BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
KDZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ
1.YARIYIL ( GÜZ )
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
TUR181
Türk Dili I
1.Yarıyıl
2
0
2
2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk
dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü
durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses
bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve
uygulaması.
Dersin
Kodu
AİT181
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Atatürk İlke
1.Yarıyıl
2
0
2
2
ve İnkılap Tarihi I
İnkılap Tarihinin Anlamı - Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu
Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında
Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa’nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yolu İle
Teşkilatlanma, Cemiyetler. Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı,
Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşma Kadar
Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı – Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Siyasal Alanda İki
Büyük İnkılap, Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş.
Dersin
Kodu
YDL185
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Yabancı Dil I
1.Yarıyıl
2
0
2
2
To be (present), To be (past), Have / has, Have got / has got, Nouns, Pronouns, Possessive‘s and
...of..., Articles, Adjectives, Adverbs, Word order, Prepositions of time and place, Comparatives,
Superlatives.
Dersin
Kodu
EDL101
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Temel Matematik
1.Yarıyıl
3
0
3
3
Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,
ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
(iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları)
1
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR
KR
AKTS
Kodu
EDL103
Temel Bilgi Teknolojileri
1.Yarıyıl
2
2
3
4
Bilgisayar kavramına giriş, Bilgisayar kullanımı ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri ve
uygulamaları, işletim sistemi kurulum işlemleri, Office uygulamaları , güvenli internet kullanımı,
serbest çalışma.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL105
Gemi ve Liman Bilgisi
1.Yarıyıl
3
0
3
4
Geminin tanımı, geminin kısımları-bileşenleri-donanımları, gemi çeşitleri, gemi ile ilgili teknik
bilgiler ve kavramlar, Liman tanımı, limanlarda kara ve deniz yapıları, liman alt-üst yapıları, Rıhtım,
iskele, mendirek, dalgakıran, apron, ambar, antrepo, usturmacalar, iskele babaları, anale, depolama
alanları, Liman çeşitleri, Liman konum seçimi kriterleri, yük elleçleme ekipmanları.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL107
Deniz İşletmeciliğine Giriş 1.Yarıyıl
3
0
3
4
Deniz işletmeciliği sınıflandırmaları, denizcilik politikaları, uluslararası deniz hukuku, deniz sigorta
hukuku, gemi brokerliği, gemi işletme yönetimi, liman işletme yönetimi, deniz turizmi, deniz
işletmeciliğinde finansal yönetim, deniz ulaştırması.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL109
Denizde Güvenlik
1.Yarıyıl
2
2
3
4
Genel güvenlik bilgileri, can kurtarma araçları, kişisel can kurtarma araçları ve kullanımları, denizde
canlı kalabilme, gemiyi terk talimleri, can kurtarma araçlarının denize indirilmesi, can kurtarma
aracında bulunan ekipmanlar, gemide yangınla mücadele, denizde ilk yardım, kazazedenin nakli,
personel emniyeti ve insan ilişkileri, can kurtarma işaretleri, mors alfabesi.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL111
Deniz Turizmi
1.Yarıyıl
2
0
2
2
Deniz turizmi bileşenleri, kruvaziyer turizmi, marinacılık, yatçılık, su altı ve su üstü su sporları, günü
birlik geziler ve feribotçuluk, sualtı dalış turizmi, sualtı arkeolojisi, kıyı turizmi, sahil ve plajlar Mavi
Yolculuk, Dalgıçlık, doğal ve yapay resifler, Deniz turizm yönetmeliği.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL113
Genel Muhasebe
1.Yarıyıl
3
0
3
3
Muhasebenin tanımı, genel kabul görmüş kavramlar ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali
tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli, işleyişi ve kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi, genel hesap
planı, hesap planı kodlama yöntemleri, tek düzen muhasebe sistemleri, Türkiye’de tek düzen
muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa
vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynak hesapları ile sonuç hesaplarının
ve alt (tali) hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiye ve büyük defter hesaplarına kayıt yöntemleri
2
2.YARIYIL ( BAHAR )
Dersin
Kodu
TUR182
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Türk Dili II
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin
unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe,
tutanak, mektup ve çeşitleri. Bilimsel yazıların hesaplanmasında uyulacak esaslar.
Dersin
Kodu
AİT182
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Atatürk İlke ve İnkılap
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Tarihi II
1920 Yılının Siyasi Olayları, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük
Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı, Türk İnkılabı, , Atatürk İlkeleri.
Dersin
Kodu
YDL186
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Yabancı Dil II
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Simple Past Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form,Simple Future Tense, Positive
Form, Negative Form, Interrogative Form, Present Perfect Tense, Positive Form, Negative Form,
Interrogative Form,Revision of Tenses, Various Exercise, Time Expression With All Tenses,
Comparatives and Superlatives, Comparative Adjectives, Superlatives Adjectives, Modals,
Conjuctions, Both.....and, Sentence Structure, Word Order, How ToMake a Sentence, Various
Exercise, General Revision
Dersin
Kodu
EDL102
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Genel İşletme
2.Yarıyıl
3
0
3
3
Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin
sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi,
işletmenin kuruluş yeri seçimi, işletmelerin hukuki yapıları.
Dersin
Kodu
EDL104
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Lojistik
2.Yarıyıl
3
0
3
3
Yönetimi
Lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve arz ,sipariş yönetimi, tüketici hizmetleri,
koruyucu paketleme, materyal işleme, trafik yönetimi, taşımacılık modları, deniz taşımacılığı, taşıma
modu seçimi, stok yönetimi, dağıtım merkezleri ,depolama, lojistik maliyetleri, bilgi teknolojisi , dış
kaynak kullanımı ve üçüncü taraf lojistiği, uluslararası lojistik.
3
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR
KR
AKTS
Kodu
EDL106
Liman İşletmeciliği Yönetimi
2.Yarıyıl
3
0
3
3
Liman ve önemi, limanların fonksiyonları, limanlarda verilen hizmetler, liman tipleri, limanların
sınıflandırılması, terminal, limanlarda alt yapı ve üst yapı tesisleri, liman destek sistem ve tesisleri,
limanlar ile etkileşim içindeki kurum ve kuruluşlar, mikro dağıtım sistemi içinde liman işletmeciliği
ve yönetimi, limanlar ve lojistik yönetimi, liman işletmeciliğinde maliyet ve verimlilik, limanlarda
verimliliğin arttırılması ve kapasite analizleri, kuyruk teoremi ve bekleme kuyruğu modeli, liman
tarifeleri, liman maliyetlerinin gemi işletmeciliğine etkileri.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR
KR
AKTS
Kodu
EDL108
Temel Hukuk
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Hukuk hakkında genel bilgi vermek ve bu bilimin diğer toplumsal düzen kuralları ile
karşılaştırılmasını sağlamak. Hukuk ve toplumsal düzen, Hukukun kaynağı, Hukuk Kuralları ve
Normlar Hiyerarşisi, Pozitif Hukukun Bölümleri, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Türk Yargı Sistemi,
Yorumlama yöntemleri.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL110
Denizde Seyir ve Haberleşme
2.Yarıyıl
2
1
3
3
Seyir haritaları, koordinat mevki, nispi ve hakiki yön, kerteriz ve rota, mesafe ve sürat, manyetik ve
cayro pusulalar ve sapmaları, GPS cihazı, Fener ve şamandıralar, haberleşmenin önemi ve tanımlar, ,
radyo frekansları, Uluslararası işaret kodu, Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Haberleşme
Sistemi- GMDSS, yardım çağrısında bulunma ve alınan yardım çağrısına karşılık verme, alınan
yardım çağrılarını diğer istasyonlara iletme görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri, İngilizce Standart
Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP), INMARSAT.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL166
Staj*
2. Yarıyıl
0
0
0
8
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü)
endüstri stajını tamamlamalı. Staj, program tarafından kabul edilmelidir.
*Staj 30 iş günüdür.
2.YARIYIL ( BAHAR ) SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR KR
AKTS
Kodu
EDL112
İnsan Kaynakları Yönetimi
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, iş gören seçme ve yerleştirme
süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi, iş değerlemesi, ücret
sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması.
4
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR KR
AKTS
Kodu
EDL114
Hizmet Pazarlaması
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Hizmet pazarlaması kavramının tanımı, hizmet pazarlaması faaliyetleri, hizmet pazarlama sürecinin
elemanları, yeni ürün tasarımı, hizmet sektöründe arz ve talep yönetimi.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR KR
AKTS
Kodu
EDL116
Ulaştırma Hizmetleri
2.Yarıyıl
2
0
2
2
Ulaştırma ile ilgili temel kavramlar ve terimler, uluslararası Lojistik ve Ticarette Ulaştırmanın rolü,
ulaştırma modları ve özellikleri, ulaştırma modlarında taşıyıcı seçimi, Ulaştırma operatörleri, ulaştırma
altyapıları, ulaştırma araç ve ekipmanları, Ulaştırma planlaması ve ulaştırma işlemleri, intermodal
taşımacılık kavramları. Ulaştırma maliyetleri, ulaştırmada dokümantasyon. Ulaştırma da stratejik
gelişmeler, Ulaştırma politikaları ve sürdürülebilir ulaştırma.
3.YARIYIL ( GÜZ )
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR KR
AKTS
Kodu
EDL201
Pazarlama Yönetimi
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Pazarlama kavram ve yöntemleri, pazarlama karması, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi,
hedef pazar seçimi, konumlandırma.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL203
Tedarik Zinciri Yönetimi
3.Yarıyıl
2
2
3
4
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş, Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, Arz ve
Talep Planlaması, Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi, Taşıma ve
Lojistik Yönetimi, Şebeke Tasarımı, Operasyonel Konular, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi
Değerlendirme Teknikleri, Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi , Tedarikçi Sertifikasyon Program
Örnekleri, Tedarikçi Geliştirme Politikaları, Dağıtım Kanal Yönetimi, Tedarik Zinciri Koordinasyonu
ve Sözleşmeler, İşletme Kaynak Planlaması ( ERP) ve Optimizasyon,Tedarik Zincirinde Sanal
Entegrasyon.
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL205
Deniz Hukuku
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Devletlerin denizlerden yararlanmalarının kuralları. Uluslararası deniz hukukunun genel sorunları.
Uluslararası deniz hukukunu oluşturan uluslararası sözleşmeler, teamüller ve mahkeme kararları. İç
sular, karasuları, boğazlar, bitişik bölge suları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve açık deniz
alanları, takımada suları ve bunların hukuksal statüleri. Türkiye’nin deniz alanları. Türkiye’nin
komşularıyla olan deniz hukuku anlaşmazlıkları.
5
Dersin
Kodu
EDL207
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Yük İşlemleri ve Gemi
3.Yarıyıl
2
2
3
4
Stabilitesi
Gemilerin boyutları, tonajları, kuvvetler, momentler, Yüzme kanunları. Stabilite ve temel denge
hesaplama ilkeleri, KG-KM-GM değerleri ve hesaplamaları, Trim, draft ,Enine denge ve meyil
prensipleri. Boyuna denge ve trim prensipleri, Yük taşıma prensipleri, yük taşıma kapasitesi, Ambar
kapasiteleri, havalandırma. Yüklerin bağlanması ve istif tahtası kullanılması, ana yük katagorileri,
Dökme yükler, konteynerler, genel yükler, özel yükler, İstifleme ilkeleri, yük çeşidine göre elleçleme
ve istifleme ekipmanları, yükleme planı ve prensipleri, yükteki yasarlar ve tanzimleri
Dersin
Kodu
EDL209
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Mesleki Yabancı Dil I
3.Yarıyıl
2
0
2
2
Öğrencilerin iş hayatında kullanabilecekleri Denizcilik ve Limancılık üzerine mesleki İngilizce bilgisi
3.YARIYIL ( GÜZ ) MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE PR KR
AKTS
Kodu
EDL211
Girişimcilik
3.Yarıyıl
2
2
3
3
Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri ve Fonksiyonları,
Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları, İş fikri geliştirme,
İş planı hazırlama
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL213
Deniz Meteorolojisi
3.Yarıyıl
2
0
2
2
Genel meteorolojinin ve deniz meteorolojisinin tanımları, meteorolojinin elemanları, sıcaklık kavramı
ve sıcaklığın ölçülmesi, buharlaşma, yoğunlaşma, nem, bulutlar, bulutların genel yapısı ve bulutların
sınıflandırılması, basınç sistemleri, yağışlar, atmosferik dolaşım ve küresel rüzgar sistemi, okyanus ve
deniz kavramı, denizaltı topografyası, denizaltı yüzey şekilleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal
özellikleri, dalgalar, akıntılar, gelgit, fronts, sinoptik harita analizi, hava tahmini, gözlem ve analiz
kodları,ulusal ve uluslararası hava istasyonları
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Kodu
EDL215
İletişim
3.Yarıyıl
2
0
2
2
İletişim kavramı ve iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz İletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi
ve örgüt içi iletişim kitle iletişimi çevrimiçi iletişim, uluslararası ve kültürlerarası iletişim.
6
Dersin
Kodu
EDL217
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Lojistik Bilgi
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Sistemleri
Temel kavramlar, lojistik kavramı, sistem kavramı, Lojistik hizmet üreten işletmelerde bilgi
teknolojileri, lojistik bilgi teknolojileri, kamuda bilgi teknolojileri, elektronik devlet.
Dersin
Kodu
EDL219
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Dış Ticaret
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Dış ticaret işlemleri ve önemi, uluslar arası ticaret alanında karşılaşılan yasal, idari ve teknik sorunlar.
İhracat politikası, ithalat politikası, Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Bir Dış Ticaret
Sözleşmesinin Analizi, İhracat ve İthalat kavramları ve çeşitleri, Dış ticarette kullanılan belgeler;
Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri ve Diğer Sevk
Belgeleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri,
Akreditifin Genel Özellikleri ,Kullanımının sağladığı Faydalar, Akreditif Türleri , Poliçe Kabulü,
Ödemeler, Finansman Aracı Olarak Akreditifler.
Dersin
Kodu
EDL221
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Gümrük Mevzuatı
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Gümrük Mevzuatı, genel gümrük bilgileri, tanımlar, tarifler, mükellefiyetler, istisnalar, muafiyetler,
gümrüklerin sınıflandırılması, gümrük hattı ve gümrük bölgesi, serbestlik, kısıtlamalar ve yasaklar,
misilleme, damping, Gümrük Rejimleri, Sundurma Rejimi, Antrepo Rejimi, Çıkış Rejimi, Giriş
Rejimi, Konşimento, Transit Rejimi, Aktarma Rejimi, Geçici Kabul ve Geçici Muafiyet Rejimi
Dersin
Kodu
EDL223
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Marka Yönetimi
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Marka ve marka yönetimi , pazar analizi, bölümleme, konumlandırma, marka kimliği ve kişiliği,
marka mimarisi, marka yönetimi.
Dersin
Kodu
EDL225
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Limanlar ve Terminaller
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Liman ve terminal tanımları. Liman, terminal çeşitleri ve sınıflandırılması. Limanlarda verilen
hizmetler. Limanlarda kara ve deniz yapıları, görevleri. Liman kara ve demiryolu tesisleri. Konteyner,
dökme yük, sıvı yük ve diğer limanların yapısı, çalışma sistemleri ve kullanılan yükleme/boşaltma
araçları. Limanlarda ve terminallerde yükleme/boşaltma araçlarının verimi ve hesaplanması.
Limanlardaki araçların kapasite ve sayılarının optimizasyonu. Limanlarda gemilere ait servis süreleri
hesaplanması. Uygun rıhtım sayısı yükleme boşaltma işlemleri ve verimlilik hesaplamaları,
ambarlama ve istifleme işlemleri. Limanlarda performans kriterleri.
7
Dersin
Kodu
EDL227
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Deniz Yolcu Turizmi
3.Yarıyıl
2
0
2
2
Kruvaziyer turizmi, kruvaziyer gemileri, yolcu gemisi limanları, deniz yolcu taşımacılığının tarihsel
seyri, bugünü ve yarını, Mavi yolculuk, dünyada ve Türkiye’de deniz yolcu taşımacılığı, deniz yolcu
taşımacılığı ve kültür turizmine katkısı
Dersin
Kodu
EDL229
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Denizcilik Ekonomisi
3.Yarıyıl
3
0
3
3
Denizcilik sektöründe arz ve talep, rekabet piyasası, denizcilik sektöründe fiyat ve para piyasası,
Enflasyon, Devalüasyon, Milli gelir, patent, piyasalarda kar zarar durumları, mesleki etik.
PROGRAMI YANSITAN DİĞER PROGRAMLARA YÖNELİK ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERSLER
Dersin
Kodu
SSP900
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Sosyal Sorumluluk Projesi
3.Yarıyıl
2
2
3
3
Sosyal sorumluluk amacı ve önemi, sosyal sorumluluk çevresel önemi, sosyal sorumluluk ve etik,
sosyal sorumluluk ve pazarlama ilişkisi, sosyal sorumluluk kampanyaları, proje ve sorumluluk.
4.YARIYIL ( BAHAR )
Dersin
Kodu
EDL 202
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Deniz Acenteciliği
4.Yarıyıl
2
2
3
4
Gemi Acentesi, Acentelik Kavramları, Görev ve Sorumluluklar, Gemi Acente İşletmesi, Acente ve
Armatör İlişkisi, Acente ve Resmi Makamlar İlişkisi, Konteyner Taşımacılığı Acenteleri ve Başlıca
Departmanları: Pazarlama ve Satış Departmanı, Gemi Acente İş ve İşlemleri, Deniz Acentesi ve
Liman İlişkileri, Liman, Gemi Güvenliği ve Gemi Denetimleri, Deniz Acente İşletmeciliğinde Güncel
Gelişmeler
Dersin
Kodu
EDL204
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Gemi Kiralama ve Brokerlik
4.Yarıyıl
2
2
3
4
Gemi kiralama, Gemi kiralamada tarafların sorumlulukları,gemi kiralama şekilleri , gemi kiralama
prosedürü,GENCON Charter Party genel terimlerinin kısaltmaları, Gemi ve yük brokerliklerinde
çalışma ve davranış biçimleri, Bir Dökme yük gemisinin GENCON C/P deki maddelerinin anlamları
ve içerikleri, Süreli gemi kiralamanın özellikleri , Süreli gemi kiralama sözleşmesi NYPE C/P
terimlerinin kısaltmaları, Gemi alım satım formu SALEFORM 9, kira ve navlun hesaplama şekilleri,
sefer maliyeti hesaplama, demoraj ve dispeç.
8
Dersin
Dersin Adı
Yarıyılı TE PR KR AKTS
Kodu
EDL206
Gemi ve Filo Yönetimi
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Filo yönetiminde temel kavramlar, filo yönetimi genel yapısı, iş süreçleri, filo bölümünün temel yapı
taşları, filo yöneticisinin görev ve sorumlulukları, depo bölümü, filo yönetimi bilgi sistemleri, sefer
yönetimi
Dersin
Kodu
EDL208
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Uluslararası Pazarlama Yönetimi
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Uluslararası Pazarlama kavram ve yöntemleri, uluslararası pazarlama uygulanması, uluslararası
pazarlamanın geliştirme süreci , uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazar bölümlendirmesi,
uluslararası hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlamada konumlandırma, uluslararası pazar
karmasının belirlenmesi.
Dersin
Kodu
EDL210
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Mesleki Yabancı Dil II
4.Yarıyıl
2
0
2
2
Gemi Bilgileri , Gemi Kayıtları ve Denizcilik Gemi Bakım, Tutum ,Onarım,Sörvey ve iş alanlarıyla
ilgili ingilizce kelime çalışmaları.
4.YARIYIL ( BAHAR ) MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Kodu
EDL212
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Konteynır Sistemleri ve İşletmeciliği
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Konteynerizasyon, yüklerin birimleştirilmesi. Konteynerlerdeki bazı özel kısaltmalar, Konteyner
yapısı ve elemanları. Yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteyner çeşitleri, özel yükler için
konteynerler, Yüklerin konteynerlere istiflenmesi, Konteynerlerin gemiye istiflenmesi ( lashing,
unlashing işlemleri ), Konteyner hasarları, Konteyner elleçleme ekipmanları, Konteyner
taşımacılığında kullanılan belgeler. Konteyner gemileri. Konteyner limanları ve yönetimi.
Dersin
Kodu
EDL214
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Deniz Sigortacılığı
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Deniz Sigortacılığına giriş, tekne ve makine kavramları, kargo sigortaları, savaş ve saldırı sigortaları,
navlun sigortaları, gemi inşa sigortaları, yat sigortaları, poliçeler ve poliçe tipleri.
9
Dersin
Kodu
EDL216
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Denizler Coğrafyası
4.Yarıyıl
2
0
2
2
Dünya’da ve Türkiye’de okyanuslar ve denizler, Denizler ve Limanlar, Dünya deniz yolları, Deniz
ticaret yolları, Denizcilik sektöründe coğrafi yapılanma
Dersin
Kodu
EDL218
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Toplam Kalite Yönetimi
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri,
kalite kültürü, kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite
Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000, ISO
14000, ISO 27000, OHSAS 18000, SA:8000 Standartları
Dersin
Kodu
EDL220
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Vardiya Standartları
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Temel kavramlar, vardiya sistemi, köprü üstü vardiya timi yönetimi, uluslararası denizde çatışmayı
önleme, Gemi Kaptanı daimi emirlerinin kapsam ve içeriği, Vardiya Zabitinin görev ve
sorumlulukları, Seyir planlaması ve köprü üstü hazırlığı.
Dersin
Kodu
EDL222
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) hakkında genel bilgiler ve yapısı. Denizde Can Güvenliği
Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (SOLAS – 74), Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 1972 (COLREG 72), Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi LOAD Lines 1966 , Denizde Arama Kurtarma
Uluslararası Sözleşmesi, 1979 (SAR - 79) , Uydular Aracılığıyla Deniz Haberleşmesi Örgütü
Uluslararası Sözleşmesi (1979) (INMARSAT - 79), Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası
Sözleşmesi 1969 (TONNAGE - 69), Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma
Standartları Uluslararası Sözleşmesi, 1978 (STCW - 78), Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 1973 ve 1978 Protokolü (MARPOL 73/78), Petrol Kirliliğine
Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliğine Dair Uluslararası Sözleşme, 1990 (OPRC - 1990),
Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi, 1989 (SALVAGE - 1989), Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın
Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme, 1992 (CLC - 92), Petrol Kirliliği Zararının
Tazmini İçin Uluslar arası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme, 1992 (FUND - 1992)
10
Dersin
Kodu
EDL224
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Tehlikeli Yük Taşımacılığı
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Tehlikeli yük çeşitleri, tehlikeli yük sınıfları ve özellikleri, Tehlikeli yüklerin taşınması ve
boşaltılması, Tehlikeli atıklar, tehlikeli yük taşıyan araçların özellikleri ve gerekli belgeler, kaza ve
yazılı talimatlar, ,tankerler.
Dersin
Kodu
EDL226
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Tersane İşletmeciliği
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Tersanelerdeki iş tanımları, Tersanelerde Üretim yöntemleri, Yer seçimi, kapasite yönetimi,
yerleştirme düzeni, Bakım yönetimi, Tersanelerde yönetim ve organizasyon, Talep tahminleri, stok
yönetimi, kontrol tabloları ve şemaları, Tersanelerde Üretim planlaması ve kontrolünde kullanılan
çizelgeler, proje planlaması.
Dersin
Kodu
EDL228
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Meslek Etiği
4.Yarıyıl
2
0
2
2
Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakı kavramı, Meslek etiğini incelemek,
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
Dersin
Kodu
EDL230
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Stratejik Yönetim
4.Yarıyıl
3
0
3
3
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, kurumsal strateji, rekabet stratejileri, stratejik teknikler,
stratejik değerleme ve kontrol, yönetsel etik.
PROGRAMI YANSITAN DİĞER PROGRAMLARA YÖNELİK ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERSLER
Dersin
Kodu
EDL902
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği
4.Yarıyıl
2
2
3
3
İş Güvenliğinin Tanımı, önemi, amacı. İşçi Sağlığı Tüm Takım Tezgâhları ile İlgili Ortak Güvenlik
Önlemleri, Genel Güvenlik, Koruyucu Araçlar Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar Sıhhi
Tesisatlar Elektrik Tesisatları Isıtma ve Havalandırma Tesisatları Meslek hastalıkları Kaza ve
yaralanma Yangın Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler İş
güvenliği mevzuatı.
11
Dersin
Kodu
EDL904
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Web İçerik Yönetim Sistemleri
4.Yarıyıl
2
2
3
3
Joomla, wordpress gibi web tabanlı içerik yönetim sistemleri hakkında bilgi, içerik yönetim sisteminin
kurulumu, veri tabanı oluşturularak bir sunucuya aktarılması, site yönetimi, içerik yönetimi, bileşen
yönetimi, eklenti yönetimi, araçların yönetimi
Dersin
Kodu
EDL906
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Dosyalama ve Arşivleme
4.Yarıyıl
2
2
3
3
Temel Bilgiler,Dosyalama sistemi,Belgeler,Belge Akışını Sağlamak, Arşivleme Sistemi.
Dersin
Kodu
EDL908
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
E-Ticaret ve Uygulamaları
4.Yarıyıl
2
2
3
3
Dijital dünya, E-ticaretin tanıtımı, Network ve kişisel online kullanımı, Web işletme modelleri,
Müşteri desteği ve online kalite, Elektronik ortamda yeni ürün geliştirme, Elektronik ortamda
fiyatlandırma, E-ticarette planlama ve internet
Dersin
Kodu
EDL910
Dersin Adı
Yarıyılı
TE
PR
KR
AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
4.Yarıyıl
2
2
3
3
Bilim, bilim sınıflamaları, bilimin nitelikleri, bilimsel yöntemin aşamaları, bilimsel araştırma türleri,
bilimsel bir araştırmanın nitelikleri. Bilimsel araştırmada problem ve problem seçiminde dikkate
alınacak ölçütler. Bilimsel bir araştırmada amaç, önem, Bilimsel araştırmada yöntem, Araştırma
modelleri: Tarama ve deneme modelli araştırmalar. Veriler ve veri toplama yolları: Veri toplama
araçlarında (testlerde) geçerlik güvenirlik. Yabancı testlerin uyarlanması çalışmaları. Belgesel Tarama
(doküman inceleme/içerik analizi),Anket, Tutum ve tutum ölçekleri (Likert Tutum Ölçeği), Gözlem,
Görüşme, Bilimsel araştırmada etik kurallar, Türkiye'de bilimsel araştırma faaliyetleri ve üniversiteler.
12
Download

Mart 2015 Göz Hastalıkları Çalışma Listesi