Vypraveno dne:
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV
Stavební úřad
Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Spis.zn.
Č.j.:
259/11-Mo
259/11-Mo
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba
499 874 132
[email protected]
Horní Maršov, dne 3.11.2011
OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ALDAST, spol. s r.o., IČ 45023140, 5. května 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, kterou
zastupuje Jan Géc, K vodovodnímu údolí 148, 542 26 Horní Maršov adresa pro doručování:
Promenáda 107, 542 26 Horní Maršov (dále jen "stavebník") dne 20.10.2011 podal žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby ( č.j. 257/11/Mo), žádost o stavební povolení ( č.j. 258/11/Mo) a žádost o
spojené územní a stavební řízení ( č.j. 259/11/Mo) na stavbu:
Centrum celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území
Horní Maršov
Stavba obsahuje:
Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling
Stavební objekt SO 05 – Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy
Stavební objekt SO 13 – Tenis
Stavební objekt SO 15 – Apartmány
Objekty budou napojeny na stávající sítě v areálu novými přípojkami ( kanalizace dešťová + splašková,
vodovod, horkovod).
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad věcně a místně příslušný stavební úřad pro obec Horní
Maršov podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), usnesením ze dne 2.11.2011 rozhodl podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou
účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. Spis je veden pod číslem jednacím 259/11/Mo.
Stavební úřad oznamuje:
1. podle § 87 odst. 1stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání
žádosti veřejné ústní jednání na den:
6. prosince 2011 (úterý) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby – Promenáda čp. 107, Horní Maršov.
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 2
Poučení pro účastníky územního řízení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být v
souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k
nim nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek (k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží).
Žadatel zajistí, dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání,
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí
obsahovat podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim
nepřihlíží.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
2. podle § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou podle § 144
zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení a současně nařizuje
k projednání předložené žádosti ústní jednání na den:
6. prosince 2011 (úterý) v 11.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby – Promenáda čp. 107, Horní Maršov.
Poučení pro účastníky stavebního řízení:
V souladu s § 112 odst. 1 mohou dotčené orgány a účastníci řízení uplatnit závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitku proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly
být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o
stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
Společné poučení:
Uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování se k
podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36
odst. 1 správního řádu.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení u Obecního úřadu v Horním Maršově, stavebního
úřadu, v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 13,00 – 17,00 hodin a při veřejném ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ustanovení §
33 správního řádu.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jedná se o
lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 3
podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
Jitka Moclová
pověřená úřední osoba stavebního úřadu
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1, stavebního zákona (dodejky, datové schránky):
ALDAST, spol. s r.o., 5. května č.p. 149, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
prostřednictvím zmocněnce:
Jan Géc, K vodovodnímu údolí č.p. 148, 542 26 Horní Maršov
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, 542 26 Horní Maršov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou:
B & B Real Estate s.r.o., Horní Maršov č.p. 17, 542 26 Horní Maršov
Ing. Aleš Barabas, U Dubu č.p. 1371/98, Braník, 147 00 Praha 47
Ing. Eva Barabasová, U Dubu č.p. 1371/98, Braník, 147 00 Praha 47
Blue Panther s.r.o., Novodvorská č.p. 994/138, Braník, 142 00 Praha 411
Jiří Bodlák, Mrákotín č.p. 90, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Ing. Pavel Choc, Labutí č.p. 261, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Sylva Chocová, Labutí č.p. 261, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Pavel Cizner, Promenáda č.p. 107, 542 26 Horní Maršov
Pavla Ciznerová, Promenáda č.p. 107, 542 26 Horní Maršov
Helena Černá, Choceňská č.p. 848, 535 01 Přelouč
Lubomír David, Skrýšovská č.p. 2215, 393 01 Pelhřimov
Michaela Davidová, Menhartova č.p. 1562, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Dušek, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Zdeňka Dušková, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Archer Derrick Hirschhorn, Neklanova č.p. 152/42, Vyšehrad, 128 00 Praha 28
Marcela Hirschhorn, Neklanova č.p. 152/42, Vyšehrad, 128 00 Praha 28
Oldřich Kostifál, V Rolích č.p. 210/13, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Hana Kostifálová, V Rolích č.p. 210/13, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Jiří Kott, 5. května č.p. 227, 472 01 Doksy
Alenka Kratochvílová, Strážná č.p. 384, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Bohumil Macháček, Karlická č.p. 151/34, Radotín, 153 00 Praha 512
Jan Macků, V Zátiší č.p. 126, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Jiří Ondra, V Zahrádkách č.p. 519, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Mgr. Alena Petrů, Jungmannova č.p. 156, 285 04 Uhlířské Janovice
Pitpat company s.r.o., Krále Jiřího č.p. 1183/8, 360 01 Karlovy Vary 1
MVDr Jiří Procházka, Uhelná č.p. 868/3, Slezské Předměstí-Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Purič, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Hana Puričová, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Monika Read Stehlíková, Zahradní č.p. 659/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Ing. Josef Skala, Čečelovice č.p. 72, 388 01 Blatná
Jiřina Skalová, Čečelovice č.p. 72, 388 01 Blatná
Ing. Zdeněk Švancara, Horní č.p. 283, 569 02 Březová nad Svitavou
Jaroslava Švancarová, Horní č.p. 283, 569 02 Březová nad Svitavou
Corstiaan Van der Sluis, Dwergvinvisstraat č.p. 22, 1035 HP Amsterdam, Nizozemsko
Společenství vlastníků bytových jednotek, Promenáda č.p. 260, 542 26 Horní Maršov
Michaela Burešová, Legionářská č.p. 2419, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Ing. Jaroslav Dušek, Třešňová č.p. 229, Babí, 547 01 Náchod 1
Mgr. Milan Edelmann, Palackého č.p. 374, Sendražice, 280 02 Kolín 2
Ing. Martina Edelmannová, Chrustenice č.p. 208, 267 12 Loděnice u Berouna
Zdeněk Hlinský, Jenečská č.p. 241/9, Liboc, 161 00 Praha 614
Spis.zn. 259/11-Mo
str. 4
Michal Klvaň, K Vinici č.p. 496, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Markéta Klvaňová, K Vinici č.p. 496, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Petr Loucký, Boženy Němcové č.p. 2319/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. Eduard Mach, Budějovická č.p. 1012, 675 31 Jemnice
Denisa Machová, Budějovická č.p. 1012, 675 31 Jemnice
Jiří Jošt, Pod Norou č.p. 156, 542 26 Horní Maršov
Jindřich Lippert, Třída Josefa II. č.p. 239, 542 26 Horní Maršov
Vladimíra Lippertová, Třída Josefa II č.p. 239, 542 26 Horní Maršov
Správa KRNAP Vrchlabí, oddělení správy majetku, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1
Bc. Radovan Kučera, Dlouhá č.p. 644, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Vladimír Folk, Slévárenská č.p. 609, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Mgr Petr Libřický, Špindlerův Mlýn č.p. 162, 543 51 Špindlerův Mlýn
Mgr. Petra Libřická, Pod Norou č.p. 265, 542 26 Horní Maršov
Vratislav Roubal, Drimlova č.p. 2511/5, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ing. Radek Uhlíř, Klausova č.p. 2551/13, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Patrik Toman, Pod Černým Vrchem č.p. 189, 542 26 Horní Maršov
Michaela Tomanová, Pod Černým Vrchem č.p. 189, 542 26 Horní Maršov
Radovan Kopečný, Horní Maršov č.p. 188, 542 26 Horní Maršov
Alena Kopečná, Horní Maršov č.p. 188, 542 26 Horní Maršov
Marta Kühnelová, Za Vodou č.p. 219, 542 26 Horní Maršov
Petr Thamm, Za Vodou č.p. 208, 542 26 Horní Maršov
Stanislav Hlinka, Pod Norou č.p. 187, 542 26 Horní Maršov
Ludmila Hlinková, Pod Norou č.p. 187, 542 26 Horní Maršov
Ladislav Licek, Za Vodou č.p. 222, 542 26 Horní Maršov
Renata Licková, Za Vodou č.p. 222, 542 26 Horní Maršov
Společenství vlastníků bytových jednotek, Promenáda č.p. 260, 542 26 Horní Maršov
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Revoluční č.p. 19, 541 51 Trutnov 1
ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, 430 01 Chomutov 1
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, 542 26 Horní Maršov
Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (doručení veřejnou vyhláškou) jsou totožní s účastníky územního řízení.
dotčené orgány (datové schránky)
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a ÚP, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, silniční správní úřad, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01 Trutnov 1
Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská č.p. 475, 541 03
Trutnov 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická č.p. 117, 541 17
Trutnov 1
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Maršov.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou.
Dle § 25 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:............
Sejmuto dne.....................................
Download

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV