1. Tónová soustava
Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě.
Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které
se několikrát opakují v různých výškových polohách.
Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu.
Tónová soustava obsahuje devět oktáv:
PĚTIČÁRKOVANÁ
c5
ČTYŘČÁRKOVANÁ
c4
d4
e4
f4
g4
a4
h4
TŘÍČÁRKOVANÁ
c3
d3
e3
f3
g3
a3
h3
DVOUČÁRKOVANÁ
c2
d2
e2
f2
g2
a2
h2
JEDNOČÁRKOVANÁ
c1
d1
e1
f1
g1
a1
h1
MALÁ
c
d
e
f
g
a
h
VELKÁ
C
D
E
F
G
A
H
KONTRA
C1
D1
E1
F1
G1 A1
H1
A2
H2
SUBKONTRA
MALÁ
OKTÁVA
g a h
JEDNOČÁRKOVANÁ
OKTÁVA
c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1
VELKÁ
OKTÁVA
C D E F G A H
2
DVOUČÁRKOVANÁ
OKTÁVA
c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2
MALÁ
OKTÁVA
c d e f g a h
TŘÍČÁRKOVANÁ
OKTÁVA
c3 d3 e3 f3 g3
JEDNOČÁRKOVANÁ
OKTÁVA
c1 d1 e1 f1 g1
4. Stupnice a kvintakord – opakování
Stupnice je stoupající nebo klesající řada tónů v rozsahu
jedné oktávy. Stupnice dělíme na durové a mollové.
Tónický kvintakord tvoří první, třetí a pátý stupeň ve stupnici.
Hlavní stupně ve stupnici:
T
tónika (T) – první stupeň
subdominanta (S) – čtvrtý stupeň
dominanta (D) – pátý stupeň
S
D
KVINTAKORD
5. Předznamenání durových stupnic do 7 křížků
Předznamenání:
fis, cis, gis, dis, ais, eis, his
Předznamenání durových stupnic do 7 křížků:
C dur
G dur
D dur
A dur
E dur
H dur
Fis dur
Cis dur
1
2
3
4
5
6
7
bez předznamenání
fis
fis, cis
fis, cis, gis
fis, cis, gis, dis
fis, cis, gis, dis, ais
fis, cis, gis, dis, ais, eis
fis, cis, gis, dis, ais, eis, his
5
6. Durové stupnice do 7 křížků
Durová stupnice má osm tónů (stupňů). Názvy durových
stupnic zapisujeme velkými písmeny a doplníme označení
dur. Půltóny jsou mezi 3. – 4. a 7. – 8. stupněm.
PŮLTÓN
1.
2.
3.
PŮLTÓN
4.
5.
6.
7.
8.

Stupnice G dur má v předznamenání 1 fis. Půltóny jsou mezi tóny
h – c, fis – g. Tónický kvintakord tvoří tóny g, h, d.
g1
a1
h1
c2
d2
e2
fis2
g2

Stupnice D dur má v předznamenání 2 fis, cis. Půltóny jsou mezi
tóny fis – g, cis – d. Tónický kvintakord tvoří tóny d, fis, a.
d1
e1
fis1
g1
a1
h1
cis2
d2

Stupnice A dur má v předznamenání 3 fis, cis, gis. Půltóny jsou
mezi tóny cis – d, gis – a. Tónický kvintakord tvoří tóny a, cis, e.
a1
6
h1
cis2
d2
e2
fis2
gis2
a2

Stupnice E dur má v předznamenání 4 fis, cis, gis, dis. Půltóny jsou
mezi tóny gis – a, dis – e. Tónický kvintakord tvoří tóny e, gis, h.
e1
fis1
gis1
a1
h1
cis2
dis2
e2

Stupnice H dur má v předznamenání 5 fis, cis, gis, dis, ais. Půltóny
jsou mezi tóny dis – e, ais – h. Tónický kvintakord tvoří tóny h, dis,
fis.
h1
cis2
dis2
e2
fis2
gis2
ais2
h2

Stupnice Fis dur má v předznamenání 6 fis, cis, gis, dis, ais, eis.
Půltóny jsou mezi tóny ais – h, eis – fis. Tónický kvintakord tvoří tóny
fis, ais, cis.
fis1
gis1
ais1
h1
cis2
dis2 eis2
fis2

Stupnice Cis dur má v předznamenání 7 fis, cis, gis, dis, ais, eis,
his. Půltóny jsou mezi tóny eis – fis, his – cis. Tónický kvintakord tvoří
tóny cis, eis, gis.
cis1 dis1
eis1
fis1
gis1 ais1
his1
cis2
7
8. Durový kvintakord
Doplň kvintakordy C dur, G dur, D dur, A dur, E dur.
9. Obraty durového kvintakordu
Kvintakord tvoří 1., 3. a 5. tón (stupeň) stupnice.
Sextakord je první obrat kvintakordu, značí se číslicí 6.
Kvartsextakord je druhý obrat kvintakordu, značí se číslicemi 64 .
Kvintakord, sextakord a kvartsextakord C dur:
KVINTAKORD
1. OBRAT
2. OBRAT
5
6
6
4
Kvintakord, sextakord a kvartsextakord G dur, D dur, A dur, E dur:
G dur
5
D dur
6
6
4
A dur
5
5
6
6
4
6
6
4
E dur
6
6
4
5
9
15. Metronom
Metronom je přístroj, který přesně udává tempo. Uvnitř metronomu
je hodinový strojek propojený s kyvadlem. Na kyvadle je umístěno
posuvné závaží, pomocí kterého lze nastavit požadované tempo.
Metronom se často používá při nácviku nových skladeb a pro
seznámení s požadovaným tempem skladby. Pokud je v notách
uvedeno označení  = 90 (nebo  = 90 MM), metronom se nastaví
na 90 úderů za minutu a jeden úder značí čtvrťovou notu.
Mechanický metronom vynalezl a zkonstruoval Johann Nepomuk
Mälzel. Běžně dostupné jsou digitální metronomy v různém provedení.
16. Antonio Vivaldi
∗ 4. 3. 1678 Benátky,
28. 7. 1741 Vídeň
Antonio Vivaldi byl italský hudební
skladatel a houslový virtuóz. V roce
1703 byl jmenován učitelem houslové
hry v Pio Ospedale della Pietà. Vivaldi
komponoval opery, sonáty, koncerty
a hudbu pro církevní účely. Jeho nejznámějším dílem je cyklus čtyř houslových koncertů Čtvero ročních dob,
které vystihují průběh celého roku ve čtyřech ročních obdobích.
Koncert č. 1 E dur – Jaro (Allegro)
13
24. Kvíz
1. Tóny c, d, e, f, g, a, h jsou
a) základní tóny
b) odvozené tóny
c) zvýšené tóny
2. Která posuvka zvyšuje tón
o dva půltóny?
a) dvojité bé (  )
b) křížek (  )
c) dvojitý křížek ( )
3. Xylofon, zvonkohra
a marimba jsou nástroje
a) strunné drnkací
b) bicí
c) dechové dřevěné
4. Pátý křížek v předznamenání
je
a) ais
b) dis
c) gis
5. Tón cis je
a) čtvrtý tón ve stupnici G dur
b) pátý tón ve stupnici E dur
c) třetí tón ve stupnici A dur
20
6. Saxofon je hudební nástroj
a) dechový žesťový
b) dechový dřevěný
c) strunný
7. Moderato znamená
a) mírně
b) rychle
c) výrazně
8. Který strunný drnkací
nástroj je bez hmatníku?
a) viola
b) kytara
c) harfa
9. Který dechový dřevěný
nástroj dokáže zahrát
nejhlubší tóny?
a) hoboj
b) fagot
c) flétna
10. Skladatel Johann Sebastian
Bach hrál
a) na varhany
b) na klarinet
c) na pozoun
27. Enharmonické tóny
Enharmonické tóny stejně znějí, ale jinak se jmenují a píší.
Enharmonická záměna znamená záměnu daného tónu
za tón stejné výšky, ale jiného jména.
Tóny enharmonicky záměnné:
cis1 – des1
dis1 – es1
fis1 – ges1
gis1 – as1
ais1 – hes1
Jak tvoříme enharmonickou záměnu:
Tón c zvýšíme o půl tónu na cis, tón d snížíme o půl tónu na des.
Enharmonická
záměna:
Zakroužkuj takty, ve kterých jsou oba tóny enharmonicky záměnné.
Tóny enharmonicky záměnné: e – fes, eis – f, h – ces, his – c:
e1 – fes1
22
eis1 – f1
h1 – ces2
his1 – c2
44. Melodické ozdoby
Melodické ozdoby jsou tóny nebo skupinky tónů, které doplňují
melodii a ozdobují ji. Zapisují se malými notami nebo zvláštními
značkami u hlavní noty.
PŘÍRAZ
SKUPINKA
NÁTRYL
MORDENT
TRYLEK
OBAL
Příraz je krátká vedlejší nota před notou hlavní. Značí se přeškrtnutým praporkem a rychle se připojí k hlavní notě.
NOTACE:
PROVEDENÍ:
Skupinka – dvě nebo více not před notou hlavní. Hraje se podobně
jako příraz.
NOTACE:
PROVEDENÍ:
Nátryl začíná hlavním tónem s přízvukem, který se jednou vystřídá
s vrchním sousedním tónem.
NOTACE:
PROVEDENÍ:
Mordent (náraz) je opakem nátrylu. Hlavní tón se jednou vystřídá
se spodním sousedním tónem. Přízvuk je na prvním hlavním tónu.
NOTACE:
32
PROVEDENÍ:
72. Čtvrtletní opakování
1. Které stupně zvyšujeme v mollové harmonické a melodické
stupnici?
2. Vyjmenuj názvy intervalů čistých a velkých. Tvoř čisté a velké
intervaly od různých tónů.
3. Kolik křížků v předznamenání má stupnice e moll, h moll, fis moll,
cis moll?
4. Vyjmenuj kvintakord, sextakord a kvartsextakord a moll, e moll.
5. Co znamená cantabile? Co znamená dolce?
6. Co víš o lidové písni? Známe jméno autora lidové písně?
7. Jak se jmenuje vysoký ženský hlas, nízký ženský hlas, vysoký
mužský hlas a nízký mužský hlas? Co je mezzosoprán a baryton?
8. Jaký je rozdíl mezi mužským, ženským, dětským a smíšeným
sborem?
9. Kdo je sbormistr?
10. Kolik symfonií zkomponoval Ludwig van Beethoven?
73. Křížovka
BUBENÍK
B
FLÉTNA
1.
2.
NOTA
O
3.
PEDÁL
POLKA
SBOR
4.
TAKT
TANGO
TRIANGL
TÓNY
T
5.
6.
L
T
Tajenka: ___________________________________________________
57
74. Intervaly čisté, velké a malé
Intervaly základní jsou čisté a velké. Z velkého intervalu
vytvoříme interval malý snížením vrchního tónu o půltón
nebo zvýšením spodního tónu o půltón. Z čistých intervalů nelze malé vytvořit.
Intervaly značíme zkratkou: čisté (č. 1, č. 4, č. 5, č. 8), velké (v. 2,
v. 3, v. 6, v. 7), malé (m. 2, m. 3, m. 6, m. 7).
Přehled čistých, velkých a malých intervalů od tónu c1:
č. 1
v. 2
m. 2
v. 3
m. 3
č. 4
č. 5
v. 6
m. 6
v. 7
m. 7
č. 8
Doplň názvy čistých, velkých a malých intervalů.
58
č. 1
v. 2
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
89. Skladatelé
Doplň díla ke skladatelům.
Nápověda: Kouzelná flétna, Braniborské koncerty, Don Giovanni,
Symfonie č. 5 Osudová, Malá noční hudba, Figarova svatba,
Toccata a fuga d moll, Symfonie č. 9 s Ódou na radost.
skladatel a varhaník Johann Sebastian Bach
_______________________________________________
_______________________________________________
skladatel Wolfgang Amadeus Mozart
_______________________________________________
_______________________________________________
skladatel Ludwig van Beethoven
_______________________________________________
_______________________________________________
90. Rytmické cvičení
69
Download

náhled