V Praze dne:
12. 11. 2012
Spisová značka: SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
153745/2012/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:
Kotková/ 257 280 943
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), jako
správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v
platném znění a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na
podkladě odvolání, které dne 5. 7. 2012 podaly společnost MV ASTRA s. r. o., IČO 27292835, V Honech 688,
250 67 Klecany (dále jen „odvolatel 1“) a společnost REAL ASTRA s. r. o., IČO 27309703, V Honech 688,
250 67 Klecany (dále jen „odvolatel 2“), rozhodl podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto:
Rozhodnutí č. j. 1713/2012, spis. zn. 74/St/2012 ze dne 26. 6. 2012, které vydal Městský úřad Klecany,
stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jímž bylo odvolateli 1 a odvolateli 2, jako vlastníkům stavby, nařízeno
odstranění zemních valů na pozemcích parc. č. 463/5, 463/34, 463/35, 463/36 v katastrálním území Klecany
(dále jen „stavba“), a dále jim byla podle § 130 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uložena povinnost předložit návrh
technologického postupu prací při odstraňování stavby, včetně nutných opatření k vyloučení omezení či ke
kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby, s e
ruší
a
věc
se
v r a c í k n o v é m u p r o j e d n á n í stavebnímu úřadu.
Odůvodnění
Stavební úřad vydal dne 26. 6. 2012 pod č. j. 1713/2012, spis. zn. 74/St/2012 výše uvedené rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí oba odvolatelé podali shodné odvolání, ve kterém mimo jiné uvedli: „1) valy nejsou
uloženy v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, toto tvrzení stavebního úřadu nebylo nijak
prokázáno, tvrzení MěÚ Brandýs nad Labem OŽP nebylo nijak doloženo a dotazem u firmy, která provádí
kanalizaci bylo zjištěno, že tato závada z kolaudačního řízení byla odstraněna ještě před podáním podnětu MěÚ
Brandýs nad Labem OŽP, přestože bylo toto SÚ Klecany sděleno, vůbec k tomu nepřihlédl a skutečnost nijak
neprověřil, 2) Stavebník předložil platné ÚR a odsouhlasený nákres valů. 3) SÚ nikdy nechtěl k terénním
úpravám žádné podklady, pouze kontroloval provedení terénních úprav, aby toto souhlasilo s platným ÚR,
Zborovská 11 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 100
fax: 257 280 941 257 280 587
[email protected]
www.kr-stredocesky.cz
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 2
odstraněním zemních úprav by došlo k porušení ÚR. 4) stavebník neumístil zeminu na pozemcích firmy SARA
ani k tomu nedal pokyn. 5) nejedná se o valy ale o terénní úpravy související s výstavbou jednotlivých bytových
domů.“ Obsah odvolání uvedl odvolací správní orgán ve zkrácené formě.
Stavební úřad vyrozuměl podle § 86 odst. 2 správního řádu všechny účastníky řízení, aby se vyjádřili
k podanému odvolání. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil. Následně předal stavební úřad spis se svým
stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. U odvolacího správního orgánu byl spis evidován
dne 18. 9. 2012.
Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak. Rozhodnutí ve výše uvedené věci je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat.
Odvolatelé byly účastníky řízení vedeného u prvoinstančního orgánu, odvolání jsou tedy přípustné. Dále
odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání byla podána v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu
činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí
bylo odvolateli 1 doručeno dne 5. 7. 2012 a odvolání bylo u správního orgánu podáno dne 5. 7. 2012, odvolání
je proto včasné. Dále odvolací správní orgán zjistil, že rozhodnutí bylo odvolateli 2 doručeno dne 1. 7. 2012 a
odvolání bylo u správního orgánu podáno dne 5. 7. 2012, odvolání je proto včasné.
Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené
rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a
věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, v odůvodnění tohoto rozhodnutí
vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém
projednání věci vázán.
Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání podle § 89 odst. 2 správního řádu a zjistil, že stavební úřad svou písemností ze dne
23. 4. 2012 oznámil zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 stavebního zákona a nařídil na den
22. 5. 2012 ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby. Z tohoto ústního jednání byl pořízen protokol
pod sp. zn. 74/St/2012 č. j. 1309/2012, který je obsahem spisu a kde je mimo jiné v jeho úvodu uvedeno, že se
jedná o protokol o úkonu ve věci řízení o odstranění stavby, zahájeném na žádost, kterou dne 23. 4. 2012 podali
odvolatel 1, odvolatel 2 a společnost IMM ASTRA s. r. o., IČO 27307565, V Honech 688, 250 67 Klecany.
Toto tvrzení uvedené v protokolu, že se jedná o řízení zahájené na žádost, není pravdivé tvrzení, neb stavební
úřad zahájil řízení z úřední povinnosti, nejedná se tedy o řízení zahájené na žádost. Sám stavební úřad
v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádí, že: „Stavební úřad na základě podnětu MěÚ Brandýs nad Labem,
odboru životního prostředí zjistil, že uložení zemních valů bylo provedeno bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu a je v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení a proto dne 23. 4. 2012 zahájil řízení o
nařízení odstranění a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.“ Výše uvedeným
rozporem je protokol ze dne 22. 5. 2012 zmatečný a dle jeho úvodu, by se dalo předpokládat, že se vztahuje
k jinému vedenému řízení, protokol tedy není řádným podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí ve věci
odstranění stavby.
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 3
Dále je v protokolu ze dne 22. 5. 2012 uvedeno vyjádření Richarda Matouška, jednatele obou
odvolatelů, k dané věci: „Na základě požadavku města Klecany jsme provedly zemní valy z důvodu optického
snížení stavby. IMM Astra nebyla nikdy stavebníkem domu Alfa, Beta, Gama. Předkládaly jsme uložení valů,
výkresovou dokumentaci na základě požadavku města Klecany. Valy neprovedly výše uvedené firmy,
zhotovitelem byl GAMA Mělník s. r. o.“ Dále stavební úřad do protokolu uvedl, že ve spisu stavebního úřadu se
nedochovaly žádné doklady a stavebník (tj. oba odvolatelé), předloží stavebnímu úřadu ověřenou projektovou
dokumentaci pro valy, tak jak uvádí p. Matoušek, a to ve lhůtě 14 dnů. Ještě stavební úřad do protokolu uvedl,
že zemní valy nebyly podél pozemku parc. č. 463/5 povoleny a stavební úřad nařídí stavebníkovi odstranění
těchto valů. A to z důvodu, že stavebník neprokázal žádné oprávnění (územní rozhodnutí) tyto valy umístit.
Dále je v protokolu uvedeno, že stavební úřad předvolá zhotovitele stavby. Odvolací správní orgán zjistil, že
stavební úřad žádným způsobem u jednatele odvolatelů Richarda Matouška neuvedl jeho identifikaci
v protokolu s odkazem na § 18 odst. 2 správního řádu, tj. datum jeho narození a místo trvalého bydliště, tedy
údaje, které umožňují identifikaci fyzické osoby.
Odvolací správní orgán dále zjistil, že stavební úřad ve výrokové části napadeného rozhodnutí řádně
nepopsal stavbu, kterou nařídil odstranit, neuvedl kde se na uvedených pozemcích přesně nachází, rozměrově ji
nespecifikoval, tímto je výrok rozhodnutí nepřezkoumatelný. Stavební úřad pouze ve výrokové části rozhodnutí
uvedl, že stavba se nachází na pozemcích parc.č. 463/5, 463/36, 463/35, 463/34 v k. ú. Klecany, odvolací
správní orgán si z tohoto neurčitého výroku nemůže dovodit, jak stavba, kterou stavební úřad nařizuje odstranit,
je velká, a kde je přesně na pozemcích: parc. č. 463/5 v k. ú. Klecany, o velikosti 884 m2, parc. č. 463/36 v k. ú.
Klecany, o velikosti 2627 m2, parc. č. 463/35 v k. ú. Klecany, o velikosti 2204 m2 a parc. č. 463/34 v k. ú.
Klecany, o velikosti 2035 m2, umístěna. Dle názoru odvolacího správního orgánu je v tomto případě nezbytné
provedení výškového a polohopisného geometrického zaměření stavby. Výrok rozhodnutí musí být jasný,
srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný. Stavební úřad dále nesprávně nazval ve
výrokové části rozhodnutí stavbu, uváděl ji jako stavbu „nepovolených zemních valů...“, dle pojmů uvedených v
§ 3 odst. 1 stavebního zákona se jedná o terénní úpravu, kdy se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a
změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí, nebo odtokové poměry, což je tento případ stavby.
Výrok rozhodnutí týkající se popisu umístění, velikosti a názvu stavby je nedostatečný, není v souladu s § 68
odst. 2 správního řádu, rozhodnutí je nepřezkoumatelné a neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a je vydáno
na základě nedostatečného zjištění stavebního úřadu.
Stavební úřad se žádným způsobem nezabýval těmi tvrzeními odvolatele 1 a odvolatele 2, uvedenými
v protokolu ze dne 22. 5. 2012 o tom, že zhotovitelem stavby byla společnost GAMA Mělník s. r. o. Sice
stavební úřad do protokolu uvedl, že společnost GAMA Mělník s. r. o. předvolá, toto však není žádným
způsobem v předložené spisové dokumentaci doloženo, stavební úřad před vydáním napadeného rozhodnutí
další skutečnosti, které by se týkaly toho, kdo stavbu provedl nezjišťoval a nařídil ji odstranit odvolateli 1 a
odvolateli 2, i když tito provedení stavby popírají. Tímto postupem stavební úřad nezjistil skutečný stav věci
podle názoru odvolacího správního orgánu, což je v rozporu s § 3 správního řádu. Odstranění stavby nařizuje
stavební úřad z moci úřední zásadně vlastníkovi stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě (např. nájemci),
podle § 129 odst. 1 stavebního zákona. Stavební úřad řádně nezjišťoval, kdo stavbu provedl a vydal napadené
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 4
rozhodnutí na základě nedostatečně zjištěných podkladů a důkazů, tedy v rozporu s § 51 odst. 1 správního řádu
a v rozporu s § 129 odst. 1 stavebního zákona.
Odůvodnění napadeného rozhodnutí je zcela nedostatečné, neb stavební úřad v něm pouze uvedl, že:
„Uložení zemních valů je možné pouze na základě rozhodnutí podle § 80 stavebního zákona a ten stavebním
úřadem vydán nebyl.“ Podle § 68 odst. 3 správního řádu stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí uvede, které
skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití
právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. Odůvodnění je tak shrnutím všech zjištěných skutečností
odůvodňujících výrok rozhodnutí. Aby stavební úřad těmto svým povinnostem dostál, musí nejprve vylíčit
podstatu věci a poté provést rozbor důkazů a ostatních podkladů rozhodnutí. Je přitom nutno reagovat na
připomínky a návrhy účastníků řízení. Pak stavební úřad uvede závěry o tom, které skutečnosti jsou vzaty za
nepochybně zjištěné, posoudí jejich právní význam a vysloví úsudek o předmětu řízení. Toto stavební úřad
v odůvodnění napadeného rozhodnutí v žádném případě neučinil a jeho odůvodnění není v souladu s § 68 odst.
2 správního řádu.
K jednotlivým námitkám odvolatelů, které byly uvedeny v jejich odvoláních pod body 1) až 5) odvolací
správní orgán uvádí:
- k bodu ad 1) V předložené spisové dokumentaci ani v napadeném rozhodnutí stavební úřad nezjišťoval
skutečnosti, zda-li se stavba nachází v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení. Námitku odvolatelů
hodnotí odvolací správní orgán jako důvodnou námitku.
- k bodu ad 2) Tvrzení odvolatelů nejsou ničím podložená. Námitka odvolatelů je neopodstatněná.
- k bodu ad 3) Tvrzení odvolatelů, že odstraněním zemních úprav by došlo k porušení územního
rozhodnutí, jsou též nepodložená. Odvolatelé neuvedli jaké rozhodnutí mají na mysli, stavební úřad vychází
z toho, že stavba povolena nebyla, neb jí ničím nepovoloval. Námitku odvolatelů v této věci hodnotí odvolací
správní orgán jako neopodstatněnou námitku ve věci.
- k bodu ad 4) Tou záležitostí, kdo umístil zeminu na pozemcích firmy SARA CZ, s. r. o., IČO
25057626, Nezábranská 577/19, 110 00 Praha - Nové Město, se stavební úřad v řízení nezabýval a nezjišťoval
žádné skutečnosti, které by danou věc objasnily, jedná se o pozemek parc. č. 463/5 v k. ú. Klecany. Námitka
odvolatelů je opodstatněná.
- k bodu ad 5) Posouzení toho, zda-li se jedná o valy anebo o terénní úpravy související s výstavbou
jednotlivých bytových domů je plně v kompetenci stavebního úřadu, který je v dané věci stavby příslušný.
Tvrzení odvolatele není opět ničím podloženo, jeho námitka je neopodstatněná.
Protože vydáním napadeného rozhodnutí byl porušen § 129 odst. 1 stavebního zákona a § 3, § 18 odst.
2, § 51 odst. 1, § 68 odst. 2 a odst. 3 správního řádu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníky řízení
jsou: MV ASTRA s. r. o., REAL ASTRA s. r. o., Alan Andonov, ASTRA INVEST HOLDING a. s., Ing.
Dagmar Balaščíková, Lenka Balcarová, Mgr. Lucie Balcarová, Julie Berezněva, Petra Brabcová, Martin Brabec,
Jan Bucek, Tomáš Bulíček, Lukáš Burďáček, Michaela Burďáčková, Tomáš Bursík, Pavlína Bursíková, Bc.
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 5
Zdeněk Charvát, Ing. Róbert Chovan, Anna Chovanová, Josef Donda, Helena Dondová, Ing. Aleš Drábek,
DUEL spol. s. r. o., Marcel Falta, Josef Felgr, Květoslava Felgrová, Andrea Gerstnerová, Jana Gottvaldová,
Lumír Gratz, Jana Harapátová, Miroslav Hubený, Zuzana Ilečková, Martin Jindráček, Tereza Kačerová,
Vladimír Kalous, Martin Klus, Leonid Kochurin, Nataliya Kochurina, Mgr. Věra Kolářová, Milena Korbová,
Petr Kos, Dana Kuklová, Marta Kuropatová, Renata Ládyová, Ing. Zbyněk Lauer, RNDr. Dana Lauerová, CSc.,
Marta Malíková, Oksana Melikhova, Galina Melmuková, Jana Mlejneková, Martin Mojžíšek, Zdeněk Novák,
MUDr. Naděžda Nováková, Monika Nováková, Renáta Novotná, Věra Novotná, Libor Novotný, Veronika
Ouředníková, Ivona Pavlátová, Mgr. Alexandr Petrželka, Jiří Plecitý, Veronika Pokorná, Michal Porsch,
Remote Research of Environment s. r. o., Juraj Samec, Nikola Sanaková, David Schovánek, Pavel Skopec,
David Strnad, Petr Suchánek, Jana Vojnovičová, Daniela Zugarová, Jitka Žemlová, Ing. Assefa Lemna
Asresahegn, PhD., Ing. Zuzana Asresahegnová, Mgr. Petr Balat, MUDr. Stanislav Bambas, Pavel Bazika,
Zuzana Baziková, Patrik Berný, Lukáš Bulíček, Zuzana Burešová, Dana Chylová, Barbora Černá, Ilona Černá,
Tomáš Dlask, Viktória Drugdová, Ľudmila Erdélyiová, Markéta Erdélyiová, Zdeněk Erman, Petra Gabrielová,
ThDr., Jana Gogová, Ing. Štěpánka Gruberová, Bc. Peter Guraj, Ing. Jana Gurajová, Bc. Petra Hečková, Zuzana
Hosnedlová, Jiří Hromádka, Michal Huneš, Marie Hybšová, Iva Jáchymovská, Bc. Petra Jakubovie, Ing.
Tamara Jakubovie, Miriam Jiskrová, Markéta Jurpaková, Ing. Radka Kadlecová, Ing. David Karas, Kurnet
Karimov, Alla Karomova, Ing. Lukáš Kohl, Jan Kolín, Jiří Korbel, Juraj Korpel´, Jindřich Kuda, Tomáš Kuňák,
Vladimír Květoň, LBJ, a. s., Ing. Jozef Matta, Ing. Vladimír Meško, Helena Mešková, Marcela Mikesková,
Jaromír Minarčík, Vladimír Moc, Zdeňka Mocová, Ing. Eva Nováčková, Tomáš Nový, Iveta Olšarová, Ing.
Tomáš Paulovič, Karel Pech, Jana Penová, Lenka Penová, Daniela Pokorná, Jitka Pravdová, Ing. Libuše
Prečová, Jana Procházková, Zdeňka Rákosníková Wünschová, Libor Režňák, Marek Rossmanith, JUDr.
František Řezanka, Andrea Řezníčková, Matěj Skubík, Liana Vasylivna Sompeková, Zuzana Stájníková,
Markéta Stránská, Pavel Strapko, Jana Strapková, RNDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Šálková, Ing. Petr Šenkýř,
Ivana Ševců, Vladimíra Šimková, Mgr. Eva Šolcová, Tomáš Štorkán, Martin Švec, Kateřina Švecová, Lukáš
Tomáš, Stanislav Vandlík, MgA. Hana Vaňková, Gabriela Velínská, Jakub Vrtílek, Vlasta Záhumenská, Michal
Zeman, Ludmila Zemanová, Ing. Zdeněk Zimmermann, Mgr. Dita Zimmermannová, Ing. Jitka Žílová, David
Andres, Ing. Tomáš Barczi, Martina Barczi, Josef Beneš, Jiřina Benešová, Ing. Jan Bláha, Veronika Blažková,
Kamila Bohuslavová, Petr Brabec, MUDr. Lenka Brabcová, MUDr. Martin Brunovský, Ph.D., Peter
Chudovský, Michaela Čermáková, David Čuka, Renáta Čuková Podzimková, Ing. Tomáš Diviš, Orozco Jose
Ricardo Dominguez, Karolína Dominguez, Tomáš Durčák, Ing. Milan Dušek, Iva Dušková, Ladislav Ferenc,
Tomáš Fiala, Martina Fialová, Pavel Filka, Miroslav Franc, Zdeňka Hambálková, Jiří Havránek, Petra
Havránková, Veronika Helgešová, Tomáš Hruška, Mgr. Dana Hrušková, Václav Hurt, Michael Immer, Ing.
Luboš Jakubčo, Ing. Šárka Jakubčová, Renáta Jankurová, Miroslava Jünglingová, Mg.A. Leoš Juráček, Marcela
Kalousová, Petr Kašník, Ruslana Kesh, Filip Kokstein, Alena Koksteinová, DiS., Hana Kolisková, Filip
Kolovrat, Michal Konfala, Tomáš Kreml, JUDr. Miroslav Kříženecký, Valentina Lakatošová, Róbert Liška,
Svatopluk Marek, Lenka Marková, Libuše Mašková, Mgr. Jaroslav Minařík, Vladimír Mládek, Vladimír
Musálek, Mgr. Tomáš Náhlý, Mg.A. Silvie Náhlá, Miroslav Němec, Jozefína Němcová, Kateřina Nováková,
Jiří Novotný, Miloš Novotný, Magdalena Novotná, Lenka Papánková, Mgr. Žaneta Pavlů, Milan Pecka, Roman
Pešout, Olga Pilousová, Lucie Polenská, Stanislav Polenský, Jana Pudilová, Jolana Rysová, Andrea Sokoľová,
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 6
Jitka Srkalová, Irena Stefanová, Petr Stupka, Eva Špuláková, Milena Tíková, Jan Trojánek, Blanka Turková,
Jaroslava Týcová, Bronislava Tynysová, Hana Uldrychová, Martina Unzeitigová, Jiří Vaněk, Ing. Petr Věčorek,
CSc., Ing. Lenka Věčorková, Tamara Veselá, Roman Vítek, Lucie Vojtíkovská, Milada Vokáčová, Jana
Záhorová, Mgr. Lucie Zichová, SARA CZ s. r. o.
Po vrácení spisového materiálu stavební úřad zjistí skutečný stav věci, následně bude pokračovat
v řízení a po novém projednání věci vydá rozhodnutí, ve kterém řádně popíše odstraňovanou stavbu. Své úvahy
i rozhodnutí náležitě a v souladu se zákonem odůvodní.
Poučení
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.
Irena Kotková
odborný referent
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................
Sejmuto dne .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží
účastníci řízení uvedení v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
MV ASTRA s. r. o., IDDS: jtwn9tg
sídlo: V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
REAL ASTRA s.r.o., IDDS: m65wivj
sídlo: V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
- účastníci řízení uvedení v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou ( s odkazem na § 144
odst. 6 správního řádu - velký počet účastníků řízení)
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 7
Alan Andonov, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
ASTRA INVEST HOLDING a.s., IDDS: ukqcw57
sídlo: Pražská č.p. 532/25, 276 01 Mělník 1
Ing. Dagmar Balaščíková, Ptičie č.p. 9, 06601 Humenné, Slovakia
Lenka Balcarová, Trávník č.p. 1989, 560 02 Česká Třebová 2
Mgr. Lucie Balcarová, Žireč č.p. 141, 544 04 Dvůr Králové nad Labem 4
Julie Berezněva, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Petra Brabcová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Martin Brabec, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Jan Bucek, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Tomáš Bulíček, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Lukáš Burďáček, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Michaela Burďáčková, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Tomáš Bursík, V předpolí č.p. 1304/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
Pavlína Bursíková, V předpolí č.p. 1304/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
Bc. Zdeněk Charvát, K. J. Erbena č.p. 240, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3
Ing. Róbert Chovan, Štúrova č.p. 313/12, 97226 Nitranské Rudno, Slovakia
Anna Chovanová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Josef Donda, V Nových Bohnicích č.p. 233/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Helena Dondová, V Nových Bohnicích č.p. 233/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Ing. Aleš Drábek, Ke Xaverovu č.p. 1924/22, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
DUEL spol. s. r. o., Bělehradská č.p. 671/73, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Marcel Falta, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Josef Felgr, Habrmanova č.p. 1023/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Květoslava Felgrová, Habrmanova č.p. 1023/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Andrea Gerstnerová, Vrchlického č.p. 1743/23, 787 01 Šumperk 1
Jana Gottvaldová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Lumír Gratz, Pod Kavalírkou č.p. 299/6, 150 00 Praha 5-Košíře
Jana Harapátová, Bílsko č.p. 30, Údrnice, 507 32 Kopidlno
Miroslav Hubený, Sportovní č.p. 391/4, 408 01 Rumburk 2-Horní Jindřichov
Zuzana Ilečková, Karoliny Světlé č.p. 4428/2, 586 01 Jihlava 1
Martin Jindráček, Danielova č.p. 783/4, Praha-Čakovice, 196 00 Praha 96
Tereza Kačerová, Baštecká č.p. 87, Panenské Břežany, 250 70 Odolena Voda
Vladimír Kalous, Hybešova č.p. 521/6, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Martin Klus, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Leonid Kochurin, Matrosskaya Tishina č.p. 16, Moskva, Russian Federation
Nataliya Kochurina, Stoletova č.p. 8, Moskva, Russian Federation
Mgr. Věra Kolářová, Sedliště č.p. 37, 335 01 Nepomuk 1
Milena Korbová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 8
Petr Kos, Ctěnická č.p. 696/15, 19000 Praha 9-Prosek, Slovakia
Dana Kuklová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Marta Kuropatová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Renata Ládyová, Mlýnská č.p. 802, Malenovice, 763 02 Zlín 4
Ing. Zbyněk Lauer, IDDS: 2x4yxv4
trvalý pobyt: U Stírky č.p. 2036/8, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
RNDr. Dana Lauerová, CSc., U Stírky č.p. 2036/8, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
Marta Malíková, Pražská č.p. 532/25, 276 01 Mělník 1
Oksana Melikhova, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Galina Melmuková, Na Horku č.p. 70, Bašť, 250 65 Líbeznice
Jana Mlejneková, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Martin Mojžíšek, U cihelny č.p. 472, 250 65 Líbeznice
Zdeněk Novák, Partutovice č.p. 136, 753 01 Hranice 1
MUDr. Naděžda Nováková, Hovězí č.p. 443, 756 01 Hovězí
Monika Nováková, Frýdlantská č.p. 1314/15, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Renáta Novotná, Ctěnická č.p. 696/15, 190 00 Praha 9-Prosek
Věra Novotná, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Libor Novotný, Cíglerova č.p. 1079/10, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Veronika Ouředníková, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Ivona Pavlátová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Mgr. Alexandr Petrželka, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Jiří Plecitý, Gen. Svobody č.p. 636/19, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Veronika Pokorná, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Michal Porsch, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Remote Research of Environment s. r. o., U dálnice č.p. 815/6, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Juraj Samec, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Nikola Sanaková, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
David Schovánek, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Pavel Skopec, Baštecká č.p. 87, Panenské Břežany, 250 70 Odolena Voda
David Strnad, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Petr Suchánek, Boloňská č.p. 302, Praha 15-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Jana Vojnovičová, Generála Janouška č.p. 884/46, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Daniela Zugarová, K Závěrce č.p. 2749/28, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jitka Žemlová, V Honech č.p. 689, 250 67 Klecany
Ing. Assefa Lemna Asresahegn, PhD., V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Zuzana Asresahegnová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Mgr. Petr Balat, IDDS: ksdk8fy
trvalý pobyt: V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
MUDr. Stanislav Bambas, Zápy č.p. 136, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 9
Pavel Bazika, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Zuzana Baziková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Patrik Berný, IDDS: 3akebxj
trvalý pobyt: Slovenská č.p. 955/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Lukáš Bulíček, Čapkova č.p. 10/6, 737 01 Český Těšín 1
Zuzana Burešová, Ohrazenice č.p. 225, 511 01 Turnov 1
Dana Chylová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Barbora Černá, Ciolkovského č.p. 849/5, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Ilona Černá, Zahrádkářská č.p. 246, 250 66 Zdiby
Tomáš Dlask, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Viktória Drugdová, Revolučná č.p. 448/31, 98401 Lučenec, Slovakia
Ľudmila Erdélyiová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Markéta Erdélyiová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Zdeněk Erman, Mezirolí č.p. 115, 362 25 Nová Role
Petra Gabrielová, ThDr., Zhořelecká č.p. 2521, 470 06 Česká Lípa 6
Jana Gogová, Mezistanice č.p. 153, Ústí nad Labem-Střekov, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem 20
Ing. Štěpánka Gruberová, Molákova č.p. 601/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Bc. Peter Guraj, Gándího č.p. 8, 03601 Martiněves, Slovakia
Ing. Jana Gurajová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Bc. Petra Hečková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Zuzana Hosnedlová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Jiří Hromádka, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Michal Huneš, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Marie Hybšová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Iva Jáchymovská, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Bc. Petra Jakubovie, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Tamara Jakubovie, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Miriam Jiskrová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Markéta Jurpaková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Radka Kadlecová, Helsinská č.p. 2740/16, 390 05 Tábor 5
Ing. David Karas, nám. Sv. Michala č.p. 505/15, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kurnet Karimov, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Alla Karomova, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Lukáš Kohl, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Jan Kolín, Křivenická č.p. 420/30, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Jiří Korbel, Plickova č.p. 551/25, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415
Juraj Korpel´, Lipova č.p. 894/34, 05311 Smižany, Slovakia
Jindřich Kuda, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Tomáš Kuňák, Pod Rozhlednou č.p. 1861, 760 01 Zlín 1
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 10
Vladimír Květoň, Dunická č.p. 3144/6, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
LBJ, a.s., IDDS: hs5eww2
sídlo: Hrnčířská, 470 01 Česká Lípa 1
Ing. Jozef Matta, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Vladimír Meško, V Dubinách č.p. 108, Horoušany, 250 82 Úvaly
Helena Mešková, V Dubinách č.p. 108, Horoušany, 250 82 Úvaly
Marcela Mikesková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Jaromír Minarčík, Jateční č.p. 1195/19, 17000 Praha 7-Holešovice, Slovakia
Vladimír Moc, Chodská č.p. 996, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Zdeňka Mocová, Chodská č.p. 996, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Ing. Eva Nováčková, Záviškova č.p. 1525/33, 594 01 Velké Meziříčí
Tomáš Nový, Orelská č.p. 540/4, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Iveta Olšarová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Tomáš Paulovič, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Karel Pech, Lečkova č.p. 1521/15, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415
Jana Penová, Švabinského č.p. 568, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Lenka Penová, Švabinského č.p. 568, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Daniela Pokorná, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Jitka Pravdová, Na Pelíšku č.p. 123, 394 94 Černovice u Tábora
Ing. Libuše Prečová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Jana Procházková, Jenišovská č.p. 332/6, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina 1
Zdeňka Rákosníková Wünschová, IDDS: wzrbxwq
trvalý pobyt: V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Libor Režňák, Gebauerova č.p. 1422/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Marek Rossmanith, Junácká č.p. 1186/14, Opava-Kateřinky, 747 05 Opava 5
JUDr. František Řezanka, Vašátkova č.p. 1012/18, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98
Andrea Řezníčková, Hovorčovická č.p. 1717/17, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Matěj Skubík, Svatý Kříž č.p. 56, 03211 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Liana Vasylivna Sompeková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Zuzana Stájníková, L.Svobodu č.p. 1532/25, 96901 Banská Štiavnica, Slovakia
Markéta Stránská, Červnová č.p. 972/13, Praha-Ďáblice, 182 00 Praha 82
Pavel Strapko, Na Vaňhově č.p. 200, Praha-Běchovice, 190 11 Praha 911
Jana Strapková, Na Vaňhově č.p. 200, Praha-Běchovice, 190 11 Praha 911
RNDr. Jan Svoboda, Příborská č.p. 519, Praha 18-Letňany, 199 00 Praha 99
Mgr. Barbora Šálková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Petr Šenkýř, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ivana Ševců, Příkrá č.p. 3470, 760 01 Zlín 1
Vladimíra Šimková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Mgr. Eva Šolcová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 11
Tomáš Štorkán, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Martin Švec, Korunovační č.p. 981/25, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Kateřina Švecová, Čejkovice č.p. 36, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Lukáš Tomáš, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Stanislav Vandlík, Horní Žd´áňa č.p. 91, 96604 Horní Žd´áňa, Slovakia
MgA. Hana Vaňková, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Gabriela Velínská, Biskupcova č.p. 1790/8, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jakub Vrtílek, Ke skalkám č.p. 3086/70, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Vlasta Záhumenská, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Michal Zeman, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ludmila Zemanová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Zdeněk Zimmermann, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Mgr. Dita Zimmermannová, V Honech č.p. 688, 250 67 Klecany
Ing. Jitka Žílová, Dobrovského č.p. 2591/8, 352 01 Aš 1
David Andres, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Ing. Tomáš Barczi, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Martina Barczi, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Josef Beneš, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Jiřina Benešová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Ing. Jan Bláha, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Veronika Blažková, Štúrova č.p. 1417/2, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
Kamila Bohuslavová, Úvalská č.p. 612/18, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
Petr Brabec, V Honech č.p. 687, 25067 Klecany, Slovakia
MUDr. Lenka Brabcová, V Honech č.p. 687, 25067 Klecany, Slovakia
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D., Na Folimance č.p. 2155/15, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Peter Chudovský, Bernolákova č.p. 6129/29, Kráľová, Banská Bystrica, Slovakia
Michaela Čermáková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
David Čuka, Konšelská č.p. 1014/11, 180 00 Praha 8-Libeň
Renáta Čuková Podzimková, Lublinská č.p. 575/9, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Ing. Tomáš Diviš, Španielova č.p. 1270/48, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618
Orozco Jose Ricardo Dominguez, Čínská č.p. 894/15, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Karolína Dominguez, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Tomáš Durčák, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Ing. Milan Dušek, Brunclíkova č.p. 1757/18, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616
Iva Dušková, Brunclíkova č.p. 1757/18, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616
Ladislav Ferenc, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Tomáš Fiala, V Chaloupkách č.p. 6, Ořech, 252 25 Jinočany
Martina Fialová, V Chaloupkách č.p. 6, Ořech, 252 25 Jinočany
Pavel Filka, Jílovská č.p. 1156/53, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 12
Miroslav Franc, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Zdeňka Hambálková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Jiří Havránek, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Petra Havránková, Žižkova č.p. 2566/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Veronika Helgešová, Symfonická č.p. 1496/9, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Tomáš Hruška, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mgr. Dana Hrušková, Horný Vadičov č.p. 517, 02345 Horný Vadičov, Slovakia
Václav Hurt, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Michael Immer, Hakenova č.p. 921/5, Praha-Čakovice, 196 00 Praha 96
Ing. Luboš Jakubčo, Nerudova č.p. 484, 538 51 Chrast u Chrudimě
Ing. Šárka Jakubčová, Nerudova č.p. 484, 538 51 Chrast u Chrudimě
Renáta Jankurová, Wolkerova č.p. 589/5, 08501 Bardejov, Slovakia
Miroslava Jünglingová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mg.A. Leoš Juráček, Josefa Čapka č.p. 1736, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Marcela Kalousová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Petr Kašník, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Ruslana Kesh, Zárubova č.p. 499/29, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411
Filip Kokstein, Pod vrstevnicí č.p. 1526/12, 140 00 Praha 4-Krč
Alena Koksteinová, DiS., V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Hana Kolisková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Filip Kolovrat, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Michal Konfala, Hurbanova č.p. 1183/8, Velký Bystrenec, 02601 Dolný Kubín, Slovakia
Tomáš Kreml, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
JUDr. Miroslav Kříženecký, Ves - Ke Školce č.p. 143, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Valentina Lakatošová, Krausova č.p. 604, Praha 18-Letňany, 199 00 Praha 99
Róbert Liška, Werichova č.p. 986, 252 64 Velké Přílepy
Svatopluk Marek, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Lenka Marková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Libuše Mašková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mgr. Jaroslav Minařík, U Braňky č.p. 786/1, 289 22 Lysá nad Labem
Vladimír Mládek, Trávníčkova č.p. 1772/21, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vladimír Musálek, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mgr. Tomáš Náhlý, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mg.A. Silvie Náhlá, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Miroslav Němec, Přemyšlenská č.p. 353/77, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Jozefína Němcová, Přemyšlenská č.p. 353/77, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Kateřina Nováková, Kuchař č.p. 43, Vysoký Újezd, 267 18 Karlštejn
Jiří Novotný, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Miloš Novotný, Kluknava č.p. 339, 05351 Kluknava, Slovakia
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 13
Magdalena Novotná, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Lenka Papánková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Mgr. Žaneta Pavlů, Vasila Škracha č.p. 1124/19, 796 01 Prostějov 1
Milan Pecka, U Bažantnice č.p. 772, 538 03 Heřmanův Městec
Roman Pešout, Chmelová č.p. 2893/4, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Olga Pilousová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Lucie Polenská, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Stanislav Polenský, Neklanova č.p. 2708, 413 01 Roudnice nad Labem
Jana Pudilová, Dolákova č.p. 722/8, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Jolana Rysová, Seidlova č.p. 473/2, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411
Andrea Sokoľová, Lipová č.p. 57, 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovakia
Jitka Srkalová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Irena Stefanová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Petr Stupka, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Eva Špuláková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Milena Tíková, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Jan Trojánek, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Blanka Turková, Údolní č.p. 1174/102, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411
Jaroslava Týcová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Bronislava Tynysová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Hana Uldrychová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Martina Unzeitigová, Říky č.p. 1331, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice 1
Jiří Vaněk, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Ing. Petr Věčorek, CSc., Na vyhlídce č.p. 1178, 664 34 Kuřim
Ing. Lenka Věčorková, Na vyhlídce č.p. 1178, 664 34 Kuřim
Tamara Veselá, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Roman Vítek, Rýmařovská č.p. 474, Praha 18-Letňany, 199 00 Praha 99
Lucie Vojtíkovská, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
Milada Vokáčová, Povltavská č.p. 47, Klecánky, 250 67 Klecany
Jana Záhorová, Vidlák č.p. 721, Praha 14-Hostavice, 198 00 Praha 98
Mgr. Lucie Zichová, V Honech č.p. 687, 250 67 Klecany
SARA CZ s.r.o., IDDS: j9isbtm
sídlo: Mezibranská č.p. 577/19, 110 00 Praha 1-Nové Město
Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Klecany, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: Do Klecánek č.p. 52/24, 250 67 Klecany
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele - vývěska, Zborovská č.p. 11, Praha 5-Smíchov,
150 21 Praha
Č.j. SZ 136974/2012/KUSK REG/Kt
str. 14
ostatní
Městský úřad Klecany, stavební úřad, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: Do Klecánek č.p. 52/24, 250 67 Klecany (oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí a zapůjčený
spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně)
Co: spis KÚ
Download

ROZHODNUTÍ