DUM 15
Pololetní písemná práce – 4. ročník
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný výstup
Pololetní písemná práce z matematiky (koncepce pana prof. Hejného). Zlomky
(celek a jeho část), dělení jednociferným číslem, římské číslice, jednoduché úlohy
s čísly (včetně zlomků), rovnice.
Veronika Rybníčková
Český jazyk
Žák vybarví příslušnou část celku, vydělí čísla jednociferným dělitelem, převede
římské číslice na arabské a vyřeší příklady, doplní správné číslice (případně
zlomky) do vět, doplní čísla do „hadů“ a přepíše je do jednoduchých rovnic.
Speciální vzdělávací
Žádné
potřeby
Matematika, zlomky, celek a jeho část, dělení jednociferným číslem, římské
Klíčová slova
číslice, rovnice, „had“, 4. ročník.
Druh učebního
Písemná práce
materiálu
Druh interaktivity Aktivita
Žák
Cílová skupina
Stupeň a typ
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
vzdělávání
Typická věková
10 – 11 let
skupina
Použité zdroje
Vlastní tvorba
Jméno:
Datum:
POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
1. Vybarvi části celku (libovolnou barvou):
2. Vyděl:
167 : 9 =
587 : 7 =
1 000 : 50 =
3. Vypočítej, výsledek zapiš arabskými číslicemi:
IC : IX =
X  XII =
CV + DXV =
CDXL + DLX =
4. Myslím si dvě čísla:
a) První je o tři větší než druhé a jejich součet je 7. Jsou to čísla ________ a _______.
b) První je o pět větší než druhé a jejich součet je 21. Jsou to čísla ________ a _______.
5. Doplň (někde budeš muset napsat i zlomky):
a) Polovina roku má ____ měsíců. Jedno roční období trvá tři měsíce, což je _____ roku.
b) Pokud mi učení zabere
dne, pak jsou to _____ hodiny.
6. Vyřeš hady a pak je zapiš jako rovnici.
2
3
+1
5
+2
38
Download

DUM 15 Pololetní písemná práce – 4. ročník