BARDOLINE® OBECNÉ ZÁSADY
Základní informace
Asfaltové šindele BARDOLINE jsou určeny pro různé konstrukce střech se sklonem 15°-85°. Dle typu konstrukce
a povahy stavby se zvolí vhodný typ šindele. Jako podklad pro šindele BARDOLINE se provede celoplošný záklop (bednění) nejlépe z velkoformátových OSB desek
popř. prken o tloušťce min. 26 mm a šířce max. 150 mm.
Doporučená maximální vlhkost je 18 %. Na vyrovnání
povrchu a zároveň na ochranu střešní konstrukce se použije např. asfaltová membrána s polyesterovou výztuží
ONDUBAR (viz obr. A), která před pokládkou krytiny
chrání konstrukci před klimatickými vlivy. Ondubar se
pokládá s přesahy min. 100 mm a kotví hřeby.
Obr. A – pokládka Ondubaru
! Zvolte vždy vhodný podklad – vyvarujte se pokládky na nerovné či vlhké bednění.
Nevhodná je také nadměrná šířka prken a poddimenzování tloušťky. V případě použití jako
podkladu materiál s nasákavou nosnou vložkou (lepenky typu A), je nutné tento materiál
před samotnou pokládkou šindele ze střechy odstranit !
Bezpečné sklony pro montáž šindelů BARDOLINE
Živičný šindel je skládaná střešní krytina. Vodonepropustnost této krytiny je zabezpečena vzájemným překrytím
jednotlivých vrstev. Vzhledem k různé geometrické struktuře jednotlivých typů šindelů a různým přesahům jsou
různé i minimální bezpečné sklony.
TVAR
TYP
BEZPEČNÝ SKLON
PRO S125
15°-85° (27%)
CLASSIC, BARDOFIX
18°-85° (31%)
PRO S125
17°-85° (30%)
CLASSIC, BARDOFIX
18°-85° (31%)
BARDOLINE TRAPEZ
PRO S125
15°-85° (27%)
BARDOLINE HEXAGONAL (samolepící)
PRO S125, PRO
19°-85° (35%)
BARDOLINE DESIGN (samolepící)
PRO S125, PRO
22°-85° (40%)
BARDOLINE OPERA
PRO S125, PRO
20°-85° (35%)
BARDOLINE TRIANGULAR
CLASSIC, BARDOFIX
18°-85° (31%)
BARDOLINE OBDÉLNÍK
BARDOLINE BOBROVKA
! V nízkých sklonech střešních ploch je nutné dodržet správnou hydroizolační skladbu střechy !
Na plochy střech, které mají sklon menší než je uvedeno v tabulce, se šindele BARDOLINE kladou do pojistného
hydroizolačního pásu.
Tyto uvedené dovolené sklony platí pro střechy objektů v 1. a 2. sněhové oblasti dle ČSN 73 0035. V případě, že se
jedná o třetí a vyšší sněhovou oblast, je nutné výše uvedené bezpečné sklony zvětšit o 5°.
V případě, že je vzdálenost okapové hrany od hřebene větší než 7 m a současně sklon dané plochy není větší než 18°,
pokládá se šindel od okapové hrany až do výšky 7 m od hřebene do pojistného hydroizolačního pásu.
V případě, že sklon pokrývané plochy je menší než bezpečný a větší než 8°, je nutné skladbu řešit pomocí speciálního samolepícího bezvložkového pásu nebo pomocí modifikovaných pásů. Při tomto řešení je třeba použít správnou
technologii kotvení samotného šindele.
Při sklonu menším než 8° není možné střešní šindel BARDOLINE používat jako hydroizolační vrstvu, ale pouze jako
vrstvu estetickou.
Podrobnější informace ohledně pokládky v nízkých sklonech získáte na technickém oddělení firmy ONDULINE.
BARDOLINE® OBECNÉ ZÁSADY
Prvky pro odvětrání střešního pláště
Pro správnou funkčnost krytiny a celého střešního pláště je nutné provést dostatečné odvětrání zajištěním proudění vzduchu směrem od okapu ke
hřebeni. Větrání ve hřebeni se provede pomocí originálních větracích prvků v dostatečném množství dle plochy střechy a délky krokve. Odvětráním
podstřešních prostor nezateplených střech se zamezí možné nežádoucí kondenzaci provozní vlhkosti na spodním líci bednění.
Účinná větrací plocha (součet nasávacích a výdechových otvorů) je minimálně 1/1200 plochy střešního pláště.
Pro zvýšení účinnosti větrání je vhodné umísťovat výdechové průduchy na závětrnou stranu střechy.
Vhodnou skladbu střešního pláště zpravidla určí projektant v projektové dokumentaci. Pokládka krytiny a provedení všech detailů musí být
v souladu s příslušnými normami a pravidly.
Vstupní a výstupní větrací otvory se vytvářejí pomocí odvětrávacích tvarovek nebo vytvořením
tzv. zdvojeného hřebene a průběžného nasávání vzduchu v okapové hraně.
Prostupové tvarovky pro šindele BARDOLINE
Aerátor STANDARD – použitelný pro pravoúhlé typy šindelů na střechy s vyšším sklonem. Účinná větrací plocha = 150 cm2
Aerátor SPECIAL – použitelný pro všechny typy šindelů i na střechy s malým sklonem do 25° a střechy v horských oblastech. Účinná větrací plocha = 200 cm2
Aerátor BOBROVKA – určený pro tvar bobrovka. Účinná větrací plocha = 35 cm2
Zdvojený hřeben
Tabulka pro určení potřebné výšky vzduchové mezery a požadovaných nasávacích otvorů v okapové hraně a ve hřebeni dle sklonu střechy a délky krokve.
Minimální plocha nasávacích otvorů na 1 bm okapové hrany v cm2
Délka krokve (m) 18% (10˚)
26% (15˚)
36% (20˚)
46% (25˚)
57% (30˚)
5
50
49
48
46
42
10
100
98
96
92
84
15
150
147
144
138
126
20
200
196
192
184
168
25
250
245
240
230
210
Minimální plocha výdechových otvorů na 1 bm hřebene v cm2
Délka krokve (m) 18% (10˚)
26% (15˚)
36% (20˚)
46% (25˚)
57% (30˚)
5
60
59
58
56
52
10
120
118
116
112
104
15
180
177
174
168
156
20
240
236
232
224
208
25
300
295
290
280
260
Montáž aerátorů
Délka krokve (m)
5
10
15
20
25
Minimální výška vzduchové mezery v cm
18% (10 )
26% (15˚)
36% (20˚)
46% (25˚)
5
5
5
5
8
6
5
5
10
8
6
5
10
10
8
6
10
10
10
8
57% (30˚)
5
5
5
5
6
Montáž při nízkých teplotách (v zimním období)
Při pokládce šindele BARDOLINE v chladnějším období je nutné věnovat zvýšenou pozornost správným doporučeným montážním teplotám. Při nízkých
teplotách je nezbytně nutné aktivovat termo-lepící body (plochy) nahřátím. Vyšší teplotu (zahřátím) je nutné zajistit také u šablon, které se tvarují nebo
ohýbají (např. hřebenové a nárožní tvarovky, šablony do úžlabí, zakřivené plochy apod.) tak, aby nedošlo k porušení (trhlinám) v místě ohybu.
V případě jakýchkoliv nejasností ohledně pokládky šindele BARDOLINE kontaktujte technické oddělení Onduline.
Download

Stáhnout - Onduline