Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 10
Dějepis
Téma: Zámořské objevy
Ve druhé polovině 15. století došlo k prudkému rozvoji zámořských plaveb. Předpokladem
k podnikání nebezpečných několik týdnů a měsíců trvajících plaveb bylo zdokonalení lodního
příslušenství vč. sestavení nové mapy světa, která již nepředstavovala Zemi jako placku, nýbrž
jako kouli. Zámořské plavby se staly důležitou součástí domácí i zahraniční politiky mnoha
evropských zemí. Významnost těchto plaveb spočívala jednak v prestiži, které se mohli
námořníci-dobrodruhové těšit, ale zejména v
obrovském přílivu bohatství, které plynulo do
mateřské země. Toto bohatství nelze vyjádřit
pouze penězi, ale je třeba je vnímat v širším
kontextu. Díky zámořským plavbám začalo do
Evropy plynout velké množství nových plodin a
surovin, které do té doby Evropané neznali.
Výrazně se tak změnila struktura spotřebního
koše běžných Evropanů.
V roce 1492 přistál původem janovský
mořeplavec, tehdy však již ve španělských
službách, Kryštof Kolumbus u břehů Ameriky,
ačkoli jeho původním záměrem bylo doplout
novou vodní cestou do Indie. Krátce po vylodění
spatřil tamní obyvatele, kterým začal říkat indiáni.
1
1. Ze kterého evropského státu byl původem Kryštof Kolumbus? Jeho rodné město najdi na
mapě.
….......................................................................................................................................................
1
http://www.d20.cz/clanky/kultura/1427.html
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
2. Proč si myslíš, že Kolumbus pojmenoval americké domorodce právě indiány?
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Z amerického kontinentu byly do Evropy poprvé přivezeny brambory. Přečti si článek
o historii brambor a zodpověz dané otázky:
„Pravlastí brambor je Jižní Amerika, Inkové je zde pěstovali ve dvou klimaticky rozdílných
oblastech. Tou první jsou vysoko položené horské pláně And v Peru a Bolívii, druhou pak nízká
pobřeží úzkého Chile s přilehlým ostrovem Chiloe.
Po dobytí incké říše Španěly v první polovině 16. století putovaly do Evropy kromě mnoha tun
zlata a stříbra i některé exotické rostliny, mezi nimi i brambory. Roku 1565 dostal první větší
zásilku brambor z Cuzca jako dar španělský král Filip II. Nezávisle na španělských dobyvatelích
se brambory dostaly do Anglie na lodi anglického piráta Francise Drakea.
Koncem 16. a počátkem 17. století se šířily po Evropě jako léčivá plodina nebo vzácná rostlina
pěstovaná pro okrasu zahrad. Prokazatelně poprvé byly podzemní hlízy uvařeny roku 1616 na
hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. V ostatních evropských zemích se
pěstování brambor jako polní plodiny daří prosadit až v průběhu 18. století.
K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. Roku 1628 překvapil jáchymovský lékárník
Agricola hosty svého domu různými pokrmy
z brambor, v roce 1632 byly brambory ve velkém
množství a v různé podobě na stole jihočeského
velmože Viléma Slavaty.
Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor
teprve v hladových letech 1771 až 1772 za Marie
Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné
množství z Pruska. Na počátku 19. století byly
vypěstovány první české odrůdy.“2
3
2
3
http://www.brambor.info/historie/index.htm
http://bylliny.blog.cz/1101
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
a) Kde je pravlast brambor?
……………………………………………………………………………………………….
b) K čemu v 16. století brambory Evropanům sloužily?
……………………………………………………………………………………………….
c) Čím se ve vztahu k bramborám zapsal do dějin francouzský král Ludvík XIII.?
……………………………………………………………………………………………….
d) Od kterého století se brambory pěstují ve velkém také v Českých zemích a který
panovník se o to zasloužil?
……………………………………………………………………………………………….
4. Zjisti a napiš alespoň tři další plodiny, které se dnes v Evropě běžně pěstují, ale které nejsou
pro Evropu původní, nýbrž byly dovezeny právě v době zámořských objevů:
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Napiš co nejvíce plodin, které se i dnes musí do Evropy dovážet, neboť v Evropě nejsou
vhodné přírodní podmínky pro jejích pěstování:
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 10 Dějepis Téma: Zámořské objevy Ve druhé