PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - OBOR FINANCE, AKADEMICKÝ ROK
VARIANTA:
Část I. Peněžní ekonomie
1. Který z nástrojů nejvíce využívá ČNB při cílování inflace
a) diskontní úvěr na stažení likvidity
b) devizové intervence
c) repo operace na dodání likvidity
d) repo operace na stažení likvidity
e) tříměsíční repo tendr
2. Do aktiv bilance centrální banky patří
a) úvěry poskytnuté obchodním bankám
b) vklady přijaté od obchodních bank
c) vklady přijaté od domácích nebankovních subjektů
d) zisk za dané účetní období
e) měnová báze
3. Tlak na znehodnocení měnového kurzu domácí měny vytváří
a) růst importu kapitálu
b) růst importu služeb
c) pokles devizových rezerv v důsledku devizových intervencí
d) aktivní saldo obchodní bilance
e) růst importu transferů
4. Bod ležící pod IS křivkou a zároveň i pod LM křivkou představuje situaci, kdy je
a) poptávka po penězích je větší než peněžní nabídka a zároveň úspory jsou větší než investice
b) poptávka po penězích je menší než peněžní nabídka a zároveň úspory jsou menší než investice
c) poptávka po penězích je menší než peněžní nabídka a zároveň úspory jsou větší než investice
d) poptávka po penězích je větší než peněžní nabídka a zároveň úspory jsou menší než investice
5. Příčinou nabídkové inflace za jinak stejných okolností může být
a) zvyšování mezního sklonu ke spotřebě
b) pokles dovozních cen
c) snižování hodnoty peněžního multiplikátoru
d) revalvace domácí měny
e) monopolní struktura ekonomiky
6. Jakým způsobem zajistíte dlouhou devizovou pozici:
a)
nákupem deviz na trhu futures
b) prodejem deviz na forwardovém trhu
c)
vypsáním (prodejem) put opce na dané devizy (pozice writer – put)
d) nákupem put opce na dané devizy (pozice holder – put)
e) výhradně swapem spot - forward
© VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - OBOR FINANCE, AKADEMICKÝ ROK
VARIANTA:
Část II – Bankovnictví
7. Zvýšení míry inflace se projeví z hlediska klienta následujícím způsobem
a) pokud bude nárůst míry inflace vyšší než nárůst nominálních úrokových sazeb z bankovních depozit, dojde k
růstu reálné úrokové sazby z bankovních depozit
b) pokud bude nárůst míry inflace nižší než nárůst nominálních úrokových sazeb z bankovních depozit, dojde k
růstu reálné úrokové sazby z bankovních depozit
c) pokud zvýšení míry inflace bude kompenzováno shodným poklesem nominálních úrokových sazeb
z bankovních depozit, zvýšení míry inflace se v reálné úrokové sazbě z bankovních depozit neprojeví
d) pokud se nezmění nominální úrokové sazby z bankovních depozit, zvýšení míry inflace se v reálné úrokové
sazbě z bankovních depozit neprojeví
e) pokud nárůst míry inflace bude nižší než nárůst úrokových sazeb z bankovních depozit, bude reálná úroková
sazba z bankovních depozit stagnovat
8. Mezi pasiva v bilanci obchodní banky patří
a) vklady přijaté od jiných bank
b) úvěry poskytnuté klientům
c) pokladní hotovost
d) vklady u centrální banky z důvodu tvorby povinných minimálních rezerv
e) poskytnuté úvěrové přísliby
9. Fond pojištění pohledávek z vkladů v rámci českého bankovního systému
a) není právnickou osobou, je to fond spravovaný Českou národní bankou
b) pokud neobsahuje dostatek prostředků potřebných pro realizaci výplat, může být doplněn neúročeným úvěrem
z prostředků centrální banky a státu
c) je v případě nesolventnosti některé banky formován příspěvky ostatních bank účastnících se systému pojištění
pohledávek z vkladů podle pravidel stanovených Českou národní bankou, jejímž úkolem je ochrana
bankovního klienta
d) je formován příspěvky bank účastnících se systému pojištění pohledávek z vkladů na základě zákona o
bankách
e) je formován českými bankami na principu dobrovolnosti na základě platné evropské směrnice
10. Doložka podřízenosti doprovázející emisi bankovních podřízených dluhopisů
a) vyjadřuje kontrolu mateřského subjektu nad bankou podle obchodního zákoníku
b) znamená, že banka je součástí finanční skupiny v čele s pojišťovnou
c) zachycuje vztah k České národní bance jako subjektu bankovního dohledu
d) znamená, že závazek banky z této emise bude při krachu banky vyplácen jako poslední
e) vyjadřuje formálně povinnost banky poskytovat o sobě informace ministerstvu financí
11. Kapitálový požadavek
a) je objem vlastních zdrojů, jež musí shromáždit žadatel o založení banky
b) je objem vlastních zdrojů požadovaných centrální bankou v souvislosti s přípravou akviziční operace
c) je hodnota vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálového krytí rizik podstupovaných bankou
d) musí banka formovat pouze v souvislosti s tržním rizikem
e) v novém modelu kapitálové přiměřenosti (Basel II) již nemusí být tvořen
12. Banka není solventní, když
a) není schopna v daném okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z aktivit na mezibankovním trhu
b) není schopna optimálně regulovat svoje cash-flow
c) nerespektuje požadavek povinných minimálních rezerv
d) není schopna dostát svým aktuálně splatným závazkům
e) tržní hodnota jejích aktiv je nižší než tržní hodnota jejích závazků
13. Jaké čisté roční zúročení (v % p.a.) přinesla klientovi za dobu jednoho roku investice ve formě termínovaného
vkladu v bance, pokud
- byl sjednán roční termínovaný vklad na částku 50 tis. Kč při pevné úrokové sazbě 2 % p.a.
- úroky jsou vypláceny jednorázově v době splatnosti vkladu a podléhají srážkové dani 15% strhávané při výplatě úroků
- žádné provize a poplatky neuvažujeme, vycházejte z měsíce o 30 a roku o 360 dnech
a) 1,1 %
b) 1,4 %
c) 1,7 %
d) 2,0 %
e) 1,5 %
© VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - OBOR FINANCE, AKADEMICKÝ ROK
VARIANTA:
Část III .Veřejné finance
1. Pro lineární důchodovou daň platí:
a) s růstem důchodu roste částka daně, daňová sazba klesá
b) s růstem důchodu roste sazba daně, roste částka daně
c) s růstem důchodu se daňová sazba nemění, částka daně roste
d) s růstem důchodu roste daňová sazba, částka daně zůstává konstantní
e) s růstem důchodu nedochází k růstu daňové sazby, ani částky daně
2. Volič medián:
a) díky svému umístění v souboru voličů může za určitých okolností zaručit vítězství jednoho
či druhého návrhu
b) je nazýván poziční diktátor tzn., že díky své pozici v souboru voličů vždy určí
vítězství jednoho či druhého návrhu
c) rozděluje soubor voličů ( je-li jejich počet sudý) na dvě početně stejné skupiny
d) je volič s tzv. dvouvrcholovou preferencí tzn., že jeho preference nejsou tranzitivní
e) je při kolektivním hlasování typu jednohlasná shoda ”nejdůležitějším” voličem
3. Fiskální iluze znamená, že:
a) elasticita veřejných výdajů ve vztahu k HDP je větší než 1
b) obyvatelé nevědí, na co jsou vybírány daně a na co jsou vynakládány veřejné výdaje
c) náklady na jednotku výkonu ve veřejném sektoru jsou stále vyšší
d) při výdajových šocích výdaje rostou skokem a nikdy se nevrací na původní úroveň
e) s růstem produktu rostou veřejné výdaje a současně dochází k růstu daňové kvóty
4.
a)
b)
c)
d)
e)
Pro pojistné na sociální zabezpečení v ČR a zdravotní pojištění v ČR platí,že:
zdravotní pojištění je součástí příjmů státního rozpočtu
zdravotní pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení
pojistné na sociální zabezpečení je součástí zdravotního pojištění
sociální pojištění je platbou, která je zahrnována do tzv. složené daňové kvóta
pojistné na sociální zabezpečení je příjmem zdravotních pojišťoven
5. V oblasti veřejné volby platí, že:
a) při veřejné volbě lze pouze při použití většinových pravidel vždy dospět k rovnováze
b) výsledek hlasování nezávisí na jednacím pořadí a na individuálních preferencích
c) použití většinových rozhodovacích pravidel zabezpečuje vždy efektivní řešení
d) všechny metody založené na principu většinového pravidla dokonale zohledňují individuelní preference
e) neexistuje žádná hlasovací metoda na principu většinového pravidla, která nezávisí na jednacím
pořádku, zaručuje efektivnost a součastně respektuje individuální preference
6. V oblasti veřejných výdajů jsou známy tzv. důchodový a substituční efekt. Platí, že:
důchodový efekt vyvolává účelová (vázaná) dotace
důchodový efekt je ve vztahu k příjemci záporným transferem
substituční efekt způsobují účelové (vázané) dotace
v případě substitučního efektu nedochází (za jinak nezměněných podmínek) ke změně chování
spotřebitele
e) důsledky důchodového a substitučního efektu jsou z hlediska dopadu na spotřebitele totožné
a)
b)
c)
d)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
Pod pojmem „veřejné finance“ si lze představit :
finanční instituce, související s podnikáním soukromého sektoru
finanční vztahy, související s dosažením zisku v soukromé sféře národního hospodářství
finanční vztahy a operace, probíhající mezi veřejnou správou a ostatními ekonomickými subjekty
finanční operace, související s řízením portfolia soukromých subjektů
finanční operace, související s veřejným zabezpečením veřejných statků, sociálními transfery a vládní
politikou stimulace ekonomických subjektů k určitému chování
© VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Download

Část I. Peněžní ekonomie 1. Který z nástrojů nejvíce využívá ČNB při