Ročník 22
28. február 2015
Z vesti
2
0,1
euro
www.ozz.sk
MESAČNÍK ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA ŽELEZNIČIAROV
PKZ na ZSSK CARGO
Podniková kolektívna zmluva ZSSK CARGO nepodpísaná!
6 073 zamestnancov sa stalo rukojemníkmi Jána Margalu, prezidenta
Železniciarskeho robotníckeho odborového zväzu. ŽROZ
Na ZSSK sa pre rok 2015 dohodli
Na kolektívnom vyjednávaní dňa
4. februára 2015 bol zmluvnými
stranami odsúhlasený mzdový rast
v roku 2015 s platnosťou od 1. februára 2015 nasledovne:
„Zamestnávateľ v roku 2015 zabezpečí:
a) rast priemernej mzdy vo výške
2% oproti skutočne dosiahnutej
priemernej mzde za rok 2014,
b) sledovanie vývoja priemerných
miezd na úrovni ZSSK, jednotlivých úsekov a vybraných profesií,
c) prerokovanie plánu mzdových
nákladov úsekov s príslušným
odborovým orgánom,
d) vývoj priemernej mzdy na úsekoch pre účely vyhodnocovania kolektívnej zmluvy sledovať
bez nadčasovej práce, odmien
za predaj cestovných dokladov,
odmien za starostlivosť zamestnancov o pridelené vozidlá, odmien pri odchode do dôchodku, odmien pri 50 a 60 rokoch
veku a fondu odmien generálneho riaditeľa.“
„Mzdové zvýhodnenie za sťažený pracovný režim patrí zamestnancom v profesii rušňovodič a vlakvedúci v nepretržitej prevádzke a zamestnancom v profesii
osobný pokladník.“
V rámci uvedeného sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia
zamestnancov dohodli, že zamestnávateľ v rámci dohodnutého rastu priemerných miezd v roku 2015
zabezpečí:
• zvýšenie tarifných miezd
» v TT označené indexom „A“ (t.j.
8A, 9A, 10A) o 30 € paušálne,
» v TT 1 až 20 bez indexu o 15 €
paušálne.
• ponechanie pôvodnej platnej
TT 8 a jej označenie indexom „B“,
ktorá bude platiť iba pre profesiu vlakvedúci (pôvodná TT 8 bude TT 8B).
• zachovanie priemerných prémií
pre vybrané profesie minimálne
vo výške priemerných prémií na
úrovni roka 2014.
Pre účely záväzkov vyplývajúcich
z kolektívnej zmluvy sa vzhľadom
na zmenu Katalógu profesií (povolaní) a premenovania niektorých
profesií s účinnosťou od 1.1.2015
Pokračovanie na 4. strane
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR neukončené
Dňa 19. februára 2015 pokračovalo na ŽSR kolektívne vyjednávanie.
Zamestnávateľ predložil návrh riešenia otvorených
bodov v jednom ucelenom balíku s nárastom mzdy vo
výške 2,3% priemernej mzdy oproti plánovanej priemernej mzde za rok 2014.
Keďže všetky otvorené body boli naviazané na ich
spoločné prijatie, odborové centrály takýto návrh zamestnávateľa neprijali a požadujú mzdový nárast vo
výške minimálne 3%. Rozpor naďalej pretrváva aj vo
vysvetľovaní si nepretržitého pracovného režimu vo
vzťahu k 36-hodinovému pracovnému času. Jeho pô-
vodné znenie v terajšej KZ ŽSR podmienili odborové
centrály stiahnutím metodického pokynu, ktorý rozporuje platný Turnusový poriadok. Vzhľadom na ucelený návrh zamestnávateľa nebol priestor vyjednávať
o otvorených bodoch KZ samostatne. Stav ostáva nezmenený oproti kolektívnemu vyjednávaniu z 5. februára 2015.
Na návrh zamestnávateľa sa stretnú už iba predsedovia odborových centrál s generálnym riaditeľom a to
až 3. marca 2015 o 13,00 hod.
Ing. Darina Fabuľová
podpredseda OZŽ
POSKYTNITE
2%
OZŽ!
Odborové združenie železničiarov splnilo zákonom stanovené podmienky na príjem 2% zo
zaplatenej dane za rok 2014. Preto sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste poukázali 2% zo svojej zaplatenej dane Odborovému
združeniu železničiarov. Ak tak
neurobíte Vy, štát si 2% z daní občanov – daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.
Poukázané finančné prostriedky z dane použijeme na sociálnu
výpomoc formou podpory pri
riešení problémov vzniknutých
predovšetkým s výkonom povolania na železnici a na vzdelávanie.
Fyzické osoby môžu darovať
minimálne 3,- € a právnické osoby minimálne 8,- € pre jedného
prijímateľa.
V termíne do 15.2.2015 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Na základe
tejto podanej Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z týchto príjmov podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov za
zdaňovacie obdobie 2014“ ste
na strane 2, v bode VII. vyznačili, že žiadate vystaviť POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE na účely
§ 50 zákona.
Z Potvrdenia si vypočítate 2%
zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete
v prospech OZŽ poukázať.
Ak fyzická osoba odpracovala počas roku 2014 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa
o tom potvrdenie, môže v roku
2015 namiesto 2% poukázať až
3% zo zaplatenej dane. Vo vyhlásení alebo v daňovom prihlásení
pre fyzické osoby označí kolónku
prislúchajúcu poukázaniu 3%.
Termín predloženia tlačív
(Vyhlásenie spolu s Potvrdením)
na príslušný daňový úrad (podľa
bydliska zamestnanca) je do 30.
apríla 2015.
Kde nájdete tlačivá? U predsedu ZO OZŽ a na regionálnych
pracoviskách OZŽ.
Aké údaje uviesť?
Názov: Odborové združenie
železničiarov
Sídlo: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Právna forma: občianske
združenie
IČO: 30844371
Informácie a pomoc Vám poskytnú závodné výbory OZŽ
alebo na regionálnych pracoviskách OZŽ:
Bratislava: Jozef Janech, tel.
žel.: 920/4019, št.02/20294019,
mobil: 0903212738
Pokračovanie na 2. strane
ZVESTI
2
Zasadnutie Predstavenstva GR OZŽ v Bratislave
Dňa 3. februára sa uskutočnilo
13. zasadnutie Predstavenstva GR
OZŽ.
Zásadnými bodmi programu boli informácie z kolektívnych vyjednávaní jednotlivých spoločností.
Hlavní kolektívni vyjednávači informovali o predložených návrhoch zo strany zamestnávateľov.
Pre OZŽ sú tieto návrhy neprijateľné. Kolektívni vyjednávači dostali
mandát od našich členov, v rámci
stanovísk, k výzve na podporu kolektívneho vyjednávania. Členovia
jasne vyjadrili podporu aj v prípade potreby nátlakových akcií. Kolektívne vyjednávanie v ZSSK sa
uskutočnilo 4. februára a na ŽSR
5. februára 2015. O výsledkoch ste
boli informovaní v súhrnných informáciách. Podpredsedovia Ján
Baláž a Ľudevít Mikloš informovali
o výsledkoch volieb do dozorných
rád v ZSSK CARGO a ZSSK. Členom
DR ZSSK CARGO sa stala Mgr. Zita Verčíková. Prvým náhradníkom
POSKYTNITE
2 % OZŽ!
Dokončenie z 1. strany
Košice: Slavomír Kožár, tel. žel.:
910/2358, št. 055/2292358, mobil: 0903760044
Žilina: Mgr. Zita Verčíková, tel.
žel.: 930/4407, št. 041/2294407,
mobil: 0911937444
Zvolen: Ing. Peter Hoffman, tel.
žel.: 945/5241 št. 045/2295241,
mobil: 0911128488
Veríme, že oslovíte aj svojich
priateľov a známych a tým pomôžete Odborovému združeniu
železničiarov a aj sebe.
Anna Poliaková
Referát organizačných
a zahraničných vzťahov
je Peter Pikna. Členom DR ZSSK sa
stal Jozef Hlavatý. Prvým náhradníkom je Ing. Jozef Janota. Všet-
kým gratulujeme a prajeme veľa pracovných úspechov v ich práci v dozorných radách. Rokovania
Zasadnutia P GR OZŽ sa zúčastnili zprava: JUDr. Štefan Baláž, Jozef Janech, Mgr. Zita
Verčíková, hostia: Jozef Hrica, Edita Jakúbková
predstavenstva sa zúčastnili: predseda Podporného fondu Jozef Hrica a tajomníčka Edita Jakúbková.
Predstavenstvo podrobne informovali o činnosti Podporného fondu a jeho ďalšej perspektíve. V bode rôzne bolo schválené zastúpenie OZŽ v krajských radách KOZ
SR, ako aj ich finančné zabezpečenie. Predstavenstvo prerokovalo a schválilo závery zo zasadnutia Športovej komisie pri OZŽ. Na
základe pozvánky maďarských železničných odborov boli schválení dvaja zástupcovia OZŽ na rokovanie ich kongresu. Referát pracovných a právnych vzťahov predložil komplexnú správu o svojej práci za celý rok 2014. Na základe žiadosti ZV OZŽ pri žst. Plešivec predstavenstvo uložilo zabezpečiť plnú
súčinnosť referátu BOZP a referátu pracovných a právnych vzťahov
pri pomoci Milanovi Makkaimu po
ťažkom úraze.
Anton Andel, 1. podpredseda OZŽ
Odstránenie nedostatkov na zvolensku
Koncom novembra 2013 som
v spolupráci s regionálnymi funkcionármi zo Zvolena: Ing. Petrom
Hoffmanom a Mariánom Kubincom, vykonal kontrolu BOZP na
pracoviskách Fiľakovo a Jesenské,
u zamestnávateľa Železnice Slovenskej republiky. Zistili sme niekoľko nedostatkov, o ktorých sme
informovali zamestnávateľa. Protokolárne sme sa dohodli na termínoch odstránenia nedostatkov na
pracovisku. Následne sme sa dňa
16.04.2014 na pracovisko vrátili,
a zistili sme, že nedostatky neboli odstránené v dohodnutých termínoch. Na túto skutočnosť sme
zamestnávateľa ihneď upozornili.
Keďže niektoré nedostatky boli investičného charakteru, čakali sme
na vyjadrenie zamestnávateľa. Odhliadnuc od zdĺhavého procesu
odstraňovania nedostatkov, dňa
22.10.2014 nás potešil list, ktorý zaslal riaditeľ Oblastného riaditeľstva
Zvolen – Ing. Marián Izakovič, kde
OZŽ informoval o odstránených
všetkých nedostatkoch na skontrolovaných pracoviskách.
Pracovisko Jesenské – administratívna budova SMSÚ TO bola 03.10.2014 ukončená výmena okien vrátane montáže žalúzií,
v Útulku pre pracovníkov boli dodané nové vykurovacie telesá s dymovými rúrami a s dymovými kolenami (5/2014), ďalej bolo vymenené prasknuté sklo na okne a všetky miestnosti boli vymaľované
(6/2014). V umývarke bol dosadený
kryt odtokového otvoru v sprche,
vymenený kvapkajúci pretlakový ventil pod el. bojlerom, boli odstránené plesne na stenách a záro-
veň bola celá umývarka vymaľovaná (6/2014).
Na pracovisku Fiľakovo – budova prevádzky, bola nepostačujúca kapacita sociálneho zariadenia WC pre daný počet zamestnancov na pracovisku. Zamestnancom bol umožnený prístup do služobného WC vo výpravnej budove
ŽST. V kancelárii bolo odstránené
zatekanie do miestnosti v prípade
dažďa (7/2014). V Kováčskej dielni bola opravená poškodená strecha, obnovený hygienický náter na
stenách, opravený kovový sopúch a vyriešené nedostatočné vetranie. V sklade MTZ bola opravená
strecha, vymenené prasknuté sklo,
opravené omietky a nový hygienický náter (10/2014).
Mgr. Igor Maček
Zväzový inšpektor BOZP
Pracovná úrazovosť za rok 2014
Porovnanie úrazovosti za rok 2014 na železnici. Porovnával som tri železničné spoločnosti
a to: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
(ZSSK CARGO), Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) a Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR). Na železnici bolo za rok 2014 zaznamenaných spolu 112 RPÚ, čo je o 13 menej ako v roku 2013. Na ŽSR a ZSSK CARGO evidujeme zníženie úrazovosti spolu o 22 RPÚ, okrem ZSSK,
kde evidujeme nárast o 9 RPÚ, ale i napriek tomu môžeme skonštatovať, že úrazovosť na železnici je priaznivá. Registrovaný pracovný úraz
(RPÚ) je pracovný úraz, ktorým bola spôsobená
pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca
viac ako tri dni, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Pri porovnaní evidovaných pracovných úrazov, to sú
pracovné úrazy, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť (PN) 3 tri a menej dní, alebo si
nevyžiadal PN, môžeme hovoriť o miernom navýšení a to zo 151 EPÚ v roku 2013 na 158 EPÚ
v roku 2014. Veľmi priaznivá situácia je pri závažných pracovných úrazoch (ZPÚ), kde evidujeme na všetkých troch spoločnostiach pokles.
Celkovo evidujem zníženie z 10 ZPÚ roku 2013
na 3 ZPÚ v roku 2014, pričom si všetky tri spoločnosti rozdelili ZPÚ rovnomerne po jednom.
Najpozitívnejším údajom zo štatistík pracovnej
úrazovosti hodnotím to, že v roku 2014 sme na
porovnávaných troch spoločnostiach nezaevidovali žiadny smrteľný pracovný úraz – čiže
úraz s následkom smrti. V roku 2013 sme evidovali po jednom na ZSSK CARGU a na ŽSR. Na železnici evidujeme za rok 2014 spolu 8 456 vymeškaných kalendárnych dní, čo je v porovnaní s rokom 2013 o 3 570 dní menej. Pre porovnanie úrazovosti na železnici je potrebné sledovať aj priemerný prepočítaný počet zamestnancov. V roku 2014, ako i po iné roky, môžeme
skonštatovať, že na železnici dochádza neustále
k odlivu zamestnancov. V roku 2013 sme evidovali na železnici v priemere 26 596 zamestnan-
cov a v roku 2014 v priemere 26 165 zamestnancov, čo je o 431 zamestnancov menej. Pri
porovnávaní údajov o počte úrazov, môžu byť
niektoré z nich skreslené, pretože neporovnávame spoločnosti s rovnakým počtom zamestnancov. Niekto by mohol namietať, že síce niekedy
evidujeme pri troch spoločnostiach podobný
počet úrazov, ale počet zamestnancov na ŽSR je
viac ako dvojnásobný v porovnaní so ZSSK CARGO alebo ZSSK. Preto sa na porovnanie úrazovosti používa aj prepočet pracovných úrazov
na 100 zamestnancov. Tu môžeme vidieť, že
na spoločnosti ZSSK s najmenším počtom zamestnancov evidujeme najväčší počet pracovných úrazov na 100 zamestnancov a to 0,872.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom (+0,139)
je táto tendencia stále stúpajúca. Na ŽSR (0,241)
aj na ZSSK CARGO (0,435) je úrazovosť prepočítaná na 100 zamestnancov v porovnaní s rokom
2013 klesajúca.
Mgr. Igor Maček, Zväzový inšpektor BOZP
ZVESTI
3
Z činnosti našej ZO OZŽ
Bowlingový turnaj
vo Zvolene
Dňa 25. 11. 2014 Závodný výbor
OZŽ pri PR Zvolen zorganizoval už
XII. ročník turnaja v bowlingu.
Tak ako posledné roky, aj tento
rok sa turnaj konal v priestoroch
Parkovacieho domu vo Zvolene –
Západ v By The Way.
Za ZV OZŽ turnaj otvorila podpredsedníčka ZO OZŽ Jarmila Koštialiková.
Poďakovanie tiež patrí aj bývalému kolegovi, teraz už dôchodcovi,
Petrovi Múčkovi za zabezpečenie
technickej stránky turnaja.
Turnaja sa zúčastnilo 26 členov
ZO OZŽ. Na podujatí vždy panuje
výborná nálada. Po odohratí tur-
naja si účastníci posedeli pri dobrom občerstvení.
Najlepším hráčom tento rok bol
Ján Jančík, SBI Zvolen a najhorším
hráčom bola Evka Toběrná, ŽB DK
Zvolen.
Výsledky:
MUŽI
Ján Jančík, SBI Zvolen
Ivan Horárik, OR Zvolen
Dušan Kružec, ŽT OS Zvolen
ŽENY
Zdenka Šimková, ŽB DK Zvolen
Jarmila Hunčíková, ŽB Zvolen
Anna Chriašteľová, SO Zvolen
ZV OZŽ pri PR Zvolen
Len nedávno sme sa tešili z Vianoc a vítali nový rok a už tu máme
skoro jar. Každoročne si v rámci našej Základnej organizácie OZŽ pri
STaB Poprad plánujeme svoju činnosť a tak je to aj v tomto roku.
Naša základná organizácia sa
v rámci svojho plánu snaží v čo najväčšom počte zapojiť svojich členov nielen do aktivít spojených
s pracovnou činnosťou, ale aj športovou a spoločenskou.
V mesiaci január sme znova zorganizovali traťovácky ples. Dňa 24.
januára to už bol v poradí, s jednoročnou prestávkou, dvadsiaty
šiesty a konal sa v hoteli Satel v Poprade. Do tanca nám tento rok zahral náš kolega a k dobrej nálade
prispeli aj ceny v tombole. Celú noc
vládla vynikajúca nálada a väčšina
sa už teší na ďalší ročník.
V mesiaci február na ukončenie
fašiangov sme usporiadali maškarný ples a kolegyne napiekli skvelé
šišky a pripravili občerstvenie.
Keďže tohto roku máme dostatok snehu, tak pripravujeme na 21.
februára lyžiarsko-sankársky deň
v Lopušnej Doline a stolnotenisový turnaj v Margecanoch. V mesiaci marec pripravíme pre naše členky slávnostné posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Keďže o všetky akcie je dosť veľký záujem, je to odmena pre organizátorov za ich prácu a motivuje
ich to k ďalšej činnosti.
Mária Repperová,
predsedníčka ZO OZŽ pri STaB Poprad
Výborná nálada vládla počas celého večera
CK Kysuca Tour, spol. s. r. o.
ponúka letné dovolenky
so ZĽAVOU
 ALBÁNSKO – SHENGJIN
 BULHARSKO – POMORIE
 ČIERNA HORA – SUTOMORE
30 EUR
: hotel na pláži President**** s klimatizovanými izbami, balkónom, TV, chladnička+
polpezia all inclusive a plážový servis.
Tento hotel ponúkame aj letecky z Viedne na 7 nocí v cene 549Eur na osobu.
: hotel na pláži ALCIONA BEACH*** v klimatizovaných izbách s príslušenstvom,
balkónom, TV, internet s raňajkami formou bufetu. Privátne ubytovanie v izbách s vlastným príslušenstvom
a balkónom + možnosť varenia, 300m od mora.
: hotel alebo privát s možnosťou varenia, obe ubytovania sú klimatizované
s balkónom, TV, chladničkou a internetom, 300m od mora.
Destinácia
TERMÍN ZÁJAZDU a CENA NA OSOBU
19.6.-2.7.
30.6-12.7.
10.7-23.7.
21.7-2.8.
31.7-13.8.
11.8.-23.8.
21.8.-3.9.
1.9-13.9.
Shengjin- hotel polpenzia
280€
360€
380€
360€
380€
360€
380€
280€
Pomorie-HOTEL/raňajky
200€
230€
260€
260€
300€
270€
240€
210€
Pomorie-PRIVÁT
110€
170€
190€
170€
190€
170€
190€
110€
Sutomore/hotel i privát
200€
240€
250€
240€
250€
240€
250€
200€
Počet nocí
11
10
11
10
11
10
11
10
Všetky ceny sú bez ceny za dopravu. Doprava – lehátkovými vozňami z Budapešti.
Bližšie informácie na internetovej stránke: www.ck-kysucatour.sk alebo želez. telefón 930/6757 príp. 041/4211620
príp. mobil: 0908 219 442 alebo emailom: [email protected]
ZVESTI
4
Svätoplukove prúty a odbory
Zdanlivo nesúvisiaca téma. Kto by z nás však nepoznal mýtickú povesť, príbeh kniežaťa, keď chcete kráľa Svätopluka a jeho troch prútov,
názornú ukážku svornosti. Zalovme v pamäti o čom že to je? O jednote!!! V našom odborárskom ponímaní o súdržnosti, o solidarite, o vzájomnej podpore a pomoci a to nielen keď nám slniečko svieti, ale aj vtedy a hlavne vtedy keď hromy – blesky bijú.
Žijeme v dobe takej aká je a je len na nás ako spoločne dokážeme
„zabojovať“ za naše požiadavky pri kolektívnom vyjednávaní, pri rokovaniach so zamestnávateľom, pri presadzovaní oprávnených záujmov
všetkých zamestnancov, áno aj tých neorganizovaných (vyčkávajúcich
pekne potichučky v závetrí). Kolektívni vyjednávači sú tí, ktorí za nás
ako prví nesú „kožu na trh“, sú to tí, ktorí stoja v prvej línii a dostávajú prvé kopance a potom keď nie všetko vyjde podľa nášho gusta, tak
im to ešte poriadne natrieme. Zamyslime sa, a poriadne kolegyne a kolegovia odborári, nenastal už čas pripomenúť si, a ponaučiť sa čo to od
Svätopluka???
Jožko Pichľavý
Na ZSSK sa pre rok 2015
dohodli
Dokončenie z 1. strany
za vybrané profesie považujú profesie:
rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, vlakvedúci, vlakvedúci –
inštruktor, komandujúci, strojmajster, spracovateľ dát, vedúci posunu, posunovač, výhybkár, výhybkár/točniar, majster pre vozne, vozmajster, mechanik, mechanik elektronických zariadení, elektromechanik, zámočník dráhových vozidiel, prevádzkový zámočník, sústružník kovov, zvárač kovov, obrábač kovov, stolár, lakovač, prebe-
rač čistenia ŽKV, osobný pokladník,
hlavný pokladník, vedúci zmeny,
referent kontaktného centra a informátor.
Na úseku prevádzky sa pomocná prevádzka bude vyhodnocovať
komplexne, v rámci ktorej bude zaradená profesia vedúci posunu, posunovač, výhybkár a výhybkár/točniar.
V Smernici pre odmeňovanie bude mzdové zvýhodnenie za sťažený pracovný režim pre osobné pokladníčky upravené na 0,10 €.
Bc. Ľudevít Mikloš
predseda PV OZŽ pri ZSSK
Prevzaté zo zahraničia
Informace z exkurze PV OSŽ SŽDC v řídícím
středisku železničního provozu DB Netz v Lipsku
Vážení kolegové,
na základě pozvání německých kolegů z odborové centrály EVG se dne 8. října 2014 uskutečnila exkurze členů PV OSŽ SŽDC a oddělení
BOZP OSŽ – Ú ve středisku dálkového řízení železničního provozu DB Netz v Lipsku. Naše exkurze byla zaměřena zejména na oblast pracovních a sociálních podmínek zdejších zaměstnanců, tj. vybavení pracoviště, pracovní
doby, přestávek, dovolené, stravování, jízdních
výhod atd. Němečtí kolegové na místě odpovídali na naše dotazy k této problematice. Obtížné
role tlumočnice se skvěle zhostila paní Helena
Malá. Získané poznatky by nám měly posloužit
zejména pro potřeby kolektivního vyjednávání
a také pro celkové porovnání poměrů a odhad
možného budoucího vývoje u profesí dálkového řízení provozu. Dále tedy uvádíme některé
zajímavé poznatky:
– Budova řídícího centra je umístěna v bezprostřední blízkosti hlavního nádraží v Lipsku,
takže je pro zaměstnance velmi dobře dostupná. Na rozdíl od CDP Přerov (i připravovaného CDP Praha), není řídící centrum v Lipsku
rozděleno na samostatné místnosti – dopravní sály. Pracoviště výpravčích a dispečerů řídícího střediska je vybudováno jako dvě velké
místnosti na patře (odhadem cca 30 x 20 metrů) a jednotlivá související obslužná pracoviště
jsou uspořádána vedle sebe např. do tvaru podkovy a od okolí opticky oddělena jen zadní stěnou obslužných pultů jako paravany. V závislosti na denní době, potažmo na hustotě provozu,
zde na směně pracuje současně 40 – 60 „provozních“ pracovníků (výpravčích a dispečerů). Dopravní situaci zaměstnanci sledují na monitorech na svých stanovištích (běžně 8 obrazovek),
velkoplošné zobrazovací jednotky jako na CDP
tu nejsou. V celém prostoru je pomocí klimatizace udržována konstantní teplota 23 °C a relativní vlhkost 50 %. Upravuje se i hodnota CO2.
Na stropě místnosti je umístěno tlumené osvětlení, další osvětlovací prvky jsou u jednotlivých
obslužných pracovišť. Po 22. hodině se osvětlení
na stropě místnosti zhasne a zaměstnanci v noci používají pouze světelné zdroje u svých stanovišť. Pouze u jedné – nejnovější – skupiny obslužných pracovišť je plynule servem nastavitel-
ná výška pracovních stolů a monitorů. U většiny pracovišť taková možnost není. Zaměstnanci pracují v běžném civilním oděvu, jednotné
odívání se zde nepožaduje.
– Stanovená týdenní pracovní doba je 38
hodin (u SŽDC 36 hodin) a nezapočítávají se
do ni přestávky na jídlo a oddech, kdy zaměstnanci odcházejí do jídelny v přízemí budovy řídícího centra, zaměstnanci tedy musí dobu přestávky „nadpracovat“. Po dobu čerpání
přestávky obsluhuje pracoviště zaměstnance čerpajícího přestávku některý z kolegů,
který po tuto dobu tedy obsluhuje současně
2 pracoviště. Zaměstnanci slouží ve směnách
dlouhých 6 hod (rann), 8 hod (odpolední), a 10
hod (noční) a někde i 12 hod. Přestávka se poskytuje po 6-ti hodinách práce, tj. pouze ve směnách 8, 10 a 12 hod.
– Rozpis směn zpracovává komandující
na měsíc dopředu. Výměny směn mezi zaměstnanci řídícího centra se tolerují, musí je však
komandujícímu předem nahlásit. Vzhledem
ke stanovené týdenní pracovní době, kratší délce směn a neplaceným přestávkám mají zaměstnanci v měsíci běžně i 19 směn. Jelikož řada zaměstnanců dojíždí i z větší vzdálenosti, někteří si na své náklady pronajímají ubytování v okolí a domů jezdí jen na větší volna.
Zaměstnavatel na toto ubytování nepřispívá.
Výhodou zde však je neplacené parkoviště pro
automobily zaměstnanců vedle řídícího centra.
Není však garantována jeho dostatečná kapacita, takže platí zásada „kdo dřív přijde…“. V okolí nádraží je však také možné placené parkování
za 15 Euro na den.
– Stravenky v našem pojetí se neposkytují. Zaměstnanci ale mají v jídelně v přízemí řídícího centra, kam chodí na obědy cca 50%
slevu oproti běžné ceně jídla (jídelna je otevřena i pro veřejnost. Zaměstnanci, kteří pracují na pracovištích, kde není z provozních nebo
jiných důvodů možné přestávku na jídlo a oddech čerpat, si musí stravu nosit z domu a žádný příspěvek na stravování nemají. Současně ale
mají placenou celou dobu své směny – t.j. obdoba většiny našich dopravních zaměstnanců, kteří nemají přestávku ale čerpají v průběhu směny
tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, která se
započítává do pracovní doby (u SŽDC ale i tito
zaměstnanci dostávají stravenky).
– Zaměstnanci mají nárok na dovolenou
ve výši 28 – 30 pracovních dnů ročně (podle odpracovaných let).
– KOP1) ani jiný podobný ozdravný pobyt
DB zaměstnancům neposkytuje. (Zdravotní pojišťovna v rámci svého programu prevence poskytuje výpravčím týdenní pobyt v lázních,
na ten si ale zaměstnanci musí u DB vzít vlastní
dovolenou.)
– Režijní síťovou jízdenku, jako mají železničáři v ČR, DB zaměstnancům neposkytuje.
Zaměstnanci mají ročně 18 volných jízd, rodinní
příslušníci 12 volných jízd. Náklady na jízdné při
dojíždění do zaměstnání (dojíždění na job-ticket) si zaměstnanci mohou odečíst od základu
daně (zajistí zaměstnavatel při zúčtování mzdy).
– Zaměstnanci absolvují každé dva roky přezkoušení z předpisů a také zdravotní vyšetření
a psychologické testy (jen cca 20 min na trenažeru). Při ztrátě zdravotní způsobilosti není
zaměstnanec propuštěn, ale je zařazen na jinou – administrativní – práci s nižší mzdou
s tím, že po dobu dvou let je mu dopláceno
do původní výše mzdy. Pokud se v této době
zdravotní stav zlepší a zaměstnanec splní zdravotní požadavky pro výkon původního povolání, vrací se zpět ke své původní profesi. Pokud
ne, může pokračovat ve výkonu administrativní činnosti ale už bez doplatku do původní výše mzdy. Zaměstnavatel ho však nepropustí.
– Výše hrubé měsíční mzdy zaměstnanců řídícího střediska se pohybuje v rozmezí cca 2.300
– 3.000 Euro v závislosti na náročnosti jednotlivých pracovišť a v německých poměrech se nevymyká průměru.
Z výše uvedeného jsou zřejmé podobnosti i hlavní rozdíly v pracovních podmínkách zaměstnanců řídícího střediska DB Netz a CDP
SŽDC. Je zřejmé, že zatímco v některých oblastech (stanovená týdenní pracovní doba, přestávky, stravování, KOP, režijní výhody) jsou podmínky zaměstnanců SŽDC už na první pohled
více než srovnatelné, v jiných oblastech (zejména v oblasti péče o zaměstnance při ztrátě zdravotní způsobilosti) máme určitě ještě prostor
pro další zlepšování. To už je ale samozřejmě
úkolem pro kolektivní vyjednávání ….
Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ při SŽDC
Poznámka: 1) KOP = rekondičné pobyty
ZVESTI – mesačník Odborového združenia železničiarov. Vydáva Generálna rada Odborového združenia železničiarov.
Dom odborov, Vajnorská č.1, 815 70 Bratislava. Železničný telefón: 920/ 4018. Zodpovedný redaktor Bc. Anton Andel.
Redakčnú radu vedie Bc. Anton Andel. Registračné číslo: MK SR 997/94
Download

Na ZSSK sa pre rok 2015 dohodli - Odborové združenie železničiarov