VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
Obsah
Úvodní slovo...................................................................................................................................................3
Organizační struktura.....................................................................................................................................4
Personální informace......................................................................................................................................5
Poslání instituce.............................................................................................................................................6
FDV je členem................................................................................................................................................7
PROJEKTY ...................................................................................................................................................8
Realizované projekty....................................................................................................................................9
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí...............................................................................................................9
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání......................................................................................................10
Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí (SEKO)..............................11
Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách ................12
Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením....................................................................................13
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce.....................................................14
Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti.......................................................15
Rozvoj poradenství poskytovaného Úřadem práce pro cizince....................................................................16
Připravované projekty................................................................................................................................17
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2..........................................................................................................17
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2...................................................................................................18
Podpora neformálních pečovatelů................................................................................................................19
Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů
a rozvoje potenciálu vybraných lokalit..........................................................................................................20
Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky domácí a zahraniční zkušenosti (METR)......................................................................................................21
DALŠÍ ČINNOSTI FDV ................................................................................................................................22
Realizované činnosti formou in-house zakázky......................................................................................23
Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz agendových aplikací,
pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro jejich efektivní využívání........23
Vypracování strategické hodnotící studie pro oblast dalšího vzdělávání . ...................................................24
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb.......................................................................................25
Zajištění prodloužení projektu: Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje
zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v ČR.........................................................................26
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, prostřednictvím sdílení
zkušeností a dovedností se zahraničními partnery......................................................................................27
Připravované činnosti formou in-house zakázky....................................................................................28
Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR..........................................................................28
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst . .......................................................................................29
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY...................................................................................................................................30
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013...................................................................................................................34
Financování projektů z Evropského sociálního fondu v roce 2013...............................................................35
Aktiva............................................................................................................................................................36
Pasiva...........................................................................................................................................................37
Výkaz zisku a ztrát........................................................................................................................................38
2
Úvodní slovo
Vážení přátelé,
ráda bych Vám jménem Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, předložila výroční zprávu
za rok 2013.
Při zpracování předchozí výroční zprávy se naše pozornost ubírala směrem k novým projektům,
se kterými jsme v roce 2012 začínali a do kterých jsme vkládali svoji
energii. Věřili jsme v jejich úspěch
a obecný zájem. Teď, na konci roku
2013, si troufám říct, že úspěch
předčil naše očekávání.
Dovolte mi, abych vyzdvihla pár
úspěchů za všechny:
Realizačnímu týmu projektu Stáže
ve firmách – vzdělávání praxí se
během roku 2013 podařilo zahájit bezmála 4 600 stáží, z toho více
jak 3 700 již stihli i úspěšně ukončit.
Vzhledem k úspoře finančních prostředků a díky velkému zájmu jak
ze strany stážistů, tak poskytovatelů
došlo k navýšení celkového počtu
stáží a realizační tým bude s další více než tisícovkou pokračovat
i v následujícím roce.
Velký úspěch slaví rovněž projekt
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Projektový tým rozběhl
stáže pro 940 studentů o letních
prázdninách a v závratném tempu
se mu během šesti měsíců podařilo
vyčerpat celkovou kapacitu projektu.
940 stážistů se do projektu zapojilo
během pouhého půl roku, z toho více
jak 300 jich stihlo svou stáž úspěšně
ukončit.
Díky realizačnímu týmu projektu
Podpora kvality v celoživotním
a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách
mohou vzdělávací instituce využívat nový formulář žádosti o akreditace, včetně metodiky vyplňování.
Formulář je vyvěšen na webových
stránkách MPSV, platný od 1. 11.
2013, což znamená, že žádosti, které budou hodnoceny v roce 2014, již
budou podávány na tomto novém
formuláři.
Velmi si vážím všech úspěchů, kterých se nám podařilo dosáhnout,
a také podpory, která je nám věnována ze strany zájemců o další
vzdělávání. Poskytováním stáží, ale
i např. zkvalitněním akreditačního
systému kurzů v sociálních službách či vzděláváním zaměstnanců
se zdravotním postižením a všemi
dalšími projekty, které realizujeme,
se snažíme naplňovat naše poslání
– podporovat uplatnitelnost občanů
ČR, rozšiřujeme a zlepšujeme další
vzdělávání těch, kteří se účastní našich projektů.
Závěrem bych ráda poděkovala
zřizovateli Ministerstvu práce a sociálních věcí, spolupracujícím organizacím a ještě jednou všem našim
příznivcům za jejich podporu v roce
2013. Těšíme se na další spolupráci
v letech následujících!
Mgr. Veronika Pelíšková MBA
Ředitelka FDV
V novém roce budeme i nadále pokračovat v započaté práci, navíc
představíme další nové projekty,
některé z nich budou plynulým pokračováním stávajících projektů, další se zaměří na práci s dlouhodobě
nezaměstnanými, budeme přinášet
inovativní řešení, které se zakládá
na sociální změně a vychází z aktivit
místních komunit.
3
Organizační struktura
Ředitel FDV
Odbor vnitřní správy
Odbor projektové
kanceláře
Právník
Specialista
správy majetku
Oddělení stáží
Ekonomické
oddělení
Oddělení personální
a mzdové agendy
Oddělení
systémových projektů
Oddělení
finančního řízení
Oddělení
provozu ICT
Oddělení
vývoje IT
Oddělení publicity
projektů a PR
Oddělení
administrace VZ
Oddělení zaměstnanosti
a trhu práce
Odbor dalšího
vzdělávání
Oddělení koncepcí,
analýz a evaluací
Administrativní
oddělení
4
Personální informace
93
Zaměstnanci
FDV
128
zaměstnanců
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
stav k 31. 12. 2013
celkem
(podle pohlaví)
- stav k 31. 12. 2013
35
Muži
Ženy
Dosažené vzdělání
muži
ženy
celkem
základní
0
0
0
vyučen
0
0
0
střední odborné
0
0
0
úplné střední
1
3
4
úplné střední odborné
4
15
19
vyšší odborné
0
1
1
vysokoškolské
30
74
104
Celkem
35
93
128
5
Poslání instituce
Chceme být
organizací, která
přispívá k lepšímu
uplatnění a kvalitě
života občanů ČR
prostřednictvím
dalšího vzdělávání.
Našimi hlavními
cíli jsou:
• zvyšování kvalifikační a kompetenční
vybavenosti lidských zdrojů pro potřeby trhu práce a řešení problematiky
disparit
• zvyšování uplatnitelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce a podpora
jejich sociálního začleňování prostřednictvím dalšího vzdělávání
• poskytování metodických, poradenských a informačních služeb subjektům v oblasti dalšího vzdělávání
Za účelem naplňování našich cílů realizujeme aktivity spadající do oblasti:
1. Další vzdělávání
jednotlivců
Chceme
poskytovat
příspěvky
na vzdělávání, které bude jasně definováno standardy pro další vzdělávání
(dále jen DV). Budeme dohlížet, aby
námi podporované DV bylo cílené,
a proto budeme požadovat jeho úzké
provázání s poradenstvím, které se
bude opírat o uznávané informační
zdroje, zejména Národní soustavu
povolání (NSP), Národní soustavu
kvalifikací (NSK) a sektorové dohody.
Pro správné nastavení dalšího vzdělávání jednotlivců chceme také využívat
vlastní metodické, analytické a evaluační kapacity a vycházet z poznatků
o kvalifikačních požadavcích na trhu
práce a dostupných datových zdrojů.
Výsledky vzdělávání a jeho poskytovatele chceme ověřovat.
V rámci stáží chceme garantovat dostupnost nabídky kvalitních stáží a stimulovat poptávku. Budeme zastupovat
zájmy stážistů, aby jim účast na stáži
přinášela očekávaný přínos a podporovat poskytovatele stáží při přípravě
nabídky volných pozic a při realizaci
stáží. Chceme prosazovat opatření,
která ukotví stáže jako nástroj politiky
zaměstnanosti a usnadní jejich realizaci.
2. Poradenství
v oblasti DV
Chceme zajišťovat poradenství jednotlivcům například jako podporu při poskytování stáží nebo jako nedílnou
součást při získávání a zvyšování kvalifikace. Chceme poskytovat poradenství subjektům v oblasti DV, například
vyhlašovateli výzev, příjemcům projektů, objednavatelům nebo poskytovatelům dalšího vzdělávání.
3. Tvorba
regulačních
nástrojů DV
Národní soustava povolání
Chceme vytvářet a v souladu s vývojem trhu práce aktualizovat Národní
soustavu povolání. Budeme usilovat
o další rozšiřování praktického využívání NSP a rozvíjet spolupráci se
zástupci zaměstnavatelů, respektive
sektorovými radami.
Standardy pro DV a související poradenství
Chceme prostřednictvím standardů
DV přímo ovlivňovat podobu dalšího
vzdělávání podporovaného z veřejných prostředků a využívat je při zjednodušování administrace finančních
příspěvků, zejména z Evropského
sociálního fondu. Při přípravě standardů DV budeme vycházet z NSP, NSK
a jejich kompetenčního modelu. Budeme dále rozvíjet například katalog
šablon stáží a standardy socioekonomického vzdělávání a doplníme je –
například o počítačovou, komunikační,
manažerskou, podnikatelskou nebo
environmentální oblast.
Podpora zavádění prvků řízení kvality dalšího vzdělávání a poradenství
V oblasti interního zavádění prvků
kvality dalšího vzdělávání se chceme
zaměřit především na certifikaci poskytovatelů stáží, vzdělávání a poradenství. Například v rámci stáží budeme
ověřovat poskytovatele a jejich mentory při zařazování do katalogu poskytovatelů stáží.
4. Šíření informací
a osvěta v oblasti DV
Chceme shromažďovat, spravovat
a poskytovat informace o oblasti dalšího vzdělávání například prostřednictvím Znalostní báze dalšího profesního
vzdělávání, Národní soustavy povolání, Centrální databáze kompetencí
nebo Národního katalogu stáží.
6
FDV je členem
Asociace institucí
vzdělávání
dospělých ČR,
o.s. (AIVD)
AIVD je profesní asociací sdružující
instituce vzdělávání dospělých. Jejím
cílem je prosazovat zájmy a potřeby
těchto institucí, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce
a rozvoje v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovat se státními orgány
a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření
v této oblasti, organizovat odborné
a popularizující akce, vydávat odborné
publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.
Národní poradenské
fórum
Národní poradenské fórum vzniklo
v rámci Evropské sítě celoživotního
poradenství. Jedná se o neformální uskupení a účastní se ho zástupci
a zástupkyně institucí působících v oblasti poradenství. Národní poradenské
fórum je otevřená platforma zabývající
se řešením záležitostí týkajících se poradenství na národní i evropské úrovni. Je poradním orgánem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro
oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.
Pracovní skupina
programování Operačního programu
Zaměstnanost
MPSV bude v rámci cíle „Investice pro
růst a zaměstnanost“ řídícím orgánem
nového Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů,
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního
začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných
služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti
zaměstnanosti, sociálního začleňování
a veřejné správy.
Pracovní podskupina pro přípravu
prioritní osy 1 Operačního programu
Zaměstnanost
Pracovní podskupina pro oblast podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
Pracovní skupina
vzdělávací
infrastruktura
v obcích
a regionech IROP
Cílem programu v gesci Ministerstva
pro místní rozvoj (MMR) je posílení
regionální
konkurenceschopnosti
a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního
i regionálního charakteru s významným dopadem do území. Program podporuje rozvoj vzdělávací infrastruktury
v obcích a regionech.
Pracovní skupina
vzdělávání
Operačního
programu Výzkum,
věda a vzdělávání
Pracovní skupinu zřizuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
pro nastavení Operačního programu
Výzkum, věda a vzdělávání tak, aby
se stal účinným nástrojem pro řešení
definovaných potřeb a naplnění cílů
svěřené oblasti.
7
PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Popis projektu
Projekt byl vytvořen jako reakce
na problematiku zaměstnatelnosti
občanů bez odborné praxe. Jednou
z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, jsou jejich nedostatečné zkušenosti. Absolvování stáže napomáhá tento problém
efektivně řešit, jelikož stáž nabízí skutečnou možnost získat praktickou zkušenost pod vedením odborníka v dané
oblasti. Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí
po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu,
kdy byli bez stálého místa, změnila
situace v jejich oboru. Všeobecně stáž
přináší nejen propojení teorie s praxí,
ale i šanci nastoupit do práce po skončení stáže v dané firmě, seznámit se
s prostředím firmy, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce nebo získání nových kontaktů. Po úspěšném
ukončení stáže získají účastníci certifikát (ve formátu Europass) o jejím
absolvování. Stáž ve firmě představuje
investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění
na trhu práce.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je nastavit
v České republice systém dalšího
vzdělávání formou stáží a nastavo-
Projekty realizované v roce 2013
vaný systém ověřit prostřednictvím
realizace konkrétních stáží ve firmách.
Projekt je určen pro všechny občany
České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem
studenta), které nemají trvalé bydliště /
pobyt v hlavním městě Praha. Předpoklad činil podpoření 5 000 účastníků tj.
realizaci 5 000 stáží jako nástroje ověření nastavovaného systému.
Během realizace projektu je vytvářen
Národní katalog stáží, který obsahuje
katalog šablon stáží ověřených v rámci realizace stáží a online databázi
poskytovatelů stáží. Zároveň budou
zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.1.00/41.0001
799 988 750 Kč
22. 6. 2012 – 31. 10. 2014
pro firmy dalším způsobem, jak získat
kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt
by měl dále napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží
do české legislativy.
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na absolventy, nezaměstnané (bez nutnosti evidence
na úřadu práce), osoby vracející se
na pracovní trh (např. rodiče po nebo
během rodičovské dovolené) i na osoby zaměstnané, kteří mají zájem o kariérní vzdělávání.
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
Během roku 2013 se v projektu „Stáže
ve firmách - vzdělávání praxí“ i nadále
pokračovalo v realizaci stáží. Vzhledem k vývoji projektu a možnostem
rozpočtu projektu byl navýšen počet
podpořených osob až na téměř 6 000.
Projekt dostal novou vizuální tvář in-
6 000
podpořených
osob
spirovanou citáty z příběhů stážistů,
což dodalo veškerým propagačním
materiálům a aktivitám lidštější tvář,
která má primárně motivující charakter. Zároveň byla připravena nová
kampaň projektu v podobě spotů,
které jsou ke zhlédnutí na Youtube
kanále „Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí“.
Během ledna až června 2014 proběhne rozsáhlá kampaň v tištěných, online
médiích a outdoorových plochách.
V lednu 2014 byla překročena hranice 5 000 zahájené stáže a již přes
4 000 stáží bylo ukončeno. S ohledem
na ukončení projektu v říjnu 2014 bylo
stanoveno, že docházka na stáž musí
být ukončena nejpozději na konci června 2014, tj. 30. 6. 2014.
9
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání
Popis projektu
Cíle projektu
Projekt „Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání“ reaguje na problém nezaměstnanosti mladých. Mladí uchazeči a zájemci o práci se pohybují
v začarovaném kruhu – z důvodu nedostatku pracovních zkušeností jsou
neúspěšní na trhu práce, ovšem z tohoto důvodů nemají příležitost pracovní zkušenosti získat. Fond dalšího
vzdělávání reaguje na daný problém
projektem, který cílí na zisk praktických zkušeností pro lepší uplatnitelnost na trhu práce. Stáže jsou prakticky orientované a svojí náplní vychází
z požadavků podnikové praxe.
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a konkurenceschopnost mladých zájemců o zaměstnání
- budoucích absolventů při prvním
vstupu na trh práce získáním praktických dovedností a zkušeností během
absolvování pracovní stáže u zaměstnavatele. Cílem projektu je, aby se
žáci a studenti seznámili s konkrétním
firemním prostředím (podnikovou kulturou) a pracovními procesy, provázali získané teoretické znalosti studovaného oboru s praxí a prostřednictvím
těchto přínosů se stali požadovanou
(vyhledávanou) pracovní silou pro
zaměstnavatele. Projekt umožní žá-
kům a studentům poznat reálné pracovní prostředí, získat konkrétnější
představu o svém oboru a dalších
požadavcích na znalosti, dovednosti
a vědomosti pro zastávání konkrétní
pracovní pozice, ale i o možnosti dalšího profesního růstu.
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na žáky posledního ročníku středních škol a studenty
posledních 2 semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří jsou
zároveň zájemci o zaměstnání (bez
nutné registrace na úřadu práce).
Stáž mohou žáci či studenti absolvovat rovněž v průběhu letních prázdnin
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.1.00/99.00001
71 189 857 Kč
1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Projekty realizované v roce 2013
před nástupem do posledního ročníku
respektive v průběhu letních prázdnin
před nástupem do předposledního semestru.
943
podpořených
osob
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
Realizační tým připravil metodiku
projektu a také aktualizoval manuál
pro cílovou skupinu a manuál pro poskytovatele. Byly spuštěny webové
stránky projektu www.stazepromlade.cz a rovněž Facebook profil projektu. V rámci projektu se uskutečnila
roadshow po středních a vysokých
školách. V druhé polovině roku se začaly realizovat samotné stáže, s nimi
byly spjaté i kontroly po celé České
republice. Ke konci roku bylo zahájeno 901 stáží.
V roce 2014 dojde k realizaci zbylých
42 stáží a k postupnému ukončování
všech zbylých stáží. Budou probíhat
evaluace projektu. Projekt bude předčasně ukončen o rok dříve, tedy v srpnu 2014.
10
Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti
socioekonomických kompetencí (SEKO)
Popis projektu
Smyslem projektu je zvýšit šance
klientů Úřadu práce ČR na získání
a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich socioekonomických
kompetencí (SEKO), tedy finanční
gramotnosti a dalších měkkých dovedností. V rámci projektu se plánuje
proškolit v socioekonomických kompetencích 35 000 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou nejvíce ohroženi
exekucí či dluhovou pastí, nebo se již
v takto tíživé situaci sami nacházejí,
a pomoci jim tak vrátit se na trh práce.
Zároveň bude v průběhu realizace
projektu umožněno vybraným uchazečům o zaměstnání získat rekvali-
fikaci na „Konzultanta pro prevenci
předlužení v osobních financích“
a na „Lektora dalšího vzdělávání“.
Tito vyškolení lektoři z řad uchazečů
o zaměstnání budou za pomoci dodavatele v pozici mentora školit po určenou dobu cílovou skupinu uchazečů
o zaměstnání ohrožených dluhovou
pastí a exekucí.
Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň socioekonomických kompetencí cílové
skupiny, a tím zvýšit jejich šance
na získání a udržení zaměstnání
na legálním trhu práce. Dále je to
prevence předlužení a sociálního
vyloučení cílové skupiny a také získávání motivace cílové skupiny k obnovení či získání pracovních návyků
a poskytování odborné praxe uchazečům.
Cílové skupiny
Projekt se zaměřuje zejména na uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu
práce déle než pět měsíců nebo opakovaně. Jedná se o cílovou skupinu
v celkové velikosti 35 000 podpořených osob.
Dílčí potřeba takto ohrožených uchazečů souvisí s jejich vzděláním v oblasti finanční gramotnosti a dalších
sociálních kompetencí.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.1.00/03.00016
298 399 838,95 Kč
2. 7. 2012 – 30. 6. 2015
Projekty realizované v roce 2013
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
35 000
podpořených
osob
Byla schválena realizace dvou rekvalifikačních kurzů „Konzultant pro
prevenci předlužení v osobních financích“ a „Lektor dalšího vzdělávání“, který je mj. zakončen zkouškou
z profesní kvalifikace dle zákona
č. 179/2006 Sb, oba kurzy získaly
akreditaci MŠMT. FDV také získala autorizaci pro profesní kvalifikaci
„Lektor dalšího vzdělávání“. Zároveň
byl vytvořen Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu
SEKO. Byly budovány webové stránky projektu.
V první polovině roku 2014 dojde k realizaci stěžejního výběrového řízení
projektu na dodavatele základního
školení, doplňujícího kurzu měkkých
dovedností a technicko - organizačního zajištění rekvalifikačních kurzů.
Školení a kurzy budou v projektu
zahájeny v červnu roku 2014. Budou
vybudovány regionální pracoviště.
11
Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání
zaměstnanců v sociálních službách
Popis projektu
Současný systém akreditace vzdělávacích programů v oblasti sociálních
služeb je těžkopádný a především
neefektivní nejenom z hlediska kvality, ale i časové náročnosti vyřizování
žádostí. Aktuálně neexistují jednotné
podmínky při posuzování kvality programů, což je způsobeno stávajícím
metodickým nastavením - odborné
stanovisko připravuje pověřený člen
komise, který však může a nemusí
mít specializaci ke konkrétnímu posuzovanému vzdělávacímu programu.
Velkým nedostatkem je formálnost
hodnotícího procesu, zdlouhavý proces udělování akreditací, nepřehledný
systém zveřejňování akreditovaných
programů atd. Projekt reaguje na
aktuální nastavení systému akreditace vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí poskytujících další
vzdělávání pracovníků v sociálních
službách.
ce standardu akreditovaných vzdělávacích programů, zefektivnění procesu administrace akreditačního řízení,
zefektivnění kontroly akreditovaných
vzdělávacích institucí, zlepšení orientace v nabídce akreditovaných vzdělávacích programů.
Cíle projektu
Cílové skupiny
Hlavním cílem projektu je zvýšení
kompetencí a kvalifikace zaměstnanců
ve sféře sociálních služeb, a tím i zlepšení péče o klienty. V rámci projektu
budou vytvořeny systémové nástroje,
které povedou ke zvýšení kvality obsahu vzdělávacích programů.
Dalšími cíli jsou zajištění trvalé garan-
Hlavní cílovou skupinou jsou orgány
působící v oblasti sociální integrace.
Druhou cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a jejich zřizovatelé. Jejich zapojení má širší dopad
až na konečné uživatele sociálních
služeb - klienty.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/3.1.00/04.00010
19 682 116,36 Kč
1. 9. 2012 – 30. 9. 2015
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
V rámci veřejné zakázky byla provedena analýza nabídky vzdělávacích programů, která sloužila jako podklad pro
další aktivity v rámci projektu. Byl vytvořen nový Formulář žádosti o akreditaci a nový Průvodce vyplňováním žádosti o akreditaci, které jsou od 1. 11.
2013 využívány vzdělavateli v praxi.
V návaznosti na tyto dokumenty byla
vytvořena Metodika hodnocení žádostí o akreditaci. Byl vytvořen prvotní
návrh pro kreditní systém v oblastech
vzdělávání zaměstnanců v sociálních
službách.
V roce 2014 proběhne první hodnocení
žádostí podaných na novém Formuláři
žádosti o akreditaci dle nově vytvořené
Metodiky hodnocení.
Budou probíhat práce na vytvoření informačního systému pro elektronizaci
agendy akreditací a katalog akreditovaných vzdělávacích programů. V souvislosti s tím, že je informační systém
vytvářen pro pracovníky MPSV, kteří
mají agendu akreditací na starosti,
Projekty realizované v roce 2013
250
podpořených
osob
bylo rozhodnuto, že se MPSV stane
partnerem projektu.
Od února 2014 začnou probíhat dobrovolné audity v regionech a výstupy
z těchto auditů budou sloužit pro úpravu a revizi Metodiky kontrol.
12
Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Popis projektu
Cíle projektu
Cílové skupiny
Smyslem projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením
(dále jen „OZP“) či osob se zdravotním znevýhodněním (dále jen „OZZ“)
na trhu práce. Projekt je zaměřen
na podporu vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále
jen „ZP“), a dále na motivaci zaměstnavatelů k aplikování společenské
odpovědnosti vůči osobám se zdravotním postižením. V rámci projektu
bude realizováno poradenství, školení pro personalisty a management
firem a audity vhodných pracovních
pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele.
Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení OZP a OZZ na trhu práce
a vytvořit podmínky pro zvýšení kvalifikace a kompetencí zaměstnanců se
ZP a předcházet tak jejich nezaměstnanosti, resp. zvyšovat jejich zaměstnatelnost.
Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci
se ZP.
Další cíle:
• odstranění bariér na straně zaměstnavatelů a na straně zaměstnanců při
zaměstnávání OZP
• zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání OZP
• zvýšení povědomí o společenské
zodpovědnosti.
Proběhly první workshopy v rámci
veřejné zakázky na Zajištění služeb
public affairs v projektu Vzdělávání
zaměstnanců se zdravotním postižením ve spolupráci s Hospodářskou
komorou. Začal první běh školení
pro personalisty a management firem.
Bylo zahájeno výběrové řízení na In-
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/1.1.00/A5.00001
168 335 181,78 Kč
1. 1. 2013 – 30. 8. 2015
Projekty realizované v roce 2013
formační systém a také výběrové řízení na Audity vhodných pracovních
pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele.
Byla vytvořena Příručka pro zájemce a účastníky projektu. Odstartovala
roadshow v regionech a realizační tým
se účastnil několika konferencí za účelem oslovení cílových skupin projektu.
Nadále budou realizovány workshopy
v rámci Public Affairs ve spolupráci
s Hospodářskou komorou, také další
běhy školení pro personalisty a mana­
gement firem a Snídaně pro zaměstnavatele. Všechny tyto aktivity budou
probíhat v regionech po celé republice. V první polovině roku 2014 budou
moci zaměstnavatelé začít prostřednictvím vytvořeného informačního
systému podávat Žádosti o zapojení
do klíčové aktivity č. 1 (vzdělávání
zaměstnanců se zdravotním postižením). V rámci veřejné zakázky budou
také realizovány Audity vhodných
pracovních pozic pro OZP u zaměstnavatele a individuální poradenství
v otázkách zaměstnávání OZP. Na říjen 2014 je plánována konference
s mezinárodní účastí týkající se problematiky zaměstnávání OZP/OZZ.
1 600
podpořených
osob
13
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV,
ohrožených na trhu práce
Popis projektu
V návaznosti na rozšiřující se aktivity FDV vyplynula potřeba reagovat
na vzrůstající nároky a rozvoj lidských
zdrojů. Tato skutečnost vedla k rozhodnutí zkvalitnit a výrazně zintenzivnit
stávající vzdělávací systém organizace.
Díky projektu dojde k rozšíření portfolia
odborných znalostí, zvýšení kvality práce a produktivity zaměstnanců FDV.
Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených školení pod
vedením vlastních i externích lektorů
ze vzdělávacích organizací. Vzdělávací kurzy jsou navrženy tak, aby byly
v souladu se strategií a potřebami organizace. Školení jsou přenositelná, proto
jejich absolvování zaměstnancům zároveň rozšíří možnosti vyššího uplatnění
na trhu práce. Požadavky na vzdělávání
byly identifikovány na základě potřeb organizace (s ohledem na její střednědobé a dlouhodobé cíle) a prostřednictvím
osobních hodnotících pohovorů s jednotlivými zaměstnanci.
V rámci projektu budou realizována
následující školení: vzdělávání v oblasti soft skills, vzdělávání v oblasti PC
gramotnosti, vzdělávání zaměstnanců
v oblasti projektového řízení, vzdělávání zaměstnanců v oblasti PR a marketingu, vzdělávání zaměstnanců
v oblasti finančního řízení a účetnictví,
vzdělávání v oblasti legislativy (veřejné
zakázky, novela Občanského zákoní-
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Praha Adaptabilita
CZ.2.17/1.1.00/36319
2 396 860 Kč
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
ku), vzdělávání v oblasti managementu a vedení, agendové vzdělávání, rozvoj jazykových dovedností.
Školení jsou realizována v průběhu 12
měsíců, od podzimu 2013 do začátku
léta 2014, a celkem v nich bude proškoleno 60 zaměstnanců FDV.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu
práce. Zaměstnanci ohrožení na trhu
práce se naučí lépe zvládat jednotlivá
omezení daná délkou pracovních zkušeností, věkem či jejich postavením na
trhu práce, a tím si zachovají svou za-
Projekty realizované v roce 2013
městnatelnost na trhu práce. Projekt si
zároveň klade za cíl nastavit a realizovat na FDV koncepci vzdělávání, která
by umožňovala systematicky podporovat a dále rozvíjet profesní a osobnostní
růst jednotlivých zaměstnanců vykazujících charakteristiky ohrožení na pracovním trhu, a přispět tak k vyšším pracovním a osobnostním kvalitám, čímž dojde
k vytvoření podmínek pro optimální rozvoj lidských zdrojů organizace a v případě potřeby k získání dalších příležitostí
pracovního uplatnění na trhu práce.
Cílové skupiny
Cílovou skupinou zapojenou do projektu jsou zaměstnanci FDV. Jedná se
o zaměstnance ohrožené na trhu práce z důvodu jejich věku či postavení
na trhu práce - zaměstnance ve věku
do dovršeného 30. roku života, zaměstnance ve věku od dovršeného 50. roku
života, dále o zaměstnance na mateřské / rodičovské dovolené a zaměstnance do 1 roku od ukončení mateřské/
rodičovské dovolené. Na FDV se jedná
o cílovou skupinu v celkové velikosti 60
podpořených osob.
60
podpořených
osob
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
Uskutečnila se školení na soft skills,
agendové vzdělávání a SharePoint.
Zároveň bylo vyhlášeno výběrového
řízení na zbylé vzdělávací aktivity.
Pro rok 2014 je plánována realizace vzděláváních aktivit v oblasti PC
gramotnosti, projektového řízení, PR
a marketingu, v oblasti legislativy, managementu a vedení lidí, jazykových
dovedností, finančního řízení a účetnictví.
Zároveň bude zpracována Koncepce
dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců FDV. V srpnu 2014 bude ukončena realizace projektu.
14
Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje
služeb zaměstnanosti
Popis projektu
Smyslem projektu je přispět k rozvoji
dalšího profesního vzdělávání (DPV)
jako významné oblasti politiky zaměstnanosti MPSV zavedením znalostního
managementu do této oblasti. Online
dostupná Znalostní báze DPV jako
jeden z hlavních produktů projektu zajistí systematické shromažďování, třídění a využívání znalostí z oblasti DPV
a umožní cílové skupině účinně řešit
aktuální problémy, podpoří možnost
průběžného dynamického učení, zajistí
zdroje pro strategické plánování a rozhodování. Produkty projektu usnadní
cílové skupině tvorbu návrhů řešení
problémů v oblasti DPV a pomohou na-
lézt taková řešení, která jsou optimální
pro zvyšování adaptability vybraných
skupin trhu práce prostřednictvím DPV.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zavést znalostní management do oblasti DPV
a nastavit systematický proces vyhledávání, výběru, koncentrace a prezentace
poznatků (znalostí) způsobem, který
zvýší odbornou úroveň pracovníků institucí služeb zaměstnanosti v oblasti
politiky zaměstnanosti a jejich porozumění věcné problematice. Konkrétní
aktivity projektu povedou k efektivnímu
nabývání, uchovávání a využívání znalostí při řešení aktuálních i dlouhodo-
bých problémů, strategickém plánování
a rozhodování cílové skupiny v oblasti
DPV na centrální i regionální úrovni a tím k optimalizaci k tomuto účelu
využívaných personálních i finančních
zdrojů. Zjednodušeně lze říci, že správné znalosti se správným způsobem
dostanou ke správným lidem ve správný čas a uchrání se intelektuální jmění
příslušného útvaru veřejné správy před
zánikem.
Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou pracovníci služeb zaměstnanosti ČR a jejich spolupracující organizace. Jedná se o FDV,
sekci 4 MPSV a ÚP ČR - Generální ře-
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.2.00/11.00017
29 451 675,90 Kč
Projekty realizované v roce 2013
ditelství ÚP ČR a krajské pobočky ÚP.
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
85
podpořených
osob
V roce 2013 se realizace projektu soustředila na metodickou přípravu projektu a probíhala organizačně-technická fáze projektu, která zahrnovala
výběr zejména odborných pracovníků
do realizačního týmu, přípravu výběrových řízení a akcí (workshopů,
pracovních skupin, fokusních skupin),
které se zrealizují v roce 2014 a 2015,
a budování databáze a oslovování expertů za účelem navázání spolupráce.
V roce 2014 bude průběžně zahájeno plnění dalších klíčových aktivit, tj.
sběr, analýza a vyhodnocení dat a informací týkajících se nástrojů podpory
DPV a vybraných skupin trhu práce,
dále pak budování Znalostní báze
DPV a databáze expertů, vše v úzké
spolupráci s cílovou skupinou projektu, popř. dalšími aktéry DPV.
1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
15
Rozvoj poradenství poskytovaného Úřadem práce pro cizince
Popis projektu
Smyslem projektu je zkvalitnění
a podpora služeb poskytovaných
Úřadem práce ČR (ÚP) v oblasti
zahraniční zaměstnanosti. Projekt
reaguje na stoupající počet cizinců
s trvalým pobytem na území ČR.
Tento trend vyžaduje zvýšené úsilí
v oblasti informovanosti a soběstačnosti cizinců za účelem eliminace rizik jejich sociálního vyloučení. Fond
dalšího vzdělávání reaguje na daný
problém projektem, který má za cíl
zvyšování profesní kvalifikace pracovníků zahraniční zaměstnanosti
ÚP ČR a zkvalitnění obsahu a způsobu zveřejňovaných informací. Projekt
je prakticky orientován a svojí náplní
vychází z požadavků a potřeb ÚP ČR
a jejich klientů.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň odborných znalostí, dovedností
a kompetencí zaměstnanců ÚP ČR,
prostřednictvím zpracování metodických a výukových materiálů a následným proškolením pracovníků. Dalším
cílem je rozvoj a rozšíření standardu
služeb pro klienty ÚP ČR. Projekt
umožní prohloubit profesní kvalifikaci
pracovníků zahraniční zaměstnanosti
ÚP a tím dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na pracovníky zahraniční zaměstnanosti na krajských
pobočkách ÚP ČR. V rámci projektu
budou zpracovány výukové mate­
riály zaměřené na jejich další profesní
vzdělávání. Pracovníci budou proškoleni formou školení a workshopů.
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
V listopadu 2013 byl podepsán právní
akt a v prosinci byla uzavřena Smlouva o partnerství s Úřadem práce.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.2.00/11.00020
Před koncem roku 2013 byl nastaven
harmonogram a plán realizace odborných aktivit projektu.
Počátkem roku 2014 bude zahájena
odborná realizace projektu – analýza
stavu služeb zahraniční zaměstnanosti, tvorba konceptu metodických
materiálů, plán výběrového řízení na sociální tlumočení. V jarních
měsících roku 2014 budou probíhat
napříč regiony workshopy s pracovníky ÚP za účelem získání informací
o výkonu agendy zahraniční zaměstnanosti kvůli analýze stávajícího
stavu a shromáždění podkladů pro
tvorbu metodiky. V druhé polovině
roku proběhne pilotní testování sociálního tlumočení, jehož prvky budou
implementovány do metodických
materiálů pro pracovníky zahraniční
zaměstnanosti. Kompletní metodika
výkonu agendy zahraniční zaměstnanosti bude finalizována do konce
roku 2014.
Projekty realizované v roce 2013
120
podpořených
osob
9 170 199,48 Kč
1. 11. 2013 – 30. 6. 2015
16
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2
Popis projektu
Projekt Stáže ve firmách 2 naváže
na systém poskytování stáží vytvořený
v rámci projektu „Stáže ve firmách –
vzdělávání praxí“, který rozšíří o nové
inovativní systémové prvky.
Pro zvýšení kvality mentorů a počtu
kvalifikovaných mentorů bude vytvořen návrh profesní kvalifikace „Mentor“
a vzdělávací program pro získání této
kvalifikace, který bude v průběhu projektu také pilotně ověřen. Dále budou
mít mentoři v rámci projektu povinnost
absolvovat před zahájením stáže školení v oblasti rozvoje mentorských dovedností a koučinku.
Projekt také nastaví a pilotně ověří
systém poskytování stáží pedagogických pracovníků. Pro účely stáží pedagogických pracovníků budou vytvořeny speciální šablony stáží.
V rámci projektu Stáže ve firmách 2
budou využity všechny veřejné dostupné výstupy vytvořené v projektu
Stáže ve firmách 1, tzn. Katalog šablon
stáží, Procesní a dopadová evaluace
projektu Stáže ve firmách 1 a analýzy
pro efektivní nastavení systému a především pak postupy a metodiky nastavené, vytvořené a ověřené v projektu
Stáže ve firmách 1, které budou upraveny s ohledem na nové prvky Stáže
ve firmách 2 a výsledky evaluace projektu Stáže ve firmách 1.
Hlavní výstupem projektu bude návrh
konceptu systémového nastavení stáží
v ČR včetně návrhu financování, zahrnující komplexně všechny využitelné
nástroje, které podpoří realizaci stáží
u zaměstnavatelů v ČR jako prostředku
dalšího vzdělávání občanů ČR.
Cíle projektu
Cílem projektu je rozšíření systému
poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách 1 o nové inovativní a systémové prvky. Dojde tak
k posílení stáží jako jednoho ze způsobů dalšího individuálního profesního
vzdělávání obyvatel České republiky.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost
Bude přiděleno po schválení projektové žádosti
Připravované projekty v roce 2014
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na absolventy bez
praxe, nezaměstnané (bez nutné registrace na úřadu práce), osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče
po nebo během rodičovské dovolené)
i zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit
kvalifikaci. Stáže probíhají od jednoho
do šesti měsíců.
1
400
podpořených
osob
Plánované aktivity
pro rok 2014
V druhé polovině roku 2014 se rozběhne realizace stáží. I nadále budou
organizována setkávání s poskytovateli a uchazeči a budou probíhat prezentace projektu ve spolupráci s hospodářskými komorami a eurocentry.
Pro zvýšení kvality mentorů bude vytvořen návrh profesní kvalifikace Mentor.
V průběhu roku se otevřou regionální
pracoviště projektu.
160 000 000 Kč
1. 7. 2014 – 30. 6. 2015
17
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2
Popis projektu
Absolventi škol tvoří jednu z rizikových
skupin ekonomicky aktivních obyvatel,
která se hůře uplatňuje na trhu práce.
Vůči ostatním uchazečům o zaměstnání jsou znevýhodněni nedostatkem
praxe, chybějícími pracovními návyky
a minimem zkušeností. Tato skutečnost
má ve výsledku dopad na celkový počet nezaměstnaných absolventů. Daná
situace tak podtrhuje význam realizace
stáží ještě v období přípravy na povolání ve školské přípravě. Stáže absolventům usnadní přechod od studia
k zaměstnání a v konečném důsledku
přispějí ke snížení nezaměstnanosti
mladých. Vysoká míra nezaměstnanos-
ti mladých zájemců o zaměstnání v Evropě vyžaduje, aby členské státy přijaly
okamžitá opatření a důkladněji se zaměřily na programy, které usnadní přechod mladých ze školy do zaměstnání.
Projekt „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“ takto navazuje na již realizovaný projekt „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání“. Předchozí projekt
podporuje individuální profesní rozvoj
mladých zájemců o zaměstnání nad rámec kurikula. Projekt Stáže pro mladé
2 plynule naváže na tento celostátně
odzkoušený model, rozšíří stávající
Nabídky pracovní pozice a umožní absolvovat stáž dalším mladým zájemcům
o zaměstnání.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bude preventivními aktivitami, absolvováním pracovní
stáže, zvýšit zaměstnatelnost, tj. konkurenceschopnost mladých zájemců
o zaměstnání při jejich prvním vstupu
na trh práce. Vedle podpory zvýšení růstu zaměstnanosti mladých lidí
umožní absolvovaná stáž také zvýšit
konkurenceschopnost žáků a studentů
na trhu práce.
Cílové skupiny
V průběhu projektu bude podpořeno
2 200 mladých zájemců o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků
středních škol a studentů posledních
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Připravované projekty v roce 2014
dvou semestrů vyšších odborných škol
a vysokých škol, tzn., že bude realizováno 2 200 pracovních stáží v délce
1-4 měsíce.
2
200
podpořených
osob
Plánované aktivity
pro rok 2014
Realizační tým bude aktualizovat Metodiku pro stážistu a Metodiku pro poskytovatele. Stáže pro žáky a studenty
se rozběhnou ve druhé polovině roku
2014.
Budou organizována setkávání s poskytovateli a uchazeči a prezentace projektu ve spolupráci s hospodářskými komorami, ale i středními, vyššími odbornými
a vysokými školami a eurocentry. Naplánována je také účast realizačního
týmu na vybraných veletrzích pracovních příležitostí a odborných konferencích za účelem prezentování projektu.
CZ.1.04/2.1.00/C8.00001
189 987 995,56 Kč
1. 2. 2012 – 31. 8. 2015
18
Podpora neformálních pečovatelů
Popis projektu
Cíle projektu
Projekt „Neformální pečovatelé“ je
svým charakterem převážně analytický. V prvné řadě zmapuje a jasně
identifikuje potřeby pečujících, postoje
a vnímání potřebnosti neformální péče,
prověří, zda je efektivně a vyhovujícím
způsobem nastaveno financování pečujících osob, zda lze snížit byrokratickou zátěž žádostí o různé příspěvky,
sociální služby a v neposlední řadě
navrhne a pilotně ověří nástroje, které
povedou k jednoznačné podpoře pečujících osob.
Cílem je zpracovat komplexní analýzy
a studie, z jejichž závěrů lze zpracovat návrhy na systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a připravit
změny legislativy. Součástí analýz
bude rovněž série kulatých stolů k jednotlivým tématům, pro pečující, obce,
zaměstnavatele. Výstupy z analýz
konkrétně definují slabá místa skupiny neformálních pečovatelů a zmapují
potřeby této cílové skupiny. Na jejich
základě budou navržena systémová
opatření, která povedou jednak k vytvoření výrazně lepších podmínek
pro pečující osoby, a tím ke dlouhodobému zvýšení celkové kvality péče
Připravované projekty v roce 2014
o osoby blízké, ale také zvýší možnosti
návratu pečujících osob na trh práce.
Výstupy poslouží také vedení resortu
jako podklad pro zdůvodnění potřebnosti se touto skupinou osob systematicky zabývat.
Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou orgány
veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Projekt je dále zacílen
na příslušné pracovníky MPSV, Úřadu
práce a sociálních odborů obcí.
Další cílovou skupinou jsou také osoby
pečující o osoby stupně závislosti II, III
a IV, které nevyužívají institucionální
péči. Projekt bude zacílen na „hlavní
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/3.1.00/C6.00002
pečovatele“ zajišťující kontinuální péči
vlastními silami či v kombinaci s terénními, případně ambulantními službami. Pečující osoby budou zapojeny
zejména v části kvalitativního výzkumu
a prostřednictvím fokusních skupin
a kulatých stolů.
45
podpořených
osob
Plánované aktivity
pro rok 2014
V roce 2014 bude realizován rozsáhlý průzkum za účelem kvantitativního
zmapování populace pečujících osob,
jejich struktury, aspektů a organizace
péče, socio-ekonomického postavení
a jejich hodnotové orientace a postojů. Budou zahájeny práce na studiích,
které rozpracují možnosti legislativních
úprav, které by mohly jednak zajistit
pečujícím snadnější návrat na trh práce a dále změnou ve financování posílit finanční udržitelnost a dostupnost
péče.
15 612 970,48 Kč
1. 2. 2014 – 31. 7. 2015
19
Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení,
aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit
Popis projektu
Cíle projektu
Projekt je zaměřen na řešení zaměstnanosti/ zaměstnatelnosti dlouhodobě
nezaměstnaných ve vazbě na aktuální
nedostatek pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání dlouhodobě evidované na Úřadu práce ČR. Projekt se
zaměří na vytipované lokality s vyšší
nezaměstnaností. Tady se v první fázi
projektu na základě výsledků mapování
místního potenciálu a potřeb vygenerují
náměty na produkty a služby, o které by
v daném místě mohl být zájem, pro které lze nezaměstnané připravit v rámci krátkých zaškolení. Nezaměstnaní
(účastníci kurzů) budou po celou dobu
projektu vedeni a motivováni prostřednictvím poradců.
Cílem projektu je příprava dlouhodobě nezaměstnaných lidí v regionech
(v místech s vyšší nezaměstnaností)
na nové pracovní uplatnění. Může jít
o uplatnění ve svépomocných dílnách,
rukodělnou výrobu, zpracování místních
surovin, recyklační služby nebo i práci
v neziskovém sektoru apod. Dosahování tohoto cíle je spojeno s novým přístupem, kterým je aktivizace klíčových
aktérů z vybraných lokalit (místních
komunit). Projekt směřuje ke změně postojů, chování a myšlení místních aktérů
na trhu práce.
Jádrem změny myšlení je převzetí spoluzodpovědnosti a získání schopnosti
integrovat dlouhodobě nezaměstnané
z vybraných lokalit na místní trh práce.
Místní aktéři budou vedeni ke spoluzodpovědnosti za stav a rozvoj lokalit, kde
pracují a žijí, současně budou motivováni k tvorbě nových typů pracovních míst
s cílem posílit soběstačnost dané lokality. Projekt bude pomáhat identifikovat
a aktivně přispívat ke zřizování nových
typů pracovních příležitostí (např.
ke vzniku komunitních typů služeb, komunálních podniků, místních družstev).
Cílové skupiny
Cílová skupina 2 000 osob, se kterou
bude projekt pracovat, je složena následovně: 50 % cílové skupiny (tj. 1 000
osob) budou tvořit uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než pět let na ÚP,
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.1.00/03.00018
113 972 097,70 Kč
1. 2. 2014 – 31. 8. 2015
25 % uchazeči o zaměstnání, kteří jsou
v evidenci nad dva roky (tj. 500 osob)
a 25 % uchazeči o zaměstnání evido­
vaní déle než jeden rok (tj. 500 osob).
Po celou dobu projektu bude cílové skupině poskytováno podpůrné individuální
poradenství, které se zaměří na aktivizaci klienta pro vstup na trh práce.
Plánované aktivity
pro rok 2014
Ve spolupráci s pracovníky poboček
a kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
bude vybrán vzorek dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání
při dodržení procentuálního zastoupení.
Bude proveden náhodný výběr účastníků v 1. kole, ve 2. kole bude proveden
zkušenostní výběr respektující cílovou
oblast. Jim bude přímo na příslušném
místním kontaktním pracovišti jejich
zprostředkovatelkou účast v projektu
nabídnuta, a pokud potvrdí zájem o zapojení do projektu, bude jim tato aktivita
zaznamenána do IAP (individuálního
akčního plánu). Následně bude s cílovou skupinou probíhat individuální poradenství a cílené zaškolení.
Připravované projekty v roce 2014
2
000
podpořených
osob
Poradenství v projektu bude zaměřeno
na porozumění situaci uchazeče, identifikaci jeho potenciálu, motivaci vedoucí
ke zvýšení jeho zájmu se uplatnit v některé z nově identifikovaných příležitostí
v daném místě.
Bude vytvářen Katalog poradců včetně
databáze cílové skupiny, který bude
sloužit k registraci cílové skupiny projektu a k registraci poradců, kteří chtějí
poskytovat služby této cílové skupině.
20
Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu
kompetencí mezi pracovníky - domácí a zahraniční zkušenosti (METR)
Popis projektu
Smyslem projektu je prozkoumat a vyhodnotit potenciál sdílení pracovních
míst (SPM) využívající mezigenerační
transfer kompetencí (MTK) mezi pracovníky a navrhnout, jakým způsobem
z tohoto konceptu učinit nový nástroj
podpory zaměstnanosti a dalšího
profesního rozvoje vybraných skupin
ohrožených na trhu práce.
V rámci projektu budou nejprve získány a analyzovány primární a sekundární informace o nástrojích podpory
a praktickém využívání sdílení pracovních míst a mezigeneračního transferu
v ČR a zahraničí. Ve druhé fázi pak budou získané poznatky využité pro pří-
pravu nástroje k hodnocení připravenosti firem a organizací na využívání
flexibilních forem práce. Dále budou
vypracovány příkladové modely a navrhnuta konkrétní systémová i praktická opatření k zavedení sdílených
pracovních míst, které nejenže v sobě
nesou potenciál rozvoje lidských zdrojů díky přenosu kompetencí, ale také
potenciál k rozvoji zaměstnanosti.
coby nástroje dalšího vzdělávání, rozšířit tak současnou škálu podpůrných
opatření pro ohrožené skupiny na trhu
práce a poskytnout doporučení cílové
skupině projektu a dalším zainteresovaným stranám pro provádění efektivní podpory a vlastní realizaci dalšího
vzdělávání.
Cíle projektu
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci služeb zaměstnanosti a Fondu
dalšího vzdělávání jako spolupracující organizace. Konkrétně se jedná
o pracovníky sekce 4 MPSV, Úřadu
práce České republiky – Generálního
ředitelství ÚP ČR a krajských poboček
Hlavním cílem je analyzovat a vyhodnotit podmínky a formy sdílení pracovních míst v ČR a zahraničí, navrhnout
jejich širší využití v mezigeneračním
transferu kompetencí mezi pracovníky
Cílové skupiny
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
Doba realizace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
a vybrané pracovníky FDV. Celkově
by cílovou skupinu projektu mělo tvořit
43 pracovníků.
Plánované aktivity
pro rok 2014
Připravované projekty v roce 2014
43
podpořených
osob
Projekt bude zahájen sběrem a hodnocením sekundárních a primárních
dat a informací o nástrojích podpory
a faktickém využívání sdílení pracovních míst a mezigeneračního transferu
kompetencí mezi pracovníky a příkladů
dobré praxe v dané oblasti v ČR i zahraničí. Dále bude pokračovat vývojem
a ověřením nástroje k vyhodnocování
připravenosti firem na zavedení sdílených pracovních míst a mezigeneračního transferu kompetencí. V rámci
projektu proběhne řada domácích i zahraničních komunikačních workshopů,
určených primárně pro cílovou skupinu
projektu.
Bude přiděleno po schválení projektové žádosti
6 998 584,20 Kč
1. 4. 2014 – 30. 6. 2015
21
DALŠÍ ČINNOSTI FDV
Realizované činnosti formou in-house zakázky
Připravované činnosti formou in-house zakázky
Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz
agendových aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení
uživatelů pro jejich efektivní využívání
Popis projektu
Záměrem projektu je zefektivnit proces
komunikace mezi státem a klientem
v rámci služeb zaměstnanosti a zlepšit
kvalitu a transparentnost celé oblasti.
V rámci projektu dojde k vybudování
centralizovaného provozu systému
zaměstnanosti, který bude zastřešovat jednotlivé agendové systémy
podpory služeb zaměstnanosti (SZ).
Nezbytným předpokladem úspěšného
fungování SZ je proškolení pracovníků na modernizované systémy a jejich
efektivní využití v rámci reforem trhu
práce a sociálních reforem. Proškolení
pracovníků ÚP pro agendové systémy zajišťuje Fond dalšího vzdělávání
v rámci klíčové aktivity č. 4, která byla
realizována v průběhu celého roku
2013.
Popis klíčové aktivity
Smyslem této aktivity je proškolení
pracovníků pro modernizované agendové systémy a efektivní využití těchto
systémů v oblasti sociálních reforem.
V rámci aktivity se vytváří sada e-learningových kurzů, které jsou po obsahové stránce zaměřeny na práci
s agendovými systémy.
FDV spolupracuje s Úřadem práce
na tvorbě obsahové náplně kurzů,
přičemž ustavené mikrotýmy Úřadu
práce zajistí oponenturu hotových pod-
Realizované činnosti formou in-house zakázky
kladů, které budou sloužit pro tvorbu
e-learningů.
Projekt v roce 2013
Na počátku roku 2013 proběhla prezenční školení na vybrané aplikace. Proškoleno bylo přibližně 200
osob. V průběhu roku byly tvořeny
e-learningové kurzy (celkem 15 kurzů)
a postupně předávány odboru řízení
projektů MPSV, který byl řešitelem
projektu. Zakázka byla dokončena
v polovině prosince 2013.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.2.00/11.00015
9 500 000 Kč
1. 5. 2012 – 31. 12. 2013
23
Vypracování strategické hodnotící studie
pro oblast dalšího vzdělávání
Popis projektu
Popis klíčové aktivity
Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ
2008-2015“ plní požadavky Evropského společenství na správné nastavení Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost po celé jeho
období.
Na projektu se podílí i Fond dalšího
vzdělávání, který v rámci samostatné
zakázky zajišťuje analýzy v oblasti
dalšího vzdělávání, hodnotí kvalitu
dosavadních aktivit, vypracovává
budoucí strategie dalšího vzdělávání
MPSV a také podává návrhy podpory
v oblasti dalšího vzdělávání.
Cílem zakázky je vypracovat strategickou studii pro oblast dalšího vzdělávání s důrazem na budoucí programové
období strukturálních fondů 20142020.
Studie bude vycházet z následujících
dílčích analýz:
• Analýza současného stavu dalšího
vzdělávání v rámci celé ČR
• Vyhodnocení kvality podporovaných
aktivit v oblasti dalšího vzdělávání,
s důrazem na projekty financované
z evropských strukturálních fondů
• Vypracování strategie dalšího vzdělávání MPSV
Realizované činnosti formou in-house zakázky
•N
ávrh podpory pro oblast dalšího
vzdělávání v gesci MPSV z Evropského sociálního fondu
Projekt v roce 2013
Na podzim 2013 byla inhouse zakázka
úspěšně ukončena. Tři části zakázky
byly akceptovány ze strany MPSV dle
dohodnutých a upravených termínů.
S ohledem na neaktuálnost výstupu
č. IV., odevzdání IV. výstupu není požadováno a tato skutečnost nemá vliv
na již řádně předložené a schválené
výstupy I. – III.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/6.1.00/09.00016
2 100 000,00 Kč
1. 2. 2012 – 25. 9. 2013
24
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
Popis projektu
Účelem projektu je komplexní řešení
oblasti poskytování zdravotní a sociální péče, s důrazem na lůžkovou
kapacitu zdravotnických a sociálních
zařízení, především na transformaci
lůžek akutní péče na lůžka dlouhodobé a následné péče.
Snahou projektu je sjednotit a koordinovat veškeré aktivity v této oblasti
tak, aby systém byl efektivní, dostupný a financovatelný ze stávajících
zdrojů. Bude definováno rozhraní
zdravotní a sociální péče, posílí se
role terénních a zdravotně sociálních
služeb. Bude podpořena koordinace
mezi jednotlivými resorty a podpořeny
procesy sociální a zdravotní reformy.
Fond dalšího vzdělávání bude pro
objednatele zajišťovat služby spočívající v administraci a podpoře projektu
v rámci klíčové aktivity č. 1.
Popis klíčové aktivity
Administrace projektu spočívá zejména v provádění činností následujícího
rozsahu:
•A
dministrativní podpora členům realizačního týmu a kontrolní činnost plnění harmonogramu projektu
•Z
pracování monitorovacích zpráv
a příprava žádostí o platbu
•S
polupráce při řízení rizik a poradenský servis při čerpání poskytnutých
prostředků
Realizované činnosti formou in-house zakázky
• Poradenský servis při čerpání poskytnutých prostředků a realizaci projektu
• Podpora při komunikaci s dodavateli
služeb a spolupráce při plnění pravidel povinné publicity OP LZZ
• Podpora při realizaci kontrol na místě
ze strany kontrolních orgánů
• Podpora při přípravě, administraci
a realizaci výběrových řízení.
Projekt v roce 2013
Probíhala administrativní podpora dle
uzavřeného právního aktu. Podstatnou změnou bylo zažádáno o předčasné ukončení realizace projektu
ke dni 31. 1. 2014.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/4.1.00/83.00001
3 883 000,00 Kč
1. 5. 2012 do 31. 3. 2014
25
Zajištění prodloužení projektu: Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad
jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v ČR
Popis projektu
Cílem projektu je rozvoj konceptu Sektorových rad (SR) tak, aby se staly
významným partnerem služeb zaměstnanosti. Síť SR bude pokračovat v naplňování Národní soustavy povolání
(NSP) jako základního informačního
východiska pro Národní soustavu kvalifikací a východiska pro zkvalitnění
služeb poradenství, zprostředkování
a rekvalifikací.
Popis klíčové aktivity
Fond dalšího vzdělávání se bude podílet na realizaci dvou klíčových aktivit projektu, které byly nově vytvořeny
v rámci jeho prodloužení. Jedná se
o Technický akceptační provoz informačního systému (IS) NSP v nových
podmínkách a o Uživatelský testovací
provoz IS NSP s využitím standardní
datové základny NSP.
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
FDV se v rámci zakázky podílel
na převzetí výstupů z veřejné zakázky
NSP II. Po zajištění základních funkcionalit NSP v novém organizačním
a provozním prostředí MPSV začal
Realizované činnosti formou in-house zakázky
FDV připravovat další kroky, které
vedly k přizpůsobování NSP pro rutinní provoz financovaný ze státního
rozpočtu (tvorba metodických pokynů,
procesních schémat, zapojení subjektů). Bylo zajištěno využívání Centrální
databáze kompetencí jako základního
pojítka mezi IS NSP a IS NSK. FDV
navrhl řešení k opětovnému zapojení
zaměstnavatelů do procesů aktualizace a tvorby NSP.
Pokračování NSP již nadále nebude
vedeno jako projekt, nýbrž jako Agenda NSP, která bude financována ze
státního rozpočtu.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.01.04/2.2.00/11.00006
11 521 037,00 Kč
1. 7. 2013 až 14. 2. 2014
26
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů,
prostřednictvím sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery
Popis projektu
Projekt reaguje na současnou situaci v oblasti rovných příležitostí žen
a mužů v ČR. V porovnání se zahraničím nadále přetrvávají problémy
týkající se velmi nízké míry využívání
flexibilních forem práce, velkých bariér návratu matek na trh práce, významného rozdílu v odměňování žen
a mužů (tzv. gender pay gap), nízkého
procentuálního zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a v mnoha dalších oblastech.
Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodního partnerství přenést praxi
používanou v partnerských zemích
do ČR a uzpůsobit ji místním specifi-
kům. Fond dalšího vzdělávání zajišťuje pro objednatele služby spočívající
v administraci a podpoře projektu. Tato
administrace bude probíhat v rámci klíčové aktivity č. 1.
Popis klíčové aktivity
V rámci aktivity dojde ke konkretizaci
a prohloubení spolupráce se zahraničními partnery (Slovensko, Rakousko),
určení kontaktních osob a pracovních
týmů obou stran, bude konkretizován
rámec budoucí spolupráce, dojde ke
specifikaci cílů mezinárodní tematické sítě, nastavení harmonogramu
setkání, činností a způsobu práce na
dílčích tématech, k rozpracování plánů
jednotlivých pracovních setkání, bude
vytvořena komunikační platforma pro
výměnu informací. Pracovníci a pracovnice FDV se budou účastnit všech
důležitých jednání, workshopů a konferencí, z veškerých jednání budou
pořizovány zápisy, fotodokumentace.
Budou monitorovat průběh realizace
projektu, doporučovat postupy v souladu s pravidly OP LZZ tak, aby byl zajištěn hladký průběh realizace. Následně
budou zpracovávat monitorovací zprávu a žádost o platbu.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/5.1.00/81.00004
Realizované činnosti formou in-house zakázky
Projekt v roce 2013
a plánované aktivity
pro rok 2014
V průběhu roku 2013 probíhaly zahraniční workshopy s Rakouskem
a Slovenskem a byly předávány podklady pro tvorbu národní strategie
ČR. Z administrativního hlediska byly
připraveny a schváleny dvě monitorovací zprávy. Na jarní měsíce roku
2014 je naplánována prezentace prvního návrhu strategie. V průběhu roku
2014 bude probíhat tvorba metodiky
implementace strategie, oponentura
strategie a metodiky a úprava obou dokumentů na základě výsledků oponentury. V druhé polovině roku proběhne
konference pro odborníky z oblasti rovných příležitostí žen a mužů i širší veřejnost, na které budou prezentovány
klíčové výstupy projektu. V rámci roku
2014 budou administrovány další dvě
monitorovací zprávy.
2 115 000,00 Kč
1. 11. 2012 až 30. 8. 2015
27
Systém efektivního řízení lidských zdrojů
Úřadu práce ČR
Popis projektu
Projekt nastaví systém efektivního řízení lidských zdrojů a zlepší stávající
způsob vzdělávání pracovníků Úřadu
práce České republiky (ÚP ČR). Realizace projektu se zaměří na optimalizaci personálních procesů a vytvoření
systému řízení lidských zdrojů, který
zabezpečí eliminaci již zastaralých či
nevyhovujících personálních činností. Kromě personálních procesů bude
provedena optimalizace i dalších vybraných klíčových procesů ÚP ČR.
Hlavním cílem projektu je vytvoření
systémového přístupu v oblasti řízení
lidských zdrojů na ÚP ČR. Cílem je
optimalizace personálních procesů,
zlepšení manažerských dovedno­
stí, vyšší efektivita, inovace systému
hodnocení, snížení nadbytečných
mzdových a administrativních nákladů, zvýšení motivace zaměstnanců
a produktivity práce a zvýšení profesionality zaměstnanců ÚP.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci
ÚP ČR.
Popis klíčové aktivity
FDV jako in house dodavatel provede analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců ÚP ČR a zpracuje návrh
Koncepce vzdělávání ÚP ČR, která
prováže systém vzdělávání s ostatními
procesy řízení a rozvoje lidských zdro-
jů v organizaci.
V rámci projektu bude ve třech klíčových aktivitách realizováno dohromady
31 vzdělávacích kurzů. Bude tak podpořeno celkem 1314 osob. V předprojektové fázi projektu byly stanoveny
vzdělávací okruhy nezbytné pro profesionální rozvoj pracovníků ÚP ČR.
Obsahem kurzů bude problematika
trhu práce, související legislativa, sociální poradenství, ale i zvyšování kompetencí interních lektorů. Řada kurzů
bude věnována jednání s klienty. Budou rovněž realizovány kurzy zaměřené na PC dovednosti. FDV dále zajistí
proškolení zaměstnanců ÚP ČR v manažerských pozicích. Převážná část
kurzů je koncipována jako kombinace
Připravované činnosti formou in-house zakázky
prezenční a e-learningové formy, část
kurzů bude realizována pouze e-learningovou formou.
Plánované aktivity
pro rok 2014
V projektu proběhnou plánované
workshopy pro zaměstnance ÚP, dojde ke zprovoznění informačního systému s využitím stávající platformy
MPSV. V projektu budou realizována
výběrová řízení.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.2.00/11.00022
25 494 952 Kč
1. 2. 2014 až 30. 6. 2015
28
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst
Popis projektu
Popis klíčové aktivity
Projekt je zaměřen na rozvoj služeb
v oblasti volných pracovních míst poskytovaných Úřadem práce a posílení
jeho činnosti směrem k zaměstnavatelům. Reaguje tím na zkušenosti
získané po legislativní úpravě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
účinné od 1. 1. 2012, která zrušila
povinnost zaměstnavatelů nahlašovat
ÚP ČR volná pracovní místa a výrazně tím omezila schopnost Úřadu
práce zprostředkovávat uchazečům
o zaměstnání vhodné zaměstnání. Zároveň reflektuje trendy v oblasti politiky
zaměstnanosti a vývoj informačních
a komunikačních technologií.
Fond dalšího vzdělávání se bude podílet na realizaci dvou klíčových aktivit
projektu, které budou vytvořeny v jeho
rámci. Aktivity se týkají zajištění školícího a vzdělávacího programu pro
zaměstnance ÚP ČR, kteří pracují
v oblasti spolupráce se zaměstnavateli. Vzdělávací program bude zaměřen
na odborné znalosti z oblasti trhu práce a monitoringu volných pracovních
míst a dále na komunikační dovednosti
a schopnosti prezentace služeb, které
v rámci vyjednávání se zaměstnavateli
může Úřad práce nabídnout.
V druhé části zakázky jde o optimalizaci číselníků a vazebníků NSP. Některé
optimalizace číselníků a vazebníků budou závislé na metodice párování.
Plánované aktivity
pro rok 2014
Bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Na základě podmínek stanovených v Rozhodnutí bude probíhat
realizace aktivity, která je zaměřena
na proškolení pracovníků ÚP v oblasti
soft skills a specifických dovednostech
nezbytných pro výkon agendy pracovníků zprostředkovatelských služeb
a trhu práce. V průběhu roku dojde jak
k obsahové tvorbě kurzů, tak prezenčnímu proškolení pracovníků.
Připravované činnosti formou in-house zakázky
Zároveň bude docházet k realizaci
další klíčové aktivity. Harmonogram
této části zakázky je rozdělen do dvou
etap. Optimalizace uvedené v první
etapě nejsou závislé na metodice párování a mohou probíhat v době před
vysoutěžením dodavatele metodiky
párování, v druhé etapě jsou uvedeny
optimalizace, u kterých je již součinnost s metodikou párování potřebná.
Základní informace o projektu
Operační program
Registrační číslo projektu
Částka
FDV se na projektu podílel v období
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/2.2.00/11.00023
13 438 482 Kč
1. 5. 2014 až 30. 6. 2015
29
MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY
Mediální výstupy
V roce 2013 FDV stejně jako v loňském
roce kladl velký důraz na účelné propojení externí i interní komunikace. Široká
veřejnost byla pravidelně informována
o realizovaných projektech, a to nejen
o „Stážích ve firmách“, ale i o dalších
projektech, jako je například „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním
postižením“ či „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání
zaměstnanců v sociálních službách“.
FDV se aktivně věnoval propagaci
projektů především pomocí budování
vztahů s novináři, prostřednictvím kte-
Absolvent
Setkání stážistů s realizačním týmem http://www.youtube.com/watch?v=oQYV5UezBh0
http://www.youtube.com/watch?v=FK3gzlAgZus
Na rodičovské
Pomohli jsme již tisícům stážistů
http://www.youtube.com/watch?v=xvKmLopGIEs
http://www.youtube.com/watch?v=Ie8BYB9xQ_c
rého vzniklo mnoho článků v tištěných
a online médiích, reportáží a rozhovorů
v rádiích i televizích. K další propagaci
projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí“ přispěli vlastními úryvky i samotní stážisté a poskytovatelé, ve kterých
dali v plén své zkušenosti s jednotlivými projekty. Vybrané citáty napomohly
k vytvoření vlastního videa projektu,
které je umístěno na kanále http://www.
youtube.com/channel/UCP9LwLUyTkV8I0n2kPDwY5Q, společně s nově
natočenými spoty s názvy „Pomohli
jsme již tisícům stážistů“, „Absolvent“
a „Na rodičovské“.
31
Mediální výstupy
Vybrané mediální výstupy
FDV ve spolupráci s HK ČR umožňuje
firmám získat finanční prostředky na
komplexní vzdělávání zaměstnanců se
zdravotním postižením
http://play.iprima.cz/receptar-prima-napadu/fondy-staze-ve-firmach
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/213411016300913
11. 10. 2013 www.komora.cz
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/archiv-tiskovych-zprav/
tiskove-zpravy-2013/fdv-ve-spolupraci-s-hk-cr-umoznuje-firmam-ziskat-financniprostredky-na-komplexni-vzdelavani-zamestnancu-se-zdravotnim-postizenim.aspx
21. 3. 2013
http://www.novinky.cz/kariera/296658-prvni-absolventi-stazi-ve-firmach.html
6. 12. 2013 http://www.denik.cz/z_domova/bez-praxe-se-lide-neuplatni-pomahaji-staze-20131206.html
32
Mediální výstupy
Počet mediálních výstupů projektů v jednotlivých měsících roku 2013
29
33
24
8
7
leden
únor
březen
duben
16
17
květen
červen
29
28
28
22
16
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Rozložení mediálních výstupů projektů v různých typech médií
74
tištěná média
174
internetová média
televize
rádio
6
3
33
HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2013
Financování projektů z Evropského sociálního fondu v roce 2013
Zdroj
Pracovní název projektu
Celý název projektu
Registrační číslo
Výdaje projektu
CELKEM
(dle právního aktu)
Podíl EU
(85 %)
Národní podíl
(15 %)
Čerpání výdajů
v roce 2013
Podíl EU
(85 %)
Národní podíl
(15 %)
OP LZZ/IN-HOUSE
Koheze
Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání
CZ.1.04/6.1.00/09.00016
2 100 000,00 Kč
1 785 000,00 Kč
315 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
RealAPZ
Profesionální a odborné zajištění realizace aktivní politiky
zaměstnanosti na úřadech práce - Real APZ
CZ.1.04/2.2.00/11.00009
9 760 000,00 Kč
8 296 000,00 Kč
1 464 000,00 Kč
1 104 137,70 Kč
938 517,05 Kč
165 620,66 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
RPŽM
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí
žen a mužů v ČR
CZ.1.04/5.1.00/81.00004
2 115 000,00 Kč
1 797 750,00 Kč
317 250,00 Kč
708 686,18 Kč
602 383,25 Kč
106 302,93 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
Optimalizace
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
CZ.1.04/4.1.00/83.00001
3 883 000,00 Kč
3 300 822,00 Kč
582 498,00 Kč
533 051,39 Kč
453 093,68 Kč
79 957,71 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
CEDAIN
Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové
infrastruktury pro provoz agendových aplikací, pilotní provoz
aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro
jejich efektivní využívání
CZ.1.04/2.2.00/11.00015
13 080 000,00 Kč
11 118 000,00 Kč
1 962 000,00 Kč
5 119 449,92 Kč
4 351 532,43 Kč
767 917,49 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
UPRATE
Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce
ČR – ELZUP
CZ.1.04/2.2.00/11.00022
25 494 952,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
OP LZZ/IN-HOUSE
NSP II
Národní soustava povolání II
CZ.01.04/2.2.00/11.00006
11 521 037,00 Kč
9 792 881,45 Kč
1 728 155,55 Kč
8 548 624,57 Kč
7 266 330,88 Kč
1 282 293,69 Kč
OP LZZ
Kooperace
Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb
zaměstnanosti
CZ.1.04/2.2.00/11.00017
29 451 675,90 Kč
25 033 924,51 Kč
4 417 751,39 Kč
1 097 555,76 Kč
932 922,40 Kč
164 633,36 Kč
OP LZZ
Kordinace
Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb
zaměstnanosti
CZ.1.04/2.2.00/11.00017
29 451 675,90 Kč
25 033 924,51 Kč
4 417 751,39 Kč
108 791,69 Kč
92 472,94 Kč
16 318,75 Kč
OP LZZ
Cizinci
Rozvoj poradenství poskytovaného úřadem práce pro cizince
CZ.1.04/2.2.00/11.00020
11 371 516,80 Kč
9 665 789,28 Kč
1 705 727,52 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
OPPA
Další profesní vzdělávání
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na
trhu práce
CZ.2.17/1.1.00/36319
2 396 860,00 Kč
2 037 331,00 Kč
359 529,00 Kč
318 334,44 Kč
270 584,27 Kč
47 750,17 Kč
OP LZZ
OZP
Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením
CZ.1.04/1.1.00/A5.00001
168 335 181,78 Kč
143 084 904,40 Kč
25 250 277,25 Kč
4 405 497,49 Kč
3 744 672,87 Kč
660 824,62 Kč
OP LZZ
Systém akreditací
Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání
zaměstnanců v sociálních službách
CZ.1.04/3.1.00/04.00010
19 682 116,36 Kč
16 729 798,90 Kč
2 952 317,46 Kč
3 440 155,50 Kč
2 924 132,18 Kč
516 023,33 Kč
OP LZZ
SEKO
Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti
socioekonomických kompetencí
CZ.1.04/2.1.00/03.00016
298 399 839,00 Kč
253 639 863,10 Kč
44 759 975,85 Kč
6 459 625,03 Kč
5 490 681,28 Kč
968 943,75 Kč
OP LZZ
Stáže pro mladé
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání
CZ.1.04/2.1.00/99.00001
71 189 857,00 Kč
60 511 378,00 Kč
10 678 479,00 Kč
21 939 197,22 Kč
18 648 317,63 Kč
3 290 879,59 Kč
OP VK
Stáže ve firmách
Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
CZ.1.07/3.1.00/41.0001
800 000 000,00 Kč
680 000 000,00 Kč
120 000 000,00 Kč
454 319 703,48 Kč
386 171 747,80 Kč
68 147 955,68 Kč
35
Aktiva
1
2
3
4
Účetní období
Číslo položky
Název položky
Aktiva celkem
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
595 306 019,12
7 959 759,89
587 346 259,23
46 736 282,15
A.
Stálá aktiva
8 681 100,83
7 959 759,89
721 340,94
103 273,91
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1 543 732,01
1 125 130,54
418 601,47
-
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
7 137 368,82
6 834 629,35
302 739,47
103 273,91
III.
Dlouhodobý finanční majetek
-
-
-
-
IV.
Dlouhodobé pohledávky
-
-
-
-
1
2
3
4
Účetní období
Číslo položky
Název položky
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
586 624 918,29
-
586 624 918,29
46 633 008,24
3 057,19
-
3 057,19
-
B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky
286 025 233,78
-
286 025 233,78
578 064,60
III.
Krátkodobý finanční majetek
300 596 627,32
-
300 596 627,32
46 054 943,64
36
Pasiva
1
Číslo položky
Název položky
Pasiva celkem
2
Účetní období
Běžné
Minulé
587 346 259,23
46 736 282,15
290 392 190,52
39 442 444,40
C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění účetní jednotky
a upravující položky
520 516,34
200 742,70
II.
Fondy účetní jednotky
287 174 817,45
41 417 818,48
III.
Výsledek hospodaření
2 696 856,73
-2 176 116,78
1
Číslo položky
Název položky
D.
Cizí zdroje
I.
2
Účetní období
Běžné
Minulé
296 954 068,71
7 293 837,75
Rezervy
-
-
II.
Dlouhodobé závazky
-
-
III.
Krátkodobé závazky
296 954 068,71
7 293 837,75
37
Výkaz zisku a ztrát
1
2
3
4
Účetní období
Číslo položky
Název položky
Běžné
Minulé
Hlavní činnosti
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
A.
Náklady celkem
517 324 833,42
-
53 619 361,60
-
I.
Náklady činnosti
517 299 989,60
-
53 619 361,60
-
II.
Finanční náklady
24 843,82
-
-
-
III.
Náklady na transfery
-
-
-
-
IV.
Daň z příjmu
-
-
B.
Výnosy celkem
522 197 806,93
-
51 443 244,82
-
I.
Výnosy z činnosti
542 928,94
-
1 290 554,82
-
II.
Finanční výnosy
2 916,35
-
15,95
-
III.
Výnosy z transferů
521 651 961,64
-
50 152 674,05
-
IV.
Výsledek hospodaření
4 872 973,51
-
-2 176 116,78
-
-
38
fdv.mpsv.cz
Download

Výroční zpráva za rok 2013