České dráhy, a.s.
Vlakový doprovod osobní dopravy
ČD
Rozkaz
o doprovodu vlaků vlakovými četami
sešit 1
Jen pro služební potřebu
České dráhy, a.s.
Vlakový doprovod osobní dopravy
ČD
Rozkaz
o doprovodu vlaků vlakovými četami
sešit 1
Schváleno ředitelem OJ VDOD
dne 29. listopadu 2013
č.j.: 194/2013
Účinnost od 15. prosince 2013
1
2
OBSAH
Záznam o změnách ............................................................................…..
Seznam použitých značek a zkratek ....................................................…
.
3
4
ČÁST PRVNÍ
OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI A DALŠÍ USTANOVENÍ
CELOSÍŤOVÉ PLATNOSTI.................................................................….
5
ČÁST DRUHÁ
DOPROVOD VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI .........................................
Kapitola I - Expresní vlaky a rychlíky ...................................................
Kapitola II - Vlaky Sv návazné k expresním vlakům a rychlíkům..…..
17
18
41
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)
Změna
Číslo
Rozkaz opravil
účinnost od
dne
Podpis
1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.
3
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
ČD
GŘ
JŘ
KCOD
OJ
PKS
pp
RCVD
RODV
SVČ
VDOD
VPO
ZP
ŽST
^
#!
##
#$
#%
#£
#(
#)
#*
#+
#,
$!
$#
$$
$%
$£
$(
$)
$*
$+
$,
%!
%#
%$
%%
%£
%(
%)
%*
%+
%,
£!
£#
£$
České dráhy
Generální ředitelství
Jízdní řád
Krajské centrum osobní dopravy
Organizační jednotka
Podniková kolektivní smlouva v platném znění
podle potřeby
Regionální centrum vlakového doprovodu
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami
Středisko vlakových čet
Vlakový doprovod osobní dopravy
Vedoucí přepravní obsluhy vlaku osobní dopravy
Zákoník práce v platném znění
Železniční stanice
Vlak s garantovanými službami – pro účely tohoto rozkazu
nejede 24., 31. XII.
nejede 25.XII., 1.I.
nejede 24., 25., 31.XII.
nejede 25., 26.,XII., 1.I.
nejede 24./25., 31.XII./1.I.
nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
nejede 24.XII.
nejede 25.XII.
jede v W , nejede 23. – 3. I., 30.VI. – 29.VIII.
jede v W , nejede 23. – 31.XII.
jede v @ a 2.I., 22.IV., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 27.X., 17.XI.
jede v D a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
jede v X, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
jede v W , nejede 31.XII.
jede v W , E
jede v E a X
jede v E , X a 23.XII. – 3.I.
jede v W , E a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
jede v W a X, nejede 24., 25., 31.XII., 20.IV., 5.VII., 16.XI.
jede v W , nejede 23.XII. – 3.I.
jede v W , E a 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI.
jede v W do 27.VI. a od 1.IX.
jede v E a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
jede v X, nejede 24.XII., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.
jede v W , nejede 23.XII. – 3.I., 31.I., 17., 18.IV., 30.VI. – 29.VIII., 27. – 29.X.
jede v E a X, nejede 24., 25.XII.
jede v E a X, nejede 24.XII.
jede v E a X, nejede 25.XII., 1.I.
jede v E a X, nejede 25., 26.XII., 1.I.
jede v E, X a 31.XII.
jede v X, nejede 24., 25.XII., 20.IV., 5.VII., 16.XI.
jede v E a 24., 25., 31.XII., 20.IV., 16.XI.
jede v D, X a 30.IV., 7.V., nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
4
ČÁST PRVNÍ
OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI
A DALŠÍ USTANOVENÍ
CELOSÍŤOVÉ PLATNOSTI
A. Všeobecná ustanovení
1.
V souvislosti s JŘ 2013/14 vydává OJ Vlakový doprovod osobní dopravy
pomůcku „Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami“. Tato pomůcka platí
od 15. prosince 2013.
2.
Pomůcka RODV je členěna do dvou sešitů.
Sešit 1 obsahuje části 1 a 2.
část 1 – Obsazování vlaků vlakovými četami a další ustanovení celosíťové platnosti
část 2 – Doprovod vlaků vlakovými četami
kapitola I – Expresní vlaky a rychlíky
kapitola II – Vlaky Sv s přepravní obsluhou návazné k expresním
vlakům a rychlíkům
Sešit 2 obsahuje část 3:
část 3 - Doprovod vlaků vlakovými četami kategorie Sp a Os
v členění dle jednotlivých sérií čísel vlaků.
Oba sešity budou pouze v elektronické podobě včetně následných změn.
3.
Všichni zaměstnanci vlakových čet jsou povinni plnit ustanovení zákonných norem, služebních předpisů ČD a všech ostatních nařízení, vztahujících se
k jejich službě.
4.
U mezistátních vlaků osobní dopravy je nutno věnovat zvýšenou pozornost předepsanému počtu průpisů jednotlivých součástí vlakové dokumentace,
aby nedocházelo ke zpožďování vlaků v pohraničních přechodových stanicích
vlivem úprav úplnosti vlakové dokumentace.
5.
Je-li v tomto rozkazu odvolávka na vlaky s garantovanými službami, rozumí se tímto vlaky osobní dopravy se zavedenou službou úschova během přepravy (v JŘ uveden symbol ^, °, ±).
5
B. Plánování výkonů vlakových čet
6.
Sílu vlakové čety u vlaků osobní dopravy jedoucích po pohraniční nebo
průnikové trati ČD či cizí železnice stanoví ředitel OJ VDOD s ohledem na vytvoření maximálně ekonomických obratů a (maximálně reciproční) vyrovnávku výkonů vlakových čet.
7.
Sílu vlakové čety u vlaku osobní dopravy jedoucího po vnitrostátních tratích ČD stanoví podle podmínek určených tímto rozkazem ředitel OJ VDOD a to
podle pravidelného (plánovaného) řazení vlaku, stanoveného pomůckou Vlaky
osobní dopravy, část 1 a ve smyslu čl. 16 - 30 tohoto rozkazu. V případě řazení
posilových vozů se přihlíží též k hledisku ekonomiky doprovodu vlaků (je nutno
zohlednit pravidelnou obsazenost soupravy vlaku v daném traťovém úseku.)
Při plánování síly vlakové čety se zohledňuje i pravidelné využití kapacity
vlaku. Jedná-li se o vlaky kategorie H,J, I a ® podléhá případné zeslabení síly
vlakové čety souhlasu řídícího útvaru GŘ.
Jsou-li ve vlaku řazeny osobní vozy se speciálním oddílem (např. restauračním, zavazadlovým), lehátkové, lůžkové vozy, započtou se poměrem uvedeným v čl. 12 tohoto rozkazu – určí se tzv. přepočtený počet vozů.
Ve vlaku zařazené vozy zavazadlové (řady Ds, atp.) a restaurační se do
přepočteného počtu vozů vlaku nezapočítávají.
8.
Vlaky kategorie Sv se obsazují vlakovou četou jen v případech, kdy je to
účelné z přepravních důvodů (předávka soupravy, označení rezervovaných míst
lístečky, atp.).
Opodstatněnost obsazení Sv vlaku vlakovou četou z přepravních důvodů
určuje ředitel OJ VDOD.
9., 10.
Neobsazeno.
11.
Je-li podle uvedených zásad stanoveno složení vlakové čety 1/1, lze po
projednání s ředitelem OJ VDOD u případů vyplývajících z turnusu a případů dle
předpisu ČD K 13 zapracovat výkon vlakové četě ve složení 2/0. Obdobná zásada platí i pro stanovenou vlakovou četu 1/2, popř. 1/3.
12.
Pro zjištění přepočteného počtu vozů se považují:
lůžkové a lehátkové vozy za 1/3 vozu klasického určení,
osobní vozy se zavazadlovým oddílem za 1/2 klasického osobního vozu,
osobní vozy s restauračním oddílem za 1/2 klasického osobního vozu,
motorové a řídící vozy všech řad za 1 klasický osobní vůz.
13., 14., 15.
Neobsazeno.
6
C. Konkrétní stanovení síly vlakové čety
Zásady pro obsazování vlaků sestavených z klasických (podvozkových) vozů
16.
Vlaky kategorií H,J, I, ® se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 4,5 přepočteným vozům.
Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v
čl. 25 tohoto rozkazu.
17.
Vlaky kategorie Ex, R a Sp se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v
poměru 1 zaměstnanec ku 5 přepočteným vozům.
Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v
čl. 25 tohoto rozkazu.
18.
Vlaky kategorie Os se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v poměru
1 zaměstnanec ku 4 přepočteným vozům.
Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v
čl. 25 tohoto rozkazu.
19.
Doprovod po pohraničních a průnikových tratích se u všech vlaků osobní
dopravy stanoví individuálně (viz čl. 6 tohoto rozkazu).
20.
Neobsazeno.
Zásady pro obsazování vlaků sestavených z motorových, řídících a přípojných vozů
21.
Pro určení síly vlakové čety u vnitrostátního motorového vlaku je rozhodující plánované řazení (sestava) vlaku, doplňujícími kritérii je zavedení služby,
resp. vysoké procento obsazení soupravy.
22.
Mezistátní vlaky všech kategorií se obsazují individuálně. Na vlaky jedoucí
po peážní trati se ustanovení pro mezistátní vlaky nevztahují.
23.
Vnitrostátní vlaky kategorie MR a MSp se obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 4 přepočteným vozům.
Je-li u vlaku zavedena služba, počet členů se určí podle tabulky v čl. 25
tohoto rozkazu.
24.
Vnitrostátní vlaky kategorie MOs se obsazují podle tabulky v čl. 25 tohoto
rozkazu.
7
D. Konkrétní obsazení vlaků osobní dopravy podle typového řazení, stanovené přepravní kategorie a zavedení garantované služby
25.
Konkrétní obsazení vlaku podle typového řazení, stanovené přepravní
kategorie vlaku a garantovaných služeb je stanoveno následovně:
J, H, I
¤, R, Sp
Přepočtený
počet vozů
^
^
0-3
3
1/0
Druh vlaku
1/0
1/0
R, Sp *)
^
1/0
1/0
1/0
1/0
^
1/0
1/01)
1/0
1/02)
1/02)
1/01)
4
1/1
1/1
1/01)
1/13) 1/01)
5
5-6
Os *)
^
3-4
4-5
Os
1/1
1/1
1/1
1/13)
1/13) 1/01)
1/1
1/1
6
1/1
1/11)
1/1
1/11)
1/1
6-7
1/2
1/2
1/2
7
7-8
1/23)
1/2
8
8-9
9
1/3
1/2
9 - 10
1/2
1/2
1/21)
1/2
1/23)
10
10 - 11
1/2
11
11 - 12
12
1/2
1/3
12 - 13
13
13 - 14
14
1/3
1/3
14 - 15
15
*) vedené motorovými náležitostmi, resp. přívěsnými vozy
1) v úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí min. 85% kapacity míst k sezení, a v úseku, kde má
vlak větší počet zastavení, lze vlakovou četu zesílit o 1 zaměstnance.
2) případné zvýšení počtu členů vlakové čety u příslušného vlaku/obratu může pro zajištění splnění stanovených úkolů
(kromě vlaků sestavených výhradně z 1 či více motorových či řídících vozů) povolit v odůvodněných případech ředitel OJ
VDOD na návrh vedoucího RCVD.
3) v úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí max. do 50% kapacity míst k sezení, nebo je minimum
zastavení, lze vlakovou četu zeslabit o 1 zaměstnance.
8
Vlaky sestavené z patrových vozů
26.
Pro určení síly vlakové čety u vlaků, v nichž jsou řazeny vozy ř. Bmto platí
plně ustanovení předchozích článků s tím, že 1 vůz ř. Bmto se považuje za 1,75
osobního vozu klasické stavby. Vzhledem k složitějšímu výkonu služby vlakových
čet lze v souvislosti s nasazením vozů v příměstské dopravě zvýšit u vlaků sestavených ze 4 a více vozů ř. Bmto počet členů vlakové čety o 1 zaměstnance.
Vlaky vedené motorovou jednotkou
27.
Vlaky vedené motorovou jednotkou se obsazují vlakovou četou ve složení:
1/0, jedná-li se o jednotky řady 840, 841,
1/0, jedná-li se o dvouvozové jednotky řady 612, 642, 814, 844,
1/0, jedná-li se o třívozové jednotky řady 814.2
Síla vlakové čety u vlaku sestaveného z více motorových jednotek (třívozových) se určí jako součet členů vlakové čety pro jednotlivé jednotky (toto ustanovení neplatí u ostatních jednotek).
Vlaky vedené elektrickou jednotkou
28.
Vlaky vedené elektrickou jednotkou se obsazují vlakovou četou ve složení:
1/1, jedná-li se o sedmivozovou jednopodlažní jednotku (ř. 680), v úseku
trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí max. do 50% kapacity míst k sezení, lze vlakovou četu zeslabit o 1 zaměstnance,
1/1, jedná-li se o šestivozové jednopodlažní jednotky (ř. 451, 452),
1/0, jedná-li se o šestivozové jednopodlažní jednotky (ř. 560)
1/0, jedná-li se o patrové jednotky (ř.471),
1/0, jedná-li se o dvou-, tří-, čtyř-, pětivozové jednopodlažní jednotky
(ř. 440, 451, 452, 460, 560, 640, 650),
Síla vlakové čety u vlaku sestaveného z více elektrických jednotek se určí
jako součet členů vlakové čety pro jednotlivé jednotky.
Je-li u vlaku zavedena služba, zvýší se počet členů vlakové čety maximálně o 1 průvodčího.
Vlaky sestavené z klasických i motorových a přípojných vozů
29.
U vlaků osobní dopravy sestavených z klasických osobních vozů i motorových náležitostí je rozhodující použití závěsových motorových náležitostí. V případech, kdy se jedná o tzv. přímé vozy, se vlaková četa určí zvlášť pro každé
křídlo vlaku (část soupravy), v ostatních případech se postupuje jako při závěsu,
který není určen k obsazení cestujícími; při určení síly vlakové čety náležitostí
v závěsu se nerozlišují případné zavedené služby.
Vlaky osobní dopravy s nedostatečně naplánovaným počtem zaměstnanců vlakových čet
30.
Zjistí-li se v době průběhu platnosti jízdního řádu, že u konkrétního vlaku
není naplněna podmínka obsazení příslušným počtem zaměstnanců vlakových
čet dle čl. 25 tohoto rozkazu, musí se neprodleně zjednat náprava. O turnusovém
zesílení rozhodne ředitel OJ VDOD na návrh vedoucího RCVD.
9
V opodstatněných případech, kdy jde o krátkodobý převis poptávky ve spádových
úsecích, lze požádat o výpomoc vlakové revizory z místně příslušného KCOD.
Zjistí-li tuto skutečnost (nesoulad počtu členů vlakových čet na konkrétním
vlaku a příslušných ustanovení RODV) zaměstnanec vlakové čety, neprodleně
sepíše Oznámení o závadách; následně vedoucí RCVD postupuje dle předchozího odstavce tohoto článku.
E. Určení vedoucího přepravní obsluhy vlaku osobní dopravy
31.
Vedoucím přepravní obsluhy vlaku osobní dopravy, u kterého vykonává v
části (celé) trati službu více vlakvedoucích osobní přepravy, je zaměstnanec:
určený turnusem zpracovaným v SVČ - jsou-li všichni vlakvedoucí osobní
přepravy ze stejného SVČ,
1
určený RODV - jsou-li vlakvedoucí osobní přepravy z různých SVČ.
Ostatní zaměstnanci zařazení ve funkci vlakvedoucího osobní přepravy
potom u takového vlaku vykonávají činnosti průvodčího osobních vlaků - podle
určení příslušného vedoucího přepravní obsluhy vlaku.
32.
Je-li vlak v mimořádných případech plánovaně doprovázen pouze zaměstnanci ve funkci průvodčí osobních vlaků, určí se rovněž vedoucí přepravní
obsluhy vlaku, a to ve smyslu předchozího článku.
F. Rozdělení a přidělení vozů ke kontrole jízdních dokladů
33.
Vedoucí přepravní obsluhy vlaku je povinen řádně přidělit jednotlivé
vozy ke kontrole jízdních dokladů jednotlivým členům doprovodu vlaku. Je
nutno dbát především na rovnoměrné vytížení jednotlivých členů doprovodu!
Vedoucí přepravní obsluhy vlaku vykonává všechny činnosti určené služebními předpisy a pomůckami; ve vztahu k ustanovením předpisu ČD KC 1 o
kontrole jízdních dokladů tuto vykonává:
a) vždy ve voze, kde má přiděleno stanoviště a ve dvou sousedních vozech;
toto neplatí v případech, kdy další člen vlakového doprovodu by měl přiděleny dva a méně vozů,
b) u vlaků bez zavedené služby ještě v dalších vozech soupravy dle čl. 25 tohoto rozkazu.
Je-li vlak doprovázen pouze jedním zaměstnancem vlakové čety, provádí
tento zaměstnanec kontrolu jízdních dokladů v celém vlaku, případně vykonává
další požadované činnosti. V případě, že vlak je mimořádně sestaven na běžný
doprovod s větším počtem vozů (náhradní souprava, mimořádné posilové vozy,
atp.) a nebyla zajištěna zesila vlakové čety (nebo některý člen vlakové čety se
nedostaví), provádí se kontrola jízdních dokladů a další servis pro zákazníky
rovněž v celém vlaku, avšak dle časových možností; sepíše se Oznámení o závadách. Prioritou je zajištění bezpečnosti cestujících.
V žádném případě nedostatečná vlaková četa není důvodem k odstavení
(neobsazování, uzamčení) části soupravy.
34.
1
Neobsazeno.
uvede se zkratkou “VPO” do sl. 12 v řádku, který se vztahuje k příslušnému SVČ
10
G. Určení stanoviště vlakové čety
35.
Vlaková četa musí mít vždy přiděleno stanoviště, které se určuje ve smyslu ustanovení čl. 39 tohoto rozkazu. Vyhrazená místa (uzamykatelný oddíl vozu)
se ve vztahu k cestující veřejnosti prezentují jako “služební oddíl”.
36.
Za služební oddíl pro dávání návěstí z okna služebního oddílu se považují
pouze případy dle čl. 39 a) tohoto rozkazu, ostatní případy jsou považovány za
stanoviště vlakové čety (dávání návěstí při výpravě vlaku z oken těchto vozidel
není dovoleno).
37., 38.
Neobsazeno.
39.
Stanoviště vedoucího přepravní obsluhy vlaku osobní dopravy s přepravní
obsluhou se určuje podle těchto zásad:
a) vždy ve služebním oddílu služebního vozu (např. Ds, BDs, atd.), je-li takový
2
vůz v soupravě zařazen a je veden v převážné části trasy vlaku,
b) není-li vůz se služebním oddílem ve vlaku sestaveném z klasických vozů
zařazen, pak se určí stanoviště:
u vlaku kategorie R a vyšší ve voze dle určení pomůcky Vlaky osobní
dopravy, část 1,
u vlaku kategorie Sp a Os řazeného z vozů klasické stavby ve vhodném služebním oddíle (upřednostní se pokud možno krajní vůz soupravy), není-li v soupravě řazen vůz se služebním oddílem vyhradí si
vlaková četa 4 místa v oddíle pro cestující. Osobní a ostatní služební
věci si uzamkne ve skříňce (skříňkách) vozu (vozů),
c) ve vlaku sestaveném z elektrických jednotek řady 451/452 lze vyhradit 4
místa v prvním (posledním) voze soupravy, osobní a ostatní služební věci si
vlaková četa uloží na stanoviště strojvedoucího,
d) ve vlaku sestaveném z elektrických jednotek řady 460 a 560 ve služebním
oddíle předního nebo zadního elektrického vozu jednotky,
e) ve vlaku sestaveném z elektrických jednotek řady 440,471,640 a 650 lze
vyhradit 4 místa v prvním (posledním) voze soupravy, osobní a ostatní služební věci si vlaková četa uloží na zadním stanovišti elektrické jednotky,
2
je-li v soupravě vlaku pravidelně řazeno více takových vozů, musí se vždy uvést číslo vozu, v němž je
určeno stanoviště vedoucího přepravní obsluhy vlaku
11
f)
ve vlaku sestaveném z motorových náležitostí – viz tabulka:
určené stanoviště vedoucího přepravní obsluhy
vlaku
typové řazení vlaku
při zavedení služeb
(význam dle JŘ)
na zadním stanovišti
motorového vozu
810 samotný
810 + Btx761/Btx/Btn752/Btn753/
Bmx/Btn755
810 + Btax/BDtax/Bdtax785
nemají zavedenu
službu
na zadním stanovišti
motorového
(řídícího) vozu
ve služebním oddíle
přívěsného vozu
ve služebním oddíle
(vlakového) motorového
vozu
842, 843 samotný nebo
s přívěsnými vozy
612, 642, 814, 814.2, 840,
841, 844
810 + Btax/BDtax
pozn.
c nebo nemají
zavedenu službu
c
bez ohledu na
zavedení služeb
^
^ nebo nemají
842, 843 samotný nebo
s přívěsnými vozy
zavedenu službu
854 samotný nebo
s přívěsnými vozy
bez ohledu na
zavedení služeb
Poznámky k výše uvedenému přehledu:
ustanovení uvedená pro motorové vozy řady 810 platí i pro nasazení motorových vozů řady 811 a 812 (resp. 809, je-li motorový vůz nasazen na výkon u vlaku osobní
dopravy s přepravní obsluhou),
40.
Přidělené stanoviště vedoucímu přepravní obsluhy vlaku se pro expresní
vlaky, rychlíky a k těmto vlakům návazné Sv vlaky uvádí ve sl. 11, části 2
pomůcky RODV, sešit 1, takto:
číslem vozu u vlaku sestaveného z klasických vozů,
označením “M” vyjadřujícím odkaz na umístění stanoviště vedoucího přepravní obsluhy vlaku u vlaků sestavených z motorových a přípojných (vložených, řídících) vozů podle čl. 39 tohoto rozkazu.
41.
Přidělené stanoviště vedoucímu přepravní obsluhy vlaku se pro Sp a Os
vlaky, k nim návazné Sv s přepravní obsluhou ve sl. 11, části 4 pomůcky RODV,
sešit 2, zpravidla neuvádí.
42.
Není-li mimořádně v soupravě vlaku zařazen vhodný vůz
s uzamykatelným prostorem, příp. nelze-li tento oddíl či uzamykatelnou skříňku
uzamknout, mohou si členové vlakové čety uložit osobní a služební věci na stanovišti strojvedoucího.
12
43.
Má-li vedoucí přepravní obsluhy vlaku určeno stanoviště nebo místo pro
uložení osobních a služebních věcí na zadním stanovišti motorového (řídícího)
vozu nebo elektrické jednotky, vyzvedne si při nástupu na vlak u strojvedoucího
náhradní klíč od tohoto stanoviště, a to po předložení služebního průkazu.
Opouští-li vedoucí přepravní obsluhy vlaku zadní stanoviště (např. za
účelem kontroly jízdních dokladů, atp.), je povinen toto stanoviště uzamknout.
Při ukončení výkonu služby na vlaku vedoucí přepravní obsluhy vlaku
zadní stanoviště uzamkne a klíč odevzdá strojvedoucímu.
Při střídání vlakové čety na ose se postupuje obdobně jako při nástupu.
44.
Neobsazeno.
45.
Je-li u motorového vlaku přepravní obsluha zajišťována více než jedním
zaměstnancem vlakové čety a vlak je veden v části (celé) trati s postrkovým či
vloženým motorovým vozem, rozhodne vedoucí přepravní obsluhy vlaku, ve
kterém motorovém voze (lze i na jiném stanovišti než je určeno vedoucímu přepravní obsluhy vlaku) si členové vlakové čety uloží osobní a služební věci
a oznámí to strojvedoucímu příslušného motorového vozu.
V tomto případě se náhradní klíče předávají mezi členem vlakové čety
a strojvedoucím - postup je obdobný s čl. 43 tohoto rozkazu.
46.
V motorových vozech řady 854 vybavených uzamykatelným krytem služebního klíče (čtyřhranu) na dveřích služebního oddílu odpovídá vlakvedoucí za
předání náhradního klíče od svého zámku (kterým si služební oddíl zajistil) strojvedoucímu. Po ukončení výkonu přepravní obsluhy vlaku na tomto motorovém
voze si klíč od strojvedoucího vyžádá zpět.
47.
V motorových vozech řady 842, 843 a jednotkách řady 460 a 560 se zabudovaným zámkem ve dveřích služebního oddílu si vedoucí přepravní obsluhy
vlaku může vyžádat u strojvedoucího náhradní klíč od dveří služebního oddílu;
tento mu strojvedoucí předá po předložení služebního průkazu. Po ukončení
doprovodu na tomto motorovém voze (této el. jednotce) vrátí vedoucí přepravní
obsluhy vlaku náhradní klíč strojvedoucímu.
U motorových vlaků se službou ^ a sestavených z vozů řad Btax a
BDtax, vyhradí (tj. označí nápisem “SLUŽEBNÍ ODDÍL - NEVSTUPOVAT” a
uzamkne) vedoucí přepravní obsluhy vlaku ve výchozí stanici pro zajištění této
přepravy přednostně vůz BDtax (jede-li vůz v celé trati vlaku) - v ostatních případech vždy (jeden) vůz řady Btax.
Dojde-li k vyčerpání kapacity vozu vyhrazeného pro realizaci služeb a je-li
ve vlaku řazeno více přípojných vozů řady Btax/BDtax, je vedoucí přepravní obsluhy vlaku oprávněn v nácestné dopravně (zastávce) pro zajištění přepravy
zásilek vyhradit též oddíl sousedního vozu, a to na dobu nezbytně nutnou. Je-li
takový oddíl obsazen spoluzavazadly, vyhradí jej jen v případě, že lze spoluzavazadla umístit bez problémů do jiné části soupravy.
Zakazuji uzamykání vyššího počtu vozů, než je určeno v odstavci 1 a 2
tohoto článku.
48.
13
49.
U vlaků bez služby ^ zakazuji svévolné uzamykání vozů Btax a BDtax v těchto vozech je realizována přeprava spoluzavazadel!
Vedoucí přepravní obsluhy rovněž odpovídá za řádnou polohu tabulky “SLUŽEBNÍ ODDÍL - NEVSTUPOVAT” u všech přívěsných vozů řady
Btax/BDtax (poloha v zakryté části lišty).
50.
V případě pobytu zaměstnance vlakové čety na zadním stanovišti hnacího
vozidla (příp. řídícího vozu) není tomuto zaměstnanci dovoleno obsluhovat jakékoliv prvky hnacího vozidla; zvláštní pozornost při pobytu na tomto stanovišti je
třeba věnovat též zamezení neúmyslné obsluhy (např. oděvem, taškou, atp.).
H. Zpracování turnusů vlakových čet a jejich zaslání na OJ VDOD
51.
Turnusy vlakových čet se zpracovávají programem KASO - pers.
52.
Pro stanovení maximálních přípravných dob při sestavě turnusů vlakových
čet jsou závazná ustanovení předpisu ČD K 13; řazení vlaku, technologie práce v
příslušné ŽST, příp. další ovlivňující faktory.
53.
Zvláštní péči při sestavě turnusů vlakových čet (a jejich změn) je nutno
věnovat zapracování veškerých položek v souladu s PKS, ZP a dalšími příslušnými předpisy !
54.
Sílu (složení vlakové čety) uvedenou v RODV je nutno zpracovatelem
turnusů v jednotlivých RCVD bezpodmínečně dodržet; změny lze provést jen po
souhlasu ředitele OJ VDOD, a vždy musí být promítnuty do pomůcky RODV (viz
též čl. 11 tohoto rozkazu) jako změna - oprava.
55.
Zpracované turnusy vlakových čet (kopie), s podpisem příslušného vedoucího RCVD, zašlou jednotlivá RCVD na technickou skupinu VDOD.
56.
Změny turnusů zasílají jednotlivá RCVD dle podmínek uvedených v čl. 55
tohoto rozkazu a to nejpozději 14 dnů před plánovaným začátkem účinnosti změny.
57., 58.
Neobsazeno.
14
I. Režijní jízdy zaměstnanců vlakových čet realizované na lokomotivě
59.
Režijní jízdy vlakových čet realizované vlakem kategorie Lv se do turnusů
zapracovávají jen ve výjimečných případech. Každý pravidelný výkon rg jízdy
realizovaný takovým vlakem musí příslušné RCVD oznámit příslušnému DKV, jež
výkon personálně zajišťuje.
Všichni zaměstnanci vlakové čety jedoucí Lv vlakem musí bezpodmínečně
uposlechnout pokynů strojvedoucího; není dovoleno obsluhovat jakékoliv prvky
hnacího vozidla; zaměstnanci jsou povinni se chovat na stanovišti tak, aby neprovedli obsluhu řídících prvků ani neúmyslně.
60. Mimořádnou režijní jízdu vlakové čety (např. při zpoždění, atp.) vlakem
kategorie Lv může určit příslušný dispečer osobní dopravy, strojvedoucího zpraví
zaměstnanec vlakové čety.
J. Změny pomůcky Rozkaz o doprovodu vlaku vlakovými četami
61.
Změny pomůcky RODV schvaluje ředitel OJ VDOD.
62,, 63., 64., 65. Neobsazeno.
K. Zesily vlakové čety při posílení soupravy vlaku
66.
Zesily vlakových čet při mimořádných posilách vlaků řeší příslušné zaváděcí opatření.
V zásadě platí, že zesila vlakové čety se nepřiděluje:
při zařazení posilových vozů pro všeobecnou frekvenci, když tímto dojde k
překročení přepočteného počtu vozů vlaku o jeden přepočtený vůz,
při výlukových činnostech, kdy dojde u náhradní soupravy vlaku k překročení přepočteného počtu vozů vlaku,
v případě řazení zvláštních vozů pro přepravu železničářů a uzavřených
skupin zákazníků, kde se neprovádí kontrola jízdních dokladů.
67.
Zaměstnanec, který vykonává zesilu kmenové vlakové čety je povinen
uposlechnout příkazů vedoucího přepravní obsluhy vlaku a provádět kontrolu
jízdních dokladů a další servis pro zákazníky ve všech vozech, které dostal přiděleny (nikoli tedy jen v posilových vozech).
68., 69., 70.
Neobsazeno.
15
L. Označování míst rezervačními lístky
71.
Veškeré činnosti vedoucí k dosažení vybavení rezervačních turniketů
jednotlivých vozů soupravy rezervačními lístky a lístky o expresní rezervaci provádí pověření zaměstnanci dle opatření vedoucího RCVD.
72., 73., 74., 75. Neobsazeno.
Závěrečná ustanovení
76.
Ukládám vedoucím RCVD prokazatelně seznámit s ustanoveními
části první tohoto rozkazu všechny zaměstnance vlakových čet.
16
ČÁST DRUHÁ
DOPROVOD VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI
Tato část je uspořádána v tabulkové formě. Jednotlivé sloupce mají následující význam:
sl. 1: druh a číslo vlaku - vlaky se řadí vzestupně ;
*
sl. 2: perioda jízdy: rámcovým omezením se stanovenými symboly vyjádří
omezení jízdy vlaku;
sl. 3: doprovází v trati: zkratkami (viz část 3) se vyjádří traťový úsek, k němuž
se konkrétní doprovod vztahuje;
sl. 4: doprovází SVČ: uvede se název SVČ zajišťující doprovod v konkrétním
traťovém úseku či v konkrétním období. Zajišťuje-li doprovod cizí železniční
správa, uvede se její zkratka;
sl. 5: omezení doprovodu vlakové čety: rámcovým omezením stanovenými
*
symboly se stanoví časové omezení doprovodu vlaku. Je-li doprovod vlaku v
konkrétním traťovém úseku shodný po celé období jízdy vlaku v tomto úseku,
časové omezení se neuvádí;
sl. 6: základní doprovod vlaku: uvede se v rámci periody jízdy převažující
složení vlakové čety, a to ve tvaru „x / y”, kde „x” značí počet vedoucích přepravní obsluhy vlaku (vlakvedoucích), „y” značí počet průvodčích. Doprovod
vlaku s přepravou cestujících uskutečňovaný pouze strojvedoucím se označí
„0/0 - S”;
sl. 7 až 10: odchylky síly vlakové čety v @, D, E, †: uvede se (je-li stanovena) odchylná síla vlakové čety v (některých) vyjmenovaných dnech; způsob
zápisu síly vlakové čety je shodný se sl. 6. Má-li vlaková četa odchylnou sílu v
den zde neuvedený (A, B, C), uvede se tato skutečnost na samostatném
zvláštním řádku;
sl. 11: služební oddíl: uvede se stanoviště vlakové čety podle zásad článku
40, části první tohoto RODV;
sl. 12: poznámka - uvede se číslo návazné Sv jízdy, příp. jiné mimořádnosti.
Nelze-li je jednoznačně vyjádřit, zvolí se označení indexem, který se vysvětlí
jako poznámka pod čarou na téže stránce.
*
stanovenými symboly se rozumí W, @ až F, †; kalendářní období lze označit “L” či “Z”, nelze-li
období jednoznačně vyjádřit, zvolí se označení indexem, který se vysvětlí jako poznámka pod čarou
na téže stránce
17
Kapitola I - Expresní vlaky a rychlíky
vlak
druh, číslo jízdy
1
H 70
H 71
$*
H 72
H 73
H 74
H 75
H 76
H 77
H 78
H 79
I 100
§ 2)
I 101
§ 2)
H 102
H 103
H 104
H 105
Ex 120
H 120
H 121
Ex 121
Ex 122
H 122
H 123
Ex 123
doprovází
perioda
!
!


2
v trati
3
SVČ
4
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Praha hl.n.
Břeclav
Břeclav
Břeclav
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Brno hl.n.
Praha hl.n.
Břeclav
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Praha hl.n.
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Břeclav
Břeclav
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Břeclav – Bohumín
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Břeclav – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Praha hl.n.
Břeclav
PKP
PKP
Praha hl.n.
Břeclav
ÔBB
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Břeclav – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Břeclav
PKP
PKP
Břeclav
Břeclav
ÔBB
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Praha hl.n.
Praha hl.n.
ZSSK
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
ZSSK
omezení
základní
5
doprovod
6
$+
$*
$+

odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
0/1
1/1
1/0
0/1
Sv 70
1/0
0/1
0/1
1/1
Sv 72
1/1
1/0
0/1
$+

§ 1)
§ 3)
§ 2)
Sv 75
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
Sv 77
1/0
1/0
0/1
Sv 79
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
350 VPO
1/0
1/0
350 VPO
1/0
0/1
350
27.VI. – 1.IX.
1/0
0/1
350
27.VI. – 1.IX.
1/1
1/1
§ 4)
§ 4)
§ 1) – jede v X , nejede 24. – 26.XII., 1.I., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII.
§ 2) – jede v B, C a E do 24.V. a od 15.X., od 29.V. do 11.X. jede v C a E
§ 3) – jede v B, C, E a X do 25.V. a od 8.X., nejede 24.XII., 20.IV., od 29.V. do 5.X. jede v C, E a X
§ 4) – jede v E a X od 28.VI. do 31.VIII. a 21., 22.XII., 5.I., 17., 21.IV., 1., 4., 8., 11.V., 25., 28.X., 15., 17.XI.
18
Platí od 15. prosince 2013
1/1
0/1
1/1
0/1
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
v trati
3
SVČ
4
Ex 124
H 124
H 125
Ex 125
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Praha hl.n.
Praha hl.n.
ZSSK
Ex 126
H 126
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
ZSSK
Kúty – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Břeclav – Bohumín
Břeclav – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Bohumín
Břeclav
Bohumín
PKP
PKP
Bohumín
Břeclav
Bohumín
ZSSK
Čadca – Ostrava hl.n.
Třinec – Ostrava hl.n.
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Ostrava hl.n. – Čadca
Ostrava hl.n. – Třinec
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Čadca – Bohumín
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Prahahl.n.
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Čadca – Bohumín
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Břeclav
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Břeclav
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Čadca – Bohumín
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Břeclav
H 127
Ex 127
H 130
H 131
H 140
H 141
H 142
H 143
H 144
H 145
H 146
$$
$!
2
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/1
1/1
§ 5)
1/1
0/1
1/1
0/1
§ 6)
§ 2)
1/0
0/1
0/1
§ 7)
§ 3)
1/0
0/1
0/1
§ 5)
$$
$!
$$
$
$
!
21.XII., 28.VI.
$!
§ 8)
22.XII., 29.VI.
$!
§ 8)
1/0
0/1
1/1
1/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
§ 12)
§ 13)
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
$+

§ 11)
$
§ 14)
§ 1)
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
§ 9)
§ 10)
§ 11)
$
§ 11)
$
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 1) – jede v X, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII.
§ 2) – jede v B, C a E do 24.V. a od 15.X., od 29.V. do 11.X. jede v C a E
§ 3) – jede v B, C, E a X do 25.V. a od 8.X., nejede 24.XII., 20.IV., od 29.V. do 5.X. jede v C, E a X
§ 5) – jede v D, a 17., 30.IV., 7.V., 30.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 6) – jede v @, A, D a X do 25.V. a od 6.X., nejede 25., 26.XII., 1.I., 1., 8.V., od 26.V. do 5.X. jede v @ – B, D a X, nejede 5.VII.
§ 7) – jede v @, A a D do 23.V. a od 6.X. a 20.IV., nejede 21.IV., 28.X., 17.XI., od 26.V. do 3.X. jede v @ – B a D
§ 8) – jede v E a 23., 27., 30.XII., 1., 2., 8., 9.V., 27.X., nejede 28.XII., 3., 10.V.
§ 9) – jede v D, E, X a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 10) – jede v @, C a 22., 29.IV., 6.V., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 1., 8.V., 27.X., 17.XI.
§ 11) – jede v @ – C a E a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 12) – jede v @, D, E, X a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 13) – jede v C a 29.IV., 6.V., nejede 26.XII. – 2.I., 1., 8.V.
§ 14) – jede v W , E a 24. – 26.XII., 1.I., 20.IV., 1., 8.V., 16.XI.
19
Platí od 15. prosince 2013
1/0
1/0
VPO
vlak
H 147
H 148
H 149
H 150
H 151
H 152

H 153
!
H 170
H 171
H 172
H 173
H 174
H 175
H 176
H 177
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
2
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Bohumín
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Bohumín – Čadca
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Třinec
Bohumín – Čadca
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Břeclav
Děčín hl.n.
Břeclav
DB
Děčín hl.n.
Břeclav
ZSSK
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Děčín hl.n.
DB
Děčín hl.n.
Břeclav
ÔBB
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Břeclav
Děčín hl.n.
DB
Děčín hl.n.
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
ZSSK
Brno hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
Děčín hl.n.
DB
DB
Děčín hl.n.
Břeclav
Břeclav
ÔBB
omezení
základní
5
doprovod
6
§ 11)
$
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
2/0
2/0
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
§ 15)
§ 16)
1/0
0/1
1/1
1/1
1/0
0/1
0/1
§ 17)
$+

1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
§ 19)
§ 20)
1/1
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
260
260
§ 21)
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
260
260
1/1
0/1
0/1
1/1
259
1/1
1/1
259
1/1
1/1
260
260
1/1
1/1
0/1
0/1
260
260
1/1
260
1/1
1/1
0/1
260
260
§ 18)
$
$$
$
$$
§ 21)
§ 11) – jede v @ – C a E a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 15) – jede v @ – B, E, X a 2., 9.V., nejede 26.XII., 29., 30.IV., 6., 7.V.
§ 16) – jede v C a D do 25.IV. a od 15.V. a 29., 30.IV., 6., 7.V.
§ 17) – jede 20.XII., 3.I., 18., 30.IV., 7.V., 27.VI., 29.VIII., 24.X., 14.XI.
§ 18) – jede v D do 13.VI. a od 19.IX. a 30.IV., 7.V., 27.VI., 29.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 19) – jede v @ – B, X a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24., 25., 31.XII., 20., 29., 30.IV., 6., 7.V., 5.VII., 16.XI.
§ 20) – jede v C – E a 25.XII., 20., 29., 30.IV., 6., 7.V., 16.XI., nejede 26., 27.XII., 1., 2., 8., 9.V.
§ 21) – jede v D od 4.IV. do 26.IX. a 30.IV., 7.V., nejede 2., 9.V.
20
Platí od 15. prosince 2013
1/0
259
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Ex 221
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
ZSSK
Ex 222
H 222
H 223
Ex 223
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Horní Lideč – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Horní Lideč
Horní Lideč – Lúky pod Makytou
ZSSK
Vsetín
Vsetín
ZSSK
H 270
H 271
Kúty – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
Břeclav
Břeclav
ZSSK
H 272
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Bohumín
Bohumín
ZSSK
1/1
1/1
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Břeclav
Břeclav
ZSSK
1/1
1/1
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Praha hl.n.
Praha hl.n.
ZSSK
1/1
1/1
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Bohumín
Bohumín
ÔBB
1/1
1/1
367
367
Praha hl.n. – Domažlice
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Domažlice – Furth im Wald
Furth im Wald – Domažlice
Domažlice – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Domažlice
Domažlice
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
260 Sv 350 VPO
Praha hl.n. – Domažlice
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Domažlice – Furth im Wald
Furth im Wald – Domažlice
Domažlice – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Domažlice
Domažlice
Praha hl.n.
Praha hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
260 Sv 352 VPO
Praha hl.n. – Domažlice
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Domažlice – Furth im Wald
Furth im Wald – Domažlice
Domažlice – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Domažlice
Domažlice
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n. – Domažlice
Domažlice – Furth im Wald
Furth im Wald – Domažlice
Domažlice – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Domažlice
Domažlice
Praha hl.n.
Kúty – Břeclav
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
ZSSK
Břeclav
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
DB
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
H 178
H 179
Ex 220
H 220
H 221
H 273
H 274
H 275
H 276
H 277
H 278
H 279
Ex 350
Ex 351
Ex 352
Ex 353
Ex 354
Ex 355
Ex 356
Ex 357
H 378
H 379
2
1/1
1/1
1/1
§ 22)
§ 23)
260
260
260
1/1
0/1
1/1
0/1
Sv 220
1/1
1/1
Sv 222
Sv 221
1/0
1/0
§ 24)
$
$
§ 24)
§ 22) – jede v X a 28.VI., nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 23) – jede v @ a 2.I., 22.IV., 29.VI., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 27.X., 17.XI.
§ 24) – jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26., 27.X., 16.XI.
21
Platí od 15. prosince 2013
260
260
260 Sv 351 VPO
260
260
260 Sv 353
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
2/0
1/1
260
260
260
1/1
1/0
260
260
vlak
R 402
R 403
 404
§ 2)
 405
§ 2)
R 406
R 407
R 440
R 441
!
!
R 442
R 443
 444

 445
!
 456
 457
 459
 476
 477
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
2
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
v trati
3
SVČ
4
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
PKP
PKP
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
PKP
Bohumín
Bohumín
PKP
Hohenau – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Bohumín – Zebrzydowice
Zebrzydowice – Bohumín
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Hohenau
ÔBB
Břeclav
PKP
PKP
Břeclav
ÔBB
Čadca – Bohumín
Bohumín – Ústí nad Labem hl.n.
Bohumín – Přerov
Přerov – Praha hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Přerov
Olomouc hl.n. – Přerov
Přerov – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Přerov
Chomutov
Cheb
Chomutov
Cheb
Cheb
Bohumín
Přerov
Bohumín
Přerov
Bohumín
Bohumín
Čadca – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín – Čadca
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Čadca – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Čadca
Bohumín
Břeclav
Břeclav
Bohumín
1/0
1/1
1/1
1/0
371
371
371
371
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Bad Schandau
Bad Schandau – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n.
DB
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
2/1
260
1/0
0/1
1/0
260
Bad Schandau – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
DB
Praha hl.n.
1/1
266
Kúty – Břeclav
Břeclav – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bad Schandau
Brno hl.n. – Pardubice hl.n.
Bad Schandau – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Kúty
ZSSK
Břeclav
Děčín hl.n.
Břeclav
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Břeclav
Břeclav
ZSSK
1/1
1/0
0/1
1/0
1/1
0/1
1/1
264
264
$+

$!
§ 25)
$*
%%
§ 11)
$
$+

§ 26)
§ 27)
§ 2) – jede v B, C a E do 24.V. a od 15.X., od 29.V. do 11.X. jede v C a E
§ 11) – jede v @ – C a E a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 25) – jede v A – E, X a 23. – 30.XII., 27.X., nejede 2.I., 22.IV., 29.X., 18.XI.
§ 26) – jede v W , nejede 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 27) – jede v E, X a 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
22
Platí od 15. prosince 2013
1/0
1/0
355
355
1/1
353
1/1
353
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/1
1/0
0/1
1/1
1/1
2/0
VPO
VPO
VPO
VPO
2/0
2/0
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
1/0
VPO
264
264
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
2
v trati
3
SVČ
4
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
J 500
J 501
$$
W
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
J 502
J 503
$
$*
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
J 504
J 505
J 506
J 507
$+
J 508
J 509
$+
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
J 510
$(
%!
Bohumín – Ostrava hl.n.
Ostrava hl.n. – Praha hl.n.
Františkovy Lázně – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
Ostrava hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
Cheb
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
4
$
$
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Františkovy Lázně
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Karviná hl.n.
Bohumín
Cheb
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
$!
§ 28)
Karviná hl.n. – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Františkovy Lázně – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
Cheb
Bohumín
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
J 516
$*
J 517
$
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Františkovy Lázně
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín
Cheb
Bohumín
1/1
1/1
1/1
4
4
4
J 518
J 519
$!
$$
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
4
4
Bohumín – Břeclav
Břeclav – Bohumín
Břeclav
Břeclav
1/0
1/0
Třinec – Bohumín
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Bohumín – Třinec
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
1/1
1/1
Bohumín – Praha hl.n.
Bohumín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n. – Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Praha hl.n.
Bohumín
Zlín střed – Praha hl.n.
Otrokovice – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Zlín střed
Praha hl.n. – Olomouc hl.n.
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Veselí nad Moravou – Praha hl.n.
Veselí nad Moravou – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Veselí nad Moravou
Praha hl.n. – Veselí nad Moravou
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Břeclav – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
J 511
J 512
J 513
J 514
J 515
I 530
I 531
I 540
$*
I 541
$+
I 542
%
I 543
$
I 550

I 551
!
I 560
I 561
I 570
I 571
I 572
I 573
$*
§ 28) – jede v W , E a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V.
§ 29) – jede v X, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.
§ 30) – jede v E a 20.IV., 16.XI.
§ 31) – jede v @ – C, X a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24., 25., 31.XII., 20., 30.IV., 7.V., 5.VII., 16.XI.
§ 32) – jede v E do 14.VI. a od 20.IX. a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V.
§ 33) – jede v D do 13.VI. a od 19.IX. a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 107) – jede v 21.XII., 6.I., 22.IV., 5., 12.V., 28.VI., 1.IX., 29.X., 18.XI.
$*
§ 29)
$+
§ 30)
§ 31)
$
§ 33)
$
§ 107)
$
23
Platí od 15. prosince 2013
Sv 29514
Sv 29540
Sv 541
Sv 29541
1/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
§ 32)
Sv 29513
Sv 29550
1/1
0/1
1/1
0/1
1/0
0/1
1/0
Sv 570
1/0
0/1
1/0
0/1
Sv 572
Sv 573
vlak
R 600
!
R 601
§ 26)
R 602
R 603
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1

R 604
R 605
R 606
R 607
R 608
R 609
R 610
R 611
R 612
R 613
R 615
R 620
$+
R 621
$!
$*
R 622
!
$
2
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem – Chomutov
Praha hl.n. – Chomutov
Chomutov – Praha hl.n.
Bohumín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Praha hl.n.
Cheb
Cheb
Chomutov – Ústí nad Labem hl.n.
Chomutov – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Chomutov – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Cheb
Chomutov
Bohumín
Chomutov
Praha hl.n.
Cheb
Cheb
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Chomutov
Praha hl.n. – Cheb
Cheb
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Chomutov
Praha hl.n.
Cheb
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Chomutov
Cheb
Přerov
Cheb
Chomutov
Praha hl.n.
Chomutov
Cheb
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Chomutov
Chomutov
Praha hl.n.
Cheb
Přerov
Cheb
Chomutov
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Ústí nad Labem hl.n. – Cheb
Cheb – Praha hl.n.
Cheb
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Cheb
Chomutov
Cheb
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Cheb
Praha hl.n.
Chomutov
Cheb – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Cheb – Chomutov
Chomutov – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Chomutov
Praha hl.n.
Chomutov
Praha hl.n.
Cheb
Brno hl.n. – Jihlava
Brno hl.n. – Jihlava
České Budějovice – Jihlava
Jihlava – Brno hl.n.
Jihlava
Č. Budějovice
Jihlava
Jihlava
§ 37)
$$
1/0
1/0
1/0
1/0
Brno hl.n. – Jihlava
Brno hl.n. – Jihlava
Jihlava – České Budějovice
Jihlava – České Budějovice
Č. Budějovice
Jihlava
Č. Budějovice
Jihlava
§ 38)
§ 39)
$
$$
1/0
1/0
1/0
1/0
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
1/0
1/0
2/0
VPO Sv 600
1/0
1/0
0/1
Sv 602
VPO
$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 34)
$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
$$
$+
W
%*
$!
W
$(
$
§ 26)
§ 27)
W
$(
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO Sv 603
VPO Sv 604
Sv 606
VPO Sv 607
$!
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
W
$(
§ 35)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO Sv 613
$$
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
§ 34)
§ 34)
§ 36)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 26)
§ 27)
$
§ 26) – jede v W , nejede 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 27) – jede v E, X a 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 34) – jede v @ – C, nejede 23. – 26., 31.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 27., 28.X., 17.XI.
§ 35) – jede v E a X od 29.XI. a 15., 21., 22.XII., 1., 8.V.
§ 36) – jede v X a 20., 21.XII., 30.IV., 7.V., 28., 29.XI., 5., 6., 12., 13.XII., nejede 24., 25.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 37) – jede v W a 22., 26., 29.XII., 1., 8.V., 26.X., nejede 31.XII.
§ 38) – jede v W a 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
§ 39) – jede v E a X, nejede 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
24
Platí od 15. prosince 2013
VPO
VPO Sv 609
VPO Sv 609
VPO Sv 610
VPO
Sv 611
vlak
R 623
R 624
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
$*
§ 40)

R 625
$+
$
SVČ
4
Strakonice – České Budějovice
České Budějovice – Jihlava
Jihlava – Brno hl.n.
Jihlava – Brno hl.n.
Strakonice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Jihlava
Havlíčkův Brod – Jihlava
Havlíčkův Brod – Jihlava
Jihlava – České Budějovice
Jihlava – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Jihlava
Jihlava – Havlíčkův Brod
Jihlava
Havlíčkův Brod
Č. Budějovice
Jihlava
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
Jihlava
Havlíčkův Brod
Jihlava
Jihlava
Č. Budějovice
Č. Budějovice
R 627
)
Jihlava – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
R 628
R 629

§ 42)
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
R 630
$
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
R 626
§ 38)
2
v trati
3
R 632
!
R 633
$*
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n.
Č. Budějovice
)
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
R 635
R 636
R 637
$*
R 638
R 640
R 641
R 642
R 643
R 644
,
R 645
R 646
R 647
R 648
R 649
R 650
,
omezení
základní
5
doprovod
6
$*
%%
1/0
1/0
1/0
1/0
$!
§ 41)
§ 38)
§ 39)
§ 11)
§ 42)
$
§ 38)
§ 39)
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
$+
$$
W
$$
$
1/0
1/0
1/0
Sv 29630
1/0
1/0
1/0
VPO Sv 29633
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
§ 43)
1/0
1/0
1/0
0/1
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
§ 43)
1/0
1/0
0/1
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Č. Budějovice
Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
§ 44)
$*
%%
§ 45)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
§ 81)
§ 43)
§ 43)
§ 81)
§ 11) – jede v @ – C a E a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 38) – jede v W a 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
§ 39) – jede v E a X, nejede 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
§ 40) – jede v @ a E a 2.I., 22.IV., 1., 8.V., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 3., 10.V., 27.X., 17.XI.
§ 41) – jede v E a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V.
§ 42) – jede v D a X od 1.I. a 15., 20.XII., 30.IV., 7.V., nejede 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 43) – jede v W a 26.XII.
§ 44) – jede v @, D a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 2., 9.V., 27.X., 17.XI.
§ 45) – jede v D, E a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 81) – jede v D do 13.VI. a od 5.IX. a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., od 20.VI. do 30.VIII. jede v D a E
25
Platí od 15. prosince 2013
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
VPO
1/0
vlak
R 651
R 652
R 653
$*
$+
R 654
R 655
R 656
R 657
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
)
$*
!
2
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Tábor – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
omezení
základní
5
doprovod
6
§ 46)
§ 44)
$
§ 47)
$$
W
$$
1/0
0/1
1/0
1/0
$
§ 29)
Praha hl.n. – Tábor
Tábor – České Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
§ 42)

Brno hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Brno hl.n.
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
1/0
1/0
1/0
1/0
Brno hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Brno hl.n.
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Brno hl.n. – České Budějovice
Brno hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Brno hl.n.
České Budějovice – Brno hl.n.
Jihlava
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Jihlava
§ 103)
§ 49)
§ 11)
§ 42)
Brno hl.n. – České Budějovice
Brno hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Brno hl.n.
České Budějovice – Brno hl.n.
České Budějovice – Brno hl.n.
Jihlava
Brno hl.n.
Č. Budějovice
Jihlava
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Jihlava
Brno hl.n.
Č. Budějovice
§ 49)
%%
Brno hl.n. – Jihlava
Brno hl.n. – Jihlava
Jihlava – České Budějovice
Jihlava – České Budějovice
České Budějovice – Plzeň hl.n.
České Budějovice – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – České Budějovice
Plzeň hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Brno hl.n.
České Budějovice – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Jihlava
Brno hl.n.
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Č. Budějovice
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Brno hl.n.
Jihlava
)
R 663
§ 48)
R 664
R 665
R 666
§ 48)
R 667
R 668
R 669
!
$
§ 38)
§ 39)
§ 38)
§ 39)
§ 11)
§ 38)
§ 50)
$$
$*
%%
$*
%%
%!
$
$+

X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 11) – jede v @ – C a E a 2.I., 22., 30.IV., 7.V., 29.X., 18.XI., nejede 23., 27., 30.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 29) – jede v X, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.
§ 38) – jede v W a 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
§ 39) – jede v E a X, nejede 24., 28.XII., 3., 10.V., 28.X.
§ 42) – jede v D a X od 1.I. a 15., 20.XII., 30.IV., 7.V., nejede 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 47) - jede v W a E do 24.V. a od 14.VII. a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., od 26.V. do 12.VII. jede denně
§ 46) – jede v W a X, nejede 22., 24. – 26., 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 48) - jede v D, E a X do 25.V. a od 19.IX. a 30.IV., 7.V., od 30.V. do 14.IX. jede denně
§ 49) - jede v D a E do 31.V. a od 19.IX. a 24.XII., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., od 2.VI. do 13.IX. jede v W a E
§ 50) - jede v E a 22., 25., 26., 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI., nejede 28.XII., 3., 10.V.
§ 103) - jede v @ – C a X do 1.VI. a od 15.IX., nejede 24.XII., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., od 8.VI. do 14.IX. jede v F
26
Platí od 15. prosince 2013
E
1/0
0/1
1/0
R 659
R 662
D
1/0
1/0
1/0
0/1
$*
R 661
@
1/0
0/1
1/0
0/1
R 658
R 660
odchylky síly vlakové čety v
VPO
VPO
VPO
vlak
R 670
$
R 671

R 672
!
R 673
R 674
R 675
§ 26)
,
R 676
R 677
R 678
R 679
R 680
,
§ 26)
R 681
R 682
§ 26)
R 683
R 684
R 685
R 686
R 687
R 688
R 689
R 690
R 691
R 692
$
R 718
R 719
R 750
$+
R 751
$*
R 752
$+
R 753
R 754
R 755
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
$*
2
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Chomutov
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Praha hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Pardubice hl.n. – Praha hl.n.
Pardubice hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Pardubice hl.n.
Praha hl.n. – Pardubice hl.n.
Praha hl.n. – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Břeclav
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Cheb
Cheb
Plzeň hl.n.
$$
1/0
1/0
1/0
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Cheb
$$
1/0
1/0
1/1
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Cheb
Cheb – Praha hl.n.
Cheb
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Cheb
Cheb
§ 24)
§ 26)
§ 24)
§ 26)
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/1
§ 26)
$$
1/0
1/0
0/1
§ 26)
1/0
1/0
1/0
0/1
§ 26)
1/0
1/0
0/1
§ 26)
§ 26)
§ 26)
§ 26)
§ 26)
§ 26)
§ 24)
§ 26)
1/0
0/1
2/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
§ 26)
1/0
1/0
1/0
0/1
§ 26)
1/0
1/0
0/1
§ 51)
$$
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
§ 24)
$+

$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
§ 24) – jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26., 27.X., 16.XI.
§ 26) – jede v W , nejede 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 51) - jede v @ – C do 8.V. a od 8.IX. do 20.XI. a 20. – 22., 29.XII., 26.X., nejede 23. – 25., 31.XII., 1.I., 21.IV., 27., 28.X., 17.XI., od 12.V. do 6.IX. a od 24.XI. jede v W a E
27
Platí od 15. prosince 2013
VPO
vlak
R 756
R 757
R 758
R 759
R 760
R 761
R 762
R 763
R 764
R 765
R 766
R 767
R 768
R 770
R 771
R 772
R 773
R 774
R 775
R 776
R 777
R 778
R 779
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1

!
$*
$
%
2
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Cheb
Cheb – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Cheb
Cheb
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Cheb – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Cheb
Cheb
Plzeň hl.n.
Cheb
Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Plzeň hl.n. – Cheb
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n.
Tábor
Praha hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Cheb – Plzeň hl.n.
Cheb – Plzeň hl.n.
Cheb – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Tábor
Domažlice
Plzeň hl.n.
Cheb
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Praha hl.n. – Cheb
Cheb – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Cheb – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Cheb
Plzeň hl.n. – Cheb
Cheb
Cheb
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Domažlice
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Klatovy
Klatovy – Plzeň hl.n.
Klatovy – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Klatovy
Plzeň hl.n.
Klatovy
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Klatovy
Plzeň hl.n. – Klatovy
Plzeň hl.n. – Klatovy
Železná Ruda-Alžbětín – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Klatovy
Klatovy
Plzeň hl.n.
Tábor
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Železná Ruda-Alžbětín
Železná Ruda–Alžbětín – Klatovy
Klatovy – Praha hl.n.
Plzeň hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Klatovy
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Praha hl.n. – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n. – Železná Ruda-Alžbětín
Železná Ruda-Alžbětín – Praha hl.n.
Plzeň hl.n.
Domažlice
Klatovy
Plzeň hl.n.
omezení
základní
5
doprovod
6
$
1/1
1/0
1/0
1/0
$+
$+
$
$$
§ 52)
§ 9)
$(
$
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
poznámka
12
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
služ.
oddíl
11
VPO
1/0
1/0
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 764 VPO
VPO
$+

1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
§ 53)
1/0
1/0
$*
1/0
1/0
1/0
W
%$
$+

$
$$
$*
%%
W
$(
W
§ 24)
$+

$
$
$
§ 24)
W
VPO Sv 767
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 772
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 774
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 776
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
§ 9) – jede v D, E, X a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 24) – jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26., 27.X., 16.XI.
§ 52) - jede v @ – C a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24. – 26.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., 17.XI.
§ 53) - jede v @, E a 24., 31.XII., 2.I., 22.IV., 1., 8.V., 28., 29.X., 18.XI., nejede 23., 30.XII., 21.IV., 27.X., 17.XI.
28
Platí od 15. prosince 2013
VPO
Sv 773
VPO
Sv 775 VPO
Sv 777
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 782
R 783
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 784
R 785
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 786
R 787
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 788
R 789
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 790
R 791
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 792
R 793
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 780
R 781
$+
$*
2
R 794
R 795
$*
$+
Kolín – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem západ – Kolín
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
R 800
$+
R 801
$*
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
1/0
0/1
1/0
0/1
R 802
!
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Břeclav – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Brno hl.n.
Břeclav
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Olomouc hl.n.
Otrokovice
R 803
R 804
R 805
R 806
R 807
R 808
R 809
R 810
R 811
$+

$%
$%
%,
%,
$+
$+


$*
$*
%%
%%
$+

$+

$+

$%
%,
$+

29
Platí od 15. prosince 2013
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
VPO
VPO
VPO
VPO
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
vlak
R 812
R 813
R 814
R 815
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
!
R 816
$*
R 817
$+
2
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
$%
$%
%,
%,
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Olomouc hl.n. – Břeclav
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav – Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Břeclav
Břeclav
$*
$*
%%
%%
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Břeclav – Olomouc hl.n.
Hodonín – Brno hl.n.
Hodonín – Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Břeclav
Břeclav
Olomouc hl.n.
Otrokovice
Olomouc hl.n.
Otrokovice
$+
$+


$+
$+


1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
Brno hl.n. – Hodonín
Brno hl.n. – Břeclav
Břeclav
Břeclav
Bohumín
Brno hl.n.
Brno hl.n.
$+

$
R 821
$*
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
R 822
R 823
$$
$*
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n.
Bohumín
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Bohumín
$*
%%
1/1
1/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
Brno hl.n.
$*
%%
1/1
1/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n.
Bohumín
Bohumín
$*
%%
1/1
1/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
§ 52)
§ 9)
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Brno hl.n.
Bohumín
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Bohumín
%!
$$
1/0
1/0
0/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Brno hl.n.
Brno hl.n.
W
%$
$*
%%
1/0
1/0
0/1
1/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Bohumín
$*
%%
1/1
1/1
R 826
R 827
R 828
R 829
R 830
R 831
R 832
R 833
R 834
R 835
R 836
R 837
R 838
$+
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
VPO
VPO
VPO
VPO
1/0
0/1
$
R 824
R 825
@
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
R 820
$*
%%
odchylky síly vlakové čety v
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
§ 54)
$
$*
%%
§ 9) – jede v D, E, X a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 52) - jede v @ – C a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24. – 26.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., 17.XI.
§ 54) - jede v @ – C, E, X a 27.XII., 2., 9.V., nejede 30.IV., 7.V.
30
Platí od 15. prosince 2013
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
VPO
doprovází
omezení
základní
v trati
3
SVČ
4
5
doprovod
6
R 839
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Brno hl.n.
W
%$
$*
%%
1/0
1/0
0/1
1/1
R 840
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n.
Bohumín
Bohumín
Brno hl.n.
$*
%%
$*
%%
1/1
1/1
1/1
1/1
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Český Těšín
$*
%%
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Český Těšín
Bohumín
Bohumín
vlak
perioda
druh, číslo jízdy
1
R 841
R 842
R 843
$+
R 844
R 845
2
§ 37)
$$
§ 31)
$
$*
%%
§ 52)
§ 9)
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
R 846
R 847
$*
$$
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
R 848
R 849
$*
$
Bohumín – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Bohumín
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
Vsetín – Hranice na Moravě
Hranice na Moravě – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Vsetín
Vsetín – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Praha hl.n.
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
1/0
0/1
1/1
1/1
1/1
R 850
R 851
R 852

R 853
!
Praha hl.n. – Vsetín
Praha hl.n. – Olomouc hl.n.
Přerov
Přerov
1/0
0/1
R 860
R 861
$+
$!
$*
Brno hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Česká Třebová
Česká Třebová
1/1
1/1
1/1
1/1
R 862
!
§ 55)
Brno hl.n. – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
1/1
1/1
1/0
0/1
1/1
Brno hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Praha hl.n.
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
1/0
1/0
0/1
1/1
R 866
R 867
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Brno hl.n.
Česká Třebová
$%
%,
1/1
1/0
1/0
0/1
R 868
R 869
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová – Brno hl.n.
Praha hl.n. – Brno hl.n.
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
$*
%%
$%
%,
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
R 870
Brno hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
$*
%%
1/1
1/0
1/0
0/1
R 863
R 864
R 865
§ 9) – jede v D, E, X a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 31) – jede v @ – C, X a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24., 25., 31.XII., 20., 30.IV., 7.V., 5.VII., 16.XI.
§ 37) – jede v W a 22., 26., 29.XII., 1., 8.V., 26.X., nejede 31.XII.
§ 52) - jede v @ – C a 27.XII., 2., 9.V., nejede 24. – 26.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., 17.XI.
§ 55) - jede v E a X, nejede 22. – 24., 26., 29.XII., 1., 8.V., 26.X.
31
Platí od 15. prosince 2013
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
VPO
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
R 871
R 872
R 873
!
R 874
R 875
$+
R 876
$*
R 877
!
2
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Česká Třebová
Brno hl.n. – Česká Třebová
Brno hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Česká Třebová
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n. – Česká Třebová
Brno hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Česká Třebová – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová
Brno hl.n.
Česká Třebová
Brno hl.n.
Česká Třebová
Česká Třebová
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Brno hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Praha hl.n. – Česká Třebová
Česká Třebová – Brno hl.n.
Česká Třebová – Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Česká Třebová
Břeclav
Brno hl.n.
Svitavy – Praha hl.n.
omezení
základní
5
doprovod
6
$*
%%
$+
$*
$*
%%
$%
§ 56)
$%
%,
$%
%,
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
VPO
1/1
1/0
1/0
1/0
0/1
1/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
1/0
0/1
Sv 876
Česká Třebová
1/1
Sv 29878
Luhačovice – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Luhačovice
Přerov
Přerov
Přerov
1/0
1/1
1/1
Luhačovice – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Luhačovice
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
Luhačovice – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Luhačovice
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
1/0
1/1
1/1
1/0
R 886
R 887
Otrokovice – Praha hl.n.
Olomouc hl.n. – Otrokovice
Přerov
Přerov
1/1
1/1
R 888
Luhačovice – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Luhačovice
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
1/0
1/1
1/1
1/0
$+
R 878
$*
R 880
R 881
W
R 882
R 883
!

R 884
R 885
R 889
$+
$+
§ 57)
R 890
R 891
W
Luhačovice – Olomouc hl.n.
Praha hl.n. – Staré Město u U. H.
Staré Město u U. H. – Luhačovice
Přerov
Přerov
Přerov
1/1
1/1
1/0
R 892
R 893

Staré Město u U. H. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Staré Město u U. H.
Přerov
Přerov
1/1
1/1
R 900
%)
Šumperk – Brno hl.n.
Šumperk – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Zábřeh na Moravě
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Šumperk – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Brno hl.n.
Šumperk – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
R 901
$%
R 902
$%
R 904
$$
$+

§ 56) - jede v X, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII. – 31.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 57) - jede v E a 25.XII., 20.IV., 16.XI.
32
Platí od 15. prosince 2013
Sv 877
Sv 877
Sv 884
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
vlak
R 905
R 906
R 907
R 908
$
R 909
$
R 910
R 911
R 912
R 913
R 914
$*
R 915
!
R 917
!
$+
R 920
!
R 921
R 922
)
R 923
R 924
R 925
R 926
R 927
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
v trati
3
SVČ
4
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Zábřeh na Moravě
Šumperk – Brno hl.n.
Šumperk – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě
Šumperk – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Šumperk
Šumperk – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Lipová Lázně
Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě
Šumperk – Brno hl.n.
Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě
Šumperk – Olomouc hl.n.
Šumperk – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Česká Třebová
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Šumperk
Olomouc hl.n. – Šumperk
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Šumperk
Olomouc hl.n. – Šumperk
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Česká Třebová
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Praha hl.n.
Trutnov hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Trutnov hl.n.
Praha hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
2
omezení
základní
5
doprovod
6
$%
%,
$%
%,
$%
$+
W
$*
$*
%%
W
$+
$%
§ 58)
$%
§ 58)
%%
$$
$%
$$
$+

$$
$$
$
$$
$!
$$
$$
$$
§ 59)
$
$
$$
SUNE1) = sune Brno hl.n. – Brno–Židenice
§ 58) - jede v E a 24., 31.XII., 1., 8.V., 28.X.
§ 59) - jede v E a 1., 8.V.
33
Platí od 15. prosince 2013
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
SUNE
1)
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 924 VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 926
Sv 922
Sv 923
Sv 925 VPO
Sv 927
vlak
R 928
R 929
R 930
R 931
R 932
R 934

R 935
!
R 940
R 941
!
$%
R 942
R 943
R 944
R 945
R 946
R 947
,
,
R 948
R 949
R 950
R 951
R 952
R 953
R 955
R 957
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
)
$%
!
!
!
2
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Letohrad
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Trutnov hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n. – Praha hl.n.
Trutnov hl.n. – Praha hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Letohrad – Hradec Králové hl.n.
Letohrad – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Letohrad
Hradec Králové hl.n. – Letohrad
Letohrad
Letohrad
Letohrad
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
Letohrad
Letohrad
Letohrad
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
$$
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
§ 63)
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Přerov
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
,
§ 60)
§ 61)
$
§ 61)
$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
Sv 928
Sv 928
VPO Sv 929
VPO Sv 929
VPO
Sv 930
,
$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 932
,
,
$
§ 60)
§ 62)
§ 62)
§ 59)
§ 62)
§ 62)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO Sv 931
Sv 934
Sv 935
1/0
1/0
Sv 940
Sv 941
1/0
1/0
1/0
Sv 942
1/0
1/0
1/0
Sv 944
1/0
1/0
1/0
Sv 946
Sv 947
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO Sv 948
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 950
Sv 952
$$
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 65)
§ 66)
$$
1/1
1/0
1/0
1/0
Sv 955
Sv 957
$
$
§ 64)
,
§ 64)
,
§ 59) - jede v E a 1., 8.V.
§ 60) - jede v E, X a 23. – 31.XII.
§ 61) - jede v @ – C a 2., 9.V., nejede 23.XII. – 2.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., 17.XI.
§ 62) - jede v W , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 29.VIII.
§ 63) - jede v @ – C, X a 2., 9.V., nejede 22. – 31.XII., 20., 30.IV., 1., 7., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 64) - jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 65) - jede v @ – C, X, nejede 23. – 25., 30., 31.XII., 20., 30.IV., 7.V., 5.VII., 27.X., 16.XI.
§ 66) - jede v D, E a 23., 25., 30.XII., 20., 30.IV., 7.V., 27.X., 16.XI.
34
Platí od 15. prosince 2013
Sv 943
Sv 945
Sv 949
Sv 951
VPO Sv 953
vlak
R 960
$*

R 961
$+
R 962
$*
R 963
!
R 964
,
R 965
$
§ 69)
R 970
)
!
R 971
§ 73)
R 972
R 973
,
$*
R 974
)
R 975
R 976
$+
R 977
R 978
R 979
doprovází
omezení
základní
5
doprovod
6
$*
%%
%%
W
!
W
!
2/0
2/0
1/0
1/0
2/0
2/0
2/0
2/0
W
%$
$+

1/1
2/0
1/1
2/0
Čáslav
Praha hl.n.
Rakovník
Praha hl.n.
Rakovník
Havlíčkův Brod
Čáslav
Praha hl.n.
Rakovník
Havlíčkův Brod
Praha hl.n.
Rakovník
Havlíčkův Brod
§ 67)
§ 67)
§ 71)
§ 68)
§ 70)
§ 70)
§ 71)
§ 70)
§ 70)
§ 71)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
2/0
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Břeclav
Havlíčkův Brod
Jihlava
Břeclav
Praha hl.n.
Havlíčkův Brod
Břeclav
$*
%%
%%
§ 72)
!
$+

1/1
1/0
1/0
1/1
2/0
2/0
1/1
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Břeclav
Břeclav
Havlíčkův Brod
$*
%%
2/0
1/1
1/1
2/0
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Jihlava
Havlíčkův Brod
Břeclav
Praha hl.n.
Rakovník
Havlíčkův Brod
Břeclav
Břeclav
Havlíčkův Brod
W

!
,
,
§ 74)
!
§ 75)
%$
2/0
2/0
1/1
1/0
1/0
2/0
1/1
1/1
2/0
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Břeclav
Jihlava
Břeclav
Jihlava
Havlíčkův Brod
Jihlava
$+

1/1
2/0
1/1
2/0
1/0
1/0
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Brno hl.n. – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Jihlava
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Brno hl.n.
,
perioda
druh, číslo jízdy
1
2
v trati
3
SVČ
4
Jihlava – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Jihlava
Havlíčkův Brod – Jihlava
Jihlava
Jihlava
Havlíčkův Brod
Jihlava
Havlíčkův Brod
Praha hl.n.
Jihlava
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Břeclav
Havlíčkův Brod
Břeclav
Havlíčkův Brod
Čáslav – Kolín
Kolín – Praha-Smíchov
Kolín – Praha-Smíchov
Praha–Smíchov – Kolín
Praha–Smíchov – Kolín
Praha–Smíchov – Kolín
Kolín – Čáslav
Kolín – Čáslav
Kolín – Čáslav
Kolín – Čáslav
Čáslav – Havlíčkův Brod
Čáslav – Havlíčkův Brod
Čáslav – Havlíčkův Brod
$*
%%
%%
§ 76)
%%
$*
%%
§ 67) - jede v W a X, nejede 22., 24. – 26., 29. – 31.XII., 20.IV., 5.VII., 16.XI.
§ 68) - jede v @ – C a X, nejede 22. – 31.XII., 20., 30.IV., 7.V., 5.VII., 27.X., 16.XI.
§ 69) - jede v D, E a 22., 23., 26. – 30.XII., 20., 30.IV., 7.V., 27.X., 16.XI.
§ 70) - jede v D a 23.XII., 30.IV., 7.V., 27.X.
§ 71) - jede v E a 22., 26., 29., 30.XII., 20.IV., 16.XI.
§ 72) - jede v W , E a 25.XII., 20.IV., 16.XI., nejede 31.XII.
§ 73) - nejede 25., 26.XII.
§ 74) - jede v E a 23. – 25., 27., 30., 31.XII., 20.IV., 16.XI.
§ 75) - jede v W a X, nejede 24.XII., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.
§ 76) - jede v E a 23., 24., 27., 30., 31.XII., 1., 8.V., 28.X.
35
Platí od 15. prosince 2013
1/1
1/0
1/0
1/0
2/0
2/0
1/1
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
VPO
VPO
VPO
VPO
VPO
VPO
VPO
VPO
vlak
základní
5
doprovod
6
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Jihlava
$*
%%
$*
%%
$*
%%
%%
1/1
2/0
1/1
2/0
1/1
1/0
1/0
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Břeclav
Praha hl.n.
Rakovník
Brmo hl.n.
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Brno hl.n.
Břeclav
$+

2/0
1/1
1/1
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Brno hl.n. – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Praha-Smíchov – Brno hl.n.
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
§ 77)
§ 78)
$*
%%
1/1
2/0
1/1
2/0
Brno hl.n. – Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Havlíčkův Brod – Praha-Smíchov
Praha-Smíchov – Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod – Brno hl.n.
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Praha hl.n.
Rakovník
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
W
%$
%$
2/0
2/0
2/0
1/0
1/0
2/0
2/0
Kolín – Nový Bor
Rumburk – Nový Bor
Rumburk – Jedlová
Nový Bor – Česká Lípa hl.n.
Česká Lípa hl.n. – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
Kolín – Česká Lípa hl.n.
Česká Lípa hl.n. – Rumburk
Rumburk – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
M
M
M
Kolín – Rumburk
Jedlová – Rumburk
Šluknov – Nový Bor
Nový Bor – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
1/0
M
$
Kolín – Rumburk
Rumburk – Šluknov
Rumburk – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
M
M
M
$(
Kolín – Nový Bor
Nový Bor – Rumburk
Rumburk – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
M
M
M
Kolín – Rumburk
Rumburk – Šluknov
Šluknov – Česká Lípa hl.n.
Česká Lípa hl.n. – Kolín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
M
Ostrava střed – Krnov
Ostrava střed – Ostrava hl.n.
Ostrava hl.n. – Krnov
Krnov – Ostrava-Svinov
Krnov – Ostrava-Svinov
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Lipová Lázně
Opava východ
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
M
R 981
,
R 984
R 985
R 986
R 987
R 988
§ 79)
W
$*
R 989
$+
§ 80)
R 1100
R 1101
§ 47)
W
%
R 1102
$
R 1103
R 1104
R 1105
$(
R 1106
R 1107
R 1108
R 1109
R 1110
R 1111
R 1120
R 1121
odchylky síly vlakové čety v
omezení
SVČ
4
R 980
R 982
R 983
doprovází
v trati
3
perioda
druh, číslo jízdy
1
$(
$
§ 47)
2
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
VPO
1/1
1/0
1/0
1/1
W
§ 82)
§ 83)
§ 84)
§ 47) - jede v W a E do 24.V. a od 14.VII. a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., od 26.V. do 12.VII. jede denně
§ 77) - jede v W , X a 28.XII., nejede 5.VII., 28.X.
§ 78) - jede v E a 28.X., nejede 28.XII.
§ 79) - jede v @ a 2.I., 22.IV., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 17.XI.
§ 80) - jede v D a 27.X., nejede 27.XII.
§ 82) - jede v X, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 29.VI. – 24.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 83) - jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 2., 3.I., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 29.VI. – 29.VIII., 26., 27.X., 16.XI.
§ 84) - jede v W , nejede 23.XII. – 3.I., 2., 9.V., 30.VI. – 29.VIII., 27.X.
36
Platí od 15. prosince 2013
VPO
Sv 29988
VPO
M
M
M
M
M
vlak
R 1122
!
R 1123
$*
R 1124
R 1125
R 1126
R 1127
R 1128
R 1129
R 1130
R 1131
R 1132
R 1133
R 1134
R 1135
$*
!
R 1140
R 1141
R 1142
R 1143
$+
§ 88)
R 1144
R 1145
R 1146
R 1147
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
$(
$(
2
v trati
3
SVČ
4
Ostrava střed – Krnov
Ostrava střed – Krnov
Ostrava střed – Krnov
Krnov – Olomouc hl.n.
Krnov – Olomouc hl.n.
Krnov – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Krnov
Krnov – Ostrava-Svinov
Opava východ
Opava východ
Krnov
Opava východ
Opava východ
Krnov
Opava východ
Opava východ
Ostrava střed – Olomouc hl.n.
Ostrava střed – Krnov
Opava východ – Olomouc hl.n.
Krnov – Ostrava střed
Opava východ – Ostrava střed
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n.
Opava východ – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Ostrava střed
Olomouc hl.n. – Ostrava střed
Krnov – Ostrava střed
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Krnov
Ostrava-Svinov – Krnov
Ostrava–Svinov – Opava východ
Olomouc hl.n. – Ostrava střed
Olomouc hl.n. – Ostrava střed
Krnov – Ostrava hl.n.
Lipová Lázně
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n.
Opava východ – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Ostrava-Svinov
Olomouc hl.n. – Krnov
Krnov – Opava východ
Opava východ – Ostrava–Svinov
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n.
Ostrava–Svinov – Opava východ
Olomouc hl.n. – Ostrava-Svinov
Olomouc hl.n. – Ostrava-Svinov
Krnov – Ostrava-Svinov
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Krnov – Olomouc hl.n.
Krnov – Moravský Beroun
Olomouc hl.n. – Krnov
Olomouc hl.n. – Krnov
Olomouc hl.n. – Krnov
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Opava východ
Krnov
Praha-Vršovice – Turnov
Praha-Vršovice – Turnov
Praha-Vršovice – Turnov
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov
Praha hl.n.
Turnov
Turnov
Praha-Vršovice – Turnov
Turnov – Tanvald
Tanvald – Turnov
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov
Tanvald
Tanvald
Turnov
Praha-Vršovice – Tanvald
Praha-Vršovice – Turnov
Praha-Vršovice – Turnov
Turnov – Tanvald
Turnov – Praha-Vršovice
Praha hl.n.
Turnov
Praha hl.n.
Tanvald
Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Turnov
Praha-Vršovice – Turnov
Turnov – Tanvald
Tanvald – Turnov
Železný Brod – Turnov
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov
Praha hl.n.
Turnov
Praha hl.n.
Turnov
Turnov
Praha hl.n.
Turnov
omezení
základní
5
doprovod
6
§ 84)
§ 82)
§ 85)
§ 82)
§ 84)
$$
§ 84)
$
§ 84)
§ 82)
§ 84)
§ 82)
§ 84)
§ 83)
$
§ 86)
§ 84)
$$
§ 84)
$,
§ 87)
§ 82)
W
$(
$
W
$$
$$
$(
W
$(
$$
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
poznámka
12
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
M
VPO
M
VPO
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
M
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
M
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
M
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
M
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
M
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
M
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
M
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
§ 82) - jede v X, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 29.VI. – 24.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 83) - jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 2., 3.I., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 29.VI. – 29.VIII., 26., 27.X., 16.XI.
§ 84) - jede v W , nejede 23.XII. – 3.I., 2., 9.V., 30.VI. – 29.VIII., 27.X.
§ 85) - jede v C, D a 16., 30.IV., 7.V., nejede 26.XII. – 3.I., 1., 2., 8., 9.V., 3.VII. – 29.VIII.
§ 86) - jede v W do 27.VI. a od 1.IX., nejede 23.XII. – 2.I., 2., 9.V., 27.X., od 4.VII. do 29.VIII. jede v 5
§ 87) - jede v C, D, X a 16., 30.IV., 7.V., nejede 22. – 29.XII., 2., 3.I., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 29.VI. – 29.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 88) - jede v E do 28.VI. a od 6.IX. a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., od 1.VII. do 30.VIII. jede v x a 6
37
Platí od 15. prosince 2013
služ.
oddíl
11
M
M
M
M
VPO
M
M
M
M
VPO
M
VPO
M
M
VPO
VPO
závěs Os 5484
M
M
VPO
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
R 1148
2
v trati
3
SVČ
4
Praha-Vršovice – Tanvald
Turnov – Tanvald
Tanvald – Turnov
Tanvald – Turnov
Turnov – Praha-Vršovice
Turnov – Praha-Vršovice
Praha hl.n.
Tanvald
Turnov
Turnov
Turnov
Praha hl.n.
Tanvald – Praha-Vršovice
Tanvald – Turnov
Turnov – Praha-Vršovice
Praha hl.n.
Tanvald
Praha hl.n.
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
M
M
VPO
$$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
M
VPO
$$
28.VI., 5.VII.
Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
M
M
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Liberec
Liberec
1/0
1/0
M
M
R 1164
R 1165
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Liberec
Liberec
1/0
1/0
M
M
R 1166
R 1167
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Ústí nad Labem hl.n.
Liberec
1/0
1/0
M
M
R 1168
R 1169
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Liberec
Ústí nad Labem hl.n.
1/0
1/0
M
M
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Liberec
Liberec
1/0
1/0
M
M
Liberec – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Liberec
Liberec
Liberec
1/0
1/0
M
M
Česká Lípa hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. – Děčín hl.n.
Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n.
Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n.
Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n.
Česká Lípa hl.n.
Děčín hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
M
R 1149
$(
R 1151
R 1160
R 1161
R 1162
R 1163
R 1170
R 1171
)
)
R 1172
R 1173
R 1174
R 1175
$*
$+
§ 59)
§ 59)
W
!
M
R 1180
R 1181
$$
W
$*
Plzeň hl.n. – Most
Bílina – Most
Most – Plzeň hl.n.
Chomutov
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
1/0
M
M
R 1182
R 1183
$+
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Chomutov
1/0
1/0
M
M
R 1184
R 1185
!
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
Chomutov
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
M
M
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Chomutov
1/0
1/0
1/0
M
R 1187
Plzeň hl.n. – Most
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
R 1188
R 1189
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
M
M
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
Most – Plzeň hl.n.
Most – Plzeň hl.n.
Chomutov
Plzeň hl.n.
Chomutov
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
M
R 1186
R 1190
R 1191
!
§ 89)
§ 90)
$$
§ 89)
R 1192
R 1193
$$
Plzeň hl.n. – Most
Most – Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
R 1220
R 1221
$$
$*
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
R 1222
R 1223
)
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
R 1224
R 1225
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
R 1226
R 1227
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
§ 59) - jede v E a 1., 8.V.
§ 89) - jede v D, X a 30.IV., 7.V., nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 29.VI. – 29.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 90) - jede v W , E a 22., 25. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI., nejede 31.XII.
38
Platí od 15. prosince 2013
VPO
M
VPO
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
R 1228
R 1229
2
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
R 1230
R 1231
)
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
R 1232
R 1233
$$
Praha Masarykovo nádraží – Rakovník
Rakovník – Praha Masarykovo nádraží
Rakovník
Rakovník
1/0
1/0
Praha hl.n. – Protivín
Protivín – České Budějovice
České Budějovice – Protivín
Protivín – Beroun
Beroun – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
M
M
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
M
M
R 1240
R 1241
!
§ 91)
§ 92)

R 1242
R 1243
R 1244
R 1245
$
$
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
M
M
R 1246
R 1247
W
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Č. Budějovice
1/0
1/0
M
M
R 1248
R 1249
$(
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n.
Praha hl.n.
1/0
1/0
M
M
Praha hl.n. – Beroun
Praha hl.n. – Beroun
Beroun – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
Rakovník
Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
1/0
1/0
M
M
M
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Písek
České Budějovice – Písek
Č. Budějovice
Protivín
Č. Budějovice
§ 34)
§ 91)
1/0
1/0
1/0
M
369 Sv 29253
M Sv 29253
Písek – České Budějovice
Písek – České Budějovice
Č. Budějovice
Protivín
§ 92)
§ 93)
1/0
1/0
369
369
Pardubice hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Liberec
Liberec – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Liberec
1/0
1/0
1/0
M
$$
Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Liberec
Liberec – Pardubice hl.n.
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Liberec
Pardubice hl.n.
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Liberec – Pardubice hl.n.
Liberec – Turnov
Liberec – Jaroměř
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Liberec
Letohrad
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
Pardubice hl.n. – Liberec
Jaroměř – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Liberec – Pardubice hl.n.
Liberec – Jaroměř
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Letohrad
Pardubice hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Jaroměř – Liberec
Liberec – Pardubice hl.n.
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Liberec
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
R 1250
R 1251
$$
R 1252
R 1253
$!
!
R 1254
W
R 1260
$
R 1261

R 1262
!
R 1263
R 1264
R 1265
R 1266
R 1267
R 1268
R 1269
W
$(
$$
W
§ 82)
$
§ 94)
$
$
§ 95)
$
W
$
$
$
M
M
M
VPO
M
VPO
M
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
VPO
M
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
VPO
§ 34) – jede v @ – C, nejede 23. – 26., 31.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 27., 28.X., 17.XI.
§ 82) - jede v X, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 29.VI. – 24.VIII., 26.X., 16.XI.
§ 91) - jede v D, E, X a 23.XII., 30.IV., 7.V., 27.X., nejede 24.XII.
§ 92) - jede v @ a 27.XII., 2.I., 22.IV., 2., 9.V., 29.X., 18.XI., nejede 21.IV., 17.XI.
§ 93) - jede v A – D, nejede 24. – 27.XII., 1., 2.I., 22.IV., 1., 2., 8., 9.V., 28., 29.X., 18.XI.
§ 94) - jede v E a X od 1. do 25.V. a od 5.VII. do 28.IX., od 31.V. do 29.VI. jede denně
§ 95) - jede v W a X od 30.XII. do 22.VI. a od 25.VIII., nejede 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI., od 23.VI. do 22.VIII. jede v x a 15. – 20., 23., 27.XII.
39
Platí od 15. prosince 2013
VPO
M
vlak
doprovází
perioda
druh, číslo jízdy
1
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
v trati
3
SVČ
4
Pardubice hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Liberec – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n.
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Liberec
Letohrad
Liberec
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Liberec – Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n.
Liberec – Pardubice hl.n.
Jaroměř – Pardubice hl.n.
Liberec
Letohrad
Liberec
Pardubice hl.n.
Liberec
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n. – Liberec
Pardubice hl.n. – Jaroměř
Liberec – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
W
Pardubice hl.n. – Liberec
Stará Paka – Turnov
Liberec – Pardubice hl.n.
Pardubice hl.n.
Turnov
Pardubice hl.n.
W
Jeseník – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Olomouc hl.n. – Brno hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Brno hl.n. – Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n. – Jeseník
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
R 1404
R 1405
Jeseník – Zábřeh na Moravě
Zábřeh na Moravě – Jeseník
Olomouc hl.n.
Brno hl.n.
1/0
1/0
368
368
R 1406
R 1407
Jeseník – Zábřeh na Moravě
Zábřeh na Moravě – Jeseník
Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
1/0
1/0
368
368
R 1410
R 1411
Jeseník – Zábřeh na Moravě
Zábřeh na Moravě – Jeseník
Lipová Lázně
Olomouc hl.n.
1/0
1/0
368
368
R 1412
R 1413
Jeseník – Zábřeh na Moravě
Zábřeh na Moravě – Jeseník
Olomouc hl.n.
Olomouc hl.n.
1/0
1/0
368
368
Vsetín – Praha hl.n.
Vsetín – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Vsetín
Praha hl.n. – Vsetín
Přerov
Praha hl.n.
Přerov
Praha hl.n.
Summerau – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Summerau
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Summerau – České Budějovice
České Budějovice – Praha hl.n.
České Budějovice – Praha hl.n.
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Summerau
Č. Budějovice
Praha hl.n.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
Praha hl.n. – České Budějovice
České Budějovice – Summerau
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
R 1270
R 1271
R 1272
R 1273
R 1274
R 1275
!
R 1276

R 1277
$
R 1402
§ 96)
%)
R 1403
§ 97)
§ 98)
R 1422
§ 99)
R 1423
§ 101)
R 1540
R 1541
R 1542
R 1543
R 1545
2
poznámka
oddíl
11
12
M
VPO
M
M
VPO
§ 95)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
VPO
M
M
VPO
$$
$
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
M
1/0
1/0
1/0
M
W
§ 96)
§ 98)
§ 100)
5.I., 1.,8.V.
§ 102)
5.I., 1.,8.V.
§ 46)
$!
$$
§ 47)
§ 45)
M
M
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
370
370
1/0
370
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
370
370
1/0
1/0
1/0
370
§ 45) – jede v D, E a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
§ 46) – jede v W a X, nejede 22., 24. – 26., 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 47) - jede v W a E do 24.V. a od 14.VII. a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., od 26.V. do 12.VII. jede denně
§ 95) - jede v W a X od 30.XII. do 22.VI. a od 25.VIII., nejede 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI., od 23.VI. do 22.VIII. jede v W a 15. – 20., 23., 27.XII.
§ 96) – jede v X, nejede 24. – 26.XII., 20.IV., 5.VII., 16.XI.
§ 97) – jede v E a X, nejede 25.XII.
§ 98) – jede v E a 1.I., 1., 8.V., 28.X.
§ 99) – jede v X od 6.IV. do 28.IX. a 5.I., 28.X., 17.XI., nejede 20.IV., 5.VII.
§ 100) – jede v X od 6.IV. do 28.IX. a 28.X., 17.XI., nejede 20.IV., 1., 8.V., 5.VII.
§ 101) – jede v E od 5.IV. do 27.IX. a 5.I., 1., 8.V., 25.X., 15.XI.
§ 102) – jede v E od 5.IV. do 27.IX. a 25.X., 15.XI.
40
Platí od 15. prosince 2013
370
370
370
370
VPO
Kapitola II - Vlaky Sv návazné k expresním vlakům a rychlíkům
vlak
perioda
druh, číslo
1
jízdy
2
doprovází
omezení
základní
5
doprovod
6
odchylky síly vlakové čety v
@
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Břeclav
Přerov
Břeclav
Brno hl.n.
1/0
0/1
1/0
0/1
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Vsetín
1/0
0/1
1/0
0/1
Sv 79
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Břeclav
Přerov
1/0
0/1
Sv 220
Sv 221
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Vsetín
Vsetín
1/1
1/1
Sv 222
Praha hl.n. – Praha ONJ - vjezd
Vsetín
1/1
Sv 350
Sv 351
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Praha hl.n.
Praha hl.n.
1/0
1/0
Sv 352
Sv 353
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Praha hl.n.
Praha hl.n.
1/0
1/0
Sv 442
Sv 541
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha ONJ - vjezd – Praha hl.n.
Děčín hl.n.
Vsetín
1/0
1/1
Sv 570
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Břeclav
Přerov
1/0
0/1
$*
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Břeclav
Vsetín
Břeclav
Přerov
1/0
0/1
1/0
0/1
#!
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Bohumín
Česká Třebová
Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Bohumín
Chomutov
Česká Třebová
Chomutov
Praha hl.n.
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
VPO
§ 26)
§ 27)
§ 26)
§ 27)
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Chomutov
Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
Chomutov
Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Česká Třebová
§ 26)
§ 27)
#,
§ 76)
%%
§ 26)
§ 27)
#,
§ 76)
%%
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
VPO
VPO
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Chomutov
Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Bohumín
Chomutov
Česká Třebová
§ 26)
§ 27)
#,
VPO
VPO
§ 26)
§ 27)
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n.
Bohumín
Česká Třebová
$(
1/0
1/0
0/1
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Cheb
Cheb
Sv 70
Sv 72
$+
Sv 75
$*
Sv 77
$*
Sv 572
Sv 573
Sv 600
Sv 602
Sv 603
Sv 604
Sv 606
Sv 607
Sv 609
Sv 610
Sv 611
Sv 613
Sv 764
Sv 767
%%
#
$(
§ 26) – jede v W , nejede 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 27) – jede v E, X a 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 76) - jede v E a 23., 24., 27., 30., 31.XII., 1., 8.V., 28.X.
41
Platí od 15. prosince 2013
jen odbavení
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
VPO
vlak
perioda
druh, číslo
1
jízdy
2
doprovází
omezení
základní
5
doprovod
6
v trati
3
SVČ
4
Sv 772
Sv 773
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Plzeň hl.n.
Praha hl.n.
Přerov
1/0
1/0
0/1
Sv 774
Sv 775
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Plzeň hl.n.
Plzeň hl.n.
1/0
1/0
Sv 776
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha-Libeň – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Libeň
Praha hl.n.
Přerov
Plzeň hl.n.
1/0
0/1
1/0
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Děčín hl.n.
1/0
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
Břeclav
Brno hl.n.
1/0
0/1
1/0
0/1
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Hradec Králové hl.n.
1/0
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Letohrad
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Letohrad
Letohrad
Děčín hl.n.
Pardubice hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Pardubice hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Sv 932
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Sv 934
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Letohrad
Letohrad
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
Letohrad
Sv 777
Sv 850
W
Sv 876
$*
Sv 877
$+
Sv 884
#!
Sv 922
Sv 923
Sv 924
Sv 925
Sv 926
Sv 927
Sv 928
Sv 929
Sv 930
Sv 931
#,
$(
#,
Sv 935
$$
$$
§ 62)
§ 59)
#,
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 61)
$#
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Sv 940
Sv 941
$%
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
1/0
1/0
Sv 942
Sv 943
$(
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Letohrad
1/0
1/0
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Sv 944
Sv 945
§ 64)
#,
§ 59) - jede v E a 1., 8.V.
§ 61) - jede v @ – C a 2., 9.V., nejede 23.XII. – 2.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.X., 17.XI.
§ 62) - jede v W , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 29.VIII.
§ 63) - jede v @ – C, X a 2., 9.V., nejede 22. – 31.XII., 20., 30.IV., 1., 7., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 64) - jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 66) - jede v D, E a 23., 25., 30.XII., 20., 30.IV., 7.V., 27.X., 16.XI.
42
Platí od 15. prosince 2013
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
VPO
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 62)
E
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
§ 62)
W
$(
§ 61)
$#
§ 62)
§ 59)
D
VPO
$#
$#
@
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
$$
odchylky síly vlakové čety v
1/0
1/0
1/0
1/0
VPO
VPO
VPO
VPO
vlak
perioda
druh, číslo
1
jízdy
2
Sv 946
Sv 947
#,
#,
Sv 948
Sv 949
Sv 950
Sv 951
Sv 952
Sv 953
Sv 955
Sv 957
$%
#!
#!
Sv 29140
Sv 29253
%!
#!
Sv 29377
Sv 29379
§ 104)
§ 105)
doprovází
v trati
3
SVČ
4
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Trutnov hl.n.
Trutnov hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Praha hl.n. – Praha-Vršovice
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Trutnov hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
Praha-Vršovice – Praha hl.n.
omezení
základní
5
doprovod
6
$#
1/0
1/0
1/0
$#
$$
§ 64)
$$
1/0
1/0
1/0
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
Hradec Králové hl.n.
$$
1/0
1/0
1/0
Ostrava hl.n. – Bohumín
Písek – Protivín
Písek – Protivín
Bohumín
Protivín
Č. Budějovice
§ 34)
§ 91)
1/0
1/0
1/0
Praha hl.n. – Praha ONJ - vjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - vjezd
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
D
E
X
7
8
9
10
služ.
poznámka
oddíl
11
12
Chomutov
Česká Třebová
Břeclav
M
M
1/0
1/0
jen odbavení
jen odbavení
1/0
1/0
1/0
jen odbavení
jen odbavení
jen odbavení
jen odbavení
Sv 29444
##
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Sv 29476
$!
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Přerov
1/0
Sv 29513
Sv 29514
$#
$!
Karviná – Bohumín
Bohumín – Karviná
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
Sv 29540
Sv 29541
$*
$+
Bohumín – Třinec
Třinec – Bohumín
Bohumín
Bohumín
1/1
1/1
Sv 29542
Sv 29550
##
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Přerov – Otrokovice
Česká Třebová
Vsetín
0/1
0/1
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Sv 29632
$+
#
25.XII.
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
1/0
jen odbavení
jen odbavení
Sv 29633
Sv 29636
$*
31.XII.
Praha ONJ - odjezd – Praha hl.n.
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
jen odbavení
Sv 29638
Sv 29640
24.XII.
#
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Č. Budějovice
Č. Budějovice
1/0
1/0
jen odbavení
jen odbavení
Sv 29652
Sv 29862
$*
§ 57)
Praha hl.n. – Praha ONJ - odjezd
Praha hl.n. – Praha ONJ - vjezd
Č. Budějovice
Česká Třebová
1/0
1/0
jen odbavení
jen odbavení
Sv 29878
Sv 29988
$*
§ 106)
Česká Třebová – Svitavy
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou
Česká Třebová
Havlíčkův Brod
1/1
1/0
Sv 29442
Sv 29630
§ 26)
§ 27)
@
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
#,
odchylky síly vlakové čety v
§ 26) – jede v W , nejede 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 27) – jede v E, X a 23. – 31.XII., 2., 9.V., 27.X.
§ 34) – jede v @ – C, nejede 23. – 26., 31.XII., 1.I., 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 27., 28.X., 17.XI.
§ 57) - jede v E a 25.XII., 20.IV., 16.XI.
§ 64) - jede v W a X, nejede 22. – 31.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 91) - jede v D, E, X a 23.XII., 30.IV., 7.V., 27.X., nejede 24.XII.
§ 104) - jede v C, D , X a 30.IV., 7.V., nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
§ 105) - jede v @ – B , E a 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 2., 8., 9.V., 26.X., 16.XI., nejede 1.I., 21., 30.IV., 7.V., 28.X., 17.XI.
§ 106) - jede v W od 17. do 31.XII., od 3.I. jede v A – D, nejede 22.IV., 1., 8.V., 28., 29.X., 18.XI.
43
Platí od 15. prosince 2013
4
4
jen odbavení
Download

Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1