¨ IVERS
˙
˙
C
¸ ANKAYA UN
ITES
I˙
End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi B¨
ol¨
um¨
u
Mezun Anket Formu
C
¸ ANKAYA UNIVERSITY
Department of Industrial Engineering
Alumni Survey Form
Sevgili End¨
ustri M¨
uhendisli˘gi Mezunları,
¨
C
¸ ankaya Universitesi
M¨
uhendislik Fak¨
ultesi’nin daha ¸ca˘gda¸s bir m¨
uhendislik e˘gitimi verebilmesi i¸cin ve gerek e˘gitim
alt yapısı, gerekse m¨
uhendislik programlarının s¨
urekli geli¸stirilmesi amacıyla a¸sa˘gıdaki anketi doldurmanızı ve bize
ula¸stırmanızı o
¨nemle rica eder, katkılarınız i¸cin ¸simdiden te¸sekk¨
ur ederiz.
Not: Formu indirdikten sonra, Adobe Reader ile a¸cıp elektronik ortamda doldurabilir ve eposta ile bize g¨onderebilirsiniz.
Dear Industrial Engineering Alumni,
We kindly ask you to fill and send us the following survey. The survey results will be extremely helpful in our efforts
to improve our engineering program. We thank you for your time and contribution.
Note: You can open and edit the form in Adobe Reader upon downloading it, and email it to us.
˘
˙
DEGERLEND
IRME:
Anket soruları (B¨
ol¨
um 2, 3) i¸cin de˘gerlendirme 5 u
¨zerinden yapılacaktır.
SCALE: For parts 2 and 3, the scale is from 1 to 5.
1
C
¸ ok d¨
u¸su
¨k/yetersiz/¸cok k¨
ot¨
u
D¨
u¸su
¨k/az/k¨ot¨
u
Orta
Y¨
uksek/iyi
C
¸ ok y¨
uksek/eksiksiz/¸cok iyi
2
3
4
5
Very low/insufficient/very bad
Low/Little/Bad
Medium
High/good
Very high/sufficient/very good
¨ UM
¨
˙ ¸ ISEL
˙
˙
˙
BOL
1: KIS
BILG
ILER
PART 1: PERSONAL INFORMATION
Adınız ve Soyadınız
First, Last Name
Giri¸s ve mezuniyet yıllarınız
Years of entry to C
¸ .U. and graduation
˙ i¸sinize ne zaman ba¸sladınız?
Ilk
When did you start your first job?
Ka¸
c firmada/kurumda ¸
calı¸stınız?
In how many firms/companies have you worked?
S
¸ u an c
¸alı¸stı˘
gınız firmanın/kurumun adı
Name of your current firm/company
C
¸ alı¸sma alanınız
Your field of work
˙ s yerinizdeki g¨
I¸
oreviniz/pozisyonunuz
Title/Position at your current job
Y¨
uksek lisans/doktora ¨
o˘
grenimi yaptıysanız hangi u
¨ niversitelerde?
Names of universities for graduate study (Masters/Ph.D.) (if applicable)
Yazı¸sma Adresiniz
Your current address
Eposta
Email
Telefon/Cep/Faks
Phone/Cellular/Fax
1
ANKET SORULARI
SURVEY QUESTIONNAIRE
1
C
¸ ok d¨
u¸su
¨k/yetersiz/¸cok k¨
ot¨
u
D¨
u¸su
¨k/az/k¨ot¨
u
Orta
Y¨
uksek/iyi
C
¸ ok y¨
uksek/eksiksiz/¸cok iyi
2
3
4
5
Very low/insufficient/very bad
Low/Little/Bad
Medium
High/good
Very high/sufficient/very good
¨ UM
¨
˘
˙
BOL
2: GENEL DEGERLEND
IRME
PART 2: GENERAL EVALUATION
1. End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi B¨
ol¨
um¨
unde aldı˘
gınız o
¨g
˘renimin bug¨
unk¨
u konumunuza ula¸smanızdaki katkısı
Contribution of your education at Industrial Engineering Department in obtaining your current position
¨
2. C
¸ ankaya Universitesi
mezunu olmanızın bug¨
unk¨
u konumunuza ula¸smanızdaki katkısı
Contribution of being a C
¸ ankaya University graduate in obtaining your current position
3. S
¸ u andaki i¸sinize lisans o
¨g
˘reniminizin katkısı
1
2
1
2
1
Contribution of your undergraduate education to your current job
4. Lisans o
¨g
˘reniminizin (e˘
ger yaptıysanız lisans¨
ust¨
u¨
og
˘reniminizin) bug¨
unk¨
u ba¸sarınıza katkısı
Contribution of your undergraduate (and if applicable, graduate) education to your current success
¨
5. Yeniden u
¨niversite o
¨g
˘renimi g¨
orecek olsanız, C
¸ ankaya Universitesini
tercih etme e˘
giliminiz
Would you prefer C
¸ ankaya University, if you could go to university again?
6. Yeniden u
¨niversite o
¨g
˘renimi g¨
orecek olsanız, End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi alanını se¸cme olasılı˘
gınız
Would you prefer Industrial Engineering, if you could go to university again?
¨
7. C
¸ ankaya Universitesi
End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi’nde o
¨g
˘renim g¨
ormeyi gen¸c ku¸saklara o
¨nerme e˘
giliminiz
Would you recommend Industrial Engineering of C
¸ ankaya University to highschool students?
8. End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi program i¸ceri˘
ginin yeterlilik d¨
uzeyi
1
1
1
1
1
Is our Industrial Engineering program content sufficient?
9. End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi program i¸ceri˘
ginin g¨
uncelli˘
gi
1
Is our Industrial Engineering program up-to-date?
10. B¨
ol¨
um laboratuvarlarının yeterlilik d¨
uzeyi
1
How sufficient are the departmental laboratories?
11. B¨
ol¨
um akademik kadrosunun yeterlili˘
gi
1
How sufficient is our departmental faculty?
¨
12. C
¸ ankaya Universitesi
k¨
ut¨
uphanelerinin yeterlilik d¨
uzeyi
Are C
¸ ankaya University libraries sufficient?
¨
13. C
¸ ankaya Universitesi’nde
sosyal ya¸sam ve etkinliklerin yeterlilik d¨
uzeyi
Are social life and activities sufficient at C
¸ ankaya University?
¨ gretim sırasında aldı˘
14. O˘
gınız akademik danı¸smanlı˘
gın yeterlilik d¨
uzeyi
How sufficient or helpful was your academic advisor during your education at C
¸ ankaya University?
¨ gretim s¨
15. O˘
uresince rehberlik hizmeti alma gereksiniminiz/isteminiz
Have you ever needed counseling services during your education?
¨
16. Genel olarak C
¸ ankaya Universitesi’nden
aldı˘
gınız ¨
og
˘retimin beklentilerinizi kar¸sılama d¨
uzeyi
Level of meeting your expectations from education at C
¸ ankaya University?
¨
17. Genel olarak C
¸ ankaya Universitesi’ndeki
temizli˘
gi ve temizlik hizmetlerini nasıl bulurdunuz?
What was your evaluation of cleaning and facility services at C
¸ ankaya University?
¨
18. C
¸ ankaya Universitesi
o
¨g
˘renci yemekhanesi, kantinlerdeki yiyecekler ve hizmeti nasıl bulurdunuz?
What was your evaluation of the food court, food served and the general service at C
¸ ankaya University?
2
{3{4{5{
{3{4{5{
2{3{4{5{
2{3{4{5{
{3{4{5{
2{3{4{5{
2
{3{4{5{
2{3{4{5{
2{3{4{5{
2{3{4{5{
2{3{4{5{
2
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
¨
C
¸ ankaya Universitesi
End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi B¨
ol¨
um¨
u mezunlarının sizce en g¨
uc
¸l¨
u y¨
on¨
u/y¨
onleri nedir?
What are the strongest sides of industrial engineering graduates of C
¸ ankaya University?
¨
C
¸ ankaya Universitesi
End¨
ustri M¨
uhendisli˘
gi B¨
ol¨
um¨
u mezunlarının sizce en zayıf y¨
on¨
u/y¨
onleri nedir?
What are the weakest sides of industrial engineering graduates of C
¸ ankaya University?
Mesle˘
ginizi icra ederken e˘
gitiminiz sırasında aldı˘
gınız derslerden hangilerini en c
¸ok kullanıyorsunuz ya da en
c
¸ok hangilerine ihtiya¸
c duyuyorsunuz?
Which classes that you took during your education do you utilize or need the most at your job?
Mesle˘
ginizi icra ederken e˘
gitiminiz sırasında almadı˘
gınız fakat alsaydık iyi olurdu dedi˘
giniz ders veya dersler
var mıdır?
Are there any classes that you wish you had taken (but did not during your education) while performing at your job?
Varsa eklemek istedi˘
giniz d¨
u¸su
¨ nceleriniz:
Any other comments you wish to add:
3
¨ UM
¨
˘ IT
˙ IM
˙
˘
˙
BOL
3: EG
C
¸ IKTILARININ DEGERLEND
IRMES
I˙
PART 3: EVALUATION OF THE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
C
¸ ok d¨
u¸su
¨k/yetersiz/¸cok k¨
ot¨
u
D¨
u¸su
¨k/az/k¨
ot¨
u
Orta
Y¨
uksek/iyi
C
¸ ok y¨
uksek/eksiksiz/¸cok iyi
1 Very low/insufficient/very bad 2 Low/Little/Bad 3 Medium 4 High/good 5 Very high/sufficient/very good
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
¨ grenim ile kazandı˘
8. O˘
gınız teknik rapor yazımı, sunum teknikleri vs gibi konulardaki becerinizin 1
d¨
uzeyi
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1
2
{3{4{5{
1. Aldı˘
gınız matematik, temel bilim ve m¨
uhendislik bilgilerini c¸alı¸sma hayatınızda kullanma
becerinizin d¨
uzeyi
Level of your ability to use the knowledge you acquired during university education on mathematical,
basic science and engineering knowledge in your work life
¨ grenim ile edindi˘
2. O˘
giniz, deneme, sınama ve istenilen sonuca ula¸smak i¸cin verileri analiz etme
ve yorumlama becerinizin d¨
uzeyi
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on designing and
conducting experiments, gathering, conducting and verifying data analysis, and interpreting results
¨ grenim ile edindi˘
3. O˘
giniz, belirli ama¸c ve gereksinimlere y¨
onelik sistem veya s¨
ure¸c tasarlama
beceriniz
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on designing a system or
a process under specific objectives and constraints
¨ grenim ile edindi˘
4. O˘
giniz, disiplinlerarası takım c¸alı¸sması becerinizin d¨
uzeyi
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on intra-disciplinary
team work
¨ grenim ile kazandı˘
5. O˘
gınız, m¨
uhendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve c¸o
¨zme
beceriniz
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on defining, modeling,
and solving engineering problems
¨ grenim ile kazandı˘
6. O˘
gınız, meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama,
benimseme ve uygulama d¨
uzeyiniz
Level of your ability to comprehend, adopt, and apply the responsibilities regarding with professionalism
and ethics you acquired during university education
¨ grenim ile kazandı˘
7. O˘
gınız, yazılı ve s¨
ozl¨
u olarak etkin ileti¸sim kurma becerinizin d¨
uzeyi
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on communicating
effectively both orally and in writing
Level of your ability to use the skills you acquired during university education on writing technical reports,
presentation techniques, and such
¨ grenimin, m¨
9. O˘
uhendisli˘
gin k¨
uresel ve toplumsal etkilerini anlamanıza yardımcı olacak bir
k¨
ult¨
ur¨
un¨
uz¨
un sizde olu¸smasına olan inancınız
To what extent do you believe that your education helped you be aware of the effects of engineering
practices on their global and social consequences?
¨ grenimin, ya¸sam boyu o
10. O˘
¨˘
grenme gereklili˘
gini ve o
¨g
˘renme yetene˘
gini kazandırdı˘
gına olan
inancınız
To what extent do you believe that your education helped you be aware of the need for life-long learning
and the ability to learn?
¨ grenimin, c¸a˘
11. O˘
gımızın sorunları ve bunların m¨
uhendislik mesle˘
gi u
¨zerine etkileri konusunda
bir bilin¸c kazandırdı˘
gına olan inancınız
To what extent do you believe that your education helped you be aware of the contemporary issues and
their effects on the engineering profession?
¨ grenimin, End¨
12. O˘
ustri M¨
uhendisli˘
gi uygulamaları i¸cin gerekli; m¨
uhendislik y¨
ontem ve yetiler
ile modern m¨
uhendislik ara¸clarını kullanma becerisini kazandırdı˘
gına olan inancınız
To what extent do you believe that your education helped you acquire the skills to use the engineering
methods, abilities, and contemporary engineering tools needed for industrial engineering applications?
¨ grenimin, profesyonel ya¸samınız i¸cin size kalite bilinci verdi˘
13. O˘
gine olan inancınız
To what extent do you believe that your education helped you be aware of the importance of quality in
your professional life?
¨ grenimin, profesyonel ya¸samınız i¸cin size bireysel ve takım i¸cinde uyumlu ¸calı¸sma becerisi
14. O˘
verdi˘
gine olan inancınız
To what extent do you believe that your education helped you acquire the skills to work independently
and in a team?
4
Varsa eklemek istedi˘
giniz d¨
u¸su
¨ nceleriniz:
Any other comments you wish to add:
Reset (Formu temizler./Clears the form.)
5
Last updated: February 10, 2014
Download

İncelemek için tıklayınız..