Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ....................................................................................................................... 3
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ............................................................................... 5
I.1
Management ............................................................................................................................. 5
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.2
Údaje o organizaci ....................................................................................................................... 5
Údaje o vedoucích pracovnících .................................................................................................. 5
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace .......................................... 5
Významná pozitivní prezentace ................................................................................................... 7
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů .............................................................................. 7
Mimořádné události .................................................................................................................... 8
Péče zdravotní ........................................................................................................................... 8
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
Specifikace, popis ........................................................................................................................ 8
Počty dětí, rodinných příslušníků ..............................................................................................10
Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost ..................................................................11
Způsob financování ....................................................................................................................11
I.3
Péče psychologicko-výchovná ................................................................................................... 14
I.4
Péče sociální ............................................................................................................................ 15
I.5
Ostatní .................................................................................................................................... 16
I.5.1
I.5.2
I.5.3
I.6
Ošetřovatelská péče ................................................................................................................. 19
I.6.1
I.6.2
I.6.3
I.6.4
I.6.5
I.7
Kvalita lůžek ...............................................................................................................................19
Dekubity .....................................................................................................................................20
Ošetřovatelské standardy ..........................................................................................................20
Mimořádné události ..................................................................................................................20
Zajištění bezpečnosti .................................................................................................................20
Provozní činnosti...................................................................................................................... 21
I.7.1
I.7.2
I.8
Aktivity zaměstnanců.................................................................................................................16
Vzdělávání zaměstnanců ...........................................................................................................18
Výzkumné aktivity ......................................................................................................................19
Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky: .................................................................21
Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky ..............................................................................21
Technické činnosti .................................................................................................................... 23
I.8.1
I.8.2
Nově pořízená technika .............................................................................................................23
Energetika a odpadové hospodářství ........................................................................................23
II. Plnění úkolů v personální oblasti .................................................................................................... 24
II.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období ................................................... 24
II.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) ................ 26
II.3 Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .................................................... 27
1 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
II.4 Vyplacené odstupné................................................................................................................. 27
II.5 Mzdové prostředky .................................................................................................................. 28
II.6 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období .......................................... 28
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ................................................................................................. 29
III.1 Výnosy..................................................................................................................................... 30
III.1.1
Členění výnosů za hlavní i doplňkovou činnost dle pracovišť v tis. Kč: .....................................30
III.2 Náklady ................................................................................................................................... 31
III.3 Finanční majetek...................................................................................................................... 32
III.4 Pohledávky a závazky ............................................................................................................... 32
III.4.1
III.4.2
Členění účtů pohledávek ...........................................................................................................33
Členění účtů závazků: ................................................................................................................33
III.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, SR, SF, NF a
rozpočtu jiných územních samospráv................................................................................................ 34
III.6 Investice .................................................................................................................................. 34
III.7 Doplňková činnost ................................................................................................................... 34
IV. Autoprovoz .................................................................................................................................... 36
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ................................................................................... 37
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ................................................................................... 38
VI.1 Investiční fond ......................................................................................................................... 38
VI.2 Rezervní fond........................................................................................................................... 38
VI.3 Fond odměn ............................................................................................................................ 38
VI.4 Fond kulturních a sociálních potřeb .......................................................................................... 38
VII. Kontrolní činnost ............................................................................................................................ 40
VIII.
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků ......................................................... 41
PŘÍLOHY .............................................................................................................................................. 42
Seznam příloh ...................................................................................................................................... 42
2 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Naše motto:
„ Děti jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný“ (J. A. Komenský)
Rok 2014 byl pro zařízení velmi pozitivní. Byly zrušeny tzv. nemocniční poplatky, 100 Kč za pobyt a den. I to
se odrazilo na vysokém využití léčeben. K navýšeným platbám od zdravotních pojišťoven jsme také dostali
v průběhu roku kompenzaci za zrušené regulační poplatky. Takže jsme mohli ve všech třech léčebnách koncem roku přistoupit k rozsáhlým opravám a inovacím (rekonstrukce koupelen, úpravy interiérů, nákup léčebných pomůcek, přístrojů apod.). Myslím, že jsme se tímto velmi kvalitativně posunuli kupředu mezi zařízeními
podobného typu.
Největší událostí v roce 2014 byla návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana v Dětské léčebně pohybových
poruch Boskovice. Pana prezidenta jsme s dvěma dětskými pacienty přivítali před budovou. Návštěva pokračovala diskuzí pana prezidenta s vedením Jihomoravských dětských léčeben a DLPP Boskovice. Pan prezident
se zajímal o to, s jakým typem postižení k nám naši pacienti přicházejí, jakého jsou věku a jak dlouho se u nás
léčí. Ocenil také práci našeho personálu.
Na závěr se pan prezident setkal s dětskými pacienty, s maminkami, které na léčbu nejmenší děti provázejí a
také s ostatním personálem léčebny. Rozdal dětem dárky, podepsal se jim do památníčků a pracovníkům
léčebny napsal do pamětní knihy věnování.
V lednu byla podepsaná Kolektivní smlouva 2014 platná pro celé zařízení. Odborová organizace má své členy
v Ostrově a Boskovicích.
Ve Křetíně se 26. 3. 2014 konala konference Fyzioterapie převážně prakticky III. a 18. 5. 2014 konference V.
Obezita dětí a dospívajících v praxi „ Nadváha vs. Podváha“. Obě konference se pro velký zájem již tradičně
konají v kulturním domě ve Křetíně.
Dne 10. 6. – 11. 6. 2014 se uskutečnil recertifikační audit v celém zařízení, na všech třech pracovištích. Obhájili
jsme a dostali osvědčení, že systém managementu jakosti organizace odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009.
Oblast certifikace: Léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť.
3 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Od 1. 7. 2014 došlo ke změně v personální organizaci – byla jmenovaná jedna
hlavní sestra za celé zařízení – paní Mgr. Jarmila Prudilová. V každé léčebně je
nyní jedna sestra staniční.
Ve Křetíně byla v říjnu 2014 zahájena investiční akce z dotačních titulů - Komplexní revitalizace zámeckého parku ve Křetíně. Konec akce je v roce 2015.
Dne 3. 12. 2014 proběhlo slavnostní předání daru pro Dětskou léčebnu pohybových poruch Boskovice. Jedná se o vertikalizační pomůcku Bantam společnosti Medicco, s.r.o. Na daru ve výši 104 000 Kč se stejným dílem podílel pravidelný sponzor léčebny - firma Otto Junker, Junker Industrial Equipment s.r.o.
se sídlem v Boskovicích a Jihomoravský kraj.
Předání daru se za firmu Junker zúčastnil jednatel Ing. Kužel, za JmK promluvil
člen rady Jmk Mgr. Šlapal. Primářka léčebny MUDr. Koudelová zúčastněným
pomůcku předvedla a vysvětlila její význam. Vertikalizační pomůcka Bantam,
v základní poloze umožňuje pohodlné sezení dítěte. Z ní je pak možná pomalá postupná vertikalizace do stoje
nebo naopak do polohy vleže na zádech. Změny těchto poloh jsou bezpečné, snadné a rychlé. Vertikalizační
pomůcka tohoto typu je v rámci ČR zatím jen ve dvou rehabilitačních zařízeních.
Hospodaření
Hospodářský výsledek za rok 2014 je kladný, celkový zisk je 234353,27
Kč.
Cíle do budoucna
Naším cíle je se dobře starat o majetek JmK a neustále jej zdokonalovat
tak, abychom mohli uspokojit potřeby našich malých pacientů i rodičů,
které je čím dále častěji doprovázejí. V r. 2014 jsme nechali zpracovat
projekt na přístavbu rehabilitace léčebny v Boskovicích. Léčebna se neustále potýká s nedostatkem místa – jak v ubytovacím sektoru, tak
v části rehabilitační. Věříme, že JmK projet podpoří investicí (20 mil.
Kč)a budeme moci stavbu v r. 2015 zahájit. Rovněž je nutné přeorganizovat ubytovací prostory v léčebně v Ostrově u Macochy. Rok od
roku je větší zájem o pobyty dětí s doprovodem. V současnosti jsou
v léčebně k dispozici pouze 3 pokoje. Je zpracován projekt na rekonstrukci (3,5mil. Kč), která je navržena tak, aby zde mohlo vzniknout celkem 7 pokojů (vybavených koupelnou + WC) pro doprovod s dětmi +
společenská místnost. Léčebna by jistě pak byla více využita i v neatraktivních zimních měsících.
V r. 2015 budou pokračovat práce na revitalizaci parku při léčebně ve Křetíně, které by měly být dokončeny
v červnu. Je žádoucí postavit parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance tak, aby celkový výsledek zrekonstruovaného parku byl komplexní.
Věřím, že všechny tyto pozitivní změny se nám podaří uskutečnit a budeme moci přivítat do léčeben opět
maximum dětských pacientů, kteří se k nám budou rádi vracet.
MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o.
4 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1
I.1.1
Management
Údaje o organizaci
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ 0038676
Telefon: 516 470 000, 516 470 623
Fax: 516 470 446
www.detskelecebny.cz
I.1.2
Údaje o vedoucích pracovnících
Ředitelka zařízení: MUDr. Kateřina Bednaříková
Hlavní sestra zařízení: Mgr. Jarmila Prudilová
Vedoucí technicko – ekonomického úseku – Ing. Iva Konupková
Zařízení JDL je tvořeno 3 léčebnami.
Dětská léčebna Křetín
Primářka zařízení: MUDr. Kateřina Bednaříková
Staniční sestra: Jaroslava Pavlů
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Primářka zařízení: MUDr. Zdeňka Koudelová
Staniční sestra: Dagmar Slavíková
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Primář zařízení: MUDr. Pavel Slavík (do 31. 12. 2014), MUDr. Jarmila Überhuberová (od 1. 1. 2015)
Staniční sestra: Ivona Žáková
Změny v průběhu roku: Od 1. 7. byla vytvořena nová funkce hlavní sestry pro všechny 3 léčebny, čímž by měla
být zajištěna lepší koordinace nelékařských zdravotnických pracovníků v celém zařízení.
Od 1. 7. 2014 tedy platí nové organizační schéma, viz příloha č.1.
K 31. 12. 2014 odešel primář DL se speleoterapií v Ostrově u Macochy MUDr. Pavel Slavík do starobního
důchodu. Od 1. 1. 2015 je jmenována nová primářka DL se speleoterapií MUDr. Jarmila Überhuberová.
I.1.3
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace
Stránka ekonomická
Naše zařízení se snaží optimalizovat náklady také tím, že dochází ke sjednocování dodavatelů, u důležitých
komodit je využívána společnost CEJIZA, s.r.o. Je neustále rozšiřována doplňková činnost. Hledáme možnosti,
jak co nejvíce využít dotačních programů. V letošním roce právě z dotačního programu probíhá komplexní
revitalizace parku ve Křetíně.
5 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Kvalita a rozsah poskytované péče
Dne 27. 6. 2014 zařízení získalo certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001 :2009, kde obhájilo nastavený systém
managementu kvality v oblasti léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť.
Od 1. 1. 2014 byla pro celé zařízení přijata psycholožka, která poskytuje psychologické konzultace všem 3 zařízením. V DL Křetín se věnuje převážně dětem s nadváhou, kde léčba pomocí psychoterapie u obézních dětí,
je odborníky značně podporována. V DLPP Boskovice se věnuje převážně doprovodu dětí s pohybovým postižením, které se zde léčí. Maminkami těchto dětí je tato možnost velmi kladně hodnocena. DL se speleoterapií využívá konzultace s psychologem převážně pro problémové děti.
Dětská léčebna Křetín
V oblasti kvality poskytované péče byl zakoupen nový kombinovaný přístroj pro aplikaci elektroterapie, léčebného ultrazvuku a léčebného laseru Intelect Advanced Kombo. Tento přístroj umožní zkvalitnit rehabilitační péči o naše pacienty. Dále zde byly zakoupeny kvalitní cvičební trenažery a pomůcky (běhací pás,
spinningová kola, jízdní kola, fit-trampolíny), které umožní léčeným dětem poznat velké množství pohybových aktivit a tím lépe léčit nadváhu.
Ve snaze co nejvíce omezit nemocnost malých dětí v našem zařízení, jsme provedli v rámci rozsáhlé opravy
našeho zařízení nátěry nových technologií – fotokatalytické nátěry. Aktivní složkou je inertní oxid titaničitý.
Funkční nátěry za pomocí světla rozkládají organické nečistoty, ničí viry, bakterie a spóry, zabraňují růstu
plísní a mikroorganismů. Zeď ošetřená tímto nátěrem funguje jako vysoce účinná čistička vzduchu. Nátěr je
zcela netoxický, kompatibilní s lidským organismem. Nátěry byly provedeny v místnostech s nejvyšším výskytem mladších dětí, rovněž v pavilonu Sýpka a MŠ. Studie v jiných dětských zařízeních, kde je nátěr již ověřen,
toto potvrzují.
V rámci rekonstrukce byly vybudovány koupelny s WC pro jednotlivé pokoje, která budou dětem i doprovodu
poskytovat větší komfort. V celém zařízení byly provedeny nové atraktivní výmalby, některé pokoje byly vybaveny novým nábytkem.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Za spoluúčasti firmy Junker a Jihomoravského kraje byla na rehabilitační oddělení zakoupena vertikalizační
pomůcka Bantam pro nácvik vertikalizace ze sedu nebo lehu. Pomůcka má široké využití, protože ji lze nastavit pro různou výšku pacienta.
Byla navázána spolupráce s uznávanou neurologopedkou Mgr. Annou Kejíkovou. Provádí vyšetření dětí s poruchami příjmu potravy, instruuje personál i rodiče dětí v technikách podávání stravy. Díky tomu se daří převádět děti z tekuté na tužší stravu.
V loňském roce zavedená individuální ergoterapie zvýšila kvalitu námi poskytované komplexní rehabilitace. I
letos jsme vybavení pro ergoterapii doplnili o další pomůcky pro nácvik nezávislosti pacientů. Ergoterapie je
pacienty a jejich rodiči velmi ceněna.
Na oddělení byl pořízen elektrický zvedák pro manipulaci s těžce tělesně handicapovanými pacienty a 3 polohovací zařízení na zajištění správného sedu.
Koncem roku byla provedena rekonstrukce patra pro samostatné děti. Byla zde zmodernizována koupelna,
která se stala bezbariérovou, prostory pro denní pobyt dětí a dva pokoje pro děti s doprovodem. V prostorách rehabilitace byly provedeny úpravy pro zkvalitnění provádění léčebných procedur. Dispoziční změnou
na oddělení rehabilitace se částečně podařilo zvýšit klid a soukromí pacientů při rehabilitaci, přesto jsou tyto
prostory stále nevyhovující.
Pokračování ve spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Motol v Praze, vedoucí pracoviště se nadále
účastní seminářů NORA (Neurologicko-Ortopedicko-Rehabilitační Ambulance). Podle potřeby se na těchto
seminářích doporučují další možné postupy léčby u našich pacientů – operace, aplikace Botulotoxinu. Zařízení
nadále spolupracuje s panem asistentem MUDr. J. Krausem, CSc. z kliniky dětské neurologie ve FN Motol
(aplikace Botulotoxinu).
Kontinuálním vzděláváním pracovníků je stále udržována vysoká kvalita zdravotní péče. Všeobecné a dětské
sestry byly proškoleny v práci s dětmi s autismem, fyzioterapeutky v nových rehabilitačních metodikách.
6 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Ke zkvalitnění rozsahu poskytované péče byl pořízen močový analyzátor U120 spolu s diagnostickými proužky
sloužící k semikvantitativnímu stanovení glukózy, bilirubinu, ketolátek, specifické hmotnosti, krve, pH, proteinu, urobilinogenu, leukocytů a kyseliny askorbové. Přístroj je určen k profesionální diagnostice in vitro.
Byla zahájena rekonstrukce ubytování pro děti s doprovodem. Tato akce je zatím ve stádiu příprav (stavební
povolení, …). Po zrealizování této přestavby bude možno ubytovat o 4 maminky více, což zkvalitní péči, jelikož
zájem rodičů o ubytování s dětmi neustále narůstá.
Koncem roku 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pavilonu pro ubytování samostatných dětí, proběhla zde
výměna oken, výměna topného kanálu, oprava odpadů. Byly zrekonstruovány sociální tařízení, kde byly namontovány termostatické baterie, bylo vytvořeno nové sociální zařízení ro izolční pokoj.
I.1.4
Významná pozitivní prezentace
Lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci se aktivně účastní kongresů a vzdělávacích akcí pro pediatry, kde
prezentují naše zařízení, např. Jánskolázeňské sympozium, kongres Pediatrie pro praxi v Ostravě, Zlíně a Brně,
Neurologické dny v Praze, Rehabilitační kongres v Luhačovicích, výstava Vivat VITA v Olomouci, Život bez
bariér v Ostravě a Non-handicap v Praze.
Dětská léčebna ve Křetíně pořádá každoročně konferenci – Fyzioterapie převážně prakticky a konferenci Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi, kterých se každoročně účastní velké množství pediatrů i nelékařských zdravotnických pracovníků.
Webové stránky – všechna 3 zařízení inovovala webové stránky. Aktuálně zde publikují novinky, které v zařízeních probíhají, doplňují informace pro rodiče i děti. DL ve Křetíně i Ostrově umožňují na svých stránkách
možnost zarezervovat si termín léčebného pobytu online.
Naše organizace Jihomoravské dětské léčebny p. o. se snaží prezentovat i v odborných časopisech a reklamních materiálech pro lékaře. Léčebny v Ostrově u Macochy a v Křetíně jsou prezentovány v publikaci 15. vydání lékařské ročenky Pomocník alergologa a klinického imunologa - v samostatné kapitole, která se věnuje
lázeňským zařízením. Tento katalog je nejpoužívanějším informačním katalogem se zdrojem všech kontaktů
v oboru a každoročně se dostává do rukou prakticky všem alergologům a imunologům, kteří indikují lázeňské
pobyty.
Naše organizace je také prezentována v mediálních zdrojích. Ve Fakultní nemocnici v Brně (Dětská nemocnice
Černopolní) je prezentována mediální kampaň firmy The Media pomocí televizní reklamy, která je cílena na
rodiny s dětmi, kdy lidé čekají na vyšetření, reklama je nevyrušuje, naopak zabaví. Dále také probíhají mediální šoty o naší léčebně v ordinacích praktických lékařů, jejíž vysílání zajišťuje firma Medipharma.
Dětská léčebna se speleoterapií k prezentaci využívá i Císařskou jeskyni. Pořádá zde exkurze - exkurze zrakově postižených masérů, studentů zdravotnických škol z Blanska, Boskovic a Brna.
Pořádají zde také kulturní akce - Poutní mše v Císařské jeskyni, Poetický podvečer – Hlasy hlubin - autorské
čtení veršů s hudebním doprovodem Zpěvného tria, koncert Věry Martinové, benefiční koncert ve spolupráci
s oblastní Charitou Blansko.
I.1.5
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Dětská léčebna Křetín
Nadace Naše dítě darovala přístroj Quickread CRP v hodnotě 40 000 Kč. Jedná se o přístroj, který umožňuje
kvantitativní stanovení hladiny CRP, hemoglobinu a Streptokoka A.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
V roce 2014 této léčebně příznivci věnovali sponzorské dary v celkové výši 91 022,- Kč.
Finanční dary:
Firma Junker Industrial Equipment s. r. o. - 52 000,- Kč – použito na nákup vertikalizační pomůcky Bantam
v ceně 104 000 Kč, kde se polovinou částky na nákupu podílel Jihomoravský kraj. Dále darovala částku 13 000,Kč – z toho bylo zatím použito 2 154,- Kč na Mikulášskou nadílku pro děti.
7 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Dalšími sponzory byly paní Marie Šmatláková (4 029 Kč) – použito na nákup televizoru na pokoj pacientů
pan Antonín Aberle (993 Kč) – použito na nákup hraček pro děti a DVD nosiče, dále firma DMA Praha (6 000
Kč), firma Meyra ČR (1 500 Kč), paní Andrea Srbová (2 000 Kč), pan Neugebauer (3 500 Kč), pan Roman Belák
(4 000 Kč), firma. Solift (3 000 Kč). Tyto finanční dary budou použity na nákup pomůcek na ergoterapii.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Firma AV MEDIA, a.s. Praha darovala sponzorský dar interaktivní tabuli SMART Board M 680 ve výši 39 930,Kč.
I.1.6
Mimořádné události
Ve všech zařízeních byly řešeny mimořádné události v oblasti zdravotnické i v oblasti provozu. Žádná z nich
nebyla závažnou, ohrožující život či majetek. Všechny mimořádné události budou popsány v kapitole I.6.
I.2
Péče zdravotní
I.2.1
Specifikace, popis
Předmětem činnosti Dětské léčebny v Křetíně je



Poskytování léčebné péče dětem s opakovanými a chronickými dechovými onemocněními, s obezitou a astenií, dětem s vadným držením těla
Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc
Péče je poskytována dětem od 2 do 18 let
Popis léčebné a rehabilitační péče
Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem
hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma
bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy,
bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám.
Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové
aktivity se současným upravením stravovacích návyků. U dětí jsou zcela nevhodné přísné redukční diety, protože je nutné zachovat příjem všech vitamínů a minerálních látek, které jsou potřebné pro vyvíjející se organismus. Ne všichni rodiče nebo děti jsou správně poučeni o tom, jaké potraviny jsou nejvhodnější. A právě
v léčebně se děti a rodiče dozví, jaké potraviny upřednostňovat před jinými. Strava je rozdělena do
6 porcí/den, ideální úbytek hmotnosti během pobytu je cca 0,5 - 1kg/týden, následně je důležitá dlouhodobá
stabilizace hmotnosti a BMI – po ukončení pobytu je vhodné využívat služeb naší ambulantní výživové poradny.
Rehabilitační péče
Po nástupu do léčebny děti vyšetří lékařka, která individuálně navrhne dítěti léčebně rehabilitační plán. Rehabilitační plán obsahuje až 12 různých procedur. Rehabilitaci zajišťují 2 fyzioterapeutky a kondiční trenér.
Fyzioterapeutky si děti před zahájením rehabilitace vyšetří. Vyšetření zahrnuje zhodnocení držení těla a stoje,
měření obvodů těla, vyšetření plosek nohou na podoskopu a orientační vyšetření zkrácených svalů. Děti mají
rehabilitaci od pondělí do soboty. Při výběru vhodných pohybových aktivit pro děti bereme ohled na jejich
věk, tělesnou hmotnost, výsledky vstupního vyšetření a na pohybové schopnosti a dovednosti. Do cvičebních
jednotek jsou zařazeny aerobní aktivity, které jsou doplňovány posilovacím a protahovacím cvičením, dechovým a relaxačním cvičením, cvičením při vadném držení těla a bolestech zad, cviky na prevenci plochonoží
apod. V rámci cvičení jsou využívány pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, TRX, bosu, balanční čočky, SM
systém, padák, na dechová cvičení trenažery CliniFlo či flutter. Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale
mohou relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Podle indikace lékařky děti dále chodí
8 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
na inhalace Vincentky, proplachy nosu, do mořské lázně, na střídavé nožní koupele či bioptronovou lampu.
U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapii nebo tejpy. V letních měsících je zařazováno co
nejvíce pohybových aktivit ve venkovním areálu léčebny a to formou pohybových her, atletických cvičení,
cvičení v bazénu nebo fit trasou. Snažíme se dětem zprostředkovat zajímavé aktivity, se kterými se v domácím
prostředí často nesetkají, jako je například Slackline – balancování na laně, cvičení se závěsným systém TRX
v přírodě, děti se mohou svézt na koni, apod. V zimě využíváme tělocvičnu a posilovnu s novou kardio zónou.
Předmětem činnosti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích je






Poskytování komplexní rehabilitační a léčebné péče dětem s poruchami pohybového aparátu, s poúrazovými a pooperačními stavy, včetně postižení psychických
Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc
Péče je poskytována dětem od 0 do 18 let
Indikace k pobytu: dětská mozková obrna a jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému, degenerativní a heredofamiliární onemocnění, děti po úrazech a operacích CNS, svalová
onemocnění, vrozené i získané ortopedické vady a stavy po ortopedických operacích.
Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení. Zácvikový pobyt doprovodu, který je schválen zdravotní pojišťovnou podle zákona o zdravotním pojištění, je brán jako zdravotní péče.
Výrazně převažuje požadavek na léčbu dětí se zácvikovým pobytem doprovodu. Pokud by se zvýšila
ubytovací kapacita pro tyto děti, zkrátila by se čekací doba, která je nyní až 6 měsíců. Celkem 58
schválených návrhů od zdravotních pojišťoven jsme byli nuceni v roce 2014 z kapacitních důvodů
odmítnout.
Popis léčebné a rehabilitační péče
Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu,
techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Synergickou reflexní terapii, terapii
dle Brunkowové, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře a spirální stabilizaci – SM systém.
Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie
je také cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak s ním manipulovat. V současnosti nově zařazujeme do rehabilitační péče ergoterapii, která učí děti běžným samoobslužným úkonům
a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň, masáže,
teplé zábaly. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení snižuje nebo zvyšuje napětí
svalu. Do léčby je také zařazena hipoterapie a canisteterapie. Při hipoterapii speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění nervosvalové funkce dítěte.
Předmětem činnosti Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy je



Klimatická léčba (využívající jeskynního prostředí) dětí trpících nespecifickým onemocněním dýchacích cest, zejména zaměřená na nemoci provázené poruchou imunity, především alergická onemocnění
Péče je poskytována dětem ve věku od 4 do 18 let
Indikace k pobytu: asthma bronchiale, pollinosis, alergické rýmy prokázané alergologem, recidivující
katary horních cest dýchacích s oslabením imunity, sinobronchitis, bronchitis recidivans, dlouhotrvající kašel, dermorespirační syndrom, poruchy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde, stavy
po operacích horních a dolních dýchacích cest
Popis léčebné a rehabilitační péče
Speleoterapie je klimatická léčebná metoda, která využívá přímý vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Děti v jeskyni pobývají 3,5 hod denně. Polovinu času tráví odpočinkem na lůžku, druhou polovinu cvičí
9 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
rehabilitační cviky a hrají sportovně zaměření hry ke zvyšování kondice a obratnosti. Jednou za pobyt se v jeskyni provádí bronchoprovokační test evokovaný cíleně dávkovanou fyzickou námahou v mikroklimatu jeskynního prostředí. Kdy děti běhají tzv. Gotickou chodbou a poté se sleduje vznik bronchospasmu zvýšenou
tělesnou aktivitou. Děti v jeskyni také provádí tzv Revendovy testy, které zahrnují provedení a následné vyhodnocení osmi různých motorických cviků a pohybových aktivit dítěte se zaměřením na dynamickou ohebnost a rychlost pohybů trupu, rychlosti, rychlostní vytrvalosti, nervosvalové koordinace, statické a dynamické
síly paží, dynamické síly svalstva břicha a síly končetin.
Pobyt v jeskyni je doplněn dalšími rehabilitačními procedurami, mezi které patří flutter, Néti, Urbanovy koupele se soluxem, facilitace, aplikace bioptronové lampy a krátkovlnné diatermie. U dětí se provádí spirometrické vyšetření, které vyhodnocuje lékař a dle toho upravuje léčbu. Děti absolvují také inhalační terapii a
mořskou lázeň, která bývá aplikována zejména u dětí s kožními potížemi.
Spádovým územím pro poskytování zdravotní a sociální péče je celé území ČR. Poskytování léčby cizím státním příslušníkům se řídí zvláštními předpisy.
I.2.2
Počty dětí, rodinných příslušníků
Tabulka 1 počet přijatých a propuštěných dětí a doprovodu
DL Křetín
DLPP Boskovice
Počet dětí
Počet dětí samoplátci
Počet rodinných příslušníků - doprovod
Počet doprovod samoplátci
DL se speleoterapií Ostrov
Celkem
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
559
16
119
559
16
119
239
6
154
247
6
155
521
0
38
521
0
38
1319
22
311
1327
22
312
26
26
3
3
0
0
29
29
Všechny děti byly přijaty ze zdravotních důvodů. Pouze v DL se speleoterapií byly 2 děti přijaty z kombinovaných důvodů a propuštěny ne domů, ale do dětského domova. V DLPP Boskovice byly 2 děti propuštěny do
Dětského domova a 2 děti jinam (domov pro děti se zdravotním postižením).
V našem zařízení jsou vykazovány kódy pro pojišťovny - 00727 (OD na lůžkách dětských rehabilitačních ústavů) a 00729 (OD na lůžkách ostatních dětských léčebných ústavů). Dále 00731, 00732 (OD pobytu doprovodu) a 00798, 00799 (propustka na žádost pacienta nebo z léčebných důvodů)
Tabulka 2 Počty ošetřovacích dnů
DL Křetín
Ošetřovací dny
Počet dětí
Počet dětí samoplátci
Počet rod. příslušníků - doprovod
Počet doprovod samoplátci
DLPP Boskovice
DL se speleoterapií Ostrov
Ošetřovací dny
Ošetřovací dny
Celkem
Ošetřovací dny
14 645
194
3 068
7 067
183
3 719
10 265
0
709
31 977
377
7 496
562
54
0
616
10 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.2.3
Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost
Využití lůžek JDL za rok 2014 činí 79, 14 %. DL Křetín využívá lůžka z plných 100 %, v ostatních léčebnách však
kapacita lůžek nemůže být plně využita zejména z důvodu malých ubytovacích kapacit pro doprovod dětí.
V letošním roce bylo ubytováno 25 % dětí s doprovodem. Tlak na lůžka pro doprovod se neustále zvyšuje,
v dnešní době rodiče nechtějí malé děti vystavovat samostatné hospitalizaci bez rodičů, což je pochopitelné.
V DLPP Boskovice, kde jsou děti s tělesným handicapem je každoročně navráceno zdravotním pojišťovnám
až 40 návrhů. V DL se speleoterapií je taktéž velká poptávka na ubytování dětí s doprovodem, v současnosti
jsou zde ale pouze 3 pokoje pro ubytování dětí s doprovodem. V letošním roce, jelikož jsme obdrželi finanční
dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 23 mil. korun, zrekonstruujme ubytovací prostory pro děti s doprovodem, jak v DLPP Boskovice, tak i v DL se speleoterapií v Ostrově u Macochy.
Celkové náklady na lůžko a den pro celé JDL vypočítány z celkové částky 66 355 917, 35 Kč činí za celé zařízení
JDL 1623, 18 Kč.
Dětská léčebna Křetín
Ambulantní činnost je v DL Křetín vykonávána v oboru nutriční terapeut. V roce 2014 se uskutečnilo 192
ambulantních návštěv, z toho 37 bylo nových pacientů. Pacienti se péči hradí sami. První návštěva je zpoplatněna 400 Kč, ostatní návštěvy jsou v ceně 200 Kč.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Z celkového počtu 44 lůžek jsou dvě lůžka vyhrazena pro předškolní děti, lůžka pro doprovod do nich nejsou
zahrnuta. Každý rodič s předškolním dítětem je ubytován na samostatném pokoji s hygienickým příslušenstvím.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Ambulantní péče je poskytována ve 2 odbornostech. Ambulance lékaře specialisty v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny odbornost dle číselníku 201 a pracoviště fyzioterapeutů v odbornosti 902. v Roce 2014 byl
počet dětí ošetřených ambulantně 462.
Do ambulantní péče je dle legislativy zařazen také rehabilitační stacionář. Na úhradu provozních nákladů byla
stanovena měsíční platba podle počtu dní v týdnu, kdy dítě stacionář navštěvovalo:
celotýdenní docházka
1 800,-Kč,
4 dny v týdnu
1 440,- Kč,
3 dny v týdnu
1 080,-Kč,
2 dny v týdnu
720,- Kč,
1 den v týdnu
400,- Kč.
Stravné
62,- Kč / den.
Rehabilitační výkony byly plně hrazeny ze zdravotního pojištění dětí.
počet dětí v rehabilitačním stacionáři
14
počet ošetřovacích dnů ve stacionáři
664 dní
Doplňková činnost je řešena v kapitole III. 7
I.2.4
Způsob financování
Financování našeho zařízení je zajištěno z více zdrojů.
Příjem od zdravotních pojišťoven
Příspěvek od zřizovatele
Samoplátci
Příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje, ..)
11 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Tabulka 3 Cenové ujednání pro jednotlivá pracoviště s pojišťovnami
DL Křetín
ZP
Zdravotní pojišťovna VZP
VoZP
ČPZP
OZP
ZPMVČR RBP-ZP
ŠKODA
Sazba za OD
111
201
205
207
211
213
kategorie I
1 134,22 1 298,79 1 092,12 1 312,00 1 410,96 1 033,00
0,00
kategorie II
1 249,43 1 414,94 1 208,35 1 425,00 1 524,87 1 149,00
0,00
kategorie III
1 366,02 1 531,09 1 324,58 1 539,00 1 638,78 1 265,00
0,00
kategorie IV
1 482,58 1 647,24 1 440,82 1 649,00 1 752,68 1 381,00
0,00
kategorie V
1 599,16 1 763,39 1 557,05 1 763,00 1 866,61 1 497,00
0,00
00731
495,89
375,90
299,99
500,00
334,19
303,00
0,00
00732
495,89
375,90
299,99
500,00
334,19
303,00
0,00
00798, 00799
71,38
346,90
243,51
0,00
0,00
DL Boskovice
Zdravotní pojišťovna VZP
VoZP
ČPZP
OZP
ZPMVČR RBP-ZP
Sazba za OD
111
201
205
207
211
213
kategorie I
1 320,75 1 446,59 1 124,49 1 419,00 1 072,44 1 072,00
kategorie II
1 437,32 1 562,74 1 240,72 1 525,00 1 188,69 1 189,00
kategorie III
1 553,90 1 678,88 1 356,97 1 632,00 1 304,92 1 305,00
kategorie IV
1 670,48 1 795,04 1 473,20 1 739,00 1 421,16 1 421,00
kategorie V
1 785,69 1 911,18 1 589,43 1 846,00 1 537,39 1 537,00
00731
376,93
630,00
299,99
738,00
411,78
303,00
00732
376,93
630,00 299,99
738,00
411,78
303,00
00798, 00799
57,60
332,75 255,69
57,00
52,00
ZP
ŠKODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DL Ostrov u Macochy
ZP
Zdravotní pojišťovna VZP
VoZP
ČPZP
OZP
ZPMVČR RBP-ZP
ŠKODA
Sazba za OD
111
201
205
207
211
213
209
kategorie I
1 134,22 1 485,09 1 374,66 1 627,00 1 439,74 1 033,00
kategorie II
1 249,43 1 601,24 1 490,89 1 746,00 1 555,98 1 149,00
kategorie III
1 366,02 1 717,39 1 607,13 1 864,00 1 672,22 1 265,00
kategorie IV
1 482,58 1 833,54 1 723,37 1 984,00 1 788,46 1 381,00
kategorie V
1 599,16 1 949,69 1 839,60 2 101,00 1 904,70 1 497,00
00731
495,89
375,90
299,99
900,00
341,02
303,00
00732
375,90
299,99
900,00
341,02
303,00
00798, 0799
71,38
346,90
187,00
65,00
12 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Tabulka 4 Platby za pobyt rodičů, sourozenců
DL Křetín
Pevné lůžko
Pevné lůžko
Pevné lůžko (1,5 – 6 let)
Postýlka
Plná penze
Strava 6 x denně
Strava 6 x denně (1,5 – 6 let)
Praní prádla
Sušení prádla (sušička)
Období
Květen - září
Říjen - duben
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Osoba/ den
250 Kč
150 Kč
100 Kč
10 Kč
160 Kč
200 Kč
130 Kč
40 Kč
40 Kč
Období
Květen - září
Říjen - duben
Celoročně
Celoročně
Osoba/ den
250 Kč
150 Kč
100 Kč
160 Kč
40 Kč
40 Kč
Období
Celoročně
Osoba/ den
200 Kč
40 Kč
DLPP Boskovice
Pevné lůžko
Pevné lůžko
Pevné lůžko (1,5 – 12 let)
Strava celodenní
Praní prádla
Sušení prádla (sušička)
DL se speleoterapií ostrov u Macochy
Pevné lůžko
Praní prádla
Strava
Řešeno se ZŠ Ostrov
13 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.3
Péče psychologicko-výchovná
Psychologická péče
V celém zařízení JDL je zajištěna psychologická péče. Od roku 2014 byla přijata nová psycholožka. V DL Křetín
její stěžejní práce spočívá především ve spolupráci s dětmi s nadváhou, neboť léčba pomocí psychoterapie je
u obézních dětí odborníky značně podporována. Forma spolupráce s dětmi je jak skupinová tak individuální.
V DLPP Boskovice se psycholožka věnuje převážně doprovodu dětí s pohybovým postižením, které se zde léčí.
Maminkami těchto dětí je tato možnost velmi kladně hodnocena. DL se speleoterapií využívá konzultace
s psychologem především pro děti, u který se během pobytu vyskytnou nějaké potíže, a to převážně v rámci
adaptace nebo kontaktů s vrstevníky nebo personálem.
Péče psychologa je také velkým přínosem pro děti okamžité péče, kterým naše zařízení poskytuje též sociální
službu. Psycholog zde zajišťuje, jak konzultace s dětmi, tak i s jejich rodinnými příslušníky, kteří jsou ve velmi
svízelné životní situaci.
Výchovná péče je zajišťována pedagogickými a zdravotnickými pracovníky.
DL Křetín
V každém turnusu je vypracován týdenní výchovný program na jednotlivé dny pobytu pro skupiny - Sluníčka
– větší zastoupení pohybových her a pohybových aktivit, menší zastoupení výtvarných činností a nepohybových aktivit a Hvězdičky – rovnoměrné zastoupení pohybových a nepohybových her a aktivit a výtvarných
činností. Pro děti z MŠ – hry a činnosti vhodné pro předškolní věk, pohybová aktivita, výtvarná činnost
Vychovatelé vedou písemnou dokumentaci o výchovné a jiné činnosti do programového deníku. Na každý
turnus je pro děti nachystána patnáctidenní hra, ve které vzájemně soupeří družstva. Témata patnáctidenních her pro rok 2014 jsou volena podle současných populárních animovaných filmů. Ve výtvarné činnost se
zaměřujeme na malování na sklo, modelování z keramické hlíny, decoupage – 1 x týdně. V každém turnusu
je pořádán karneval, talentmánie, karaoke, kouzelnické představení, oslava narozenin, táborák. Vychovatelé
také chystají program pro doprovod dětí – výroba šperků, pletení košíků, fleurogami, malování na hedvábí,
geocaching, aerobic, kondiční cvičení. V každém turnusu dětí také jezdí na výlety - Moravský kras, Western
Park Boskovice, hrady a zámky. V měsících říjen - duben děti jezdí do krytého bazénu v Boskovicích – 2 x za
turnus. Za pěkného počasí probíhá celoodpolední pěší turistika – jeskyně Blanických rytířů Rudka, Muzeum
strašidel Olešnice, rozhledna na Zelenkově kopci u Veselky, Letovice. Pro zabavení dětí pořádáme různé akce
– vystoupení M. Nesvadby, bublinová show, vzlety horkovzdušným balónem, výlet do Bonga Brno, den s Fan
Klubem HC Kometa Brno, projekt Cirkus Paciento, oslava Dne dětí.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
V rámci třítýdenního léčebného režimu probíhají tematicky zaměřené programy, které děti provázejí celým
pobytem („Oživené kamínky“, „Tajemná jeskyně“, „Bludiště – hlavolamy“, Osada ostrovanů“ „Jako ryba ve
vodě“, …). Jde o edukační programy s využitím muzikoterapie (flétna, zpěv), pracovní a výtvarné výchovy (ve
volnočasových aktivitách se děti pod vedením vychovatelů učí batikování, zpracování keramické hlíny, výrobě
papírových košíků, korálkových miniatur, poštovních obálek, vyšívání, tvorbě koláží z různého materiálu a
výrobě dekorací z přírodního materiálu), divadla a her. Pro předškolní děti je uzpůsoben soubor her k přípravě
na školu a rozvoj osobnosti. Systematicky je do celoroční práce s dětmi zařazena enviromentální výchova
s poznáváním Moravského krasu a v rámci volnočasových aktivit vedou vychovatelky děti ke zdravému životnímu stylu.
Děti v roce 2014 navštívily zbylé turisticky přístupné jeskyně, zříceninu hradu Holštejn a Rasovnu. Naučnou
stezkou děti prošly Koňské spády a propast Macochu, navštívily letiště Kotvrdovice. Vycházky do přírody jsou
14 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
dětem zatraktivňovány používáním GPS navigace. Pravidelně děti navštěvují Lanový park Velká Dohoda, kde
se dětem velice líbí.
Děti se rovněž účastnily akcí pořádaných Městysem Ostrov u Macochy – Hejkalova stezka, Drakiáda, Dýňobraní, velikonoční a vánoční výstavy, na které děti dodaly i své výrobky.
V průběhu roku byly pro děti zajištěny výlety do okolí – ZOO Brno, Dinopark ve Vyškově, Aquapark v Blansku,
dále zámek a hrad Boskovice, koupaliště ve Spešově, Medový jarmark ve Sloupě. V listopadu děti navštívily
zábavní halu BONGO, v prosinci nově otevřený zábavní vědecký park pro děti VIDA v Brně.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Výchovnou péči poskytuje Základní škola, mateřská škola a praktická škola na Štefánikově ulici v Boskovicích,
která je také zřizována Jihomoravským krajem. Jejich učitelky zajišťují výchovnou péči pouze v MŠ na celkový
pracovní úvazek 1,6 a pomáhá jim pedagogická asistentka na pracovní úvazek 0,66.
Zcela chybí školní výuka, rozsah výchovné péče je nedostačující. Rozsah pracovní doby učitelek nepokryje
požadavky na vzdělávání hospitalizovaných dětí. Absence školní výuky neumožňuje přijímat v průběhu školního roku děti školou povinné, to nás omezuje a má negativní dopad na hospodaření organizace. Tuto situaci
řešíme s vedením školy. Bohužel prostory v naší léčebně neumožňují, aby výuka probíhala v našem zařízení.
Vedení školy jsme navrhli, že bychom děti převáželi do jejich zařízení.
Aktivity ve volném čase. Organizování těchto aktivit je vzhledem k těžkému pohybovému postižení děti velmi
náročné. Kromě běžných aktivit pořádáme pravidelně výlety do Westernového městečka s bezplatným vstupem na program, soutěžní odpoledne, tematicky zaměřené akce a také se účastníme programů pořádaných organizacemi ve městě například „Den bez aut“, „Pohádkový hřebínek“, setkání s Hasičským záchranným sborem na zahradě léčebny, zúčastnili jsme se zábavného odpoledne pro zdravotně postižené děti
v zámeckém skleníku, boskovické pouti, navštívili jsme také zámek.
Spolupráce s rodiči – všechna 3 zařízení spolupracují s rodiči jak ve výchovné, tak i edukační oblasti. Rodiče
mají kontakty na výchovné či zdravotnické pracovníky, kterým mohou kdykoli při zavolat. Výchovní pracovníci poskytnou rodičům veškeré informace týkající se pobytu dětí v léčebnách. Pokud rodiče potřebují poskytnout informace týkající se zdravotní péče, mohou každý den v určených hodinách kontaktovat lékaře a
ten jim poskytne potřebné informace o zdravotním stavu dětí.
Ve všech léčebnách probíhá edukace rodičů, kteří jsou s dětmi na pobytu. V DL Křetín se plánuje zavedení
edukačních posezení s rodiči ohledně zdravého životního stylu dětí s nadváhou či obezitou.
Spolupráce s jinými institucemi – DL v Ostrově spolupracuje se Základní školou v Ostrově u Macochy, která
našim dětem umožňuje návštěvu tělocvičny s posilovnou. DLPP Boskovice spolupracuje s Hasičským sborem
v Boskovicích, který navštěvuje léčebnu a pořádá pro děti výcvikové odpoledne. DL v Křetíně spolupracuje
s fan klubem Komety Brno, který pro naše děti v letních měsících pořádá zábavné odpoledne.
I.4
Péče sociální
Dětská léčebna Křetín a DLPP Boskovice má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.
V ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) pomáháme rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo
týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním
prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy. Poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek a všeobecných sester, zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují
školská i předškolní zařízení a volnočasové aktivity.
15 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Rozsah poskytovaných činností









zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení
poskytuje výchovnou péči
zajišťuje poskytování zdravotních služeb
poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy
vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí
poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa
spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí
týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo
jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu
s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany
činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází z vymezení
činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
DL Křetín
počet dětí okamžité pomoci
o ošetřovací den
14
1223 dní
DLPP Boskovice
počet dětí okamžité pomoci
o ošetřovací den
1
3 dny
Spolupráce s institucemi
Všechny léčebny spolupracují s OSPOD po celé republice, poskytujíc nezbytné informace, které se týkají dětí
sledovaných úřadem pro ochranu dětí.
Omezené finanční možnosti některých sociálně slabších rodin nedovolují zajistit dítěti dostatečnou osobní
výbavu, a to zejména v zimním období. Organizace jim proto propůjčuje nezbytnou výbavu po dobu léčebného pobytu.
I.5
I.5.1
Ostatní
Aktivity zaměstnanců
Členství v odborných společnostech
Ředitelka zařízení MUDr. Kateřina Bednaříková je členkou ČLS, Sociální pediatrie, OSPLDD a SPO (sdružení
pediatrické obezitologie)
Primář MUDr. Slavík - vicepresident CPS (Permanent Commision of Speleotherapy).
Lékaři jsou členy ČLS JEP, ČPS, ČSAKI a ČSS.
Všeobecné sestry jsou členkami ČAS – pediatrická sekce nebo sekce odborných léčebných ústavů.
Organizace odborných konferencí
Fyzioterapie převážně prakticky III. – 3/2014
Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi V. – 5/2014
16 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Účast na odborných konferencích a vzdělávacích akcích
Tabulka 5 Odborné konference
Název konference a vzdělávací akce
VIII. Janskolázeňské sympozium
Účastníci
MUDr. Zdeňka Koudelová,
Fyzioterapeuté DL Ostrov, DLPP Boskovice
Aktivní účast – všeobecná sestra DL Ostrov
MUDr. Zdeňka Koudelová,
Ředitelka zařízení MUDr. Kateřina Bednaříková
výstavní stánek – dětské sestry DLPP Boskovice
MUDr. Zdeňka Koudelová, staniční sestra DLPP Boskovice
dětská sestra DLPP Boskovice – výstavní stánek
Lékaři DL Ostrov
XXI. Luhačovické dny
Pediatrie pro praxi – Ostrava
1. Košumberský den
Pediatrie pro praxi Brno
12. ročník Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Dny dětské neurologie Praha
Rehabilitační kongres Luhačovice
11. pediatrický kongres Zlín
Mezinárodní kongres vývojové kineziologie Olomouc
Přátelské pracovní setkání pediatrů
Kongres primární péče Praha
XIV. dny dětské diabetologie Brno
Atheroskleróza 2014, Praha
Obezitologie a bariatrie 2014, Olomouc
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Poděbrady
Novinky v péči o novorozence a kojence, Brno
Zdravotnictví 2015
Dietní výživa 2014
Dětská psychiatrie
III. celostátní konference AKP ČR, Brno
26. konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE
MUDr. Zdeňka Koudelová
Fyzioterapeut DLPP Boskovice
Fyzioterapeut DLPP Boskovice - aktivní účast- přednáška, Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Zdeňka Koudelová, fyzioterapeuté DLPP Boskovice
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
Psycholog JDL
Psycholog JDL
Psycholog JDL
Odborná publikační činnost
Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost
Fyzioterapeutky DL Křetín uspořádaly pro děti ZŠ Letovice osvětovou akci týkající se problematiky zdravého
životního stylu a pohybové aktivity. V rámci školní družiny Základní školy v Letovicích proběhlo dne 8. 10.
2014 již druhé pohybové odpoledne. Děti si vyzkoušely rovnovážné cvičení s gymbally (velkými míči) a naučily se pravidla sedu s touto nestabilní pomůckou. Rodiče i děti si aktivně vyzkoušeli cvičení 5ti Tibeťanů a
kdo projevil zájem, mohl si vyzkoušet vyšetření na podoskopu (plochonozí).
Fyzioterapeutky Hana Janásková a Petra Ondrová jsou organizátorky pravidelného pracovního setkání terapeutů Vojtovy metody regionu Morava. Akce proběhla 12. 4. 2014.
17 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.5.2
Vzdělávání zaměstnanců
Tabulka 6 Vzdělávací aktivity
Název vzdělávací akce
Neodkladná resuscitace
BOZP, požární ochrana
Školení zdravotnického personálu v oblasti
práce s pacienty s autismem – lékaři
Základy aplikace Základy aplikace MKF -Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Právní problematika při poskytování zdravotnických služeb
Kurz DNS dle prof. Koláře
SM systém
Nejčastější neurologické diagnózy na pracovišti
DLPP Boskovice
Účastníci
Všichni zdravotničtí pracovníci
Všichni zdravotničtí pracovníci
MUDr. Zdeňka Koudelová
MUDr. Zdeňka Koudelová
MUDr. Zdeňka Koudelová
Fyzioterapeutka Petra Ondrová
Fyzioterapeuté - Dana Randulová, Dis., Bc. Adriana
Kropáčková, Lucie Gloserová DiS., Marie Štemberová
DiS., Lucie Šmerdová DiS., Eva Králová, kondiční trenér
Roman Dočekal
Ošetřovatelský personál a fyzioterapeutky DLPP
STEPS - školení správného sedu
Fyzioterapeuté - Martina Ondrášková, Dana Randulová Dis., dětská sestra D. Slavíková
Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí
s mentálním postižením -náhrada za odbornou
stáž v ergoterapii – základní i pokračovací kurz
Akrální koaktivační diagnostika
Fyzioterapeutka - Dana Randulová Dis.
Propriofoot koncept – segmentální proprioreceptivní stimulace nohy
Aplikace metody Brunkow
Fyzioterapeuté – Lucie Gloserová DiS., Táňa Kolářová,
Bc. Adriana Kropáčková, Lucie Šmerdová DiS.
Fyzioterapeutka – Hana Janásková
Vzdělávání zdravotních sester v práci s pacienty
s autismem
Epilepsie
Všeobecné sestry celého zařízení JDL
Hygienické požadavky na provoz poskytující
zdravotní péči a protiepidemická opatření
Staniční sestra Jaroslava Pavlů,
Masérský kurz
Kondiční trenér Roman Dočekal
Vzdělávání zdravotních sester v práci s pacienty
s autismem
Všeobecné sestry celého zařízení JDL
Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská
péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy
Specializační vzdělávání – Ošetřovatelská péče
v pediatrii - dokončení
Všeobecná sestra – Monika Šichová - ukončení
Všeobecná sestra – Eva Vašíčková - ukončení
Všeobecná sestra – Veronika Štrajtová - zahájení
Dětská sestra – Jiřina Folerová
Fyzioterapeutka – Hana Janásková
Ošetřovatelský personál a fyzioterapeutky DLPP
18 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Specializační vzdělávání – klinický psycholog
Psycholog – PhDr. Veronika Novotná
Kvalifikační kurz - ošetřovatel
Ošetřovatelka – Jana Měcháčková
Vzdělávací akce - Klinická výživa a specializovaná nutriční péče u dětských pacientů
Nutriční terapeutka Markéta Bednaříková
Kurz – Nordic walking
Všeobecné sestry – Lada Mistrová, Ivana Bednářová
Bezpečí prostředí – nejčastější rizika prostředí
ve zdravotnickém zařízení
Staniční sestra – Jaroslava Pavlů
Kurz – zdravotní tělesná výchova – cvičíme s
overballem
Všeobecná sestra – Ivana Bednářová, sanitářka Hana
Minářová
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Fyzioterapeuté – Marie Štemberová Dis., Lucie Gloserová DiS.
Ošetřovatelský proces a optimalizace zdravotnické dokumentace – Praha
Staniční sestra – Ivona Žáková
Připravenost zdravotnických zařízení na mimoStaniční sestra – Ivona Žáková
řádné události a krizové situace – pilotní vzdělávací program
I.5.3
Výzkumné aktivity
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
 spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu složení aerosolu
jeskynního prostředí
 spolupráce s Elektrotechnickou fakultou VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky, při zkoumání elektrických vlastností a iontového složení aerosolu v jeskyni i v přírodě
 SÚJCHBO Kamenná – Milín – zajišťuje monitorování záření v jeskyni Císařské i Sloupsko-Šošůvské
a vyhodnocuje expozici pacientů a zaměstnanců DL
 Spolupráce s pracovištěm CLINLAB Svitavy na výzkumu speleoterapie a hladin vitamínu D v krvi.
I.6
Ošetřovatelská péče
Veškerý zdravotnický personál Jihomoravských dětských léčeben pokračuje v neustálém zlepšování kvality
poskytované péče. Pro kvalitní ošetřovatelskou péči byla prováděna vnitřní kontrolní činnost dle plánu, byla
zaměřena zejména na vedení zdravotnické dokumentace – ošetřovatelská část, dodržování hygienicko – epidemiologického režimu podle provozních řádů zařízení, dodržování vnitřních směrnic JDL.
Pro kvalitní ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči byla prováděna kontrola využívání a revize stávajících
standardů.
Organizační, provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány
vždy na poradách zdravotnického týmu, které probíhají po ukončení turnusu, v Boskovicích 1 x 2 měsíce.
I.6.1
Kvalita lůžek
Kvalita lůžek v našem zařízení je na dobré úrovni. Lůžka a matrace jsou pravidelně dokupována a dle potřeby
měněna. V DL ostrov u Macochy byly v letošním roce zakoupeny nové potahy na lůžka a ložní povlečení.
Pokoje byly vybaveny novými nočními stolky.
19 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
V DL Křetín bylo zakoupeno 12 nových lůžek pro děti. Matrace jsou pravidelně prány a dezinfikovány v Prádelně Fišer Česká Třebová. Byly zakoupeny nové lůžkoviny (polštář + přikrývka) na 15 postelí. Dále bylo zakoupeno nové povlečení a prostěradla na 25 postelí.
V DLPP Boskovice jsou používány malé postýlky s postranicemi, dále je zde zakoupeno 5 elektrických lůžek.
I.6.2
Dekubity
V celém zařízení JDL se dekubity nevyskytují. V loňském roce zde nebyly léčeny žádné dekubity.
I.6.3
Ošetřovatelské standardy
S nástupem hlavní sestry pro celé zařízení JDL byly standardy zrevidovány a sjednoceny pro celé zařízení. Byly provedeny revize a standardy, které vyžadovaly úpravu, byly dopracovány či přepracovány. Týkalo
se to např. standardů – podávání léků, dezinfekce a sterilizace pomůcek. Se zakoupením některých nových
přístrojů a pomůcek byly vytvořeny nové standardy – obsluha přístroje Intelect Advanced Kombo, obsluha
nového běžeckého trenažeru, edukační program o výživě, odběr krve na CRP a vyšetření na přístroji
QUICKREAD CRP, odběr moči a vyšetření na močovém analyzátoru, obsluha vertikalizační pomůcky Bantam,
krmení dětí raného věku s postižením, obsluha zvedacího zařízení pro imobilní klienty.
I.6.4
Mimořádné události
Dětská léčebna Křetín
Nežádoucí událost č. 1 – úraz hlavy dítěte v léčebně, které uklouzlo na vlhké podlaze. Pozdní informování
rodinných příslušníků. Zpracováno preventivní opatření.
Nežádoucí událost č. 2 – návštěva matky v léčebném zařízení – matka měla povolený styk s dětmi pouze pod
dohledem sociálních pracovníků. Toto bylo porušeno návštěvou matky bez předchozího nahlášení ošetřovatelskému personálu. Zpracováno preventivní opatření.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Nežádoucí událost č. 1 – popálení dítěte o radiátor. Objektivně byly při vyšetření patrné 3 pruhy zarudlé kůže
velikosti cca 10 x 1 cm. Poranění bylo ošetřeno osvitem bioptronové lampy s následnou aplikací lalugen gelu
a sterilním krytím. Provedeno preventivní opatření – přestavění nábytku a ochrana topných těles aluminiovou fólií
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Nežádoucí událost č. 1 – stížnost matky hospitalizovaného dítěte na úroveň čistoty prádla dětí, praní prádla.
Vyřešeno, sjednána náprava
I.6.5
Zajištění bezpečnosti
Pracovníci JDL jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti při práci a požární ochrany a pracovníci DL
Ostrov jsou také každoročně proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v Císařské jeskyni. Všechny osoby, které vstupují do
Císařské jeskyně, jsou vybaveny ochrannou přilbou.
Je kladen velký důraz na zvýšený dozor zdravotnických pracovníků a vychovatelek při sportovních aktivitách
dětí. Bezpečnost dětí je zajištěna minimálně 2 pracovnicemi ve službě, z toho jedna je vždy všeobecná sestra
s oprávněním poskytovat ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Děti nesmí zůstat nikdy bez dohledu.
Všeobecné sestry a vychovatelé pravidelně kontrolují přístroje, poškozené pomůcky se musí ihned vyřadit
z provozu. V Boskovicích je zavedena řádná identifikace pacientů pomocí náramků.
20 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.7
Provozní činnosti
V oblasti provozní činnosti na jednotlivých pracovištích, které vzájemně spolupracují, se v průběhu
roku 2014 na základě zkušeností po sloučení 3 samostatných organizací, dořešily otázky v oblasti
ekonomiky, personální i provozní pro pracovníky poskytující zdravotní služby, tak i výchovné pracovníky a HTS. Hospodaření a úroveň ekonomické agendy splňuje požadavky zřizovatele. Rovněž se
osvědčila změna provedená v organizační struktuře k 1. 1. 2012, a to vytvoření samostatného útvaru
HTS za všechna pracoviště.
I.7.1



kuchyň – zajišťuje celodenní stravu pro pacienty, poskytování jednoho hlavního jídla pro zaměstnance zařízení, v doplňkové činnosti vaření obědů pro cizí strávníky, stravu pro rodiče doprovázející dětské pacienty, pohoštění na seminářích a jiných akcích pořádaných v našem zařízení. Dále zajišťují vaření různých diet dle stravovacích omezení pacientů. Na pracovišti Ostrov
u Macochy je vaření stravy zajišťováno dodavatelským způsobem Základní školou v Ostrově u
Macochy, která je v těsné blízkosti léčebny. Tato varianta dodavatelského stravování sebou
nese řadu problémů. Rádi bychom řešili stravování vlastními zaměstnanci. Tento úkol je dlouhodobý a nese sebou potřebu velkých investičních prostředků.
úklid – pracovnice zajišťují kompletní úklidové práce celého zařízení včetně dezinfekce dle Hygienického řádu Ř/III, mimořádné úklidy např. po opravách a malování v objektech zařízení,
denní úklid pokojů pro doprovod pacientů, zajišťují úklid po školících akcích, seminářích apod.
údržba – pracovníci zajišťují opravy ve všech objektech organizace včetně vybavení - opravy
nábytku a přístrojů a nástrojů mimo elektriky, montáže, úklid v okolí budov, sečení trávy a úklid
listí na pozemcích, drobné nákupy, na pracovišti Boskovice přepravu prádla do prádelny a zpět,
dopravu pacientů na odborná vyšetření na specializovaná pracoviště, zajišťují chod ČOV, vytápění objektů, bazénů, kontrolu a bezpečný provoz v Císařské jeskyni apod..
I.7.2


Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky:
Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky
ostraha objektů – Firma F.D.A. Blansko – na základě smlouvy, zabezpečovací zařízení je napojeno přímo na pult bezpečnostní agentury 24 hodin denně, při vyslání poplachu okamžitě telefonicky zavolá operátorka osobě odpovědné pracovníky za zajištění zabezpečení objektů a následně je vyslána hlídka, která přijede do 8 minut od vyslání poplachu. Platba je řešena měsíčním
paušálem. Na pracovišti Boskovice byla tato ochrana řešena pro všechny objekty. Bezpečnostní
opatření bylo realizováno v roce 2014. V současné době jsou všechny objekty celé organizace
zajištěny zabezpečovacím zařízením.
likvidace odpadů – odpad, mimo domovního komunálního odpadu, je odvezen i likvidován odbornou firmou SITA Boskovice. Směsný komunální odpad je řešen dle způsobu zajištění v jednotlivých místech, kde jsou naše pracoviště - ve Křetíně firmou Technické služby Letovice, v Boskovicích firmou SITA Boskovice a v Ostrově u Macochy je komunální odpad řešen společně se
Základní školou, která provádí přefakturaci dle objemu odpadních nádob. Odvoz všech odpadů
vyjma domovního komunálního odpadu je objednáván telefonicky dle potřeby a fakturován dle
množství, druhů a skutečnosti. Domovní komunální odpad je likvidován pravidelně na základě
smlouvy a fakturován dle počtu sběrných nádob. Kaly z ČOV Křetín likviduje firma CHEMWORK
Borotín na základě smlouvy. Fakturace probíhá dle skutečného odebraného množství. Pracoviště Boskovice a Ostrov u Macochy jsou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci a platí
stočné.
21 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

praní prádla – koncem roku 2013 bylo provedeno výběrové řízení na praní prádla. Vítězná firma
Coramexport Moravská Třebová – zajišťuje praní ložního prádla, ručníků, utěrek, pracovního
oblečení zaměstnanců, matrací pro všechna pracoviště od 1. 1. 2014. Platba je fakturována na
základě odebraného množství, cena stanovena na kus jednotlivého druhu prádla. Prádelna neeviduje množství prádla na váhu, proto nelze vyčíslit cenu vypraného prádla na kilogramy. Fakturace vypraného prádla se provádí dle ceníku a druhu. Odvoz, manipulace s prádlem i dovoz
do zařízení jsou v ceně vypraného prádla.
bezpečnost práce a požární ochrana. Koncem roku 2013 bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele služby a byl vybrán pan Jiří Škrabal Letovice.
péče o park – park v dětské léčebně Křetín je významným krajinným prvkem, údržbu stromů a
výsadby provádí firma Šarapatka Brno. Práce jsou zajišťovány na základě objednávky, fakturace
po ukončení a předání prací dle skutečných nákladů. Úpravy a údržba parku je prováděna v souladu s odborným posudkem vypracovaným Doc. Ing. Úradníčkem z roku 2009. V roce 2012 byl
zpracován projekt na obnovu parku a podána žádost o dotaci z evropských fondů. V květnu 2013
byla přiznána dotace na Rekonstrukci zámeckého parku ve Křetíně. Tato bude realizována v období březen 2014 – červen 2015. Součástí rekonstrukce parku dotované z OP ŽP je kácení, ošetření dřevin a keřů, výsadba nových stromů a keřů. Mlatové cestičky, parkoviště pro zaměstnance a vybudování Vodního světa okolo rybníků musí organizace hradit ze svých prostředků
provozních nebo investičních dle charakteru staveb.
péče o Císařskou jeskyni – jeskyně není v majetku zřizovatele, ale je velice důležitou součástí
léčebné péče na pracovišti Ostrov u Macochy. Provozní a technické práce provádí pracoviště
dle aktuálních problémů a zajišťuje bezpečný provoz. Na základě doporučení bezpečnostního
technika bylo v roce 2014 dobudováno a opraveno zábradlí.




Tabulka 7 Náklady na provozní činnosti
rok
rok
Praní prádla
Celkové náklady
Vyprané množství
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Stravování
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie)
Počet celodenních stravovacích jednotek
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
Celkové náklady na obědy
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)
Náklady na 1 oběd celkem
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)
22 z 47
Kč
kg
Kč
kg
ve vlastní režii/ dodavatelsky
604 990,-- Kč
x
x Kč
ve vlastní režii/ dodavatelsky
Kč
ks
Kč
Kč
ks
7,153 407,68 Kč
40 768 Kč
191, 47 Kč
91,47 Kč
38 325
Kč
ks
Kč
Kč
ks
975 110,-- Kč
16 093
66,-- Kč
33,-- Kč
20 990
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.8
I.8.1
Technické činnosti
Nově pořízená technika
V roce 2014 byly zakoupeny nové přístroje do rehabilitace, ordinací i technického provozu. Do kuchyňského
provozu byla zakoupena sestava - myčka průchozí, předmycí a mycí. Pro údržbu parku a zahrady sekačka Stiga
2 ks. Do zdravotnického provozu byl zakoupen kombinovaný přístroj pro aplikaci elektroterapie, léčebného
ultrazvuku a léčebného laseru Intelect Advanced Kombo. Do DLPP Boskovice na rehabilitační oddělení byla
ze sponzorského daru pořízena vertikalizační pomůcka Bantam pro nácvik vertikalizace ze sedu nebo lehu a
na oddělení byl pořízen elektrický zvedák pro manipulaci s těžce tělesně handicapovanými pacienty a 3 polohovací zařízení na zajištění správného sedu.
I.8.2
Energetika a odpadové hospodářství
Tabulka 8 Náklady na energie a vodu v roce 2014 v tis. Kč
Energie/Rok
Elektrická energie
Plyn
Voda
2012
757
1553
255
2013
945
1328
268
2014
831
983
269

V roce 2014 jsou energie dodávány přes firmu Cejiza s.r.o. Brno. Cenová ujednání nejsou obsahem smlouvy o dodávkách energií. Provádí se jak měsíční zálohové platby, tak i měsíční vyúčtování u některých odběrných míst. Na konci kalendářního roku je zaslána vyúčtovací faktura
v korunovém vyjádření.

Ve spotřebě vody došlo k navýšení ceny vodného a stočného firmy Vodárenská a.s. Boskovice,
která je dodavatelem těchto služeb pro všechna zařízení.
Řešení nákladovosti na spotřebu energií do budoucna

Řešením bylo využití alternativních zdrojů energií. Naše organizace pro pracoviště Křetín získala
dotaci ze SFŽP na úsporu energií, která obsahuje – výměnu oken a venkovních dveří, výměnu
vnějšího i vnitřního světlíku, zateplení půdy a instalaci kotlů na využití obnovitelných zdrojů –
vzduch – voda. Tato investiční akce začala v říjnu 2012 a byla ukončena 31. 3. 2013. V roce 2014
byly provedeny přípravné práce na podání žádosti o využití dotací ze SFŽP na zateplení pro
budovy Ostrov u Macochy.

V roce 2014 byla dokončena výměna oken hlavní budovy v Ostrově u Macochy. Zateplení pláště
budovy Pavilon bude řešen pomocí prostředků z OP Životní prostředí v roce 2015.

V Boskovicích se tento problém vyřešil z dotací EU, kde se realizovala akce „Zateplení hlavní
budovy DLPP v Boskovicích“. Rádi bychom využili na snížení objemu spotřeby elektrické energie a plynu prostředků z dotací.
Realizací investiční akce zateplení ve Křetíně a v Ostrově u Macochy dojde k významné úspoře ve
spotřebě energií.
23 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
II.
II.1
Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období
Tabulka 9 Počty zaměstnanců
Průměrný evidovaný po- Průměrný přepočtený
čet ve fyzických osobách evidovaný počet zaměstnanců
Lékaři
Všeobecné sestry
Fyzioterapeuté
Nutriční terapeut
Ošetřovatelé
Sanitáři
Vychovatelé
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem
6,92
32,17
11,42
1,00
7,17
12,50
4,50
9,75
20,42
4,78
31,80
9,75
1,00
7,17
12,74
4,52
9,84
19,17
Přepočtený evidovaný
počet zaměstnanců
k poslednímu dni sledovaného období
5,50
30,50
9,75
1,00
7,00
12,25
4,00
9,80
16,25
105,85
100,77
96,05
Tabulka 10 Dohody
fyzické osoby
z toho s vlastcelkem
ními zaměstnanci
přepočtené osoby
z toho s vlastcelkem
ními zaměstnanci
Ostatní osobní náklady
(za rok ….)
tis. Kč
dohody o pracovní činnosti
0
0
0
0
dohody o provedení
práce
212
14
2
0
vyplacené odstupné
0
X
0
24 z 47
x
0
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Tabulka 11 Počty zaměstnanců
Zaměstnanci
Stav k 1. 1.
2014
přefyzické
počt.
osoby
počet
Stav k 31. 12.
2014
přefyzické
počt.
osoby
počet
Ø pře- přepočt.ponástupy
průpočt.
čet prac.
měrný
počet
/
přeplat v fyzické
v roce
příslušná
počt.
Kč
osoby
2014
třída1
počet
0,7/12 1/13
37.165
3,8/14
lékaři a zubní lékaři
7
4,90
8
5,50
6,92
Vychovatelé
5
5,00
4
4,00
4,50
3/8 1/9
32
31,60
31
30,50
32,17
1
1,00
1
1,00
1,00
11
9,45
11
9,75
11,42
všeob.sestry, porodní asistentky,
(§5 a §6
z.č.96/2004 Sb.)
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb.
způsobilostí (§7§21 z.č.96/2004
Sb.)
zdrav.pracovníci
nelékaři s odb.a
speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č.
96/2004 Sb.)
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým
vedením (§29 až
§42 z.č. 96/2004
Sb.)
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43
z.č.96/2004Sb.)
19
19,00
19
19,25
19,67
THP
9
9,30
10
9,80
9,75
dělníci a provozní
pracovníci
20
19,50
17
16,25
20,42
25 z 47
výstupy
fyzické
osoby
přepočt.
počet
2
1,20
1
0,50
21.705
2
2,00
1
1,00
27,60/10
2/11
0,90/12
27.223
2
1,90
3
3,00
1/10
20.540
2
1,70
2
1,40
2/9 5,05/10
1/11
19.354
1,70/12
6,5/2
0,75/3
4/4 1/5
7,00/6
4,5/8 2/9
2/10 1/12
0,30/14
5/2 2/4
9,25/5
17.338
0,25
27.209
2
1,50
1
14.563
2
2,00
5
1,00
5,25
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
II.2
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)
Kategorie pracovníků
Lékaři
Všeobecné sestry
Jméno a příjmení
úvazek
MUDr. Lukešová Jana
MUDr.Milena Bartasová
-0,50
-0,10
MUDr. Koudele Roman
MUDr. Überhuberová
Novotná Jana
Pětová Marie
Máchová Marie
+0,20
+1,00
-1,00
- 1,00
Tesařová Marie DiS.
Mgr. Prudilová Jarmila
Šamšulová Miloslava
+1,00
+0,90
-1,00
nástup
výstup
Změna
úvazku
31.5.2014
Snížení
úvazku na
0,20 od 1.1.
1.9.2014
1.11.2014
30.6.2014
31.12.2013
PP na dobu
určitou
1.1.2014
1.7.2014
30.12.2014
Fyzioterapeuté
Mgr. Kratochvilová Ivana
Psycholožka
Vychovatelé
Čerpání ŘD
po MD
Králová Eva
Bc. Musilová Zdena
+ 1,00
-1,00
Štemberová Marie
-0,20
Černohlávková Eva DiS.
PhDr. Novotná Veronika
- 0,20
+0,70
7.4.2014
Nástup na
MD
Snížení
úvazku
31.5.2014
1.1.2014
Bc. Březina Jiří
PP doba určitá
Čerpání ŘD
mezi MD a
RD
Odchod na
MD
Staňková Denisa
Ošetřovatelky
Sanitářky
THP
Mgr. Opatřilová Daniela
-1,00
Bc.Formánková Marie
Jančíková Anna DiS.
Beze změny
Marie Poláková Murínová
+ 1,00
-1,00
Marek Josef
+0,25
Holas Martin
Břenková Jana
Novotná Jana
1,00
-1,00
+0,50
26 z 47
1.9.2014
31.8.2014
PP na dobu
určitou
Zvýšení
úvazku
1.1.2014
30.4.2014
PP na dobu
určitou do
31.122014
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Údržba
Marek Josef
-0,25
Snížení
úvazku
PP na dobu
určitou
Mikeš Jiří
Kuchaři
Úklid
Janoušková Věra
Michaela Toulová
Mullerová Lenka
-1,00
+1,00
Klát František
Vašíčková Ivana
-1,00
+1,00
PP na dobu
určitou
30.9.2014
10.8.2014
Nástup ma
RD
PP na dobu
určitou
PP na dobu
určitou
Bihariová Jana
Svobodová Věra
Marie Krátká
Konvalinková Marie
Čechmanová Zuzana
Pernicová Zuzana
II.3
7.1.2013
-1,00
-1,00
-1,00
Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce:
Hrozová Marie – pomocné práce
Prudká Lucie – pomocné práce
Prudká Šárka – pomocné práce
Bc. Prudilová Vendula – pomocný vychovatel
Bc. Březina Jiří – pomocný vychovatel
Halířová Marcela – garant
Regueyra Martina – pomocný vychovatel
Mgr. Pospíšilová Jitka – pomocný vychovatel
Bc. Přikrylová Monika – pomocná kuchařka
Mgr. Vondálová Klára – pomocný vychovatel
Mgr. Kejíková Anna – logoped
Suchánková Jitka – pomocné práce
Nejezchlebová Iva – pomocný vychovatel
MUDr. Peroutková Gabriela – lékařka
Dohoda o pracovní činnosti :
Nebyla sjednána
II.4
Vyplacené odstupné
Odstupné nebylo vyplaceno.
27 z 47
31.1.2013
30.11.2014
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
II.5
Mzdové prostředky
Tabulka 12 Rozpis, výpočet a čerpání objemu mzdových prostředků
Skutečně vyplacené mzdové prostředky v Kč
18,884.748
2,770.089
104.668
695.077
270.068
163.264
190.339
152.409
425
1846
412.120
872.416
4.556
907.595
2,931.754
33.862
34.673
77.863
3.221
28,510.993
Základní mzda
Osobní příplatek
Rizikový příplatek
Příplatek za vedení
Směnnost
Zvl. Příplatek – neatraktivnost
Příslužba 15% PD
Příslužba 15 % SaN
Přesčas př. 25 %
Přesčas základ
Noční příplatek
Příplatek za S a N
Dělené směny
Odměna mimořádná
Dovolená
Proplacená dovolená
Placené překážky hodinově
Placené překážky
Refundace
Celkem
Průměrná mzda v organizaci
II.6
23.578 Kč, z tarifního platu
15.617 Kč
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Jihomoravské dětské léčebny mají smluvně zajištěnou poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO.
Má zpracované vnitřní směrnice o zajišťování této problematiky. 1x za měsíc probíhá kontrolní
den.
V roce 2014 nebyly zaznamenány žádné pracovní úrazy.
28 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Naše organizace splnila v oblasti hospodaření dané úkoly. Byly dodrženy všechny závazné ukazatele,
hospodaření organizace bylo ukončeno kladných hospodářským výsledkem. Nebyl zapojen rezervní
fond.
Mimořádné vlivy, které ovlivnily hospodaření organizace v oblasti ekonomické a technické byly
úspěšně vyřešeny. Sjednocením práce na všech třech pracovištích v oblasti HTS došlo ke zkvalitnění
spolupráce, vytvoření společné dokumentace a úspěšně jsme obhájili certifikaci ISO 9001.
Dalším důležitým faktorem byla další změny v oblasti účtování. Veškeré změny byly zapojeny do
vnitřních směrnic i do praxe.
Naše organizace Jihomoravské dětské léčebny, p.o. vykázala k 31. 12. 2014 kladný hospodářský výsledek:
Z hlavní činnosti
47 318,21 Kč
Z doplňkové činnosti
187 035,06 Kč
Celkem
234 353,27 Kč
Po úpravách daňového základu vykazuje naše organizace základ daně ke zdanění v celkové částce
168 885,-- Kč a tento dle par. 20 zákona o dani z příjmu nebude předmětem vyčíslení a odvodu daně.
Tabulka 13 Daň z příjmu
Daň z příjmu PO
Daňová povinnost celkem
Vypočtená daň k odvodu
Uplatněná výše úspory daňové povinnosti dle par. 20
ZDP
Změny ve výši daňové povinnosti minulých období (např.
doměrky, podání dodatečného daňového přiznání apod.)
29 z 47
0
0
0
168 885,-- Kč
0
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.1 Výnosy
V oblasti výnosů v roce 2014 došlo k navýšení tržeb, oproti předcházejícímu období 2013. Důvodem
je navýšení ceny za ošetřovací den od zdravotních pojišťoven a úhrada regulačních poplatků. V počtu
ošetřovacích dnů došlo k nárůstu. Důvodem je legislativní úprava v oblasti placení regulačních poplatků pacientů. Tyto byly od 1. 1. 2014 zrušeny na lůžkovou péče ve výši 100,-- Kč na jeden ošetřovací den.
III.1.1 Členění výnosů za hlavní i doplňkovou činnost dle pracovišť v tis. Kč:
Tabulka 14 Členění výnosů
Pracoviště
DL Křetín
DLPP Boskovice
DL se speleoterapií
Ostrov u Macochy
Celkem
2011
16 797
11 000
12 850
2012
17 466
13 927
12 482
2013
16 866
12 800
11 837
2014
22 490
14 923
15 204
40 647
43 875
41 503
52 617
V roce 2013 byl poskytnut příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši 15 736 tis. Kč. Výše příspěvku byla oproti roku 2013 vyšší o 191 tis. Kč. Z důvodu úhrad regulačních poplatků od zdravotních
pojišťoven a velkému nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven, rozhodlo vedení organizace o vrácení
části příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši 3 000 tis. Kč. Po této vratce činil příspěvek
na provoz od zřizovatele 12 736 tis. Kč tj. o 2 809 tis. Kč méně než v roce 2013.
Když uvážíme meziroční nárůst inflace, navyšování cen energií, služeb a mzdových nákladů, můžeme
konstatovat, že vedení organizace úspěšně plní své úkoly a řídí celé zařízení.
Je nutné dále zohlednit i výši pohledávky vůči zřizovateli za rodinné pasy a senior pasy, které pro
naše zařízení činily v roce 2014 částku 67 863 ,-- Kč. Tato pohledávka však stejně jako v minulých
letech není zřizovatelem uhrazena, ale snižuje příspěvek na provoz.
Tabulka 15 Regulační poplatky
Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny)
Přepis RP celkem
Uhrazené RP
Dlužné RP
3,853 076,-- Kč
3,853 076-- Kč
0,-- Kč
Dlužné regulační poplatky za minulá období celkem činí 62 288,-- Kč. Postupně po neúspěšném vymáhání se
tyto pohledávky odepisují do nákladů.
30 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.2 Náklady
Závazné ukazatele na objem mzdových prostředků včetně prostředků na OON nebyly překročeny. V roce
2014 byl čerpán fond odměn ve výši 369 875,-- Kč.
-
Závazný ukazatel na mzdové prostředky + OON
Mzdové náklady skutečnost
Čerpání fondu odměn
28,455.000,- Kč
28,824 875,- Kč
369 875,- Kč
Čerpání rozpočtu bylo v souladu se změnou rozpočtu č. 3. Rozpočet byl v průběhu roku upravován v souladu se Zásadami JMK.
Rodinné pasy a senior pasy:
- Tato výhoda je velmi dobře hodnocena maminkami, které doprovázely na léčebném pobytu
své děti. V roce 2014 využilo v našem zařízení výhodu rodinných pasů 15 maminek. Při léčebném pobytu je u dětí do 6 let pobyt doprovodu hrazen ze zdravotního pojištění.
-
Skutečná cena za pobyt doprovodu na RP+SP
Úhrada pobytu
Sleva na rodinné pasy + senior pasy
134 356,- Kč
67 178,- Kč
67 178,- Kč
V roce 2014 provedla organizace tato výběrová řízení:
100 tis. – 1 mil. Kč
-
Nákup mycí soustavy kuchyň Křetín
Personální agentura (lékaři)
Nákup zdravotních a rehabilitačních přístrojů
Malířské a natěračské práce
Opravy topení a otopných soustav
Nákup nábytku
Výměna oken Ostrov
Projektová dokumentace Ostrov
Stavební a obkladačské práce
Opravy sociálních zařízení Křetín
Výměna podlah Křetín
Oprava sociálních zařízení
Oprava ložnic, bazénu, sociálních zařízení Boskovice
31 z 47
376 373,-- Kč
131 115,60 Kč
135 181,--Kč
589 144,00 Kč
898 221,-- Kč
344 715,-- Kč
372 654,-- Kč
115 300,-- Kč
350 331,30 Kč
369 980,-- Kč
320 000,-- Kč
653 343,-- Kč
381 301,-- Kč
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.3 Finanční majetek
Hlavním účtem naší organizace je účet u GE Money Bank a.s. 174-433004-664/0600, který slouží ke
všem finančním transakcím za celou organizaci. Z důvodu krátkodobého úvěru na rekonstrukci
hlavní budovy Křetín byl zřízení účet u České spořitelny 3221179319/0800.
Účet FKSP za celou organizaci je 110170-433004-664/0600. V roce 2014 neměla organizace otevřený
žádný úvěr.
Stavy finančního majetku k 31. 12. 2014
Běžný účet GE Money bank
Běžný účet ČS
Účet FKSP
Pokladna Křetín
Pokladna Boskovice
Pokladna Ostrov u Macochy
Ceniny
5,499 352,27 Kč
53 586,09 Kč
43 799,61 Kč
176 290 Kč
22 770 Kč
54 781 Kč
0 Kč
Stav účtu FKSP k 31. 12. 2014
Účet FKSP
Fond FKSP
Rozdíl
43 799,61 Kč
51 097,53 Kč
7 297,92 Kč
Vyúčtování
 příděl FKSP z mezd
 nesplacené půjčky
 splátka půjčky
 poplatky
 penzijní připojištění
 nezaplacená faktura
 oprava poplatku
 převod poukazu (úhrada pokladna)
 příspěvek na stravu
19 205 Kč
13 135 Kč
2 700 Kč
79,06 Kč
3 300 Kč
8 192 Kč
9,14 Kč
2 000 Kč
14 320 Kč
III.4 Pohledávky a závazky
Všechny závazky a pohledávky jsou včas a v termínu hrazeny. Pouze pohledávky za platbu regulačních poplatků jsou po splatnosti (viz. Tabulka příloha č. 17).
Tyto pohledávky jsou urgovány dle Zásad JMK. Bohužel vymahatelnost je velmi obtížná a úhrada
upomínaných pohledávek je velice nízká. Zadání těchto pohledávek externí firmě by vzhledem k výši
pohledávek bylo neekonomické.
V roce 2014 provedla organizace dle Zásad JMK odpis části pohledávek ve výši 35 384 Kč.
32 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.4.1 Členění účtů pohledávek
311 0000
311 0005
311 0006
311 0007
311 0011
311 0012
311 0013
311 0101
311 0102
311 0103
311 0420
311 0421
311 0422
311 0423
311 0425
311 0426
311 0520
311 0521
311 0523
311 0525
314 0002
314 0300
377 0100
377 0200
381 0001
388 0004
ostatní pohledávky
odběratelé – organizace za stravu
odběratelé – nájemné + provozní náklady
pohledávky samoplátci
pohledávka JMK děti okamžité pomoci
pohledávky za stacionář
pohledávky za rodiči RP
pohledávka strava + ubytování rod.pří.
pohledávka ubytování cizí
pohledávka strava + ubytování rodiče
pohledávky VZP – hospitalizace
pohledávky VoZP – hospitalizace
pohledávky ČPZP – hospitalizace
pohledávky OZP – hospitalizace
pohledávky ZP MV – hospitalizace
pohledávky RBP – hospitalizace
pohledávky VZP – ambulance
pohledávky VoZP – ambulance
pohledávky OZP – ambulance
pohledávky ZP MV – ambulance
poskytnuté zálohy CCS
poskytnuté zálohy voda
krátkodobé pohledávky
pohledávky – telefony zaměstnanci
náklady příštích období
dohadné účty aktivní ZP
6 826,00 Kč
1 518,00 Kč
32 507,48 Kč
14 058,00 Kč
0 ,00 Kč
586,00 Kč
62 288,00 Kč
2 296,00 Kč
586,00 Kč
8 322,00 Kč
2,559 659,32 Kč
145 098,98 Kč
562 597,71 Kč
63 990,00 Kč
80 039,42 Kč
181 791,00 Kč
92 073,55 Kč
2 592,55 Kč
1 831,60 Kč
26 427,40 Kč
7 000,00 Kč
30 200,00 Kč
55 245,00 Kč
1 609,43 Kč
9 095,16 Kč
753 266,17 Kč
III.4.2 Členění účtů závazků:
321 0001
324 0001
331 0000
333 0000
335 0300
336 0200
336 0201
337 0100
337 0101
338 0300
342 0100
342 0102
378 0100
378 0200
389 0004
389 0300
dodavatelé
přijaté zálohy
zaměstnanci
platby na účty zaměstnanců
půjčky FKSP
zúčtování s institucemi SP
srážka z platu zaměstnanec SP
závazky ke zdravotnímu pojištění
závazky ke ZP (zaměstnanec)
důchodové spoření
zálohová daň
srážková daň
ostatní krátkodobé závazky
krátkodobé závazky z FKSP
dohadné účty pasivní ZP
nevyfakturované dodávky vody + stočné
33 z 47
3,115 552,45 Kč
200,00 Kč
7 848,00 Kč
1,731 733,00 Kč
13 135,00 Kč
549 569,00 Kč
142 739,00 Kč
197 847,00 Kč
99 245,00 Kč
324,00 Kč
217 119,00 Kč
352,00 Kč
5 925,00 Kč
7 900,00 Kč
166 517,00 Kč
34 618,34 Kč
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
III.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, SR, SF, NF a
rozpočtu jiných územních samospráv
Příspěvky zřizovatele:
1) Příspěvek na provoz
2) Příspěvky JMK na děti okamžité pomoci
3) Účelová dotace JMK na investici
12,736 000,00 Kč
767 600,00 Kč
52 000,00 Kč
V roce 2014 započala revitalizace zámeckého parku v Dětské léčebně ve Křetíně. Na tuto akci byla
poskytnuta dotace ve výši 70 % z ceny z ERDR a 5 % ze SFŽP. Celková cena díla činí
1,139 874,71 Kč bez DPH. Vítěznou firma se na základě výběrového řízení stala firma
H-REKULTIVACE a.s. Černovice 226, Chomutov. Ukončení díla je k 30. 6. 2015. Poskytnutá dotace se
vztahuje na ošetření strojů a keřů, kácení a nové výsadby stromů a keřů. Bohužel se nevztahuje na
mlatové cestičky a jejich osvětlení a parkoviště pro zaměstnance. Tyto práce budeme řešit z prostředků rozpočtu a investičního fondu. Je nutné, aby byly provedeny veškeré práce v parku, a nedošlo k poničení nových výsadeb.
III.6 Investice
V roce 2014 byly realizovány následující investiční akce:
1) vestavba archívu TEÚ ve Křetíně
2) sekací traktor Stiga Křetín
3) mycí sestava do kuchyně Křetín
4) laser + příslušenství Křetín
5) projekt přístavba rehabilitace Boskovice
6) zvedák na děti Boskovice
7) vertikalizátor Bantam
8) sekací traktor Ostrov u Macochy
9) projektová dokumentace + poplatky Havaj
10) energetické audity Ostrov u Macochy
138 802 Kč
75 990 Kč
323 979 Kč
134 068 Kč
244 630 Kč
75 306 Kč
103 211 Kč
59 990 Kč
206 746 Kč
60 258 Kč
Naše organizace vytvořila z odpisů majetku do investičního fondu příděl 1 475 tis. Kč. Zároveň odvod
pro zřizovatele činil 1 094 tis. Kč.
Přídělem do investičního fondu byla dotace zřizovatele na vertikalizační pomůcku ve výši 52 tis. Kč.
Nákup této investice doplatila firma Junkers Boskovice jako finanční dar, a to ve výši 52 tis. Kč.
III.7 Doplňková činnost
Naše organizace zajišťuje doplňkovou činnost dle Zřizovací listiny
 Hostinská činnost
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
34 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
DL Křetín
Náklady na potraviny
Ostatní materiál
Ostatní náklady
Režijní náklady
Náklady celkem
Tržby:
Ubytování ost. rodinných příslušníků
Strava rodinní příslušníci
Ubytování cizí
Strava cizí návštěvníci
Obědy cizí
Praní prádla
Výkony ostatní doplňkové činnosti
Tržby celkem
Hospodářský výsledek
DLPP Boskovice
Náklady na potraviny
Režijní náklady
Náklady celkem
Tržby
Ubytování ost. rodinných příslušníků
Strava rodinní příslušníci
Obědy cizí
Praní prádla
Výnosy
Hospodářský výsledek
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
Tržby
Ubytování ost. rodinných příslušníků
Praní prádla
Výnosy
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek celkem
91 690,00 Kč
1 601,00 Kč
21 100,00 Kč
75 024,37 Kč
189 415,37 Kč
57 520,00 Kč
47 820,00 Kč
1 200,00 Kč
2 372,00 Kč
92 568,00 Kč
34 484,95 Kč
53 980,00 Kč
289 944,950 Kč
100 529,58 Kč
19 188,52 Kč
14 293,00 Kč
33 481,52 Kč
53 115,00 Kč
20 160,00 Kč
31 812,00 Kč
7 380,00 Kč
112 467 ,00 Kč
78 985,48 Kč
5 200,00 Kč
2 320,00 Kč
7 520,00 Kč
7 520,00 Kč
187 035,06 Kč
35 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IV.
Autoprovoz
DL Křetín
Vozidlo Citroen Berlingo SPZ 6B8 73 22
Ujeto
16 207 km
Spotřeba PHM
1 318,31 litrů Natural 95
Průměrná spotřeba
8,13 litrů/100 km
DLPP Boskovice
Vozidlo Škoda Fabia Combi SPZ 1B8 38 89
Ujeto
4 950 km
Spotřeba PHM
266 litrů
Průměrná spotřeba
5,37 litrů/ 100 km
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
Vozidlo Felicia Combi LX 1,6 SPZ BKE 96 78
Ujeto
1 207 km
Spotřeba PHM
102 litrů
Průměrná spotřeba
8,45 litrů/100 km
Vozidlo Volkswagen transporter HC ND40BRRXO SPZ 4B7 55 47
Ujeto
6 492 km
Spotřeba PHM
597,5 litrů
Průměrná spotřeba
9,2 litrů/100 km
Všechna vozidla se používají na zajišťování převozů pacientů, nákupů, služebních cest. V průběhu
roku 2014 se neprováděly větší opravy, ale pouze nutné opravy a technické prohlídky.
Náklady na opravy vozidel
Křetín
Boskovice
Ostrov u Macochy
Celkem
2 689,00 Kč
16 000,80 Kč
17 350,00 Kč
36 039,80 Kč
36 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
V roce 2014 došlo k dalším úpravám v oblasti majetku z důvodu změn v účetnictví státu. Na základě
těchto požadavků byly zpracovány i vnitřní směrnice.
I přes tyto změny byl veškerý majetek za celou organizaci zaveden na společný software firmy Gordic, což opět jednotilo evidenci majetku za celé zařízení.
Tabulka 16 Přehled pohybu majetku za rok 2014
Syntetický účet
013
018
021
022
028
029
031
032
042
901
902
Celkem
PZ 1. 1. 2014
304 950,00
842 195,20
70,835 344,07
6,909 361,10
15,705 558,86
3 756,00
1,691 432,80
292 000,00
456 962,00
197 027,97
580 973,96
97,819 561,96
Přírůstky
0
0
0
1,023 740,00
3,324 238,96
0
0
0
1,436 274,00
62 015,06
181 402,86
6,027 670,88
Úbytky
0
0
0
188 496,00
730 241,04
0
22 216,60
20 000,00
1,023 740,00
0
11 936,00
1,996 629,64
KZ 31.12.2014
304 950,00
842 195,20
70,835 344,07
7,744 605,10
18,299 556,78
3 756,00
1,669 216,20
272 000,00
869 496,00
259 043,03
750 440,82
101,850 603,20
Pořízený a vyřazený majetek je přiložen na sestavách z programu Gordic v členění dle jednotlivých
účtů a pracovišť.
37 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
VI.
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
VI.1 Investiční fond
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014
Tvorba
odpisy 2014
Dotace JMK
Převod z rezervního fondu
Čerpání
Rekonstrukce a modernizace
Nový DHM
Odvod JMK
Konečný zůstatek k 31. 12. 2014
2,054 384,09 Kč
1,475 162,22 Kč
52 000,00 Kč
2,000 000,00 Kč
651 436,00 Kč
784 838,00 Kč
1 094 000,00 Kč
3,051 272,41 Kč
VI.2 Rezervní fond
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014
Tvorba
z HV 2013
Peněžní dary
Čerpání
Převod do investičního fondu
Použití darů
Konečný zůstatek k 31. 12. 2014
2,317 705,66 Kč
243 766,42 Kč
138 022,00 Kč
2,000 000,00 Kč
107 176,00 Kč
592 318,08 Kč
VI.3 Fond odměn
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014
Tvorba:
Čerpání: odměny zaměstnanců
Konečný zůstatek k 31. 12. 2014
597 438,84 Kč
0
369 875,00 Kč
227 563,84 Kč
VI.4 Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014
Tvorba: Příděl z mezd
Čerpání:
Příspěvek na stravování
Rekreace, zájezdy
Penzijní připojištění
Dary, jubilea
Tělovýchova, sport
Očkování
Konečný zůstatek k 31. 12. 2014
93 840,56 Kč
286 093,97 Kč
142 980,00 Kč
3 000,00 Kč
92 300,00 Kč
49 000,00 Kč
16 057,00 Kč
25 500,00 Kč
51 097,53 Kč
38 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2014
Rezervní fond
592 318,08 Kč
Fond odměn
227 563,84 Kč
Celkem
819 881,92 Kč
Běžný účet GE Money
5,499 352,27 Kč
Běžný účet ČS
53 586,09 Kč
Celkem
5,552 938,36 Kč
Finanční prostředky k 31. 12. 2014
Běžný účet GE Money bank
Běžný účet ČS
Účet FKSP
Pokladny
Ceniny
Krátkodobé pohledávky celkem
Zásoby
Krátkodobé závazky
Celkem
5,499 352,27 Kč
53 586,09 Kč
43 799,61 Kč
253 841,00 Kč
0,00 Kč
4,762 476,66 Kč
373 304,60 Kč
6,277 750,79 Kč
4,708 609,44 Kč
Fondy jsou kryty finančními prostředky.
39 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
VII.
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost na jednotlivých pracovištích probíhá dle Ročního plánu kontrol, který je rozdělen
na dvě části:
 Roční plán kontrol zdravotní a výchovné péče
 Roční plán kontrol technického provozu
Finanční kontrola je prováděna na základě Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Vyhlášky
416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí, dále vnitřní směrnici o finanční kontrole, a na základě
těchto předpisů je zaveden vnitřní kontrolní systém.
Vyhodnocení kontrolní činnosti provádí vedoucí pracovníci. Výsledky následně předkládají ředitelce
na pracovišti Křetín a primářům na pracovištích Boskovice a Ostrov u Macochy v hodnotící zprávě.
V roce 2014 byly provedeny v organizaci následující externí kontroly:
-
Za I. pololetí a 2. pololetí 2014 byl proveden výstup ISP.
Kontrola Odborového svazu – bezpečnost práce a pracovní podmínky zaměstnanců
Provoz bazénu Krajská hygienická stanice Blansko
ČSSZ Blansko – mzdová a personální agenda
Kontrola zřizovatele – odbor zdravotnictví
NATURA 2000 – kontrola stavu netopýrů
V květnu 2014 byl proveden audit certifikátu ISO EN 9001:2000 na následnou péči firmou Berean
Veritas Certification Czech Republik, spol. s r.o. za celou organizaci.
Naše organizace v roce 2014 nedostala žádné pokuty ani penále. Došlo ale k mimořádné události
v období plného uzavření pracoviště Dětské léčebny Křetín o vánočních svátcích, kdy došlo k výpadku elektrické energie a vypnutí mrazícího pultu. Došlo k znehodnocení mražené zeleniny v hodnotě 4 070,97 Kč. Za tuto škodu nemohl být nikdo odpovědný. Zelenina byla odepsána mimořádnou
výdejkou do spotřeby. O celé události je zpracován zápis.
40 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
VIII.
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Na základě Příkazu č. 1/2014 ředitelky organizace byly v říjnu 2014 zahájeny inventury veškerého
majetku k 31.12.2014. Byla provedena fyzická inventura u hmotného investičního majetku, peněz
v pokladně a cenin, zásob potravin a pohonných hmot. U ostatního majetku byla provedena dokladová inventarizace zůstatků jednotlivých rozvahových účtů.
V průběhu inventur nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
41 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
PŘÍLOHY
Seznam příloh
Příloha 1 Organizační schéma ......................................................................................................................... 43
Příloha 2 Indikační seznam .............................................................................................................................. 44
Příloha 3 Informační leták ............................................................................................................................... 45
Příloha 4 Informační leták ............................................................................................................................... 46
Příloha 5 Informační leták ............................................................................................................................... 47
42 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 1 Organizační schéma
43 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 2 Indikační seznam
44 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 3 Informační leták
45 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 4 Informační leták
46 z 47
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 5 Informační leták
47 z 47
Download

Výroční zpráva - Jihomoravské dětské léčebny, p.o.