DIGITÁLNÍ
DIKTAFON
PODROBNÉ
POKYNY
Děkujeme, že jste zakoupili
digitální diktafon Olympus.
Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete
v těchto pokynech k použití.
Uschovejte si je pro budoucí použití.
Aby bylo nahrávání úspěšné, doporučujeme
před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti.
CS
Úvod
• Obsah tohoto dokumentu může být bez předchozího upozornění změněn. Chcete-li získat
nejnovější informace o názvech výrobků a číslech modelů, kontaktujte oddělení podpory
zákazníků.
• Obrázky displeje a diktafonu, které jsou v tomto návodu zobrazeny, se mohou od
vlastního produktu lišit. Správnosti obsahu tohoto dokumentu byla věnována maximální
péče. Pokud byste přesto nalezli nesrovnalosti, chybu nebo chybějící informaci,
kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
• Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé
v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, dále pak za poškození nebo škody
vzniklé v důsledku opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo
autorizovaným servisním střediskem Olympus a také za poškození a škody vzniklé z jiných
důvodů.
Ochranné známky a registrované ochranné známky
• IBM a PC/AT jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
• Macintosh a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
• MicroSD a microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD Card Association.
• Technologie zvukového kódování MPEG Layer-3 je licencována společností Fraunhofer IIS
a Thomson.
• Produkt byl vyvinut na základě technologie na potlačení šumu v licenci společnosti NEC.
• Technologie Voice Activity Detection je licencována společností NTT Electronics
Corporation.
Ostatní značky a názvy výrobků uvedené v této příručce jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
CS
2
Obsah
Úvod
Bezpečnostní zásady ......................................... 4
1 Začínáme
Hlavní vlastnosti ............................................... 8
Popis částí ........................................................10
Displej (panel LCD) ..................................................11
Napájecí zdroj ..................................................14
Vložení baterie ........................................................14
Nastavení baterie ....................................................15
Dobíjení připojením k počítači pomocí portu
USB ....................................................................16
Nabíjení pomocí připojení síťového adaptéru USB
(volitelný) ..........................................................17
Zapnutí/vypnutí napájení .......................................19
Blokování tlačítek (HOLD) .................................20
Nastavení času a data [Datum & čas] .................21
Změna času a data ...................................................22
Vložení a vyjmutí karty microSD .......................23
Vložení karty microSD .............................................23
Vyjmutí karty microSD ............................................24
Ovládání obrazovky [Domů] ..............................25
Poznámky o složkách ........................................26
Informace o složkách pro zvukové nahrávky ..........26
Informace o složkách pro přehrávání hudby...........27
Výběr složek a souborů .....................................28
2 Informace o nahrávání
Režim ...............................................................29
Změna scény nahrávání [Scéna záznamu] ..............32
Doporučená nastavení v závislosti na nahrávacích
podmínkách ......................................................33
Nahrávání z externího mikrofonu nebo z jiného
zařízení ..............................................................34
3 Informace o přehrávání
Přehrávání .......................................................36
Vyhledávání souboru ..............................................40
Změna zvuku přehrávání.........................................41
Vkládání indexové nebo časové značky ..................42
Jak opakovaně přehrát část.....................................43
Změna scény přehrávání [Scéna přehráv.] ..............44
Mazání .............................................................45
Mazání souborů .......................................................45
Vymazání složky ......................................................45
4 Informace o FM rádiu (Pouze
model WS-813)
Použití FM rádia................................................47
Ovládání režimu FM rádio ................................ 48
Automatické přednastavení rádiových stanic
[Auto předvolba] ...............................................49
Změna režimu příjmu ..............................................50
Přidání rádiové stanice ............................................51
Nahrávání z FM rádia ........................................52
5 Nastavení nabídky
Postup nastavení nabídky ................................53
+ Menu souboru [File Menu].................................55
, Menu záznamu [Rec Menu] ...............................56
- Menu Přehrát [Play Menu] .................................61
. Menu LCD/zvuku [LCD/Sound Menu] ..................... 64
/ Menu zařízení [Device Menu] ............................65
Nabídka FM [FM Menu] ......................................67
Extrakce hlasových úseků souboru
[Rozeznat hlas] ..................................................68
Nové uspořádání souborů [Vyměnit] ......................69
Přesouvání/kopírování souborů [Přesun/kop.] ......70
Rozdělování souborů [Rozdělit] ..............................72
Změna třídy USB [Nastavení USB] ...........................73
Formátování diktafonu [Formátování]...................74
1
2
3
4
5
6
7
6 Použití diktafonu s počítačem
Pracovní prostředí ............................................77
Připojení k počítači ...........................................79
Odpojení od počítače...............................................80
Přesun zvukových souborů do počítače .............81
Použití diktafonu jako externí paměti
připojitelné k počítači .................................82
7 Další informace
Seznam varovných zpráv ..................................83
Odstraňování potíží ..........................................85
Příslušenství (volitelné) .................................. 88
Technické údaje................................................89
Technická pomoc a podpora ..............................94
CS
3
Bezpečnostní zásady
Před prvním použitím nového diktafonu
si pozorně přečtěte tuto příručku, abyste
se s ním naučili bezpečně a správně
zacházet. Uschovejte tuto příručku na
snadno přístupném místě pro budoucí
použití.
• Varovné symboly upozorňují na důležité
informace týkající se bezpečnosti.
Abyste ochránili sebe a ostatní před
zraněním nebo věcným poškozením, je
důležité, abyste si vždy přečetli všechna
předložená varování a informace.
f Nebezpečí
Pokud je produkt používán bez
uposlechnutí rad uvedených
pod tímto symbolem, může dojít
k vážnému zranění nebo úmrtí.
f Varování
Pokud je produkt používán bez
uposlechnutí rad uvedených pod
tímto symbolem, může dojít ke
zranění nebo úmrtí.
f Upozornění
Pokud je produkt používán bez
uposlechnutí rad uvedených
pod tímto symbolem, může
dojít k lehkému poranění osob,
poškození zařízení či ztrátě
cenných dat.
CS
4
Upozornění týkající se provozního
prostředí
• Aby byla zajištěna ochrana
vysoce přesné technologie,
která je součástí produktu, nikdy
nepoužívejte a neskladujte diktafon
v následujících prostředích:
• Místa, kde teplota a/nebo vlhkost jsou
příliš vysoké nebo podléhají extrémním
změnám – například místa s přímým
slunečním svitem, pláže, zavřená vozidla
nebo místa v blízkosti zdrojů tepla
(sporák, radiátor atd.) či zvlhčovačů.
• Písečná či prašná prostředí.
• V blízkosti hořlavých materiálů či
výbušnin.
• Vlhká místa jako koupelna či v dešti.
• Místa se silnými vibracemi.
• Diktafon nikdy neupouštějte na
zem ani jej nevystavujte silným
nárazům či vibracím.
• Pokud je diktafon používán v místech
s magnetickým/elektromagnetickým
polem, rádiovým vlněním či
vysokým napětím, například
v blízkosti televizoru, mikrovlnné
trouby, videoherního systému,
reproduktorů, velkoplošného
monitoru nebo televizního,
rádiového či jiného vysílače, může
dojít k jeho selhání. V takových
případech před dalším provozem
diktafon krátce vypněte.
• Vyvarujte se nahrávání nebo
přehrávání v blízkosti mobilních
telefonů nebo jiných bezdrátových
zařízení, která mohou způsobit
interferenci a šum. Zaznamenáte-li
šum, umístěte diktafon dále od
těchto zdrojů.
• K čištění přístroje nepoužívejte
organická rozpouštědla, jako je
alkohol nebo ředidlo.
Bezpečnostní zásady
Pokyny týkající se příjmu:
• Příjem rádia se může v závislosti na místě,
kde jej používáte, výrazně lišit. Je-li
příjem slabý, přemístěte diktafon blíže
k oknu a dále od elektrických zařízení,
jako např. mobilních telefonů, televizorů,
fluorescenčních zářivek atd.
Varování týkající se ztráty dat:
• Nahraný obsah paměti může být zničen
nebo smazán v důsledku chybného
ovládání přístroje, poruchy nebo
v průběhu opravy. Doporučujeme
zálohovat a uložit důležitý obsah na jiné
médium, jako je např. pevný disk počítače.
• Společnost Olympus nenese
odpovědnost za poškození nebo
jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty
dat způsobené poruchou produktu,
opravy provedené jiným subjektem než
společností Olympus nebo autorizovaným
servisním střediskem Olympus či z jiných
důvodů.
Zacházení s diktafonem
f Varování:
• Nepoužívejte diktafon v přítomnosti
hořlavých či výbušných plynů.
• Udržujte diktafon mimo dosah dětí
a kojenců.
Vždy používejte a uchovávejte
diktafon mimo dosah malých dětí a
kojenců, abyste zabránili následujícím
nebezpečným situacím, které by mohly
způsobit vážné zranění:
1 Zapletení do řemínku diktafonu
a možné zaškrcení.
2 Náhodné spolknutí baterie, karty či
jiných malých součástí.
3 Náhodné poranění pohyblivými
součástmi diktafonu.
• Nepoužívejte ani neuchovávejte
diktafon na prašných či vlhkých
místech.
• Nerozebírejte, neopravujte ani
neupravujte přístroj sami.
• Používejte pouze paměťové
karty microSD/microSDHC. Nikdy
nepoužívejte karty jiných typů.
Pokud do diktafonu omylem vložíte kartu
jiného typu, navštivte autorizovaného
dodavatele nebo servisní středisko.
Nepokoušejte se vyjmout kartu silou.
• Nepoužívejte přístroj během
řízení nebo jízdy ve vozidle (např.
na jízdním kole, motocyklu nebo
v automobilu).
f Upozornění:
• Ihned přestaňte diktafon používat
v případě, že začne vydávat
neobvyklé zvuky či zápach nebo se
z něj začne kouřit.
Nikdy nevyjímejte baterie holýma
rukama. Pokud tak učiníte, můžete
způsobit požár nebo si popálit ruce.
• Buďte opatrní při zacházení
s řemínkem.
Při přenášení diktafonu dávejte pozor
na řemínek. Snadno se může zachytit
o okolní předměty a způsobit vážnou
škodu.
• Neponechávejte diktafon tam, kde
by mohl být vystaven extrémně
vysokým teplotám.
Mohlo by dojít k poškození některých
součástí a v některých případech
ke vznícení diktafonu. Při používání
nabíječky či napájecího adaptéru je
nezakrývejte (například dekou). Mohlo by
dojít k přehřátí a k požáru.
• Zacházejte s diktafonem opatrně,
abyste si nezpůsobili nízkoteplotní
popáleniny.
• Pokud diktafon obsahuje kovové části,
přehřátí může způsobit nízkoteplotní
popáleniny. Poznámka:
CS
5
Bezpečnostní zásady
• Při delším používání dojde k zahřátí
diktafonu. Při držení zahřátého
diktafonu může dojít k nízkoteplotním
popáleninám.
• V prostředích s extrémně nízkými
teplotami může být teplota diktafonu
nižší než teplota okolí. Pokud je to
možné, používejte při manipulaci
s diktafonem při nízkých teplotách
rukavice.
Zásady manipulace s bateriemi
Abyste zabránili vytečení, přehřátí,
vznícení či explozi baterií nebo
elektrickému šoku či popálení, řiďte se
těmito důležitými pokyny.
CS
6
f Nebezpečí:
• Nepokoušejte se dobíjet alkalické,
lithiové nebo jiné nedobíjecí
baterie.
• Nevystavujte nikdy baterie ohni
nebo horku, nezkratujte je ani
nerozebírejte.
• Baterie nikdy nezahřívejte ani
nespalujte.
• Při přenášení a uchovávání baterií
dbejte na to, aby nepřišly do
kontaktu s kovovými předměty,
jako jsou šperky, špendlíky,
sponky atd.
• Nikdy neukládejte baterie na
místa, kde budou vystaveny
přímému slunečnímu záření nebo
vysokým teplotám v rozpáleném
autě, poblíž zdroje tepla apod.
• Abyste zabránili vytečení baterií
nebo poškození kontaktů, pečlivě
se řiďte všemi pokyny k jejich
používání. Nikdy se nepokoušejte
baterii rozebírat nebo jakýmkoli
způsobem upravovat, pájet apod.
• Nepřipojujte baterii přímo
k elektrické přípojce nebo
cigaretovému zapalovači
v automobilu.
• Pokud se vám kapalina
z baterie dostane do očí, ihned
je vypláchněte proudem čisté
studené vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
f Varování:
• Baterie vždy udržujte v suchu.
• Pokud se dobíjecí baterie
během uvedené doby nenabily,
nepoužívejte je.
• Nepoužívejte baterii, pokud je
prasklá nebo poškozená.
• Nikdy baterie nevystavujte silným
otřesům či dlouhodobým vibracím.
• Pokud baterie teče, změnila
barvu, zdeformovala se nebo
během používání došlo k jiným
neobvyklým změnám, přestaňte
diktafon používat.
• Pokud vám kapalina z baterie
potřísní oděv nebo pokožku,
svlékněte oblečení a ihned omyjte
zasaženou oblast proudem čisté
studené vody. Pokud kapalina
způsobila na vaší pokožce
popáleninu, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Uchovávejte baterie mimo dosah
dětí.
Bezpečnostní zásady
• Zaznamenáte-li během používání
tohoto produktu cokoli
neobvyklého, např. neobvyklý
zvuk, zahřátí, kouř nebo zápach
spáleniny:
1 vyjměte ihned baterie, dávejte přitom
pozor, abyste se nepopálili a
2 kontaktujte prodejce nebo nejbližší
servisní středisko společnosti
Olympus.
f Upozornění:
• Recyklujte prosím baterie
– pomůžete šetřit zdroje naší
planety. Při likvidaci použitých
baterií zakryjte jejich kontakty
a vždy se řiďte místními zákony
a nařízeními.
• Před prvním použitím nebo
vždy po delším období, kdy ji
nepoužíváte, dobíjecí baterii
nabijte.
• Dobíjecí baterie mají omezenou
životnost. Pokud se doba provozu
diktafonu znatelně zkracuje
i přesto, že je dobíjecí baterie zcela
nabitá za stanovených podmínek,
nahraďte ji novou.
CS
7
Začínáme
Hlavní vlastnosti
1
Hlavní vlastnosti
s Vestavěný stereofonní FM
rádiový přijímač umožňuje
diktafon používat jako rádio
(pouze model WS-813) (☞ str. 47).
s Zahrnuje podporu lineárního
formátu PCM, který dokáže
nahrávat ve zvukové kvalitě,
která odpovídá
kvalitě CD (pouze modely
WS-813, WS-812) (☞ str. 56).
s Zahrnuje podporu široké škály
formátů nahrávání, včetně
formátu MP3 (MPEG-1/MPEG-2
Audio Layer 3) a formátu Window
s Media Audio (WMA)
(☞ str. 56).
s Vedle vlastních nahraných
souborů dokáže diktafon
přehrávat také soubory ve
formátu WAV*, WMA a MP3
přenesené z počítače.
Díky této funkci můžete diktafon
používat jako přehrávač hudby.
* Pouze modely WS-813, WS-812.
s Zahrnuje podporu nahrávacích
médií s vysokou kapacitou.
Stejně jako do vnitřní paměti lze
nahrávat i na kartu microSD
(☞ str. 23).
s Zahrnuje i funkci směrového
mikrofonu, která umožňuje
přepínání mezi širokopásmovým
stereofonním nahráváním
a směrovým nahráváním ve
vysoké kvalitě (pouze model
WS-813) (☞ str. 57).
CS
8
s Nabízí široký rozsah funkcí, které
rozšiřují podporu nahrávání
zvuku.
Mnoho funkcí nahrávání (např. citlivost
nahrávání) můžete přizpůsobovat
tak, aby vyhovovaly vašim osobním
preferencím a podmínkám, v nichž
nahráváte ( ☞ str. 56).
s Zahrnuje vestavěnou funkci
hlasem aktivovaného nahrávání
(VCVA) (☞ str. 57).
s Filtr Low Cut při nahrávání
minimalizuje hluk z klimatizace
a jiné podobné šumy (☞ str. 57).
s Funkce nastavení scény
nahrávání a nastavení scény
přehrávání umožňují vybrat to
nejlepší nastavení v závislosti na
způsobu použití (☞ str. 32, 44, 59,
63).
s Zahrnuje funkci [Hledat kalendář],
díky které lze pohodlně
vyhledávat soubory (☞ str. 40).
s Zahrnuje funkci [Rozeznat hlas],
která umožňuje z nahraného
zvukového souboru extrahovat
pouze hlasové úseky, a funkci
[Přehrát hlas], která umožňuje
přehrávání pouze těchto
extrahovaných hlasových úseků
(☞ str. 61, 68).
s Zahrnuje také funkci [Vyvažovač
hlas], která umožňuje
u nahraných zvukových souborů
vyvážení tichých úseků.
Zvýšením úrovně jejich hlasitosti
je následně dosaženo jejich lepší
srozumitelnosti (☞ str. 61).
Hlavní vlastnosti
s Funkce redukce šumu (Noise
Cancel) (☞ str. 61) a funkce
hlasového filtru (Voice Filter)
(☞ str. 61) odstraňují šum
a umožňují čisté přehrávání zvuku.
* Pouze model WS-811.
1
Hlavní vlastnosti
s Zahrnuje několik různých funkcí
opakování (☞ str. 43, 62).
s Můžete změnit nastavení
ekvalizéru přehrávání (☞ str. 62).
s Můžete přesouvat či kopírovat
soubory mezi vnitřní pamětí
a kartou microSD a v rámci složek
v paměti (pouze modely WS-813,
WS-812) (☞ str. 70).
s Soubor (ve formátech PCM*,
MP3), který byl diktafonem
pořízen, je také možné rozdělit
na dva samostatné soubory
(☞ str. 72).
* Pouze modely WS-813, WS-812.
s Možnost vložení indexové
a časové značky umožňující
rychlé nalezení požadovaného
místa (☞ str. 42).
s Ovládání rychlosti přehrávání
a tónu* podle aktuální potřeby
(☞ str. 41).
* Pouze modely WS-813, WS-812.
s Tento diktafon je kompatibilní s
protokolem USB 2.0 a umožňuje
rychlý přenos dat do počítače.
s Zahrnuje funkci nabíjení pomocí
portu USB (pouze modely
WS-813, WS-812) (☞ str. 16).
s Obsahuje podsvícený bodový
displej (panel LCD).
CS
9
Popis částí
1
2
6
7
8
3
1
4
Popis částí
$
%
^
9
0
!
&
(
5
)
-
@
#
q
*
=
w
1 Vestavěný stereofonní mikrofon (L)
2 Vestavěný stereofonní mikrofon (R)
3 Indikátor nahrávání (LED)
4 Kryt karty
5 Tlačítko LIST
6 Zdířka MIC (mikrofon)
7 Displej (panel LCD)
8 Tlačítko MENU
9 Tlačítko +
0 Tlačítko REC (s) (nahrávání)
! Tlačítko 9
@ Tlačítko –
# Tlačítko SCENE/INDEX
$ Tlačítko STOP (4)
% Tlačítko 0
^ Tlačítko `OK
& Tlačítko ERASE
* Vestavěný reproduktor
( Kryt baterií
) Zdířka EAR (sluchátka)
- Přepínač POWER/HOLD
= Posuvná páčka konektoru USB
q Otvor pro upevnění řemínku
w Konektor USB
CS
• Sejměte z displeje ochrannou fólii.
10
Popis částí
Displej (panel LCD)
4 Zobrazení režimu [Záznamník]:
Zobrazení seznamu složek
1
2
Zobrazení souboru
1 Indikátor nahrávacího média
[l]: Vnitřní paměť
[m]: Karta microSD
2 Název aktuální složky
3 Indikátor baterií
4 Název složky
Zobrazení seznamu souborů
2
3
4
1 Indikátor nahrávacího média
2 Název aktuální složky
3 Indikátor baterií
4 Název souboru
2
3
4
5
6
8
9
7
!
0
1
Popis částí
4
1
1
3
1 Indikátor nahrávacího média
2 Název aktuálního souboru
3 Indikátor baterií
4 Indikátor složky, indikátor režimu
nahrávání, indikátor zámku souboru
5 Indikátor stavu diktafonu
[K]: Indikátor nahrávání
[≠]: Indikátor pozastavení
[ ]: Indikátor zastavení
[•]: Indikátor přehrávání
[ß]: Indikátor převíjení vpřed
[™]: Indikátor převíjení vzad
[N]: Indikátor rychlého přehrávání
[M]: Indikátor pomalého přehrávání
[ ]: Indikátor změny tónu přehrávání
(ostrý)
[ ]: Indikátor změny tónu přehrávání
(plochý)
6 Lišta s indikátorem zbývající paměti
Lišta s indikátorem stavu přehrávání
7 Displej s ikonami (☞ str. 13)
8 Číslo aktuálního souboru/Celkový
počet nahraných souborů ve složce
9 Uplynulý čas nahrávání,
uplynulý čas přehrávání
0 Zbývající čas nahrávání,
délka souboru
! Měřič hlasitosti,
datum a čas nahrávání
CS
11
Popis částí
4 Zobrazení režimu [Hudba]:
Zobrazení seznamu 1
1
2
Zobrazení souboru
3
1
Popis částí
4
5
6
7
8
9
4
Pokud jsou ve složce soubory
a složky
1 Indikátor nahrávacího média
[l]: Vnitřní paměť
[m]: Karta microSD
2 Název aktuální složky
3 Indikátor baterií
4 Název složky, název souboru
Zobrazení seznamu 2
1
2
3
4
Pokud jsou ve složce pouze
soubory
CS
12
1
1 Indikátor nahrávacího média
2 Název aktuální složky
3 Indikátor baterií
4 Název souboru
2
3
0
1 Indikátor nahrávacího média
2 Název aktuálního souboru
3 Indikátor baterií
4 Indikátor stavu diktafonu
[•]: Indikátor přehrávání
[ ]: Indikátor zastavení
[ß]: Indikátor převíjení vpřed
[™]: Indikátor převíjení vzad
[N]: Indikátor rychlého přehrávání
[M]: Indikátor pomalého přehrávání
[ ]: Indikátor změny tónu přehrávání
(ostrý)
[ ]: Indikátor změny tónu přehrávání
(plochý)
Číslo aktuálního souboru/Celkový
počet nahraných souborů ve
složce
5 Název skladby
6 Jméno umělce
7 Název alba
8 Lišta s indikátorem stavu
přehrávání
9 Uplynulý čas přehrávání,
délka souboru
0 Displej s ikonami (☞ str. 13)
Popis částí
4 Zobrazení režimu [FM rádio]:
Zobrazení příjmu rádia
Model WS-813:
1
1
2
Popis částí
3
4
5
6
1 Indikátor nahrávacího média
2 Indikátor baterií
3 Indikátor režimu nahrávání
4 Číslo předvolby
5 Frekvence
6 Lišta indikátoru frekvence
Zobrazení ikon (všechny modely)
[Ø]: Vypnutí reproduktoru
]: Funkce Voice Playback *1
[
[ ]: Funkce Voice Detect *1
[?]: Funkce Rec Level
[û]: Funkce VCVA
[Æ]: Funkce Voice sync
[ù]: Funkce Equalizer
*1 Pouze modely WS-813, WS-812.
[0]: Filtr Low Cut
[≤]: Funkce Zoom Mic *2
[%]: Funkce Noise Cancel
[$]: Funkce Voice Balancer *1
Funkce Voice Filter *3
[
] [á] [ ]: Režim přehrávání
*2 Pouze model WS-813.
*3 Pouze model WS-811.
CS
13
Napájecí zdroj
Vložení baterie
Diktafon lze použít jak s dobíjecí baterií NiMH, tak i alkalickou baterií AAA.
1
2 Vložte baterii a dbejte přitom na
její polaritu = a -.
Modely WS-813, WS-812:
Napájecí zdroj
• Při nabíjení diktafonu se ujistěte, že
jste správně vložili dodanou dobíjecí
baterii Ni-MH (BR404).
• Dodaná dobíjecí baterie není zcela
nabitá. Před použitím diktafonu nebo
po uplynutí delšího období, kdy jste
jej nepoužívali, je doporučeno baterii
zcela nabít bez přerušení (☞ str. 16).
3 Kryt baterií úplně zavřete tak,
že jej nejprve zatlačíte dolů ve
směruA a následně zasunete ve
směru B.
Model WS-811:
Tento diktafon nedokáže nabíjet
dobíjecí baterie.
1 Lehce zatlačte na šipku a
posunutím otevřete kryt baterie.
CS
14
Poznámky
• V tomto diktafonu nelze používat
manganovou baterii.
• Při výměně baterie doporučujeme
používat alkalickou baterii AAA nebo
dobíjecí baterii Ni-MH značky Olympus.
• Před výměnou baterie zastavte diktafon.
Vyjmutí baterie během používání
diktafonu může způsobit závadu, která
může vést k poškození souboru. Vyjmeteli baterii během nahrávání, ztratíte právě
nahrávaný soubor, protože jeho hlavičku
nebude možné uzavřít.
Napájecí zdroj
Nastavení baterie
Vyberte odpovídající typ používané baterie.
1 Vyměňte baterii a zapněte
diktafon (☞ str. 14, 19).
2 Změnu nastavení proveďte
stisknutím tlačítka + nebo −.
Indikátor baterií
S postupným slábnutím baterie se mění
indikátor baterie.
• Zobrazí-li se na displeji symbol [ ],
co nejdříve nabijte nebo vyměňte
baterii. Pokud baterie nemá dostatek
energie k napájení diktafonu, zobrazí
se na displeji ikona [
] a zpráva
[Nízký stav baterie] a diktafon se
vypne.
1
Napájecí zdroj
• Pokud výměna vybité baterie trvá
déle než 15 minut nebo pokud baterii
vyjímáte a vkládáte opakovaně v krátkých
intervalech, je možné, že budete muset
znovu provést nastavení baterie a času.
V takovém případě se zobrazí obrazovka
[Baterie]. Další informace naleznete
v části „Nastavení baterie“.
• Nebudete-li diktafon delší dobu používat,
baterii vyjměte.
• Při výměně dobíjecí baterie používejte
pouze dobíjecí baterii Ni-MH (volitelná).
Výrobky jiných výrobců mohou diktafon
poškodit, a proto by neměly být
používány.
Poznámka
• Během přehrávání hlasových nebo
hudebních souborů, v závislosti na úrovni
hlasitosti, může být diktafon v důsledku
výpadku napájení baterií resetován, a to
i v případě, že ikona [ ] je zobrazena
v oblasti indikátoru baterie. V takovém
případě snižte hlasitost diktafonu.
Typ baterie
[Ni-MH] (
):
Vyberte, používáte-li dobíjecí baterii
Ni-MH značky Olympus (BR404).
[Alkalické] (
):
Tuto možnost vyberte, pokud
používáte alkalickou baterii.
3 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete nastavení.
• Bliká-li na displeji indikátor „Hour“,
prohlédněte si část „Nastavení času
a data [Datum & čas]“ (☞ str. 21).
CS
15
Napájecí zdroj
Dobíjení připojením k počítači
pomocí portu USB
3 Ujistěte se, zda je diktafon
zastaven a připojen k portu USB
počítače.
Modely WS-813, WS-812:
1
Před připojením pomocí kabelu USB
ukončete režim HOLD (☞ str. 20).
Napájecí zdroj
Baterii můžete nabíjet připojením
k portu USB počítače. Při nabíjení se
přesvědčte, že jste (dodanou) dobíjecí
baterii, správně vložili do diktafonu
(☞ str. 14).
Baterii na jedno použití (např.
alkalickou či lithiovou) nenabíjejte.
Mohlo by dojít k vytečení nebo
přehřátí baterií a následnému
poškození diktafonu.
4 Stisknutím tlačítka `OK zahajte
nabíjení.
1 Zapněte počítač a vyčkejte na
spuštění operačního systému.
2 Posuňte posuvnou páčku
konektoru USB ve směru
označeném šipkou tak, aby
byl konektor USB z diktafonu
vysunut.
• Až se zobrazí blikající zpráva [Pro
zahájení nabíjení stiskněte OK],
stiskněte tlačítko `OK.
5 Nabíjení je dokončeno, jakmile
indikátor baterie zobrazí symbol
[ ].
CS
16
Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny*
* Jedná se o přibližný údaj při úplném
nabití zcela vybité dobíjecí baterie, za
pokojové teploty.
Napájecí zdroj
Čas nabíjení se může lišit v závislosti
na stupni vybití baterie a jejím stavu.
3 Stisknutím tlačítka `OK zahajte
nabíjení.
Nabíjení pomocí připojení síťového
adaptéru USB (volitelný)
1
Modely WS-813, WS-812:
• Až se zobrazí blikající zpráva [Pro
zahájení nabíjení stiskněte OK],
stiskněte tlačítko `OK.
4 Nabíjení je dokončeno, jakmile se
zobrazí zpráva [Baterie nabitá].
Napájecí zdroj
• Před připojením síťového adaptéru
vyberte možnost připojení USB
[AC adaptér] (☞ str. 73).
• Před připojením pomocí kabelu USB
ukončete režim HOLD (☞ str. 20).
Diktafon je možné nabíjet připojením
k síťovému adaptéru USB (A514) (volitelný).
1 Připojte diktafon k portu USB
napájecího adaptéru.
Připojení
konektoru USB
k portu USB
síťového adaptéru
(A514)
2 Připojte síťový adaptér do síťové
zásuvky.
Do síťové
zásuvky
Poznámky
• Diktafon nebude nabíjen, pokud je
počítač vypnut, v pohotovostním režimu,
hibernaci či režimu spánku.
• Nenabíjejte diktafon, je-li připojen
rozbočovač USB.
• Vložte dodanou dobíjecí baterii a
nastavte možnost [Baterie] na hodnotu
[Ni-MH]. Je-li možnost [Baterie]
nastavena na hodnotu [Alkalické],
nebude možné nabíjení provést
(☞ str. 15, 65).
• Pokud blikají symboly [ ]*1 nebo
[ ]*2, baterii není možné nabíjet. Baterii
nabíjejte při teplotě v rozmezí od 5° C
do 35° C.
*1 [ ]: Okolní teplota je příliš nízká.
*2 [ ]: Okolní teplota je příliš vysoká.
• Pokud se doba provozu diktafonu
znatelně zkracuje i přesto, že je baterie
zcela nabitá, nahraďte ji novou.
CS
17
Napájecí zdroj
1
Napájecí zdroj
• Používejte vyhrazený kabel USB. Pokud
bude použit kabel vyrobený jinou
společností, může na diktafonu dojít
k závadě. Nikdy také nepoužívejte tento
vyhrazený kabel s produkty jiných
společností.
• Pokud chcete nabíjet při nastavení volby
[Composite], zvolte v nastavení připojení
USB možnost [volitelný] a poté diktafon
připojte k počítači. Pokud vyberete
možnost [AC adaptér] na obrazovce
[USB Connect], bude možné diktafon
nabíjet (☞ str. 73).
Upozornění týkající se dobíjecí baterie
Před použitím dobíjecí baterie Ni-MH si
pečlivě přečtěte níže uvedené popisy.
Vybíjení:
Pokud se dobíjecí baterie nepoužívá,
samočinně se vybíjí. Před použitím baterii
plně nabijte.
Provozní teplota:
Dobíjecí baterie je chemický produkt.
Výkonnost dobíjecí baterie se může měnit,
i když jsou používány v doporučeném
rozpětí provozních teplot. Jedná se o
přirozenou vlastnost těchto produktů.
Doporučené rozpětí teplot:
Při používání diktafonu:
0 °C – 42 °C
Nabíjení:
5 °C – 35 °C
Skladování po delší dobu:
-20 °C – 30 °C
Používání dobíjecí baterie mimo
doporučené teplotní rozmezí může
mít za následek snížení její výkonnosti
a životnosti. Pokud diktafon delší dobu
nebudete používat, vyjměte dobíjecí baterii
a uskladněte ji odděleně. Zabráníte tak
možnému vytečení či zkorodování baterie.
Poznámky
• Diktafon byl navržen tak, aby nabíjel
baterii bez ohledu na úroveň jejího nabití.
Nejlepších výsledků však dosáhnete,
když nově zakoupenou dobíjecí baterii
nebo baterii, která se delší dobu (déle než
jeden měsíc) nepoužívala, opakovaně
plně nabijete a vybijete (2 až 3krát).
CS
18
Napájecí zdroj
• Při likvidaci dobíjecí baterie vždy
dodržujte místní zákony a nařízení.
Informace o správném způsobu likvidace
obdržíte od místního recyklačního centra.
• Pokud není dobíjecí baterie Ni-MH plně
vybita, před likvidací zabraňte zkratu
(např. izolováním kontaktů pomocí pásky).
Zapnutí/vypnutí napájení
Nepoužíváte-li diktafon, vypněte napájení,
abyste snížili spotřebu energie. Při vypnutí
napájení nebudou stávající data, nastavení
režimů ani nastavení hodin ztraceny.
Posuňte přepínač POWER/HOLD ve
směru šipky a podržte jej po dobu
půl sekundy nebo déle.
• Napájení bude vypnuto.
• Funkce obnovení uchová informace o
místě skončení, než se vypne napájení.
Režim úspory energie
Pokud je diktafon zapnut, ale není
používán po dobu 10 minut nebo déle
(výchozí nastavení), displej bude vypnut
a diktafon se přepne do režimu úspory
energie (☞ str. 65).
• Stiskem libovolného tlačítka režim
úspory energie ukončíte.
1
Napájecí zdroj
Pro zákazníky v Německu:
Společnost Olympus uzavřela smlouvu
s německou společností GRS (asociace
pro likvidaci baterií), aby zajistila likvidaci
šetrnou k životnímu prostředí.
Vypnutí napájení
Zapnutí napájení
Když je diktafon vypnutý, posuňte
přepínač POWER/HOLD ve směru
šipky.
• Napájení bude zapnuto.
CS
19
Blokování tlačítek (HOLD)
Je-li diktafon nastaven na režim HOLD, zachovají se aktuální nastavení a funkce tlačítek bude
vypnuta. Tato funkce je užitečná, pokud chcete diktafon přenášet v kapse nebo tašce. Tento
režim také chrání před náhodným zastavením nahrávání.
Nastavení diktafonu do režimu blokování
tlačítek (HOLD)
1
Posuňte přepínač POWER/HOLD do
polohy blokování tlačítek [HOLD].
Ukončení režimu blokování tlačítek (HOLD)
Posuňte přepínač POWER/HOLD do
polohy A.
Blokování tlačítek (HOLD)
• Když se na displeji zobrazí zpráva
[Zamknuto] (blokování tlačítek), diktafon
je nastaven do režimu blokování tlačítek
(HOLD).
CS
20
Poznámky
• Stisknete-li v režimu HOLD jakékoli tlačítko, budou na 2 sekundy zobrazeny hodiny, ale
diktafon neprovede požadovanou akci.
• Je-li režim HOLD zapnut během přehrávání (nebo nahrávání), ovládání diktafonu bude
vypnuto, ale přehrávání (nebo nahrávání) bude pokračovat. Diktafon bude zastaven až po
dokončení přehrávání nebo až (v případě nahrávání) dojde k zaplnění paměti.
Nastavení času a data [Datum & čas]
Nastavíte-li před používáním diktafonu
datum a čas, bude s každým nahraným
souborem zaznamenána i informace o datu
a čase pořízení. Počáteční nastavení data a
času umožní snadnější správu souborů.
• Stejným postupem pomocí tlačítek
9 a 0 zvolte další položku
a pomocí tlačítek + nebo − proveďte
nastavení.
• Během nastavování hodin a minut
můžete pomocí tlačítka LIST zvolit
mezi 12hodinovým a 24hodinovým
zobrazením.
Např.: 10:38 P.M.
10:38 PM
(Výchozí
nastavení)
22:38
• Během nastavení můžete stisknutím
tlačítka LIST zvolit pořadí zobrazení
položek „Month“, „Day“ a „Year“.
Příklad: March 24, 2012
3M 24D 2012Y
(Výchozí nastavení)
1
Nastavení času a data
Pokud používáte diktafon poprvé nebo
při vložení baterie po delší proluce,
bude zobrazena zpráva [Nastavte
datum a čas]. Bliká-li indikátor „Hour“,
proveďte nastavení od kroku 1.
2 Stisknutím tlačítka + nebo −
nastavte platné hodnoty.
24D 3M 2012Y
2012Y 3M 24D
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
1 Stiskněte tlačítko 9 nebo 0
a vyberte položku, kterou chcete
nastavit.
• Vyberte pomocí blikajícího kurzoru
možnosti „Hour“, „Minute“, „Year“,
„Month“ a „Day“.
3 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete nastavení.
• Hodiny se spustí od nastaveného data
a času. Ve chvíli, kdy mají být hodiny
spuštěny, stiskněte tlačítko `OK.
Poznámka
• Stisknete-li tlačítko `OK během procesu
nastavení, diktafon uloží hodnoty, které
byly nastaveny k tomuto okamžiku.
CS
21
Nastavení času a data [Datum & čas]
3 Stisknutím tlačítka `OK přesuňte
kurzor na položku, kterou chcete
nastavit.
Změna času a data
1
Je-li diktafon zastaven, stisknutím
a podržením tlačítka STOP (4)
zobrazíte obrazovky [Datum a čas]
a [Zbývá]. Není-li nastavení aktuálního
data a času správné, nastavte je
pomocí níže uvedeného postupu.
• Na displeji se zobrazí [Menu zařízení].
4 Pomocí tlačítka + nebo − zvolte
možnost [Datum & čas].
Nastavení času a data
Tlačítko STOP (4)
5 Stiskněte tlačítko `OK.
Tlačítko MENU
Tlačítko + −
• Na displeji se zobrazí nabídka [Datum &
čas].
• Blikající indikátor „Hour“ oznamuje
začátek procedury nastavení času
a data.
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
1 Je-li diktafon zastaven, stiskněte
tlačítko MENU.
• Na displeji se zobrazí nabídka
(☞ str. 53).
2 Stisknutím tlačítek + nebo
– vyberte kartu [Menu zařízení].
• Zobrazení nabídky lze změnit
posunutím kursoru karty nastavení.
CS
22
Následující kroky jsou stejné jako
kroky 1 až 3 v části „Nastavení času
a data [Datum & čas]“ (☞ str. 21).
6 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zavřete obrazovku s nabídkou.
Vložení a vyjmutí karty microSD
Termín „microSD“ používaný v návodu
k použití se vztahuje na karty microSD
i microSDHC. Diktafon umožňuje nejen
ukládání dat do vnitřní paměti, ale také na
běžně dostupné karty microSD.
Vložení karty microSD
3 Řádně uzavřete kryt karty.
1
Vložení a vyjmutí karty microSD
1 Zatímco je diktafon zastaven,
otevřete kryt karty.
• Vkládání karty microSD špatným
směrem nebo šikmo může vést
k poškození kontaktní plochy nebo
zaseknutí karty.
• Pokud karta microSD není zcela
zasunuta, nemusí být na ni data
zaznamenávána.
• Po vložení karty microSD se zobrazí
obrazovka výměny nahrávacích
médií.
2 Nasměrujte kartu microSD do
správné polohy a zasuňte ji do
slotu karty (viz obrázek).
4 Chcete-li nahrávat na kartu
microSD, stiskněte tlačítko +
nebo − a vyberte možnost [Ano].
• Při vkládání držte kartu microSD
rovně.
5 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete nastavení.
CS
23
Vložení a vyjmutí karty microSD
1
Poznámky
• Výběr nahrávacího média je možné
přepnout zpět na vnitřní paměť (☞ str. 65).
• Může se stát, že karty microSD, které
byly zformátovány (inicializovány)
v jiném zařízení (např. v počítači),
nemusí být rozpoznány. Před použitím je
naformátujte v tomto přístroji (☞ str. 74).
Vložení a vyjmutí karty microSD
Vyjmutí karty microSD
1 Zatímco je diktafon zastaven,
otevřete kryt karty.
2 Kartu microSD uvolněte
zatlačením dovnitř a nechejte ji
lehce vysunout.
• Karta microSD je viditelně vysunuta
ze slotu a může být bezpečně
odebrána.
• Pokud vysunete kartu microSD
a položka [Volba paměti] je
nastavena na hodnotu
[microSD karta], bude nastavení
položky [Volba paměti] automaticky
změněno na možnost
[Zvolena interní paměť].
CS
24
3 Řádně uzavřete kryt karty.
Poznámky
• Rychlé uhnutí prstem po zatlačení karty
microSD dovnitř může vést k vymrštění
karty z otvoru.
• Některé karty microSD nebo microSDHC
nemusí být v závislosti na výrobci
nebo typu karty diktafonem správně
rozpoznány (kvůli problémům
s kompatibilitou).
• Seznam karet microSD, jejichž funkčnost
s diktafonem byla potvrzena za
podmínek předepsaných společností
Olympus, naleznete na stránkách
společnosti Olympus. Webová stránka
http://olympus-imaging.jp/ uvádí
výrobce a typy karet microSD, jejichž
kompatibilita byla potvrzena. Nicméně
vás upozorňujeme, že neposkytujeme
záruku na funkčnost karet microSD.
Některé karty microSD nemusí být
správně rozpoznány například kvůli
takovým okolnostem, jako jsou změny
v technických údajích výrobce.
• Pokud není karta microSD správně
rozpoznána, vyjměte ji a poté opětovně
zasuňte, abyste ověřili, zda bude
diktafonem rozpoznána.
• Před použitím karty microSD si vždy
přičtěte instrukce, které byly ke kartě
přiloženy.
• Rychlost zpracování může být
u některých typů karet microSD nižší.
Výkon karty může být také snížen
opakovaným zápisem a mazáním.
Pokud k tomu dojte, přeformátujte kartu
microSD (☞ str. 74).
Ovládání obrazovky [Domů]
Diktafon lze kromě záznamu zvuku
a přehrávání hudby používat také jako
rádio*.
* Pouze model WS-813.
Pokud je vybrán režim [Záznamník]:
Diktafon se přepne do
režimu [Záznamník]. Budete
moci nahrávat a přehrávat
soubory nahrané diktafonem
(☞ str. 29, 36).
Tlačítko LIST
Pokud je vybrán režim [Hudba]:
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
LIST nastavte obrazovku [Domů].
• Na displeji se zobrazí obrazovka
[Domů].
Diktafon se přepne do
režimu [Hudba] a bude
možné přehrávat hudební
soubory, které do něj byly
přeneseny (☞ str. 36).
Pokud je vybrána možnost [Hledat
kalendář]*:
Diktafon přejde do režimu
[Hledat kalendář] a bude
možné vyhledat soubory
podle data jejich pořízení
(☞ str. 40).
* Pouze modely WS-813,
WS-812
Ovládání obrazovky [Domů]
Tlačítka +−
Tlačítko `OK
1
Pokud je vybrána možnost [FM
rádio]*:
2 Stisknutím tlačítka + nebo −
zvolte požadovaný režim.
Diktafon se přepne do
režimu [FM rádio] a budete
moci poslouchat FM rádio
(☞ str. 47).
* Pouze model WS-813.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
Poznámka
• Během nahrávání nelze mezi režimy
přepínat, aniž by bylo nahrávání
zastaveno.
CS
25
Poznámky o složkách
Vnitřní paměť nebo kartu microSD lze použít jako nahrávací médium. Zvukové a hudební
soubory jsou rozděleny do složek pro zvukové nahrávky a složek pro přehrávání hudby a jsou
ukládány pomocí stromové struktury.
Informace o složkách pro zvukové nahrávky
[Složka A] – [Složka E] ve složce [Záznamník] jsou složky pro zvukové nahrávky. Při nahrávání
můžete zvolit kteroukoli z těchto pěti složek.
1
Poznámky o složkách
Domů
Režim můžete změnit na
obrazovce [Domů].
Složka
Záznamník
Soubor
Složka A
001
Složka B
002
Složka C
003
004
Složka D
Složka E
200
Stane se místem pro
nahrávání pomocí mikrofonu.
Složka
Rádio
V každé složce může být
uloženo až 200 souborů.
Pokud nahráváte z rádia, nahraný soubor bude
automaticky uložen ve složce [Složka Rádio]
(pouze model WS-813).
CS
26
Poznámka
• Soubory a složky umístěné ve složce [Záznamník] nebudou v diktafonu zobrazeny.
Poznámky o složkách
Informace o složkách pro přehrávání hudby
Během přesouvání hudebních souborů do zařízení pomocí programu Windows Media Player
se ve složce pro přehrávání hudby automaticky vytvoří nová složka, která má vícevrstvou
strukturu (viz obrázek níže). Hudební soubory, které jsou ve stejné složce, mohou být nově
uspořádány do preferovaného pořadí a znovu přehrávány (☞ str. 69).
1
Domů
Hudba
Druhá vrstva
Umělec 01
Album 01
Umělec 02
Album 02
001
002
Poznámky o složkách
První vrstva
003
Umělec 03
Album 03
004
200
V každé složce může
být uloženo až
200 souborů.
Celkem můžete v rámci složky [Hudba] vytvořit až
300* složek, včetně složky [Hudba].
* Model WS-811: 128 složek.
Složka
Soubor
CS
27
Výběr složek a souborů
Složky je možné měnit během přehrávání nebo když je diktafon zastaven. Bližší informace
o vícevrstvé struktuře složek naleznete v části „Informace o složkách“ (☞ str. 26).
Obrazovka [Domů]
Používání složek pro zvukové nahrávky
1
Výběr složek a souborů
Například:
WS-813
Zobrazení
seznamu složek
Zobrazení
seznamu
souborů
Zobrazení
souboru
Používání složek pro přehrávání hudby
Zobrazení
seznamu složek
(První vrstva)
Zobrazení
seznamu složek
(Druhá vrstva)
Zobrazení
seznamu
souborů
Zobrazení
souboru
Pokud je vybrán režim [Hudba].
Pohyb mezi vrstvami
} Návrat: tlačítko LIST
Každým stisknutím tohoto tlačítka
přejdete o úroveň výše. Tlačítko 0
může v zobrazení složek sloužit také jako
tlačítko LIST.
• Pokud při pohybu ve struktuře složek
stisknete a podržíte tlačítko LIST,
přejdete k zobrazení souborů.
{ Potvrzení: tlačítko `OK
CS
28
Každým stisknutím tohoto tlačítka
otevřete vybraný soubor či složku
zvolené v zobrazení seznamu a přejdete
o úroveň níže.
• Tlačítko 9 může v zobrazení složek
sloužit také jako tlačítko `OK.
+ a – tlačítka
Zvolte složku nebo soubor.
Obrazovka [Domů]:
Tato obrazovka umožňuje změnu režimu
diktafonu (☞ str. 25).
Zobrazení seznamu:
Zobrazí se soubory a složky uložené
v diktafonu.
Zobrazení souboru:
Zobrazí se informace o vybraném
souboru. Diktafon je v pohotovostním
režimu přehrávání.
Informace o nahrávání
Režim
Před zahájením nahrávání zvolte složku mezi
[&] až [*]. Do těchto pěti složek můžete
třídit nahrávky podle jejich druhu. Složka
[&] může například obsahovat osobní
informace a složku ['] můžete vyhradit pro
uchovávání obchodních informací.
Tlačítko STOP (4)
3 Stisknutím tlačítka STOP (4)
ukončíte nahrávání.
2
Režim
Tlačítko REC (s)
• [Režim záznamu] nelze měnit
v pohotovostním režimu nahrávání
nebo během nahrávání. Tuto
konfiguraci proveďte, když je diktafon
zastaven (☞ str. 56).
• Při správném stereofonním
nahrávání je vestavěný stereofonní
mikrofon umístěný nad displejem.
Je-li mikrofon při nahrávání pod
displejem, není správné stereofonní
nahrávání možné, protože původní
zvuk je nahráván s obrácenou fází.
• Na displeji se zobrazí ikona [L].
1 Zvolte složku pro nahrávání
(☞ str. 26).
2 Stisknutím tlačítka REC (s)
zahájíte nahrávání.
f
f Délka souboru
• Indikátor LED se rozsvítí a na displeji
se zobrazí symbol [K].
• Natočte mikrofon směrem ke zdroji,
z nějž má být zvuk nahráván.
a
b
c
d
e
a Indikátor režimu nahrávání
b Uplynulý čas nahrávání
c Lišta s indikátorem zbývající paměti
d Zbývající čas nahrávání
e Měřič hlasitosti (mění se v závislosti
na hlasitosti nahrávání a nastavení
nahrávacích funkcí)
Poznámky
• Abyste měli jistotu, že nepřijdete
o začátek nahrávání, ověřte si, že
indikátor LED nebo indikátor režimu jsou
na displeji rozsvíceny.
• Je-li zbývající doba nahrávání méně než
60 sekund, začne indikátor LED blikat.
Zkrátí-li se zbývající doba nahrávání na
30 nebo 10 sekund, bude indikátor blikat
rychleji.
CS
29
Režim
2
Režim
CS
30
• Jakmile nebude možné v nahrávání
pokračovat, zobrazí se zpráva [Složka
plná]. Před nahráváním zvolte jinou
složku nebo odstraňte nepotřebné
soubory (☞ str. 45).
• Zaplní-li se kapacita paměti, zobrazí
se zpráva [Paměť plná]. Před dalším
nahráváním vymažte nepotřebné
soubory (☞ str. 45).
• Pokud do diktafonu vložíte kartu
microSD, ujistěte se, že jste potvrdili jako
nahrávací médium možnost [Interní
paměť] nebo [microSD karta], abyste
neudělali chybu (☞ str. 65).
• Je-li tlačítko REC (s) stisknuto, pokud
je zvolena jiná funkce než nahrávání,
zobrazí se zpráva [Nelze nahrávat do
této složky]. Vyberte složku z možností
[Složka A] až [Složka E] a znovu zahajte
nahrávání.
• Rychlost zpracování může být
u některých typů karet microSD nižší.
Výkon karty může být také snížen
opakovaným zápisem a mazáním.
Pokud k tomu dojte, přeformátujte kartu
microSD (☞ str. 74).
• Před nahráváním doporučujeme
naformátovat nahrávací médium
v diktafonu (☞ str. 74).
Model WS-813:
• V režimu [FM rádio] můžete nahrávat
poslech FM rádia (☞str. 47).
• Tento diktafon byl navržen tak, aby mohl
nahrávat čistě a rovnoměrně, i když se
hlasitost zvukového zdroje výrazně mění.
Ještě větší zvukové kvality nahrávání však
lze dosáhnout ruční úpravou hlasitosti
nahrávání (☞ str. 56).
4 Je možné nahrát více než 2 GB
dat:
Modely WS-813, WS-812:
Nahrávání bude pokračovat, i když
objem jednoho souboru při nahrávání v
lineárním formátu PCM překročí 2 GB.
• Data budou uložena jako samostatné
soubory po 2 GB. Během přehrávání
budou přehrána jako samostatné
soubory.
• Pokud nahrávání překročí 2 GB, počet
souborů ve složce může překročit
počet 200. 201. a následující soubory
diktafon nerozpozná, zkontrolujte je
připojením diktafonu k počítači.
Režim
Nastavení související s nahráváním
Slouží k nastavení citlivosti
nahrávání.
Režim záznamu
[Rec Mode]*1
(☞ str. 56)
Nastavení rychlosti nahrávání
pro jednotlivé formáty
nahrávání.
Zoom mikrofon
[Zoom Mic]*2
(☞ str. 57)
Nastavení směrovosti
vestavěného stereofonního
mikrofonu.
Nízkofr. filtr
[Low Cut Filter]
(☞ str. 57)
Tato funkce redukuje šum
z klimatizace, projektorů
a jiné podobné rušivé zvuky.
[VCVA]
(☞ str. 57)
Nastavuje úroveň hlasitosti
pro funkci hlasem
aktivovaného nahrávání
(VCVA).
V-Sync. záznam
[V-Sync. Rec]
(☞ str. 58)
Slouží k nastavení
počáteční úrovně hlasové
synchronizace.
Scéna záznamu
[Rec Scene]
(☞ str. 59)
Slouží k nastavení nahrávání,
aby odpovídalo podmínkám
či prostředí nahrávání.
*1 Tato funkce bude upravena na následující
konfigurace pokud je diktafon v režimu
[FM rádio] (pouze model WS-813).
• [PCM]: 44,1 kHz/16bit
• [MP3]: 128 kbps
• [WMA]: 128 kbps
*2 Pouze model WS-813.
Pokud je diktafon v režimu
nahrávání, stiskněte tlačítko REC (s).
2
• [≠] se objeví na displeji.
• Diktafon se zastaví, pokud jej ponecháte
pozastavený déle než 60 minut.
Režim
Úroveň
záznamu
[Rec Level]
(☞ str. 56)
Pozastavení
Obnovení nahrávání:
Stiskněte znovu tlačítko REC (s).
• Nahrávání bude pokračovat od momentu,
kdy bylo přerušeno.
Rychlá kontrola nahraného obsahu
Pokud je diktafon v režimu
nahrávání, stiskněte tlačítko `OK.
• [•] se objeví na displeji.
• Nahrávání bude zastaveno a soubor,
který jste právě nahráli, se přehraje.
Model WS-813:
• Pokud je během nahrávání v režimu
[FM rádio] stisknuto tlačítko `OK,
diktafon automaticky přejde do režimu
[Záznamník] a spustí přehrávání
posledního souboru, který byl v režimu
FM rádio zaznamenán.
CS
31
Režim
Poslech v průběhu nahrávání zvuku
Zasunete-li do zdířky EAR na diktafonu
sluchátka před začátkem nahrávání, můžete
poslouchat pořizovaný záznam. Hlasitost
zvuku na monitoru nahrávání lze upravovat
pomocí tlačítek + a –.
Změna scény nahrávání [Scéna
záznamu]
Nastavení nahrávání lze snadno změnit
– jednoduše zvolte scénu, která nejlépe
odpovídá aktuálním podmínkám (☞ str. 59).
Připojte sluchátka do zdířky EAR na
diktafonu.
2
• Po zahájení nahrávání můžete ve
sluchátkách poslouchat pořizovaný
záznam.
Tlačítka +−
Tlačítko `OK
Režim
Tlačítko SCENE/
INDEX
Ke konektoru EAR
1 Pokud je diktafon zastaven,
stiskněte a podržte tlačítko
SCENE/INDEX.
2 Pomocí tlačítka + nebo − zvolte
požadovanou hodnotu [Scéna
záznamu].
Poznámky
• Hlasitost nahrávání nelze ovládat pomocí
tlačítek pro ovládání hlasitosti.
• Abyste zabránili poranění uší, ztlumte
před nasazením sluchátek úroveň
hlasitosti.
• Neumisťujte sluchátka do blízkosti
mikrofonu, neboť to může způsobit
zpětnou vazbu.
• Je-li během nahrávání připojen externí
reproduktor, může dojít ke vzniku
zvukové zpětné vazby.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
4 Pomocí tlačítka + nebo – zvolte
prostředí nahrávání.
CS
32
5 Stiskněte tlačítko `OK.
Režim
Doporučená nastavení v závislosti na nahrávacích podmínkách
Diktafon je původně nastaven na režim [WMA 128kbps], takže s ním můžete bezprostředně
po zakoupení pořizovat vysoce kvalitní stereofonní nahrávky. Různé nahrávací funkce lze
podrobně nakonfigurovat tak, aby odpovídaly nahrávacím podmínkám. Následující tabulka
ukazuje doporučená nastavení pro některé typické nahrávací podmínky.
Doporučená nastavení
Nahrávací
podmínky
Režim záznamu
[Rec Mode] (☞ str. 56)
Úroveň
záznamu
[Rec Level]
(☞ str. 56)
Nízkofr. filtr
[Low Cut Filter]
(☞ str. 57)
[+6]
[Vysoký]
Konference
s velkým množstvím
osob
[MP3]: [128kbps] a více
[WMA]: [128kbps]
Schůze a obchodní
jednání s malým
počtem osob
[MP3]: [128kbps]
[WMA]: [128kbps]
[Střední]
Diktování textu
s velkým množstvím
hluku v pozadí
[WMA]: [64kbps]
[Nízký]
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
Nastavte
citlivost
nahrávání
podle toho, jak
hlasitý zdroj
nahráváte.
Hrající hudba, zpěv
divokého ptactva
a zvuky železnice
*1 Pouze model WS-813.
2
Režim
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
Přednášky ve
[MP3]: [128kbps] a více
velkých místnostech
[WMA]: [128kbps]
Zoom
mikrofon
[Zoom Mic]*1
(☞ str. 57)
[Zapnuto]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
*2 Pouze modely WS-813, WS-812.
Názvy souborů jsou pro nahrávané soubory v diktafonu vytvářeny automaticky.
813_ 0001 .WMA
1
2
3
1 Uživatelské ID:
Toto je uživatelské ID, které bylo
nastaveno v digitálním diktafonu.
2 Číslo souboru:
Číslo souboru se přiřazuje postupně,
nezávisle na změnách nahrávacího
média.
3 Přípona:
Toto je přípona souboru, která
zobrazuje nahrávací formát, který byl
při nahrávání diktafonem použit.
• Lineární formát PCM* .WAV
• Formát MP3 .MP3
• Formát WMA .WMA
* Pouze modely WS-813, WS-812.
CS
33
Režim
Nahrávání z externího mikrofonu
nebo z jiného zařízení
Zvuk můžete nahrávat také z externího
mikrofonu nebo jiného zařízení, které
k diktafonu připojíte. Zařízení, které chcete
používat, připojte následujícím způsobem.
• Zařízení nepřipojujte ani neodpojujte,
pokud diktafon právě nahrává.
2
Režim
4 Nahrávání externím
mikrofonem:
Připojte externí mikrofon do
konektoru MIC na diktafonu.
Ke konektoru MIC
Kompaktní směrový mikrofon
(jednosměrový): ME31
Tento směrový mikrofon je užitečný
k různým druhům nahrávání v přírodě,
např. nahrávání zpěvu divokých ptáků.
Kompaktní směrový mikrofon
(jednosměrový): ME32
Tento mikrofon je vybaven stojanem,
který umožňuje umístit mikrofon
na stůl a nahrávat konference nebo
přednášky z větší vzdálenosti.
Vysoce citlivý monofonní mikrofon s
funkcí potlačení šumu (jednosměrový):
ME52W
Tento mikrofon je určen pro záznam
vzdáleného zvuku při současném
potlačení okolního šumu.
Mikrofon se sponou (všesměrový):
ME15
Malý nenápadný mikrofon se sponou.
Telefonní sluchátko: TP8
Mikrofon sluchátkového typu, který
je možné při telefonování nasadit na
ucho. Dokáže čistě zaznamenat hlas
nebo konverzaci při telefonování.
Použitelné externí mikrofony
(volitelné) (☞ str. 88)
Stereofonní mikrofon: ME51S
Vestavěný mikrofon s velkým dosahem
umožňuje citlivé stereofonní nahrávání.
CS
34
2kanálový mikrofon
(všesměrový): ME30W
Jedná se o vysoce citlivé všesměrové
mikrofony podporované doplňkovým
napájením, které jsou vhodné pro
nahrávání hudebních vystoupení.
Poznámky
• Pokud je do zdířky MIC diktafonu
připojen externí mikrofon, vestavěný
mikrofon bude vypnut.
• Je možné použít také mikrofony
podporované doplňkovým napájením.
• Pokud se používá externí monofonní
mikrofon, když je režim [Režim záznamu]
nastaven na stereofonní režim nahrávání,
bude se zvuk nahrávat pouze do levého
kanálu (☞ str. 56).
• Pokud se používá externí stereofonní
mikrofon, když je režim [Režim záznamu]
nastaven na monofonní režim nahrávání,
bude se zvuk nahrávat pouze do levého
kanálu (☞ str. 56).
Režim
4 Nahrávání zvuku z jiného
zařízení pomocí diktafonu:
Zvuk z jiného zařízení je možné nahrávat,
pokud do zdířky MIC tohoto diktafonu
připojíte zvukový výstup jiného zařízení
(zdířka sluchátek). K propojení lze použít
kabel KA333 (volitelný), který se používá pro
dabování.
Ke zvukový
výstupní konektor
jiného zařízení
Zvuk z diktafonu může být nahráván
prostřednictvím jiného zařízení po
propojení konektoru sluchátek (zdířka
EAR) diktafonu s konektorem zvukového
vstupu (zdířka mikrofonu) dalšího zařízení.
K propojení lze použít kabel KA333
(volitelný).
2
Ke konektoru EAR
Režim
Ke konektoru MIC
4 Nahrávání zvuku z diktafonu
pomocí jiného zařízení:
Ke konektoru
zvukového vstupu
jiného zařízení
Poznámka
Model WS-813:
• Pokud nelze získat čistou nahrávku ani
po úpravě hlasitosti nahrávání (☞ str. 56),
může být příčinou příliš vysoká nebo
příliš nízká výstupní hlasitost připojeného
zařízení. Po připojení externího zařízení
proveďte testovací nahrávání a následně
upravte výstupní hlasitost tohoto
zařízení.
Modely WS-812, WS-811:
• Diktafon neumožňuje měnit úroveň
hlasitosti vstupu. Po připojení externího
zařízení proveďte testovací nahrávání
a následně upravte výstupní hlasitost
externího zařízení.
Poznámka
• Upravíte-li nastavení kvality zvuku
diktafonu týkající se přehrávání, bude
upraven také signál výstupu zvuku, který
je možné přenášet pomocí konektoru
EAR (☞ str. 61, 62).
CS
35
Informace o přehrávání
Přehrávání
Diktafon umožňuje přehrávání souborů
ve formátech WAV*, MP3 a WMA. Chcete-li
přehrát soubor nahraný jiným zařízením,
musíte jej přesunout (zkopírovat) z počítače.
* Pouze modely WS-813, WS-812.
3 Stisknutím tlačítka + nebo −
upravte hlasitost.
• Hlasitost lze nastavit na hodnotu
v rozmezí [00] až [30].
Tlačítko STOP (4)
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
3
Přehrávání
4 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zastavíte přehrávání v jakémkoli
místě.
1 Z příslušné složky vyberte
soubor, který chcete
přehrát (☞ str. 28).
2 Stisknutím tlačítka `OK zahajte
přehrávání.
• Na displeji se zobrazí symbol [•].
a
b
c
d
e
a Indikátor nahrávacího média, název
souboru Indikátor složky
b Uplynulý čas přehrávání
c Lišta s indikátorem stavu přehrávání
d Délka souboru
e Datum a čas nahrávání
CS
36
• Na displeji se zobrazí symbol [L].
• Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte
přehrávání souboru. Pokud je
zapnuta funkce obnovení, místo, ve
kterém bylo přehrávání ukončeno,
bude uloženo i po vypnutí napájení.
Po následném zapnutí napájení bude
přehrávání pokračovat od místa, ve
kterém bylo ukončeno.
Přehrávání
Nastavení související s přehráváním
Přehrány budou
pouze hlasové úseky
ze zaznamenaného
zvukového souboru.
Potlačení šumu
[Noise Cancel] *3
(☞ str. 61)
Pokud je nahraný zvuk
obtížně srozumitelný
z důvodu hlasitých
zvuků na pozadí, upravte
nastavení funkce redukce
šumu (Noise Cancel).
Vyvažovač hlas
[Voice Balancer]
*1 *3
(☞ str. 61)
Při přehrávání
zaznamenaného
zvukového souboru
diktafon vyváží tiché úseky.
Hlasový filtr
[Voice Filter] *2 *3
(☞ str. 61)
Diktafon je vybaven
funkcí hlasového filtru
(Voice Filter), která
slouží k eliminaci
nízkofrekvenčních
a vysokofrekvenčních
tónů během normálního,
rychlého nebo pomalého
přehrávání, a umožňuje tak
přehrávání čistého zvuku.
Režim přehráv.
[Play Mode]
(☞ str. 62).
Umožňuje vybrat
preferovaný režim
přehrávání.
Ekvalizér
[Equalizer] *4
(☞ str. 62).
Při poslechu hudby můžete
nastavit preferovanou
kvalitu zvuku upravením
nastavení ekvalizéru.
Délka skoku
[Skip Space]
(☞ str. 63)
Je možné nastavit interval
přerušení.
Scéna přehráv.
[Play Scene]
(☞ str. 63)
Nastavení přehrávání podle
vašeho výběru je možné
uložit, aby odpovídalo
různým kvalitám zvuku a
metodám přehrávání.
Poslouchat prostřednictvím sluchátek
můžete, když je připojíte do zdířky EAR
diktafonu.
• Používáte-li sluchátka, reproduktor
diktafonu je odpojen.
Ke konektoru EAR
3
Přehrávání
Přehrát hlas
[Voice Playback]
*1 *3
(☞ str. 61)
Přehrávání s použitím sluchátek
Poznámky
• Abyste zabránili poranění uší, ztlumte
před nasazením sluchátek úroveň
hlasitosti.
• Používáte-li sluchátka, NENASTAVUJTE
příliš vysokou hlasitost. Příliš velká
hlasitost může vést ke ztrátě sluchu.
*1 Pouze modely WS-813, WS-812.
*2 Pouze model WS-811.
*3 funkce je aktivní pouze v režimu [Záznamník].
*4 funkce je aktivní pouze v režimu [Hudba].
CS
37
Přehrávání
Převíjení vpřed
Převíjení vzad
3
Je-li diktafon zastaven a na displeji
je zobrazení souboru, stiskněte
a podržte tlačítko 9.
Je-li diktafon zastaven a na displeji
je zobrazení souboru, stiskněte
a podržte tlačítko 0.
Přehrávání
• Na displeji se zobrazí symbol [ß].
• Po uvolnění tlačítka 9 bude převíjení
vpřed zastaveno. Stisknutím tlačítka `OK
spustíte přehrávání v místě, kde bylo
převíjení vpřed zastaveno.
• Na displeji se zobrazí symbol [™].
• Po uvolnění tlačítka 0 bude převíjení
vzad zastaveno. Stisknutím tlačítka `OK
spustíte přehrávání v místě, kde bylo
převíjení vzad zastaveno.
Je-li diktafon v režimu přehrávání,
stiskněte a podržte tlačítko 9.
Je-li diktafon v režimu přehrávání,
stiskněte a podržte tlačítko 0.
• Jakmile tlačítko 9 uvolníte, diktafon
obnoví normální přehrávání.
• Je-li v souboru vložena indexová nebo
časová značka, bude diktafon v tomto
místě zastaven (☞ str. 42).
• Diktafon se zastaví, když dosáhne
konce souboru. Pokud budete nadále
držet tlačítko 9 stisknuté, bude
převíjení vpřed pokračovat od začátku
následujícího souboru.
• Jakmile tlačítko 0 uvolníte, diktafon
obnoví normální přehrávání.
• Je-li v souboru vložena indexová nebo
časová značka, bude diktafon v tomto
místě zastaven (☞ str. 42).
• Diktafon se zastaví, až dosáhne začátku
souboru. Stisknutím tlačítka 0
pokračujte v převíjení vzad od konce
předcházejícího souboru.
CS
38
Přehrávání
Nalezení začátku souboru
Informace o hudebních souborech
Pokud diktafon není schopen přehrát
zkopírované hudební soubory, ujistěte se,
že vzorkovací frekvence a bitová rychlost
souboru jsou v povoleném rozmezí.
Kombinace vzorkovacích frekvencí
a bitových rychlostí hudebních souborů,
které diktafon dokáže přehrávat, jsou
uvedeny níže.
Pokud diktafon právě přehrává
nebo je zastaven, stiskněte
tlačítko 9.
Vzorkovací
frekvence
Bitová
rychlost
Formát
WAV*
44,1 kHz
16 bitů
Formát MP3
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz
Od 8 kbps až
po 320 kbps
Formát WMA
8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Od 5 kbps až
po 320 kbps
• Diktafon se nastaví na začátek
následujícího souboru.
Je-li diktafon v režimu přehrávání,
stiskněte tlačítko 0.
• Diktafon se nastaví na začátek aktuálního
souboru.
Je-li diktafon zastaven, stiskněte
tlačítko 0.
• Diktafon se nastaví na začátek
předchozího souboru. Pokud diktafon
přehrává soubor, vrátí se na začátek
tohoto souboru.
Je-li diktafon v režimu přehrávání,
stiskněte dvakrát tlačítko 0.
• Diktafon se nastaví na začátek
předchozího souboru.
Poznámky
• Když přeskočíte při přehrávání na začátek
souboru, diktafon bude zastaven na
pozici indexové nebo časové značky.
Pokud tuto akci provádíte, když je
diktafon zastaven, indexové a časové
značky budou přeskočeny (☞ str. 42).
• Pokud je možnost [Délka skoku]
nastavena na jinou hodnotu než
[Přeskočení souboru], diktafon se
posune dopředu/dozadu o stanovený čas
a poté se spustí přehrávání (☞ str. 63).
3
Přehrávání
Formát
souboru
* Pouze modely WS-813, WS-812.
• Soubory ve formátu MP3 s proměnlivou
bitovou rychlostí (ve kterých se může
bitová rychlost lišit) nemusí být
přehrávány správně.
• Soubory ve formátu WAV diktafon může
přehrát, pouze
pokud jsou v lineárním formátu PCM. Jiné
soubory ve formátu WAV přehrávat nelze.
• I když jsou soubory ve formátu, který je
kompatibilní s diktafonem, nemusí být
podporovány některé typy kódování.
CS
39
Přehrávání
• Data, kdy byly nahrávky pořízeny,
jsou podtržená.
Vyhledávání souboru
Modely WS-813, WS-812:
Zvukové soubory můžete vyhledat podle
data, kdy byly vytvořeny. Pokud znáte datum
pořízení nahrávky, můžete soubor snadno
vyhledat i v případě, že jste zapomněli, ve
které složce je umístěn. Vyhledávat lze pouze
soubory, které jsou uloženy ve složkách
s hlasovými nahrávkami (složky & až *).
3
Přehrávání
Tlačítko LIST
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
LIST nastavte obrazovku [Domů].
2 Pomocí tlačítka + nebo – zvolte
možnost [Hledat kalendář].
3 Stiskněte tlačítko `OK.
• Na displeji se zobrazí obrazovka
funkce [Hledat kalendář].
CS
40
a
b
a Aktuální datum
b Datum pořízení
nahrávky
4 Pomocí tlačítek +, −, 9 nebo
0 vyberte datum.
c Vybrané datum
c
Tlačítka 9 a 0
Přesun k předchozímu nebo dalšímu
dni.
Tlačítka + a −
Přesun k předchozímu nebo dalšímu
týdnu.
• Stisknutím tlačítka STOP (4) se vraťte
k zobrazení obrazovky [Domů].
5 Stiskněte tlačítko `OK.
• V seznamu se zobrazí soubory
pořízené ve vybraný den.
6 Pomocí tlačítek + nebo − vyberte
soubor.
• Stisknutím tlačítka 0 se vrátíte na
předchozí obrazovku.
7 Stisknutím tlačítka `OK zahajte
přehrávání.
Přehrávání
Změna zvuku přehrávání
3 Stiskněte tlačítko `OK.
Rychlost a tón* přehrávání je možné změnit.
Změna rychlosti přehrávání je užitečná, když
si například chcete poslechnout přednášku
zrychleně nebo poslechnout zpomaleně
v cizím jazyce frázi, které jste nerozuměli.
a
* Pouze modely WS-813, WS-812.
a Indikátor rychlosti/tónu přehrávání
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
• Upravená rychlost a tón přehrávání
budou zachovány i po zastavení
přehrávání.
Normální provoz nemusí být dostupný
v závislosti na vzorkovací frekvenci
a bitové rychlosti přehrávaného
souboru. V takovém případě omezte
rychlost rychlého přehrávání.
Přehrávání
Omezení rychlého přehrávání
1 Pokud je diktafon v režimu
přehrávání, stiskněte tlačítko
`OK.
3
2 Stisknutím tlačítek + a − nebo
9 a 0 můžete usnadnit
poslech mluveného slova.
Tlačítka 9 a 0
Změna rychlosti přehrávání.
Tlačítka + a −*:
Změna tónu přehrávání.
* Pouze modely WS-813, WS-812.
• Pokud po změně rychlosti přehrávání
i nadále není mluvený záznam
srozumitelný, můžete dosáhnout
čistšího zvuku změnou nastavení tónu.
Poznámky
• Stejně jako v normálním režimu
přehrávání, i v režimech přehrávání
s odlišnou rychlostí nebo tónem*, můžete
přehrávání zastavit, přejít na začátek či
konec souboru nebo vložit indexovou či
časovou značku (☞ str. 42).
* Pouze modely WS-813, WS-812.
• Při používání funkce změny rychlosti/
tónu nejsou dostupné následující funkce:
• [Přehrát hlas] (pouze modely
WS-813, WS-812) (☞ str. 61)
• [Potlačení šumu] (☞ str. 61)
CS
41
Přehrávání
Vkládání indexové nebo časové značky
Umístíte-li v souborech indexové
a časové značky, můžete pomocí rychlého
převíjení vpřed či vzad a vyhledávání
v souborech snadno vyhledat místo, které
chcete poslouchat. Indexové značky lze
vkládat pouze do souborů vytvořených
v diktafonech Olympus; místo nich
však můžete k dočasnému označení
požadovaného místa použít časové značky.
3
Smazání indexové nebo časové značky
1 Vyberte soubor, který obsahuje
indexovou nebo časovou značku,
kterou chcete vymazat.
2 Stisknutím tlačítka 9 nebo
0 vyberte indexovou nebo
časovou značku, kterou chcete
vymazat.
Přehrávání
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
Tlačítko SCENE/
INDEX
3 Jakmile se číslo indexu zobrazí na
displeji (po dobu přibližně dvou
sekund), stiskněte tlačítko ERASE.
• Indexová nebo časová značka bude
smazána.
1 Pokud je diktafon v režimu
nahrávání či přehrávání,
stiskněte tlačítko SCENE/INDEX.
• Na displeji se zobrazí číslo a do
souboru bude vložena indexová nebo
časová značka.
• Indexová nebo časová čísla budou
po odstranění indexové nebo
časové značky automaticky snížena
o hodnotu 1.
• Poté co bude v souboru umístěna
indexová nebo časová značka,
nahrávání nebo přehrávání bude
pokračovat, abyste stejným
způsobem mohli vložit indexové
nebo časové značky v jiných místech.
CS
42
Poznámky
• Časové značky jsou dočasná označení,
takže pokud přenesete soubor do
počítače nebo ho pomocí počítače
přesunete, budou automaticky
vymazány.
• Do souboru lze vložit až 99 indexových
a časových značek. Pokus se pokusíte
nastavit více než 99 indexových nebo
časových značek, zobrazí se zpráva [Indexy
vyčerpány] pro časové značky a [značka
vyčerpány] pro indexové značky.
Přehrávání
• U uzamčených souborů nelze indexové
a časové značky vkládat ani odstraňovat
(☞ str. 55).
Jak opakovaně přehrát část
Tato funkce umožňuje opakované
přehrávání části souboru, který je právě
přehráván.
3 Znovu stiskněte tlačítko REC (s)
v místě, ve kterém má opakované
přehrávání končit.
• Diktafon bude nepřetržitě přehrávat
segment, dokud opakované
přehrávání nezrušíte.
Tlačítko REC (s)
3
2 V místě, kde má opakované
přehrávání začínat, stiskněte
tlačítkoREC (s).
Přehrávání
1 Zvolte soubor obsahující
segment, který chcete přehrávat
opakovaně, a spusťte přehrávání.
Poznámka
• Stejně jako u normálního režimu
přehrávání je možné při opakovaném
přehrávání měnit rychlost přehrávání
segmentu (☞ str. 41). Je-li během
opakovaného přehrávání segmentu
vložena či odstraněna indexová nebo
časová značka, opakované přehrávání
segmentu bude zrušeno a diktafon
obnoví normální režim přehrávání
(☞ str. 42).
• Na displeji bude blikat symbol [w].
• Zatímco bliká symbol [w], můžete
vyhledávat koncovou pozici pomocí
funkcí rychlé převíjení vpřed a vzad
nebo měnit rychlost přehrávání stejně
jako v normálním režimu (☞ str. 41).
• Když diktafon, zatímco bliká symbol
[w], dosáhne konce souboru,
místo [x] se stane koncovou pozicí
souboru a zahájí se opakované
přehrávání.
CS
43
Přehrávání
Zrušení funkce opakovaného přehrávání
segmentu
Změna scény přehrávání
[Scéna přehráv.]
Pokud si uložíte preferovaná nastavení
přehrávání pro scény přehrávání, můžete
tato nastavení snadno opět zvolit později
(☞ str. 63).
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
3
Tlačítko SCENE/
INDEX
Přehrávání
Stisknutím kteréhokoli
z následujících tlačítek bude
opakované přehrávání segmentu
ukončeno.
a Stiskněte tlačítko STOP (4).
Stisknutím tlačítka STOP (4) bude
opakované přehrávání segmentu
vypnuto a přehrávání zastaveno.
b Stiskněte tlačítko REC (s).
1 Pokud je diktafon zastaven nebo
v režimu přehrávání, stiskněte
tlačítko SCENE/INDEX.
2 Pomocí tlačítka + nebo − zvolte
požadovanou hodnotu [Scéna
přehráv].
Stisknutím tlačítka REC (s) bude
opakované přehrávání segmentu
vypnuto a bude obnoven normální režim
přehrávání.
c Stiskněte tlačítko 9.
Stisknutím tlačítka 9 bude opakované
přehrávání segmentu vypnuto a diktafon
přejde na začátek následujícího souboru.
d Stiskněte tlačítko 0.
Stisknutím tlačítka 0 bude opakované
přehrávání segmentu vypnuto a diktafon
přejde na začátek právě přehrávaného
souboru.
CS
44
3 Stiskněte tlačítko `OK.
4 Pomocí tlačítka + nebo – zvolte
scénu přehrávání.
5 Stiskněte tlačítko `OK.
Mazání
6 Stiskněte tlačítko `OK.
Mazání souborů
Vybraný soubor lze ze složky smazat.
Všechny soubory ve složce lze vymazat
současně.
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
• Na displeji se zobrazí zpráva
[Mazání!] a mazání bude spuštěno.
• Po vymazání souboru se zobrazí
zpráva [Mazání dokončeno]. Čísla
souborů jsou po odstranění souborů
přidělena znovu, aby byla zachována
posloupnost.
3
Tlačítko ERASE
Mazání
1 Vyberte soubor, který chcete
vymazat (☞ str. 28).
2 Je-li diktafon zastaven a na
displeji je zobrazení souboru,
stiskněte tlačítko ERASE.
• Pokud není do 8 sekund provedena
žádná akce, diktafon se vrátí do
režimu zastavení.
3 Stisknutím tlačítka + nebo −
vyberte možnost [Mazání ve
složce] nebo [Mazání souboru].
Vymazání složky
Soubory lze odstranit smazáním složek.
Tlačítka +
Tlačítko `OK
Tlačítko ERASE
4 Stiskněte tlačítko `OK.
5 Stisknutím tlačítka + zvolte
položku [Zahájit].
1 Vyberte složku, kterou chcete
vymazat (☞ str. 28).
2 Je-li diktafon zastaven a na
displeji je zobrazení seznamu
složek, stiskněte tlačítko ERASE.
• Pokud není do 8 sekund provedena
žádná akce, diktafon se vrátí do
režimu zastavení.
CS
45
Mazání
3 Stisknutím tlačítka + zvolte
položku [Zahájit].
• Výchozí složky diktafonu, jmenovitě
[Záznamník], včetně složek [Složka A]
až [Složka E], [Složka Rádio]*) a [Hudba]
nelze vymazat.
* Pouze model WS-813.
4 Stiskněte tlačítko `OK.
3
Mazání
CS
46
• Na displeji se zobrazí zpráva
[Mazání!] a mazání bude spuštěno.
• Po vymazání souboru se zobrazí
zpráva [Mazání dokončeno].
Poznámky
• Po smazání již nelze soubor obnovit.
Mazání provádějte opatrně.
• Pokud do diktafonu vložíte kartu
microSD, potvrďte jako nahrávací
médium možnost [Interní paměť] nebo
[microSD karta], aby nedošlo k omylu
(☞str. 65).
• Uzamčené soubory a soubory označené
pouze pro čtení nelze smazat (☞ str. 55).
• Ve složce [Hudba] mohou být smazány
všechny složky kromě [Hudba].
• Soubor, který diktafon nemůže
rozpoznat, a složka s tímto souborem
nebudou smazány. Chcete-li je vymazat,
připojte diktafon k počítači.
• Pokud chcete předejít vybití baterie
v průběhu zpracovávání, vyměňte ji za
novou. Zpracování může trvat déle než
10 sekund. Během zpracovávání dat nikdy
neprovádějte následující operace. Mohlo
by dojít k poškození dat.
1 Odpojení síťového adaptéru během
zpracovávání.
2 Vyjmutí baterie během zpracovávání.
3 Vyjmutí karty microSD během
zpracování, pokud se jako nahrávací
médium používá možnost [microSD
karta].
Informace o FM rádiu
(Pouze model WS-813)
Použití FM rádia
Model WS-813:
Síla rádiového signálu se může v závislosti na místě, kde jej přijímáte, výrazně lišit.
Je-li příjem slabý, opravte pozici nebo orientaci antény nebo umístěte diktafon na
místo, kde lze rádiové signály snáze přijímat, jako např. poblíž okna.
Diktafon může mít problémy s příjmem
FM signálu uvnitř nebo v blízkosti budov.
Připojení sluchátek
Dodaná sluchátka slouží jako FM anténa.
Pokud nejsou připojena sluchátka, není
možné přijímat rádiový FM signál.
Umístěte jej na místo, kde lze signály
snáze přijímat. V budovách lze
signály snáze přijímat poblíž oken.
Použití FM rádia
Ke konektoru
EAR
4
• Rádiové signály rovněž nelze přijímat
v místech, která jimi nejsou pokryty, jako
např. místa mimo oblast vysílání nebo
místa obklopená horami.
Poznámky
• Avšak i v rámci oblasti vysílání může být obtížné rádiové signály přijímat v tunelech nebo
podzemních cestách, uvnitř nebo v blízkosti budov a obytných domů s betonovými
konstrukcemi a na dalších podobných místech. V těchto místech nemusí být možné
rádiové vysílání přijímat.
• Abyste získali nejlepší příjem, nepoužívejte rádio zároveň s mobilním telefonem, počítačem,
televizí a dalšími elektrickými výrobky. Takové produkty mohou způsobit rušení.
• Rušení může být způsobeno také tím, že používáte rádio ve chvíli, kdy je diktafon připojen
k síťovému adaptéru (A514 atd.). Rádio FM napájejte vždy z baterie.
CS
47
Ovládání režimu FM rádio
Model WS-813:
Připojte sluchátka
Přidání rádiové stanice k předvolbám:
Změňte režim příjmu na ruční
a nastavte frekvenci. Naladěnou
stanici lze poté přidat (☞ str. 50, 51).
3 Pomocí tlačítka 9 nebo 0
zvolte stanici.
• Můžete vybrat přednastavenou
stanici.
4
Ovládání režimu FM rádio
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
1 Zvolte režim [FM rádio] (☞ str. 25).
• Rovněž můžete vybrat stanici, která
přednastavena nebyla. Podrobnosti
naleznete v části „Změna režimu
příjmu“ (☞ str. 50).
4 Stisknutím tlačítka + nebo −
upravíte hlasitost.
• Změňte režim na [FM rádio].
• Hlasitost lze nastavit na hodnotu v
rozmezí [00] až [30].
• Zastavení příjmu FM rádia a přechodu
na obrazovku [Domů] dosáhnete
stisknutím tlačítka LIST. Z obrazovky
[Domů] můžete vybrat jiný režim.
Nastavení týkající se FM rádia
2 Přednastavení rádiových stanic.
CS
48
Přednastavení rádiových stanic
automaticky:
Automatické přednastavení
rádiových stanic usnadňuje jejich
naladění. Podrobnosti naleznete
v části „Automatické přednastavení
rádiových stanic [Auto předvolba]“
(☞ str. 49).
Auto předvolba
[Auto-preset]
(☞ str. 49)
Automaticky přidá dostupné
stanice do předvoleb.
Úroveň hledání
[Scan Level]
(☞ str. 67)
Umožňuje nastavit citlivost
vyhledávání pro automatické
přednastavení.
Výstup [Output]
(☞ str. 67)
Umožňuje nastavit výstup
zvuku pro FM rádio.
Ovládání režimu FM rádio
Automatické přednastavení
rádiových stanic [Auto předvolba]
4 Pomocí tlačítka + nebo – zvolte
možnost [Auto předvolba].
Přednastavení rádiových stanic usnadňuje
nalezení požadované stanice.
Připojte sluchátka
5 Stiskněte tlačítko `OK.
• Na displeji se zobrazí dialogová
zpráva [Auto předvolba].
4
Tlačítko MENU
• Zvolte možnost [Zrušit] a stisknutím
tlačítka `OK se vraťte na předchozí
obrazovku.
6 Stiskněte znovu tlačítko `OK.
1 Zvolte režim [FM rádio] (☞ str. 25).
2 Stiskněte tlačítko MENU.
• Na displeji se zobrazí nabídka
(☞ str. 53).
• Na displeji se zobrazí zpráva
[Vyhledávání] a vyhledávání bude
zahájeno. Po zobrazení zprávy [Předvolba
dokončena] je vyhledávání dokončeno.
Ovládání režimu FM rádio
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
3 Stisknutím tlačítka `OK přesuňte
kurzor na položku, kterou chcete
nastavit.
Poznámka
• Čísla předvoleb jsou přiřazena
automaticky podle frekvence.
CS
49
Ovládání režimu FM rádio
Změna režimu příjmu
Kanály je možné naladit také manuálně,
pokud má požadovaná stanice slabý
signál a nebyla funkcí automatického
přednastavení detekována.
Připojte sluchátka
4
Ovládání režimu FM rádio
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
1 Proveďte kroky 1 až 3 v části
„Ovládání režimu FM rádio“
(☞ str. 48).
• Pokud máte přednastaveny stanice,
režim příjmu se změní po každém
stisknutí tlačítka `OK.
50
• Pomocí tlačítka 9 nebo 0
zvolte přednastavenou stanici.
a Číslo přednastavené stanice
a
b
2 Stisknutím tlačítka OK `OK
vyberte požadovaný režim
příjmu.
CS
Režim vyvolání předvolby
Automatický/ruční režim
• Pomocí tlačítek 9 nebo 0
nastavte frekvenci pro příjem
signálu rádia (ruční příjem).
• Stisknutím a podržením tlačítka
9 nebo 0 provedete
hledání dostupných rádiových
stanic (automatický příjem).
b Frekvence
• Pokud stisknete tlačítko `OK ,
když máte naladěnou frekvenci,
která nebyla přednastavena,
diktafon přeladí na stanici, jejíž
frekvence je nejblíže k té, která
byla přijímána předtím.
Ovládání režimu FM rádio
Přidání rádiové stanice
Stanici lze mezi přednastavené přidat
automaticky nebo ručně.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
• Do předvoleb lze přidat až 30 stanic.
Připojte sluchátka
Odstranění přednastavené rádiové stanice
Tlačítko
SCENE/INDEX
1 Nalaďte rádiovou stanici, kterou
chcete přednastavit.
• Zvolte možnost [Zrušit]
a stisknutím tlačítka `OK se vraťte
na předchozí obrazovku.
4
Ovládání režimu FM rádio
Tlačítka + −
Tlačítko `OK
1 Nalaďte přednastavenou
rádiovou stanici, kterou
chcete odstranit.
2 Stiskněte tlačítko ERASE.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
2 Stiskněte tlačítko SCENE/INDEX.
Poznámka
• Čísla předvoleb jsou přiřazena
automaticky podle frekvence.
• Zvolte možnost [Zrušit] a stisknutím
tlačítka `OK se vraťte na předchozí
obrazovku.
CS
51
Nahrávání z FM rádia
Model WS-813:
Připojte sluchátka
Během nahrávání z FM rádia:
I pokud je zvuk FM rádia čistý, za
některých podmínek může při
spuštění nahrávání dojít k rušení.
Abyste tomuto problému předešli,
proveďte před vlastním nahráváním
zkoušku nahrávání. Ujistěte se také, že
nahrávání provádíte v místě s dobrým
příjmem signálu.
4 Stisknutím tlačítkaSTOP (4)
nahrávání ukončíte.
Tlačítko STOP (4)
4
Tlačítko REC (s)
Nahrávání z FM rádia
1 Nalaďte vysílaný program, který
chcete nahrát (☞ str. 25, 48).
2 V nastavení nabídky týkající se FM
rádia nastavte možnost [Výstup] na
hodnotu [Sluchátka] (☞ str. 67).
• Je-li možnost [Výstup] nastavena
na hodnotu [Reproduktor], nebude
možné nahrávání provést.
3 Stisknutím tlačítka REC (s)
zahájíte nahrávání.
• Indikátor LED se rozsvítí a na displeji
se zobrazí symbol [K].
a
b
c
52
• Nahraný záznam FM rádia bude
automaticky uložen ve složce [FM
rádio] ve složce [Záznamník].
Poznámky
• Při nahrávání z FM rádia se ujistěte,
zda jsou ke konektoru EAR připojena
sluchátka.
• Po dokončení nahrávání z FM rádia bude
název souboru přiřazený při nahrávání
(☞ str. 33) doplněn o datum a čas.
813_0001_120715_0915.WMA
d
e
CS
• Symbol [K] zmizí a zobrazí se
obrazovka příjmu.
a Indikátor režimu nahrávání
b Číslo předvolby
c Frekvence
d Uplynulý čas nahrávání
e Zbývající délka záznamu
Datum: [120715] (15. července 2012)
Čas: [0915] (9:15)
Nastavení nabídky
Postup nastavení nabídky
Položky nabídek jsou roztříděny do několika
karet. Chcete-li tedy nastavit položku, nejprve
zvolte kartu a následně přejděte k požadované
položce. Následujícím způsobem můžete
nastavit každou položku nabídky.
3 Stisknutím tlačítka `OK přesuňte
kurzor na položku, kterou chcete
nastavit.
Tlačítko STOP (4)
Tlačítko MENU
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
4 Stisknutím tlačítka + nebo – se
přesuňte na položku, kterou
chcete nastavit.
5
• Na displeji se zobrazí nabídka.
5 Stiskněte tlačítko `OK.
• Zobrazí se nastavení zvolené položky.
6 Stisknutím tlačítka + nebo
– změňte nastavení.
Postup nastavení nabídky
1 Je-li diktafon zastaven, stiskněte
tlačítko MENU.
• Položky nabídky mohou být nastaveny
během nahrávání nebo přehrávání.
2 Stisknutím tlačítka + nebo
– přejděte na kartu obsahující
položku, kterou chcete nastavit.
• Zobrazení nabídky lze změnit
posunutím kursoru karty nastavení.
7 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete proces nastavení.
• Na displeji se zobrazí zpráva, která
potvrzuje, že nastavení bylo vloženo.
CS
53
Postup nastavení nabídky
4 Nastavení nabídky během
přehrávání:
Funkce
Nastavení
[Možnosti]
[Přehrát hlas] *2 *4
• Stisknutím tlačítka 0 (bez tlačítka
`OK) bude proces nastavení zrušen
a zobrazí se předchozí obrazovka.
8 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zavřete obrazovku s nabídkou.
5
• Pokud byla obrazovka s nabídkou
vyvolána během nahrávání nebo
přehrávání, stisknutím tlačítka
STOP (4) se vrátíte na obrazovku
nahrávání nebo přehrávání, aniž
by bylo nahrávání či přehrávání
přerušeno.
Postup nastavení nabídky
Poznámky
• Po 3 minutách nečinnosti během procesu
nastavení bude diktafon zastaven
a vybraná položka nebude nastavena.
• Pokud do nabídky nastavení vstoupíte
během nahrávání nebo přehrávání
a 8 sekund nestisknete žádné tlačítko,
nabídka se zavře.
[Potlačení šumu] *4
[Vyvažovač hlas]
*2 *4
[Hlasový filtr] *3 *4
[Režim přehráv.]
K možnostem
položek nabídky
[Ekvalizér] *5
[Délka skoku]
[Scéna přehráv.]
[Podsvícení]
[LED]
4 Práce s nabídkou během příjmu
FM rádia (pouze model WS-813):
• Během nahrávání v režimu [FM rádio]
jsou dostupná pouze nastavení
[Podsvícení] a [LED].
Funkce
Nastavení
[Režim záznamu]
[Auto předvolba]
[Úroveň hledání]
[Podsvícení]
4 Práce s nabídkou během
nahrávání:
Funkce
[Zoom mikrofon] *1
[VCVA]
CS
[Podsvícení]
54
[LED]
[LED]
[Výstup]
Nastavení
[Úroveň záznamu]
[Nízkofr. filtr]
K možnostem
položek nabídky
K možnostem
položek nabídky
*1
*2
*3
*4
*5
Pouze model WS-813.
Pouze modely WS-813, WS-812.
Pouze model WS-811.
funkce je aktivní pouze v režimu [Záznamník].
funkce je aktivní pouze v režimu [Hudba].
Postup nastavení nabídky
+ Menu souboru [File Menu]
Rozeznat hlas [Voice Detect]
Modely WS-813, WS-812:
Tato funkce extrahuje z nahraného
zvukového souboru pouze hlasové úseky.
Viz část „Extrakce hlasových úseků
souboru [Rozeznat hlas]“ (☞ str. 68).
Uzamkn. Soubor [File Lock]
Replace Vyměnit [Replace]
V rámci složky můžete soubory přesouvat, a
měnit tak pořadí jejich přehrávání.
Více informací naleznete v části „Nové
uspořádání souborů [Vyměnit]“ (☞ str. 69).
Přesun/kop. [Move/Copy]
Modely WS-813, WS-812:
Soubory uložené ve vnitřní paměti nebo
na kartě microSD je možné v rámci paměti
přesouvat nebo kopírovat.
Více informací naleznete v části
„Přesouvání/kopírování souborů [Přesun/
kop.]“ (☞ str. 70).
Soubory s velkými kapacitami nebo
dlouhými nahrávacími časy je možné
rozdělit, aby bylo snazší je spravovat
a upravovat.
Více informací naleznete v části
„Rozdělování souborů [Rozdělit]“
(☞ str. 72).
Možnosti [Property]
Na obrazovce této nabídky jsou k dispozici
informace o souborech a složkách.
Když je vybraný soubor:
Na displeji se zobrazí možnosti [Název]
(název souboru), [Datum] (časová známka),
[Velikost] (velikost souboru), [Bit Rate]*1
(formát souboru), [Interpret]*2 (jméno
umělce) a [Album]*2 (název alba).
*1 Pokud byl vybrán soubor formátu lineární
formát PCM, oblast [Bit Rate] zobrazí
vzorkovací frekvenci a bitovou rychlost.
*2 Pokud soubor neobsahuje žádné
informace, zobrazí se na displeji
informace [UNKNOWN_ARTIST],
[UNKNOWN_ALBUM].
Když je vybraná složka:
Na displeji se zobrazí následující informace:
[Název] (název souboru), [Složka]*1 (číslo
složky) a [Soubor]*2 (číslo souboru).
*1 Je-li zvolena možnost [Záznamník],
možnost [Složka] se na displeji nezobrazí.
*2 Soubory, které nelze rozpoznat tímto
diktafonem, nejsou v počtu souborů
obsaženy.
• Před vstupem do této nabídky vyberte
soubor, o kterém chcete zjistit informace.
5
Postup nastavení nabídky
Uzamčením souboru předejdete
nechtěnému smazání důležitých dat. Při
mazání všech souborů ve složce nebudou
uzamčené soubory smazány (☞ str. 45).
[Zapnout]:
Uzamkne soubor a zamezí jeho mazání.
[Vypnout]:
Odemkne soubor a povolí jeho smazání.
Rozdělit [File Divide]
CS
55
Postup nastavení nabídky
, Menu záznamu [Rec Menu]
Uroveň zaznamu [Rec Level]
5
Postup nastavení nabídky
Citlivost nahrávání lze přizpůsobit
konkrétním potřebám nahrávání.
[Vysoký]: Nejvyšší citlivost nahrávání
vhodná k nahrávání z dálky nebo při
nízké hlasitosti zdroje jako např. na
konferencích s velkým počtem osob.
[Střední]: Vhodné k nahrávání schůzí a
seminářů s malým počtem osob.
[Nízký]: Nejnižší citlivost mikrofonu vhodná
pro diktování.
[Manuální]*:
Úroveň citlivosti nahrávání musí být při
nahrávání upravena manuálně.
Hlasitost lze nastavit v rozmezí [01] až [16].
* Pouze modely WS-813, WS-812.
• Chcete-li nahrát hlas mluvčího čistě, nastavte
režim [Úroveň záznamu] na hodnotu
[Nízký] a během nahrávání držte vestavěný
stereofonní mikrofon diktafonu v blízkosti
úst mluvčího (5 až 10 cm).
• Pokud je úroveň citlivosti nahrávání nastavena
na možnosti [Vysoký], [Střední] nebo [Nízký],
bude hlasitost upravena automaticky.
Je-li nahrávaný zvuk příliš hlasitý, může se
objevit šum, přestože hlasitost nahrávání
je nastavena na možnost [Vysoký],
[Střední] nebo [Nízký].
4 Nastavení hlasitosti nahrávání:
Model WS-813:
1 Když diktafon nahrává nebo je
pozastaven, hlasitost nahrávání
můžete upravovat pomocí
tlačítek 9 nebo 0.
CS
56
• Chcete-li upravit úroveň záznamu, nastavte
jak [VCVA], tak i [V-Sync. záznam] na
hodnotu [Vypnuto].
• Čím větší je číslo, tím vyšší je hlasitost
a tím více vpravo se indikátor měřiče
hlasitosti nachází.
• Pokud je hlasitost nahrávání nastavena na
hodnotu [Manuální], funkce omezovače
je vypnuta.
Zobrazení ikony [OV] na displeji indikuje,
že nahrávaný zvuk je zkreslen. Nastavte
citlivost nahrávání tak, aby se zpráva [OV]
nezobrazila.
Režim zaznamu [Rec Mode]
Diktafon dokáže nahrávat v lineárním
formátu PCM (pouze modely WS-813,
WS-812). Je možné nahrávat s vysokou
vzorkovací frekvencí a bitovou rychlostí, které
odpovídají nebo převyšují hodnoty používané
u hudebních disků CD. Diktafon navíc také
podporuje formáty MP3 a WMA.
1 Zvolte formát nahrávání.
[PCM]*: Toto je nekomprimovaný
zvukový formát, který je používán
mimo jiné u hudebních disků CD.
[MP3]: MPEG je mezinárodní standard,
zavedený pracovní skupinou
organizace ISO (International
Organization for Standardization).
[WMA]: Toto je kompresní metoda
pro kódování zvukového signálu,
kterou vyvinula společnost Microsoft
Corporation v USA.
* Pouze modely WS-813, WS-812.
2 Zvolte bitovou rychlost nahrávání.
Pokud je vybraná možnost [PCM]*1:
[44,1 kHz/16 bit]
Pokud je vybraná možnost [MP3]:
[256 kbps]*1, [192 kbps]*2,
[128 kbps]
Pokud je vybraná možnost [WMA]:
[128 kbps], [64 kbps]
[32 kbps]*3, [16 kbps]*3, [8 kbps]*3
*1 Pouze modely WS-813, WS-812.
*2 Pouze model WS-811.
*3 Monofonní nahrávání.
• Aby byly schůze či přednášky nahrány
čistě, vyberte u položky [Režim
záznamu] jinou možnost než [8kbps].
• Pokud se používá externí monofonní mikrofon,
když je režim [Režim záznamu] nastaven na
stereofonní režim nahrávání, bude se zvuk
nahrávat pouze do levého kanálu.
Postup nastavení nabídky
Funkce Zoom Mic [Zoom Mic]
Nízkofr. filtr [Low Cut Filter]
Model WS-813:
Tuto funkci lze při použití vestavěného
stereofonního mikrofonu přepnout
z nahrávání obklopujícího stereofonního
zvuku na vysoce citlivé směrové nahrávání.
Diktafon obsahuje filtr Low Cut, který
dokáže potlačit nízkofrekvenční zvuky
a poskytuje čistší zvukové nahrávky.
Tato funkce redukuje šum z klimatizace,
projektorů a jiné podobné rušivé zvuky.
[Zapnuto]:
Zapnutí filtru Low Cut.
[Vypnuto]:
Vypnutí filtru Low Cut.
VCVA
4 Informace o funkci Zoom Mic:
Směrovost
(vysoká)
4 Nastavení úrovně zahájení/
ukončení aktivace:
1 Stisknutím tlačítka REC (s)
zahájíte nahrávání.
Směrovost
(nízká)
Soustředění
zvuku
(úzké)
Soustředění
zvuku
(široké)
5
Postup nastavení nabídky
• Zvyšováním hodnoty je omezována
směrovost.
• Snižováním hodnoty se směrovost
zvyšuje. Vyšší hodnoty umožňují
provádět všesměrové stereofonní
nahrávání.
• Snížením směrovosti a rozšířením
rozsahu nahrávání bude nahraný zvuk
rozšířen o obklopující stereofonní dojem.
Jakmile mikrofon zaznamená, že hlasitost
zvuku dosáhla přednastavenou hodnotu
hlasitosti, vestavěná funkce hlasové
aktivace nahrávání (VCVA) automaticky
zahájí nahrávání a ukončí je, jakmile úroveň
hlasitosti klesne. Funkce hlasové aktivace
nahrávání (VCVA) prodlužuje délku záznamu
a šetří paměť tím, že během dlouhých
pauz přerušuje nahrávání. Díky tomu je
přehrávání efektivnější.
[Zapnuto]:
Zapnutí funkce VCVA. Spuštění nahrávání
v režimu VCVA.
[Vypnuto]:
Vypnutí funkce VCVA. Nahrávání bude
pokračovat v normálním režimu.
• Pokud je hlasitost zvuku nižší než
přednastavená úroveň hlasitosti,
bude po cca 1 sekundě nahrávání
automaticky zastaveno a na displeji
se zobrazí blikající symbol [Standby].
Indikátor LED svítí, když je nahrávání
spuštěno, a bliká, když je nahrávání
pozastaveno.
CS
57
Postup nastavení nabídky
2 Pomocí tlačítek 9 nebo
0 nastavte úroveň zahájení/
ukončení aktivace.
• Úroveň automatické aktivace hlasem
(VCVA) lze nastavit na 28 různých
hodnot.
• Čím vyšší je hodnota, tím citlivější
je diktafon na zvuky. V případě
nastavení nejvyšší hodnoty spustí
nahrávání i ten nejslabší zvuk.
a
b
5
Postup nastavení nabídky
•
•
•
•
CS
58
a Měřič hladiny (mění se v závislosti na
hlasitosti nahrávaného zvuku)
b Úroveň spuštění (posunuje se
doprava či doleva podle nastavené
úrovně)
Při používání funkce [VCVA] není
dostupná následující funkce:
• [V-Sync. záznam]
Pokud není úroveň spuštění/zastavení
nastavena do dvou sekund, zobrazí se
předchozí obrazovka.
Pokud je okolní zvuk hlasitý, lze
upravit počáteční/koncovou citlivost
automatického řízení úrovně hlasu
(VCVA) s ohledem na vnější podmínky
nahrávání.
Aby bylo nahrávání úspěšné, doporučuje
se předem provést zkoušku a dodatečnou
úpravu úrovně zahájení/ukončení
aktivace.
V-Sync. zaznam [V-Sync. Rec]
Nahrávání s hlasovou synchronizací se spustí
ve chvíli, kdy diktafon zachytí zvuk hlasitější,
než je nastavená úroveň synchronizace
(úroveň detekce). Když hlasitost poklesne,
nahrávání bude automaticky zastaveno.
Pokud je zapnuta hlasová synchronizace
a hlasitost je nižší než úroveň synchronizace
(úroveň detekce) po delší než nastavenou
dobu detekce, diktafon přejde do
pohotovostního režimu.
Pokud je vybrán režim [Zap/Vyp]:
[Zapnuto]: Funkce hlasové synchronizace
bude zapnuta.
[Vypnuto]: Funkce hlasové synchronizace
bude vypnuta.
Pokud je vybrána možnost [Čas V-sync]:
[1 vteřina] [2 vteřiny] [3 vteřiny] [5 vteřin]
[10 vteřin]
Pokud je vybrána možnost [Mode]:
[Jednou]: Po ukončení nahrávání bude
soubor uzavřen a diktafon bude zastaven.
[Souvisle]: Po ukončení nahrávání bude
soubor uzavřen a diktafon přejde do
pohotovostního režimu. Pokud následně
diktafon detekuje zvuk, bude spuštěno
nahrávání do nového souboru.
4 Úprava úrovně hlasové
synchronizace:
1 Stisknutím tlačítka REC (s)
zahájíte nahrávání.
2 Stisknutím tlačítka 9 nebo
0 upravíte úroveň hlasové
synchronizace.
• Úroveň hlasové synchronizace lze
nastavit na 28 různých hodnot.
• Čím vyšší je hodnota, tím citlivější
je diktafon na zvuky. V případě
nastavení nejvyšší hodnoty spustí
nahrávání i ten nejslabší zvuk.
Postup nastavení nabídky
Scena zaznamu [Rec Scene]
a
a Úroveň hlasové synchronizace
(posunuje se doprava či doleva podle
nastavené úrovně)
Nastavení nahrávání je možné provést
pomocí šablon [Přednáška], [Konference],
[Schůzka], [Diktování] nebo [DNS] tak, aby
vyhovovalo podmínkám nahrávání. Můžete
také uložit nastavení nahrávání podle
vlastního výběru.
1 Výběr možností [Volba scény]
nebo [Uložení scény].
3 Stiskněte tlačítko REC (s) znovu.
• Diktafon přejde do pohotovostního
režimu. [Standby] se objeví na
displeji a zároveň začne blikat
indikátor nahrávání.
• Když je hlasitost stejná nebo vyšší
než úroveň hlasové synchronizace,
nahrávání bude spuštěno
automaticky.
• Zůstane-li hlasitost po nastavenou
dobu shodná či nižší než úroveň
hlasové synchronizace, nahrávání
pomocí hlasové synchronizace bude
automaticky ukončeno a diktafon
přejde do pohotovostního režimu
nebo bude zastaven. Kdykoli diktafon
přejde do pohotovostního režimu,
soubor bude uzavřen a nahrávání
bude pokračovat novým souborem.
• Chcete-li během hlasové
synchronizace diktafon zastavit,
stiskněte tlačítko STOP (4).
• Při používání funkce [V-Sync. záznam]
není dostupná následující funkce:
• [VCVA] (☞ str. 57)
5
Postup nastavení nabídky
4 Hlasová synchronizace se zastaví
automaticky.
[Volba scény]: Z šablon umožní vybrat
scénu nahrávání, která nejlépe
odpovídá nahrávacím podmínkám.
Další informace naleznete v části
„Nastavení šablony“. (☞ str. 60). Je
také možné vybrat scénu nahrávání,
která byla přizpůsobena ke
konkrétnímu účelu.
[Uložení scény]: Můžete uložit až 3 sady
konfigurací nastavení nabídek, které
se vztahují k aktuálnímu nahrávání.
• Pokud vyberete možnost [Volba
scény], pokračujte krokem 4.
4 Pokud je vybrán režim [Uložení
scény]:
2 Proveďte nastavení nahrávání
podle svých požadavků.
CS
59
Postup nastavení nabídky
3 Vyberte místo pro uložení.
• Cíl uložení můžete vybrat z možností
[Uživ.nastavení 1],
[Uživ.nastavení 2] a
[Uživ.nastavení 3].
4 Pokud je vybrán režim [Volba
scény]:
4 Zvolte scénu nahrávání.
[Diktování]:
[Úroveň záznamu]
[Nízký]
[Režim záznamu]
[WMA]: [64kbps]
[Zoom mikrofon]*
[Vypnuto]
[Nízkofr. filtr]
[Zapnuto]
[VCVA]
[Vypnuto]
[V-Sync. záznam]
[Vypnuto]
[DNS]:
Pro použití s produktem Dragon
Naturally Speaking
(Nuance Communications Inc.)
* Pouze model WS-813.
Nastavení šablony:
[Přednáška]:
5
Postup nastavení nabídky
[Úroveň záznamu]
[Vysoký]
[Režim záznamu]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom mikrofon]*
[+6]
[Nízkofr. filtr]
[Zapnuto]
[VCVA]
[Vypnuto]
[V-Sync. záznam]
[Vypnuto]
[Konference]:
[Úroveň záznamu]
[Vysoký]
[Režim záznamu]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom mikrofon]*
[Vypnuto]
[Nízkofr. filtr]
[Zapnuto]
[VCVA]
[Vypnuto]
[V-Sync. záznam]
[Vypnuto]
[Schůzka]:
[Úroveň záznamu]
CS
60
[Střední]
[Režim záznamu]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom mikrofon]*
[Vypnuto]
[Nízkofr. filtr]
[Zapnuto]
[VCVA]
[Vypnuto]
[V-Sync. záznam]
[Vypnuto]
• Pokud je vybraná scéna nahrávání,
nastavení nabídek s nahráváním
spojených nelze měnit. Pokud chcete
tyto funkce používat, nastavte
možnost [Scéna záznamu] na
hodnotu [Vypnuto].
Kontrola nastavení:
Na obrazovce [Volba scény] zvolte
scénu nahrávání pomocí tlačítek + a
– a stiskněte tlačítko 9. Stisknutím
tlačítka 0 se vraťte na obrazovku
[Volba scény].
Postup nastavení nabídky
- Menu Přehrát [Play Menu]
Přehrát hlas [Voice Playback]
Modely WS-813, WS-812:
Modely WS-813, WS-812:
Tato funkce umožňuje zvýšením hlasitosti
tichých úseků nahraného souboru
dosáhnout jejich vyvážení. Jemné zvuky,
jako například konverzace, jsou díky tomu
mnohem zřetelnější. Tuto funkci můžete
použít u souborů, které jsou uloženy ve
složkách hlasových záznamů ([&] až [*]).
[Zapnuto]:
Hlasitost tichých úseků nahraného
zvukového souboru bude vyvážena jejich
zesílením.
[Vypnuto]:
Funkce Voice Balancer bude vypnuta.
• [Vyvažovač hlas] lze používat pouze
v režimu [Záznamník].
• Při používání funkce [Vyvažovač hlas]
nejsou dostupné následující funkce:
• [Potlačení šumu]
Hlasovy filtr [Voice Filter]
Potlačeni šumu [Noise Cancel]
Pokud je nahraný zvuk obtížně srozumitelný
z důvodu hlasitých ruchů na pozadí, upravte
nastavení funkce redukce šumu (Noise
Cancel).
[Vysoký] [Nízký]: Zapnutí funkce potlačení
šumu. Šum je při přehrávání souboru
potlačen, aby byla dosažena lepší kvalita
zvuku.
[Vypnuto]: Vypnutí funkce Noise Cancel.
• [Potlačení šumu] lze používat pouze
v režimu [Záznamník].
• Při používání funkce [Potlačení šumu]
nejsou dostupné následující funkce:
• Změna rychlosti nebo tónu přehrávání
(☞ str. 41).
• [Přehrát hlas]
• [Vyvažovač hlas]
• [Hlasový filtr]
Model WS-811:
Diktafon je vybaven funkcí hlasového filtru
(Voice Filter), která slouží k eliminaci nízkých
a vysokých frekvencí během normálního,
rychlého a pomalého přehrávání, a
umožňuje tak přehrávání čistého zvuku.
[Zapnuto]:
Zapnutí funkce Voice Filter.
[Vypnuto]:
Funkce Voice Filter bude vypnuta.
• [Hlasový filtr] lze používat pouze
v režimu [Záznamník].
• Při používání funkce [Hlasový filtr] není
dostupná následující funkce:
• [Potlačení šumu]
5
Postup nastavení nabídky
Můžete přehrát pouze hlasové úseky
nahraného zvukového souboru. Před použití
této funkce je nutné hlasové úseky ze
souboru extrahovat (☞ str. 68).
[Zapnuto]:
Tiché úseky souboru budou automaticky
přeskočeny a přehrány budou pouze
hlasové úseky.
[Vypnuto]:
Funkce Voice Playback bude vypnuta.
• [Přehrát hlas] lze používat pouze
v režimu [Záznamník].
• Při používání funkce [Přehrát hlas]
nejsou dostupné následující funkce:
• Změna rychlosti nebo tónu přehrávání
(☞ str. 41).
• [Potlačení šumu]
Vyvažovač hlas [Voice Balancer]
CS
61
Postup nastavení nabídky
Režim přehrav. [Play Mode]
Můžete vybrat režim přehrávání, který
nejvíce odpovídá typu zvuku.
4 Pokud je diktafon v režimu [Záznamník]:
1 Vyberte možnost [Soubor] nebo [Složka].
[Soubor]:
Přehraje se aktuální soubor a
přehrávání se zastaví.
[Složka]:
Budou přehrány všechny soubory
v aktuální složce a přehrávání bude
zastaveno.
4 Pokud je diktafon v režimu [Hudba]:
• Pokud se v režimu [Složka] diktafon
dostane na konec posledního souboru ve
složce, na displeji bude 2 sekundy blikat
zpráva [Konec] a diktafon se následně
zastaví na začátku prvního souboru ve
složce.
• Po přehrání posledního souboru ve
složce v režimu [Všechny] začne diktafon
přehrávat první soubor v následující
složce. Jakmile se přehrávání dostane na
konec posledního souboru v diktafonu,
na displeji bude 2 sekundy blikat zpráva
[Konec] a diktafon se následně zastaví na
začátku prvního souboru v diktafonu.
Ekvalizér [Equalizer]
Vyberte požadovaný rozsah přehrávání:
1 Vyberte rozsah funkce [Oblast přehr].
5
2 Vyberte možnost [Soubor],
[Složka] nebo [Všechny].
Postup nastavení nabídky
[Soubor]:
Zvolte aktuální soubor.
[Složka]
Zvolte aktuální složku.
[Všechny]:
Vybrány budou všechny soubory,
které jsou právě v paměti.
Vyberte požadovaný režim přehrávání:
1 Vyberte možnost [Opakovat]
nebo [Náhodně].
[Opakovat]:
Nastaví režim přehrávání s
opakováním.
[Náhodně]:
Nastaví náhodný režim přehrávání.
2 Vyberte možnost [Zapnuto] nebo
[Vypnuto].
CS
62
[Zapnuto]: Nastaví rozsah přehrávání, aby
probíhalo opakovaně nebo náhodně.
[Vypnuto]: Vypnutí této funkce.
• Pokud se v režimu [Soubor] diktafon
dostane na konec posledního souboru ve
složce, na displeji bude 2 sekundy blikat
zpráva [Konec] a diktafon se následně
zastaví na začátku posledního souboru.
Při poslechu hudby můžete nastavit
preferovanou kvalitu zvuku upravením
nastavení ekvalizéru.
1 Vyberte požadované
charakteristiky ekvalizéru.
[Vypnuto]: Funkce ekvalizéru bude
vypnuta.
[Rock] [Pop] [Jazz]: Funkce ekvalizéru
bude zapnuta.
[Uživatel]: Pokud zvolíte možnost
[Uživatel] budou uložena vaše
uživatelská nastavení ekvalizéru.
Pokud je zvolena možnost [Uživatel],
pokračujte krokem 2.
2 Vyberte frekvenční pásmo.
[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:
Vyberte nastavení šířky frekvenčního
pásma.
3 Vyberte úroveň ekvalizéru.
• Úroveň ekvalizéru lze zvolit od [–6] do
[+6] v krocích po 1 dB.
• Čím vyšší je decibelová hodnota, tím
hlasitější je zvuk.
• Nastavení znovu změníte stisknutím
tlačítka 9 nebo 0 a opakováním
postupu od kroku 2.
• [Ekvalizér] lze používat pouze v režimu
[Hudba].
Postup nastavení nabídky
Delka skoku [Skip Space]
Tato funkce umožňuje posun (vpřed) nebo
zpětný posun (vzad) po malých úsecích
právě přehrávaného souboru. Tato funkce se
hodí pro rychlé přeskočení do další pozice
přehrávání nebo k opakovanému přehrávání
krátkých úseků.
1 Vyberte možnost [Skok vpřed]
nebo [Skok vzad].
Scena přehrav. [Play Scene]
Zvukové soubory nahrané v diktafonu
a hudební soubory stažené z počítače je
možné uložit s libovolným nastavením
přehrávání tak, aby odpovídaly různým
kvalitám zvuku a metodám přehrávání.
1 Výběr možností [Volba scény]
nebo [Uložení scény].
2 Nastavte mezeru přeskočení.
Přehrávání s funkcí Forward/Reverse Skip:
1 Stisknutím tlačítka `OK zahajte
přehrávání.
2 Stiskněte tlačítko 9 nebo
0.
[Volba scény]:
Výběr scény přehrávání, která
je přizpůsobená podle vašich
požadavků.
[Uložení scény]:
Můžete uložit až 5 sad nastavení
nabídky pro aktuální přehrávání.
• Pokud vyberete možnost [Volba
scény], pokračujte krokem 4.
4 Pokud je vybrán režim [Uložení
scény]:
2 Proveďte nastavení přehrávání
podle svých požadavků.
5
Postup nastavení nabídky
Pokud je vybraná možnost
[Skok vpřed]:
[Přeskočení souboru]
[Skok 10 vteřin]
[Skok 30 vteřin] [Skok 1 minuta]
[Skok 5 minut] [Skok 10 minut]
Pokud je vybraná možnost
[Skok vzad]:
[Přeskočení souboru]
[Skok 1 vteřina] – [Skok 5 vteřin]
[Skok 10 vteřin] [Skok 30 vteřin]
[Skok 1 minuta] [Skok 5 minut]
[Skok 10 minut]
• Diktafon přeskočí vpřed nebo
vzad o nastavenou mezeru a začne
přehrávat.
• Pokud je indexová/časová značka nebo
konec souboru blíže než nastavená
mezera, diktafon přeskočí dopředu či
dozadu na tuto pozici.
CS
63
Postup nastavení nabídky
3 Vyberte místo pro uložení
nastavení.
• Místo pro uložení lze zvolit z možností
[Hlas 1] až [Hudba 3].
4 Pokud je vybrán režim [Volba
scény]:
4 Zvolte scénu přehrávání.
. Menu LCD/zvuku [LCD/Sound Menu]
Podsvícení [Backlight]
Při stisknutí tlačítka diktafonu zůstane
displej podsvícen přibližně 10 sekund
(výchozí nastavení).
[Vypnuto]:
Funkce podsvícení bude vypnuta.
[5 vteřin] [10 vteřin] [30 vteřin] [1 minuta]:
Zapnutí funkce podsvícení.
Kontrast [Contrast]
K nastavení kontrastu lze použít 12 úrovní.
• Kontrast displeje lze nastavit na úroveň
[01] až [12].
5
Postup nastavení nabídky
CS
64
Kontrola nastavení:
Na obrazovce [Volba scény] zvolte
pomocí tlačítek + nebo – scénu
přehrávání a stiskněte tlačítko 9.
Stisknutím tlačítka 0 se vraťte na
obrazovku [Volba scény].
LED
Indikátor LED lze nastavit tak, aby zůstal
trvale vypnut.
[Zapnuto]:
Indikátor LED bude zapnut.
[Vypnuto]:
Indikátor LED bude vypnut.
Pípnutí [Beep]
Diktafon pípne jako upozornění na činnost
tlačítek nebo varování před možnými
chybami. Systémové zvuky lze vypnout.
[Zapnuto]:
Zapnutí funkce pípnutí.
[Vypnuto]:
Funkce pípnutí bude vypnuta.
Postup nastavení nabídky
Jazyk (Lang) [Language(Lang)]
Diktafon umožňuje nastavení jazyka
displeje.
[English] [Deutsch] [Français] [Español]
[Italiano] [Polski] [Русский]
• Dostupné jazyky se liší v závislosti na
oblasti.
Reproduktor [Speaker]
Jsou-li sluchátka odpojena, lze použít
vestavěný reproduktor.
[Zapnuto]:
Pro výstup zvuku bude použit vestavěný
reproduktor. Pokud připojíte sluchátka,
vestavěný reproduktor bude vypnut.
[Vypnuto]:
Pro výstup zvuku nebude použit
vestavěný reproduktor.
Volba paměti [Memory Select]
Pokud je vložená karta microSD, můžete si
vybrat mezi nahráváním do vnitřní paměti
nebo na kartu microSD (☞ str. 23).
[Interní paměť]: Vnitřní paměť
[microSD karta]: Karta microSD
Úspora energie [Power Save]
Pokud zapomenete diktafon vypnout,
vypne se automaticky. Pokud je diktafon při
zapnutém napájení zastaven déle než 10
minut (výchozí nastavení), bude vypnuto
napájení.
[5 minut] [10 minut] [30 minut] [1 hodina]:
Nastavte dobu, která má před vypnutím
uplynout.
[Vypnuto]: Režim úspory energie bude
vypnut.
• Pokud stisknete jakékoli tlačítko,
čítač uplynulého času se vynuluje
a odpočítávání bude spuštěno znovu.
Baterie [Battery]
a Indikátor vypnutí reproduktoru
(zobrazí se, je-li možnost
[Reproduktor] nastavena na hodnotu
[Vypnuto].)
Pouze model WS-813:
• Jedná se o jinou funkci než [Výstup]
v nabídce [Nabídka FM]. Pokud
v nastavení položky [Výstup] vyberete
možnost [Reproduktor], bude zvuk
při poslechu rádia, nezávisle na
nastavení položky [Reproduktor],
nadále přehráván pomocí reproduktoru
(☞ str. 67).
Vyberte odpovídající typ používané baterie.
[Ni-MH] (
):
Vyberte, používáte-li dobíjecí baterii
Ni-MH značky Olympus (BR404).
[Alkalické] (
):
Tuto možnost vyberte, pokud používáte
alkalickou baterii.
5
Postup nastavení nabídky
a
/ Menu zařízení [Device Menu]
CS
65
Postup nastavení nabídky
Datum & čas [Time & Date]
Počáteční nastavení data a času umožní
snadnější správu souborů.
Viz část „Nastavení času a data [Datum &
čas]“ (☞ str. 21).
Nastaveni USB [USB Settings]
Třídu USB je možné přepnout podle
konkrétní potřeby.
Viz část „Změna třídy USB
[Nastavení USB]“ (☞ str. 73).
Reset nastaveni [Reset Settings]
5
Postup nastavení nabídky
Tato funkce obnoví výchozí nastavení všech
funkcí (tovární nastavení).
[Zahájit]:
Vrácení nastavení do původního stavu.
[Zrušit]:
Návrat do nabídky [Menu zařízení].
• Poté, co budou všechna nastavení vrácena
na výchozí hodnoty, nastavení času a čísla
souborů zůstanou zachovány a nevrátí se
do svého výchozího nastavení.
Nastavení nabídky po resetování
(původní nastavení):
, Menu záznamu:
[Úroveň záznamu]
[Režim záznamu]
[WMA]
[Zoom mikrofon]*1
[Nízkofr. filtr]
[VCVA]
[V-Sync. záznam]
[Zap/Vyp]
[Čas V-sync]
[Mode]
[Scéna záznamu]
[Střední]
[128kbps]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[1vteřina]
[Souvisle]
[Vypnuto]
- Menu Přehrát:
CS
66
[Přehrát hlas] *2 *4
[Potlačení šumu]*4
[Vyvažovač hlas] *2 *4
[Hlasový filtr] *3 *4
[Režim přehráv.] *4
[Zapnuto]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[Soubor]
[Režim přehráv.]*5
[Oblast přehr]
[Opakovat]
[Náhodně]
[Ekvalizér]*5
[Délka skoku]
[Skok vpřed]
[Skok vzad]
[Scéna přehráv.]
[Složka]
[Vypnuto]
[Vypnuto]
[Vyp.]
[Přeskočení souboru]
[Přeskočení souboru]
[Vypnuto]
. Menu LCD/zvuku:
[Podsvícení]
[Kontrast]
[LED]
[Pípnutí]
[Jazyk (Lang)]
[Reproduktor]
[10 vteřin]
[Úroveň 06]
[Zapnuto]
[Zapnuto]
[English]
[Zapnuto]
/ Menu zařízení:
[Volba paměti]
[Úspora energie]
[Baterie]
[Nastavení USB]
[USB Connect]
[USB Class]
[Interní paměť]
[10 minut]
[Ni-MH]*2
[Alkalické]*3
[PC]
[Storage Class]
Nabídka FM (pouze model WS-813):
[Režim záznamu]
[WMA]
[Úroveň hledání]
[Vysoký]
[Výstup]
[Sluchátka]
*1 Pouze model WS-813.
*2 Pouze modely WS-813, WS-812.
*3 Pouze model WS-811.
*4 funkce je aktivní pouze v režimu [Záznamník].
*5 funkce je aktivní pouze v režimu [Hudba].
Formátování [Format]
Během formátování diktafonu jsou
odstraněna veškerá uložená data, včetně
uzamčených souborů a souborů učených
pouze pro čtení.
Viz část „Formátování diktafonu
[Formátování]“ (☞ str. 74).
Info o paměti [Memory Info.]
V nabídce lze zobrazit hodnotu zbývající
kapacity pro nahrávání a hodnotu celkové
kapacity nahrávacího média.
Postup nastavení nabídky
• Diktafon používá část vlastní kapacity
paměti k údržbě souboru pro správu.
U karty microSD bude zobrazená
zbývající kapacita nižší než celková
kapacita karty. Tato vlastnost vyplývá
z charakteristiky karet microSD, nejedná
se tedy o závadu.
Systémové info [System Info.]
Prostřednictvím této obrazovky můžete
zobrazit informace o diktafonu. Na displeji
se zobrazí tyto informace: [Model] (Název
modelu), [Verze] (Verze systému) a [Výrobní
číslo] (Sériové číslo).
Nabídka FM [FM Menu]
Model WS-813:
Režim záznamu [Rec Mode]
Při nahrávání z FM rádia lze změnit
režim nahrávání. Zvolte režim nahrávání
odpovídající vašim požadavkům.
[PCM]:
Rychlost nahrávání je automaticky
nastavena na hodnotu [44,1kHz/16bit].
[MP3]:
Rychlost nahrávání je automaticky
nastavena na hodnotu [128kbps].
[WMA]:
Rychlost nahrávání je automaticky
nastavena na hodnotu [128kbps].
Citlivost vyhledávání lze během vyhledávání
rádiových stanic pomocí automatického
přednastavení změnit. Zvolte citlivost
odpovídající podmínkám příjmu.
[Vysoký]:
Citlivost příjmu rádiových signálů bude
nastavena na vysokou hodnotu. Obvykle
byste měli vybrat tuto možnost.
[Nízký]:
Citlivost příjmu rádiových signálů bude
nastavena na sníženou hodnotu. Toto
nastavení vyzkoušejte, pokud signál
ostatních stanic způsobuje rušení.
Výstup [Output]
Výstup zvuku pro FM rádio lze změnit.
[Sluchátka]:
Pro výstup zvuku budou použita
sluchátka. Vestavěný reproduktor nebude
pro výstup zvuku použit, i když budou
sluchátka odpojena.
[Reproduktor]:
Pro výstup zvuku bude vždy použit
vestavěný reproduktor. Sluchátka
nebudou pro výstup zvuku použita,
i když budou připojena.
• Jedná se o jinou funkci než
[Reproduktor] v nabídce [Menu
LCD/zvuku]. Pokud v nastavení
položky [Výstup] vyberete možnost
[Reproduktor], bude zvuk při poslechu
rádia, nezávisle na nastavení položky
[Reproduktor], nadále přehráván
pomocí reproduktoru (☞ str. 65).
5
Postup nastavení nabídky
Funguje pouze v režimu [FM rádio].
Úroveň hledání [Scan Level]
Auto předvolba [Auto-preset]
Funkce umožňuje automaticky přidat
dostupné rádiové stanice do předvoleb.
Viz část „Automatické přednastavení
rádiových stanic [Auto předvolba]“
(☞ str. 49).
CS
67
Postup nastavení nabídky
Extrakce hlasových úseků souboru
[Rozeznat hlas]
Tato funkce extrahuje z nahraného
zvukového souboru pouze hlasové úseky. Při
přehrávání extrahovaného souboru budou
tiché pasáže automaticky přeskočeny.
• Funkci hlasové extrakce je možné
používat pouze v režimu [Záznamník].
• Extrakce hlasových úseků bude
zahájena. Během zpracování bude
na displeji zobrazen stav průběhu
v procentech.
• Jakmile bude proces dokončen,
zobrazí se zpráva
[Rozpoznávání hlas dokončeno].
Tlačítko MENU
5
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
Postup nastavení nabídky
1 Vyberte složku obsahující
soubor, ze kterého chcete
hlasové úseky extrahovat
(☞ str. 28).
2 Z nabídky [Rozeznat hlas]
vyberte možnost [Menu souboru].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
3 Stisknutím tlačítek + nebo −
vyberte soubor, ze kterého
chcete hlasové úseky extrahovat.
CS
68
4 Stiskněte tlačítko `OK.
Poznámky
• Po dokončení extrakce hlasových úseků
bude nastavení [Přehrát hlas] v nabídce
[Menu Přehrát] přepnuto na hodnotu ON.
• Pokud jste vybrali složku, která zpracovaný
soubor neobsahuje, zobrazí se na displeji
dialogové okno [Zvolte prosím soubor].
Vyberte složku, do které byl soubor uložen
a poté postup opakujte.
• Hlasové úseky nemusí být ze souboru,
který obsahuje zvuky hudebních nástrojů
nebo podobné zvuky, extrahovány
správně.
• Části hlasové komunikace nemusí být
správně extrahovány, pokud byla nízká
hlasitost komunikace (měřič hladiny se
nachází pod úrovní -12 dB) a/nebo byl v
době záznamu vysoký okolní hluk.
• Čím větší bude hlasový soubor, tím delší
dobu bude zpracování extrakce trvat.
Pokud chcete předejít vybití baterie
v průběhu zpracovávání, vyměňte ji za
novou předtím, než proces extrakce
zahájíte.
Postup nastavení nabídky
Nové uspořádání souborů [Vyměnit]
V rámci složky můžete soubory přesouvat, a
měnit tak pořadí jejich přehrávání. Nejprve
zvolte složku (soubor), pro níž chcete změnit
pořadí přehrávání.
4 Stiskněte tlačítko `OK.
• Blikání kurzoru potvrzuje, že soubor
je možné přesunout.
Tlačítko STOP (4)
Tlačítko MENU
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
5 Stisknutím tlačítka + nebo
– vyberte umístění, do kterého
chcete soubor přesunout.
5
2 Z nabídky [Vyměnit] vyberte
možnost [Menu souboru].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
3 Stisknutím tlačítka + nebo – se
přesuňte na soubor, který chcete
přesunout.
6 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete nastavení.
• Chcete-li přesunout další soubory,
opakujte kroky 3 až 6.
• Stisknutím tlačítka 0 (bez tlačítka
`OK) bude proces nastavení zrušen
a zobrazí se předchozí obrazovka.
7 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zavřete obrazovku s nabídkou.
Postup nastavení nabídky
1 Zvolte složku, ve které chcete
uspořádat pořadí souborů
(☞ str. 28).
CS
69
Postup nastavení nabídky
Přesouvání/kopírování souborů
[Přesun/kop.]
Soubory uložené ve vnitřní paměti nebo
na kartě microSD je možné v rámci paměti
přesouvat nebo kopírovat. Soubory je také
možné přesunovat nebo kopírovat mezi
pamětí.
Tlačítko MENU
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
5
Postup nastavení nabídky
70
4 Stiskněte tlačítko `OK.
5 Stisknutím tlačítka + nebo −
vyberte počet souborů, které
chcete přesouvat či kopírovat.
1 Vyberte složku, kde je uložený
soubor, který chcete přesunout
nebo kopírovat (☞ str. 28).
2 Vyberte z nabídky [Menu
souboru] možnost [Přesun/kop.].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
3 Pomocí tlačítek + nebo − vyberte
umístění, kam chcete soubor
přesunout či kopírovat.
CS
[přesunout > paměť]:
Přesunutí souboru z vnitřní paměti
nebo karty microSD do jiné složky
vnitřní paměti.
[kopírovat > paměť]:
Kopírování souboru z vnitřní paměti
nebo karty microSD do jiné složky
vnitřní paměti.
[přesunout > microSD]:
Přesunutí souboru z vnitřní paměti
nebo karty microSD do jiné složky na
paměťové kartě microSD.
[kopírovat > microSD]:
Kopírování souboru z vnitřní paměti
nebo karty microSD do jiné složky na
paměťové kartě microSD.
[1 soubor]:
Vybere pouze určený soubor.
[Zvolené soubory]:
Vybere více souborů.
[Všechny soubory]:
Vybere všechny soubory ve složce.
6 Stisknutím tlačítka `OK přejděte
k příslušnému nastavení.
Postup nastavení nabídky
Pokud vyberete možnost [1 soubor]:
8 Stiskněte tlačítko `OK.
1 Stisknutím tlačítka + nebo − se přesuňte
na soubor, který chcete přesunout nebo
kopírovat.
2 Vyberte soubor stisknutím tlačítka `OK.
Pokud vyberete možnost [Zvolené soubory]:
1 Stisknutím tlačítka + nebo − vyberte
soubory, které se mají přesouvat či
kopírovat.
2 Stisknutím tlačítka 9 vybrané soubory
označte.
Pokud vyberete možnost [Všechny soubory]:
Pokud vyberete možnost [Všechny
soubory], budou všechny soubory ve složce
automaticky vybrány a diktafon zobrazí
dialogové okno [Cíl].
7 Pomocí tlačítek 9, 0 nebo
+ a − vyberte složku, do které
chcete soubor přesunout nebo
kopírovat.
Poznámky
• Diktafon nemůže kopírovat, pokud není
dostatečná kapacita paměti.
• Diktafon nemůže přesunovat nebo kopírovat,
pokud počet souborů překročí 200.
• Během přesunování nebo kopírování
nevyjímejte baterii. Mohlo by dojít
k poškození dat.
• Soubor není možné přesunout nebo
kopírovat do stejné složky.
• Pokud bude během přesouvání nebo
kopírování operace zrušena, budou
do nového umístění přesunuty či
zkopírovány pouze ty soubory, jejichž
zpracování již bylo dokončeno. Všechny
ostatní soubory zůstanou zachovány
v původním umístění.
• Soubory, které byly uzamčeny, zůstanou
uzamčeny i po přesunutí nebo zkopírování.
• Soubory DRM není možné přesunovat
nebo kopírovat.
• Soubory není možné přesunovat nebo
kopírovat přímo do složky [Záznamník].
5
Postup nastavení nabídky
3 Opakujte kroky 1 a 2, dokud
nevyberete všechny soubory, které
chcete přesunout nebo kopírovat, a poté
stiskněte tlačítko `OK.
• Přesun nebo kopírování souboru
začne ve chvíli, kdy se na displeji
zobrazí zpráva [Přesouvání!] nebo
[Kopírování!]. Během zpracování bude
zobrazen stav průběhu v procentech.
Proces bude dokončen po zobrazení
zprávy [Přesun souboru dokončen]
nebo [Kopírování soub dokončeno].
CS
71
Postup nastavení nabídky
Rozdělování souborů [Rozdělit]
Soubory s velkými kapacitami nebo dlouhými
nahrávacími časy je možné rozdělit, aby bylo
snazší je spravovat a upravovat.
3 Stisknutím tlačítka + zvolte
položku [Zahájit].
Tlačítko STOP (4)
Tlačítko MENU
4 Stiskněte tlačítko `OK.
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
5
Rozděleny mohou být pouze
soubory MP3 a PCM*, které byly
nahrány tímto diktafonem.
Postup nastavení nabídky
* Pouze modely WS-813, WS-812.
1 Zastavte přehrávání na pozici pro
rozdělení.
• Je-li diktafon v režimu přehrávání,
stiskněte a podržte tlačítko 9 nebo
0 za účelem rychlého převíjení
vpřed nebo vzad.
• Užitečné je si místo rozdělení předem
označit. Označení proveďte vložením
indexové značky.
2 Z nabídky na obrazovce [Menu
souboru] vyberte možnost [Rozdělit].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
CS
72
• Na displeji se zobrazí zpráva [Rozdělování!]
a spustí se rozdělování souboru.
• Rozdělování souboru je dokončeno
po zobrazení zprávy
[Dělení souboru dokončeno].
5 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zavřete obrazovku s nabídkou.
Poznámky
• Rozdělení souboru můžete provést, pouze
pokud je zobrazen seznam souborů.
• Diktafon nemůže rozdělit soubor, pokud
počet souborů ve složce překročí 199.
• Uzamčené soubory není možné rozdělit
(☞ str. 55).
• Po rozdělení souboru bude jeho přední
část přejmenována [File name_1.MP3]
a zadní část pojmenována
[File name_2.MP3].
Postup nastavení nabídky
• Pokud má soubor mimořádné krátký čas
nahrávání, není možné jej rozdělit, ani
pokud se jedná o soubor ve formátu MP3
nebo PCM.
• Během rozdělování souboru nevyjímejte
baterii. Mohlo by dojít k poškození dat.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
4 Stisknutím tlačítka + nebo −
změňte nastavení.
Pokud je vybrána možnost [USB
Connect]:
Změna třídy USB [Nastavení USB]
Kromě nastavení [PC] (přesouvání souborů
po připojení k počítači) nebo [AC adaptér]
(nabíjení baterie po připojení k síťovému
adaptéru) lze podle konkrétní potřeby
přepnout třídu USB.
Tlačítko STOP (4)
Tlačítko MENU
1 Z nabídky [Menu zařízení] vyberte
možnost [Nastavení USB].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
2 Stisknutím tlačítka + nebo
– vyberte možnost [USB Connect]
nebo [USB Class].
5
Postup nastavení nabídky
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
[PC]: diktafon je možné připojit
k počítači v režimu úložného nebo
kompozitního zařízení. Připojeno jako
paměťové nebo kompozitní zařízení.
[AC adaptér]: diktafon je možné nabíjet
připojením k počítači nebo síťovému
adaptéru (A514) (volitelný).
[volitelný]: Nastavení pro potvrzení
metody připojení pokaždé při
vytvoření připojení USB.
Pokud zvolíte možnost [USB Class]:
[Storage Class]: Počítač diktafon
rozpozná jako externí paměťové
zařízení.
[Composite]: Počítač diktafon rozpozná
jako externí paměťové zařízení i jako
reproduktor či mikrofon USB.
5 Stisknutím tlačítka `OK
dokončete nastavení.
[USB Connect]:
Nastavení umožňující připojení k počítači.
[USB Class]:
Nastavení třídy USB.
6 Stisknutím tlačítka STOP (4)
zavřete obrazovku s nabídkou.
CS
73
Postup nastavení nabídky
Poznámky
• Jakmile poprvé připojíte diktafon k
počítači jako externí úložné zařízení,
bude do počítače automaticky
nainstalován ovladač diktafonu.
• Počítač nerozpozná připojený diktafon
pokud je možnost [USB Connect]
nastavena na hodnotu [AC adaptér].
• Není-li zařízení počítačem rozpoznáno
jako externí úložné zařízení, změňte
nastavení [USB Class] na hodnotu
[Storage Class].
5
Formátování diktafonu [Formátování]
Tlačítko MENU
Tlačítko + −
Tlačítko 9 0
Tlačítko `OK
Postup nastavení nabídky
Pokud provedete formátování
diktafonu, všechny soubory
budou vymazány a všechna
nastavení budou vrácena
do výchozího stavu (kromě
nastavení data a času). Důležité
soubory před formátováním
přeneste do počítače.
1 Z nabídky [Menu zařízení]
vyberte možnost [Formátování].
• Více informací o nastavení nabídky
naleznete v části „Postup nastavení
nabídky“ (☞ str. 53).
2 Stisknutím tlačítka + nebo −
vyberte nahrávací médium, které
se má formátovat.
3 Stiskněte tlačítko `OK.
CS
74
Postup nastavení nabídky
4 Stisknutím tlačítka + vyberte
možnost [Zahájit].
7 Stiskněte tlačítko `OK.
• Formátování bude zahájeno
a na displeji bude blikat zpráva
[Formátování!].
5 Stiskněte tlačítko `OK.
• Poté, co bude po dobu dvou sekund
zobrazena zpráva [Data budou
vymazána], zobrazí se možnosti
[Zahájit] a [Zrušit].
6 Opětovným stisknutím tlačítka +
zvolte položku [Zahájit].
Poznámky
• Diktafon nikdy neformátujte z počítače.
• Během formátování diktafonu jsou
odstraněna veškerá uložená data, včetně
uzamčených souborů a souborů učených
pouze pro čtení.
• Po naformátování mohou soubory
s hlasovými nahrávkami začínat od čísla
[0001].
• Chcete-li obnovit výchozí nastavení
funkcí, použijte volbu [Reset nastav]
(☞ str. 66).
5
Postup nastavení nabídky
• [Formátování dokončeno]
bude zobrazeno po dokončení
formátování.
CS
75
Postup nastavení nabídky
5
Postup nastavení nabídky
CS
76
• Pokud do diktafonu vložíte kartu
microSD, potvrďte jako nahrávací
médium možnost [Interní paměť] nebo
[microSD karta], aby nedošlo k omylu
(☞str. 65).
• Pokud chcete předejít vybití baterie
v průběhu zpracovávání, vyměňte ji za
novou. Zpracování může trvat déle než
10 sekund. Během zpracovávání dat nikdy
neprovádějte následující operace. Mohlo
by dojít k poškození dat.
1 Odpojení síťového adaptéru během
zpracovávání.
2 Vyjmutí baterie během zpracovávání.
3 Vyjmutí karty microSD během
zpracování, pokud se jako nahrávací
médium používá možnost [microSD
karta].
• Diktafon provádí rychlé formátování.
Pokud formátujete kartu microSD,
dojde pouze k obnově informací správy
souborů a data na kartě microSD
nebudou odstraněna úplně. Pokud kartu
microSD půjčujete nebo likvidujete,
zajistěte, aby nedošlo k úniku dat.
Doporučujeme kartu microSD před
likvidací fyzicky zničit.
Použití diktafonu s počítačem
Po připojení k počítači můžete s diktafonem provádět následující činnosti:
• Nahrané soubory můžete přesunout do
počítače, přehrávat a spravovat pomocí
aplikací Windows Media Player nebo
iTunes.
• Diktafon je kompatibilní se zvukovými
formáty WMA, MP3 a WAV*.
* Pouze modely WS-813, WS-812.
• Tento přístroj může být použit nejen jako
diktafon a hudební přehrávač, ale také
jako externí paměť, kterou po připojení
k počítači můžete použít k ukládání
a čtení dat (☞ str. 82).
Pracovní prostředí
Windows
Macintosh
Operační systém:
Mac OS X 10.4.11 – 10.7 (standardní
instalace)
Kompatibilní počítače:
počítače řady Apple Macintosh vybavené
alespoň jedním volným portem USB
Poznámky
• Toto je operační prostředí pro ukládání souborů z diktafonu do počítače prostřednictvím
rozhraní USB.
• Služba podpory nezahrnuje systém počítače aktualizovaný z Windows 95/98/Me/2000 na
Windows XP/Vista/7.
• Na jakékoli selhání počítače, který byl upravován svépomocí, se nevztahuje provozní
záruka.
6
Pracovní prostředí
Operační systém:
Microsoft Windows XP/Vista/7
(standardní instalace)
Kompatibilní počítače:
počítače se systémem Windows
vybavené alespoň jedním volným portem
USB
CS
77
Pracovní prostředí
Pokyny k používání diktafonu připojeného k počítači
• Stahujete-li soubor z diktafonu nebo nahráváte-li soubor do diktafonu, neodpojujte kabel
USB ani v případě, že je na obrazovce zobrazena zpráva, že můžete. Bliká-li indikátor LED,
data se ještě stále přesouvají. Chcete-li odpojit kabel USB, postupujte podle popisu v části
☞ str. 80. Odpojíte-li kabel USB před zastavením jednotky, přenos dat nemusí být úspěšný.
• Neformátujte jednotku diktafonu pomocí počítače. Inicializace na počítači není provedena
správně. Inicializaci proveďte podle instrukcí diktafonu na obrazovce [Formátování]
(☞ str. 74).
• Názvy složek (adresářů) zobrazené v nástrojích pro správu souborů, jako je například
Průzkumník systému Microsoft Windows a Finder v systému Macintosh, se liší od názvů
složek, které lze nastavit pomocí diktafonu.
• Pokud složky nebo soubory uložené v diktafonu přesunete nebo nově uspořádáte pomocí
nástroje pro správu souborů v systémech Windows nebo Macintosh, může dojít ke změně
pořadí souborů nebo k tomu, že je nebude možné rozpoznat.
• Do diktafonu lze data zapisovat nebo nahrávat i v případě, že operační systém počítače
zobrazuje jednotku diktafonu s atributem „pouze pro čtení“.
• Vzhledem k tomu, že rušení může mít nežádoucí účinky na elektronická zařízení v blízkosti
diktafonu, odpojte před připojením diktafonu k počítači externí mikrofon a sluchátka.
6
Pracovní prostředí
CS
78
Připojení k počítači
1 Zapněte počítač a vyčkejte na
spuštění operačního systému.
2 Posuňte posuvnou páčku
konektoru USB ve směru
označeném šipkou tak, aby byl
konektor USB z diktafonu vysunut.
• Pokud je nastavení připojení USB
nastaveno na hodnotu [AC adaptér],
připojení diktafonu k počítači nebude
navázáno. V nastavení připojení USB
vyberte možnost [PC] (☞ str. 73).
Windows:
Po připojení diktafonu do systému
Windows a otevření složky [My
Computer] dojde k automatickému
rozpoznání podle názvu jednotky
produktu. Po vložení karty microSD
budete moci tuto kartu použít v režimu
[Removable Disk].
Macintosh:
Pokud diktafon připojíte k
systému Mac OS, bude na ploše
rozeznán podle názvu jednotky
produktu. Pokud je vložena karta
microSD, zobrazí se text [Untitled].
3 Ujistěte se, zda je diktafon
zastaven a připojen k portu USB
počítače.
Poznámky
• Před připojením pomocí kabelu USB
ukončete režim HOLD.
• Bližší informace najdete v uživatelské
příručce ke svému počítači, v části
věnované portům USB.
• Konektor kabelu vždy zasuňte až na
doraz. V opačném případě by diktafon
nemusel pracovat správně.
• Pokud je diktafon připojen pomocí
rozbočovače USB, může být jeho
funkčnost omezena. V takovém případě
rozbočovač USB nepoužívejte.
• Používejte vyhrazený kabel USB. Pokud
bude použit kabel vyrobený jinou
společností, může na diktafonu dojít
k závadě. Nikdy také nepoužívejte tento
vyhrazený kabel s produkty jiných
společností.
Připojení k počítači
• Je-li připojen konektor USB, diktafon
zobrazí zprávu [Remote (Storage)].
6
CS
79
Připojení k počítači
Odpojení od počítače
Windows
1 Klepněte na položku [
] umístěnou v oznamovací
oblasti v pravém dolním rohu
obrazovky. Klepněte na možnost
[Safely remove USB Mass Storage
Device].
• Písmeno jednotky se liší v závislosti
na použitém počítači.
• Po zobrazení okna se zprávou, že
je bezpečné zařízení odebrat, okno
zavřete.
6
Připojení k počítači
CS
80
2 Před odpojením kabelu USB se
přesvědčte, že je indikátor LED
diktafonu vypnut.
Macintosh
1 Přetáhněte ikonu disku tohoto
diktafonu, která je zobrazena na
ploše, na ikonu koše.
2 Před odpojením kabelu USB se
přesvědčte, že je indikátor LED
diktafonu vypnut.
Poznámka
• Kabel USB NIKDY neodpojujte, bliká-li indikátor LED. Pokud tak učiníte, může dojít ke
zničení dat.
Přesun zvukových souborů do počítače
Pět složek s nahranými zvukovými soubory je pojmenováno [Složka A], [Složka B], [Složka
C], [Složka D] a [Složka E]. Nahrané zvukové soubory jsou uloženy v těchto složkách
(u modelu WS-813 jsou nahrávky rádia FM uloženy ve složce [FLD_FM]).
Windows
1 Připojte diktafon k počítači
(☞ str. 79).
2 Spusťte Průzkumníka.
• Po připojení diktafonu do systému
Windows a otevření složky [My
Computer] dojde k automatickému
rozpoznání podle názvu jednotky
produktu.
Pokud vložíte kartu microSD, je
rozpoznána jako [Removable Disk].
4 Názvy disků a složek při připojení
k počítači:
Vestavěná paměť flash
Název jednotky
WS813 *1
Název složky
DIKTAFON
Složka B
MUSIC
Složka C
Složka D
Složka E
FLD_FM*2
3 Otevřete složku s názvem
produktu.
4 Zkopírujte data.
Macintosh
Karta microSD
Název jednotky
Název složky
Vyměnitelná
jednotka
DIKTAFON
Windows
MUSIC
Složka B
Složka C
1 Připojte diktafon k počítači
(☞ str. 79).
• Pokud diktafon připojíte k
systému Mac OS, bude na ploše
rozeznán podle názvu jednotky
produktu. Pokud je vložena karta
microSD, zobrazí se text [Untitled].
Untitled
Macintosh
Složka D
Složka E
FLD_FM*2
*1 Rozpoznáno podle názvu jednotky produktu.
*2 Pouze model WS-813.
2 Poklepejte na ikonu s názvem
produktu na ploše.
3 Zkopírujte data.
4 Odpojte diktafon od počítače
(☞ str. 80).
6
Složka A
Poznámky
• Během přenosu dat bude zobrazena
zpráva [Pracuji] a indikátor LED bude
blikat. Kabel USB NIKDY neodpojujte,
bliká-li indikátor LED. Pokud tak učiníte,
může dojít ke zničení dat.
• Soubory formátu WMA nelze přehrát
v prostředí operačního systému Mac OS.
Přesun zvukových souborů do počítače
5 Odpojte diktafon od počítače
(☞ str. 80).
Složka A
CS
81
Použití diktafonu jako externí paměti připojitelné k počítači
Tento přístroj může být použit nejen jako diktafon a hudební přehrávač, ale také jako externí
paměť, která po připojení k počítači může sloužit k ukládání a čtení dat.
Pokud je diktafon připojen k počítači, můžete data stahovat z paměti do počítače nebo je
nahrávat z počítače do paměti.
Windows
1 Připojte diktafon k počítači
(☞ str. 79).
2 Spusťte Průzkumníka.
• Po otevření složky [My Computer]
dojde k automatickému rozpoznání
diktafonu podle názvu jednotky
produktu.
3 Otevřete složku s názvem
produktu.
4 Zkopírujte data.
6
5 Odpojte diktafon od počítače
(☞ str. 80).
Macintosh
1 Připojte diktafon k počítači
(☞ str. 79).
• Pokud diktafon připojíte k
systému Mac OS, bude na ploše
rozeznán podle názvu jednotky
produktu.
2 Poklepejte na ikonu s názvem
produktu na ploše.
3 Zkopírujte data.
4 Odpojte diktafon od počítače
(☞ str. 80).
Použití diktafonu jako externí paměti připojitelné k počítači
CS
82
Poznámka
• Během přenosu dat bude zobrazena zpráva [Pracuji] a indikátor LED bude blikat. Kabel
USB NIKDY neodpojujte, bliká-li indikátor LED. Pokud tak učiníte, může dojít ke zničení dat.
Další informace
Seznam varovných zpráv
Zpráva
Význam
Vysvětlení
Akce
[Nízký stav baterie]
Nízká kapacita baterie.
Kapacita baterie se snížila.
Nabijte baterii (pouze
modely WS-813, WS-812)
nebo vložte novou
baterii (☞ str. 14, 16).
[Soubor chráněn]
Chráněno proti
smazání.
Byl učiněn pokus vymazat
uzamčený soubor.
Odemkněte soubor
(☞ str. 55).
Nejedná se o složku
nahrávání zvuku.
O nahrávání se pokusila
složka [Hudba].
Vyberte složku
z možností [&] až [*]
a poté spusťte nahrávání
znovu (☞ str. 25, 28).
Nejedná se o složku
nahrávání zvuku.
Pokus o nahrávání do
složky [FM rádio].
Znovu proveďte výběr ze
složek [Složka A] až [Složka
E] a spusťte nahrávání.
[Indexy vyčerpány]
Maximum indexových
značek.
Soubor je zaplněn
indexovými značkami
(maximum je 99 značek).
Smažte nepotřebné
indexové značky
(☞ str. 42).
[značka vyčerpány]
Maximální počet
časových značek byl
překročen.
Soubor je zaplněn
časovými značkami
(maximum je 99 značek).
Smažte nepotřebné
časové značky (☞ str. 42).
[Složka plná]
Složka plná.
Složka je zaplněna soubory
(maximum 200 souborů).
Vymažte nepotřebné
soubory (☞ str. 45).
[Nelze nahrávat do
této složky]
Pouze model WS-813:
Chyba paměti.
Chyba paměti.
[Chyba karty]
Chyba paměti.
Karta microSD není
správně rozpoznána.
Vyjměte kartu microSD
a vložte ji znovu
(☞ str. 23 až 24).
[Nesprávná licence]
Nelegálně zkopírovaný Hudební soubor nebyl
soubor.
zkopírován legálně.
Seznam varovných zpráv
[Chyba paměti]
Jedná se o závadu,
nechte proto přístroj
opravit v obchodě, kde
jste jej zakoupili, nebo
v servisním středisku
společnosti Olympus
(☞ str. 94).
7
CS
Vymažte soubor
(☞ str. 45).
83
Seznam varovných zpráv
Zpráva
7
Seznam varovných zpráv
CS
84
Význam
Vysvětlení
Akce
Vymažte nepotřebné
soubory (☞ str. 45).
[Paměť plná]
Žádná zbývající paměť. Žádná zbývající paměť.
[Žádný soubor]
Žádný soubor.
Ve složce nebyly nalezeny
žádné soubory.
Vyberte jinou složku
(☞ str. 26 až 28).
[Chyba formátování]
Chyba formátování.
V průběhu formátování
paměti diktafonu došlo
k chybě.
Znovu naformátujte
paměť (☞ str. 74).
[Chyba systému.
Připojte záznamník
k PC a smažte nežá
doucí soubor.]
Nelze vytvořit správní
soubor.
Soubor pro správu
nelze vytvořit z důvodu
nedostatku zbývající
paměti.
Připojte diktafon
k počítači a vymažte
některé nepotřebné
soubory.
[Nelze přehrát tento
soubor]
Soubor není možné
přehrát.
Nekompatibilní formát.
Ověřte, zda se jedná
o soubor, který je možné
v diktafonu přehrávat
(☞ str. 39).
[Zvolte prosím
soubor]
Soubor nebyl vybrán.
Nebyl vybraný soubor.
Vyberte soubor a poté
proveďte požadovanou
operaci (☞ str. 26 až 28).
[Stejná složka.
Nelze přesunout
(kopírovat).]
Složku není
možné přesunout
(zkopírovat).
Pokus o přesunutí
(zkopírování) do stejné
složky.
Vyberte jinou složku.
[Některé soubory
není možné př
esunout (kopírovat)]
Soubor není
možné přesunout
(zkopírovat).
Pokus o přesunutí
(kopírování) souboru do
složky, která již obsahuje
soubor se stejným názvem.
Vyberte jiný soubor.
[Tento soubor nelze
rozdělit.]
Soubor není možné
rozdělit.
Byl proveden pokus
o rozdělení jiného souboru
než souboru MP3 nebo
PCM nahraného tímto
diktafonem.
Vyberte jiný soubor.
Odstraňování potíží
Příznak
Na displeji se nic
nezobrazí
Diktafon se nezapne
Pravděpodobná příčina
Akce
Baterie není vložena správně.
Zkontrolujte správnou polaritu baterie
= a - (☞ str. 14).
Kapacita baterie se snížila.
Nabijte baterii (pouze modely WS-813,
WS-812) nebo vložte novou baterii
(☞ str. 14, 16).
Je vypnuto napájení.
Zapněte napájení (☞ str. 19).
Kapacita baterie se snížila.
Nabijte baterii (pouze modely WS-813,
WS-812) nebo vložte novou baterii
(☞ str. 14, 16).
Je vypnuto napájení.
Zapněte napájení (☞ str. 19).
Diktafon je v režimu HOLD.
Přepněte diktafon z režimu HOLD
(☞ str. 20).
Malá zbývající paměť.
Vymažte nepotřebné soubory
(☞ str. 45).
Bylo dosaženo maximálního počtu
souborů.
Změňte složku (☞ str. 26 až 28).
Nelze nahrávat
Pouze model WS-813:
Příliš nízká úroveň
nahrávání
Nastavte možnost [Výstup] na
hodnotu [Sluchátka] (☞ str. 67).
Jsou připojena sluchátka.
Odpojte sluchátka, aby bylo možné
použít vestavěný reproduktor.
[Reproduktor] je nastaven na
hodnotu [Vypnuto].
Pokud chcete aktivovat vestavěný
reproduktor, nastavte možnost
[Reproduktor] na hodnotu [Zapnuto]
(☞ str. 65).
Hladina hlasitosti je nastavena na
hodnotu [00].
Nastavte úroveň hlasitosti (☞ str. 36).
Citlivost mikrofonu je příliš nízká.
Nastavte možnost [Úroveň záznamu]
na hodnotu [Vysoký] nebo [Střední]
(☞ str. 56).
Příčinou může být příliš nízké
nastavení výstupní hlasitosti
připojených externích zařízení.
Nastavte výstupní hladinu pro
připojená zařízení.
7
Odstraňování potíží
Není slyšet přehrávání
[Výstup] je v nastavení funkce
[FM rádio] nastaven na hodnotu
[Reproduktor].
Pouze model WS-813:
Hladina nahrávání nebyla upravena.
Upravte hlasitost nahrávání a opakujte
nahrávání (☞ str. 56).
CS
85
Odstraňování potíží
Příznak
Pravděpodobná příčina
Akce
Pouze model WS-813:
Příliš vysoká hladina
nahrávání
Hlasové soubory
se nenahrávají
stereofonně.
Hladina nahrávání nebyla upravena.
Upravte hlasitost nahrávání a opakujte
nahrávání (☞ str. 56).
Příčinou může být příliš vysoká
úroveň nahrávání a výstupní úroveň
připojených externích zařízení.
Pokud nelze nahrávat čistě ani
po upravení hlasitosti nahrávání,
upravte výstupní úroveň hlasitosti
připojených zařízení (☞ str. 56).
Připojený externí mikrofon je
monofonní.
Pokud je nahrávání provedeno pomocí
externího monofonního mikrofonu,
zvuk bude nahráván pouze do levého
kanálu.
[Režim záznamu] je nastaven na
monofonní režim nahrávání.
Nastavte [Režim záznamu] na režim
stereofonního nahrávání (☞ str. 56).
Pouze model WS-813:
Nelze najít nahraný
hlasový soubor.
7
Během přehrávání je
slyšet šum.
Odstraňování potíží
Není možné složku
smazat
86
Nastavte možnost [Zoom mikrofon]
na hodnotu [Vypnuto] (☞ str. 57).
Špatná složka.
Přepněte se do správné složky.
(☞ str. 26 až 28).
Diktafon byl během nahrávání
vystaven otřesům.
Diktafon byl během nahrávání
nebo přehrávání umístěn v blízkosti
mobilního telefonu nebo zářivky.
———
Přemístěte diktafon.
Pouze modely WS-813, WS-812:
Tiché úseky nejsou
během přehrávání
přeskočeny.
Není možné soubor
smazat
CS
Možnost [Zoom mikrofon] je
nastavena směrem k +.
Nebyla spuštěna funkce [Rozeznat
hlas].
Extrahujte hlasové úseky pomocí
funkce [Rozeznat hlas].
Funkce [Přehrát hlas] je nastavena na
hodnotu [Vypnuto].
Nastavte funkci [Přehrát hlas] na
hodnotu [Zapnuto].
Soubor je uzamčený.
Odemkněte soubor (☞ str. 55).
Soubor je pouze ke čtení.
Odemkněte soubor nebo pomocí
počítače zrušte nastavení souboru
pouze pro čtení.
Složka obsahuje soubor, který nemůže Připojte diktafon k počítači a složku
být diktafonem rozpoznán.
odstraňte (☞ str. 79).
Odstraňování potíží
Příznak
Při sledování
nahrávání je slyšet
šum.
Pravděpodobná příčina
Akce
Projevuje se akustická zpětná vazba.
Pokud jsou ke sledování nahrávání
použity vestavěné zesilovače
reproduktoru, může při nahrávání
dojít ke zpětné vazbě. Ke sledování
nahrávání se doporučuje používat
sluchátka.
Proveďte úpravy, například upravte
vzdálenost sluchátek od mikrofonů,
nasměrujte mikrofony směrem
od sluchátek nebo snižte hlasitost
odposlechu nahrávání.
Byl dosažen maximální počet značek.
Nelze nastavit
indexové ani časové
značky
Smažte nepotřebné značky (☞ str. 42).
Soubor je uzamčený.
Odemkněte soubor (☞ str. 55).
Soubor je pouze ke čtení.
Odemkněte soubor nebo pomocí
počítače zrušte nastavení souboru
pouze pro čtení.
Pouze model WS-813:
Nelze přijímat
signál FM rádia.
Dodaná sluchátka rovněž slouží jako
anténa. Používáte-li diktafon jako
rádio, připojte sluchátka.
Možnost [Výstup] je nastavena na
hodnotu [Sluchátka]
Pokud chcete aktivovat vestavěný
reproduktor, nastavte možnost
[Výstup] na hodnotu [Reproduktor]
(☞ str. 67).
Pouze modely WS-813, WS-812:
Možnost [Baterie] je nastavena na
hodnotu [Alkalické].
Používáte-li dodanou dobíjecí baterii,
změňte nastavení baterie na možnost
[Ni-MH]. Vyvarujte se také používání
baterie mimo doporučený rozsah
teplot (☞ str. 15, 18, 65).
Nestiskli jste tlačítko `OK.
Při použití připojení USB postupujte
podle informací uvedených na
obrazovce pro potvrzení a stiskněte
tlačítko `OK.
[USB Class] je nastaveno na hodnotu
[Composite].
Nastavte možnost [USB Class] na
hodnotu [Storage Class] (☞ str. 73).
Možnost [USB Connect] je nastavena
na hodnotu [AC adaptér].
Nastavte možnost [USB Connect] na
hodnotu [PC] (☞ str. 73).
Nabíjení nefunguje.
Počítač diktafon
nerozpoznal.
7
Odstraňování potíží
Sluchátka nejsou připojena ke
konektoru EAR.
CS
87
Příslušenství (volitelné)
Příslušenství určené výhradně pro diktafon Olympus je možné zakoupit přímo na webové
stránce naší společnosti. Dostupnost příslušenství se v různých zemích liší.
s Stereofonní mikrofon: ME51S
Vestavěný mikrofon s velkým dosahem
umožňuje citlivé stereofonní nahrávání.
s 2kanálový mikrofon
(všesměrový): ME30W
Dva monofonní mikrofony ME30 se
dodávají v sadě s miniaturním stativem
a adaptérem připojení. Jedná se
o vysoce citlivé všesměrové mikrofony
podporované doplňkovým napájením,
které jsou vhodné pro nahrávání
hudebních vystoupení.
s Kompaktní směrový mikrofon
(jednosměrový): ME31
Tento směrový mikrofon je užitečný
k různým druhům nahrávání v přírodě,
např. nahrávání zpěvu divokých ptáků.
Kovové tělo poskytuje robustnost
a vysokou pevnost.
s Kompaktní mikrofon s funkcí
zoom (jednosměrový): ME32
7
Příslušenství (volitelné)
Mikrofon je vybaven stojanem, který
umožňuje nahrávat z větší vzdálenosti,
např. od vašeho stolu na konferenci nebo
přednášce.
s Vysoce citlivý monofonní
mikrofon s funkcí potlačení šumu
(jednosměrový): ME52W
Tento mikrofon je určen pro záznam
vzdáleného zvuku při současném
potlačení okolního šumu.
s Mikrofon se sponou
(všesměrový): ME15
Malý nenápadný mikrofon se sponou.
CS
88
s Telefonní sluchátko: TP8
Mikrofon sluchátkového typu, který je
možné při telefonování nasadit na ucho.
Dokáže čistě zaznamenat hlas nebo
konverzaci při telefonování.
s Dobíjecí baterie Ni-MH
a nabíječka: BC400 (pro Evropu)
Model BC400 je dodáván s nabíječkou
baterií Ni-MH (BU-400) a čtyřmi
dobíjecími bateriemi Ni-MH (BR401).
Nabíječkou můžete rychle dobít dobíjecí
baterie Olympus AA nebo AAA Ni-MH.
s Dobíjecí baterie Ni-MH: BR401
Vysoce výkonná dobíjecí baterie
s dlouhou životností.
s Síťový adaptér připojitelný ke
konektoru USB: A514
Síťový adaptér 5V stejnosm. proudu,
připojitelný ke konektoru USB.
s Připojovací kabel: KA333
Připojovací kabel se stereofonními
minikonektory (ø 3,5) s odporem na
obou koncích. Použijte pro připojení
výstupu konektoru sluchátka diktafonu
ke vstupu mikrofonu při nahrávání.
Dále jsou přiloženy adaptéry se zdířkou
(PA331/PA231), které umožňují konverzi
na monofonní minikonektor (ø 3,5) nebo
monofonní minikonektor (ø 2,5).
s kabel USB: KP-19
Technické údaje
4 Maximální výstupní výkon:
Obecné
150 mW (reproduktor 8 Ω)
4 Formát nahrávání:
Lineární PCM* (Pulse Code Modulation)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
WMA (Windows Media Audio)
* Pouze modely WS-813, WS-812.
4 Vzorkovací frekvence:
4 Nahrávací médium:
44,1 kHz
Formát MP3
256 kbps *1
44,1 kHz
192 kbps *2
44,1 kHz
128 kbps
44,1 kHz
Vestavěná paměť NAND FLASH:
WS-813: 8 GB/WS-812: 4 GB/
WS-811: 2 GB
karta microSD:
2 GB až 32 GB
4 Reproduktor:
Vestavěný dynamický kulatý
reproduktor, ø 18 mm
4 Konektor MIC:
Formát WMA
128 kbps
â 150 mV (dle normy EN 50332-2)
4 Širokopásmové charakteristické
napětí sluchátkového výstupu:
75 mV â (dle normy EN 50332-2)
Lineární formát PCM
44,1 kHz/16 bit *1
4 Maximální napětí sluchátkového
výstupu:
44,1 kHz
44,1 kHz
32 kbps
44,1 kHz
16 kbps
22,05 kHz
8 kbps
8 kHz
*1 Pouze modely WS-813, WS-812
*2 Pouze model WS-811
minikonektor ø 3,5 mm, impedance 8 Ω
nebo více
4 Požadované napájení:
Baterie:
Baterie typu AAA (LR03) nebo
nabíjecí baterie Olympus Ni-MH
Externí zdroj napájení:
Síťový adaptér připojitelný ke
konektoru USB (A514) 5 V
4 Vnější rozměry:
100,2 mm × 40 mm × 14,8 mm
(bez výčnělků)
7
Technické údaje
64 kbps
minikonektor ø 3,5 mm, impedance 2 kΩ
4 Konektor EAR:
4 Hmotnost:
57 g (včetně baterie)
4 Provozní teplota:
0 °C – 42 °C
4 Rozsah frekvence
(Pouze model WS-813):
FM rádio: 87,50 MHz až 108,00 MHz
CS
89
Technické údaje
Frekvenční odezva
4 Během režimu nahrávání
(konektor mikrofonu):
Lineární formát PCM
44,1 kHz/16 bit *1
40 Hz až 21 kHz
Formát MP3
256 kbps *1
40 Hz až 20 kHz
192 kbps *2
40 Hz až 19 kHz
128 kbps
40 Hz až 17 kHz
Formát WMA
7
128 kbps
40 Hz až 19 kHz
64 kbps
40 Hz až 16 kHz
32 kbps
40 Hz až 13 kHz
16 kbps
40 Hz až 8 kHz
8 kbps
40 Hz až 3 kHz
*1 Pouze modely WS-813, WS-812
*2 Pouze model WS-811
Technické údaje
4 V nahrávacím režimu
(Vestavěný stereofonní
mikrofon):
70 Hz až 20 kHz
(Při nahrávání ve formátu MP3 nebo
WMA však horní limit frekvenční odezvy
závisí na nahrávacím režimu.)
4 V režimu přehrávání:
20 Hz až 20 kHz
CS
90
Technické údaje
Životnost baterie
Následující hodnoty jsou pouze orientační.
4 V režimu nahrávání (vnitřní paměť):
Vestavěné stereofonní mikrofony
Režim nahrávání
Alkalická baterie
Dobíjecí baterie Ni-MH
Lineární formát PCM
44,1 kHz/16 bit *
20 h
15 h
Formát MP3
128 kbps
22 h
18 h
Formát WMA
128 kbps
21 h
17 h
8 kbps
27 h
22 h
4 V režimu přehrávání zvukového souboru (režim All playback):
Vestavěný reproduktor
Režim nahrávání
Alkalická baterie
Dobíjecí baterie Ni-MH
Lineární formát PCM
44,1 kHz/16 bit *
19 h
15 h
Formát MP3
128 kbps
21 h
17 h
128 kbps
21 h
17 h
8 kbps
24 h
20 h
Formát WMA
Přehrávání ze sluchátek
Režim nahrávání
Alkalická baterie
Dobíjecí baterie Ni-MH
44,1 kHz/16 bit *
22 h
17 h
Formát MP3
128 kbps
29 h
21 h
128 kbps
30 h
22 h
8 kbps
30 h
22 h
Formát WMA
4 V režimu FM rádio (vnitřní paměť) (pouze model WS-813):
Technické údaje
Lineární formát PCM
7
Přehrávání ze sluchátek
Stav diktafonu
Alkalická baterie
Dobíjecí baterie Ni-MH
Během příjmu FM rádia
12 h
11 h
Během nahrávání FM rádia
7h
7h
* Pouze modely WS-813, WS-812.
Poznámka
• Životnost baterie je změřena společností Olympus. Životnost baterie výrazně závisí na
typu baterie a na podmínkách, v nichž je baterie používána.
CS
91
Technické údaje
Délka záznamů
Následující hodnoty jsou pouze orientační.
4 Lineární formát PCM:
Režim nahrávání
Nahrávací médium
Vnitřní paměť
Karta microSD
44,1 kHz/16 bit
WS-813 (8 GB)
12 h 5 min
WS-812 (4 GB)
6h
8 GB
12 h 5 min
4 GB
6h
2 GB
3h
4 Formát MP3:
Nahrávací médium
Vnitřní paměť
Karta microSD
7
192 kbps
WS-813 (8 GB)
66 h 30 min
----
133 h
WS-812 (4 GB)
33 h
----
66 h 30 min
WS-811 (2 GB)
----
22 h
33 h 30 min
8 GB
66 h 30 min
89 h
133 h
4 GB
33 h
44 h
66 h
2 GB
16 h 30 min
22 h
33 h
Technické údaje
Nahrávací médium
Vnitřní paměť
Karta microSD
Režim nahrávání
128 kbps
64 kbps
32 kbps
16 kbps
8 kbps
WS-813 (8 GB)
132 h
261 h
522 h
1 028 h
2 043 h
WS-812 (4 GB)
65 h
32 h
30 min
130 h
64 h
30 min
32 h
30 min
129 h
65 h
30 min
261 h
259 h
511 h
1 016 h
131 h
258 h
514 h
522 h
1 027 h
2 042 h
129 h
259 h
510 h
1 014 h
65 h
129 h
255 h
508 h
8 GB
4 GB
2 GB
92
128 kbps
4 Formát WMA:
WS-811 (2 GB)
CS
Režim nahrávání
256 kbps
Poznámky
• Vytvoříte-li větší počet krátkých nahrávek, může být dostupná doba nahrávání kratší.
(Zobrazené hodnoty o dostupné době nahrávání a doba nahrávání jsou přibližné.)
• Dostupná doba nahrávání se může lišit podle rozdílů v dostupné paměti podle karty
microSD.
Technické údaje
Maximální doba nahrávání souboru
• Maximální kapacita na jeden soubor je
přibližně 4 GB u formátů WMA a MP3
a přibližně 2 GB u lineárního formátu
PCM*1 (WAV).
• Bez ohledu na zbývající objem paměti
je nejdelší čas nahrávání zvuku na jeden
soubor omezen na následující uvedenou
hodnotu.
Lineární formát PCM
44,1 kHz/16 bit *1
Počet nahrávaných skladeb
WS-813: 2 000 skladeb
WS-812: 1 000 skladeb
WS-811: 500 skladeb
(Při 128 kbps, 4 minuty na skladbu)
přibl. 3 h 20 min
Formát MP3
256 kbps *1
přibl. 37 h 10 min
192 kbps *2
přibl. 49 h 30 min
128 kbps
přibl. 74 h 30 min
Formát WMA
128 kbps
přibl. 26 h 40 min
64 kbps
přibl. 26 h 40 min
32 kbps
přibl. 26 h 40 min
16 kbps
přibl. 53 h 40 min
8 kbps
přibl. 148 h 40 min
7
Technické údaje
*1 Pouze modely WS-813, WS-812
*2 Pouze model WS-811
Technické údaje a design se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
CS
93
Technická pomoc a podpora
Následující kontaktní informace slouží pouze pro technickou podporu diktafonů a softwaru
společnosti Olympus.
s Číslo technické telefonické podpory pro USA a Kanadu
1-888-553-4448
s E-mailová adresa uživatelské podpory v USA a Kanadě
[email protected]
s Číslo technické telefonické podpory pro Evropu
Bezplatné číslo: 00800 67 10 83 00
dostupné v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku,
Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii
Zpoplatněná čísla pro zbytek Evropy
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899
s E-mailová adresa uživatelské podpory v Evropě
[email protected]
7
Technická pomoc a podpora
CS
94
Pro zákazníky v Evropě:
Značka „CE“ označuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na
bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníka.
Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky WEEE Annex IV] indikuje
oddělený sběr elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte tento
přístroj do běžného domovního odpadu. Pro likvidaci přístroje použijte
systém sběru a recyklace odpadu ve své zemi.
Platí pro produkty: WS-813/WS-812/WS-811
Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky Directive 2006/66/EC
Annex II] indikuje oddělený sběr elektronického odpadu v zemích EU.
Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. Baterie likvidujte
pomocí systému sběru a recyklace odpadu ve své zemi.
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.
tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(Provozovna, zásilky zboží) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.
tel. +49 (0)40-237730
(Dopisy) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.
http://www.olympus-europa.com
OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O.
Evropská 176
160 41 Praha 6
info-linka pro technické dotazy:
+420 800 167 777
www.olympus.cz
CS-BD3512-01
AP1112
Download

Olympus WS-811