Slovníček základních ekologických pojmů
abiotické faktory
acidofyty
Agenda 21
alelopatie
alkalofyty
souhrn vlivů neživého prostředí, které působí v daném ekosystému na
organismy
rostliny rostoucí na kyselých půdách (pH do 6,7)
základní materiál konference v Rio de Janeiro v r. 1992, poprvé zde
byly formulovány principy trvale udržitelného rozvoje
vztah mezi populacemi, jeden druh omezuje druhý toxickými látkami,
které vylučuje
rostliny rostoucí na zásaditých půdách (pH nad 7,2)
aliance
volné dočasné sdružování jedinců, z něhož mají prospěch
Allenovo pravidlo
alochtonní populace
příbuzní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší tělní výběžky
(uši, ocasy, zobáky …) než v oblastech teplejších ⇒ zmenšení
povrchu těla ⇒ snížení ztrát tepla
v daném místě výskytu nepůvodní populace
alpinský druh
rozšíření nad horní hranicí lesa, původně v Alpách
amenzalismus
viz alelopatie
anadromní migrace
tahy ryb z moří do řek za účelem rozmnožování (lososi)
antropofyty
arborikolní organismy
rostliny cizího původu k nám zavlečené, tvoří součást synantropních
společenstev (= hemerofyty)
žijící na stromech (epifytické orchideje, tropické žáby…)
areál
oblast zeměpisného rozšíření druhu, rodu… na Zemi
arenikolní organismy
žijící na písku nebo v něm
archeofyty
autekologie
organismy k nám neúmyslně zavlečené od nejstarších dob až do 15.
století a u nás zdomácnělé (chrpa polní, mák vlčí,,,)
odvětví ekologie studující vztahy jedince (druhu) k prostředí
autochtonní populace
populace v daném místě výskytu původní
autotrofní organismy
zelené rostliny schopné fotosyntézy, přeměňují za pomoci energie
slunečního záření anorganické látky na látky organické
není vázána na určitou klimatickou oblast; je vázána na specifické
půdní podmínky
prostředí mořského dna v hloubkách 200 až 3000 m
azonální vegetace
batyál
batypelagiál
prostředí ve volných vodách moří v hloubkách 200 až 3000 m
bentál
prostředí na dně vodních toků, nádrží a moří
bentos
organismy žijící na dně vod
Bergmannovo pravidlo
příbuzní živočichové bývají v chladnějších oblastech větší a hmotnější
než v teplejších
soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů
žijících v daném prostoru (živá složka ekosystému)
rozmanitost biotických složek systému
biocenóza
(společenstvo)
biodiverzita
bioindikátory
biomasa
organismy, jejichž výskyt na určitém stanovišti svědčí o přítomnosti
nějakého faktoru (lišejníky – čisté ovzduší, kopřivy – půda bohatá na
dusík, vřes – kyselá půda …)
úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra, má
tedy vyšší ekologickou bohatost
soubor podobných ekosystémů na větší části zemského povrchu
s podobným charakterem rostlinstva a živočišstva
hmota jedinců, populace…na určité ploše nebo v prostoru
biosféra
svrchní část zemského povrchu osídlená živými organismy
biokoridor
biom
biosférická rezervace
biotop
chráněné území většího rozsahu s velkou biodiverzitou; existuje
celosvětová síť těchto rezervací, jsou vyhlašovány UNESCO v rámci
programu Člověk a biosféra (M&B)
působení ostatních živých organismů (včetně organických produktů
jejich činnosti), které ovlivňují životní podmínky daného organismu
stanoviště; místo v němž žije určité společenstvo, populace, jedinci
boreální druh
centrum jejich rozšíření je v severní části starého a nového světa
Červená kniha
původně soupis ohrožených druhů, které byly publikovány IUCN
v Červeném seznamu; také publikace o ohrožených druzích organismů
rozkladači – mrtvou organickou hmotu rozkládají na jednodušší složky
biotické faktory
dekompozitoři
demekologie
denitrifikace
detergenty
detritus
disperze
divergence
druh
dynamika populace
edafon
ekologie
ekologie populace – zabývá se vztahy mezi populacemi a jejich
prostředím
redukce dusičnanů na dusitany a dále na amoniak nebo až na plynný
dusík (houby, denitrifikační bakterie)
čistící a prací prostředky, které snižují povrchové napětí vody
odumřelé organismy nebo jejich části (též výkaly živočichů), které jsou
významné pro vznik humusu
rozmístění, rozptyl jedinců populace na ploše nebo v prostoru
rozbíhání znaků příbuzných druhů v závislosti na různých životních
podmínkách (např. na různé potravní nabídce)
soubor jedinců navzájem si podobných, geneticky jednotných, kteří se
mezi sebou kříží a dávají plodné potomstvo, jsou reprodukčně
izolováni od jiných podobných skupin
kolísání početnosti populace; zároveň průběh všech změn ve struktuře
a funkci populace
soubor všech organismů žijících v půdě
ekologická nika
věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životním
prostředím
začlenění druhu organismu ve struktuře a funkci ekosystému
ekologická valence
rozpětí podmínek prostředí, kterým se organismus může přizpůsobit
ekosystém
základní jednotky přírody, v níž dochází k oběhu látek a energií,
přenosu informací; je tvořen společenstvem s jeho abiotickým
prostředím
přechodové společenstvo – hraniční zóna mezi společenstvy ⇒ je
druhově bohatší
soubor všech abiotických faktorů na stanovišti, kde žijí organismy
ekoton
ekotop
ekotyp
ektoparazit
emise
endemit
endoparazit
epifyty
epineuston
eroze půdy
eury-
morfologická nebo fyziologická varianta určitého druhu, která je
podmíněna vlivem prostředí, je dědičná
vnější cizopasník (např. klíště)
znečišťující látky unikající nebo vypouštěné z nějakého zdroje
znečištění do ovzduší (e. plynné, kapalné, plynné)
druh organismu, který se vyvinul a vyskytuje se pouze v malém
omezeném areálu (např. hatérie novozélandská)
vnitřní parazit (např. tasemnice)
rostliny rostoucí přisedle na větvích a kmenech stromů či keřů, které
jim slouží jako opora; nečerpají z nich žádné živiny
živočichové, pohybující se po povrchové vodní blance (např.
vodoměrka)
rozrušování půdy vlivem vody či větru a její odnos a uložení na jiném
místě
předpona znamenající širokou toleranci organismů vzhledem
k některému ekologickému faktoru
euryekní organismy
schopné přizpůsobit se velmi rozmanitým podmínkám prostředí
eurytermní organismy
snášející široký rozsah teplot
eutrofizace vod
nadbytek fosforečnanů a dusičnanů ve vodě ⇒ nadměrný rozvoj
fytoplanktonu → po jeho odumření dochází k uvolňování jedovatých
látek a poklesu O2 ve vodě
rozpínavý, mající tendenci rozšiřovat území svého výskytu
expanzivní druh
fanerofyty
FAO
rostliny s obnovovacími orgány výše než 30 cm nad povrchem půdy,
se zásobními látkami v obnovovacích pupenech; keře, liány, převážně
ale dlouhověké dřeviny
organizace OSN pro výživu a zemědělství
fenologie
část ekologie zabývající se studiem periodicity životních projevů
organismů v závislosti na kalendářní době
fluktuace populace
kolísání početnosti populace jednoho druhu na určitém stanovišti
v průběhu několika let
fungicidy
látky používané k ochraně rostlina proti houbovým chorobám (plísním,
snětím, rzím…)
fytocenologie
věda studující rostlinná společenstva a jejich vztah k vnějšímu
prostředí
fytocenologický snímek soupis všech druhů rostlin přítomných na vymezené ploše → se
vyjadřuje jejich početnost a pokryvnatost
fytocenóza
rostlinné společenstvo
geofyty
heliofilní organismy
rostliny se zásobními orgány, které přečkávají nepříznivé období
v půdě ve formě oddenků, hlíz, cibulí…- byliny
v teplejších a vlhčích oblastech jsou živočichové téhož druhu nebo
příbuzní tmavší
slanobytné rostliny, snášejí nebo přímo vyžadují půdy s vyšším
obsahem solí
slunomilné; k životu vyžadují dostatek slunečního záření
heliofobní
slunoplaché – světloplaché organismy
heliofyty
helofyty
slunobytné rostliny - vyžadují dostatek slunečního záření ke svému
životu
rostliny tolerantní jak k vysoké intenzitě oslunění, tak k určitému stupni
zastínění
životní forma rostlin, jejichž pupeny přezimují pod vodou
hemerofyty
viz antropofyty
hemikryptofyty
cévnaté suchozemské rostliny, které mají obnovovací pletiva uložena
při povrchu půdy a chráněna přízemní růžicí listů nebo jinými částmi
rostliny
chemické látky hubící plevele, zároveň ale znehodnocují půdu
Glogerovo pravidlo
halofyty
helioscifyty
herbicidy
heterotrofní organismy
hydrohydrofyty
nezelené rostliny, houby, živočichové, mikroorganismy – využívají už
hotovou organickou hmotu vytvořenou producenty (zelenými
rostlinami)
vodo-, předpona týkající se ve složených termínech vody
hydrosféra
cévnaté vodní rostliny, jejich obnovovací pletiva nebo orgány
přetrvávají nepříznivé období ponořené ve vodě nebo na dně
oblast vod na povrchu Země (tvoří 70,8 % zemského povrchu)
hygro-
vlhko-, předpona týkající se ve složených termínech vlhkosti
hygrofyty
rostliny s vysokými požadavky na vlhkost, vlhkomilné
hyperparazitismus
stav, kdy parazit v těle hostitele je sám napaden dalším parazitem
hyponeuston
vodní živočichové, kteří se při čerpání vzduchu zespodu zavěšují nebo
opírají o povrchovou vodní blanku
chamaefyty
kalcifilní druhy
rostliny, které mají obnovovací pupeny nad povrchem půdy do výšky
30 cm; většinou malé keříky
rostliny rostoucí na skalách, zapouštějí kořeny do štěrbin skal, tím je
rozrušují a napomáhají zvětrávání
sněhomilné druhy organismů v arktických nebo vysokohorských
územích
spady – plynné, kapalné či plynné → často mají jiné fyzikálněchemické vlastnosti než původní emise
příbuzenské křížení, obvykle vede ke snížení životaschopnosti
populace
látky hubící hmyz (patří mezi pesticidy); insekticidy nebo jejich deriváty
mohou být toxické i pro jiné živočichy včetně člověka
nepůvodní druhy, pronikají na území, kde se nevyskytovaly – často se
zde expanzivně šíří (křídlatka sachalinská)
záměrné přemístění jedinců do nové oblasti, kde se nevyskytovali –
mimo hranice jeho původního areálu
významná organizace ochrany přírody ve světě; publikuje Červené
seznamy a Knihy ohrožených druhů
druhy, u nichž přirozený výběr zvýhodňuje jedince, kteří rostou a
dospívají pomaleji, mají méně potomků, mají dlouhou délku života,
pokud jim to umožní nosná kapacita prostředí – žijí ve vysoké hustotě
populace (velcí kopytníci)
vápnomilné; vyskytují se na vápnitých půdách nebo podkladech
karcinogeny
látky nebo záření, které vyvolávají rakovinu
karnivorní živočichové
katadromní migrace
živí se výhradně masitou potravou – ulovenou nebo nalezenou
mršinou
tahy ryb z řek do moře za účelem rozmnožování (úhoři)
kavernikolní druhy
žijící v jeskyních, často slepé a bez pigmentu
chasmofyty
chionofilní druhy
imise
inbreeding
insekticidy
invazní druhy
introdukce
IUCN
K - specialisté
klimax
vrcholné stádium sukcese; obvykle mají největší druhovou diverzitu a
největší stabilitu
komenzalismus
vzájemný vztah dvou organismů či populací, kdy jeden z nich ze
soužití těží - využívá potravu, úkryt, ochranu druhého organismu,
přitom ho ale nijak nepříznivě neovlivňuje
kompetice (konkurence) záporný vztah dvou nebo více organismů či populací – obvykle mají
stejnou nebo podobnou ekologickou niku – kryjí tedy své potřeby ze
stejných zdrojů
konvergence
evoluční tendence, kdy mají nepříbuzné organismy žijící ve stejném
prostředí podobný tvar těla a orgány (např.žralok x delfín)
konzumentí
organismy, které se živí pouze organickými látkami vytvořenými jinými
organismy (k. prvního řádu – býložravci, k. druhého řádu – všežravci
nebo masožravci, k. vyšších řádů – masožravci)
koprofágní živočichové živící se výkaly jiných živočichů (chrobáci, vrubouni…)
koprofilní rostliny, houby vyskytují se na výkalech živočichů
kořenové čistírny
kryofyty
biologické čistírny odpadních vod, využívá se rostlin s vysokými nároky
na živiny – ty odčerpávají z odpadní vody; ekonomicky výhodné
rostliny žijící na sněhu a ledu
kryptofyty
viz geofyty
kyselé deště
obsahující slabou kyselinu sírovou, siřičitou a dusičnou; vznikají
rozpuštěním příslušných oxidů v dešťové vodě; okyselují půdu, vodu,
ničí vegetaci
lenitický (lentický) biotop stojaté sladké vody
limnofyty
rostliny kořenující ve dně sladkovodních nádrží nebo toků
litofyty
rostliny rostoucí na povrchu skal nebo kamenů
litorál
pobřežní část vodních nádrží
lokalita
naleziště – místo výskytu organismu na Zemi
lotický biotop
proudící sladká voda
M&B
Člověk a biosféra – program UNESCO studující biosféru a změny,
které v ní člověk způsobil svou činností
rostliny odolné k většímu obsahu těžkých kovů v půdě; slouží
k ozeleňování znečištěných půd
rostliny rostoucí na vlhkých půdách
metalofyty
mezofyty
migrace
mikrogyty
mimeze
stěhování živočichů za účelem získání potravy, rozmnožování či
v důsledku klimatických vlivů
mikroskopické nižší rostliny, které tvoří fytoplankton
mykorrhiza
ochranné zbarvení nebo ochranný tvar těla živočichů – ti takto
napodobují větévky, listy, … a jiné předměty, na nichž žijí
ochranné zbarvení, ochranný tvar těla nebo chování živočichů napodobují jiné nebezpečné živočichy – chrání se tak před svými
nepřáteli
živočichové živící se pouze jedním druhem potravy – potravní
specialisté (koala, panda velká…)
trvalé a nezbytné soužití dvou druhů organismů, které je pro oba
prospěšné a oba na něm jsou závislí
vzájemné prospěšné, nezbytné soužití hub s kořeny vyšších rostlin
nekrofágové
živočichové, kteří se živí odumřelými těly jiných živočichů
nekton
soubor větších vodních živočichů, kteří ve vodě aktivně plavou (korýši,
vodní hmyz, ryby,,,)
viz antropofyty
mimikry
monofágové
mutualismus
neofyty
neuston
oligofágové
drobné vodní organismy, které jsou na povrchové vodní blance nebo
do hloubky 5 cm pod ní
vztah mezi dvěma či více druhy organismů, které žijí na jednom
stanovišti a navzájem se neovlivňují
proces oxidace dusitanů na dusičnany (nitratačními bakteriemi – např.
Nitrobacter)
oxidace amoniaku na dusitany (nitrifikačními bakteriemi – např.
Nitrosomonas)
rostliny náročné na dostatek dusíku v půdě (kopřiva, lebeda) ⇒
indikátory nadbytku dusíku v půdě
viz monofágové
oligotrofy
rostliny nenáročné na minerální výživu
ombrofyty
rostliny vyžadující dostatek vody ve formě srážek
omnivorní živočichové
všežravci
paleoekologie
věda studující vztahy organismů v minulosti Země
paludikolní organismy
žijící na zabahněných stanovištích
neutralismus
nitratace
nitrifikace
nitrofyty
parazitismus
parazitoid
živočišný parazit, který nakonec způsobí smrt hostitele
pelagiál
oblast vodné vody ve vodních nádržích a oceánech
pesticidy
petrikolní organismy
jedovaté látky, kterými člověk hubí nežádoucí organismy; ohrožují
zdraví ostatních organismů
žijící trvale na skalách a balvanech
petrofyty
rostliny rostoucí na skalách s přímou vazbou na geologický podklad
plankton
většinou mikroskopické vodní organismy vznášející se vodě, nejsou
schopné samostatného pohybu
pleuston
vodní organismy žijící na povrchové blance vody (vodoměrky…)
poloparaziti
(hemiparaziti)
polyfágové
zelené rostliny schopné fotosyntézy, z hostitelské rostliny přijímají vodu
a minerální látky (jmelí, kokrhel…)
živočichové konzumující široké spektrum potravy
polysaprobní vodní
prostředí
polyvoltinní druh
je zde vysoce rozložená organická hmota ⇒ minimum kyslíku
populace
potravní pyramida
potravní řetězec
poušť
predace
primární producenti
během jednoho roku se vyvíjí v několika generacích
soubor jedinců téhož druhu, kteří se v daném čase vyskytují na určitém
vymezeném území, může u nich docházet k výměně genet. informace
grafické znázornění přenosu látek a energií od zelených rostlin až
k vrcholovým predátorům
série organismů, přes které dochází k přenosu látek a energií –
následující konzumuje předcházející
biom s ročním úhrnem srážek do 200 mm, vysoké rozdíly mezi
denními a nočními teplotami, rostliny i živočichové zde žijící mají
speciální adaptační mechanismy
dravý způsob života; živočich – predátor loví kořist jako zdroj potravy
profundál
autotrofní organismy, v procesu fotosyntézy přeměňují anorganické
látky na látky organické
životní prostředí v nejhlubší části dna ve sladkovodních nádržích
protokooperace
viz aliance
psamal
psamofilní druhy
soubor drobných organismů, které žijí v písčitých substrátech vodního
prostředí
žijící na písku nebo v písku
psamon
organismy žijící na souši v písku nebo na něm
psychrofilní druh
psychrofyty
studenomilný, žijící v nízkých teplotách (polární, vysokohorské oblasti,
jeskyně …)
rostliny snášející nízké teploty
pyrofyty
rostliny, které jsou vázané na působení ohně na dané lokalitě
r - specialisté
recyklace
druhy, u nichž přírodní výběr zvýhodňuje jedince menší, rychle se
množící, s větším počtem potomků, kteří jsou krátkověcí; početnost
jejich populace často prudce kolísá (drobní hlodavci)
návrat látek znovu do oběhu
reducenti
viz dekompozitoři
regrese populace
fáze po přemnožení – počet jedinců klesá, snižuje se jejich odolnost
proti chorobám i schopnost rozmnožování
umělé vysazení druhu do místa, kde vyhynul nebo byl vyhuben
reintrodukce
rekultivace
relikt
obnovení lokality narušené těžbou, zanedbáním …- opětovné
obnovení úrodnosti půdy
druh vyskytující se jako pozůstatek z minulých geologických dob
rheobiontní živočichové žijí v rychle tekoucích vodách (jsou k tomu přizpůsobeni drápky,
přísavkami…)
rhitral
vodní prostředí u prameniště a v jeho odtoku
ripikolní organismy
žijící na a ve vodních březích
rivikolní organismy
žijící v tekoucích vodách
ruderální druhy
rostou nebo žijí na rumištích
růstová křivka tvaru J
populace roste nejprve pomalu, pak následuje strmý nárůst počtu
jedinců, ten pokračuje až do vyčerpání nosné kapacity prostředí→ růst
se pak náhle zastaví a početnost populace prudce klesá (jednoleté
rostliny, živočichové s jednou generací ročně…)
růstová křivka tvaru S
S - stratégové
saprobionti
saprofágové
nejčastější typ růstu populací
počáteční fáze růstu připomíná křivku J, postupně začínají působit
omezující faktory prostředí, které rychlost postupně brzdí.
rostliny snášející silný stres (nedostatek vody, živin…), ale nesnášejí
velké narušení biomasy; pomalý růst, malé listy či jehlice (smrk,
brusinka)
organismy, které žijí ve vodách znečištěných organickými látkami
sarkofágové
živočichové, kteří se živí odumřelou organickou hmotou těl rostlin nebo
živočichů
houby či heterotrofní rostliny získávající živiny z odumřelých těl rostlin
či živočichů
živočichové živící se masem jiných odumřelých živočichů
saxikolní organismy
žijící v kamenité suti
savana
sciofilní druhy
tropický travinný biom, travní společenstva s roztroušenými skupinami
stromů; velcí kopytníci, šelmy
stínomilné
sciofyty
rostliny vyžadující zastíněná stanoviště (kapradiny)
sekundární producent
všichni konzumenti, kteří produkují organickou hmotu v podobě svých
těl a výměšků
sesilní organismy
mají tělo připevněné k podkladu ⇒ neschopné aktivně měnit místo
žijící v lese
saprofyty
silvikolní živočichové
skleníkový efekt
smog
společenstvo
stenostenoekní organismy
step
jev způsobený zvyšováním koncentrace CO2, CH4, oxidů síry a dusíku
v ovzduší; tyto plyny se hromadí ve spodních vrstvách stratosféry –
propouštějí sluneční paprsky k zemskému povrchu, ale zadržují
průchod tepla zpět ⇒ dochází k oteplování – změnám klimatu
v překladu „kouřová mlha“, typ znečištění ovzduší v oblasti
průmyslových center
viz biocenóza
předpona vyjadřující úzkou toleranci organismu k určitému faktoru
prostředí
mající úzkou ekologickou valenci k danému faktoru prostředí
stratifikace
travnaté společenstvo mírného pásu; pampy, prérie, stepi Eurásie –
rozšíření specifických rostlin i živočichů
soubor vlastností organismu, které se ve vývoji druhu osvědčily jako
výhodné pro existenci populace v daném prostředí
patrovitost, rozvrstvení biocenózy do pater
symbióza
viz mutualismus
synantropní druhy
žijící v blízkosti člověka a jeho sídel
synekologie
část ekologie studující vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů
tajga
nejrozsáhlejší biom - boreální jehličnatý les ⇒ výskyt jehličnanů; četná
rašeliniště – malá druhová bohatost rostlin; typičtí živočichové – drobní
hlodavci, losi, medvědi, kuny, soboli, mnoho ptáků
ochranný postoj živočicha, který v případě nebezpečí strne a dělá se
mrtvým
suchozemský, organismus rostoucí nebo žijící na pevné půdě
strategie
tanatóza
terestrický druh
teritorium
terofyty
transmise
malá část území, kterou jedinec, rodina nebo skupina živočichů hájí
proti cizím příslušníkům téhož druhu
jednoleté rostliny přezimující v semenech nebo ozimé rostliny, které
přezimují listovou růžicí
procesy probíhající při přenosu emisí ovzduším – dochází zde
k fyzikálním i chemickým změnám
troglobiont
tropický deštný prales
tropofyty
trvale udržitelný rozvoj
živočich žijící v jeskyních, ale i mimo ně; k životu v jeskyních nemá
žádné zvláštní adaptace
lesní biom s velkým ročním úhrnem srážek, je zde největší druhová
pestrost organismů, má největší biomasu ze všech biomů vůbec
rostliny, které mohou změnit svůj vzhled podle podmínek prostředí
WWF
takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by
oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní
potřeby; principy trvale udržitelného rozvoje byly poprvé formulovány
na konferenci v Rio de Janeiro r. 1992
biom pokrývající arktické oblasti (od severní hranice lesa až do oblasti
ledových pustin); půda částečně rozmrzá pouze na 2 - 3 měsíce
v roce; mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny, sobi, polární lišky, lumíci,
sovice sněžné aj.
vzájemné zastupování příbuzných druhů organismů na podobných
stanovištích v různých zeměpisných oblastech
světový fond na ochranu přírody, ve znaku má pandu velkou
xenofyty
rostliny cizího původu k nám neúmyslně zavlečené
xerofyty
suchobytné rostliny
zonální vegetace
suchozemská společenstva charakteristická pro území jednotlivých
klimatických pásů
tundra
vikariace
Download

Slovníček ekopojmů