Témata k čtvrtletnímu testu z fyziky, 6. třída
1.0 Fyzika
1. Co je to fyzika?
2. Jakými třemi základními způsoby zkoumá fyzika svět kolem nás?
1.1 Tělesa a látky
3. Co je to těleso?
4. Jaký je rozdíl mezi tělesem a látkou?
5. Uveď, jaká máme skupenství látek.
6. Ke každému skupenství uveď několik příkladů různých látek.
7. Ke každému skupenství uveď několik příkladů různých těles.
1.2 Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
8. Jaké vlastnosti mají pevné, kapalné a plynné látky?
9. K čemu slouží vodováha/hadicová vodováha/libela?
10. Jakou vlastnost kapalin využívá vodováha nebo odpadní sifon pod umyvadlem a WC?
1.3 Vzájemné silové působení těles. Síla
11. Co můžeme měnit působením síly?
12. Jakými silami na sebe mohou tělesa působit „na dálku“?
13. Co znamená, že silové působení těles je vždy vzájemné? Uveď konkrétní příklady.
1.4 Gravitační síla. Gravitační pole
14. Která tělesa se navzájem přitahují gravitační silou?
15. Na čem závisí velikost gravitační síly?
16. Jak se mění gravitační síla, když se od sebe tělesa vzdalují?
17. Jakým směrem působí Země gravitační silou na tělesa, která jsou na jejím povrchu?
18. Jak se nazývá zařízení, kterým určujeme svislý směr?
1.5 Měření síly
19. Čím měříme sílu? Na čem je měření síly tímto zařízením založeno?
20. Jaká je jednotka síly?
21. Jakou hmotnost má těleso, které je přitahováno k Zemi gravitační silou 1 N?
22. Jak velkou gravitační silou přitahuje Země těleso o hmotnosti 1 kg?
23. Jak velkou gravitační silou přitahuje Země tebe?
1.6 Látky jsou složeny z částic, které se pohybují
24. Z čeho jsou tvořeny všechny látky?
25. Co je to Brownův pohyb?
26. Co je to difuze? Uveď příklad difuze v pevných látkách, v kapalinách, v plynech.
27. Popiš, jak konkrétně se pohybují částice pevných látek, kapalin a plynů.
28. Jak se projeví zvýšení/snížení rychlosti pohybu částic, ze kterých je látka tvořena?
1.7 Vzájemné silové působení částic
29. Proč pevné látky, které jsou tvořené malými částicemi, drží pohromadě?
30. Kdy na sebe částice působí přitažlivými silami?
31. Jak se nazývají dva základní jevy, které jsou způsobené vzájemnou přitažlivostí částic?
32. Uveď několik příkladů přilnavosti a vzlínavosti.
1.8 Částicová stavba pevných, kapalných a plynných látek
33. Jak se nazývají pevné látky, které mají pravidelné uspořádání částic?
34. Jak se nazývají pevné látky, které nemají pravidelné uspořádání částic?
35. Jak se nazývají kapalné látky, které mají pravidelné uspořádání částic? Kde se využívají?
36. Uveď několik příkladů běžných krystalických a amorfních látek.
37. Nakresli a popiš modely uspořádání částic pevných krystalických a amorfních látek, kapalin a plynů.
1.9 Atomy a molekuly
38. Z čeho je odvozeno slovo „atom“? Který starořecký učenec zastával názor, že atom je nedělitelný?
39. Z jakých menších částic se atom skládá? Jaký náboj mají tyto částice?
40. Co je to molekula? Uveď několik příkladů různých molekul.
41. Co je to prvek? Kolik různých prvků přibližně existuje? Uveď několik příkladů prvků.
42. Co je to sloučenina? Čím je tvořena molekula sloučeniny? Uveď několik příkladů sloučenin.
Download

Temata k ctvrtletnimu testu z fyziky, 6. trida.pdf