Dvojitě negativní CD3+T lymfocyty
v rutinní praxi
imunologické laboratoře
Tinavská P.1, Koldová K.1, Sonnbergerová M.1,
Mallátová N.3, Filipová P. 2, Chrdle A.2, Žampach P.1
imunologie Nemocnice Č. Budějovice a. s.
oddělení Nemocnice Č. Budějovice a. s.
3 Laboratoř parazitologie Nemocnice Č. Budějovice a. s.
1 Laboratoř
2 Infekční
CD3+CD4-CD8-  T lymfocyty
82 % CD3+ T lymf
40 % CD4+ T lymf
21 % CD8+ T lymf
61 % CD4+ a CD8+
21 % DN CD3+ T lymf
26 %  T lymfocyty
 CD3+ T lymfocyty
 malá populace T lymfocytů s odlišným typem
buněčného antigenně specifického T receptoru
tvořeného  glykoproteinovými řetězci
 tvoří 1 – 10 % CD3+ T lymfocytů cirkulujících v lidské
krvi (tzv. V9V2 T lymfocyty)
 hojně (10 – 40 %) se nachází ve střevní sliznici, kde
tvoří populaci tzv. intraepiteliálních lymfocytů (V1
IEL) a hrají významnou roli při patogenezi zánětlivých
onemocnění (↑ celiakie)
 T lymfocyty na pomezí
vrozené a adaptivní imunity
Znaky vrozené imunity
Znaky adaptivní imunity
 Antigenně
specifický
TCR,
který
 Rozpoznávají svým TCR jiný typ antigenů než
vzniká přestavbou jeho genů za
 T buňky – konzervované struktury malých
vzniku odlišných klonů těchto buněk.
organických látek obsahující pyrofosfátovou
skupinu
 Imunologická paměť u  T lymfocytů
 (IsoPentenylPyrofosfát – běžný metabolit
buněk obratlovců
(exprese CD45RO molekuly u buněk
s V2 genovým segmentem).
 HydroxyMethylButenylPyrofosfát - metabolit
typický pro bakterie a nižší eukaryonty)
 Cytotoxická aktivace a produkce
prozánětlivých cytokinů (IFN-, IL-2,
IL-4, TNF- ) podobná jako u T
buněk.
→ ve vazbě s butyrofilinem 3A1 (CD277).
 Exprimují PRR (TLR, NLR) a aktivované  T
lymfocyty získávají vlastnosti profesionálních
APC.
 T lymfocyty jako most mezi
vrozenou a specifickou imunitou
 Rychlé rozpoznání „signálu nebezpečí“ – HMBPP, prozrazující
přítomnost potencionálně škodlivých mikroorganismů:

bakterie (Brucella melitensis, Mycobacterium tuberculosis, Listeria
monocytogenes, Francisella tularensis)
Intracelulární patogeny

viry (HIV, EBV, HSV)

paraziti (Plasmodium falciparum, Leishmania donovani, Toxoplasma gondii)
 Rozpoznávají molekuly IPP na vlastních abnormálních buňkách
(poškozených, stresovaných, nádorových).
 Stimulované  T lymfocyty zahajují komplexní obranné reakce –
lokalizace a postupná eliminace infikovaných či abnormálních
buněk – vlastní cytotoxické mechanismy či aktivace dalších
efektorových  T buněk.
CD3+CD4-CD8- T lymfocyty v rutinní
praxi naší cytometrické laboratoře
 běžně u dětských pacientů (10 – 15 % DNT)
 skupina imunologických pacientů s vysokým % DNT
lymfocytů bez jasné klinické asociace
 v BAL pacienta s nejasnou diagnózou plicního
onemocnění (40 % DNT)
 v hypocelulární KD pacientky s trombocytopenií
(lymfocytóza, vysoký podíl NK buněk, 13 % DNT)
 u pacientů s tularémií ( 10%)
Imunofenotypová analýza těchto buněk prokázala
přítomnost  CD T lymfocytů.
T lymfocyty v periferní krvi
pacientů intracelulární infekcí
Mykobakteriální
Toxoplazmóza
infekce
T. gondii
M. tuberculosis
M. bovis
M. avium
M. kansasii
Tularémie
M. xenopi
F. tularensis
Toxoplazmóza
titr protilátek v KFR > 32 a /nebo pozitivní specifické IgM
Mykobakteriální infekce
mikroskopické a kultivační potvrzení infekce
Tularémie
sérologické potvrzení specifických protilátek
Srovnání DNT lymfocytů
u pacientů s intracelulární infekcí
Závěr
 U pacientů s intracelulární infekcí T. gondii se DNT lymfocyty
pohybovaly v relativních počtech do 10%.
 Stejně tak u pacientů s mykobakteriálními infekcemi nebyly zjištěny
v periferní krvi zvýšené počty DNT lymfocytů.
 Pacienti s tularemií měli již na počátku infekce vyšší až vysoké
zastoupení DNT lymfocytů.
Zvýšený počet DNT = CD3+CD4-CD8-  T lymfocyty
při hodnocení stavu buněčné imunity se jeví jako vhodný pomocný ukazatel
pro včasnou diagnostiku a účinné nasměrování léčby tularémie zejména
s nejasným klinickým obrazem a opožděnou sérologickou odpovědí.
Kazuistika, V. T., žena 48 let I.
 Nevýznamná epidemiologická anamnéza (ve stabilním
partnerském svazku, cestovní anamnéza negativní – před 2
lety v Egyptě, pracuje jako servírka, do lesa nechodí,
poštípání hmyzem ani klíštěte si nevšimla, se zvěřinou do
kontaktu nepřichází).
 Začátkem září 2013 byla hospitalizována na infekčním
oddělení pro náhle vzniklé febrilní onemocnění s teplotami
okolo 39°C, s nočním pocením, bolestmi svalů, pocitem
schvácenosti a výraznou lymfadenopatií v pravém třísle bez
odezvy na běžná ATB (Klacid, Augmentin) k podrobnějšímu
vyšetření včetně odběru uzliny.
Kazuistika, V. T., žena 48 let II.
 Dif. diagnostická rozvaha – hluboko uložená bakteriální či
atypická infekce typu tularémie nebo lymfoproliferativní
onemocnění.
 V laboratoři byly zjištěny zvýšené markery zánětu –
leukocytóza (20.109 leu/l) s normálním krevním
diferenciálním obrazem, vysoký CRP (61 mg/l), zvýšený
-2-mikroglobulin (3,37 mg/l), pozitivní CD64 marker na
granulocytech (99 %), jaterní testy v normě, hemokultury
negativní, sérologie na tularémii negativní.
 Vyšetření buněčné imunity na počátku onemocnění
prokázalo 14 % DNT lymfocytů a bylo vysloveno
podezření na suspektní tularémii.
Kazuistika, V. T., žena 48 let III.
 Na pravém lýtku byla shledána drobná ranka o velikosti do
4 mm s drobnou expresí hnisu bez okolní reakce.
 UZ vyšetření prokázalo přítomnost uzlin na stehně a v třísle
s výraznými změnami s tendencí ke kolikvaci.
Kazuistika, V. T., žena 48 let IV.
 Po upravení ATB léčby (chinolon - ciprofloxacin) pomalé
subjektivní zlepšování.
 Histologické vyšetření uzliny prokázalo zánětlivý infiltrát bez
malignity.
 Opakovanými sérologickými testy s odstupem 14 dnů byla
doložena pozitivita specifických protilátek proti F. tularensis.
Potvrzena glandulární forma tularémie.
Děkuji za pozornost
F. tularensis: snímek z elektronového mikroskopu.
Kolonie F. tularensis na různých kultivačních půdách:
Zvětšení 15549x. NIAID, Laboratoř intracelulárního
(A (McCoyova půda), (B) čokoládový agar,
parazitismu.
(C) krevní agar, (D) agar bohatý na cystein
Download

Dvojitě negativní CD3+T lymfocyty v rutinní praxi imunologické