TERASA KROK ZA KROKEM
OBECNÉ
DESKY
ZAČÁTEK
1. DESKY
SPOJOVÁNÍ
UKONČENÍ
min. 70
Pevná
2. ZÁKLAD
PLOVOUCÍ =
žadné šroubové spoje mezi podkladovou
konstrukci a základem terasy)
STÁVAJÍCÍ PODKLAD
NOVÝ PODKLAD
stávající terasa
beton
Plovoucí
min. 100
PEVNÁ =
podkladová konstrukce se
šroubuje přímo k základu terasy
NOVÝ PODKLAD
Štěrk
Betonové sloupky
Střešní terasa
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
PODKLAD
= PLOVOUCÍ
= PEVNÝ
PLNĚ PODEPŘENÁ
ROZPÍNÁNÍ
RÁM
ČÁSTEČNĚ PODEPŘENÁ
PODKLADOVÉ PROFILY
Pevná
Plovoucí
Tvrdé dřevo
PATKY
BETONOVÉ
SLOUPKY
Předvrtat
VAK NAPLNĚNÝ
TMELEM
Odolné tropické dřevo s nejvyšší třídou odolnosti
(třída 1 pro všechny země / třída 4 pro Francii)
UKONČENÍ
1. DESKY
3. PODKLAD
ROZPĚTÍ PODKLADOVÝCH PROFILŮ
PLOVOUCÍ PODKLAD
Desky 45 ˚
Předvrtat
Ø6
Rám z tvrdého dřeva
35
Používejte vždy minimálně 3 podkladové profily na jednu délku.
UKONČENÍ
80
600
80
600
80
600
VVpřípadě,
případě,že
žetvar
tvaraadélka
délkaterasy
terasypřesahuje
přesahuje33m,
m,
používejte
používejtepouze
pouzedesky
deskyssmaximální
maximálnídélkou
délkou2m.
2 m.
DŮLEŽITÉ!
PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVU, VENTILACI, ODVODNĚNÍ A ÚDRŽBU TERASY TWINSON BASIC JSOU SHODNÁ
S OSTATNÍMI TERASOVÝMI SYSTÉMY TWINSON. NALEZNETE JE V MONTÁŽNÍCH MANUÁLECH PRO TERASY TWINSON
NA STRÁNKÁCH WWW.INOUTIC.CZ / WWW.INOUTIC.SK.
P 82104 / 0/8111
Předvrtat
PRVNÍ ÚDRŽBA
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
WWW.INOUTIC.CZ
Twinson Basic termékünk olyan farostok felhasználásával készült, melyek színe és megjelenése idővel változhat. A termék kültéri elhelyezését követően a farostok a Nap és az eső hatására természetes érési folyamaton
esnek át, ami színváltozást eredményez. A végeleges, természetes patina néhány hónap elteltével alakul ki. A lapokat elhelyezésïk előtt úgy összeválogatni, hogy természetes hatást nyújtsanak.
Twinson Basic
A Inoutic céget az alábbi esetekben semmilyen feleősség nem terheli: (1) a Twinson Basic termékek helytelen elhelyezése és/vagy a Inoutic cég által biztosított elhelyezési utasítások be nem tartása; (2) a Twinson Basic
termékek szokványos lakóépületi felhasználástól eltérő, illetve a Inoutic cég iránymutatásaiban és a he yi építési e őírásokban nem javasoltalkalmazása; (3) a Inoutic termékek elhelyezésére szolgáló alapfeület illetve
tartószerkezet elmozdulása, eldeformálódasa vagy megsüllyedése; (4) a vis major bármely formája (árvíz, szélvihar, f‘oldrengés, willámcsapás stb.), környezeti hatások (levegőszennyezés, algák vagy penész felületi
elburjánzása stb.), vagy idegen anyagok által okozott foltok megjelenése (szennyeződés, zsír, olaj, bármely olyan termék amely hatással lehet a Twinson Basic termékekre, stb.); (5) színeltérések vagy - változások; vagy (6)
a Twinson Basic termékek vásárló vagy harmadik személy általi helytelen kezelése, tárolása vagy használata, illetve elhanyagolása; vagy (7) a Twinson Basic termékek felületére felvitt festék, lakk, favédő olaj által okozott
elváltozások vagy károk.
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
(CZ) PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽE VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA MÁTE K DISPOZICI POSLEDNÍ AKTUÁLNÍ VERZI MONTÁŽNÍHO MANUÁLU UVEŘEJNĚNOU NA STRÁNKÁCH WWW.INOUTIC.CZ NA STRÁNKÁCH TAKÉ NALEZNETE
PLATNÉ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.
Twinson Basic obsahuje dřevěná vlákna, která jsou citlivá na rozdíly v barvě a vzhledu. Pokud je výrobek vystaven slunci a dešti, prochází tato vlákna přirozeným procesem stárnutí, během nějž dochází k barevným změnám.
Po několika měsících desky získají konečnou patinu. Desky je vhodné před instalací seskládat střídavě tak, aby bylo dosaženo přirozeného efektu.
Společnost Inoutic nenese odpovědnost za jakýkoliv stav způsobený: (1) chybnou instalací výrobků Twinson Basic a nedodržováním pokynů společnosti Inoutic k instalaci, (2) užitím výrobků Twinson Basic nad rámec
obvyklého domácího užívání nebo užití způsobem, který společnost Inoutic, či místní stavební předpisy nedoporučují, (3) pohybem, deformací, sesuvem či sesedáním půdy nebo nosné konstrukce, na které byly výrobky
společnosti Inoutic umístěny, (4) jakoukoliv okolností vyšší moci (jako např. povodní, vichřicí, zemětřesením, úderem blesku atd.), stavem životního prostředí (jako např. znečištěním ovzduší, povrchovým porostem plísní
a řasami atd.) nebo výskytem skvrn pocházejících z cizích látek, jako jsou např. špína, tuk, olej nebo výrobky, které mají vliv na výrobky Twinson Basic, atd., (5) rozdíl nebo změna barvy; nebo (6) nesprávným zacházením,
skladováním, nesprávným užitím či zanedbáním výrobků Twinson Basic ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo (7) změnou vlastností či poškozením v důsledku použití nátěru, laku nebo olejů určených k impregnaci dřeva
na povrch výrobků Twinson Basic.
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
(SK) Pred začiatkom montáže vždy skontrolujte na stránkach www.inoutic.sk, či máte k dispozícii aktuálnu verziu montážneho manuálu. Na týchto stránkach nájdete aj platné všeobecné
záručné podmienky.
Basic
Basic
Twinson Basic obsahuje drevené vlákna, ktoré sú citlivé na rozdiely vo farbe a vzhľade. Ak je výrobok vystavený slnku a dažďu, prechádzajú tieto vlákna prirodzeným procesom starnutia, počas ktorého dochádza
k farebným zmenám. Po niekoľkých mesiacoch dosky získajú konečnú patinu. Dosky je vhodné pred inštaláciou poskladať striedavo tak, aby bolo dosiahnuté prirodzeného efektu.
Basic
Basic
Spoločnosť Inoutic nenesie zodpovednosť za akýkoľvek stav spôsobený: (1) chybnou inštaláciou výrobkov Twinson Basic a nerešpektovaním pokynov spoločnosti Inoutic na inštaláciu, (2) použitím výrobkov Twinson Basic
nad rámec obvyklého domáceho užívania alebo použitia spôsobom, ktorý spoločnosť Inoutic či miestne stavebné predpisy neodporúčajú, (3) pohybom, deformáciou, zosuvom alebo zosadaním pôdy alebo nosnej
konštrukcie, na ktoré boli výrobky spoločnosti Inoutic umiestnené, (4) akúkoľvek okolnosťou vyššej moci (ako napríklad povodňou, víchricou, zemetrasením, úderom blesku atď.), stavom životného prostredia (ako
napríklad znečistením ovzdušia, povrchovým porastom plesní a riasami atď.) alebo výskytom škvŕn pochádzajúcich z cudzích látok, ako sú napr. špina, tuk, olej alebo výrobky, ktoré majú vplyv na výrobky Twinson Basic
atď., (5) rozdiel alebo zmena farby; alebo (6 ) nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, nesprávnym použitím alebo zanedbaním výrobkov Twinson Basic zo strany Kupujúceho alebo tretej osoby alebo (7) zmenou
vlastností či poškodením v dôsledku použitia náteru, laku alebo olejov určených na ochranu dreva na povrch výrobkov Twinson Basic.
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
04/2014
Basic
Twinson Terrace Basic V1
www.inoutic.cz
Basic
Basic
Basic
Basic
Download

DŮLEŽITÉ! PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVU