Bydlení
2/2012
Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY
Vážení nájemníci,
krátce před koncem roku 2012 se
vám do rukou dostává aktuální číslo
magazínu BYDLENÍ, v němž vám chceme především složit účet za všechny
investice uskutečněné v tomto roce
a poskytnout informace související nejen s bydlením, ale ovlivňující životy
většiny z vás.
Jak už jsem zmínil, velkým tématem tohoto čísla jsou investice do bytů
a domů, které v roce 2012 dosáhly
v úhrnu téměř 400 milionů korun. Jde
o mnohem vyšší částku, než s jakou
jsme na počátku tohoto roku počítali, ale jak můžete sami ohodnotit
TÉMA :
Info:
Poradna:
Opravy a investice
V ROCE 2012 ...... STR. 2
Bydlení na celý
život .................. STR. 6
Trvalé
bydliště ............ STR. 8
BEPEČNOST
A ČISTOTA .......... STR. 5
Řešení
dluhů .................STR. 7
sKarta .............
ve svém okolí, každá koruna měla
své opodstatnění a byla investována
s rozmyslem. Opravovalo se ve všech
regionech. Osobně mě velice těší, že
první z masivních programů, zahrnující
výměnu plastových oken, byl oproti
původnímu plánu dokončen s desetiměsíčním předstihem. Vánoce 2012
si tak může s novými plastovými okny
užít všech 10 326 rodin, kterým jsme
nová kvalitní okna slíbili. Financovali
jsme také oblast sociální, jako jsou programy prostupného bydlení v Litvínově
nebo nové Komunitní centrum v Třinci,
které se podílejí na lepším životě celých
městských čtvrtí. Řada nastartovaných
investičních programů bude pokračovat
i v příštím roce, kdy počítáme s obdobnou investovanou částkou jako letos.
Chtěl bych vám všem poděkovat za
vstřícnost a trpělivost, kterou při opravách projevujete, přestože vás mohou
dočasně omezovat v pohodlí. Výsledky
a pozitivní reakce jsou však pro nás důkazem, že nastavená strategie oprav je
správná a přináší nejen zvýšení kvality
a komfortu bydlení, ale s postupně
přijatými opatřeními na úsporu energií
také omezuje růst výdajů z vašich peněženek. Významnou kapitolou pro nás
jako vlastníka je také výrazné snížení
dlužných částek na nájemném a postupné vypořádávání se s nájemníky,
kteří svým chováním nebo přístupem
PF2013
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
STR. 10
narušují život v domech a jejich okolí. Zachování a především udržení
opravených věcí a čistého prostředí
je však hlavně úkolem vás nájemníků
a já věřím, a dokazují to také nesčetné
reakce lidí, že někdejší lhostejnost vůči
okolí ustupuje snaze o příjemnější bydlení nás všech.
Rád bych poděkoval také všem
svým kolegům, pracovníkům společnosti CPI BYTY, kteří za uplynulý
rok odvedli obrovský kus práce, ať
už v oblastech spojených s opravami a správou bytů, s administrativou
a účetnictvím, nebo v rámci sociálních programů u každého z téměř
13 000 bytů. Velký dík patří také obchodníkům, kteří se v Centrech pronájmu bytů věnují získávání vašich
nových sousedů.
Přeji tímto nám všem, aby rok 2013
byl naplněn především optimismem
a klidem, a abychom veškeré přicházející změny zvládli s nadhledem a ve zdraví. Za všechny pracovníky společnosti
CPI BYTY mohu přislíbit, že pro naplnění těchto přání uděláme maximum.
Krásné vánoční svátky!
Daniel Bacík
Ředitel CPI BYTY, a.s.
Společnost CPI BYTY přeje všem svým
nájemníkům pohodové vánoce a mnoho
zdraví a spokojenosti v roce 2013!
kontakt na redakci: [email protected]
Bydlení
INVESTICE V ROCE 2012 DOSÁHLY
TÉMĚŘ 400 MILIONŮ KORUN
Počátkem roku přineslo jarní číslo magazínu BYDLENÍ přehled o investičních plánech společnosti
CPI BYTY pro rok 2012. CPI BYTY deklarovala investice ve výši 320 milionů korun, které měly primárně
pokrýt programy Nová okna, Revitalizace vstupů, a pak celou řadu menších, ovšem stejně významných
programů. Jak je však z následujících čísel zřejmé, vyčleněná částka byla nejen vyčerpána, ale dokonce
významně překročena, což se projevilo např. v dřívějším dokončení výměny oken nebo intenzivnější
přípravě budoucích oprav.
Za technické investice a opravy bytového fondu společnosti
CPI BYTY je zodpovědný technický ředitel Luděk Zelinka.
Požádali jsme ho proto o sumář investic za uplynulý rok a priority, podle nichž CPI BYTY stanovuje plán jednotlivých oprav.
„Plán oprav a investic se sestavuje vždy s výhledem na
několik let dopředu. Zvolit, který z požadavků bytového fondu
by měl dostat přednost, je vždy obtížné. V případě CPI BYTY
totiž hovoříme o téměř 13 000 bytech, jejichž stáří, kvalita
i technické parametry, a tudíž i nároky jsou zcela odlišné,“
říká Luděk Zelinka. „Výsledný seznam investic je tak kombinací
objektivních potřeb domů a jejich stáří, legislativních pravidel, požadavků samotných nájemníků i strategických investic
vlastníka bytového fondu,“ objasňuje sestavování plánu oprav
Luděk Zelinka.
Program Nová okna dokončen o rok dříve
Jako jednu z priorit zvolila společnost CPI BYTY výměnu
starých dřevěných oken za nová plastová, jejichž výhody se
velice rychle promítly do komfortu bydlení nájemníků i úspory za topení. S ohledem na množství bytů a jejich regionální
rozložení šlo však o časově a organizačně náročný úkol.
„Harmonogram výměny oken původně počítal s léty 2010 –
2013. Do konce roku 2012 však bude tento závazek splněn.
Zkrácení časového plánu umožnilo nejen množství dohod
s nájemníky v rámci deregulace, ale také dobrá organizace
a spolupráce s dodavatelskými firmami - společností Fenestra
CZ a společností JIS, kterým bych tímto rád poděkoval,“ vzkazuje dodavatelům Luděk Zelinka.
„Koncem roku 2012 budou okna vyměněna u celkem
10 326 bytů, což představuje celkovou investici ve výši
140 milionů korun za uplynulé dva a čtvrt roku. Z pohledu
CPI BYTY jde o dosud objemově nejvýznamnější realizovaný
a dokončený program investic, který navíc, kromě zvýšení
kvality bydlení, přinesl i řadu druhotných efektů, jako je
úspora ve výdajích na topení, spolupráce nájemníků při
vyjednávání o realizaci výměny oken apod. Nová plastová
okna a snaha snížit energetickou zátěž domů a tím i výdaje
peněženek nájemníků vyvolaly také další investice, jakými
jsou např. instalace měřičů tepla nebo mnohem náročnější změna způsobu ohřevu teplé užitkové vody v domech
s plynovými topidly, jako tomu bylo v Třinci,“ dokládá Luděk
Zelinka.
Program Nová okna 2011 - 2012
Region
počet bytů
v roce 2011
počet bytů
v roce 2012
počet bytů s novými okny celkem
Česká Lípa
1398
222
1620
5 000 000
Litvínovsko
1214
878
2092
15 000 000
Třinec a Český Těšín
496
3122
3618
78 000 000
Ústecko
496
2188
2684
40 000 000
Nové město pod Smrkem
186
126
312
2 000 000
CELKEM
3790
6536
10326
2
Investice v roce 2012
(v Kč)
140 000 000
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Téma
Revitalizace vstupů a společných prostor
Další významnou aktivitou v rámci investic do bydlení je
oprava a obnova vstupních dveří bytových domů a společných prostor v zádveří. Program probíhá od konce roku
2011 a jen v letošním roce si vyžádal přes 25 milionů korun,
které byly určeny především na výměnu vstupních dveří
domů, opravu podlahových krytin uvnitř i vně domu, výměnu zvonkových tabel, telefonů a schránek, výmalbu a další
dovybavení společných prostor. „Stanovený plán je téměř
hotov v Čechách, na Moravě budou práce finišovat závěrem
tohoto roku,“ potvrdil Luděk Zelinka.
Region - revitalizace
vchodů a spol. prostor
Investice v roce
2012 (v Kč)
Česká Lípa
5 000 000
Litvínovsko
5 000 000
Třinec a Český Těšín
6 500 000
Ústecko
8 000 000
Nové město pod Smrkem
CELKEM
500 000
25 000 000
Opravy střech a balkónů
Dlouhodobě palčivým problémem starých domů jsou
střechy a balkóny, které jsou nejvíce vystaveny povětrnostním podmínkám a trpí konstrukčními vadami ještě z doby
výstavby či dávných rekonstrukcí. Oprava vybraných střech
se tak stala dalším z významných programů, který si v roce
2012 vyžádal přes 26 milionů korun na celém území České
republiky. „Uvedený objem finančních prostředků představuje zejména velké a náročné opravy střech např. v Třinci,
Českém Těšíně, Ústí nad Labem nebo Litvínově. Mimo tento
balík peněz stojí další, lokální opravy střech jednotlivých
domů. Střechy jsou samozřejmě tématem i do dalších let,“
dodává Luděk Zelinka.
kontakt na redakci: [email protected]
Mezi objemově velké investice patří také rekonstrukce
balkónů, ke kterým společnost přistoupila v Třinci, Ústí
nad Labem, České Lípě, Litvínově nebo Novém Městě pod
Smrkem. Opraveno bylo celkem 730 balkónů za 10 milionů
korun. „Stejně jako při výměně oken nebo opravách střech
objevujeme i u balkónů řadu technických a konstrukčních
chyb či šlendrijánství z doby, kdy se domy stavěly. Někde
chybí izolace, jinde se projevují nedostatečně kvalitní materiály. Rekonstrukce balkónů tak zahrnují opravy podest,
ostění, výměnu zábradlí apod.“
Výměna výtahů
S ohledem na legislativu, technické parametry a především bezpečnost se CPI BYTY pustila v roce 2012 také
do velké výměny výtahů a opravy výtahových šachet.
„Obměna výtahů je otázkou několika let. Nejprve jsme
museli zrevidovat celkový stav a na základě toho připravit
časový a technický plán, podle kterého dojde v jednotlivých
domech k výměně starých výtahů za nové.“ První etapa
a část druhé etapy, které si vyžádaly investici 26 milionů
korun, byly realizovány v roce 2012. „Výměna probíhala ve
všech regionech s výjimkou České Lípy, kde první plánované
výměny proběhnou až v roce 2013,“ vysvětlil Luděk Zelinka.
Výměna výtahů a renovace šachet bude pokračovat v dalším roce i ve všech ostatních oblastech a to zhruba ve stejném finančním objemu.
Region - výměna výtahů
Investice v roce 2012
(v Kč)
Česká Lípa
0
Litvínovsko
1 500 000
Třinec a Český Těšín
14 000 000
Ústecko
9 000 000
Nové město pod Smrkem
1 500 000
CELKEM
26 000 000
3
Bydlení
Největší investice na Třinecku:
Centrální dodávka TUV, rekonstrukce stoupaček a nová
kanalizace
S ohledem na množství bytů v Třinci
a Českém Těšíně se v tomto regionu objevují také speciální požadavky,
vycházející ze stáří a podoby zdejších
bytových domů.
V rámci výměny starých dřevěných
oken za plastová se v části zdejších
bytů musela vyřešit také otázka bezpečnosti, která souvisela s plynovými
průtokovými ohřívači v mnoha třineckých bytech. Nová, nepropustná
plastová okna by mohla být v kombinaci s plynovými spotřebiči riziková,
proto se společnost rozhodla spojit
dvě významnější investice a v rámci
výměny plastových oken zajistit také
centrální dodávku teplé vody do 430
bytů, např. na ulicích Jablůnkovská,
Reymontova, Nerudova, nám. T.G.M.
nebo Palackého. „K této změně jsme
přistoupili také díky příznivé ceně za
teplo. Práce na rekonstrukci a rozvodu
si vyžádaly 20 milionů korun,“ doplnil
Luděk Zelinka.
U čtyř desítek dalších bytů na ulici
Kapitána Nálepky byly zrekonstruovány rozvody studené a teplé vody a instalovány podružné bytové vodoměry.
Významnou proměnou prochází
domy v lokalitě Dolní Líšná, kde bude
do konce roku 2012 na 160 bytů napojeno na kanalizaci, a v bytech budou
instalovány rozvody pitné vody.
Obnova bytů, instalace měřičů
a snižování nákladů za energie
Téměř 50 milionů korun investovala
CPI BYTY v roce 2012 do obnovy samotných bytů. Další desítky milionů
korun si pak vyžádaly lokální opravy,
jako opravy střech, komínů, venkovních schodišť, rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, výměny zařizovacích předmětů, výměny podlahových
krytin, výmalby a další práce.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 probíhala ve většině oblastí instalace digitálních měřičů topných nákladů (E-ITN).
Montáž měřičů bude pokračovat také
na počátku roku 2013. CPI BYTY v této
oblasti počítá s celkovou investicí
10 milionů korun. „Od těchto kroků si
Luděk Zelinka
Technický ředitel CPI Byty
slibujeme hlavně úsporu nákladů, které
nájemníci pocítí poměrně rychle také
na svých peněženkách. Navíc očekáváme změnu chování nájemníků a namísto plýtvání i promyšlenější provoz
domácností. Dosavadní výsledky jsou
jednoznačné, domácnosti, které věnují
spotřebě pozornost a podle svého každodenního programu si regulují např.
vytápění, dokázaly ušetřit výrazně na
doplatcích za teplo,“ ubezpečuje Luděk
Zelinka.
C
M
Y
CM
MY
CENTROPOL ENERGY je největším alternativním dodavatelem elektřiny
a významným prodejcem plynu. Elektřinu a plyn dodáváme více než
320.000 zákazníkům napříč celou Českou republikou. Staňte se
naším zákazníkem i Vy a šetřete rodinný rozpočet! Všechny úkony
spojené se změnou dodavatele vyřídíme za Vás.
CY
CMY
K
Navíc získejte od nás kartu SPHERE pro další slevy.
KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA ZMĚNU. NEPLAŤTE VÍC, NEŽ
MUSÍTE. ZMĚNIT DODAVATELE JE TAK SNADNÉ.
www.centropol.cz | zákaznická linka 840 222 222
4
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Téma
Bezpečný a čistý domov je
prioritou nás všech
Společnost CPI BYTY si za jednu ze svých priorit zvolila bezpečnost a pořádek v bytových domech.
Tento cíl však zahrnuje nejen množství aktivit ze strany společnosti, ale také celou řadu úkolů pro
nájemníky, kteří mohou ze všech nejvíce ovlivnit, jakou kvalitu bude jejich bydlení mít.
V mnoha domech proběhly v roce
2012 rekonstrukce vchodů, zahrnující
výměny vstupních portálů, zvonkových tabel a schránek a dovybavení společných prostor. Rozeběhly se
také generální opravy výtahů, nebo
jejich kompletní výměna za nové typy.
Společnost také zpřísnila postup proti
nežádoucím nájemníkům, kteří svým
chováním ohrožují bezpečnost okolí
i majetek.
Na realizaci těchto i dalších kroků se
finančně spolupodílejí CPI BYTY i nájemníci, je tak v zájmu obou, aby investované prostředky dlouho sloužily
svému účelu a pozitivně ovlivňovaly
kontakt na redakci: [email protected]
kvalitu života v domech a jejich okolí.
Společná péče o majetek a čistotu
A jsou to právě nájemníci, kteří svým
chováním mohou nejvíce ovlivnit, jak
dlouho nové či opravené věci vydrží. Věnovat péči a pozornost svému
okolí, všímat si dění kolem sebe a nepřistupovat k věcem jako k cizím, je
základem spokojeného bydlení. Nové
vchody je možné zamknout a zamezit tak přístupu nežádoucích osob či
vandalů. Opravená zvonková tabla, zábradlí, schody a schránky plní nejen
estetickou roli, ale slouží především
lidem ke komunikaci se světem.
Stejný význam má čistota a pořádek,
které významně ovlivňují celý náš životní prostor. Sklepení, balkony ani
chodby neslouží k ukládání odpadu
či nepotřebného harampádí. Je nepřípustné skladovat pytle s odpadky
za dveřmi bytů, což je rozšiřující se
nešvar poslední doby.
Aktivním a zodpovědným přístupem si vytváříme důstojné prostředí
pro naše bydlení. Sami jsme těmi,
kdo jeho podobu nejvíce ovlivňují.
A jsme to také my, kdo jeho podobu platí, tak proč si svou investici
neohlídat a neopečovávat?
5
Bydlení
Jak si zajistit
(nájemní) bydlení
„na celý život“
Nájemní bydlení je v mnoha zemích Evropy a také ve Spojených
státech Amerických velice populární forma. Nabízí totiž mnoho
předností, které vlastní byt či dům neumožňují. Proto se tamní
nájemní bydlení stává v podstatě alternativou bydlení na celý
život a nájemní smlouvy na dobu deseti let či dobu neurčitou
jsou naprostou samozřejmostí.
Pronajímatel i nájemník získávají pocit dlouhodobé stability a oběma na
udržení tohoto stavu více záleží. Jak
tedy převzít tento model i u nás?
Tou největší výhodou nájemního
bydlení oproti vlastnickému je především flexibilita, možnost nastěhovat
a vystěhovat se relativně rychle podle
aktuální situace v rodině, finančních
možností nebo požadavků na velikost
bytu či prostředí. Stejný význam má
i finanční stránka a péče o bydlení.
Zatímco nájemník jednou za měsíc řeší
platbu nájemného a služeb a starosti
o nemovitost a veškeré daňové povinnosti, investice, poplatky, zajištění
služeb, dodávku energií a právní záležitosti s nemovitostí spojené nechává
na pronajimateli, jako vlastník nemovitosti musí všechny uvedené starosti
nést na svých bedrech sám, v případě
hypotéky jej navíc tíží obavy o dodržení závazku vůči bance.
nájemníkům často vedla ještě ke zhoršení jejich chování k okolí i k majetku.
Chceme-li si udržet stávající nájemníky, musíme jim zajistit bezpečí a příjemné podmínky pro život i v případě
jejich sousedů,“ říká Daniel Bacík, ředitel CPI BYTY. „Slušní lidé toto chápou
a s počátečními krátkými smlouvami
obvykle nemají problémy, přestože to
může vyvolávat pocit menší nejistoty,“
připouští v případě nových zájemců
o bydlení.
6
Aby však mohl nájemní vztah řádně
pokračovat, je nutné nájemní smlouvu v posledním měsíci její platnosti
prodloužit na další období. Nájemník
si tak musí platnost smlouvy ohlídat
a včas smlouvu prodloužit na příslušném Klientském centru společnosti
CPI BYTY.
Pokud chcete zajistit sobě a své rodině bydlení na dobu neurčitou, počítat s tzv. časově neomezeným bydlením, a případným zvelebením bytu
podle vlastních představ, je třeba splňovat následující kriteria:
Režim nájemních smluv CPI BYTY
S ohledem na dřívější zkušenosti
s některými nájemníky, ignorujícími
pravidla slušného soužití, přistoupila
společnost CPI BYTY u nových nájemníků k uzavírání krátkodobých smluv,
které jsou jakýmsi „testem“. „Původně
byly nové nájemní smlouvy uzavírány na klasickou dobu např. jednoho
roku. Z některých nových nájemníků
se však časem vyklubali neplatiči nebo
agresoři, kteří ohrožovali své sousedy. Platná legislativa však neumožňuje
rychlé řešení, a tak výpověď takovýmto
v podstatě žádný jiný soukromý pronajímatel kromě společnosti CPI BYTY
neposkytuje. Přestože se tento proces
může zdát jako poněkud zbytečná
administrativa, slušné nájemníky toto
nijak neomezuje a v případě smluv
na dobu neurčitou si vytvářejí zázemí
pro dlouholetý klidný domov,“ dodává
ředitel CPI BYTY.
Noví nájemníci začínají krátkodobými nájemními smlouvami, zpravidla
na tři měsíce. Pokud nájemník po
dobu prvních tří měsíců řádně hradí
nájemné a dodržuje Domovní řád, je
tříměsíční smlouva prodloužena na
dalších šest měsíců a dále na smlouvu s roční platností. V případě, že je
vše v pořádku i v průběhu jednoho
roku, je možné na žádost nájemníka sepsat nájemní smlouvu na dobu
neurčitou. „Je potřeba zdůraznit, že
nájemní smlouvu na dobu neurčitou
ƒƒ s polehlivá platební morálka (bez
dluhů)
ƒƒ dodržování pravidel občanského
soužití uvedená v Domovním řádu –
tzv. bezproblémový soused
Dodržování těchto pravidel neovlivňuje jen život nás samotných, ale také
život sousedů. Chceme-li sobě a svým
blízkým zajistit kvalitní a příjemné bydlení, zásady slušného chování a jednání
jsou tím nejlepším krokem k dobrým
sousedským vztahům.
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Info
Zasílání žádostí přes
intranet cpi byty
Webové stránky společnosti CPI BYTY jsou v provozu již od poloviny
roku 2010 a jejich návštěvnost neustále roste. Zájem je vidět nejen na straně stávajících nájemníků, kteří hledají důležité informace
spojené s bydlením, harmonogramy oprav či aktuality z dění v CPI
BYTY. Stránky navštěvuje také stále více zájemců o bydlení v nájmu.
Stránky www.cpibyty.cz jsou ale také hlavním zdrojem pro vstup
do INTRANETU společnosti CPI BYTY, kde jsou evidovány veškeré
podstatné údaje související s konkrétním bytem a jeho obyvatel.
Na webových stránkách www.cpibyty.cz/Informace pro nájemníky je
v levém horním rohu umístěn odkaz
na vstup do INTRANETU. Nájemník se
přihlásí pod svým jménem a kódem,
dostane se na tzv. „účet“ vytvořený
pro svou bytovou jednotku.
jako naši nájemníci oceníte přehlednou formu zobrazení již odeslaných
žádostí a stejně tak i informace o aktuálním stavu jejich řešení. Zároveň se
s využitím této volby komunikace minimalizuje možnost případné „ztráty“
vámi zaslané žádosti.
Součásti funkcí INTRANETU je také
možnost zasílat požadavky na provedení oprav, reklamací, stížností,
pojistných událostí apod. Ihned po
vašem přihlášení na tento webový
portál máte možnost zvolit ve sloupci
Uživatelské menu položku Žádost. Po
její volbě se vám již zpřístupní stránka
s přehledem dosud odeslaných žádostí
a také s možností založit novou žádost.
Jelikož takto odeslané žádosti jsou
automaticky zasílány do interního informačních systému naší společnosti,
respektive na konkrétního pracovníka,
který se danou problematikou zabývá.
Tato osoba, odpovědná za zpracování
dotazu, dostane upozornění na příchozí žádost a také časový limit na jeho vyřízení. K uvedenému dotazu je možné
dále sledovat, zda a komu byl případně
požadavek přeposlán, v jakém stádiu
je jeho vyřízení, a to vše s časovou
posloupností.
Výhod této formy komunikace je
hned několik. Především věříme, že
Předcházení
dluhům a
jejich řešení
Společnost CPI BYTY by ráda upozornila své nájemníky na možné
komplikace a důsledky, související
nejen s novým způsobem vyplácení dávek státní sociální podpory,
ale s finanční odpovědností vůbec. Pravidelně se na Klientských
centrech setkáváme s dluhy, které
byly způsobeny např. stěhováním,
změnami ve formě plateb, nebo
jen z čisté liknavosti a snaze oddálit finanční potíže.
V rámci služeb referentů CPI
BYTY, kteří fungují na všech pobočkách Klientských centrech, nabízíme nájemníkům pomoc s řešením finančních potíží, a to jak
ve vztahu k platbám za nájemné
a služby, tak ve vztahu k úřadům
či dalším subjektům. Pravidlo pro
řešení finanční tísně však zní jasně: JE POTŘEBA ŘEŠIT VŠE VČAS,
ideálně ještě v zárodku! Každý
problém má své řešení, kterým
není útěk do ještě větších potíží,
ale včasný zásah a nastavení nových pravidel.
V případě dluhů na nájemném
chceme nájemníky vyzvat, aby
své záležitosti řešili co nejdříve.
V opačném případe je celá záležitost předávána advokátní kanceláři k vyřešení soudní cestou,
což díky poplatkům a administrativním nákladům celou věc mnohonásobně prodraží. I malé zanedbání tak může přerůst v závažný
problém.
kontakt na redakci: [email protected]
7
Bydlení
Změna trvalého bydliště
Řada nájemníků společnosti CPI BYTY řeší otázku, zda je možné a případně jakým způsobem, přihlásit se v pronajatém bytě k trvalému pobytu. Tato otázka je o to palčivější v případě lidí, kteří chtějí
nárokovat příspěvek na bydlení, který je vyplácen pouze na základě doloženého trvalého bydliště.
CPI BYTY umožňuje, v případě dodržení základních pravidel nájemního vztahu, přihlásit se k trvalému
bydlišti ve kterémkoliv městě a bytě. Dále najdete základní informace k vyřízení trvalého bydliště
v nájemním bytě.
Občan České republiky může mít jen
jedno místo trvalého pobytu na našem
území, a to v objektu, který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním.
Změnu místa trvalého pobytu
ohlašuje:
ƒƒ občan České republiky starší 15 let
nebo jím pověřený zmocněnec na
základě ověřené plné moci,
ƒƒ zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
ƒƒ zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům,
ƒƒ zákonný zástupce za občana, jehož
způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že
není způsobilý ohlásit změnu místa
trvalého pobytu.
Změnu místa trvalého pobytu občané hlásí v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním/městském úřadě
nového bydliště.
Jaké doklady je nutné mít s sebou?
Při ohlášení změny místa trvalého
pobytu je potřeba doložit:
ƒƒ v yplnit a podepsat „Přihlašovací
lístek k trvalému pobytu“, který
je k dispozici na každé ohlašovně
(je nutné použít pouze originální
tiskopis),
ƒƒ předložit platný občanský průkaz,
u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena
jeho vyznačená část; občan po ukon-
Změna trvalého
pobytu je hlavní
podmínkou pro získání
Příspěvku na bydlení
čení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního
občanství České republiky předkládá
doklad o nabytí státního občanství,
ƒƒ předložit doklad opravňující užívání bytu, tedy platnou nájemní
smlouvu.
Za ohlášení změny místa trvalého
pobytu občan zaplatí správní poplatek
50,- Kč. Děti mladší 15 let poplatek
neplatí. Lhůta pro vyřízení není stanovena, ale obvykle je nový občanský průkaz vyhotoven do měsíce od
podání žádosti, s tím, že do doby vydání nového občanského průkazu se
občan prokazuje náhradním dokladem.
Výhodou je, že na úřad již nemusíte
nosit fotografie, protože si Vás bezplatně vyfotografují.
Komu dále sdělit novou adresu
trvalého bydliště?
8
Se změnou trvalého bydliště se pojí
i celá řada ohlašovacích povinností.
Novou adresu trvalého pobytu je tak
třeba nahlásit:
ƒƒ svému zaměstnavateli/škole,
ƒƒ lékařům,
ƒƒ poště (kvůli platbám SIPO, nebo
poplatkům za TV a rozhlas),
ƒƒ plynárně,
ƒƒ dodavateli elektrické energie,
ƒƒ majiteli či správci starého i nového
domova, resp. katastrálnímu úřadu,
ƒƒ úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
ƒƒ správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
ƒƒ finančnímu a živnostenskému úřadu
(jste-li podnikatel),
ƒƒ úřadu práce (v případě vyplácení
dávek státní sociální pomoci)
ƒƒ dalším příslušným úřadům (vydání
nového dokladu nebo provedení
změny údajů – např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
ƒƒ zdravotní pojišťovně,
ƒƒ bance,
ƒƒ komerčním pojišťovnám, u nichž
máte některou z pojistek.
Pokud již v přihlášeném bytě nebydlíte, je nutné opět zajít na obecní/
městský úřad v místě nového bydliště
a tam zažádat o změnu trvalého pobytu na novou adresu. Doporučená lhůta
pro vyřízení změny je 14 dní.
Více informací najdete na
stránkách www.cpibyty.cz
i
v odkazu Časté dotazy
nebo na stránkách
Ministerstva vnitra
http://portal.gov.cz/
portal/obcan/situace
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Poradna
Aktualizace údajů
o osobách v bytě
Podle novely občanského zákoníku, platné od 1. 11. 2011 mají
obyvatelé nájemních bytů nově
povinnost informovat majitele
o změnách v počtu obyvatel bytu
i o jejich jméně, příjmení, datu
narození, a také rodinném stavu,
jako uzavření manželství či rozvodu, a tím i o přechodu nájmů.
Pro snadný způsob nahlášení uvedených informací má společnost
CPI BYTY k dispozici jednotný formulář. Tímto prosíme všechny nájemníky, aby aktualizovali informace o všech členech své domácnosti
a doručili tuto informaci na uvedeném formuláři příslušnému klientskému centru společnosti CPI BYTY.
Pro nahlášení změny mají nájemníci
dva měsíce od vzniku této změny.
V případě, že je k tomu majitel vyzve
kdykoliv během roku, mají povinnost
mu tyto údaje sdělit do 4 měsíců od
vyzvání.
Formuláře jsou k dispozici na všech
pobočkách klientských center,
v elektronické podobě také ke stažení na webových stránkách www.cpibyty.cz v části Informace pro stávající nájemníky/Formuláře ke stažení.
Platby
platební kartou
a skartou
kontakt na redakci: [email protected]
V případě závažných změn, o kterých není majitel bytu včas informován, lze zamlčení takovýchto změn
považovat za důvod k okamžitému
ukončení nájemního vztahu. Prosíme
tímto, abyste těmto povinnostem
věnovali pozornost a chránili i své
zájmy a zájmy svých blízkých dodržováním těchto pravidel.
Nájemníci společnosti CPI BYTY mohou pro úhradu nájemného,
služeb a dalších závazků vůči CPI BYTY používat bankovní platební karty a nově také sKarty, které mají kromě jiného také platební funkci klasické karty. Společnost tím vyšla vstříc nájemníkům,
kteří z důvodu bezpečnosti i nižších finančních nákladů tuto
službu poptávali. Platba kartou na pokladně Klientského centra
je bez poplatků, navíc snižuje riziko ztráty peněz a eliminuje
poplatky za výběr z bankomatu. Platit lze kartami všech běžných
společností, včetně sKarty Maestro od České spořitelny, která
nově slouží pro výplatu dávek státní sociální pomoci.
9
Bydlení
Karta sociálních systémů
– sKarta.
Kudy kam s novinkou
sociálního systému
Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo v roce 2012 tzv.
sKraty – Karty sociálních systémů, od nichž si slibuje sjednocení,
větší přehlednost a kontrolu ve vyplácení rozmanitých sociálních
dávek, a současně bezpečnější a pohodlnější provoz pro jejich příjemce. sKraty doprovází celá řada více či méně oprávněných obav
a především velké množství otázek. Jak tedy karta funguje, komu
přesně je aktuálně určena a jaký vztah má např. k nájemnímu bydlení se dočtete dále.
Do této chvíle byly nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní
sociální politiky zaměstnanosti vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou
a bezhotovostně). Cílem je, aby byly
uvedené dávky vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Karty jsou příjemcům
vydávány již od července 2012. První
dávky byly prostřednictvím těchto
karet vyplaceny už v srpnu, poslední
z příjemců naopak obdrží svoji sKartu
až v prosinci a příspěvek či dávku od
státu si poprvé prostřednictvím sKarty
vyzvedne až v lednu roku 2013.
Charakteristika karty:
Kartu Maestro vydává Česká spořitelna a příjemce na ni má nárok jedenkrát
za 4 roky zdarma. Stejně tak otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platbu kartou u obchodníka,
výběr z bankomatu České spořitelny ke
Více informací o sKartě?
Bezplatná linka
Ministerstva práce
a sociálních věcí
800 752 782
10
každé dávce nebo provedení jednoho
bezhotovostního převodu.
Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu
nebo přímo platit v obchodech a také
např. na pobočkách klientských center
společnosti CPI BYTY. sKarta je chráněna stejně jako kterákoli jiná bankovní
karta, je těžko zneužitelná a v případě
její ztráty ji lze zablokovat.
Vydávají se 2 typy karet:
ƒƒ základní
ƒƒ speciální – slouží zároveň jako průkaz TP, ZTP či ZTP/P (na kartě bude
navíc černobílá fotografie držitele,
druh průkazu, symbol označení osoby se zdravotním postižením a datum narození)
Komu je karta určena?
sKarta je určena příjemcům následujících nepojistných sociálních dávek
a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, které se vyplácejí buď
jednorázově, nebo pravidelně:
ƒƒ Dávky státní sociální podpory
ƒƒ Dávky pomoci v hmotné nouzi
ƒƒ Dávky příspěvku na péči
ƒƒ Dávky pro osoby se zdravotním
postižením
ƒƒ Dávky v nezaměstnanosti
Tedy příjemcům např. rodičovského
příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku
na bydlení, podpory v nezaměstnanosti, dávek v hmotné nouzi, dávek pro
osoby se zdravotním postižením a řady
dalších dávek. Karta není v současnosti
určena pro výplaty důchodů a nemocenské. Pokud ale např. senior některou z výše uvedených dávek pobírá
(např. příspěvek na bydlení), sKartu
dostane.
Jakou funkci sKarta plní?
sKarta bude mít tři funkce: identifikační, autentizační a platební.
ƒƒ Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě. U osob se zdravotním
postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími
výhodami.
ƒƒ Autentizační funkce umožní z domova
realizovat činnosti spojené s veřejnou
správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách.
ƒƒ Platební funkce umožní příjemci
sKartou platit v obchodech nebo
vybírat hotovost z bankomatů České
spořitelny i všech dalších bank nebo
např. na pobočkách klientských center společnosti CPI BYTY nájem či
služby s ním spojené. Prostředky
bude možné také bezplatně převést
na svůj vlastní účet.
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Poradna
Pozn.
Držitel karty má v rámci standardních služeb nárok na jeden výběr z bankomatu České spořitelny nebo provedení bezhotovostního příkazu zdarma.
Každý další výběr z bankomatů České
spořitelny bude zpoplatněn 6 Kč. Výběr
z bankomatu jiné banky bude zpoplatněn 40 Kč. Oba poplatky jsou standardními poplatky pro klienty České
spořitelny. Další informace naleznete
na www.skontakt.cz)
jistotu, že váš nájem bude každý měsíc
skutečně zaplacen a jste příjemcem
např. příspěvku na bydlení, lze k tomu
využít opět dvě možnosti:
1. Jednoduchý formulář, který je k dispozici na kontaktních pracovištích
Úřadů práce. Prostřednictvím tohoto formuláře lze zadat příkaz k převedení dávky na jiný účet, tj. např.
převedení příspěvku na bydlení na
účet pronajímatele. Příkaz je možné
zadat i zrušit na Úřadu práce.
2. Příkaz je možné zadat i v bankomatu České spořitelny a to bez
tiskopisu. V případě, že příkaz
bude zadán v bankomatu, musí
být v bankomatu i zrušen.
Kde lze karty získat?
sKarty vydává příslušný Úřad práce
a to na základě předchozího vyzvání
poštou. Bezpečnostní kód – tzv. PIN ke
kartě obdrží příjemce poštou.
Detailní informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociální věci
a speciálně vytvořených stránkách www.skontakt.cz nebo stránkách
www.cpibyty.cz v Poradně.
Pokud příjemce dávek nebude chtít
s sKartou nakládat a bude například
chtít i nadále přijímat dávky na svůj
vlastní účet, bude to možné. Možnosti,
jak toho dosáhnout, jsou dvě. Buď příkazem provedeným na Úřadu práce
ČR, nebo samostatně prostřednictvím bankomatu ČS. Více viz www.
skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/
nav02_pouziti_karty
Výjimkou jsou tzv. účelové dávky,
v případech, kdy dosud nebyly dávky
vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím poukázek, nebude možné
vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu
budou omezeny prostřednictvím kódu
obchodníka, v praxi to znamená, že
kartou nebude možné platit například
v pohostinství či v herně.
A pozor! Na dávky vyplácené prostřednictvím sKarty se vztahují stejná
pravidla a podmínky exekuce jako na
dosavadní způsoby vyplácení dávek.
sKarta – vaše nová peněženka
Můžete s ní nakupovat,
vybírat peníze i platit účty.
Je možné sKartu využít k platbě
nájmu?
Je možné příspěvky na bydlení
převést automaticky na platbu
nájemného, jak tomu bylo
v případě bezhotovostní platby?
PLATNÁ POUZE V ČR
sKarta plní kompletně funkcí platební karty, proto je možné ji využít
k platbám na pokladně kteréhokoliv
klientského centra společnosti CPI
BYTY. Výhodou je bezpečnější platba
a jednodušší manipulace, než je tomu
v případě hotovosti.
1234 5678 9123 4567
PLATÍ OD – DO
06/12 – 06/16
KAREL
NOVÁK
PRŮKAZ ZTP/P
PLATNÁ POUZE V ČR
Ano, tato možnost byla zachována
také u držitelů sKarty. Chcete-li mít
1234 5678 9123 4567
PLATÍ OD – DO
06/12 – 06/16
JANA
NOVÁKOVÁ
Úřad práce ČR
Kontaktní centrum: 800 752 782
kontakt na redakci: [email protected]
VLASTNORUČNÍ PODPIS
11
PLATNÉ JEN S PODPISEM
Tato karta sociálních systémů může být použita jen oprávněným držitelem a pouze v souladu
s platnými podmínkami České spořitelny, a. s. Zneužití je trestné. V případě nálezu kartu laskavě
Kontaktní centrum: 800 752 782
vraťte nejbližší pobočce Úřadu práce ČR.
karta sociálních
systémů
Úřad práce ČR
1234567891234567
VLASTNORUČNÍ PODPIS
PLATNÉ JEN S PODPISEM
Kontakty na
klientská centra
Klientské centrum
Třinec
(pro Třinec a Český Těšín)
Palackého 396, Třinec
Tel.: 558 987 652
E-mail: [email protected]
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
(pro Třinec a Český Těšín)
Palackého 396, Třinec
Tel.: 558 987 654
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Ústí nad Labem
(pro Ústí nad Labem, Děčín, Most,
Slaný, Teplice)
Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L.
Tel.: 472 707 962
E-mail: [email protected]
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
(pro Ústí nad Labem, Děčín, Most,
Slaný, Teplice)
Londýnská ulice č. 1, Ústí n. L.
Tel.: 475 205 796
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Česká Lípa
(pro Českou Lípu)
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
Klientské centrum
Nové Město pod
Smrkem
(pro Nové Město p. S.,
Jablonec, n. N., Liberec)
Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem
Tel: 724 076 984
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Litvínov
(pro Litvínov a Janov)
Podkrušnohorská 1719
- u prodejny BILLA, Litvínov
Tel: 476 752 509
E-mail: [email protected]
Havířská ul. 2036 – sídliště,
Česká Lípa
Tel.: 487 823 205
E-mail: [email protected]
(pro Českou Lípu)
Tržní ul. 163, Česká Lípa
Tel.: 724 254 055
E-mail: [email protected]
Provozní dobu jednotlivých kanceláří
a další potřebná telefonní čísla najdete
na webových stránkách www.cpibyty.cz
pod jednotlivými městy.
i
Bydlení
BYDLENÍ - Magazín pro nájemníky. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1. IČ: 26228700, DIČ: CZ 26228700. Číslo 2/2010.
Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Luděk Zelinka. Kontakt na redakci: [email protected] Grafika a zlom, tisk, distribuce: České designové
výrobky s.r.o. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19627.
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
kontakt na redakci: [email protected]
Download

2/2012 - CPI BYTY, as