.
STANOVY SPOLKU
„Mládežnická kopaná TJ Slavoj Suchdol, z. s.“ (dále také jako „Spolek“)
Úplné znění ke dni 20. srpna 2014
Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
1.
Název Spolku je Mládežnická kopaná TJ Slavoj Suchdol, z. s.
2.
Sídlo Spolku je Armádní 38/1233, 165 00 Suchdol - Praha 6
Článek II.
Účel a postavení Spolku
Spolek je dobrovolnou, demokratickou, samostatnou nepolitickou organizací, která svojí dále podrobně popsanou
1.
činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
Spolek je založen v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“).
Hlavní činností (účelem) Spolku je podpora sportovní činnosti mládeže, zejména její organizace, řízení, příprava,
2.
propagace a další s tím související úkoly.
Spolek uznává svoji sounáležitost ke spolku TJ Slavoj Suchdol, IČO 17048290, Praha 6, se kterým v oblasti
mládežnického fotbalového sportu aktivně spolupracuje a zároveň se podílí na ochraně jeho dobrého jména a tradice.
Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která
směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
Při zajišťování základního poslání, tedy hlavní činnosti Spolku, plní Spolek zejména následující úkoly:
3.
a)
organizace přípravy mládežnického fotbalového sportu k fotbalovým utkáním a turnajům,
b)
organizace fotbalové soutěže, utkání a turnajů v rámci platných pravidel v České republice,
c)
organizace fotbalové soutěže, utkání a turnajů v rámci platných pravidel v zahraničí,
d)
organizace dalších sportovních činností v návaznosti na základní účel a postavení Spolku,
e)
účast na činnosti sportovních svazů a jiných zájmových sportovních organizací,
f)
propagace sportu obecně, zejména propagace fotbalového sportu,
g)
vedení mládeže a představitelů Spolku k dodržování základních etických, morálních a právních pravidel nejen ve
fotbalovém sportu,
h)
vytváření a řádná správa ekonomické základny pro zajištění chodu mládežnické kopané,
i)
vyhledávání sportovních sponzorů, včetně následné spolupráce,
j)
informování veřejnosti Praha Suchdol a přilehlého regionu o činnosti a výsledcích zdejšího mládežnického
fotbalového sportu,
k)
organizace kulturních a jiných společenských akcí v návaznosti na základní účel a postavení Spolku,
l)
řízení a organizace sportovní činnosti mládeže v souladu se Stanovami, právními předpisy a dalšími pravidly,
m)
zastupování členů Spolku v jednání se státními orgány a jinými organizacemi ve věcích činnosti Spolku,
n)
provozování vlastní hospodářské činnosti pro získání finančních a hmotných prostředků k podpoře hlavní činnosti
Spolku,
o)
vydávání vnitřních předpisů.
Článek III.
Práva a povinnosti členů vůči Spolku, určení způsobu vzniku a zániku těchto práv a povinností
Členství
1.
Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, které se
svým podpisem na písemné přihlášce zaváží respektovat tyto Stanovy, platit členské či hráčské příspěvky a podílet se
v souladu s těmito Stanovami na dosahování cílů Spolku Mládežnická kopaná TJ Slavoj Suchdol, z. s.
2.
O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. U osob mladších 18-ti let je nutný
písemný souhlas zákonného zástupce. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru o přijetí člena. Na přijetí za
člena Spolku není právní nárok.
Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí se lze v písemné formě odvolat k nejbližší Členské schůzi.
3.
Spolek vede Seznam svých členů („Seznam členů“) a to prostřednictvím Výkonného výboru. Seznam členů nebude
zveřejňován, s výjimkou níže uvedeného zpřístupnění dle podmínek uvedených v těchto Stanovách.
Každý člen Spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a na své náklady od Spolku potvrzení s výpisem ze Seznamu
členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena
může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná
osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
Zápisy a výmazy v Seznamu členů provádí Výkonný výbor, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho
přílohu tvoří aktuální znění Seznamu členů. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výkonný výbor musí
členovi Spolku (žadateli) na jeho žádost zpřístupnit k nahlédnutí Seznam členů do 30 dnů od podání žádosti; jiným
způsobem tento Seznam členů zpřístupnit žadateli nelze.
Práva a povinnosti členů Spolku
4.
Člen má právo:
a)
podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku a jeho orgánů,
b) účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
c)
využívat služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
d) účastnit se Členské schůze a volit orgány Spolku (u členů mladších 18-ti let hlasuje zákonný zástupce),
5.
e)
být volen do orgánů Spolku od 18-ti let věku,
f)
podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
Člen má povinnost:
a)
dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
b) řádně hradit Spolku roční členský příspěvek, jehož výši a splatnost určí Výkonný výbor,
c)
za předpokladu, že je zároveň registrovaným mládežnickým hráčem spolku TJ Slavoj Suchdol, IČO 17048290,
řádně hradit Spolku roční hráčský příspěvek na činnost Spolku, jehož výši a splatnost určí Výkonný výbor,
d) řídit se při výkonu sportovní činnosti pravidly Spolku, včetně předpisů vydaných sportovními organizacemi,
e)
respektovat rozhodnutí orgánů Spolku, včetně řádné úhrady případné další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí orgánů Spolku,
f)
chránit majetek Spolku před poškozením, ztrátou či odcizením,
g) oznámit Výkonnému výboru změnu adresy bydliště, včetně změny kontaktů na svoji osobu.
Zánik členství
6.
Členství ve Spolku zaniká:
a)
vyloučením, pro porušení povinností člena Spolku stanovených těmito Stanovami,
b) vystoupením,
c)
úmrtím člena Spolku (fyzické osoby),
d) zánikem člena Spolku bez právního nástupce (právnické osoby).
7.
Při zániku členství je člen povinen vypořádat své závazky vůči Spolku, zejména vrátit vypůjčené věci a uhradit
případné pohledávky Spolku vůči němu.
Vyloučení člena ze Spolku
8.
Členství ve Spolku zaniká podle ust. čl. III. odst. 6 písm. a) těchto Stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru
o vyloučení.
9.
Výkonný výbor rozhodne o vyloučení člena ze Spolku, pokud člen nezaplatí členský příspěvek či příspěvek hráčů na
činnost Spolku a to ani v náhradní lhůtě určené tomuto členovi Výkonný výborem.
10. Výkonný výbor rozhodne o vyloučení člena ze Spolku, pokud člen, který poruší povinnosti člena Spolku dle těchto
Stanov, v přiměřené lhůtě, určené příslušným orgánem Spolku k nápravě, tuto nápravu nezjedná. Přiměřená lhůta
k nápravě nebude poskytnuta, pokud porušení povinnosti již nelze odčinit nebo způsobilo-li takovéto porušení
povinnosti Spolku zvlášť závažnou újmu.
11. Výkonný výbor písemně oznámí dosavadnímu členu rozhodnutí o vyloučení. Proti rozhodnutí o vyloučení se může
dosavadní člen odvolat do patnácti dnů v písemné formě ke Kontrolní komisi Spolku. Kontrolní komise zruší
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto Stanovám.
Vystoupení člena ze Spolku
12. Člen Spolku vystoupí ze Spolku tak, že tento svůj záměr písemně oznámí Výkonnému výboru. Vystoupení člena je
účinné dnem doručení oznámení o vystoupení Výkonnému výboru.
IV. Orgány Spolku
1.
Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto Stanov.
2.
Orgány Spolku jsou:
a)
členská schůze - nejvyšší orgán Spolku, jedná se o kolektivní orgán,
b) výkonný výbor - statutární orgán Spolku, jedná se o kolektivní orgán,
c)
3.
kontrolní komise - jedná se o kolektivní orgán.
Za Spolek navenek jedná a zastupuje jej statutární orgán Spolku a to za podmínek za podmínek uvedených v těchto
Stanovách.
4.
Funkční období volených orgánů Spolku podle těchto Stanov jsou tři roky. Funkční období členů volených orgánů
Spolku končí nejpozději dnem zvolení nových členů příslušného orgánu Spolku.
Členská schůze
5.
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
6.
Do výlučné působnosti Členské schůze náleží:
a)
rozhodování o zrušení a způsobu zrušení Spolku, popř. o sloučení s jiným spolkem,
b) rozhodnutí o změnách Stanov Spolku, včetně přijímání jejich doplňků,
c)
volba členů Výkonného výboru, včetně náhradníků, a to s výjimkou prvního Výkonného výboru,
d) volba členů Kontrolní komise, včetně náhradníků, a to s výjimkou první Kontrolní komise,
e)
projednávání a schválení výroční zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření Spolku,
f)
schvalování převodů, pořízení nebo zatížení nemovitého majetku Spolku,
g) projednávání a schválení programu činnosti Spolku na další období,
h) schválení změny účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,
i)
schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů Spolku,
j)
projednávání a schválení změny názvu Spolku,
k) rozhodnutí o změně navrženého programu jednání Členské schůze,
l)
rozhodování o dalších věcech, které Členské schůzi svěřují tyto Stanovy,
m) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.
7.
Členskou schůzi svolává Výkonný výbor Spolku jednou ročně, pokud možno v měsíci květnu a to na základě písemné
či e-mailové pozvánky, popř. zveřejněním na internetových stránkách Spolku. Pozvánka bude obsahovat den a místo
konání a navržený program jednání Členské schůze a bude spolu se zveřejněním na internetových stránkách Spolku
odeslána členům Spolku nejméně 10 dní před termínem konání Členské schůze. U členů Spolku mladších 18-ti let
bude pozvánka zaslána zákonnému zástupci. Výkonný výbor Spolku svolá také Členskou schůzi, požádá-li o to
písemně alespoň jedna polovina (1/2) všech členů Spolku, a to ve lhůtě do dvou měsíců, není-li v žádosti uvedena
lhůta pozdější.
8.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Spolku.
Nebude-li takto svolaná Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výkonný výbor Spolku nejpozději do jednoho měsíce
(ne dříve než za 10 dnů) náhradní Členskou schůzi. Tato Členská schůze je již usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň
jedna čtvrtina (1/4) všech členů Spolku.
Nebude-li ani takto svolaná Členská schůze (1/4) usnášeníschopná, svolá Výkonný výbor Spolku nejpozději do
jednoho měsíce (ne dříve než za 10 dnů) další náhradní Členskou schůzi. Tato Členská schůze je již usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů.
9.
Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů Spolku, pokud tyto Stanovy neurčí jinak. Každý člen Spolku má jeden hlas.
Členská schůze rozhoduje o věcech podle ust. čl. IV. odst. 6 písm. a), h) těchto Stanov kvalifikovanou většinou dvou
třetin (2/3) všech členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje o věcech podle ust. čl. IV. odst. 6 písm. b), f), j), k), l), m) těchto Stanov kvalifikovanou
většinou dvou třetin (2/3) všech přítomných členů Spolku.
Členskou schůzi řídí předseda Výkonného výboru, případně jím pověřený člen Výkonného výboru.
Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze zajišťuje předseda Výkonného výboru, případně jím pověřený člen
Výkonného výboru. Zápis ze zasedání Členské schůze musí obsahovat: datum a místo konání Členské schůze, přijatá
usnesení, výsledky hlasování a námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Statutární orgán
10. Statutárním orgánem Spolku je Výkonný výbor.
11. Funkční období členů Výkonného výboru jsou tři roky. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně
svěřeny Členské schůzi či Kontrolní komisi.
12. Výkonný výbor je kolektivní orgán v počtu tří členů, kteří jsou voleni Členskou schůzí, a to s výjimkou prvního
funkčního období Výkonného výboru. Dnem zápisu Spolku do veřejného (spolkového) rejstříku se pro první funkční
období Výkonného výboru stávají členy Výkonného výboru všichni tři zakladatelé Spolku.
13. Výkonný výbor si volí ze svého středu předsedu Výkonného výboru, a to s výjimkou prvního funkčního období
Výkonného výboru, kdy bude tuto funkci vykonávat níže uvedený zakladatel Spolku pan Petr Kučera.
14. Do výlučné působnosti Výkonného výboru náleží:
a)
jednání ve všech věcech jménem Spolku vůči třetím osobám,
b) zabezpečení plnění usnesení Členské schůze,
c)
vedení Spolku, včetně zabezpečení plnění účelu Spolku,
d) svolání a příprava zasedání Členské schůze,
e)
zajištění řádného provozu Spolku, projednávání hospodaření a schválení rozpočtu Spolku pro kalendářní rok,
f)
rozhodování o přijetí a vyloučení člena Spolku,
g) vedení Seznamu členů Spolku, včetně jeho zpřístupnění žadateli za podmínek uvedených v těchto Stanovách,
h) zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví,
i)
informování o záležitostech Spolku.
15. Schůze Výkonného výboru svolává podle potřeby předseda Výkonného výboru, nejméně však jednou za tři měsíce.
Termín schůze Výkonného výboru oznámí jeho předseda nejméně tři dny předem předsedovi Kontrolní komise.
Výkonný výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční
většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů
Výkonného výboru. Schůze Výkonného výboru se mohou účastnit členové Kontrolní komise, a to s hlasem poradním.
16. Navenek za Spolek jednají společně dva členové Výkonného výboru. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu
Spolku připojí svůj podpis společně dva členové Výkonného výboru. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může
Výkonný výbor zmocnit jednoho svého člena. Úkony vyhrazené předsedovi Výkonného výboru mohou nahradit
společným rozhodnutím dva členové Výkonného výboru.
17. Výkonný výbor může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při
jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci. Výkonný výbor může podle svých potřeb a
možností rozhodnout o přijetí dalších vnitřních předpisů důležitých pro řádné fungování Spolku.
18. Členové Výkonného výboru vykonávají svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a v jeho zájmu. Členové Výkonného
výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
19. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby,
a to s právem poradního hlasu.
Kontrolní komise
20. Kontrolní komise je nezávislým kontrolním a revizním orgánem Spolku.
21. Funkční období členů Kontrolní komise jsou tři roky. Kontrolní komise je kolektivní orgán v počtu tří členů, kteří jsou
voleni Členskou schůzí, a to s výjimkou prvního funkčního období Kontrolní komise.
22. Dnem zápisu Spolku do veřejného rejstříku se pro první funkční období Kontrolní komise stávají členy Kontrolní
komise tyto osoby:
Jana Šrámková, datum nar. 4.7.1981, adresa místa pobytu: Do Vrchu 78/5, 165 00 Praha 6
Marek Švarc, datum nar. 13.8. 1974, adresa místa pobytu: Kamýcká 247/4D, 160 00 Praha 6
Milan Marek, datum nar. 26.10.1976, adresa místa pobytu: Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha 1.
23. Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu, a to s výjimkou prvního funkčního období Kontrolní
komise, kdy bude tuto funkci vykonávat výše uvedený pan Marek Švarc.
24. Do výlučné působnosti Kontrolní komise náleží:
a)
kontrola činnosti Spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské schůze.
b) dohled nad tím, zdali jsou záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami,
vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy.
c)
rozhodování o přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena ze Spolku,
d) příprava revizní správy a posudku návrhu výroční zprávy, včetně jejich předložení Členské schůzi.
25. Jednání Kontrolní komise svolává její předseda, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Termín
jednání Kontrolní komise oznámí její předseda nejméně tři dny předem předsedovi Výkonného výboru. Kontrolní
komise přijímá rozhodnutí hlasováním. Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny
jejích členů. Pro přijetí usnesení Kontrolní komise je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Kontrolní komise.
Jednání Kontrolní komise se mohou účastnit členové Výkonného výboru, a to s hlasem poradním.
26. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů
dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li Kontrolní komise
nedostatky, upozorní na ně také Výkonný výbor.
V. Majetek a zásady hospodaření Spolku
1.
Spolek má vlastní majetek, se kterým řádně hospodaří na vlastní účet a pod vlastní majetkovou odpovědností. Majetek
Spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, přičemž tento majetek je určen k plnění účelu a cílů Spolku a k zajišťování
těch činností, které k tomuto účelu a cíli Spolku směřují.
2.
Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a)
členské příspěvky,
b) hráčské příspěvky na činnost Spolku,
c)
další poplatky vyplývající z rozhodnutí orgánů Spolku, včetně příjmů z vedlejší činnosti Spolku
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů, orgánů státní správy a samosprávy,
e)
příjmy z tělovýchovných, kulturních a jiných společenských akcí pořádaných Spolkem,
f)
jiné příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob, včetně darů, dědictví, grantů.
3.
Roční členský příspěvek a roční hráčský příspěvek na činnost Spolku, jakožto další poplatky vyplývající z rozhodnutí
orgánů Spolku, se zaplacením stávají majetkem Spolku, a pokud dojde k zániku členství či pokud hráč během
kalendářního roku přestane hrát, poměrná část příspěvku se nevrací.
4.
Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření Spolku se řídí
rozpočtem přijatým rozhodnutím Výkonného výboru vždy na běžný kalendářní rok. Hospodaření Spolku je
projednáno a schváleno také Členskou schůzí v souladu s těmito Stanovami.
5.
O převodech vlastnictví, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výkonný výbor
Spolku s výjimkou věcí, které jsou ve výlučné působnosti Členská schůze.
VI. Zánik Spolku
1.
Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
a)
rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění Spolku nebo sloučením s jiným spolkem
b) z jiných důvodů stanovených zákonem
VII. Závěrečná ustanovení
1.
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
2.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena
platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
V Praze dne: 20.8.2014
Download

. STANOVY SPOLKU „Mládežnická kopaná TJ Slavoj Suchdol, z. s.