RALLYE Hořovice 2013
3
1
0
2
5
.
1
1
.
10
VICE.CZ
O
R
O
H
K
S
.A
WWW
MĚSTO HOŘOVICE
Mediální Partner
RS Racing s.r.o.
VáÏení sportovní pfiátelé!
Dovolte mi Vás uvítat na automobilové soutûÏi "Rallye Hofiovice 2013". Rádi v na‰em
mûstû uvítáme pfiíznivce motoristického sportu z celé republiky, aÈ uÏ jako soutûÏní
posádky, tak i jejich doprovody a samozfiejmû v‰echny diváky.
Na‰e rallye je pofiádána jako jednodenní dne 10. 5. 2013. Start je ze SZ 10. 5. 2013
v 20.00 hodin do páteãního prologu. V sobotu startuje prní vozidlo v 8.30 hodin.
Posádky jedou 3 rychlostní vloÏky, ale v‰echny tfiikrát po sobû (viz ãasov˘ harmonogram). Na posádky ãeká 201 km dlouhá trasa, ve které je 63 km uzavfien˘ch rychlostních vloÏek.
SoutûÏ je pfiipravená dobfie, a tak doufám, Ïe budou spokojeni jak diváci, tak
i posádky. Na pofiádání této soutûÏe se podílí 120 dobrovoln˘ch pofiadatelÛ, kter˘m
patfií velk˘ dík za jejich obûtavost. Podûkování patfií samozfiejmû v‰em sponzorÛm,
obecním a mûstsk˘m úfiadÛm, Policii âR, Záchrann˘m hasiãsk˘m sborÛm a lékafiské
sluÏbû Transhospital ¤evnice.
Prosíme v‰echny diváky a Ïádáme v‰echny obyvatele v okolí tratí, aby dbali
pokynÛ pofiadatelÛ, nepohybovali se po trati, a nevstupovali do zakázan˘ch
prostor. Posádky jedou velice rychle s vûdomím uzavfiené tratû a nechceme, aby
do‰lo k jakékoliv kritické situaci.
Pfieji V‰em hodnû hezk˘ch sportovních záÏitkÛ.
Petr Novák, fieditel soutûÏe
Pozor !!!
Pro diváky jsou pouze divácká místa,
ostatní prostory jsou
zakázanými prostory!!!
XIII. Rallye Hofiovice 2013
Název soutûÏe a hlavní ãinovníci
Definice
Název rallye:
XIII. Rallye Hofiovice 2013
Název pofiadatele:
Auto sport klub Hofiovice v AâR
Umístûní soutûÏe:
Region ZbiroÏsko, Berounsko
Organizace:
Adresa : ASK Hofiovice, Zámecká 236, 268 01 Hofiovice
Telefon / fax: 311513526 nebo 777 291 313
e-mail: [email protected]
web: www.askhorovice.cz
¤editel soutûÏe
Petr Novák
Hlavní pofiadatel
Petr Kebort
Hlavní bezpeãnostní ãinnovník a vedoucí tratû
Milan Ne‰vara
Sportovní komisafi
Hlavní lékafi
MUDr. Pavol Gatlík
Vedoucí administrativní pfiejímky
Mirka Perglová
Vedoucí technické pfiejímky
Lubomír ·imek
Vedoucí servisní zóny
Martin Mik‰ovsk˘
V˘poãetní stfiedisko
Roman Carván
Radiové spojení
Jindra Kettner
Záchranná sluÏba
Transhospital ¤evnice
HZS
Zbiroh, ChodouÀ
Vedoucí rychlostních zkou‰ek
Jindfiich Novák
Franti‰ek Luke‰
Michal Bludsk˘
Míra Brotánek
Tisk,programy,plakáty
ing. Vladimír Kutík
RYCHLOSTNÍ ZKOU·KA RZ 1,2
HO¤OVICE - ÚJEZD
povrch: 30 % asfalt, 70 % ‰otolina
Vedoucí RZ: Franti‰ek Luke‰
Start
DM1
Cíl RZ
DM2
DM3
Start za obcí Hofiovice smûr ZáluÏí, cíl pfied obcí Újezd. Povrh 30% asfalt, 70% ‰otolina
DM 1 - kfiiÏovatka
Hofiovice, ZáluÏí, skládka,
pfiístup od ZáluÏí
DM 2 nájezd ze ‰otoliny
na asfalt na silnici ZáluÏí
- Újezd
pfiístup od ZáluÏí
DM 3 kfiiÏovatka Osek Újezd - ZáluÏí
pfiístup od Oseka
RYCHLOSTNÍ ZKOU·KA RZ 3,6,9
CERHOVICE - ÎEBRÁK
povrch: 100% asfalt
Vedoucí RZ: Miroslav Brotánek
DM9
DM7
DM6
DM5
DM8
RZ 3,6,9
DM4
Start
Cíl RZ
Start v obci Cerhovice, smûr Tfienice, T˘ãek na Îebrák, cíl pfied obcí Îebrák. Povrh 100% asfalt
DM 4 – náves v obci
Tfienice
pfiístup od Drozdova
DM 5 – kfiiÏovatka
Tfienice - T˘ãek Zbiroh
pfiístup od Zbirohu
DM 6 - kfiiÏovatka
T˘ãek - Tfienice Drozdov
pfiístup od T˘ãku.
DM 7 – KfiiÏovatka
T˘ãek - DrozdovÎebrák
pfiístup od Drozdova
DM 8 – KfiiÏovatka
T˘ãek - Îebrák Drozdov
pfiístup od Drozdova
DM 9 – KfiiÏovatka X
Lí‰ná - Îebrák Drozdov - Toãník
pfiístup od Toãníka
a Lí‰né
AXA CNC stroje, s.r.o.
Cintlovka 535
CZ - 268 01 Hořovice
Výroba a servis obráběcích strojů
Montáže a servis Heidenhain
Strojní obrábění
•
•
•
•
•
•
•
Výroba a prodej CNC strojů
Servis a opravy obráběcích strojů
Prodej starších strojů
Odměřování Heidenhain, montáže a školení
Výroba forem
Střední a generální opravy strojů
Technologické poradenství
V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici na
tel.: 311 516 420, fax.: 311 516 410, e-mail: [email protected]
Více informací i na www.axacnc.cz
RYCHLOSTNÍ ZKOU·KA RZ 4,7,10
NEUMùTELY - ÎELKOVICE
povrch: 100% asfalt
Vedoucí RZ: Jindfiich Novák
Cíl RZ
DM11
DM10
Start
Start za obcí Neumûteli pfies Housinské sedlo smûr Byko‰, cíl pfied obcí Îelkovice. Povrh 100% asfalt
DM 10 – KfiiÏovatka
Neumûteli - Byko‰ LáÏovice
pfiístup od LáÏovic
DM 11 – kfiiÏovatka
Byko‰ - Neumûteli Îelkovice
pfiístup od Byko‰e
DM10
RYCHLOSTNÍ ZKOU·KA RZ 5,8,11
HOSTOMICE - ZÁTOR
povrch: 100% asfalt
Vedoucí RZ: Michal Bludsk˘
Start
DM12
Cíl RZ
Start RZ je za obcí Hostomice, smûrem na obec Buková. V první pasáÏi se traÈ klikatí aÏ na
odboãku k DD Zátor, kde na jezdce ãeká retardér v podobû odskoãení do leva (DM 1). Poté
zaãíná pozvolné stoupání lesem zpestfiené ostr˘mi zatáãkami a dominantní levou zatáãkou
tvaru “U“ (DM 2), kde pfii minul˘ch roãnících mûla nejedna posádka problémy. Dále na jezdce
ãeká poslední serpentina a pak pozvolná rovina aÏ na konec RZ. Délka mûfieného úseku je
5,85 km, povrh asfaltov˘, za mokra kluzk˘.
DM 12 – zatáãka tvaru U
Divácké
místo
se
nachází na vyv˘‰eném
místû v lese, pfiístup
pû‰í od Bû‰tína po Ïluté
turistické znaãce smûr
Velká Baba
HO¤OVICE
(cca 6.500 obyvatel)
Druhé nejstar‰í a nejvût‰í mûsto v okrese
Beroun bylo zaloÏeno v 1.pol. 14.stol. Dûjiny
mûsta jsou spjaty s v˘vojem panského sídla,
které bylo pÛvodnû dvorcem, pozdûji
gotickou tvrzí a hradem (tzv. star˘ zámek).
PfiestoÏe byl tento hrad baroknû upravován,
na sklonku 17. stol. jiÏ neodpovídal pfiedstavû
reprezentativního ‰lechtického sídla. Proto se
Jan Franti‰ek hrabû z Vrbna, nejvy‰‰í kancléfi
království ãeského, rozhodl v Hofiovicích vybudovat nov˘ pohodln˘ zámek. Stavba
vznikla v letech 1690-1705, tedy v období vrcholného baroka a za dobu své existence pro‰la fiadou stavebních úprav. Baroknû-klasicistní zámek tvofií dodnes hlavní
dominantu mûsta a je oblíben˘m turistick˘m cílem. Za zmínku stojí také pÛvodnû
gotick˘ kostel sv. Jiljí, barokní kostel Nejsvûtûj‰í trojice s Loretánskou kaplí, ka‰na
ze 17. stol. ãi pseudorenesanãní radnice z poãátku 20. stol. K dûjinám mûsta se
vztahují jména slavn˘ch ‰lechtick˘ch rodin: Îirotínové, král Václav IV., ¤íãanové,
Martinicové, dále Vrbnové a Hanav‰tí z Hesenska.
Hofiovice jsou vstupní branou do
nedotãené pfiírody brdsk˘ch lesÛ. Dnes
ponûkud opomíjená oblast Podbrdska
byla jednou z kolébek ãeské turistiky
a nav‰tívila ji celá fiada osobností
pfieváÏnû v období romantismu. Jan
Neruda v jednom ze sv˘ch fejetonÛ
nazval Hofiovice "âesk˘m Betlémem".
V okolí Hofiovic byly ãetné doly na Ïeleznou rudu a hutû. Velmi roz‰ífiené bylo
cvoãkafiství a v˘roba litinov˘ch kamen s reliéfní v˘zdobou.
Mûsto leÏí v blízkosti dálnice Praha-PlzeÀ, prochází jím Ïeleznice a na jeho severozápadním okraji se nachází leti‰tû. K rekreaci a sportu slouÏí lesopark DraÏovka,
kryt˘ bazén se saunou a fit-centrem, novû vybudovan˘ aquapark, hfii‰tû, tenisové
kurty, sportovní hala nebo jezdeck˘ ranã.
Mûsto se mÛÏe pochlubit i bohat˘m
kulturním Ïivotem. Zejména od zaloÏení
Mûstského kulturního centra prakticky
neuplyne mûsíc, aby v nûm neprobûhla
kulturní akce alespoÀ regionálního v˘znamu.
K chloubám patfií napfi. celorepubliková
soutûÏ mlad˘ch literátÛ Hofiovice Václava
Hrabûte, tradiãní setkání heligonkáfiÛ nebo
kaÏdoroãní Cibulov˘ jarmark.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
H1
A2
A4
A1
A3
A1
A2
H1
A2
H1
A4
A2
A4
A4
H2
A3
A4
H2
A1
A4
A4
H1
A3
A4
H1
H2
H1
A3
A4
A3
H1
A1
A1
A4
A4
H2
H1
A2
A3
A3
H1
A2
A3
A3
H1
A3
A1
A3
H2
H1
A2
A4
H1
A1
H2
A4
A2
H1
A1
H1
H2
A4
H1
H2
A4
A4
P-X
P-O
A3
A4
A4
A4
A1
Urban Josef Urban Jaroslav
Multi-S Racing
Škoda 1000 MB
ne
Štochl Karel Vacková Adéla
Štochl Racing Citroen Saxo ano
Filip Vladimír Filipová Karolína
Filip racing team
Mitsubishi EVO VIII
ano
Kovář David Preisler Tomáš
Rallye sport Kovář
Škoda Felicia 1400
ano
Vlas Roman Volín Miloslav A-motor Rallyteam
Škoda Octavia KitCar
ano
Bokůvka Pavel
Kalivoda Tomáš
Profil Rallyeteam Humpolec Suzuki Swift ano
Karwot Karol Lacheta Adrian
KRT-Karwot rallyteam
Citroen Saxo ne
Balíček Pavel Fischer Jan Rally team Zruč n.Sáz.
Škoda 130 LR
ano
Divič Miloš
Pocar Vlastimil
DD Rally sport
Škoda Felicia ano
Valeš Jan
Koutná Veronika
MEIBES RallyeteamPraha Fiat 128 Sportano
Zenker Jan Bernas Jan Auto Vašenda Motorsport Subaru Impreza WRX Sti ne
Terš Jiří jun. Popelík Tomáš
Autoterš Racing Team Klatovy
Škoda Felicia KIT Car
Milovský Martin
Adámek Pavel
Sportgarage Praha
Mitsubishi Evo VI
Nešetřil Petr Středa Hynek Rallyeteam Pavelini Karlovy Vary
Mitsubishi Lancer Evo IX
ano
Zaworski Marcin
Zaworski Lukasz
AutoTech Rallye Team
BMW e30
ne
Loskot David Vodák David Autoexpres Olomouc
Škoda Fabia RS diesel
ano
Zabloudil Štěpán
Kalistová Martina
MK Motorsport Praha
Subaru Impreza
Miziak Marcin Kaminska Kania
Himoinsa Racing
Mercedes 190
ne
Mareš Filip Šmíd Jakub Racing Team Semčice
Škoda Favorit ano
Kvasnička Jan
Kencl Aleš
Falco Motorsport Mníšek
Subaru Impreza
ano
Powalka Artur Sawicki Dariusz
BE Happy Rally team
Mitsubishi EVO VIII
ne
Pašek Roman?
Motorsport Pašek
Renault 5 Maxi
ano
Rúčka Adam Mareš Jiří
AG Rally Team Stříbro
Peugeot 206 KitCar
ano
Slivoň Petr Slivoň Jaroslav
SPS team Tužice
VW Vento 2.8 ano
Kolář Pavel Matwiov Jiří Autosport Pegas
Škoda 130 LR
ano
Tomek Petr Horka Jan
Pongratz Rally team
Peugeot 205 Gutmann
ano
Čížek Petr
Bejšovec Michal
AMK Úvaly Škoda Favorit 136L
ano
Kubata Jaroslav ml.
?
Kz Racing International
Renault Clio Williams 2.0
ne
Kulej Piotr
Matuszak Mariusz
Autotech Tousek RT
Subaru Impreza
ne
Šenk MiroslavTalaváňa Miloslav
Auto Kožmín Praha
Škoda Fabia RS TDI
ano
Šašek Petr Karlová Jana Ro team Rokycany
Škoda 1000 MB
ano
Klinger Jan Trubička Tomáš
Autovrakoviště Ml.Bol.
Škoda Felicia ano
Michálek Petr Maryška Roman
Radouň Motorsport
Suzuki Swift 1.3 GTi
ano
Maňovská MichaelaBlahoutová Kateřina Sportgarage Praha
Mitsubishi LancerEvo VI
ano
Šikl Martin
Vilímek Petr Martin Šikl
Mitsubishi Lancer Evo IX
ano
Kupec Karel Omdráček Radislav
Aktos Racing Lancia Delta HF Integ.
ano
Hodouš jan ?
ASK Praha Wartburg 353 ano
Ilič Věra
Ilič Milovan Chrást
Honda Civic ano
Hovorka Roman
Matoušek Karel
RK Motorsport
Renault Clio ano
Krestýn Zbyněk
Krestýnová Jana
K+K motor Praha
Peugeot 206 ne
Kolář Petr
Muzikant Antonín
Autosport Pegas
Škoda 120S ano
Kadlec František
Rypáček Michal
Radouň Motorsport
Škoda Felicia ano
Bruha Bohuslav
Bruhová Monika
BMB racing Stříbro
Toyota Celica 2,0 GTI
Kupec Karel ml.
Hojgr Jan
Aktos Racing Šumperk
Peugeot 206 RC
ano
Vojta Ladislav Zálešák Martin
Praha
Škoda 100 L ano
Kupec Radomír
Pipek Zdeněk Aktos Racing Šumperk
Peugeot 206 RC
ano
Kovanda Jaromír
?
JK Komárov RS
Škoda Favorit ano
Záhrubský David
Hora Martin Záhrubský MS Rokycany
Peugeot 306 ano
Heřmánek Marek
Bečvařík Miroslav
AMK Vosa VodnáVolkswagen Golf MK1 ano
Zmijarov Dan Kohout Zdeněk
Hnata Rac.team Praha
Škoda Favorit 136L
ano
Šebl Jan
Šebl Jiří
HŠJ racing Ml.Boleslav
Škoda Felicia ano
Vonka Jan
Musilová Zuzana
Vonka racing BMW M3 (1WD)
ano
Ležák Jaromír
Ležáková Marcela
Vacutec RT Kroměříž
Škoda 1100 MB
Novák Denis Němeček Martin
Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou
Suzuki Swift ano
Němeček Petr
Kubů František
Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou
Mazda 323
Vyštejn Josef Vyštejnová Veronika
Hořovice
Mitsubishi Lancer Evo VI
ne
Cihlář Marek Míka Josef Stycore Veselí n.Luž.
Škoda Felicia VLK
ne
Mejsnar Jan Mejsnar Miroslav
Rallye sport Kovář
Fiat 850 Berlina
ano
Dragoun Petr Dragoun Radek
D+D Motorsport
Škoda Felicia ne
Zeman Tomáš
Urban Patrik AMK Kamenice n.Lipou
Škoda 130L ano
Bartl Michal Kujan Luboš BRT Rallyteam
VW Golf II
ano
Lešák Richard
Schovancová Vlasta
LR - Team Klatovy
Lancia Delta HPE (1WD)
Wazyňski Tomasz
Kratka Anna Polska
Peugeot 205 GTi
ne
Koutný Petr Jurka Oldřich ASK HořoviceFord Escort Cosworth
ano
Koutný Pavel Koutná Simona
RS Racing Koutný
Mitsubishi Lancer Evo IX
ne
Kutílek Miloš Volek Václav Motorsport Volek
Seat Leon
ne
Svoboda Jaroslav
Švecová Petra
Jerry racing N.Cerekev
Škoda Felicia ne
Michálek František
?
Radouň Motorsport
Škoda Fabia
Fiala Petr
Jakovec Miroslav
Fiala RT Chomutov
Škoda Fabia RS
ano
Ballek Filip Sysel Tomáš Motorsport BF Jílové
Subaru Impreza Sti
ne
Grim Jiří
Novosad Radek
Jablonec n/N, Liberec
Subaru Impreza WRX
ne
Kopáček Michal
Pauch Jan
Nakupka.cz - Praha
Subaru Impreza
ne
Kušnerik Jindřich
Šedina Milan
Škoda Felicia ne
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
Obchod: olej, maziva, autokosmetika, speciální oleje.
Po-Pá 7-16 hod.
M6AD
od 35,70 Kč/l
OHHM 46
od 35,00 Kč/l
M6ADSII+
od 40,50 Kč/l
M7ADSIII+ Turbo
od 41,00 Kč/l
OTHP 32
od 39,00 Kč/l
HDL 10W40
od 60,80 Kč/l
SM 5W40
od 91,80 Kč/l
Skladem je mnoho druhů, proto uvádíme jen stručný výběr.
Cena je včetně SPD, platí při odběru nad 20l.
Cena se mění podle odebraného množství a dohodě
Zastoupení:
Kontakt:
Petr Novák, tel. 777 291 313, Tel/fax: 311 572 715
e-mail [email protected]
Stavební firma HMS, spol. s r. o.
Firma jako společnost s ručením omezeným vznikla v září 1992 sloučením fyzických osob
působících v oboru dodávka staveb od roku 1990.
Sídlo firmy je v Žebráku, Plzeňská ulice čp. 25 . V objektu je kromě provozních kanceláří firmy
umístěna i maloobchodní prodejna stavebního materiálu. Součástí firemních prostor jsou prostorné, kryté a venkovní skladové plochy pro stavební materiál. Dále má firma vybavenou klempířskou a truhlářskou dílnu vč. tesárny.
Ve stavební výrobě se firma zabývá prováděním stavebních prací, především kompletní
dodávkou staveb na klíč, tzn. kromě stavebních prací i dodávkou jednotlivých profesí vč. provedení interierů. Dále firma provádí rekonstrukce objektů, rodinných domků, památkově chráněných
objektů. Z 50% produkce firmy také provádíme kompletní dodávku střech od A – Z. Jedná se
o provádění tesařských, klempířských a pokrývačských prací.
Firma je strojově vybavena na provádění výše citovaných činností. Jedná se o dopravní
prostředky na dovoz stavebního materiálu, na provádění zemních prací, techniku na dopravu
materiálu na střechy a výškové objekty.
Produkty a služby
• kompletní dodávka staveb
• zakládání staveb
• kompletní dodávka střech (tesařské, klempířské a pokrývačské práce)
• rekonstrukce objektů
• vypracování projektové dokumentace
• drobné zemní práce
• kontejnerová doprava - likvidace suti
PAKRA ZF - SERVIS S.R.O.
HEROLTICKÁ 5111/8
586 01 JIHLAVA
Tel: 567 579 141
Fax: 567 579 139
E-mail: [email protected]
www.zf-pakra.cz
Rychlé a cenovû pfiíznivé opravy pfievodovek
provádûny na nejnovûj‰í technick˘ stav
pouze s orginálními náhradnímy díly
Spolehliv˘ a kvalitní servis
vy‰kolen˘ a zku‰en˘ personál
nejmodernûj‰í diagnostika
Záruãní opravy
bezplatné opravy ZF agregátÛ vozidel v záruce
likvidace záruãních pfiípadÛ prostfiednictvím PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.
Technické poradenství
Produkty firmy LINNIG
LINNIG Antriebstechnik G.m.b.H. je nûmeckou spoleãností s prakticky
celosvûtovou pÛsobností, produkãními místy v Evropû, Asii - âínû, USA
a Mexiku, JiÏní Americe a servisní sítí ve vût‰inû v˘znamn˘ch prÛmyslov˘ch zemích svûta.
Hlavním v˘robním programem je v˘voj a produkce elektromagnetick˘ch
spojek, úhlov˘ch pfievodovek pro elektromagnetické spojky, torzních
tlumiãÛ fiemenic motorÛ a napínacích kladek fiemenÛ uÏívan˘ch pro
pohony chlazení spalovacích motorÛ a kompresorÛ klimatizací autobusÛ
a uÏitkov˘ch vozidel.
RS Racing s.r.o.
Racing team Koutný
RS Racing s.r.o.
+RĜHVGO\ HPDLO [email protected]
WHO refreshing
ideas
the advertising company www.tac-tac.cz
Download

Program Rallye Hořovice 10.