
VÝSTUPNÍ TOČIVÉ MOMENTY POHONŮ
SMĚR OTÁČENÍ POHONU
PŘIŘAZENÍ ARMATUR
SAMOSVORNOST V KLIDOVÉM STAVU
ŽIVOTNOST
NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
MONTÁŽNÍ POLOHA
PROTIKOROZNÍ OCHRANA
VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ
MAGNETICKÝ VENTIL
KONCOVÉ SPÍNAČE (K HLÁŠENÍ POLOHY)
NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ (S PŘÍDAVNÝM PŘEVODEM)
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
Strana 1
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
D3
D4
D5
TECHNICKÉ VLASTNOSTI POHONU
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA PŘI TRVALÉM PROVOZU
UPOZORNĚNÍ NA OSTATNÍ RIZIKA
14
15
15
PROHLÁŠENÍ PODLE SMĚRNIC ES
16
V případě potřeby si lze další informace stáhnout nebo vyžádat na následujících adresách:
www.ebro-armaturen.com
EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham
 +41 (0) 41 748 5959
Fax +41 (0) 41 748 5999
Strana 2
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
A)
Obecné informace
A1
Vysvětlení symbolů
V tomto provozním návodu jsou pokyny označeny těmito symboly:
xxxxxxx
Nebezpečí / Varování
… označuje nebezpečnou situaci, která může vést k usmrcení nebo vážným úrazům, pokud ji
nebude zamezeno.
Upozornění
… označuje pokyn, který je bezpodmínečně nutné dodržovat.
Informace
… obsahuje užitečné rady a doporučení.
A2
Používání ke stanovenému účelu
Účel pneumatických kyvných pohonů typu EBx.1 SYD (dvojčinné) a typu EBx.1 SYS (se zavírací nebo
otevírací pružinou):
• po připojení magnetického ventilu k řízení nainstalovanému v systému,
• pomocí plynného řídicího média (zpravidla stlačeného vzduchu) s řídicím tlakem podle identifikačního
štítku,
• za podmínek prostředí při teplotách od -20 °C do +80 °C (EBRO Standard),
nebo od -40 °C do +140 °C (speciální provedení EBRO),
• u typu EB SYD s dvojčinnou funkcí, u typu EBx.1 SYS s funkcí „fail safe“ se zavíráním nebo
otevíráním pružinou
• ovládat armatury výkyvným pohybem v rozsahu 90 ° (např. klapky a kulové kohouty) na základě
elektrických signálů uvedeného řízení do poloh <OTEVŘENO> a <ZAVŘENO>.
• Správně připojený pohon musí zavírat zpravidla ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hnací
hřídel armatury) a v opačném směru otevírat.
Pohon musí svým předávaným výstupním momentem a svou charakteristikou – viz technická příloha –
odpovídat armatuře a svou optickou indikací správně udávat polohu armatury.
K ochraně magnetického ventilu musí být stlačený vzduch filtrován filtrem s jemností 40 µm (ISO 8573-1,
třída 5). Musí být suchý a při spínacím cyklu >4x/min. mírně olejovaný.
Modul „Hlásič polohy“ (volitelný), který je namontovaný na pohonu, signalizuje do řízení systému polohu
pohonu.
Modul „Snímač polohy“ (volitelný), který je namontovaný na pohonu, se pohybuje také v polohách armatury
mezi polohami <OTEVŘENO> a <ZAVŘENO> a signalizuje tyto polohy do řízení systému.
Pohon se smí uvést do provozu až po splnění požadavků uvedených v těchto dokumentech:
• <prohlášení výrobce ke směrnicím ES>, která jsou součástí dodávky,
• tomto montážním návodu EBRO MA4.1 – MRL (který je součástí dodávky).
Při montáži a provozu pohonu se musí dodržovat bezpečnostní upozornění uvedená v částech B1 a C1.
Strana 3
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Odpovídající schéma připojení závisí na stanoveném účelu použití armatury a v případě pohonů s
funkcí „fail safe“ na způsobu osazení pružin pohonu. Rozhodnout a vybrat musí projektant nebo
objednatel pohonu.
Schémata připojení typická pro určité aplikace viz část B4.
Upozornění 1:
Tento návod platí přednostně zároveň s návodem k armatuře, na které je pohon namontovaný, a přednost má
návod k armatuře.
Upozornění 2:
Za přiřazení samostatně dodaného pohonu k armatuře odpovídá objednatel. Pokyny jsou uvedené v příloze B
konstrukční normy EN15714 - 3.
A3
Odlišné použití
Po schválení výrobcem – EBRO Armaturen International – lze pohon používat také s jinými médii než
stlačeným vzduchem.
A4
Identifikace pohonu
Každý pohon je označen identifikačním štítkem.
Po montáži pohonu na armaturu a montáži do potrubí se identifikační štítek na tělese pohonu nesmí
zakrývat, aby bylo možné pohon identifikovat.
Nebezpečí
A5
Překročení maximálního tlaku uvedeného na identifikačním štítku
představuje ohrožení při dalším provozu.
Přeprava a (dočasné) skladování
Pohony s přídavnými elektrickými moduly:
Aby při skladování nedošlo k poškození elektrických součástí korozí, je nutné skladování
při stálé pokojové teplotě.
Pokud je pohon už namontovaný na armatuře:
Platí
pokyny
k
přepravě
a
předpisy
pro
skladování
armatury.
V každém případě je nutné jednotku skladovat v uzavřených prostorách při stálé teplotě.
Zásady správné přepravy samostatně dodávaného pohonu:
• Při přepravě obalových jednotek respektujte symboly na obalu.
• Pohon nechte až do použití (montáže na armaturu) v obalu z výroby.
• Pohon pokládejte jen na plochou stranu, případné namontované příslušenství (např. magnetický
ventil/koncový spínač nebo nouzový ruční převod) musí být nahoře nebo na straně.
• Chraňte pohon před nečistotami a vlhkostí.
• V případě potřeby použijte k přepravě pásy (nikoli řetězy).
Při zavěšování pomocí pásů zajistěte, aby nebyly upevněny za přídavné moduly. Při
přepravě chraňte pohon před jakýmkoli poškozením.
Jen pro speciální pohony s namontovaným převodem (pro nouzové ruční ovládání):
Protože je převod zpravidla těžší než pohon, lze pásy uvázat také za těleso převodu
(nikoli za ruční kolo!).
Strana 4
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
B)
Montáž pohonu na armaturu a připojení přídavných modulů
Tento návod obsahuje bezpečnostní upozornění na rizika předpokládaná při montáži pohonu na
armaturu.
Uživatel odpovídá za doplnění upozornění na další rizika, která se vyskytují u konkrétní armatury.
Předpokladem je dodržení požadavků na tento systém.
Způsob připojení případně dodaných elektrických/elektropneumatických přídavných modulů je popsaný v
dodané dokumentaci.
Tyto podklady platí zároveň s tímto návodem.
B1
Bezpečnostní upozornění k montáži a připojení
Nebezpečí
pohmoždění!
B2
• Montáž a pneumatické/elektrické připojení pohonu k systému provozovatele
smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Pro účely tohoto návodu jsou
kvalifikovanými pracovníky ti pracovníci, kteří jsou na základě své kvalifikace,
odborných znalostí a profesních zkušeností seznámení s pneumatickými
součástmi, schopni správně posoudit a řádně provést požadované práce a
rozpoznat případná rizika a zamezit jim.
K práci je nutná také znalost typických vlastností výkyvných armatur (klapek,
kulových kohoutů), montáž a připojení je někdy třeba provádět po konzultaci s
jinými odborníky.
• Nestoupejte na pohony. Armaturu, pohon a přívody je nutné chránit před vnějším
zatížením.
• Uvedení pohonu namontovaného na armatuře do provozu je povoleno, až když je
armatura z obou stran připojená k potrubí nebo přístroji. Při ovládání před
splněním této podmínky hrozí pohmoždění a odpovídá za ně výhradně uživatel.
Rozhraní
Objednatel musí zajistit kompatibilitu těchto rozhraní:
a) přírubový spoj pohonu a armatury: s rozměry podle normy ISO 5211 (Pohon nebo armatura mohou
mít více otvorů!),
b) hnací hřídel armatury/otvor vnitřní čtyřhran/lícované pero v pohonu:
► Musí odpovídat tvar (= čtyřhran nebo s lícovaným perem).
► Výrobce armatury musí stanovit vhodné rozměry a tolerance hřídele armatury.
c) Pokud nebylo příslušenství (např. magnetický ventil/koncový spínač) dodáno firmou EBRO
Armaturen International, musí objednatel zajistit kompatibilitu funkcí / rozhraní mezi pohonem a
příslušenstvím. Směrodatná je směrnice VDI/VDE 3845.
Strana 5
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
B3
Montáž samostatně dodaného pohonu na armaturu
• Pomocí přívodu stlačeného vzduchu (provizorního) nastavte pohon podle polohy armatury do polohy
<ZAVŘENO> nebo <OTEVŘENO>, nasaďte pohon na armaturu a vycentrujte.
Poloha pohonu na armatuře je libovolná a lze ji stanovit podle místa montáže.
• Šroubový spoj je třeba utáhnout tak, aby byl třecí silou přenášen hnací moment, viz následující tabulka.
Velikost příruby pohonu je uvedená na identifikačním štítku.
Šrouby utahujte křížem.
Velikost příruby ISO
Utažení [Nm]
F04
5-6 Nm
F05
F07
8-10 Nm
F10
20-23 Nm
44-48 Nm
F12
78-85 Nm
F16
370-390 Nm
• Ukazatel polohy musí odpovídat poloze armatury:
► ukazatel kolmo k ose potrubí: armatura zavřená
► ukazatel rovnoběžně s osou potrubí:armatura otevřená.
Nebezpečí
B4
Nesprávná indikace polohy představuje ohrožení při dalším provozu.
Všechny pohony: Připojení k přívodu stlačeného vzduchu
Před zahájením montáže je třeba zajistit, aby systémové údaje řídicího tlaku, řídicího
napětí a frekvence všech modulů odpovídaly technickým údajům uvedeným na
identifikačních štítcích pohonu a přídavných modulů.
Nezávazné doporučení průřezu přívodu:
Velikost
Objem / zdvih pohonu [litry]
Doporučený ∅ přívodu (do 6 m
délky)
Nejkratší možný spínací čas
(přibližný) [s]
EB4.1
EB5.1
EB6.1
EB8.1
EB10.1
EB12.1
0,18
6 mm
0,46
6 mm
0,91
6 mm
1,49
6 mm
3,25
8 mm
5,63
8 mm
0,35
0,45
0,7
1,0
0,25
Upozornění:
Nejkratší možný spínací čas uvedený v této tabulce je orientační údaj pro sériové dvojčinné pohony bez
namontované armatury při optimálním přívodu a odvodu řídicího média. Po montáži pohonu na armaturu
se tato mez výrazně prodlužuje.
Rozvodové diagramy pro
► dvojčinné pohony EBx.1 SYD jsou na obrázku 1,
► pro jednočinné pohony s vratnou pružinou EBx.1 SYS na obrázku 2.
Další údaje viz návod k magnetickému ventilu.
Schémata zapojení podle směrnice VDI/VDE 3845 (Namur) obsahují závit G ¼“.
Strana 6
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Obrázek 1: Schémata zapojení dvojčinných pohonů EBx.1 SYD
Obrázek 2: Schémata zapojení jednočinných pohonů EB SYS
U standardního provedení pohonu musí přívod řídicího vzduchu přes levou přípojku
zajišťovat ovládání směrem doleva a přes pravou přípojku směrem doprava.
Pohony s vratnou pružinou jsou napájeny jen přes levou přípojku, viz obrázek 2.
B5
V případě potřeby: Připojení přídavných elektrických / pneumatických modulů k
řízení
Při připojování těchto modulů je nutné dodržovat návody dodané výrobcem příslušných součástí.
Strana 7
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Všechny pohony: Nastavení základní polohy <ZAVŘENO>
B6
Tato část se použije jen v případě, že výrobce armatury neprovedl přesné nastavení poloh
<ZAVŘENO> a <OTEVŘENO>.
Z výroby je nastavený koncový doraz pro polohu pohonu <ZAVŘENO>. V případě potřeby:
Nastavte dorazový šroub 27. (viz obrázek na straně 13)
Nebezpečí
B7
Nastavení koncových poloh se smí provádět jen ve stavu bez tlaku!
•
Povolte obě těsnicí matice (28) a vyšroubujte šrouby koncového dorazu (27) o několik
otáček.
•
Otočením hnací hřídele (6) změňte polohu pístu tak, aby byla drážka čtyřhranu
hřídele rovnoběžná s podélnou osou válce.
•
Šrouby koncového dorazu (27) na obou stranách zašroubujte tak, aby kladly
znatelný odpor, a utáhněte těsnicí matice (28).
Zkušební chod všech pohonů: Kontroly k dokončení montáže a připojení
K zajištění bezvadného fungování pohonu v automatickém provozu je třeba po montáži zkontrolovat u
každé armatury s pohonem tyto body:
• Odpovídá ukazatel polohy na pohonu poloze armatury?
Pokud ne, je nutné polohu ukazatele upravit.
Nebezpečí
•
•
Hlášení nesprávné polohy (a nesprávná optická indikace) představuje ohrožení při
dalším provozu.
Je na místě zajištěný dostatečný řídicí tlak?
Těsně u magnetického ventilu musí být zajištěn minimálně řídicí tlak uvedený na identifikačním
štítku pohonu, který umožňuje plynulé ovládání armatury za provozních podmínek.
Je magnetický ventil správně připojený?
Když působí řídicí tlak, ale došlo k výpadku řídicího signálu (kontrola např. vytažením konektoru) musí
armatura najet do polohy stanovené objednatelem:
Typ pohonu
dvojčinný
se zavíráním pružinou
s otevíráním pružinou
Ident. typu
Armatura musí
Pokud není v objednávce stanoveno jinak:
EB.1 SYD najet do polohy „ZAVŘENO“.
najet do bezpečnostní polohy „ZAVŘENO“.
EB.1 SYS
najet do bezpečnostní polohy „OTEVŘENO“.
Jinak je nutné upravit ovládání nebo zapojení magnetického ventilu. Odstranění: viz část C3: Zjišťování
poruch.
Strana 8
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
•
Je spoj mezi pohonem a armaturou správně dotažený?
Při zkoušce funkčnosti nesmí být znatelný žádný vzájemný pohyb armatury, montážního můstku
(pokud je použit) a pneumatického pohonu. V případě potřeby dotáhněte všechny šrouby přírubového
spoje, viz tabulka v části B3.
•
Kontrola funkčnosti ovládání a indikace:
Když působí řídicí tlak, musí armatura na základě řídicích příkazů „ZAVŘENO“ a „OTEVŘENO“ najet
do příslušné koncové polohy. Tomu musí odpovídat optická indikace na pohonu (a případně na
armatuře).
Jinak je nutné upravit ovládání pohonu nebo polohu ukazatele.
(Pokud je tento modul použit:) Kontrola elektrického hlášení polohy:
Elektrické signály indikace „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“ (ve spínací centrále systému) jsou analogické
k optické indikaci armatury. Signál a indikace se musí shodovat. Jinak je nutné zkontrolovat řízení nebo
nastavení hlásiče polohy. Dodržujte pokyny k montáži poskytnuté výrobcem součásti.
•
B8
Doplňující informace: Demontáž pohonu
Platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro
a řídicí systém (elektrický / elektricko-pneumatický).
potrubní
systém,
přívod
stlačeného
Postupujte takto:
• Označte přiřazení polohy pohonu a polohy armatury a zaznamenejte je pro opětovnou montáž.
• Vypněte přívod stlačeného vzduchu a zajistěte ho proti zapnutí, popř. uvolněte tlak z armatury.
• Odpojte přípojky přívodu stlačeného vzduchu a řízení.
•
Uvolněte přírubový spoj mezi armaturou a pohonem a sejměte pohon z armatury.
Strana 9
vzduchu
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
C)
Provozní návod
Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES musí výrobce provést podrobnou analýzu rizik. K tomu
poskytuje výrobce – EBRO – Armaturen tyto podklady:
• tento montážní a provozní návod,
• prohlášení o směrnicích ES, přiložené na začátku.
Tento návod obsahuje pro průmyslovou aplikaci bezpečnostní upozornění na rizika předpokládaná
při používání pohonu.
Uživatel odpovídá za doplnění upozornění na další rizika, která se vyskytují u konkrétní armatury.
C1
Bezpečnostní upozornění k provozu
• Funkce pneumatického pohonu namontovaného na armatuře musí odpovídat
<používání ke stanovenému účelu>, které je popsáno v části A2.
• Podmínky použití musí odpovídat údajům na identifikačním štítku pohonu.
Pohon ve standardním provedení se smí provozovat výhradně v přípustném
rozsahu teplot -20 °C až +80 °C (EBRO Standard).
• Veškeré práce na pohonu smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Pro účely
tohoto návodu jsou kvalifikovanými pracovníky ti pracovníci, kteří jsou na základě své
kvalifikace, odborných znalostí a profesních zkušeností schopni požadované práce
správně posoudit, řádně provést a rozpoznat případná rizika a zamezit jim.
Nebezpečí
pohmoždění!
C2
Ovládání pohonu namontovaného na armatuře je povoleno jen v případě, že armatura
je z obou stran připojená k potrubí nebo přístroji. Při ovládání bez splněním této
podmínky hrozí pohmoždění a odpovídá za ně výhradně uživatel.
Automatický provoz / ruční provoz
Když je pohon správně připojený podle pokynů uvedených v části B, funguje automaticky a je dimenzován
pro trvalý provoz podle normy EN15714-3, tabulky 1.
• Ke stabilnímu fungování vyžaduje pohon v pneumatickém režimu stálý přívod stlačeného
vzduchu.
• Pohony s funkcí <fail safe> nastaví armaturu po přerušení (nebo vypnutí) přívodu
stlačeného vzduchu do předem stanovené polohy ZAVŘENO nebo OTEVŘENO.
C3
Zjišťování poruch
Před zjišťováním poruch respektujte bezpečnostní upozornění k montáži
a opravám. Zjišťovat poruchy smějí pouze školení
pracovníci.
Strana 10
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Použité nářadí musí vyhovovat platným předpisům a být v technicky bezvadném stavu.
Před demontáží kyvného pohonu ke zjišťování poruch musí odpovědné
provozní oddělení udělit souhlas (uvolnit systém).
V následující tabulce pro zjišťování poruch jsou popsány vybrané příčiny poruch, které se podle zkušeností
vyskytují, a opatření k jejich odstranění:
Porucha
Kyvný pohon nereaguje
Příčina poruchy
Přerušené elektrické napájení
5/2 cestného magnetického
ventilu
Přerušený přívod řídicího média
Nedostatečný řídicí tlak před
pohonem
Vadný magnetický ventil
Vadná armatura (zasekává se)
Vadný pohon (ztráta řídicího
tlaku)
Kyvný pohon nelze
nastavit do koncových
poloh
Odstranění poruchy
Zajistěte elektrické napájení,
vyzkoušejte funkčnost
Obnovte přívod řídicího
média, vyzkoušejte funkčnost
Zkontrolujte přívod řídicího
média (případně upravte
nastavení), vyzkoušejte
funkčnost
Magnetický ventil odpojte a
vyměňte, resp. opravte,
vyzkoušejte funkčnost
viz část „Zjišťování poruch“
pro armaturu
Pohon demontujte a opravte,
pak namontujte a vyzkoušejte
funkčnost
Nesprávné nastavení
dorazových šroubů
Nastavte dorazové šrouby,
vyzkoušejte funkčnost
Vadná armatura (zasekává se)
viz část „Zjišťování poruch“
pro armaturu
Strana 11
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
D)
Technická příloha / podklady pro projektování
Upozornění:
Tato příloha není součástí <originálního montážního návodu>, nýbrž obsahuje jen informace k jeho doplnění.
Projektant nebo objednatel musí pohon přizpůsobit
► armatuře, na kterou se montuje,
► přívodu stlačeného vzduchu do systému a řídicímu systému.
Dále jsou uvedeny technické údaje, které jsou k tomu důležité.
D1
Standardní provedení pohonů
D1-1 Přizpůsobení armatuře
Pneumatické kyvné pohony typu EB SYD (dvojčinné) a typu EB.1 SYS (se zavírací nebo otevírací
pružinou) lze montovat na všechny armatury s výkyvným pohybem (90 °), které mají montážní přírubu
podle normy EN ISO 5211.
D1-2 Výstupní točivé momenty pohonů
Výstupní točivé momenty kyvných pohonů uvedené v části D5 jsou jmenovité momenty. Lze jich dosáhnout
při přívodu stlačeného vzduchu se jmenovitým tlakem 5,5 bar.
Předávaný výstupní moment se mění podle aktuálního tlaku vzduchu, který působí na pohon.
► Pohon je dimenzován na přetlak do 8 bar,
► podtlak musí vzít v úvahu projektant nebo objednatel při výběru velikosti pohonu,
viz také část D 1.4 dále.
D1-3 Směr otáčení pohonu
Podle konstrukční normy EN 15714-3 se armatura zavírá směrem doleva. To je nutné na místě zajistit
správným připojením magnetického ventilu k elektrickému napájení a ovládání, viz také část B4. Potřebné
informace naleznete v dokumentaci k magnetickému ventilu.
D1-4 Přiřazení armatur
Podstatnými faktory, které mají vliv na potřebný ovládací moment, jsou armatura (jmenovitá světlost),
provozní tlak a médium. Z těchto parametrů vyplývá potřebný ovládací moment armatury, který musí
stanovit výrobce armatury.
Při dimenzování pohonu doporučujeme přičíst k této hodnotě bezpečnostní rezervu.
D1-5 Samosvornost v klidovém stavu
► Všechny dvojčinné kyvné pohony mají hnací moment podle technických údajů v části D3 jen při
působícím řídicím tlaku
► a všechny pohony s funkcí <fail safe> při pružinách v koncových polohách.
Hydraulický moment média zpravidla nemůže ovlivnit polohu uzavíracího pohonu.
Strana 12
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
D1-6 Životnost
Dimenzování pohonu podle normy EN 15714-3, tabulky 1 je standardem pro typovou zkoušku pohonu
dlouhodobým testem při 30 % jmenovitého výkonu v laboratorních podmínkách.
Nutnost a frekvence údržby pohonu závisí na provozních podmínkách, zvláště tlaku a čistotě stlačeného
vzduchu.
Zpravidla platí, že interval údržby pohonu je výrazně delší než interval údržby armatury.
► Při údržbě armatury alespoň zkontrolujte a zajistěte bezvadné fungování pohonu.
D1-7 Nouzové ruční ovládání
Nouzové ruční ovládání s přídavným převodem s volnoběhem není u pneumatických pohonů standardní.
D1-8 Montážní poloha
Montážní poloha armatury s kyvným pohonem je libovolná.
► Obvyklé je umístění pohonu nad armaturou.
► Možné montážní polohy mohou být omezeny konstrukcí armatury.
► Při vodorovné poloze hřídele armatury s pohonem s přídavným ručním převodem musí
projektant systému nebo výrobce armatury rozhodnout, zda pohon nepůsobí nepřípustným krouticím
momentem na armaturu nebo potrubí a zda není nutné použít opěry.
D1-9 Protikorozní ochrana
Podle normy EN 15714-3 pro pneumatické pohony se jedná o korozní kategorii C4.
D2
Volitelné doplňkové vybavení
D2-1 Magnetický ventil
Na přání lze dodat a přímo namontovat magnetický ventil. Pro tento ventil je třeba stanovit značku, napětí
a druh proudu (stejnosměrný nebo střídavý).
D2-2 Koncové spínače (k hlášení polohy)
Na přání lze dodat a přímo namontovat 2 (nebo více) koncové spínače ke zpětnému hlášení poloh
„OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Pro tyto magnety je třeba stanovit značku, napětí a druh proudu
(stejnosměrný nebo střídavý).
D2-3 Nouzové ruční ovládání (s přídavným převodem)
Na přání lze na kyvný pohon namontovat šnekový převod s ručně zapínanou spojkou.
Strana 13
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
D3
Technické vlastnosti pohonu
Typ EB.1 SYD – dvojčinný – a EB.1 SYS – jednočinný
Dvojčinný hnací moment v Nm
Řídicí tlak
Pohon
EB 4.1
EB 5.1
EB 6.1
EB 8.1
EB 10.1
EB 12.1
2,5 bar
11
36
65
104
220
381
3,0 bar
13
38
78
125
265
457
3,5 bar
16
44
91
146
309
534
4,0 bar
18
51
104
166
353
610
4,5 bar
20
57
117
187
397
686
5,0 bar
22
63
130
208
441
762
5,5 bar
25
70
143
229
485
839
6,0 bar
27
76
156
250
530
915
7,0 bar
31
89
182
292
618
1067
8,0 bar
36
101
208
333
706
1220
Pohon
EB 4.1
EB 5.1
EB 6.1
EB 8.1
EB 10.1
EB 12.1
Jednočinný hnací moment v Nm
Velikost
pohonu
Varianta
pružin
Počet
pružin
EB 5.1 SYS25
EB 5.1 SYS30
EB 5.1 SYS40
EB 5.1 SYS50
EB 5.1 SYS55
EB 5.1 SYS60
EB 6.1 SYS25
EB 6.1 SYS30
EB 6.1 SYS40
EB 6.1 SYS50
EB 6.1 SYS55
EB 6.1 SYS60
EB 8.1 SYS25
EB 8.1 SYS30
EB 8.1 SYS40
EB 8.1 SYS50
EB 8.1 SYS55
EB 8.1 SYS60
EB10.1 SYS25
EB10.1 SYS30
EB10.1 SYS40
EB10.1 SYS50
EB10.1 SYS55
EB10.1 SYS60
EB12.1 SYS25
EB12.1 SYS30
EB12.1 SYS40
EB12.1 SYS50
EB12.1 SYS55
EB12.1 SYS60
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
Moment pružiny
v Nm
2,5 bar
0°
90°
0°
90°
12,0
20,0 19,7 11,7
17,0
27,0
22,0
35,0
27,0
44,0
30,0
49,0
35,0
58,0
27,0
44,8 38,0 20,2
35,0
57,0
45,0
74,0
55,0
90,0
63,0
102,0
73,0
119,0
40,0
67,0 64,2 37,2
48,0
82,0
65,0
111,0
82,0
140,0
90,0
152,0
107,0 181,0
89,0
151,0 131,8 69,8
107,0 182,0
145,0 231,0
182,0 279,0
198,0 322,0
236,0 370,0
155,0 224,0 226,0 138,5
185,0 309,0
241,0 392,0
296,0 475,0
333,0 546,0
389,0 630,0
Efektivní moment vzduchu v Nm při řídicím tlaku
3,0 bar
4,0 bar
5,0 bar
5,5 bar
6,0 bar
0°
90°
0°
90°
0°
90°
0°
90°
0°
90°
26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0
21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0
28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0
36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0
39,7 20,7 46,0 27,0
41,0 18,0
51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2
43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0
59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0
75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0
80,0 41,0 93,0 54,0
83,0 37,0
85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0
77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0
101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0
126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0
139,2 77,2 160,0 98,0
143,0 69,0
176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0
158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0
208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0
259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0
257,8 163,8 332,0 208,0
294,0 160,0
302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0
272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0
369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0
466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0
506,0 293,0 582,0 369,0
526,0 285,0
Strana 14
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Upozornění na rizika při trvalém provozu
D4



Tento pohon je podle normy EN15714-3, tabulky 1 dimenzovaný pro trvalý provoz.
Pohon je k armatuře přišroubovaný rozhraním podle normy ISO5211. V části B2 jsou uvedené
potřebné utahovací momenty šroubových spojů.
U pohonů s častým ovládáním je třeba ve vhodných intervalech (nejpozději při údržbě armatury)
vizuálně zkontrolovat správné upevnění těchto šroubových spojů a v případě potřeby je správně
dotáhnout.
Tento pohon je dimenzovaný pro ovládání čistým a suchým stlačeným vzduchem podle požadavků
uvedených v části 1 <Používání ke stanovenému účelu>.
Podle požadavků normy EN 5211 musí výrobce armatury přizpůsobit rozhraní hnací
hřídele armatury podle frekvence spínacích cyklů, a to z hlediska výběru materiálu a
výrobních tolerancí.
Při montáži pohonu je armatura zpravidla nastavena do polohy <ZAVŘENO>. Toto
nastavení neměňte, dokud armatura těsní.
Pokud je nutné nastavení upravit, potřebné informace naleznete v montážním návodu
EBRO MA4.1-MRL, části B6 nebo v návodu k příslušné armatuře.
Upozornění na ostatní rizika
D5

Zajištění předpjatých pružin:
Pružinové svazky jsou u typu EB SYS zajištěné v předpjatém stavu. Zajišťovací pouzdro nesmí
uživatel upravovat. Předpokládá se, že pružiny nepřijdou do kontaktu se žádným korozívním řídicím
médiem.

Výměna pružinových svazků:
Pružinové svazky typu EB.1 SYS lze vyměnit, pokud je to nutné kvůli potřebnému točivému
momentu armatury.

Mechanické namáhání:
► Nestoupejte na pohony. Armaturu, pohon a příslušenství je nutné chránit před vnějším
zatížením.
► Pohon je dimenzován na statické zatížení v potrubním systému. Nejsou zohledněna rizika
vyplývající z namáhání vibracemi v systému. V takovém případě je nutné s výrobcem – EBRO
Armaturen – konzultovat alespoň trvalé zajištění šroubových spojů pohonu.
Strana 15
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Prohlášení podle směrnic ES
Výrobce
EBRO Armaturen International Est. Co.KG
Eschen, Zweigniederlassung Cham
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham, Švýcarsko
prohlašuje, že pneumatické kyvné pohony
typ EB4.1 - EB12.1 SYD, dvojčinné
typ EB5.1 - EB12.1 SYS, jednočinné
byly vyrobeny v souladu s požadavky těchto norem:
DIN EN ISO 5211
DIN EN 15081
VDI / VDE 3845
EN 12100
ISO 8573-1, třída 3 a 5
Připojení částečně otočných pohonů
Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur
Verbindungsstelle Stellglied (Spojovací místa – regulační členy)
Bezpečnost strojních zařízení
Stlačený vzduch pro všeobecné použití. Část 1: Nečistoty a třídy
jakosti
K těmto výrobkům jsou k dispozici tyto podklady:
technické listy, EB-SYD - 4.1, EB-SYS - 4.2
Tyto výrobky vyhovují těmto směrnicím:
směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES [Platí jen při kombinaci s armaturou.]
1. Výrobky jsou ve smyslu článku 2 g) této směrnice „neúplným strojním zařízením“.
2. V tabulce na následující straně je uvedeno, zda a jak jsou splněny požadavky této směrnice.
3. Toto prohlášení je prohlášením o montáži ve smyslu této směrnice.
Podmínky dodržení uvedených směrnic:
1. Uživatel musí dodržovat <používání ke stanovenému účelu> definované v „Originálním montážním a
provozním návodu“ (BA 4.1-MRL, revize 0/2009), který je součástí dodávky, a musí dodržovat všechny pokyny
uvedené v návodu.
Nedodržení tohoto pokynu může v závažných případech opravňovat výrobce odmítnout poskytnutí záruky na
výrobek.
2. Uvedení armatury (a případně namontovaného pohonu) do provozu je zakázáno, dokud odpovědná osoba
nedoloží shodu systému, ve kterém je armatura namontovaná, se všemi aplikovatelnými výše uvedenými
směrnicemi ES. K výše uvedenému pohonu je dodáno samostatné prohlášení.
3. Výrobce – EBRO Armaturen – provedl a dokumentoval potřebné analýzy rizik. Pracovníkem odpovědným za
tuto poskytovanou dokumentaci je pan Kliemisch z firmy EBRO Armaturen.
Strana 16
P ROVOZNÍ NÁVOD - P NEUMATICKÉ P OHONY EB4.1 – EB12.1 S YD A EB5.1 – EB12.1 S YS
Výrobce
EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen
prohlašuje, že pneumatické pohony EBRO EBx.1 SYD/SYS vyhovují těmto předpisům:
požadavky uvedené v příloze I směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
1.1.1, g) Používání ke stanovenému
účelu
1.1.2.,c) Varování před nesprávným
používáním
1.1.2.,c) Potřebné ochranné vybavení
1.1.2.,e) Příslušenství
1.1.3 Díly ve styku s médii
1.1.5 Manipulace
1.2 a 6.2.11 Řízení
1.3.2 Zamezení rizika prasknutí
1.3.4 Ostré rohy a hrany
1.3.7/.8 Nebezpečí úrazu pohyblivými
díly
1.5.1 – 1.5.3 Napájení
1.5.5. Provozní teplota
1.5.7 Nebezpečí výbuchu
1.5.13 Emise nebezpečných látek
1.6.1 Údržba
1.7.3 Identifikace
1.7.4 Provozní návod
Příloha III
Přílohy IV, VIII-XI
Viz provozní návod.
Viz provozní návod.
přesně jako pro úsek potrubí, ve kterém je armatura namontovaná
K výměně rychle opotřebitelných dílů není nutné žádné speciální nářadí.
Materiály dílů, které jsou ve styku s médii, byly odsouhlaseny před dodávkou a jsou
specifikované v technickém listu typu a v potvrzení objednávky firmou EBRO.
Předpokládá se, že uživatel provede odpovídající analýzu rizik z hlediska odolnosti vůči
provoznímu médiu.
Splněno pokyny uvedenými v montážním návodu
Odpovědnost uživatele v souladu s montážním návodem k pohonu
pro funkční díly: zajištěno používáním pohonu ke stanovenému účelu
Požadavek je splněn.
Požadavek je splněn při používání ke stanovenému účelu. Údržba a opravy jsou
přípustné jen při zastaveném pohonu a vypnutém napájení pohonu.
Odpovědnost uživatele, viz také montážní návod k pohonu
Výstraha před nepřípustným překročením: viz provozní návod, část <Používání ke
stanovenému účelu>
Nutná ochrana před výbuchem. Je nutné výslovně sjednat v kupní smlouvě. V tomto
případě: Používat jen způsobem uvedeným na pohonu.
nerelevantní
Viz provozní návod. Skladování rychle opotřebitelných dílů konzultujte s firmou EBRO
Armaturen
International Est. + Co.KG.
Armatura:
podle montážního návodu.
Pohon: viz dokumentace poskytnutá výrobcem pohonu.
Tento montážní návod obsahuje také upozornění k provozu pohonu. Projektant nebo
uživatel odpovídá za nutné doplňky pro provozní návod <úplného strojního zařízení>.
Pohon není <úplným strojním zařízením>. Proto nemá označení CE shody podle
směrnice o strojních zařízeních.
nerelevantní
podle normy EN 12100
Vychází se z mnohaleté zkušenosti s používáním konstrukcí pohonů uvedených na straně
1.
1. Oblast použití
3.20, 6.1 Inherentně bezpečná
konstrukce
Analýza podle částí 4, 5 a 6
5.3 Vymezení strojního zařízení
5.4 Ukončení provozu, likvidace
6.2.2 Geometrické faktory
6.3 Technická ochranná zařízení
6.4.5 Provozní návod
Analýza rizik
Upozornění: Musí být splněn předpoklad, že uživatel provede pro úsek potrubí včetně použitých
armatur speciální analýzu rizik pro konkrétní provozní situaci podle odstavců 4 až 6 normy EN 12100.
To není pro výrobce – EBRO Armaturen International Est. + Co.KG – u standardních armatur možné.
Provedení pohonů odpovídá principu <inherentně bezpečné konstrukce>.
Jako základ byly použity zkušenosti s nesprávným fungováním a nesprávným používáním
ze škodních případů, které jsou dokumentované u výrobce (dokumentace podle normy
ISO9001).
Vymezení neúplného strojního zařízení bylo provedeno v souladu s <používáním ke
stanovenému účelu> pohonu.
Není odpovědností výrobce
EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.
Protože armatura a pohon při používání ke stanovenému účelu zahrnují funkční díly, není
tato část relevantní.
Pokud lze aplikovat, nutné jen pro příslušenství – viz potvrzení objednávky.
Protože armatury s pohonem fungují „automaticky“ podle příkazů řízení, jsou v provozním
návodu popsané aspekty, které jsou <typické pro pohony> a musí být poskytnuty výrobci
(potrubního) systému.
Analýza rizik byla výrobcem – EBRO Armaturen International Est. + Co.KG – provedena a
dokumentována podle přílohy VII, B) směrnice o strojních zařízeních.
Strana 17
Download

Originální montážní návod BA 4.1 - MRL