Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Liberecký kraj
Název pracovního místa:
pracovník přímé obslužné péče 3
Profil pracovního místa
Struktura podřízenosti:
pracovník přímé obslužné péče je podřízen vedoucí oddělení
Účel pracovního místa:
zajištění sociální pomoci, podpory a péče o klienty podle individuálních plánů
Kompetence:
péče o klienty podle stanovených individuálních plánů a určených pracovních postupů
zaznamenávání realizace péče čtečkou
motivace klientů k využívání jejich zdrojů
podpora soběstačnosti klientů, nácvik sebeobsluhy a jednoduchých denních činností
Pracovní náplň popisuje konkrétní pracovní úkoly zaměstnance a povinnosti, které musí
splnit. Zaměstnanec s ní je seznámen při nástupu do zaměstnání, podepsaná je uložená v jeho
osobním spisu.
Profil zaměstnance
Kvalifikace nutná pro výkon práce:
ukončené základní nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního
kurzu
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
Odpovědnost
za odborně poskytnutou podporu a péči v souladu s IP klienta
po zkušební době za IP max 2 klientů s dohledem pověřeného pracovníka
za dodržování příslušných lidských a občanských práv
za včasné předávání informací ostatním pracovníkům, kteří se na realizaci podílejí
za mlčenlivost a ochranu osobních a citlivých dat
za vzdělávání se v oblastech, které jsou pro výkon jeho práce důležité
neodpovídá za splnění přání klienta, pouze za kroky a termíny vedoucí k naplnění
Pravomoci
zastupuje DD při plánování s klientem po dohledem
Dokumentace
shromažďuje, zpracovává, uchovává osobní údaje klienta pouze za účelem
poskytování služby podle IP s dohledem
má přístup do tištěné verze IP a Osobní složky, vyhotovuje ruční záznamy
Osobnostní a morální předpoklady:
Nemá předsudky a rasovou nesnášenlivost
Schopnosti pro komunikaci s klientem na jeho úrovni
Samostatnost, spolehlivost
Klidné jednání, příjemné vystupování
Manuální zručnost
Pečlivost, důslednost, zodpovědnost
Schopnost zorganizovat si svoji práci
Slušnost a poctivost
Schopnost vytvářet a udržovat vztahy
Schopnost pečovat o své zdraví
Vztah k seniorům
Ochota poskytnout klientovi podporu a pomoc, aktivní přístup
Souhlas s tím, že způsob služeb určuje klient (jak chce, aby mu bylo pomáháno)
Respekt ke svobodné volbě klienta a podporování ho v ní
Souhlas s prací podle individuálních plánů klientů
Úcta ke stáří
Přizpůsobení se tempu a schopnostem klienta
Trpělivost, klidné jednání
Laskavé a ohleduplné jednání s klientem
Schopnost naslouchat
Schopnost navázat kontakt
Jednat vždy ve prospěch klienta, ochota k doprovázení
Citlivost ke kulturním zvláštnostem
Vztah k práci a k zaměstnavateli
Schopnost pracovat podle daných pracovních postupů
Respektování rozhodnutí a organizace práce nadřízeného
Schopnost pracovat v týmu
Úcta ke spolupracovníkům
Otevřenost k pozitivnímu myšlení
Otevřenost ke změnám, pružnost
Realistické sebehodnocení
Loajalita vůči svému zaměstnavateli
Odborné schopnosti:
Ovládání běžných domácích prací
Dobré čtení, porozumění přečtenému i mluvenému slovu
Přesné chápání pracovních pokynů
Znalost individuálních plánů všech klientů, o které pečuje
Práce podle zavedených standardů kvality
Postup do 4. platové třídy
Pracovnice (pracovník) umí naplánovat službu s klientem s dohledem
Umí plán realizovat ve spolupráci s ostatními
Umí poskytování služby zhodnotit, to vše v ručně psané podobě, přepis do PC provádí
školící pracovník
Zvládl/a by vyhotovit IP u 3 klientů
Vypracovala: Iveta Palmová, vedoucí sociální péče
Schválila: MUDr. Olga Marešová, ředitelka DD
V Rokytnici nad Jizerou 1.12.2011
Download

pracovník přímé obslužné péče 3 - Domov důchodců Rokytnice nad