Rehabilitační stacionář
Výroční zpráva o činnosti zařízení
2013
1
Motto:
„ Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a
milován takový, jaký je.''
Sestra Michele Pascale Duriezová
1
Základní údaje o zařízení
Rehabilitační stacionář je s účinností ke dni 1. lednu 2002 organizační složkou Statutárního
města Zlína na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. XXIX/21Z/2001 ze dne 30. 8.
2001 přijatým podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a
v souladu s ustanovením § 24 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, a ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, vše ve znění platném k 30. 8. 2001.
2
Náplň a cíl organizační složky
Předmětem činnosti stacionáře je poskytování péče ošetřovatelské, rehabilitační, poradenské,
preventivní a výchovně vzdělávací dětem do 16 let:
1. s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením,
2. s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči
s výrazným rehabilitačním zaměřením,
3. se smyslovým postižením,
4. s poruchou autistického spektra,
5. sociálně či jiným způsobem znevýhodněným nebo
6. obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání
Rehabilitační stacionář poskytuje nebo zajišťuje poradenskou činnost rodičům či jiným
zákonným zástupcům dětí do 16 let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje, sebeobsluhy
a dalších souvisejících dovedností dětí.
Stacionář je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace, který podporuje
vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Péče je strukturovaná tak, aby byly
2
podporovány zachovalé schopnosti dítěte (komunikační a pohybové). Předpokladem je práce
s autobiografií (individualitou) dítěte a integrace jeho rodičů do ošetřovatelského a
pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci
vnímání tělesného schématu (somatickou stimulaci), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilněhaptickou (hmatovou), chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou (čichovou) stimulaci.
Zařízení poskytuje dětem komplexní péči, která zahrnuje péči ošetřovatelskou, rehabilitační a
speciálně pedagogickou. Tato péče je realizována ve spolupráci s odbornými lékaři, pracovišti
rané péče a speciálně pedagogickými centry. Úzce spolupracujeme s dětskou neuroložkou
MUDr. Švehlákovou. Humanitárním sdružením Handicap Zlín zajišťuje na základě
objednávky rodiči dopravu dětí do stacionáře, školy a domova.
Preferujeme individuální přístup vzhledem k speciálním potřebám jednotlivých dětí.
Jsme schopni přijmout dítě se všemi stupni mentální retardace a přidruženým smyslovým i
tělesným postižením. Podmínkou je, že dítě musí být schopno pobývat v kolektivu.
Nezvládneme přijmout dítě s psychiatrickou diagnózou.
Zařízení nabízí odlehčovací péči pro rodiny dětí s postižením do 16tého roku věku
v odpoledních a nočních hodinách v režimu pondělí až pátek. Těmto dětem není poskytována
péče rehabilitační a individuální výchovně – vzdělávací. Během letních prázdnin lze tento
režim využít jen při nenaplnění kapacity zařízení, a to po předešlé domluvě s vedoucí
zařízení. Je brán zřetel na možnosti zařízení dítě zvládnout (fyzická náročnost na péči a
bezpečnost dítěte).
Dbáme na dodržování zásad přirozené péče o zdraví dětí. Při přípravě stravy upřednostňujeme
čerstvé potraviny. Dětem je podávána snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina a večeře.
Pitný režim je dodržován po celý den. Strava je připravována s ohledem na věk dítěte. Ze
zdravotních důvodů je dětem připravována strava dietní. U dětí živených enterálně (PEG,
nazogastrická sonda, žaludeční sonda) se příprava stravy řeší individuálně. Vzhledem ke
specifickým potížím dětí (např. poruchy polykání) je konečná konzistence pokrmů řešena také
jednotlivě pro každé dítě.
3
3
Přehled pracovníků zařízení
Vedoucí:
Bc. Romana Sagnerová, dětská sestra, odborný zástupce
nestátního zdravotnického zařízení pro obor všeobecná
sestra
Registrované sestry:
Mrázková Marcela, všeobecná sestra
Konečná Helena, dětská sestra
Katrušáková Gabriela, dětská sestra, muzikoterapeutka
Paseková Hana, všeobecná sestra, porodní asistentka
Smělíková Miroslava, všeobecná sestra
Žáčková Světlana, všeobecná sestra
Fyzioterapeuti:
Mgr. Strnadová Helena
Mgr. Králíková Dagmar, odborný zástupce nestátního
zdravotnického zařízení pro obor fyzioterapie
Ošetřovatelky:
Lukášová Jaroslava
Jančová Libuše
Pedagogové:
Bc. Špačková Markéta, speciální pedagog
Mgr. Ivana Nováková, speciální pedagog
Mgr. Horáková Hana, speciální pedagog
Další zaměstnanci:
Blahušová Blanka, administrativní pracovník
Hřebačková Ivana, kuchařka
Helešicová Jana, kuchařka
Čalová Alena, přímá obslužná péče
Plišťáková Ivana, přímá obslužná péče
Nádvorníková Jana, přímá obslužná péče
Valášková Lola, pradlena, přímá obslužná péče
Bernátek Václav, domovník
4
4
Údaje o využití stacionáře
V roce 2012 byla poskytnuta péče 34 dětem. Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý –
pondělí až pátek. Pobyt dítěte může mít několik variant. Rodiče mají možnost zvolit typ
pobytu podle individuálních potřeb. Zařízení má 2 oddělení – herny s ložnicemi, jídelničkou a
sociálním zázemím, 2 speciální třídy mateřské školky, logopedii, 2 pracovny rehabilitace.
Kapacita zařízení:
20 míst
Průměrné využití oddělení I
74,92%
Průměrné využití oddělení II
82,75%
Počet dětí k 31. 12. 2013:
27
Počet přijatých dětí:
9
Počet propuštěných dětí:
11
Počet ošetřovacích dnů:
6655
Počet dnů provozu bylo:
241
Výše školného a stravného
Výše paušálního poplatku - platnost od 1. 1. 2013
Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu rehabilitačním
stacionáři
násobek
životního Cena bez DPH
DPH 15 %
minima
Cena celkem včetně
DPH
do 2,4
1 800,02
269,93
2 070,00
nad 2,4
3 000,12
449,88
3 450,00
5
Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v
Rehabilitačním stacionáři
násobek
životního Cena bez DPH
DPH 15 %
minima
Cena celkem včetně
DPH
do 2,4
2 708,80
406,20
3 115,00
nad 2,4
3 908,85
586,15
4 495,00
Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně
násobek
životního Cena bez DPH
DPH 15 %
minima
Cena celkem včetně
DPH
do 2,4
1 600,06
239,94
1 840,00
nad 2,4
2 500,10
374,90
2 875,00
Paušální poplatek za umístění dítěte na omezený počet dnů v měsíci
Rehabilitační stacionář
dítě/den
240,- Kč
Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně
stanovené kapacity zařízení)
Rehabilitační stacionář
dítě/den
265,- Kč
Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku 10 – 16 let (v případě volné kapacity do
maximální stanovené kapacity zařízení)
Rehabilitační stacionář
dítě/odpoledne (14.00 – 19.00 hod.)
230,- Kč
Rehabilitační stacionář
dítě/odpoledne + noc (14.00 – 8.00 hod.)
300,- Kč
Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po
předložení dokladů o pobírání dávek státní sociální podpory.
Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení
rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi.
6
Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního
poplatku.
Výše poplatku za stravu
Výše poplatku za stravu je pro všechny děti stejná
Věk dítěte
snídaně
přesnídávka+oběd svačina
večeře
celkem
Do 3 let
11 Kč
26 Kč
9 Kč
17 Kč
63 Kč
3-6 let
11 Kč
27 Kč
9 Kč
19 Kč
66 Kč
6-10 let
12 Kč
32 Kč
9 Kč
21 Kč
74 Kč
10 – 16 let
13 Kč
35 Kč
12 Kč
26 Kč
86 Kč
5
Ošetřovatelská péče
Oddělení I
Pracovníci: Marcela Mrázková, Helena Konečná, Jaroslava Lukášová, Gabriela Katrušáková,
Ivana Plišťáková
V roce 2013 průběžně navštěvovalo I. oddělení 17 dětí. Zdravotní problémy dětí byly
následující: DMO, epilepsie, Patauův syndrom, Downův syndrom, Westův syndrom,
Edwardsův syndrom, CHARGE syndrom, aplazie neurohypofýzy, psychomotorická retardace,
oční a sluchové vady, centrální hypotonický syndrom, porucha polykání a řeči. Sestry
pečovaly o dvě děti s tracheostomií, s PEG (perkutánní endoskopická tracheostomie
k podávání stravy a tekutin) a jednu dívku s nazogastrickou sondou (sonda zaváděná nosem
k podávání stravy a tekutin). Všechny děti na prvním oddělení byly v sebeobsluze zcela
závislé na pomoci druhé osoby. Děti používaly speciální polohovací vozíky nebo židle.
Pravidelnou náplní každodenní práce s dětmi byla činnosti k všestrannému rozvoji. Sestry
zařazovaly pravidelné střídání činností dětí a relaxace. Věnovaly se výtvarným činnostem,
práci s hlínou i jiným modelovacím materiálem, zařazovaly hudební chvilky. S pomocí
metody Portage se věnovaly rozvoji rozumových schopností a maximálnímu rozvoji
sebeobslužných činností podle možností každého dítěte. Ke stimulaci byly používány
rozmanité vibrační hračky a pomůcky, využívána aromaterapie s použitím vonných olejů a
7
esencí. Ke hře s dětmi využívaly zvukové hračky a hmatové pomůcky, které si sami vyráběly.
Ošetřovatelská péče probíhala v konceptu bazální stimulace.
Dětská sestra Gabriela Katrušáková v prosinci 2011 ukončila třísemestrální studium Celostní
muzikoterapie Paedr. Lubomíra Holzera na filosofické fakultě UP Olomouc. Od školního
roku 2012/2013 si děti užívaly muzikoterapeutických chvilek, kdy seděly v kruhu, vnímaje a
poslouchaje vibrace, zvuky a hru na jednotlivé nástroje s přirozeným laděním. Zajímavé bylo
využívání zpěvu s netradičními hudebními nástroji (koncovky, althajské brumle, ústní harfu,
šamanský rámový buben, buben djembé, didgeridoo, tibetské mísy, zvonky, kartálky,
maracasy, dešťová hůl, a mnohé další nástroje). Od ledna 2013 se k muzikoterapeutickým
chvilkám zařadilo pravidelné skupinové bubnování na bubny djembé. Jednlo se o
čtyřicetiminutovou lekci jednou týdně. Bubnování obohacuje život člověka. Má také
blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění.
Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu.
Na podzim 2013 byl pořízen inhalační přístroj, který se hodně využíval k prevenci a
doléčování onemocnění dýchacích cest. K inhalaci se využívala minerální voda Vincentka a
voda s mořskou solí. Po inhalaci se prováděla masáž stimulující dýchání (jeden z prvků
bazální stimulace) a míčkování.
8
Celý pracovní tým se setkával 1 krát za měsíc u supervize, kde si předávaly informace o
jednotlivých dětech a řešilo se jak dále a lépe s dětmi pracovat. Péče o naše děti je hodně
specifická, proto se sestry snaží průběžně vzdělávat nejen samostudiem odborných knih a
časopisů, ale také účastní na kurzech a seminářích.
Na podzim jsme uskutečnili Den otevřených dveří, kdy měla široká odborná i laická veřejnost
možnost navštívit prostory Hanzelkovy vily a seznámit se s naší prací. Přivítali jsme tři velmi
milé návštěvy. Vedoucí odboru školství statutárního města Zlína, Mgr. Ivetu Žárskou, našeho
milého souseda pana Ing. Miroslava Zikmunda a MUDr. Miroslava Adámka, primátora města
Zlína.
9
II. oddělení
Pracovníci: Hana Paseková, Miroslava Smělíková, Světlana Žáčková, Libuše Jančová, Jana
Nádvorníková
V roce 2013 navštěvovalo druhé oddělení průběžně 20 dětí. Zdravotní problémy dětí byly
následující:
DMO,
porucha
autistického
spektra,
metabolická
porucha,
epilepsie,
kraniofaciální stigmatizace, psychomotorická retardace s vícečetnými vrozenými vadami,
endokrynopatie, Downův syndrom, centrální hypotonický syndrom, sluchová a zraková vada,
porucha polykání a řeči. Na druhém oddělení pečovaly sestry o děti zcela závislé na péči
druhé osoby, ale také o děti, které jsou do jisté míry v sebeobsluze samostatné, či potřebují
pouze dopomoc a dohled. Děti používaly speciální polohovací židle, vozíky, pohybový
léčebný přístroj motomed. Motomed slouží k udržování a zvyšování pohyblivosti svalů,
k trénování zbytků aktivity, zmírňuje následky nedostatku pohybu (prevence kontraktur,
zkracování šlach, podněcování krevního oběhu a metabolismu). Během celého roku se děti
ošetřovaly v konceptu bazální stimulace a využitím různých pomůcek. Od září měly děti
k dispozici inhalaci minerální vodou Vincentkou a roztokem mořské soli, ať už aktivní nebo
pasivní formou. Dále sestry pracovaly s aromaterapie, pomocí které se snažily pro děti
vytvořit zdravější prostředí a příjemnou atmosféru. U dětí, kde je to vhodné, zařazovaly
magnetoterapii. Vlastníme několik magnetoterapeutických setů, které je možné zapůjčit i
rodinám domů. Sestrám se velmi dařilo rozvíjet samostatnost u dětí při stolování, pět dětí se
v jídle úplně osamostatnilo. Také se sestrám dařilo upevňovat u dětí hygienické návyky při
vyprazdňování, což je pro budoucí život dětí velmi důležité. Kromě ošetřovatelské péče se
10
sestry věnovaly i péči výchovné, ať už samostatně nebo ve spolupráci se speciálními
pedagogy. Zařazovaly pro děti chvilky výtvarné, hudební, tělesné, pracovní a rozumové
výchovy. Celý pracovní tým se setkával u pravidelných supervizí, které sloužily k předávání
informací a zkušeností a kde se domlouvala společná strategie při dalším rozvoji každého
dítěte. Sestry se snažily být celoročním pomocníkem dětem i rodičům. Stacionář dvakrát
navštívily děti z 12. ZŠ Zlín s paní vychovatelkou Helenou Kožuchovou. Tento typ setkávání
je prospěšný pro obě skupiny dětí.
I druhé oddělení pečovalo o děti v konceptu bazální stimulace. Nejvíce byly využívány prvky
somatické stimulace – zklidňující masáž, povzbuzující stimulace, polohování hnízdo, masáž
stimulující dýchání. Zklidňující a povzbuzující somatická stimulace byla aplikována dle
potřeb dětí, a to buď v rámci celkové koupele, nebo formou krémování tělovým mlékem.
Masáž stimulující dýchání se aplikovala především u dětí z důvodů profylaxe onemocnění
dýchacích cest, masáž se kombinovala s inhalací a spádovou drenáží. Polohování je běžnou a
naprosto nezbytnou součástí péče. Z prvků vestibulární byly využívány všechny typy nabídek
- závěsné houpací vaky, míče, houpací křeslo, trampolína, vodní lůžko, zahradní houpačky.
Vibrační nabídky byly aplikovány ve formě manuálních vibračních nabídek a prostřednictvím
mechanických vibračních hraček, masážních přístrojů, vibrační podložky pod celé tělo,
vaničky pro masáž nohou, v perličkové vaně. Širokou nabídku vibračních nabídek obdržely
děti také v rámci muzikoterapie. Z nástavbových prvků byla využita auditivní, hmatová,
orální, optická a olfaktorická stimulace. U dětí s poruchou polykání byla zařazována
somatické stimulace obličeje, bodová orofaciální stimulace obličeje a orální stimulace. Při
krmení dětí byly aplikovány prvky asistovaného krmení. Personál integroval do péče rodiče
dětí a pracoval se senzobiografií dětí. Reakce rodičů na koncept byly pouze kladné.
11
6
Fyzioterapie – Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková
Ve fyzioterapii byl v roce 2013 zaznamenán nárůst počtu dětí, které individuálně pracovaly
v týmu společně se dvěma odborníky (nejčastěji fyzioterapeutka-speciální pedagožka, méně
často fyzioterapeutka-fyzioterapeutka). Tato varianta spolupráce se osvědčila jako velice
efektivní z hlediska maximálního vtažení a zapojení dítěte do hry či učení se novým
dovednostem významným pro budoucí život dítěte ve společnosti. Dále se zkoušely varianty
participace malé skupiny dětí (2-3) na společné činnosti v rámci fyzioterapeutické,
canisterapeutické jednotky nebo v rámci pobytu ve snoezelenu či během hydroterapie v
perličkové/ vířivé vaně. V roce 2013 jsme se také zaměřili na vertikalizaci dětí s těžkým
postižením, ze které profituje jejich fyzická i mentální složka jejich osobnosti. U jednoho
chlapce s dyskinetickou formou DMO jsme zahájili terapii v trupové lykrové ortéze
v kombinaci s extenčními loketními ortézami. Se zmíněnými kompenzačními pomůckami
12
chlapec mnohem lépe zvládá vertikální polohy jako je sed, šikmý sed, sed na patách, poloha
na čtyřech.
Na první čtvrtletí roku 2013 byly naplánovány 4 semináře s tématikou zaměřenou na
orofaciální oblast u dětí s kombinovaným postižením. Obsahem prvního semináře (1/ 2013)
byla Anatomie a kineziologie orofaciálního komplexu, Mechanismus fyziologického sání,
žvýkání a polykání, Typický senzomotorický vývoj dítěte. Druhý seminář (2/ 2013) pojednával
o Orofaciálních dysfunkcích u dětí s těžkým postižením. V obou seminářích se jednalo se o
teoretické a praktické poznatky, jichž nabyla fyzioterapeutka Helena Strnadová studiem na
VŠ, samostudiem odborné literatury, účastí na kurzu Bobath konceptu v Ostravě (2012) a
praxí v Rehabilitačním stacionáři Zlín. Pozvání na třetí seminář (3/ 2013) přijala klinická
logopedka (Bobath terapeutka) PhDr. Bunová Barbara, PhD. ze Slovenska, která si
přichystala přednášku na téma Algoritmus diagnostiky a terapie dysfagie. Čtvrtý plánovaný
seminář (4/2013) se neuskutečnil. Všechny semináře byly primárně určeny realizačnímu týmu
pracovníků Rehabilitačního stacionáře, třetí byl otevřen zájmu široké veřejnosti z řad rodičů a
jiných odborníků.
Během první poloviny roku 2013 absolvovaly fyzioterapeutky kurz kineziotejpingu (MTC
koncept), vedeného fyzioterapeutkou Mgr. Lucií Krestovou: Helena Strnadová dvou
víkendový (4 a 5/ 2013) kurz v Žilině, Dagmar Králíková víkendový (6/ 2013) kurz
v Trutnově. Bezprostředně po dokončení kurzu začaly obě fyzioterapeutky uplatňovat
kineziotejpování v praxi u dětí v Rehabilitačním stacionáři Zlín. Největší efekt pozorovaly při
aplikaci kineziotejpů na podporu střevní peristaltiky a dýchání.
Na konci roku 2013 se Helena Strnadová zúčastnila 2 sobotních ergoterapeutických seminářů
v Integračním centru Zahrada v Praze, které organizovala ergoterapeutka Mgr. Veronika
Vítová (OSVČ): Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním (10/2013) a Hra,
hraní a tvoření u dětí se zdravotním znevýhodněním (11/2013). Informace z prvního semináře
byly předány formou hodinového „sezení“ kolektivu zaměstnanců Rehabilitačního stacionáře.
V roce 2013 se nám podařilo získat další pomůcky k individuální fyzioterapii dětí.
Z finančního příspěvku Konta Bariéry jsme nakoupili dva rehabilitační klíny a Bobath válec
(průměr 35 cm) od pana Milana Dluhoše z ostravského čalounictví, další dva jsme od něho
obdrželi darem. Dále jsme nakoupili pomůcky pro příjem jídla a tekutin od firmy Meyra (2x
kalíšek s nálevkou, 2x ergonomická lžíce zakřivená, 1x lžíce a 1x lžička s dlouhou rukojetí
uzpůsobená pro pomoc při krmení jinou osobou) a firmy DMA (2x vyvýšený okraj na talíř, 5x
13
hrnek s výřezem pro nos, 2x lžička ergonomická nastavitelná). Pomůcky slouží k nácviku
stereotypu příjmu potravy a tekutin, případně dosažení maximálně možné soběstačnosti
daného dítěte během jídla. Z ostravského stacionáře nám byly věnovány další tři repasované
vertikalizační stojany. V roce 2013 obdržely dvě děti parapodia na lékařský předpis (1ks od
firmy OttoBock, 1ks od firmy Ortho D. I. D.). Pracovna fyzioterapeuta (místnost č. 39) byla
ke konci roku 2013 vybavena závěsným systémem sloužícím k přesunům těžších dětí
z vozíku na rehabilitační stůl, do vany a zpět. Cílem montáže tohoto zařízení byla
ergonomizace práce osob, které manipulují s dětskými klienty v rámci jejich koupání ve vaně.
Fyzioterapeutky pokračují ve spolupráci s ortotickou firmou paní Nyklové pro její
spolehlivost, vstřícnost a ochotu časově vyhovět klientům a jejich rodičům. Zefektivnila se
spolupráce s firmou DZO Zlín a to tak, že fyzioterapeutky dojíždějí spolu s rodiči konzultovat
požadované úpravy ortopedické obuvi jejich dětí přímo do výrobny této firmy. Zcela nově byl
navázán kontakt z firmou Proteor v Olomouci, která jako jedna z několika málo firem v ČR
zprostředkovává konzultace a výrobu trupových lykrových ortéz. Dále jsme se zkontaktovali
z firmou Ortho D. I. D., specializující se mimo jiné také na výrobu vertikalizačních stojanů,
které jsou klientům zhotovovány přímo na míru.
14
7
Logopedická péče – Mgr. Hana Horáková
Logopedická péče byla v roce 2013 poskytována průměrně 21 dětem. V průběhu roku se
počet dětí měnil, a to kvůli jejich odchodům do jiných zařízení či nástupům k povinné školní
docházce. Diagnózy dětí byly převážně kombinovaná postižení se symptomatickou poruchou
řeči (DMO, zrakové vady, mentální retardace, autismus), vývojovou dysfázií, dyslalií,
opožděným vývojem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro žáky detašované
třídy ZŠP A ZŠS jsou logopedické aktivity pouze občasné, nejčastěji ve formě konzultační.
Děti rády pracují před logopedickým zrcadlem. V zrcadle mají možnost kontrolovat svá
mluvidla a dostávat zpětnou vazbu o svém snažení. Vždy začínáme cviky motoriky úst a
jazyka, uvolňovacími cviky, zařazujeme dechová a fonační cvičení. Oblíbený je bublifuk a
foukací flétnička. K vyvozování hlásek slouží kartičky zvukomalebných slov. Jednotlivá
slova hledáme pomocí logopedických kostek. Cvičíme sluchovou diferenciaci, rozvíjíme
fonematický sluch.
U dětí jsou oblíbená rytmická cvičení či říkadla s doprovodným
pohybem.
Pro převážnou většinu našich dětí je vhodné hledat způsob dorozumívání pomocí alternativní
či augmentativní komunikace. Řeč doprovázíme jednoduchými gesty Znaku do řeči, režim
dne je tvořen obrázkovým či předmětovým způsobem, deníky dětí se skládají z fotek a
obrázků. Využíván je také výměnný obrázkový komunikační systém VOKS. Velmi oblíbené
jsou fotografie ze života dětí. Stále častěji tvoříme společně s rodiči fotoalba či zážitkové
deníky.
iPad v logopedické péči
V roce 2013 se nám podařilo získat iPad a zařadit jej do logopedické výuky. Pomůcka iPad je
investice do jedinečné technologie sloužící pro komunikaci a rozvoj rozumových schopností
klientů stacionáře. Při práci s dětmi s kombinovaným postižením je komunikační pomůcka
typu iPad dnes již nezbytným doplňkem výchovně-vzdělávacího působení.
IPad se stal pro naše děti velkým motivačním prvkem. Pomocí vhodných aplikací se učíme
poznávat zvířátka, rozvíjet slovní zásobu, hledat stejné a rozdílné obrázky, ovládat příběh
odehrávající se na obrazovce. IPad využíváme také při zrakové stimulaci.
Výhody iPadu při stimulaci dítěte:
-
jednoduché ovládání přímo pomocí ruky – jedním prstem
15
-
jednoduchá manipulace – přenositelnost zařízení a uplatnitelnost ve všech polohách i
prostředích
-
na rozdíl od některých typů alternativní a augmentativní komunikace, u kterých je
nutná specifická metodika a postup (a kterou často ovládá jen nejbližší okolí osoby
s postižením), je komunikace přes iPad bez problémů srozumitelná i širší veřejnosti
(např. v obchodě, na úřadě, u lékaře,…)
-
děti k dorozumívání s okolím nepotřebují facilitátora (prostředníka, který „překládá“
intaktnímu okolí), místo něj využívají osobní komunikační tabulku, sestavenou dle
individuálních potřeb
-
v logopedii usnadňuje iPad rozvoj slovní zásoby díky možnosti rychlé aktualizace
vlastních fotografií, obrázků a piktogramů
-
nespornou výhodou je podpora komunikačních aplikací hlasovým výstupem (za dítě,
které neovládá mluvenou řeč, tak může „promluvit“ nahraný hlas blízké osoby)
-
zapamatování různých událostí, které dítě prožilo, a zdokumentování aktivit během
týdne (doma i ve škole) umožňuje tvorba fotoalb a zážitkového deníku, jako dalšího
významného komunikačního námětu
-
prostřednictvím aplikací dochází také k rozvoji sluchového vnímání (nácvik
naslouchání, tříbení sluchové paměti, hry se zvuky a tóny) jako jednoho ze základních
aspektů pro nácvik čtení a psaní
-
v neposlední řadě přispívá ovládání iPadu k rozvoji grafomotoriky – důležité je
soustředit se na zacílení pohybu
16
Využití videa v logopedické péči a při nácviku hry (nejen u dětí s PAS)
V roce 2013 jsme se zúčastnily školení k nácviku hry a komunikace dětí pomocí videa a
komunikačních deníků. Hra a trávení volného času jsou u dětí s postižením nápadně odlišné
od vrstevníků. Hra je ovlivněna narušenou představivostí a problémy s nápodobou a fantazií.
Důsledkem toho je, že si děti hrají mnohdy odlišně, často nefunkčně a stereotypně. Hračky
využívají neobvyklým způsobem, například je stále dokola roztáčejí, stereotypně je pozorují
z určitého úhlu, řadí je do řad, seskupují je podle určitého klíče apod. Dalším důvodem jejich
časté bezúčelné hry je pocit bezpečí a jistoty, kterou jim tato manipulace dává.
Principem je, natočit postup hry, nebo manipulaci s hračkou na video (lze využít fotoaparát,
kameru či mobilní telefon). Klip se natáčí jakoby z pohledu dítěte (tedy jen hračku a ruce,
které si s ním hrají). Sekvence činnosti by neměly být příliš dlouhé, cca 2 – 3 minuty. Videa je
dobré doprovázet zvuky (ťukat kostkami), hlasem (napodobovat hlasem př. zvuk auta). Hru
doprovázet jednoduchými větami typu „Auto jede do garáže – „brm brm“). Lze natočit
scénáře různého charakteru, ty se pak dětem mohou pouštět opakovaně. Pro nácvik hry
pomocí videa se využívají totožné hračky jako na videozáznamu. V činnosti zachycené na
videu se dítě snáze orientuje a nápodoba hry je pro něho snazší. Nácvik probíhá tak, že dítě
sleduje natočení scénář hry, před sebou má autentické předměty a manipulaci s nimi může
přesně imitovat. Dítě se podívá na jeden scénář. Podruhé se scénář zastavuje a činnost
děláme s dítětem. Dále dítě necháme, ať to zkouší, pokud bude chtít. Frekvence pouštění
scénářů je individuální.
17
Náměty scénářů her: krmení panenky, krmení plyšových zvířat, stavění silnice pro auta,
stavění hangáru pro letadlo, stavění ohrádky pro zvířata, stavění věže z kostek, koleje a vláček
apod.
Nácvik hry pomocí videa se zatím prováděl u 4 dětí. Podmínkou je, že hra musí vždy
zohlednit vývojovou úroveň dítěte a jeho zájmy.
8
Třída MŠ – Bc. Markéta Špačková
V roce 2013 navštěvovalo třídu předškolního vzdělávání 11 dětí ve věku 3 – 9 let. V srpnu u
dvou chlapců došlo k ukončení formy „jiného způsobu vzdělávání“ dle §42 561/2004 Sb.
Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a od září navštěvují pracoviště ZŠS a ZŠP v
rehabilitačním stacionáři. Od září nastoupila nová tříletá dívka s PMR s docházkou na dva
dny v týdnu.
18
Jeden chlapec je vzděláván formou „jiný způsob vzdělávání“ dle §42 561/2004 Sb. Školského
zákona ve znění pozdějších předpisů.
S dětmi se postupovalo dle individuálních výchovně – vzdělávacích plánů sestavovaných dle
typu a stupně postižení. Tyto byly vypracovány na začátku školního roku nebo při přijetí
dítěte do zařízení a vycházely z dokumentace doložené rodiči (psychologické nebo speciálně
pedagogické vyšetření, zdravotní dokumentace) nebo z vlastního pozorování dítěte v herně a
při individuální práci ve třídě. V závěru školního roku byla každému dítěti vypracována
podrobná hodnotící zpráva popisující průběh vzdělávání během školního roku a dosaženou
úroveň schopností a dovedností dítěte. Pedagogická dokumentace je uložena ve třídě i na
hernách pak ve složkách zdravotnické dokumentace. Rodiče využili možnost vyžádání si
kopií zpráv jako podkladů pro vyšetření specializovaných pracovišť (zdravotnických a
školských). V průběhu roku se konaly individuální konzultace s rodiči (dle našich potřeb nebo
na žádost zákonných zástupců). Těchto setkání byli přítomni rodiče, pedagog, logoped,
fyzioterapeut. Konzultovány byly změny ve vývoji dítěte, školním zařazení nebo potřebné
změny ve výchovném vedení, které bylo nutno zavést i do domácích režimů. Touto formou
byly nám také od rodičů předávány novinky z průběhů léčebných pobytů v lázních,
zdravotnických zákroků, či pedagogických pobytů.
Pro všeobecný rozvoj jedince se využívalo klasických edukačních postupů a metod
zaměřených na rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, rozumových funkcí, řeči a
smyslů.
Ke stimulaci periferní části těla byly využívány vibrační pomůcky, perličková vana na nohy,
hmatové deskami, různé povrhy a materiály. Pro zlepšení grafomotorických dovedností děti
využívaly pískovničku, bílou tabuli a nově pořízenou sklopnou desku.
Při terapii snoezelen zařazujeme 1x týdně relaxační baby masáže s využitím léčebných a
uvolňujících účinků vonných olejů firmy Hádek, se současným působením světelné techniky
a relaxační hudby. U dětí se zrakovým postižením provádíme zrakovou stimulaci pomocí
baterky, light boxu, vibračních či světelný hraček (vhodných taktéž pro manipulační činnosti),
kontrastních
pomůcek.
animoterapie
zařazujeme
Jako
péči
a
prvek
hru
s
morčátkem Dájou (caviaterapie).
19
Ve spolupráci se sestrami na hernách byl zařazován program Portage. Supervize programu
Portage se konaly 4 x během roku v Educu Zlín.
Práce ve třídě je úzce propojena s ostatními specialisty a pracovníky zařízení. U některých
dětí využíváme souběžné působení fyzioterapeuta a speciálního pedagoga. Což se velmi
osvědčilo. Pro dítě z toho plyne výhoda provádění tělesného cvičení zábavnější formou, lépe
se namotivuje do žádané polohy a pohybu. Pro speciálního pedagoga je výhodou mít při
činnosti dítě v co nejoptimálnější poloze a provedení pohybu. Díky této spolupráci se nám
daří s dobrými výsledky využívat i vertikalizačních stojanů, které následně nachází uplatnění
v domácím prostředí.
Ve spolupráci s logopedem byly tvořeny předmětové či obrázkové denní režimy, které pak
rodiče po instruktáži zavedli v domácím prostředí. Zařazujeme práci s komunikačními deníky.
Působení pedagoga v zařízení se prolíná i do činností na hernách, např. vedením skupinové
canisterapie, hudebních chvilek s kytarou a tematickým programem. Také při nácviku
sebeobsluhy, oblékání a zlepšování příjmu potravy pomocí techniky šetrného krmení,
procházkách a pobytech venku, návštěvami kulturních akcí, organizací společných výletů
apod.
9
Třída MŠ – Mgr. Ivana Nováková
Třídu navštěvovalo celkově 13 dětí z toho 9 dívek a 4 chlapci ve věku 2-10 let převážně
s kombinovaným postižením. Dvě děti ukončily v roce 2013 předškolní vzdělávání a nadále
byly zařazeny k plnění povinné školní docházky na základních školách speciálního typu.
Jedna dívka v této třídě je vzdělávána tzv. jiným způsobem vzdělávání dle §42 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při individuální práci s dětmi byl kladen důraz na rozvoj rozumové a smyslové výchovy,
grafomotoriky, formování a upevňování komunikačních návyků, sociálních dovedností,
v maximální míře byla podporována samostatnost.
Podařilo se navázat a prohloubit pravidelnou spolupráci s fyzioterapeutkou - při níž s dítětem
pracuje zároveň i speciální pedagog. Fyzioterapeut směřuje dítě ke správnému vedení pohybů,
pomáhá mu získávat jistotu v problematických polohách, odstraňuje patologické pohybové
stereotypy. Speciální pedagog při tom dítě motivuje a stimuluje, má k předem známým
polohám připraveny různé vhodné rozvíjející úkoly a činnosti. Tato spolupráce se nám velmi
20
osvědčila, zvyšuje efektivitu práce a v poměrně krátkém čase se dá s dítětem pod
systematickým vedením dosáhnout značných pokroků.
Další novou metodou práce v této třídě je práce s pomocí videozáznamu. Tímto způsobem byl
s dětmi nacvičován rozvoj hry, sebeobslužných činností, bylo formováno sebepojetí a
komunikační dovednosti. Několik dětí si také vyzkoušelo práci s výukovými aplikacemi
tabletu iPad.
V této třídě se dále uskutečňovala 1 – 2 x týdně canisterapie ve formě polohování. Celkem
tuto individuální canisterapii systematicky navštěvovalo 10 dětí ze stacionáře.
Pro práci s dětmi využívala speciální pedagožka i terapeutickou místnost snoezelen, ve které
probíhala zraková stimulace, relaxace, masáže. V teplých měsících se také vzdělávání
mnohdy uskutečnilo venku u stolečku v horní části zahrady.
V průběhu roku navštívil speciální pedagog z této třídy několik odborných seminářů a
konferencí s tímto zaměřením: I. národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými
onemocněními (březen 2013, Praha); 1. konference rodičů dětí s PAS (duben 2013, Brno);
Výchova dítěte s poruchou autistického spektra (říjen 2013, Zlín).
Dílčí pokroky dětí v různých oblastech jejich vývoje jsou prakticky denně konzultovány
s personálem na odděleních a také na pravidelných supervizích.
10 Snoezelen
O metodě….
Metoda pochází z Holandska, kde se začala rozvíjet v 70. letech 20. století. Snoezelen je
terapeutická místnost, jež může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Cílem je
umožnit dětem prožít pocit uvolnění a bezpečí. Navodit neobvyklý a příjemný zážitek.
Nabídnout nejen "pestrou stravu" pro smysly, ale i podmínky pro pozitivní vnímání svého
vlastního těla. Dalším cílem je napomoci rozvoji pohybových dovedností, poznávacích
funkcí, emocionálnímu rozvoji i zlepšení a zkvalitnění vztahů. Podstatou metody je kontakt
mezi dvěma nebo více lidmi, kteří spolu do místnosti vstupují (dítě, terapeut, rodič…). Je
cestou, jak zlepšit verbální i neverbální komunikaci. Smyslem je přes pozitivní prožitky a
zkušenosti aktivizovat jedince jako celek, nebo jednotlivé funkce a smysly zvlášť. Toto
prostředí je využíváno i k pozorování a porozumění chování dítěte a k diagnostice.
21
Naše terapeutická místnost snoezelen…
nabízí možnost vnímat své tělo, jeho reakce na
netradiční
prostředí
a
zkoušet
tak
trochu
experimentovat. Zrcadla umístěná proti sobě navodí
pocit nekonečna, odrážejí světelné efekty a umožňují
pozorování projevů vlastního těla. Magické prostředí
umocňují světelné efekty. Nad vodní postelí je
zavěšeno hvězdné nebe s bodovým osvětlením, na
poličce svítí lávová lampa. Vedle je umístěna
zrcadlová koule, která po roztočení a nasvícení
reflektorem s barevnými kotoučky odráží odlesky do
všech stran a vytvoří tak pocit pohybujících se hvězd,
které děti mohou pozorovat nebo se jich snažit
dotknout. V rohu zrcadel je umístěn světelný vodní
válec s bublinkami, ve kterém se vznášejí barevné
rybičky. Válec stimuluje zrakové funkce, pomáhá ke zlepšení koncentrace pozornosti a
působí i relaxačně. K dokreslení atmosféry pomáhá relaxační hudba z přehrávače.
Garantem terapie…
je speciální pedagožka Markéta Špačková, po jejíž instruktáži terapie poskytují speciální
pedagogové, logoped, fyzioterapeuti a zdravotnický personál.
V rámci odborné praxe zde získali teoretické znalosti i praktické dovednosti studenti
zdravotnických a pedagogických oborů, jedna studentka na téma baby masáže ve snoezelenu
napsala bakalářskou práci.
Využívání místnosti se zaznamenává do záznamu o užívání, jež je uložen ve snoezelenu.
Tmavě zelená místnost s vodním relaxačním lůžkem obklopeným zrcadly poskytovala dětem
v průběhu roku pravidelně možnost ke zklidnění a relaxaci při baby masážích individuálních
nebo v malé skupince 2 – 3 dětí. Pro děti se zrakovým postižením sloužila místnost 1 x týdně
ke zrakové stimulaci. Při ní bylo využíváno světelných pomůcek (baterky, light box, reflexní
a kontrastní pomůcky, zvukové a vibrační hračky). Fyzioterapeuti zde zařazují techniky
reflexní a dotekové terapie, handling, měkké rehabilitační techniky, orofaciální a vibrační
stimulaci, bazální stimulaci a senzorickou integraci. Zdravotnický personál zde poskytuje
22
dětem možnost trávit volný čas, užívat si volnou hru, vodní postel využívají k polohování při
relaxaci.
Získané finanční prostředky…
od nadačního fondu Leontinka byly v roce 2013 využity na pořízení velkého light boxu, 4
světelných ventilátorů, náladového polštáře a dvou svítících boing míčků. Tyto pomůcky byly
využívány k procvičování jemné a hrubé motoriky, koordinace a při pravidelných zrakových
stimulacích.
V médiích…
ukázky probíhající terapie v našem snoezelenu se objevily v dokumentárním filmu režisérky
Olgy Špátové „Po tmě světlo“, jež natočila k 10. výročí založení nadačního fondu Světluška.
11 Spolupráce se Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Středová 4694, Zlín – Jižní Svahy
Ve stacionáři je umístěna detašovaná třída této základní školy, kterou ve školním roce
2012/2013 navštěvovalo 5 žáků. Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga.
Výhodou detašovaného pracoviště je spojení základního vzdělávání s péčí poskytovanou
stacionářem. Samozřejmá je spolupráce pedagogů s pracovníky stacionáře. V průběhu
školního roku uskutečnili pro děti mnoho společných akcí. Velmi vydařená byla Jablíčková
slavnost, kdy pozvání přijali a slavnosti se zúčastnili i učitelé a děti z kmenové školy na
Jižních Svazích.
12 Spolupráce s občanským sdružením Šance pro život
Občanské sdružení Šance pro život bylo založeno v roce 2000 s cílem nabídnout další
možnosti rehabilitace dětem s diagnózou dětské mozkové obrny a dalším kombinovaným
postižením. Umožňuje a podporuje volnočasové aktivity dětí, zapojuje je mezi své vrstevníky
a podporuje je při integraci do škol. Setkávání jsou příležitostí pro rodiče ke vzájemnému
sdílení zkušeností a zážitků.
Občanské sdružení ze svých prostředků hradí canisterapii, hipoterapii, plavání dětí v bazénu
se slanou vodou, nově také muzikoterapii a materiálně zajišťuje tvořivé dílny.
23
24
Šance pro život ve spolupráci s Rehabilitačním stacionářem - akce pořádané v roce 2013
17. 1. 2013
Výroba keramiky
výrobky z hlíny, odlévaná keramika
7. 2. 2013
Masopustní zpívání
21. 2. 2013
Glazování a pískování
zábavné hry a zpívání, divadlo
dokončení výrobků z odlévané keramiky, výroba dekorací z
barevných písků
21. 3. 2013
Velikonoční tvoření
barvení a zdobení vajíček, sázení trávy do květináčů,
29. 3. 2013
Plavání
plavání dětí v klubu Nekky
25. 4. 2013
Tvoříme z fima
27. 6. 2013
Zahradní slavnost
vyrábění z fimo hmoty a cernitu, šperky, drobné ozdoby a přívěšky
batika - výroba triček, letní radovánky, loutkové divadlo, opékání
špekáčků, zpívání s kytarou
20. 9. 2013
Plavání
31. 10. 2013 Drátkování ozdob a dárků
plavání dětí v klubu Nekky
drátkování závěsných motivů, drátkované zápichy, drátkování
ozdob s vánočním motivem
28. 11. 2013 Adventní věnce
vázání adventních věnců, vánoční zvonkování
5. 12. 2013
návštěva Mikuláše, ochutnávka cukroví, zpívání koled
Mikulášská besídka
13 Praxe studentů
Ve stacionáři je možnost absolvování odborné praxe studentům středních, vyšších odborných
a vysokých škol zdravotnického a pedagogického směru. Se školami máme velmi dobrou
spolupráci. Zpětnou vazbou jsme si ověřili, že studenti jsou s praxí u nás spokojeni, někteří se
rádi k nám vrací i ve svém osobním volnu.
Studenti se podílejí na všech činnostech s dětmi. Mohou být přítomni u individuální výuky,
fyzioterapie či logopedie. Vyzkouší si metodu šetrného krmení či prvky bazální stimulace a
masáže ve snoezelenu. Samozřejmostí je pomoc při hygieně, sebeobsluze a krmení dětí.
Přehled uskutečněných praxí
Jméno
Škola
Martina Tomečková
UTB
Datum
–
obor
Všeobecná 29.4. -10. 5. 2013
sestra
25
Monika Úlehlová
Střední škola pedagogická a 20.5. -7. 6. 2013
sociální
Zlín
–
obor
pečovatelská činnost
Tereza Lašáková
1.7. -4. 7. 2013
Střední škola pedagogická a 20.5. -7. 5. 2013
sociální
Zlín
–
obor
pečovatelská činnost
Terézia Kuciaková
UTB – Zlín- obor Všeobecná 16.4. -26. 4. 2013
sestra
Jana Bílková
UTB – Zlín- obor Všeobecná 16.4. -26. 4. 2013
sestra
Radim Večerka
Pedagogická
fakulta
UP 29. 4. – 3. 5. 2013, po celý
srpen 2013 dobrovolně
Olomouc
Martina Vassová
Pedagogická
fakulta
UP od 18. 11. 2013 – 6. 12. 2013
Olomouc
Alena Geletová
Vyšší
odborná
škola 2.7. -27. 7. 2013
pedagogická a soc. a Střední
pedagogická škola, Kroměříž
2. 9. 2013 do 27. 9. 2013
Hana Cholastová
Agentura Marlin, asistent
8. 7. – 19. 7. 2013
Zuzana Hajdová
Univerzita
Palackého
Olomouc-
obor
– 18.3-29. 3. 2013
speciální
pedagogika raného věku
Jana Smolanová
asistent pedagoga – 10. ZŠ 18. -19. 3. 2013
Zlín
Bronislava Holbová
UTB – Zlín- obor sociální 18. -22. 3. 2013
pedagogika
Jitka Kratochvílová
asistent pedagoga
Lada Chudárková
Střední škola pedagogická a 25.2. -1. 3. 2013
sociální
Zlín
–
obor
pečovatelská činnost
Hana Bečicová
Střední zdravotní škola a 40 hodin prosinec 2013
vyšší
odborná
škola
zdravotnická Zlín
Lenka Mrázková
UTB – Zlín- obor Všeobecná 9.12. -20. 12. 2013
26
sestra
Helena Singlová
UTB – Zlín- obor Všeobecná 25.11. -6. 12. 2013
sestra
Silvie Kalafunová
UTB – Zlín- obor Všeobecná 25.11. -6. 12. 2013
sestra
Lenka Vrlová
Univerzita
Palackého
Olomouc-
– 22.8. -30. 8. 2013
Fakulta
zdravotnických věd
Eliška Běťáková
Univerzita
Palackého
Olomouc-
obor
pedagogika
– 20 hodin říjen 2013
spec.
předškolního
věku
Lucie Vilišová
UTB – Zlín- obor Všeobecná 9.12. -20. 12. 2013
sestra
Hana Vařechová
Marlin,
kurs
pracovníka 11.12 2013 – 23. 1. 2014
v sociálních službách
Exkurze v zařízení
16. 4. 2013 UTB Zlín, obor Sociální pedagogika, 10 studentů
24. 4. 2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, obor
Zdravotnický asistent, 30 studentů
7. 5. 2013 UTB Zlín, obor Sociální pedagogika, 10 studentů
11. 6. 2013 Střední pedagogická a sociální Zlín, 25 studentů
30. 9. 2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, obor
Zdravotnický záchranář, 10 studentů
4. 11. 2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, lyceum, 25
studentů
20. 11. 2013 Střední pedagogická a sociální Zlín, 10 studentů
27
14 Vzdělávání zaměstnanců
Název
Místo
Seminář hygienického Zlín
Pracovník
Sagnerová, Helešicová
27. 2. 2013
minima pro stravovací
provoz
IV.
Národní Praha
Špačková, Nováková, Horáková 5. -7. 3. 2013
konference
Seminář – „Přirozená Zlín
Špačková,
péče o zdraví dětí“
Hřebačková
1. konference rodičů Brno
Špačková, Horáková, Nováková 5. 4. 2013
dětí
Helešicová, 23. 3. 2013
s poruchou
artistického spektra
Kurz
MTC Vrchlabí
Králíková
30.5. -2. 6. 2013
Špačková, Horáková
10.9 2013
Horáková, Nováková
1. a 2. 10.2013
Kineziotejping
Setkání pro pracoviště Olomouc
zajišťující
odbornou
praxi - UPO
Kurz – Výchova dítěte Zlín
s poruchou
autistického spektra
Odborný seminář – Klimkovice
Králíková,Sagnerová,Strnadová, 22. 10. 2013
Multidisiplinární péče
o děti se zdrav. post.
se zvláštním zřetelem
na děti se spinální
muskulární atrofií
Název
Místo
Odborný kurz – supervize Rehabilitační
bazální stimulace
Seminář
diagnostiky
–
17 zaměstnanců
18. 2. 2013
14 zaměstnanců
13. 3. 2013
stacionář
Algoritmus Rehabilitační
a
Pracovník
terapie stacionář
+ veřejnost
28
dysfagie
Seminář
fyziologický Rehabilitační
–
vývoj orálních funkcí a stacionář
zaměstnanci
+ 8. 1. 2013
rodiče
dovednosti
Seminář
problematika Rehabilitační
–
příjmu potravy a tekutin u stacionář
zaměstnanci
+ 26. 2. 2013
rodiče
dětí
Seminář – Ošetřovatelská Rehabilitační
zaměstnanci
6. 11. 2013
Bernátek
14. 10. 2013
zaměstnanci
29. 10. 2013
zaměstnanci
30. 10. 2013
zaměstnanci
6. 11. 2013
zaměstnanci
13. 11. 2013
péče o nedonošené dítě na stacionář
JIRP
Proškolení – přezkoušení Rehabilitační
k zajištění
bezpečnosti stacionář
práce a technických zařízení
k získání
odborné
způsobilosti
Seminář – „ Videotrénink a Rehabilitační
rozvoj hry u dětí s PAS a stacionář
nejen u nich“
Seminář
– Rehabilitační
„Multidisiplinární péče o stacionář
děti se zdrav. post. se
zvláštním zřetelem na děti
se SMA“
Seminář – „ Péče o nezralé Rehabilitační
stacionář
novorozence“
Seminář
„Podpora Rehabilitační
–
soběstačnosti
u
dětí
se stacionář
zdravotním
znevýhodněním“
Oprávnění
k řízení Internetový kurs
9 zaměstnanců
služebního vozidla
29
15 Resupervize konceptu Bazální stimulace
Dne 10. 9. 2013 proběhla ve stacionáři po třech letech resupervize konceptu bazální
stimulace. Cílem resupervize byla podpora a motivace personálu proškoleného Institutem
bazální stimulace v konceptu bazální stimulace, zajištění kvality poskytované péče,
poskytnutí sebereflexe zaměstnancům stacionáře, analýza korekce konceptu na pracovišti,
optimalizace kompetencí pro poskytování péče v konceptu Bazální stimulace, individuální
řešení aplikace konceptu u jednotlivých dětí, u nichž je integrován koncept do péče,
konzultace dokumentace o zavedení prvků konceptu do péče. Na základě úspěšné resupervize
byl zařízení vystaven certifikát pracoviště Bazální stimulace s platností do 17. 9. 2016.
.
16 Finanční zpráva
Rozpočet (bez platu zaměstnanců):
976 000 Kč
Čerpání:
954 000 Kč
Výnosy:
Školné:
591 279 Kč
Stravné děti:
166 520 Kč
Stravné zaměstnanci:
74 964 Kč
30
13 313 Kč
Stravné cizí strávníci:
17 Projekty, nadace, dary
Během roku 2013 jsme oslovovali nadační fondy a firmy a žádali jsme je o finanční podporu
našich projektů.
Dárce
Částka
Účel
Jiřina Kašpárková
5.000 Kč
nákup
Období
didaktických červenec 2013
pomůcek pro děti
NADACE LEONTINKA
6.667 Kč
projekt Snoezelen
srpen-září 2013
VIPAX a.s.
10.000 Kč
inhalátor, polohovací květen 2013
pomůcky
Nadace Charty 77
10.000 Kč
březen-duben 2013
nákup
fyzioterapeutických
pomůcek
Greiner packaking Slušovice 5 000 Kč
Nákup didaktických červenec 2013
s.r.o.
pomůcek pro děti
AG FOODS Group a.s.
KONFORM – Plastic, s.r.o.
cca
1.500 pohoštění
na červen 2013
Kč
„Zahradní slavnost“
3.872 Kč
omalovánky
a srpen 2013
pastelky
Navláčil stavební firma, s.r.o.
1.500 Kč
písek
do
dětského srpen 2013
pískoviště
SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP 1.944 Kč
zrcadlo+doprava
listopad 2013
plus s.r.o.
P.F. ART, spol. s.r.o.
20 000 Kč
generátor
DUO květen 2013
FORTE
ELPO systém s.r.o., Rostislav nevyčísleno
revize
Polášek, Klečůvka
zařízení,
elektrického červen 2013
prodlužek,
nařadí
31
Projekt „Speciální výukové krabice z kartonáže“
Doba realizace projektu: září – listopad 2013
Projekt zadán: Střední škola MESIT, o.p.s.; ředitel Ing. Radek Mikula
Množství kusů, členění a materiál: 18 ks (6 x základní, 2x příčka ve třetině, 3 x půlená, 3x na
třetiny, 2 x na pět částí, 2 x na šest částí; kartonáž a potahová omyvatelná látka
Finanční zajištění: 5 000,- Kč z darů pro RS
Speciální výukové krabice jsou sestaveny a členěny tak, aby umožnily co největší rozvoj
vědomostí a dovedností dětí s postižením. Speciální krabice odpovídají vzdělávacím
metodám, formám a druhům práce pro děti s postižením. Výukové krabice jsou tvořeny
v sadách. Dají se sestavovat do základních, strukturovaných krabic dvojdílných půlených,
trojdílných křížových a dalších. V základní verzi je rozměr jedné krabice 23x34x3,5cm.
Díky ochotnému přístupu vedení školy se spojila dvě zařízení, která se mohou navzájem
inspirovat a pomáhat si. Výukové krabice jsou již plně používány při speciálně-pedagogické
péči pedagogů.
32
Projekt „ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA“
V roce 2013 jsme se rozhodli zaměřit na obnovu zahrady stacionáře. Součástí projektu
„Zážitková zahrada“ bude postupné získávání financí na projekt a realizaci. Finanční podporu
budeme získávat od magistrátu města Zlína a samostatných projektů RS – Sběr víček od PET
lahví a prodeje kalendáře RS „V říši divů“.
Zahrada stacionáře je krásná a velká. S její renovací se začalo již před několika lety. Postupně
přibylo hrací centrum u spodního oddělení a stezka pro rozvoj pohybových schopností dětí.
Trápí nás však nevhodný a nebezpečný bazének, nevyužitá pískoviště či časem a nesprávnou
výrobou poničené hrací komponenty. Na jejich místě by měla vyrůst zahrada, která bude
rozvíjet fantazii, pohyb a smysly našich dětí. Pomocí vhodných hracích komponentů, které
budou muset být vyrobeny přímo na míru našim potřebám, získáme místo pro společné
aktivity a zážitky.
I. Finanční příspěvek magistrátu města Zlína
Magistrát města Zlína v zastoupení pana primátora Miroslava Adámka věnoval na projekt
40 000 Kč.
II. Sběr víček od PET lahví
Realizace projektu: od dubna 2013 do června 2014
Rehabilitační stacionář Zlín vyhlásil v roce 2013 projekt „ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA“. Jeho
součástí je sběr víček z PET lahví a jejich následný převoz do sběrné firmy. Díky penězům z
tohoto projektu budeme moci renovovat zahradu u stacionáře tak, aby odpovídala potřebám
našich dětí. Výkupna víček z PET lahví sídlí v Křelově u Olomouce. Svoz víček do výkupny
nám 1x zajistil pan Marcel Králík a 2x pan René Bednařík.
Do sběru víček se aktivně zapojila
většina rodičů dětí ze stacionáře.
Pomocí letáků, které byly odeslány do
předškolních,
školních
a
středoškolských zařízení ve Zlíně i
jeho okolí se podařilo ke dni 20. 11.
2013 nasbírat 96 pytlů vršků o váze 1
490 Kg. Ve finančním vyčíslení se pak
33
dostáváme k částce cca. 10 000 Kč. Projekt pokračuje do června 2014 a již nyní máme ve
skladových prostorách stacionáře další vršky na třízení.
Organizace zapojené do projektu:
Rehabilitační stacionář, Magistrát města Zlína, Krajský úřad Zlín, Farní úřad Zlín, Křesťanský
sbor BJB, Salesiánský klub mládeže, Dům kultury – Vonička, NEKKY II. – Jižní Svahy, 9.
Základní škola, Mateřská škola Zlín, Mateřská škola Santražiny, Církevní mateřská škola
Zlín, ZUŠ Harmonie s.r.o., Benzinová pumpa Agip, HP Tronic Zlín, s.r.o., Jesle Kneslova,
Jazyková škola Lingua, Městská policie Zlín, KNTB – nemocnice, Modrý tygřík-rodinné
centrum, Obec Janová, Rehabilitace – Sponte Sua, ZŠ Slušovice, ZŠ Rokytnice, Střední
pedagogická a sociální škola Zlín, Střední škola oděvní Vizovice, 17. ZŠ Zlín – Křiby.
Projekt kalendář „V říši divů“
Cílem našeho projektu bylo vytvořit kalendář na rok 2014, v němž budou na uměleckých
„momentových“ fotografiích zachyceny děti z Rehabilitačního stacionáře Zlín společně
s herci Městského divadla Zlín.
Projekt nesl název "V říši divů". Fotografování se totiž mělo odehrávat na divadelní scéně,
která by představovala pro děti onu "říši divů", v níž se měly vyskytovat reálné postavy
z divadelních inscenací ztvárněné herci v kostýmech. Na uměleckých snímcích mělo jít o
zachycení neřízené interakce herců s dětmi, ze které vyplynou přirozené emoce a
komunikační vztahy zúčastněných.
Získaný finanční obnos z prodeje kalendářů měl být použit na realizaci „Zážitkové zahrady“,
o jejíž vybudování v prostorách zahrady kolem stacionáře dlouhodobě usilujeme a která se
bude vyznačovat speciálně upravenými herními centry pro děti s postižením. „Zážitková
zahrada“ poskytne dětem s postižením další možnosti rozvoje jejich psychomotorických
schopností a dovedností, a to vše hravou formou, která k dětskému věku bezesporu patří.
Kalendář měl být významný také z hlediska informovanosti veřejnosti o samotné existenci
Rehabilitačního stacionáře Zlín, čímž by se zařízení stalo dostupnější pro rodiny s dětmi
s postižením v oblasti celého zlínského kraje.
V roce 2013 se však projekt z důvodu nedostatečných finančních prostředků od sponzorů
nepodařilo uskutečnit. Rozhodli jsme se však v jeho realizaci pokračovat, podařilo se nám
vyjednat výhodnější podmínky a již teď pracujeme na tom, aby k jeho uskutečnění v příštím
roce došlo.
34
18 Závěr
Děkujeme touto cestou statutárnímu městu Zlín za podporu, kterou stacionáři věnuje a
zaměstnancům Odboru školství za vstřícnost a dobrou spolupráci!
Děkujeme všem, kteří na nás po celý rok mysleli, všem firmám i jednotlivcům, příznivcům a
dobrovolným spolupracovníkům, kteří pomáhali finančně i vlastními silami rozvoji
stacionáře.
Nemohu zapomenout a poděkovat všem svým milým spolupracovnicím a spolupracovníkovi.
Bez jejich práce, podpory a pomoci by činnost, aktivity, rozsah péče a rozvoj zařízení nebyl
myslitelný.
Rehabilitační stacionář
Žlebová 1590
760 01 Zlín
www.stacionar.cz
[email protected]
Zpracovala: Bc. R. Sagnerová a kolektiv
Zlín 16. 1. 2014
35
Download

zde - stacionar.cz