Zlepšování podnikových procesů při
IT projektech… (praktické zkušenosti)
Petr Koptík, Minerva ČR, Jiří Gregor, GALEOS
10. 9. 2010
Petr Koptík, Minerva CR, Jiří Gregor, GALEOS
Agenda
1. IT přináší podnikům zlepšení
2. Potenciál zlepšení při implementaci softwarových řešení
3. Měření zlepšení
4. Faktory
k
úspěchu
ú ě h
Konference GALEOS Start 2010
2
Proč zlepšení a IT?
Pavel Učeň :
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení
Konference GALEOS Start 2010
3
Co očekávají firmy od IT
Z webu soudního znalce
Konference GALEOS Start 2010
4
Co očekávají firmy od IT
Pro zachování konkurenceschopnosti
p
a produktivity
p
y se mnoho
průmyslových společností zaměřuje na zlepšení firemních procesů a
obracejí se k IT technologii, která tvoří technologickou bázi pro efektivní
změnu. Výsledkem je zvýšená interní a externí spolupráce, zkrácení doby
uvedení na trh díky efektivnějším procesům a přístupu k informacím v
reálném čase. S realtimovými možnostmi mohou průmyslové společnosti
rozšiřovat svou transparentnost napříč celou společností, činit
informovanější
f
obchodní rozhodnutí, rychleji reagovat na změny
obchodního prostředí a rychleji a lépe oslovovat potřeby zákazníků.
Z webu systémového integrátora
Konference GALEOS Start 2010
5
Co očekávají firmy od IT
Z webu banky
SOA může organizacím pomoci zvýšit výkonnost podniku při
současném
č
é snížení
íž í nákladů
ákl dů na IT a zlepšení
l š í flexibility
fl ibilit
podnikových procesů.
Na dnešních vysoce konkurenčních globálních trzích jsou firmy
pod tlakem na dosahování vysoké výkonnosti prostřednictvím
zvyšování produktivity, urychleného zavádění produktů na trh, větší
pružnosti a zefektivnění pracovní síly. Dosažení těchto cílů
vyžaduje, aby využívaly efektivněji IT
Z webu konzultační firmy
Six Sigma a IT, proč ne?
Z webu
b jiné
ji é konzultační
k
lt č í firmy
fi
Konference GALEOS Start 2010
6
Co očekávají firmy od IT
Pavel Učeň :
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení
Konference GALEOS Start 2010
7
CIO values (IBM)
Konference GALEOS Start 2010
8
„Dobře. Přesvědčili jste nás. Jak začneme?“
Konference GALEOS Start 2010
9
Agenda
1. IT přináší podnikům zlepšení
2. Potenciál zlepšení při implementaci softwarových řešení
3. Měření zlepšení
4. Faktory
k
úspěchu
ú ě h
Konference GALEOS Start 2010
10
ČP - Snížení průměrné doby řešení incidentu
downstream = 32.1sec
ƒ
Původně: hodiny/dny týmu lidí
ƒ
Nyní: minuty 1-2 lidí
ƒ
Na tři kliknutí lze zpravidla dohledat zdroj
příčiny potíží, tedy např. na jakém
serveru, službě a operaci tento dotaz
nabral 32
32.1
1 sekund.
sekund
downstream stále = 32.1sec
downstream = 0 sec
local = 32.1sec
LEGENDA:
downstream = následné volání dalších služeb
Konference GALEOS Start 2010
11
ČP - Proaktivní předcházení vzniku incidentu
ƒ
Původně: reakční chování až po výskytu incidentu
ƒ
Nyní: proaktivní chování již při dosažení měkké prahové hodnoty SLA politiky např. při
dosažení pouze 80% doby odezvy je zaslán alarm s označením místa, které toto
způsobilo.
Obdobných efektů jako v ČP jsme dosáhli i v SUKLu. Ovšem na zelené
louce.
Konference GALEOS Start 2010
12
SUKL – i malá procenta zlepšení mají hodnotu v
miliardách Kč
Distribuce léčivých přípravků (LP)
312 milionů kusů na území ČR v objemu 79 miliard korun!
20% distribuovaných LP na předpis není vyúčtováno ZP
A kde tedy jsou?
Předepisování léčivých přípravků
20%
0% předepsaných
p edepsa ýc léčivých
éč ýc přípravků
p p a ů není
e vůbec
ůbec využíváno.
yu á o
Použití léčivých přípravků
40% léčivých
ý
přípravků
p p
není využíváno
y
ve shodě s léčebným
ý záměrem lékaře.
OTC s omezením zastaveno.
Proč?
Spotřeba LP s obsahem pseudoefedrinu po zavedení
projektu OTC s omezením.
Zdroj: SÚKL
Konference GALEOS Start 2010
13
TRW Lucas Varity
Popis
p p
podniku
Kritická oblast
•
•
•
•
• Rostou náklady s pořizováním materiálu
• Dodavatelé mají různé IS na různé
úrovni
Vize řešení:
Jablonec n.N.
Výroba brzdových systémů
923 zaměstnanců, 275mil.€ obrat
Hl ák
Hl.zákazníci:
í i VW,
VW Audi,
A di Škoda,
Šk d PSA,
PSA
Renault, Opel, Ford, Fiat, BMW
• Obrábění, zinkování, submontáž,
montáž
Automatizovat objednávání
y
materiálu, snížit náklady.
Realizované řešení
Potvrzené výsledky
• 2001 implementace QAD EA vč. EDI
• 2005 Supply Web
• 2008 QAD Supply Visualization v celé
korporaci integruje nejen QAD EA,
ale i SAP, XPPS a KBM400
• SV dává pokyny dodavateli dle
plánu výroby, zásob
• SV vizualizuje dodávky
• SV označuje dodávky etiketami
•
•
•
•
•
•
Konference GALEOS Start 2010
Snížení zásob o 80%
Stabili ace zásob
Stabilizace
ásob ve
e vazbě
a bě na plán
Snadné připojování dalších dodavatelů
Zvládnuta časová pásma, jazyky
QAD se stará o správu
správu, nové verze
SV generuje včas varování při
nedostatku zásob
• Další rozvoj - KANBAN
14
SpofaDental
Kritická oblast
Popis
p p
podniku
Změřené
přínosy:
• Jičín (výroba), Praha Strašnice (výroba), • Selhal pokus o zavedení nejmenovaného IS a firma
• Pokles
po spuštění QAD
se ocitla bez počítačové podpory
Praha zásob
Libeň (laboratoře)
•
•
•
•
290mil.Kč
zaměstnaců,
320 mil.Kč obrat
o• 20
(23%)
• Dentální výrobky
Zvýšení
průchodnosti
výroby
• 2500 finálních
výrobků (6700
artiklů)
10000 faktur za rok - 25 zemí
o•• 4%
Auditor: Deloitte Touche
S íž í ztrát
Snížení
t át zakázek
ká k o 15%
Realizované řešení
Snížení
pohledávek
30%
• 1.95: okamžité
spuštěníoQAD
financí v
nouzovém
provozu o 5 - 7 dní
p
Časnější
fakturace
• Vysoké zásoby a nedostatečné uspokojování
zákazníků
Vize řešení:
Pomocí IS s budoucností centralizovat
řízení s důrazem na logistiku.
Potvrzené výsledky
• Jednotná data
• Centrální plánování
plánování, nákup a expedice
• 1.-9.95 implementace QAD v prostředí
• Certifikace GMP, sledování dle šarží
WAN sítě, implementace MIS a
• Aktivní práce s cash flow
kancelářského systému (server Compaq
• Zvýšení
výrobou
„Po negativních
zkušenostech se SAPem
jsemprůchodnosti
byl zaskočen
hladkostí
Alpha 2100)
• Zprůhlednění
Z ůhl d ě í nákladů
ákl dů na výrobek
ý b k
upgrade
QAD.“ MIS Comshare
• 96 implementace
• Výrazné zvýšení kvality rozhodování
• 7.-10.99:
upgrade
QAD
4.5.2006 GŘ Petr Hartman • Kvalitní IS byl jedním z důvodů investice
• 3.-5.06: upgrade QAD
amerického fondu River Side
Konference GALEOS Start 2010
15
Johnson Controls
Speciální funkce
•Popis
Příjempodniku
z dod. rozvrhu (etiketa ODETTE)
Kritická oblast
závody v ČR,
Čartiklu
2 v SR
a Slovinsku
•• 4 Přesuny
(etiketa
ODETTE a interní
bez
sledování
série)
• Nové etiketa,
podniky JC
v ČR
jsou bez vyhovujího
IS
150 závodů ve světě
• Při vysoké obrátkovosti výroby vykazuje ruční
•• +Vyrábějí
Cyklická
inventura
(Sčítání/Přepočet)
sedačky a textilie do Fabií,
sběr dat chybovost
• Octávií,
Zpětný
p Opelů,
ý odpočet
p Fordů,ve
ý
... výrobě
Vize řešení:
•
16000
kombinací
potahů
jen
pro
• Použít
IS ověřený
150
• Mercedes
Expedice pomocí zákaznických rozvrhů
(vytvoření
DL, tiskve
expedičních
etiket
W211 !
ODETTE, kontrola a potvrzení DL)
• Spotřeba 600km látky, 25tis.km nití a
63000 m2 kůže měsíčně
• 1-2 dny obrátkovost výroby
zahraničních podnicích JC
• Zavést sběr dat p
přes čárové kódy.
y
Potvrzené výsledky
Naměřené
přínosy
čárových
kódů
Realizované řešení
• Návoz mat. a odvoz výrobků dosahuje JIT
••1.-8.
1 8Vstup
1995:aktuálních
Implementace
s EDI
datQAD
přímo
do systému
sá okamžitou
• Pokles
P kl zásob
b o 10% kontrolou
JC M.Boleslav, Opel GEEL Belgie a
• Normovaná versus skutečná spotřeba
•na
Odstranění
práce s papírovým mediem
Ford Bochum Německo
• Rychlé rozplánování dle MRP
Snadná
obsluha
díky zjednodušeným
obrazovkám,
skladník
••Rozhraní
na finance
SAP
• Zvýšení
prodejních rabatů
o 5% „nepřemýšlí
••Řízení
Ří Zvýšená
í výroby
ý
KANBAN a spolehlivost• Snížení ztrát pozdní fakturací o 20%
přesnost
• 1998: Sběr dat přes čárové kódy
• Snížení
ztrátkódu
zakázek
o 15%
•
Chyba Klávesnice = 1/300 vs. chyba
čárového
= 1/3,000,000
• 2000: Č. kódy → Belgie, Portugalsko, • Zkrácení inventury z 1 dne na 0,5h
UK,, JAR
• Místo pořizování dat - jejich kontrola
Konference GALEOS Start 2010
16
VOP ……
Název oblasti
Váha
oblasti
0. snímek
10.2006
1. snímek
9.2008
2. snímek
7.2009
Prodej a Marketing
0.13
65%
82%
87%
P j k
Projekce
0 12
0.12
6%
79%
80%
Technická příprava výroby
0.11
82%
92%
100%
Nákup
0.09
9%
92%
94%
Výroba
0 10
0.10
32%
78%
97%
Podpůrné činnosti
0.02
2%
99%
100%
Ekonomika práce
0.03
93%
96%
99%
Řízení jakosti
0 07
0.07
32%
99%
99%
Lidské zdroje
0.06
52%
96%
99%
Informační technologie
0.02
24%
73%
100%
Technický rozvoj, projekty
0.06
28%
90%
90%
Finance a účetnictví
0.09
66%
64%
85%
Controlling
0.03
77%
63%
86%
Údržba strojů
j a zařízení
0.06
19%
95%
99%
45,77%
83,39%
91,84%
Výsledek
Konference GALEOS Start 2010
17
„Dobře. Víme kam chceme. Jak tam dojdeme. ?“
Konference GALEOS Start 2010
18
Agenda
1. IT přináší podnikům zlepšení
2. Potenciál zlepšení při implementaci softwarových řešení
3. Měření zlepšení
4. Faktory
k
úspěchu
ú ě h
Konference GALEOS Start 2010
19
Možnosti měření zlepšení
• Přínosy
Přímé
•
•
Identifikovatelné
Měřitelné
Nepřímé
p
•
Kvantifikovatelné
Auditovatelné
• Metriky
Tvrdé
•
Měkké
• atd.
Nezávislé externí vlivy
Souběžně probíhající
inovace procesů
Neexistuje historie měření
atd…
Konference GALEOS Start 2010
20
Jak na měření
Metodika Minervy ČR:
Rozdělit sledované ukazatele na měkké a tvrdé
Měkké – zahrnout do měření klíčové uživatele,, určit jjejich
j
váhy
y+
známkování, stanovit výchozí hodnoty před implementací, po
implementaci provést několik v čase posunutých snímků
T dé – vybrat
Tvrdé
b
klíčové
klíč é metriky,
ik ve kterých
k ý h firma
fi
cítí
í í největší
j ě ší rezervy,
stanovit výchozí hodnoty před implementací včetně trendů vývoje, po
implementaci provést několik v čase posunutých snímků
Omezit množství metrik na optimální. Méně je více
Konference GALEOS Start 2010
21
Vyhodnocení metrik
Způsob hodnocení:
•
Za zpracování hodnocení zodpovídá tým kvality a akceptace.
•
Pro vyhodnocení snímku metrik slouží cílová hodnota snímku metrik, která
je porovnána s aktuální (dosaženou) hodnotou snímku metrik.
metrik
•
Pokud Odběratel nezajistí v rámci součinnosti splnění podmínek nutných k
dosažení cílové hodnoty
y některé z metrik,, má se za to,, že u této metriky
y
bylo dosaženo cílové hodnoty.
Způsob výpočtu metrik
•
Hodnotí vlastníci procesu (odběratel, dodavatel) a alespoň jeden další
pracovník s dobrou znalostí procesu.
•
Hodnocení probíhá zvlášť za každý proces, jednotlivě za každou klíčovou
aktivitu.
Konference GALEOS Start 2010
22
Vyhodnocení metrik
•
Provádí se hodnocení současného stavu z pohledu stavu cílového, předem
definovaným způsobem. Nejčastěji přidělením bodů, kdy je stanovena
tolerance hodnocení.
•
Následně hodnotitelé zveřejní výsledky hodnocení. Jestliže je hodnocení
v rozmezí stanovené tolerance,
tolerance je výsledná hodnota hodnocení metrik
vypočtena průměrem. Jestliže jsou rozdíly vyšší, je výsledná hodnota
stanovena na základě diskuse dohodou.
•
Zpracuje se průměr
ů
ze všech hodnocení.
Řešení sporů v hodnocení:
•
Pokud nedojde v rámci hodnocení snímku na úrovni týmu kvality a
akceptace ke shodě, je v pravomoci řídícího výboru upravit konsensuálně
výsledky
ý
y hodnocení daného snímku.
Konference GALEOS Start 2010
23
Možnosti a úskalí metrik
Zkušenosti Minervy ČR
•
Hodnotit metriky vždy v souvislostech
•
Stanovit rozumné množství
•
Jasná a jednoduchá definice metrik
Zkušenosti GALEOSu
•
Co neměřím,
neměřím neřídím
neřídím. Co nevidím
nevidím, neřídím
•
Rozumět jak procesům, tak zájmům
•
Vyjednávat
Zkušenosti z Plastiky
•
Je třeba udržet rozumnou pracnost, měření je nástroj, ne cíl.
•
Softwaroví dodavatelé se tomuto přístupu nevyhýbají
•
j , jjestli si obě strany
y důvěřují
j
Nakonec rozhoduje,
Konference GALEOS Start 2010
24
„Dobře. Máme tedy kompas. Co s sebou?“
Konference GALEOS Start 2010
25
Agenda
1. IT přináší podnikům zlepšení
2. Potenciál zlepšení při implementaci softwarových řešení
3. Měření zlepšení
4. Faktory
k
úspěchu
ú ě h
Konference GALEOS Start 2010
26
Faktory úspěchu na straně implementátora
softwaru
Softwarová firma musí přinést business vizi
Identifikace úzkých míst v předimplementační studii a předložení řešení
Existence zkušeností konzultantů z oblasti zlepšování procesů/
reengineering procesů
e vazbách
a bách na business
b siness consulting
cons lting
Jasno ve
Dodání systému a procesů vyhovujících aktuálním standardům a normám v
daných průmyslových odvětví
Připravenost podílet se na zlepšování procesů v rámci projektu
implementace
Existence a připravenost osvědčené metodiky implementace SW
Jasně definovaná organizační struktura projektu (řídící výbor, realizační
tým, tým kvality a akceptace, pracovní skupiny)
P d
Podpora
a metodika
t dik ttvorby
b ttvrdých
dý h a měkkých
ěkký h metrik
t ik na projektu
j kt
Propracovaná metodika zákaznického helpdesku
Konference GALEOS Start 2010
27
Faktory úspěchu na straně zákazníka
Management se angažuje v projektu
Zájem a spolupráce top managementu
Střední management vede projekt (např. šéf výroby, šéf logistiky)
Cíle projektu v oblasti zlepšení jsou předem známy
Zákazník rozumí možným zlepšením
Metriky jsou (před)připraveny
Zák
Zákazník
ík ((současně)
č
ě) iinvestuje
t j d
do zlepšení
l š íb
business
i
procesů
ů
Motivace týmu projektu
Klíčoví uživatelé mají zájem a vytvořený prostor pro účast na projektu
Motivační faktory jsou definovány
Podpora IT
Shoda v cílech mezi IT a vedením věcné oblasti
IT podporuje projekt management
Konference GALEOS Start 2010
28
„Dobře. Začněme.“
Konference GALEOS Start 2010
29
Děkujeme za Vaši pozornost
Petr Koptík, Minerva ČR, a.s.
D k l ká 21
Dukelská
21, 370 01 Č
České
ké
Budějovice
Tel.: +420 386 351 870
[email protected]
p
p @
www.minerva-is.eu
Jiří
ří Gregor, GALEOS a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 480 558
[email protected]
www.galeos.cz
Download

Prezentace