ICZ a.s.
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4
Tel.: +420-244 100 111
Fax: +420-244 100 222
Internet: www.i.cz
Administrátorská příručka
systému Spisové služby (SpS) Lite
Vypracoval
Předáno dne
Verze
kolektiv pracovníků ICZ a.s.
12.4.2010
2.0.4
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
Správa dokumentu
Záznam změn
Datum
Autor
Verze
Popis změn
01. 08. 2009
05.03.2010
31.3.2010
12.4.2010
ICZ
ICZ
ICZ
ICZ
1.0
2.0
2.0
2.0.4
Žádný předchozí dokument
přidány změny verze 2.0.0
doplněn postup pro rozdělení uživatelů do skupin, další drobné úpravy
doplněn postup pro změny číselných řad ČJ, SZ, UID
Kontrolovali
Jméno
Pozice
Petr Oplátek
Vedoucí projektu ICZ a.s.
Distribuce
Kopie
č.
Jméno
Umístění
1
2
Knihovna projektu
ICZ a.s, divize Správa a řízení dokumentů, Hvězdova 1689/2a, Praha 4
Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu organizace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zveřejněna mimo tuto
organizaci, a to v žádné podobě, bez předchozího písemného souhlasu firmy ICZ a.s.. V dokumentu bylo použito názvů firem
a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami
podle příslušných ustanovení právního řádu.
Strana 2 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
Obsah příručky:
Základní charakteristika produktu .................................................................................................................4
Standardní instalační cesty ........................................................................................................................4
Aplikace E-spis Lite na serveru .................................................................................................................4
Spouštění a zastavování v systémech Microsoft Windows .......................................................................5
Spouštění a zastavování v systémech GNU/Linux ....................................................................................5
Komunikace...............................................................................................................................................5
diagnostické výpisy ...................................................................................................................................6
Administrační rozhraní aplikace E-spis Lite .................................................................................................6
Administrace „NASTAVENÍ“ ......................................................................................................................7
Administrace „Formát pořadových čísel“ .....................................................................................................8
Administrace „Uživatelé“..............................................................................................................................9
Základní skupiny a jim přiřazená práva (základní role) ..........................................................................10
Administrace „SKUPINY“..........................................................................................................................11
Doporučení pro rozdělení uživatelů do skupin............................................................................................11
Administrace „Zrušené dokumenty“ ...........................................................................................................13
Strana 3 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Systém e-spis lite je soubor aplikací určených k provozování v prostředí Java SE, resp. v aplikačním
serveru Apache Tomcat, při vývoji byla dodržena třívrstvá architektura a vzhledem k použití platformy
Java může být na straně serveru použit jako operační systém Microsoft Windows i GNU/Linux.
Na datové vrstvě je použita relační databáze, podporovány jsou platformy Oracle 10g a Microsoft SQL
Server 2005/2008. V této databázi jsou ukládána jak metadata, tak i dokumenty, včetně datových zpráv.
Vzhledem k tomu je nutné správně nastavit zálohovací strategii a dodržovat pravidelné zálohování.
Pro převod dokumentů do PDF/A je používaná aplikace OpenOffice.org 3.x a na serveru je spouštěna
jako služba. Při požadavku na zvýšenou kompatibilitu a shodnost konvertovaného souboru s orifinálem se
na příslušný server instaluje sada MS Office 2007 Standard.
Pro přístup k aplikaci jsou podporovány prohlížeče Mozilla Firefox (2.x, 3.x) a Microsoft Explorer (7.x,
8.x).
Pokud je stanice určena pro použití podepisovacího apletu, musí být do prohlížeče nainstalována podpora
JRE (verze Java 6) a jako úložiště certifikátů může být použit správce certifikátů, který je součástí MS
Windows, případně soubor ve formátu PKCS #12 (PFX apod.).
STANDARDNÍ INSTALAČNÍ CESTY
Komponenta
Java SE 6 JDK
Tomcat 6
Tomcat 5
OpenOffice.org 3.x
konfigurační adresář
konverzní adresář
Windows
C:\app\jdk1.6.0_xx
C:\app\tomcat_spslite
C:\app\tomcat_epdz
C:\Program Files\OpenOffice.org 3
C:\conf
C:\app\PDFs
Linux
/opt/app/jdk1.6.0_xx
/opt/app/tomcat_spslite
/opt/app/tomcat_epdz
dle distribuce
/opt/conf
/opt/app/PDFs
Poznámka: Na přání zákazníka mohou být standardní cesty upraveny.
APLIKACE E-SPIS LITE NA SERVERU
Pro provoz aplikace jsou na serveru/serverech vytvářeny služby, které zajišťují chod příslušných
komponent systému E-spis Lite.
Jedná se o tyto služby:
Tomcat SPSLite
Tomcat EPDZ
soffice
Hlavní aplikace, která slouží pro komunikaci s uživateli. Dále jsou nasazeny
aplikace Trusted DMS, sloužící jako služba pro ukládání dokumentů do
důvěryhodného úložiště, a DFC (Document Format Converter) sloužící ke konverzi
dokumentů.
komponenta, která zajišťuje komunikaci se systémem datových zpráv.
komponenta pro převod dokumentů do PDF/A
Strana 4 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
SPOUŠTĚNÍ A ZASTAVOVÁNÍ V SYSTÉMECH MICROSOFT WINDOWS
Uvedené komponenty jsou do systému instalovány jako standardní služby a jsou nastaveny na
automatické spouštění při startu systému. I jejich případné manuální ovládání je možné přes standardní
ovládací prvky systému, případně lze služby Apache Tomcat ovládat přes nástroj \bin\tomcatXw.exe,
který je součástí instalace Apache Tomcat a na nějž je při instalaci vytvářen zástupce na Ploše příslušného
serveru.
SPOUŠTĚNÍ A ZASTAVOVÁNÍ V SYSTÉMECH GNU/LINUX
Ovládací skripty v systémech GNU/Linux jsou uloženy standardně:
/etc/init.d/tomcat_spslite
/etc/init.d/tomcat_epdz
/etc/init.d/soffice
Automatické spouštění při startu systému je zajišťováno přes startovací soubory:
/etc/rc3.d/S99spslite
/etc/rc3.d/S99epdz
/etc/rc3.d/S99soffice
Manuální ovládání je pak umožněno přes standardní parametry start/stop … např.:
/etc/init.d/tomcat_spslite stop
/etc/init.d/tomcat_spslite start
apod.
KOMUNIKACE
Systém je uživatelům dostupný standardně na portu 80 pro HTTP, resp. 443 pro HTTPS spojení.
Pro rozlišení organizace, ke které se uživatel přihlašuje, je použita struktura doménového jména, kdy pro
název organizace je obvykle použita doména 3. řádu, např: http://organizace.doména.cz. To lze řešit např.
přidáním záznamu pro každou organizaci, případně přes „wildcard záznam“ např. *.doména.cz.
Adekvátně je nutné v případě HTTPS vytvořit certifikát pro doménu *.doména.cz.
Komponenty mezi sebou pak komunikují na portech 80/8080 (SPSLite), 7080 (EPDZ), 8100
(OpenOficeOrg) a 1521 (Oracle) případně 1433 (MSSQL).
Pro komunikaci se systémem Datové schránky musí být systém schopen se připojit k internetu na adresy
czebox.cz a mojedatovaschranka.cz přes http i https, přístup přes proxy server je možný. Systém si dále
stahuje informace potřebné k ověření podpisu, tj. např. CRL, případně pro zajištění časových razítek.
Strana 5 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
DIAGNOSTICKÉ VÝPISY
Při nedostupnosti aplikace, případně při nestandardním chování, doporučujeme zkontrolovat stav
jednotlivých komponent (tj. databáze, 2x služba Tomcat a služba soffice). V případě, že neběží,
nastartovat je, případně je zastavit a znovu spustit v pořadí:
Zastavení
Tomcat_SPSLite, Tomcat_EPDZ, sOffice a Databáze
Spuštění
Databáze, sOffice, Tomcat_EPDZ a Tomcat_SPSLite
Případně lze základní analýzu provést rozborem diagnostických výpisů, které aplikace zapisuje do log
souborů ve složce „logs“, která je v instalační cestě příslušného Tomcatu. Obvykle se jedná o soubor
stdout_YYYYMMDD.log. O tyto log soubory můžete být též požádáni při řešení požadavků na řešení
s naší podporou.
ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ APLIKACE E-SPIS LITE
Administrační rozhraní je dostupné na standardní adrese aplikace po přihlášení se účtem s rolí
„Administrátor“. Menu je rozšířeno o položku „Správa“, ve které lze provádět administrační úkony.
V případě, že využíváte systém v režimu „multicompany“, tzn. v jednom systému je definováno více
organizací, pak každá organizace má vytvořen minimálně jeden účet s rolí „Administrátor“, kterým lze
spravovat právě jen tuto organizaci. To mj. umožňuje delegovat správu jednotlivých organizací
příslušným „Administrátorům“.
Strana 6 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
ADMINISTRACE „NASTAVENÍ“
První položkou v menu „Správa“ je „Nastavení“:
Příjemce podání z e-podatelny a ISDS: určuje uživatele, kterému bude předán dokument při
automatickém stahování zpráv z ISDS, případně z e-podatelny. Tento uživatel musí být člen skupiny
Podatelna.
Aktuální spisový plán: nastavuje aktuálně použitý spisový a skartační plán organizací. Lze tedy např.
s předstihem připravovat nový/upravený plán a uživatelům ho zpřístupnit až touto volbou.
Kontrolovat existenci datové schránky před odesláním: při zvoleném typu odeslání dokumentu jiném
než datovými schránkami (poštou, emailem a faxem) dochází před odesláním ke kontrole, zda adresát
nemá aktivovanou datovou schránku. Tuto funkci je vhodné zapnout pro organizace typu OVM, které
mají primárně povinnost používat při odesílání datové schránky (a mohou vyhledat datovou schránku
všech skupin adresátů tzn. OVM, právnických osob, fyzických osob, podnikajících fyzických osob)
Automatické stahování datových zpráv: při povolení této volby a nastavení dalších potřebných údajů
dochází k automatickému stahování DZ v pracovní dny každou hodinu od 5:00 do 17:00. Stažené zprávy
budou přiděleny uživateli nastaveném ve volbě „Příjemce podání z e-podatelny a ISDS“ (viz výše). Pro
tuto volbu je nutné mít nastaveno přihlašování k datovým schránkám jménem a heslem (viz dále).
Pozn.: Jedná se o volitelný modul, tzn. aby byla tato možnost viditelná, je nutné kontaktovat poskytovatele
aplikace s žádostí o konfiguraci (zpřístupnění).
Přihlášení k datovým schránkám: po doplnění jména a hesla pro přihlášení k ISDS, jsou tyto údaje
použity pro automatické stahování DZ, pro vyhledávání v ISDS, případně další komunikaci s ISDS. Pro
stahování, evidenci doručené pošty a odesílání v systému ISDS na podatelně je automatické přihlášení
z bezpečnostních důvodů umožněno až po aktivaci autentizace přes komerční certifikát.
Strana 7 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
ADMINISTRACE „FORMÁT POŘADOVÝCH ČÍSEL“
Druhou položkou v menu „Správa“ je „Formát pořadových čísel“, kde lze nastavit přiřazování
identifikačních a evidenčních údajů pro dokumenty a spisy.
Číslo jednací, UID a Spisová značka: Pro formát lze použít tzv. šablony. V šablonách je možné použít
následující znaky s významem:
AZaz09/_%O
%Y
%xn
%D
tyto znaky se stanou pevnou součástí identifikačních údajů dokumentů a spisů
zákazník, interní identifikace zákazníka
aktuální rok, např. 2010
pořadové číslo, kde x určuje počat cifer, např. %4n pro 0001
číslo jednací, použitelné jen pro definici spisové značky, kde např. část údaje může být
přebírána ze zakládacího dokumentu.
Příklady:
ORG/%0n/%Y
%Y-%4n
S %D
ORG/123/2010
2010-0056
S ORG/123/2009
Aktuální rok: jen pro informaci, přebírá se z operačního systému serveru
Odpověď pod stejným číslem jednacím: zda odpověď převezme ČJ z původního dokumentu, nebo se
vygeneruje nové ČJ dle šablony.
Aktuální číslo jednací, SZ a UID: informace o naposledy přiděleném pořadovém čísle
Tlačítko Uložit novou hodnotu ČJ, SZ a UID: Vyplněním textového pole umístěného vlevo od tlačítka
a potvrzením kliknutím na tlačítko Uložit novou hodnotu ČJ, SZ a UID je možné změnit hodnoty
v zmíněných číselných řadách. Nová hodnota musí být vždy vyšší než původní.
V novém roce číslovat od začátku: umožňuje volbu, zda se číslování v novém roce začne od 1, případně
zda se pokračuje v jedné číselné řadě.
Strana 8 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
ADMINISTRACE „UŽIVATELÉ“
Na výchozí obrazovce „Uživatelé“ se zobrazí seznam definovaných uživatelů s uvedením základních
parametrů jako jsou jméno a příjmení, uživatelské jméno (login), stav (aktivní/neaktivní). Kliknutím na
jméno uživatele lze upravit nastavení existujícího uživatele, případně lze přes tlačítko „Nový záznam“
založit nového. Formulář je pro oba úkony shodný.
Jméno a Příjmení: základní údaje o uživateli, budou se zobrazovat např. v profilu dokumentu
Uživatelské jméno: login, kterým se bude uživatel k systému hlásit, po založení již nelze editovat
Heslo: přístupové heslo k systému
E-mail: emailová adresa uživatele
Zkratka: např. pro použití v čísle jednacím
Aktivní: Určuje, zda bude uživatel uváděn např. v dialogu předat apod. (tato informace se zobrazuje ve
sloupci „stav“ v přehledu „Uživatelé“)
Přihlášení povoleno: Určuje, zda se uživatel může přihlásit k systému
Strana 9 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
SKUPINA
Po instalaci jsou v systému předdefinovány 3 skupiny: Veřejná, Podatelna/Výpravna a Administrátor.
Vedle těchto základních skupin je možné si vytvořit i vlastní skupiny (organizační útvary/jednotky), do
kterých je pak možné uživatele vkládat, příp. označovat je jako vedoucí skupiny.
Primární skupina: např. při předání písemnosti uživateli získají příslušná práva k písemnosti i ostatní
členové skupiny resp. práva získává tato skupina.
Je členem skupiny: určuje, zda je uživatel členem příslušné skupiny, tímto získává práva na písemnosti,
na která má tato skupina práva
Je vedoucím skupiny: definuje uživatele jako vedoucím skupiny (včetně členství), umožňuje např.
přidělovat písemnosti skupiny na ostatní členy skupiny; kontroluje a schvaluje dokumenty ve
standardních stavech.
Při odebrání uživatele ze skupiny se jeho dokumenty (související s skupinou, ze které je odebírán) na
příslušnou skupinu předají.
Upozornění: Před zahájením úprav členství uživatelů ve skupinách doporučujeme přečíst nejprve
kapitolu „DOPORUČENÍ PRO ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DO SKUPIN“
Základní skupiny a jim přiřazená práva (základní role)
Pomocí uživatelských rolí (v případě e-spis lite zařazení uživatele do skupin) se řídí přístupová práva
k jednotlivým operacím (rozšíření funkcí v menu) a dokumentům.
Uživatel zařazen ve skupině veřejná (tzv. role „Uživatel“)
Role „Uživatel“: základní role, kterou nabývá standardně každý definovaný uživatel systému. Uživatel
může zpracovávat jen své nebo přidělené dokumenty; má právo nahlížet na dokumenty, které jsou
přiřazené uživatelům v jeho skupině, na dokumenty uživatelů z případných ostatních skupin (viz níže)
práva nemá. Obvykle vyřizuje své/přidělené dokumenty.
Role „Vedoucí“ skupiny: nad rámec role „Uživatel“ může zpracovávat dokumenty pro celou skupinu.
Přiděluje, kontroluje a schvaluje dokumenty ve standardních stavech.
Uživatel zařazen ve skupině „Podatelna/Výpravna“ (tzn. role „Podatelna/Výpravna“): nad rámec role
„Uživatel“ pracuje s doručenou a vypravenou poštou. Obvykle eviduje podané a doručené dokumenty a
vypravuje dokumenty k externím subjektům. Má též práva pro práci s Datovými schránkami.
Uživatel zařazen ve skupině „Administrátor“ (tzn. role „Administrátor“): uživateli s touto rolí je
umožněna úprava nastavení systému, ostatní práva má obdobně jako „Vedoucí“ rozšířené např. o
možnost obnovit zrušený dokument, případně další operace na dokumentech ve stavech, pro které nejsou
tyto operace standardně umožněny.
Vlastní skupiny – vytvořené administrátorem
V případě zařazení uživatele do administrátorem vytvořené „nezákladní“ skupiny/útvaru – uživatelé
nabírají práva v analogickém rozsahu jako role „Uživatel“ a „Vedoucí“, ale vždy jen pro svoji konkrétní
skupinu.
Strana 10 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
ADMINISTRACE „SKUPINY“
Na této stránce je přehled skupin (organizačních útvarů/jednotek).
Kliknutím na skupinu je možné zobrazit, případně upravit detail skupiny. Lze zde zakládat skupiny nové.
Formulář pro novou skupinu i editaci stávající je shodný
Zkratka: jedinečný identifikátor skupiny, po založení již nelze měnit, lze použít např. v čísle jednacím
Název: Takto se skupina zobrazuje např. při předání písemností
Popis: Možnost připojení poznámky ke skupině
Aktivní: Určuje, zda se skupina bude zobrazovat v dialogu pro předání, systémové skupiny (Veřejná,
Podatelna/Výpravna a Administrátor) nelze zneaktivnit.
Zde lze jen zakládat nové skupiny, případně editovat stávající, úprava členství a definice vedoucích lze
provádět přes nastavení uživatelů.
DOPORUČENÍ PRO ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DO SKUPIN
Od verze 2.0 je možné v aplikaci respektovat organizační řád organizace a vytvářet skupiny (organizační
útvary/jednotky) a uživatele do nich přiřazovat, včetně možnosti omezit práva vedoucího právě na "jeho
skupinu".
Při změně skupiny aplikace standardně dokumenty, které má uživatel přiděleny, ponechá na skupině v
rámci které u uživatele vznikly. To v případě přechodu ze stavu bez skupin, kdy všichni byli ve
skupině/roli veřejná, nemusí být požadované chování. Zde je nutné použít postup, viz dále, který zachová
přiřazení dokumentů uživatelům v nových skupinách. Obecná funkce zachování dokumentu na skupině,
pokud např. uživatel přechází v rámci organizace na jiný útvar/jednotku, se použije právě když se operace
odebrání ze skupiny provede standardně přes administrační rozhraní bez kroku předání dokumentů.
U nových instalací, kde se rovnou instaluje verze s podporou skupin a při zakládání uživatelů se tito
rozdělí do příslušných skupin, nově zakládané dokumenty vznikají se správným přidělením uživatelům a
skupinám.
Postup přechodu z verze bez podpory skupin s požadavkem na zachování přidělení dokumentů u
příslušných uživatelů
1) Vytvoření požadovaných skupin přes administrační rozhraní aplikace
Strana 11 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
2) Přiřazení uživatelů do nových skupin se zachováním členství ve skupině "Veřejná", včetně
nastavení nové skupiny u uživatelů jako primární, pokud je požadováno (obvykle ano, pokud chci
rozdělit organizaci na několik "oddělených" skupin).
3) Vyhledání a předání dokumentů příslušného uživatele na novou skupinu.
Postup: Přes pokročilé hledání zadat jen parametr "Zpracovatel", a to uživatele, jehož přesunuji do
nové skupiny, ostatní parametry ponechat ve výchozím nastavení, případně nastavit podle potřeby.
Zkontrolovat zobrazený výsledek hledání, případně seřadit výsledek hledání podle sloupce
"Skupina". Vybrat dokumenty, které jsou na skupině Veřejná, tj. které by odebráním uživatele ze
skupiny Veřejná na této skupině zůstaly a přes operaci "Předat" předat na uživatele v nové
skupině, tj. jako skupinu vybrat nově nastavenou skupinu a uživatel je uživatel, jehož dokumenty
právě zpracovávám.
Nyní lze příslušné uživatele, kterým byly dokumenty předány, odebrat ze skupiny "Veřejná" a tím
dokončit proces rozdělení uživatelů do skupin
ADMINISTRACE „ČÍSELNÍKY“
Příslušné číselníky lze exportovat a po úpravách (případně po exportu z jiné aplikace) zpět importovat do
spisové služby.
Subjekty
Při zakládání Doručeného nebo Vlastního dokumentu je pro často používané subjekty (adresáty nebo
odesílatele) možné, aby uživatel po vyplnění kontaktních údajů a zaškrtnutí checkboxu „Uložit“ uložil
tyto údaje o subjektu do číselníku. Při příštím vytvoření dokumentu pak může údaje o subjektu vyvolat
z číselníku bez nutnosti opakovaného psaní.
Druhou variantou je pak správa číselníku subjektů prostřednictvím této administrátorské funkcionality.
Export jako CSV soubor – vyexportuje adresář subjektů do souboru ve formátu CSV.
Editace subjektů - po exportu jsou umožněny editací souboru CSV následující změny:
Úprava stávajícího záznamu: v příslušném řádku se provede úprava příslušných položek vyjma sloupce
SUBJEKT_ID pomocí kterého jsou záznamy identifikovány.
Vložení nového subjektu: doplní se nový řádek bez uvedení SUBJEKT_ID
Po úpravách CSV souboru je pomocí tlačítka „Procházet“ vybrán upravený CSV soubor a pomocí tlačítka
„Vložit“ jsou nové údaje vloženy do číselníku subjektů.
Strana 12 / 13
Administrátorská příručka e-spis lite, verze 2.0.4
Spisové znaky
Po instalaci spisové služby je pro organizace připraven výchozí vzorový Spisový a skartační plán. Před
zahájením prací s aplikací by mělo dojít ke vložení plánu v organizaci schváleném.
Editace spisových znaků – po exportu jsou umožněny editací souboru CSV následující změny:
Úprava stávajícího: v příslušném řádku se provede úprava příslušných položek
Vložení nového: doplní se nový řádek, včetně jedinečného sloupce SPISOVY_ZNAK
Odstranění: příslušný řádek se v CSV souboru odstraní, dojde k jeho zneaktivnění, tj. u dokumentů, kde
byl přiřazen zůstane, u nových nebude nabízen.
ADMINISTRACE „HROMADNÉ AKCE“
Hromadná evidence dokumentů načtených z DS: tato funkce umožňuje zaevidování zpráv z ISDS,
které byly přes podatelnu načteny (staženy obálky), ale nebylo u nich provedeno zaevidování. Pro
spuštění akce je nutné se nejprve přihlásit do ISDS (např. načtením datových zpráv). Tato funkce spustí
úlohu na pozadí, tzn. je nezávislá na stavu aplikace zobrazené v prohlížeči, ani na přihlášení uživatele.
Pozn.: Jedná se o volitelný modul, tzn. aby byla tato možnost viditelná, je nutné kontaktovat poskytovatele
aplikace s žádostí o konfiguraci (zpřístupnění).
ADMINISTRACE „SPISOVÉ PLÁNY“
Zde lze definovat více spisových a skartačních plánů. V jeden okamžik může být aktivní pouze jeden,
jeho aktivace se provádí v menu Správa - Nastavení. Naplnění pak přes menu Správa - Číselníky.
Funkce slouží k přípravě nových nebo upravených plánů a ve zvolený čas jej může administrátor
aktivovat, tj. zpřístupnit uživatelům.
ADMINISTRACE „ZRUŠENÉ DOKUMENTY“
V této složce uživatel s rolí „Administrátor“ uvidí zrušené dokumenty a může je označením a stisknutím
tlačítka „Obnovit“ vrátit ke zpracování. Dokument se vrátí do stavu před zrušením.
Strana 13 / 13
Download

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite