Zápis z kontroly účetnictví Společenství vlastníků pro dům
Podvinný Mlýn 2346 a 2347 (SVJ) za rok 2010
Kontrolní komise se sešla ve složení Libuše Bartošová, Lucie Bugárová a Marek Velešík u účetní SVJ
na adrese Pobřežní 16/18, budova B, dveře 106/7 s účetními PPM paní Klamertovou a paní
Chalupníkovou. Agenda kontroly:
Účetní závěrka – pí Bartošová
Pohledávky za spoluvlastníky, fakturace elektro – M. Velešík
Faktury přijaté, příslušné smlouvy a neuhrazené faktury – L. Bugárová
Závěry
Porovnáním nákladů roku 2010 s předchozími roky nenarazila kontrolní komise na žádné
neočekávané nesrovnalosti, kromě výrazného navýšení spotřeby elektřiny za vyhřívání vjezdu do
garážového prostoru a drobnějších nepřesností při rozpočítávání elektřiny mezi SVJ 2a a 2b za vjezd
do garáží.
Kontrolní komise doporučila, aby výbor zajistil:
1. nastavení vyhřívání vjezdu do garáží způsobem, který by zabránil zbytečným nákladům (které
jsou ve výši cca 10 tisíc Kč měsícně)
2. monitoring spotřeby vyhřívání vjezdu garáží a spotřeby elektřiny v suterénu 2347 s měsíční
frekvencí (v zimě týdenní)
3. opravu způsobu rozpočítávání elektříny za vjezd do garáží dle skutečného stavu (bylo
provedeno)
4. sjednocení označení dílčí spotřeby za služby zavedením odkazů na čísla popisná a čísla
orientační (bylo provedeno)
5. přizpůsobení upomínání dlužníků aktuálnímu stavu dluhu (v současné době upomínání vychází
převážně z vyúčtováním loňského roku)
6. zveřejnění podrobných podkladů o výběru dodavatele na webu společenství u významných
nákladů (nad 50 tisíc), včetně případů, kdy je příslušný náklad rozúčtováván na spoluvlastníky
nebo kdy je výběrové řízení řešeno v rámci OPS.
7. průběžné zveřejňování informací o činnosti výboru na webu společenství ve frekvenci
odpovídající stanovám SVJ, tj. alespoň čtvrtletně a s vypovídající mírou detailu (některé zápisy
už byly takto zveřejněny)
8. zveřejnění rozdělení úkolů a odměn v aktuálním roce mezi členy výboru na výročním
shromáždění SVJ
Účetní uzávěrka
Bilance aktiv a pasiv za účetní období 2010 je vyrovnaná, výsledek hospodaření – zisk ve výši 3 781
Kč byl dosažen úroky z běžného účtu a úroky z termínovaného vkladu. Účetní závěrka byla doložena
dokladovou inventarizací k jednotlivým majetkovým a závazkovým účtům. Dokladová inventarizace
dává přehled o věcné náplni těchto účtů ke dni účetní závěrky. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
Roční rozpočet nákladů na služby byl čerpán na 96,35 %, takže bylo dosaženo úspory ve výši 97 256
Kč. V roce 2010 byl vytvořen fond oprav ve výši 300 240 Kč. Zůstatek tohoto fondu k 31.12.2010 činí
962 813,93 Kč a je kryt finančními zdroji na účtech u banky.
Stav účtů
K 31.12.2010 byl zůstatek na běžném účtu 339 tisic, na účtu fondu oprav ve výši 654 tisíc Což
odpovídá tomu, že účetní stav fondu oprav SVJ k 31.12.2010 má výši 962 tisic.
Faktury
Meziroční srovnání
Meziroční srovnání ukazuje výraznou úsporu ve spotřebě elektřiny v osvětlení suterénu (až o třetinu),
která je ovšem téměř anulována navýšením spotřeby elektřiny za vytápění vjezdu do garáží. Celkové
náklady pak stoupají přibližně o změnu DPH, protože zatímco celková spotřeba elektřiny mírně klesla,
meziročně stoupla spotřeba tepla.
fond oprav - tvorba
čerpání fondu oprav
rozúčtované náklady
pojištění domu
úklid společných prostor
odvoz tuhého odpadu
provoz osobního výtahu
el.en.spol.části domu
vytápění spotřeba tepla UT
ohřev TUV
vodné a stočné
poplatek za správu
běžná údržba, opravy,revize
režie společenství
ostraha
údržba zeleně a komunikací
Náklady (bez tvorby FO)
Spoluvlastníci (bez čerpání FO)
Stav FO
2007
2008
2009
250 200
80 018
250 200
4 476
250 200
0
44 636
232 421
72 902
106 784
160 237
406 670
218 976
316 395
218 141
177 882
180 809
75 622
2 291 492
2 461 674
170 182
2007
3
Voda spotřeba (m )
Elektro - jen osvětlení (kWh)
Elektro - vjezd garáží (kWh)
Teplo (GJ)
Ostraha (pracovníků)
44 636
36 770
232 421
197 191
70 901
50 258
128 137
141 150
153 702
151 804
397 348
420 950
235 932
258 002
298 987
320 152
218 141
226 966
98 707
152 038
42 000
46 541
277 619
390 988
75 622
132 127
2 278 628 2 524 938
2 524 352 2 775 138
415 906
666 106
2008
2009
3 632
5 784
35 254
4 212
1 618
1,75
6 365
30 329
Legenda
1 286
1
1
2010 Změna 2011
Změna Komentář
odhad
300 240
20%
375 300
25% postupně navyšováno shromážděním SVJ
3 532
40 000
2009 - náhr. pohon na výměníky, 2010 - výsadba stromů
176 110
2010 - kalibrace kalorimetrů
44 636
21%
186 740
-5%
po převzetí správy PPM ušetřeno 20% při úklidu vchodů i suterénu
49 584
-1%
v roce 2009 zrušen třetí kontejner
129 025
-9%
v roce 2009 zahrnuty opravy ve vchodu 20 a 22
135 048
-11%
v suterénu odebrána část zářivek
472 073
12%
odpovídá navýšení spotřeby tepla
277 249
7%
odpovídá navýšení spotřeby tepla
331 361
4%
vodné a stočné se postupně zvyšuje
231 828
2%
zvýšeno o 1000 Kč/měsíc při přechodu k PPM a 01/2010 o 1% DPH
110 393
-27%
2009 - vjezdová závora, koule na dveře v garážích a stojany v kočárkárnách
41 588
-11%
zejména odměny členům výboru
409 500
5%
od dubna 2009 navýšení počtu členů ostrahy na 2
138 358
5%
v roce 2009 začala údržba plochy směrem k Rokytce
2 737 026
8%
3 033 734
9%
962 814
45% 1 298 114
35%
Změna
2010 Změna 2011
odhad
5 831
1%
5 705
-2%
18 628
-47%
18 631
0%
7 598
80%
11 624
53% Poslední 2 zimy běželo zřejmě vytápění vjezdu téměř 24 hodin denně
1 742
8%
2
14%
2
0% od dubna 2009 navýšení počtu členů ostrahy na 2
výraznější meziroční snížení položky
výraznější meziroční zvýšení položky
Faktury přijaté
Byly zkontrolovány všechny faktury za období červen až prosinec 2010. Faktury odpovídají přehledu
čerpání a smlouvám. Výdaje za rok 2010 činily 2,7 mil.
Oprava stoupačky ve výši 1155 Kč nebyla hlášena na pojišťovnu z důvodu spoluúčasti u pojištění ve
výši 5 tis.
Údržba zeleně se platí paušálně po celý rok ve výši 11 tisíc měsíčně, patří do ní i čištění cest v zimě.
Z prohlídky výtahů vyplynula potřeba zkrácení lan u dvou výtahů, oprava stála 65 tisíc.
V roce 2010 byla provedena kalibrace měřičů tepla ve výši 176 tis, tato částka byla rozúčtována
v rámci vyúčtování služeb všem spoluvlastníkům. Částka odpovídající tomuto nákladu byla po
vznesení požadavků kontrolní komise na materiály z výběrového řízení vyňata z přehledu výdajů SVJ.
Odměny výboru
V souladu s usnesením shromáždění SVJ v roce 2007 byly výboru vyplaceny odměny ve výši 36 tisíc
Kč, tato částka byla rovnoměrně rozdělena mezi členy výboru, kteří byli ve funkci po dobu celého roku,
podíl jednoho člena byl tedy 12 tisíc Kč. Kontrolní komise postrádá vysvětlení rozdělení mezi
jednotlivé členy výboru, proto navrhuje zveřejňovat plánované rozdělení odměn na výročním
shromáždění SVJ.
Elektro fakturace
Popisy elektro nákladů byly ve vyúčtování upraveny podle následující tabulky (sloupec Nový popis).
Vyúčtování PRE za elektroměr T072817 bude rozděleno na dílčí položky s použitím stavu
podružných elektroměrů.
Číslo
Typ
Nový popis
Původní popis
elektroměru Odběr
podružný elektroměr
podružný elektroměr
odběrné místo :
odběrné místo :
vrata garáží
topení vjezd garáží
suterén 2347 (osvětlení garáží,
zásuvky, elektro sklepy)
suterén 2347, vrata, topení
vjezdu
suterén 2346 (osvětlení garáží,
zásuvky, elektro sklepy)
výměník 2346
odběrné místo :
výměník 2347
odběrné místo :
odběrné místo :
odběrné místo :
osvětlení 2346/20
osvětlení 2346/22
osvětlení 2347/24
odběrné místo :
odběrné místo :
odběrné místo :
odběrné místo :
odběrné místo :
odběrné místo :
osvětlení 2347/26
výtah 2346/20
výtah 2346/22
výtah 2347/24
výtah 2347/26
vrátnice, osvětlení areálu, brána
Odpočet
Odběrné místo :
56555
4644528
garáž suterén
T072817
8110756686
garáž 1.suterén
výměník režie
výměník režie
suteren
režie osvětlení
suteren
režie osvětlení
režie osvětlení
režie osvětlení
suteren
režie výtah suteren
režie výtah
režie výtah
režie výtah
vrátnice,režie suteren
T072784
T072822
8110777119
8110777159
T071576
8110777349
T072802
T071430
T071628
8110756661
8110777147
8110777678
T072598
T072760
T071585
T071623
T071584
T365546
8110756690
8110756660
8110777268
8110777418
8110798927
8110777339
Ostatní faktury
V případech, kdy jsou v dokumentech použita čísla objektů 11-14, budou nahrazeny/doplněny o čísla
popisná a čísla orientační. V případě, kdy je na faktuře uvedeno označení objektu, bude toto
přenášeno do účetnictví.
Typ
Nový popis
11
12
13
14
11+12
13+14
2346/20
2346/22
2347/24
2347/26
2346
2347
Vyúčtování spoluvlastníků – úhrady záloh
Ke dni kontroly byla celková výše nezaplacených záloh spoluvlastníků 43 776 Kč a byla
kompenzována přeplatky jiných spoluvlastníků v celkové výši 128 124 Kč. Celkový přeplatek záloh je
tedy ve výši 84 368 Kč. Všechny pohledávky let 2008 a 2009 jsou uhrazeny.
K 30. září 2011 pak byla v porovnání s předpisem záloh neuhrazena částka 27 793 Kč. Toto je ovšem
kompenzováno přeplatky ve výši 134 600 Kč, takže stav zaplacených záloh proti zálohám je v
přebytku účtu je 109 268 Kč
Pohledávky spoluvlastníků
Pohledávky vyšší než 1000 Kč mělo ke dni kontroly (červen) osm spoluvlastníků, z nichž šest
v souvislosti z vyúčtování roku 2010. Upomínky na dlužné částky rozesílala zástupkyně správní firmy
paní Hrivňáková ([email protected]) letos poprvé 16.6.2011. Dle seznamu upomínek
odesílaných paní Hrivňákovou v červnu nebyli upomínáni lidé dlužící část předpisu za aktuální rok a
naopak byli upomínáni lidé, kteří jsou v aktuálním roce v přeplatku, pokud specificky nepoukázali
platbu na úhradu nedoplatku z předchozího roku. Toto doporučila kontrolní komise upravit. Vlastníkům
v dluhu byly zaslány upomínky 16.6.2011, 13.7.2011, 11.8.2011.a 5.10.2011.
K 30. září 2011 dluží více než 1000 Kč jen šest spoluvlastníků a více než měsíční platbu jen dva
spoluvlastníci (pan Čech a Kotnikovi)
Přeplatky spoluvlastníků
Ke dni kontroly byly přeplatky v celkové výši 128 124 Kč, z toho vyšší než 10 000 Kč u pěti
spoluvlastníků, přičemž u jednoho je přeplatek způsoben tím, že platí roční zálohy jednorázově (v
dubnu).
K 30. září 2011 je součet všech přeplatků 134 600 Kč, z toho mají přeplatek vyšší než 10 tisíc Kč čtyři
spoluvlastníci, jeden přes 40 tisíc, protože zaplatil roční zálohu jednorázově.
Zapsali: Marek Velešík (předseda kontrolní komise)
Schválili: Libuše Bartošová, Lucie Bugárová (členové kontrolní komise)
Podepsaný originál zápisu s podpisy členů kontrolní komise je uložen u předsedy kontrolní komise.
V Praze 17. června 2011 – 9. října 2011
Download

Zápis z kontroly účetnictví Společenství vlastníků pro dům Podvinný