GPSport 260
Uživatelská příručka
Bezpečnostní opatření
•
Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Použitím jiných
typů adaptérů může dojít k poškození přístroje nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
Výměnu baterie nesmí provádět spotřebitelé, sejmutí krytu a vyjmutí
vnitřních součástí smí provést pouze odborně školený pracovník údržby.
Poznámka: Nepoužijete-li k výměně baterii stejného nebo ekvivalentního
modelu, může dojít k výbuchu baterie. Požádejte o výměnu pracovníka
původního odborného servisu.
•
Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém a mokrém prostředí. Nedotýkejte
se adaptéru mokrýma rukama a nohama.
•
Používejte adaptér pouze ve větrané místnosti. Síťový adaptér ničím
nepřekrývejte, nepokládejte na něj žádné předměty. Mohlo by dojít k jeho
přehřátí. Nepoužívejte síťový adaptér, když se nachází v pouzdře.
•
Nepokoušejte se toto zařízení opravit. Je-li zařízení poškozené nebo se
nachází ve vlhkém prostředí, ihned jej vyměňte.
•
Toto zařízení je odolné proti stříkající vodě (typicky déšť) podle standardu
IPX-7, není však odolné proti ponoření do kapaliny.
Informace o záruce
Výrobce poskytuje na produkt GPSport 260 jednoletou záruku od data nákupu
na vady materiálu a plnou funkčnost přístroje. Pokud dojde k poruše přístroje
během této doby, bude zákazníkovi přístroj bezplatně vyměněn.
- ii -
Informace o autorských právech
Žádná část tohoto manuálu, včetně vyobrazení popsaných produktů a software,
nesmí být reprodukována, přejímána, přenášena, uchovávána v archivačních
systémech nebo překládána do dalších jazyků bez předchozího písemného
souhlasu Holux Technology, Inc.
Autorských právech, Všechna práva vyhrazena.
Prohlášení amerického telekomunikačního úřadu
(FCC)
Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v
souladu s částí 15 předpisů FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou
ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových
frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit
nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání.
Ale neexistuje žádná
záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení rádiového či televizního příjmu, které může být
stanoveno vypnutím a zapnutím daného zařízení, uživatel by měl zkusit toto
rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících opatření:
•
Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je
připojen přijímač.
•
Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV
technikem.
- iii -
POZOR
Jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
tohoto přístroje, by mohly zbavit uživatele oprávnění k provozování tohoto
zařízení.
Toto zařízení vyhovuje pravidlům FCC uvedeným v části 15. Provoz je
podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí
způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
U produktu k dispozici na trhu v USA/Kanadě lze používat pouze kanál 1~11.
Jiné kanály nelze vybírat.
Upozornění na rádiové záření
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno na základě přiložených
instrukcí a anténa (antény) vysílače musí být instalovány Koncovému uživateli a
osobě pověřené instalací musí být poskytnuty pokyny ke správné instalaci a
použití v souvislosti s normami pro vystavení osob RF záření.
- iv -
Obsah
Úvod .....................................................................................................1
FUNKCE ..............................................................................................2
ČÁSTI A FUNKCE ..................................................................................3
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ................................................................6
NABÍJENÍ BATERIE ................................................................................7
Používání nabíječky střídavého napájení ........................................7
MONTÁŽ DRŽÁKU NA KOLO ...................................................................8
STAHOVÁNÍ ZÁZNAMŮ TRAS ................................................................10
Instalace ezTour Plus ....................................................................10
Spuštění ezTour Plus ....................................................................14
Spuštění ezTour Planner ...............................................................15
Installing Driver .............................................................................16
Připojení k počítači........................................................................18
Seznámení s 8 funkčními režimy ........................................................19
MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA) ...........................................................19
SPORT MODE (REŽIM SPORT) ............................................................20
PLOT MODE (REŽIM PLOT (GRAF)) .....................................................27
FOLLOW COURSE MODE (REŽIM SLEDOVAT KURZ)...............................31
MULTI FINDER MODE (REŽIM MULTI FINDER) .......................................37
PEDOMETER MODE (REŽIM KROKOMĚRU) ...........................................39
COMPASS MODE(REŽIM KOMPASU).....................................................41
HISTORY MODE (REŽIM HISTORIE) ......................................................42
SETTING MODE (REŽIM NASTAVENÍ) ....................................................44
Začínáme ...........................................................................................47
-v-
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE GPSPORT 260....................................................47
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE GPSPORT 260....................................................47
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ..........................................................................47
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PODSVÍCENÍ ...........................................................48
SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ ZÁZNAMU ..........................................................49
Automatické spuštění záznamu ....................................................49
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ ..........................................................................50
Základní používání bez nastavení.................................................50
Speed Meter (Rychloměr) .............................................................50
Quick Menu (Rychlá nabídka) .......................................................51
STAVOVÉ IKONY .................................................................................53
Nastavení přístroje GPSport 260 ........................................................55
QUICK SETUP (RYCHLÉ NASTAVENÍ) ....................................................55
UPOZORNĚNÍ .....................................................................................57
Pokyny pro nastavení upozornění .................................................57
Pokyny pro nastavení upozornění na čas......................................58
Pokyny pro nastavení upozornění na rychlost ...............................58
Pokyny pro nastavení upozornění na vzdálenost ..........................59
Pokyny pro nastavení upozornění na nadmořskou výšku..............59
Reset Alert (Resetovat upozornění) ..............................................60
KALIBRACE ........................................................................................61
Kalibrace výškoměru.....................................................................61
Kalibrace kompasu .......................................................................64
LOG (ZÁZNAM) ..................................................................................66
GENERAL (SETTING) (OBECNÉ (NASTAVENÍ)).......................................69
Profil uživatele ..............................................................................69
Set Backlight (Nastavení podsvícení)............................................70
- vi -
Auto Flip Page (Automatické obracení stránek) ............................70
Memory Mode (Režim paměti) ......................................................71
Auto Power Off (Automatické vypnutí) ..........................................72
SYSTEM SETTING (NASTAVENÍ SYSTÉMU) ............................................73
Delete all log (Odstranit všechny záznamy) ..................................73
Time Format (Formát času)...........................................................73
Time Zone (Časové pásmo)..........................................................74
Unit (Jednotky)..............................................................................74
Language (Jazyk) .........................................................................75
LCD Contrast (Kontrast LCD)........................................................75
Odometer (Počítadlo ujetých kilometrů) ........................................76
GPS ..............................................................................................77
Reset Device (Resetovat přístroj) .................................................79
Initial Setup (Výchozí nastavení) ...................................................79
O softwaru ezTour Plus a ezTour Planner ...........................................80
FUNKCE SOFTWARU EZTOUR PLUS .....................................................80
FUNKCE SOFTWARU EZTOUR PLANNER ...............................................80
FUNKCE SOFTWARU EZTOUR PLUS .....................................................81
Běžná péče a údržba..........................................................................82
Technické údaje..................................................................................84
-vii -
Úvod
Děkujeme Vám za zakoupení přístroje GPSport 260. Přístroj GPSport
260 má pevný povrch a tvar a je vybaven skvělými funkcemi.Přístroj
GPSport 260 funguje jako záznamník dat GPS s vnitřní pamětí a navíc
slouží jako rychloměr, který ukazuje okamžité sportovní informace, mimo
jiné rychlost, vzdálenost, čas a tempo při sportování uživatele. Díky
zabudovaným snímačům 3D kompasu a barometru je ideálním
pomocníkem pro zanícené sportovce, když chtějí zjistit směr a
nadmořskou výšku. Jednou z jeho nejjednodušších funkcí je krokoměr
pro měření a motivaci při každodenním cvičení.
Přístroj GPSport 260 je dodáván se sadou výkonného softwaru s
názvem ezTour Plus a ezTour Planner. ezTour Plus pomáhá uživatelům
při správě svého zdraví, zatímco ezTour Planner umožňuje uživatelům
plánovat trasu před startem.
Tento přístroj hraje roli nejlepšího společníka do terénu a zároveň
připomíná uživatelům jak mohou přispět k ochraně životního prostředí
vypočítáváním a zobrazováním množství snížených emisí CO2 a
množství spotřebovaných kalorií, když se uživatelé procházejí/chodí/jezdí
na kole místo autem.
-1 -
Funkce
●
Určení polohy pomocí GPS
●
Sledujte kurz: Umožňuje uživatelům plánovat trasy doma a
stahovat trasy do přístroje!
●
Výpočet BMI
●
Automatické otáčení stran
●
Automatické vypnutí po uplynutí určeného intervalu bez signálu
●
Multi Finder dokáže zaznamenat až 20 míst a podporujte vrácení
do výchozího bodu
●
TripStart automaticky zaznamená první zaměřenou polohu GPS po
zapnutí přístroje
●
Simulace analogového rychloměru a zobrazení velkého písma
●
3 sportovní režimy pro výpočet kalorií
●
Funkce Track Log může zahájit záznam po zaměření satelitu
●
Generování kódu QR pro aktuální souřadnice
●
Podpora metrické, imperiální i námořní soustavy jednotek
●
Podpora 12hodinového nebo 24hodinového formátu času a
časového pásma
●
Krokoměr
-2-
Části a funkce
Pohled zepředu
Displej LCD 1,5’’
Posvícení
Napájení/
Konec
Spustit/Pozastavit
Tlačítko OK/Nahoru/ Dolů/
Vpravo/ Vlevo
-3-
Pohled zezadu
Port mini USB
Tlačítko
Název
Ikona
Vypínač
Funkce
Stisknutím
pozastavíte/obnovíte
záznam po spuštění přístroje.
Stisknutím a podržením 3 sekundy
zapnete/vypnete přístroj.
Konec
Přechod
na
předchozí
úroveň
nabídky
Stisknutím a podržením 3 sekundy
Posvícení
zapnete/vypnete podsvícení.
5 směrů
Pomocí Vlevo, Nahoru, Vpravo a
-4-
OK
Dolů vyberte některou možnost.
Stisknutím tlačítka OK uprostřed
potvrdíte výběr.
Resetovat
přístroj
+
Nelze vypnout systém pomocí
vypínače
-5-
Standardní příslušenství
Zkontrolujte, zda krabice obsahuje následující příslušenství. Pokud
některé chybí, kontaktujte ihned Vašeho dodavatele.
GPSport 260
Kabel USB
Stručná příručka
Adaptér střídavého napájení
Záruční list
Disk CD-ROM (obsahující ezTour
Plus, ezTour Planner* a dokumenty
pro uživatelské příručky.)
Sada pro montáž na kolo
-6-
Nabíjení baterie
Používání nabíječky střídavého napájení
1.
Připojte zástrčku mini USB nabíječky střídavého napájení k
portu mini USB na zadní straně přístroje GPSport 260.
2.
Připojte nabíječku střídavého napájení k elektrické zásuvce.
Během nabíjení indikátor napájení ukazuje
indikátor napájení ukazuje
. Po dokončení nabíjení
. Pokud indikátor napájení ukazuje
během nabíjení, znamená to, že nabíjení je automaticky
deaktivováno z důvodu ochrany okruhu při vysoké teplotě.
Poznámka: Přístroj nenabíjejte při vysoké teplotě; v opačném případě
nabíjení nemusí proběhnout nebo nebude možné lithiovovou baterii
zcela nabít.
-7-
Montáž držáku na kolo
Držák GPS jednotky můžete nainstalovat na levou nebo pravou stranu
řídítek či na rám kola.
1. Připevněte konzolu do držáku konzole.
2. Provlečte dvě kabelové svorky otvory v držáku konzole.
-8-
3. Umístěte gumovou podložku pod držák na kolo a připevněte držák
na kolo pevně k rámu kola pomocí dvou kabelových svorek.
4. Zasuňte přístroj GPS na horní část držáku tak, aby zacvakl na
místo
Stisknutím zde uvolníte přístroj
Poznámka: Kabelové svorky lze opakovaně použít
-9-
Stahování záznamů tras
Aby bylo možné stáhnout záznam trasy a zobrazit jej v počítači, je
nejdříve zapotřebí nainstalovat přiložený software ezTour Plus.
Instalace ezTour Plus
1. Vložte dodaný instalační disk CD do jednotky CD počítače.
Automaticky se zobrazí úvodní obrazovka. Pokud se tato
obrazovka nezobrazí, spusťte soubor Autorun.exe na disku CD.
2. Klepnutím na tlačítko Next (Další) spusťte instalaci. Zobrazí se
obrazovka s licenční smlouvou.
3. Přečtete si smlouvu, klepněte na I accept the terms of the license
agreement (S podmínkami licenční smlouvy souhlasím) a potom
klepněte na Next (Další).
4. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás
provede kroky instalace.
- 10 -
- 11 -
- 12 -
Průvodce ukončíte klepnutím na Finish (Dokončit).
- 13 -
Spuštění ezTour Plus
Je-li software ezTour Plus správně nainstalován v počítači, na pracovní
ploše se zobrazí ikona zástupce ezTour Plus
. Poklepáním na
tuto ikonu spustíte software ezTour Plus. Po zobrazení následující
úvodní obrazovky můžete začít software používat. Podrobnosti viz
dodaná uživatelská příručka ezTour Plus.
- 14 -
Spuštění ezTour Planner
Software ezTour Planner bude nainstalován automaticky při instalaci
softwaru ezTour Plus a ikona programu
se zobrazí na panelu
nástrojů. Poklepáním na tuto ikonu se spustí software pro plánování
vašich tras.
- 15 -
Installing Driver Instalace ovladače
1. Poté, co připojíte ezTour, můžete otevřít složku Holux_Driver” a
instalovat ovladač.
Cesta je “C:\Program Files\HOLUX ezTour\DL\Holux_Driver“.
2. Vyberte složku “xxxx” a pro instalaci klikněte na nejnovější soubor
ovladače.
3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás
provede kroky instalace.
- 16 -
Průvodce ukončíte klepnutím na Finish (Dokončit).
-17 -
Připojení k počítači
Po nainstalování softwaru ezTour Plus můžete připojit přístroj GPSport
260 k počítači a stáhnout záznam trasy. Pomocí dodaného kabelu mini
USB připojte přístroj GPSport 260 s počítačem (viz popis níže).
1.
Připojte zástrčku mini USB (menší) kabelu USB k portu mini USB
za zadní straně přístroje.
2.
Připojte zástrčku USB (větší) kabelu USB k portu USB v počítači.
- 18 -
Seznámení s 8 funkčními režimy
Main Menu (Hlavní nabídka)
Po zapnutí přístroje stisknutím vypínače se zobrazí hlavní nabídka. V
hlavní nabídce se zobrazí 9 provozních režimů včetně Sport, Plot (Graf),
Follow Course (Sledovat trasu), Multiple Finder, Pedometer (Krokoměr),
Compass (Kompas), History (Historie) a Setting (Nastavení). Pomocí
tlačítka nahoru/dolů procházejte nahoru/dolů a vyberte režim
stisknutím tlačítka OK. Chcete-li režim ukončit a vrátit se do hlavní
nabídky, stiskněte
V této kapitole jsou popsány příslušné funkce jednotlivých režimů.
- 19 -
Sport Mode (Režim Sport)
V režimu Sport může uživatel zapnout/vypnout
ukládání záznamu. V tomto režimu se zobrazují
sportovní informace, mimo jiné analogový
rychloměr, rychlost, čas a vzdálenost, barometr,
nadmořská výška, spotřebované kalorie a snížení
CO2. Stisknutím 5směrným tlačítkem vlevo a
vpravo přecházejte mezi různými podstránkami s
různými sportovními informacemi.
V režimu Sport je celkem pět podstránek, na kterých
se zobrazují sportovní informace. Sportovní
informace zobrazené na podstránkách 4 a 5 mohou
být určeny uživateli. Tato ikona 5směrového tlačítka
zobrazená na těchto dvou stránkách znamená,
že tyto dvě stránky lze přizpůsobovat. Posouváním
tlačítka nahoru/ dolů vyberte informace, které
mají být zobrazeny nahoře nebo dole. Vstupte do
nabídky a vyberte informace. Po dokončení se
stisknutím tlačítka OK vrátíte na předchozí
úroveň.
Palubní/ analogový rychloměr
Zobrazuje rychloměr analogovým způsobem. Mezi
informace zobrazené na této stránce patří Compass
(Kompas), GPS Signal (Signál GPS), Battery Status
(Stav baterie), Log (status) (Záznam (stav)), Grade
(Stupeň), Odometer (Počítadlo ujetých kilometrů),
- 20 -
Current Speed (Aktuální rychlost), Trip Distance
(Cestovní vzdálenost) a Clock (Hodiny).
Speed & Distance (Rychlost a vzdálenost):
Zobrazuje aktuální rychlost a vzdálenost.
Nadmořská výška a čas cesty:
Zobrazuje nadmořskou výšku barometru a odchylku
od zahájení záznamu.
Hodnota
nadmořské
výšky
je
uvedena
jako
nadmořská výška barometru a je zobrazena jako
. Pokud chce uživatel zobrazit nadmořskou výšku
GPS, která bude zobrazena jako
, může ji
nastavit prostřednictvím stránek definovaných
uživatelem na podstránce 4 nebo 5.
- 21 -
Čas a třída:
Zobrazuje aktuální čas a stupně.
Kalorie:
Zobrazuje kalorie spotřebované od zahájení záznamu
a celkové množství kalorií spotřebovaných dnes.
Tato ikona 5směrového tlačítka
zobrazená na
této stránce znamená, že informace zobrazené na
této
stránce
mohou
být
určeny
uživatelem.
Posouváním tlačítka nahoru/ dolů vyberte
informace, které mají být zobrazeny nahoře nebo
dole. Vstupte do nabídky a vyberte informace. Po
dokončení se stisknutím tlačítka OK vrátíte na
předchozí úroveň.
Omezení oxidu uhličitého:
Zobrazuje omezení množství emisí oxidu uhličitého
nebo počet zasazených stromů tím, že nejedete
autem.
Tato ikona 5směrového tlačítka
zobrazená na
této stránce znamená, že informace zobrazené na
této
stránce
mohou
být
určeny
uživatelem.
Posouváním tlačítka nahoru/ dolů vyberte
informace, které mají být zobrazeny nahoře nebo
- 22 -
dole. Vstupte do nabídky a vyberte informace. Po
dokončení se stisknutím tlačítka OK vrátíte na
předchozí úroveň.
Níže jsou uvedeny sportovní informace, které mohou uživatelé vybrat a
zobrazit na podstránce 4 a 5.
V případě výše uvedeného výběru bude na podstránce 4 uveden obsah
zobrazený v tomto příkladu.
- 23 -
- 24 -
Uživatelsky definovaná obrazovka
Níže jsou uvedeny uživatelsky definované obrazovky všech kombinací.
- 25 -
- 26 -
Plot Mode (Režim Plot (Graf))
Režim Plot (Graf) zobrazuje záznam trasy v
grafu a v reálném čase bez přerušení.
Transekční graf v reálném čase zobrazuje čtyři
jednotky sportovních informací, včetně:
Nadmořská výška + čas
Nadmořská výška + vzdálenost
Rychlost + čas
Rychlost + vzdálenost
Graf
Zobrazuje graf pro nadmořskou výšku a čas.
Pomocí tlačítek dolů a nahoru přibližte
nebo oddalte zobrazení. Pomocí pravého
tlačítka posouvejte x- a y- v grafu.
Režim zobrazení
Kreslení trasy v reálném čase
Stisknutím tlačítka OK přejděte do režimu
Pan/Zoom (Panorámování/zoom)
Kompas
POI (Zajímavé místo)
Kreslení trasy v reálním čase; stisknutím
vstupte do režimu do režimu Pan/Zoom
(Panorámování/zoom)
- 27 -
Zpět do nabídky
Zobrazí BZ. Dalším stisknutím deaktivujete
funkci. Název BZ se zobrazí v jazyce
upraveném v softwaru ezTour Planner.
Režim Pan (Panorámování)
N
Sever
pohybu vlevo/vpravo a nahoru/dolů
Zpět do režimu zobrazení
Stisknutím zobrazíte BZ. Dalším
stisknutím deaktivujete funkci. Název BZ se
zobrazí v jazyce upraveném v softwaru ezTour
Planner.
Režim zvětšování
Přiblížit/oddálit
Zpět do režimu zobrazení
Zobrazí
BZ.
Dalším
stisknutím
deaktivujete funkci. Název BZ se zobrazí v
jazyce upraveném v softwaru ezTour Planner.
- 28 -
Režim Plot (Graf)
Zobrazit nadmořskou výšku/graf rychlosti
K dispozici jsou
následující kombinace
os x a y:
Nadmořská výška +
čas
Nadmořská výška +
vzdálenost
Rychlost + čas
Rychlost +
vzdálenost
Směr orientace může vycházet z
1. GPS
2. Vždy sever
3. Podle kompasu
- 29 -
Směr orientace se zobrazuje v Zobrazení trasy
(v režimu Graf) a poskytuje uživatelům více
informací o trase kromě Nadmořská výška,
Čas, Rychlost a Vzdálenost.
Slouží k přepínání mezi Skrýt trasu a Zobrazit
trasu.
Informace se liší, protože jsou zobrazeny
informace v reálném čase.
- 30 -
Follow Course Mode (Režim Sledovat kurz)
V tomto režimu lze sledovat dobře
zaznamenanou trasu nebo trasu z historických
záznamů.
Aby bylo možné sledovat kurz, lze trasy načíst
některou z následujících metod:
1. Naplánujte trasy pomocí ezTour Planner a
potom je odešlete z počítače do přístroje
GPSport 260. Podrobnosti viz uživatelská
příručka ezTour Planner.
2. Získejte kurz přímo ze záznamu Historie
uloženém v tomto přístroji.
-31 -
Sledujte kurz z tras uvedených v seznamu
Seznam
Zobrazuje trasy aktuálně uložené v přístroji
GPSport 260.
Trasy v seznamu byly předem naplánovány a
exportovány z ezTour Planner
Mezi podrobnosti o trase patří:
Vzdálenost, čas, maximální rychlost, průměrná
rychlost,
kalorie,
snížení
oxidu
uhličitého,
vysázené stromy a počet kontrolních bodu na
trase.
Když je seznam exportován z ezTour Planner,
bude zobrazena pouze vzdálenost, čas a
Kontrolní body.
Kontrolní body
Zobrazuje všechny kontrolní body a podrobnosti
o kontrolních bodech na trase.
Při výběru některého kontrolního bodu budete
vyzváni,
abyste
potvrdili,
zda
je
vybraný
kontrolní bod počáteční bod, který má být
sledován. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
-32 -
Sledujte kurz z historických záznamů
Seznam historie
Zobrazuje záznamy tras aktuálně uložené v
přístroji GPSport 260.
Mezi podrobnosti o trase patří:
Všechny historické záznamy jsou zobrazeny v
pořadí následované vzdáleností trasy.
Posouváním kurzoru nahoru a dolů vyberte
protokol.
Stisknutím
tlačítka
OK
zobrazíte
náhled s podrobnostmi o záznamu.
Vzdálenost, čas, maximální rychlost, průměrná
rychlost, kalorie, nadmořská výška, snížení
oxidu uhličitého, vysázené stromy a počet
kontrolních bodu na trase.
-33 -
Kontrolní body
Zobrazuje všechny kontrolní body a podrobnosti
o kontrolních bodech na trase.
Při výběru některého kontrolního bodu budete
vyzváni,
abyste
potvrdili,
zda
je
vybraný
kontrolní bod počáteční bod, který má být
sledován. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
-34 -
Zobrazení kurzu trasy v režimu rychloměru
Zobrazení kurzu trasy
Načtenou trasu lze zobrazit ve čtyřech režimech,
tzn. režim rychloměru, režim grafu, zobrazení
trasy a orientace.
Pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo přecházejte
mezi stránkami.
Ukazuje
vzdálenost
a
klesání
kontrolnímu bodu a vzdálenost k cíli.
-35 -
k
dalšímu
Zobrazení kurzu trasy v režimu grafu
Zobrazí trasu v režimu grafu.
Zobrazení kurzu trasy v zobrazení trasy
Zobrazí kontrolní body na trase;
Přiblíží / oddálí načtenou trasu.
Stisknutím tlačítka můžete vstoupit/přepínat
mezi režimem zoomu a panorámování
-36 -
Multi Finder Mode (Režim Multi Finder)
Režim Multiple Finder zobrazuje směr ke startu
trasy a navede vás zpět na počáteční bod; nebo
můžete zadat souřadnice cíle, na který chcete
být navedeni podle směru a vzdálenosti.
TripStart automaticky uložil do paměti místo
vašeho prvního zaměření GPS. Tento údaj
nemohou uživatelé upravovat ani měnit.
Ukládá až 20 bodů Finder definovaných
uživateli
Odešle body Finder přímo z ezTour planner
s jejich vlastním jazykem
Umožňuje uživatelům upravovat souřadnice
v přístroji
Umožňuje uživatelům označit nový bod
Finder v přístroji
Umožňuje uživatelům přepínat souřadnice
mezi formátem WSG84 a Geocache
-37 -
Body seznamu
Uživatelé mohou uložit až 20 záznamů.
Výběrem
možnosti
Reset
List
(Resetovat
seznam) vymažete všechny záznamy Finder.
Nastavit body
Uloží aktuální souřadnice do bodu Finder v
seznamu.
Zobrazit
Zobrazí souřadnice aktuálního umístění a cíle.
- 38 -
Pedometer Mode (Režim krokoměru)
Režim krokoměru umožňuje uživatelům počítat
a zaznamenávat počet provedených kroků a
spálených kalorií.
Stisknutím
tlačítka
napájení
spusťte/pozastavte krokoměr.
Stisknutím tlačítka OK vstupte do režimu
Option (Možnosti).
Zobrazí se ikona
, což znamená, že
krokoměr se spouští.
Hlavní obrazovka: Přístroj začne počítat kroky,
čas, vzdálenost a spálené kalorie.
Stisknutím tlačítka OK vynulujte počítadlo
nebo nastavte délku kroku.
Poznámka:
1. Není-li vybráno a potvrzeno vynulování
počítadla, krokoměr nebude vynulován a při
vypnutí přístroje bude počet kroků uložen.
2. Po
aktivaci
pokračovat.
- 39 -
krokoměru
bude
záznam
Vstupte do tohoto režimu, zadejte délku vašeho
kroku a stiskněte OK.
Když
přístroj
GPSport
260
funguje
jako
krokoměr, nepotřebuje k výpočtu vzdálenosti
signál GPS. Vzdálenost je vypočítávána na
základě frekvence a délky kroku.
- 40 -
Compass Mode(Režim kompasu)
Funguje jako běžný magnetický kompas
Ukazuje značku směru a stupně
Ukazuje aktuální souřadnice
Stisknutím CAL zkalibrujete kompas
- 41 -
History Mode (Režim historie)
Historie zobrazuje podrobnosti trasy, mimo jiné
rychlost, čas, vzdálenost, nadmořskou výšku,
kontrolní body, spotřebované kalorie a omezení
CO2.
Zobrazuje celkový počet tras. Trasy lze rovněž
nastavit jako oblíbené.
Seznam tras zobrazuje všechny historické
záznamy tras s časem trasy a vzdáleností v
časovém pořadí.
Stisknutím tlačítka OK uložíte trasu do seznamu
oblíbených.
Favorite
(Oblíbené):
Shromažďuje
oblíbené trasy na jednom místě.
- 42 -
vaše
Statistics
(Statistika):
zobrazuje
statistiku
činností pro všechny trasy nebo oblíbené
položky.
Statistika trasy. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo
přepínejte mezi různými intervaly (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 12 dní, 2 týdny, 1 měsíc a vše.)
- 43 -
Setting Mode (Režim nastavení)
Nabídka Setting (Nastavení)
Rychlé nastavení
Rychlé nastavení umožňuje vybrat typ sportu,
nastavit hmotnost uživatele a vybrat Odometer
(Počítadlo ujetých kilometrů).
Výstraha
Funkci Alert (Upozornění) lze nastavit pro čas,
rychlost, vzdálenost a nadmořskou výšku.
- 44 -
Kalibrace
Kalibrace je zapotřebí na začátku záznamu
každé činnosti.
Protokol
Po zapnutí je přístroj GPSport 260 nastaven na
automatický záznam trasy uživatele. Uživatelé
mohou rovněž nastavit interval záznamu
přednastavením času a vzdálenosti.
Obecné
Část General Setting (Obecné nastavení)
obsahuje položky User Profile (Profil uživatele),
Backlight (Podsvícení), Auto Flip Page
(Automatické obracení stránek), Memory Mode
- 45 -
(Režim paměti) a Auto Power (Automatické
vypnutí).
Systém
Část System (Systém) obsahuje položky Delete
All Log (Odstranit všechny záznamy), Set Time
Format (Nastavit formát času), Time Zone
(Časové pásmo), Unit (Jednotky), Language
(Jazyk), LCD contrast (Kontrast LCD), Odometer
(Počítadlo ujetých kilometrů), GPS a Reset
Device (Factory Reset) (Resetovat zařízení
(Obnovení továrních nastavení)).
- 46 -
Začínáme
Zapnutí přístroje GPSport 260
Stiskněte a podržte tlačítko Power (Napájení), dokud se na displeji LCD
nezobrazí spouštěcí obrazovka.
Vypnutí přístroje GPSport 260
Stiskněte a podržte tlačítko Power (Napájení) 3 sekundy a zobrazí se
výzva k potvrzení. Znovu stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení
Před zcela prvním použitím přístroje GPSport 260 proveďte výchozí
nastavení. Po resetování a zapnutí přístroje GPSport 260 budou
uživatelé automaticky vyzváni k provedení výchozího nastavení.
- 47 -
Zapnutí/vypnutí podsvícení
Stisknutím a podržením tlačítka
podsvícení.
3 sekundy zapnete/vypnete
Podsvícení lze nastavit na Always on (Vždy zapnuto) nebo můžete
nastavit jeho automatické vypnutí po 10, 30, 60 nebo 120 sekundách
(viz níže).
Přejděte na Main Menu (Hlavní nabídka) Setting (Nastavení) General (Obecné) Set Backlight (Nastavení podsvícení)
- 48 -
Spuštění/zastavení záznamu
Automatické spuštění záznamu
Po zapnutí je přístroj GPSport 260 nastaven na automatický záznam
vaší trasy.
Chcete-li pozastavit záznam během aktivity, stiskněte tlačítko Power
(Napájení)
„
a ikona „
“ bude nahrazena ikonou pozastavení
“ (viz obrázek níže).
Uživatelé mohou používat funkci Quick Menu (Rychlá nabídka) ke
spuštění/pozastavení záznamu. (
+
)
Další podrobnosti o záznamu dat viz dřívější část s názvem „Záznam“.
- 49 -
Základní ovládání
Základní používání bez nastavení
Přístroj GPSport 260 začne automaticky zaznamenávat, jakmile je
zapnutý a jakmile přijme signál GPS. Výběrem Sport Mode (Režim
Sport) v hlavní nabídce se zobrazí první výchozí stránka Speed Meter
(Rychloměr). Jste připraveni používat základní funkci tohoto přístroje.
Hlavní nabídka Sport Mode (Režim Sport) Rychloměr
Speed Meter (Rychloměr)
V následující části je uveden popis sportovních informací na
rychloměru.
Stisknutím levého nebo pravého tlačítka můžete přepínat mezi
stránkami
s
různými
sportovními
informacemi
(viz
následující
podstránky). Horní a dolní zobrazení sportovních informací na
podstránce 1, 2 a 3 je pevné. Horní a dolní zobrazení informací na
- 50 -
podstránce 4 a 5 mohou zákazníci měnit a vybírat. Stisknutím vstupte
do nabídky sportovních informací a vyberte pro horní řádek a dolní
řádek.
Quick Menu (Rychlá nabídka)
Stisknutím
a
současně se zobrazí rychlá nabídka pro rychlé
nastavení, mimo jiné: vstup do Main Menu (Hlavní nabídka), Save POI
(Uložit BZ), Pause Log (Pozastavit záznam), Save & Clear (log) (Uložit
a vymazat záznam) a QR Code (Kód QR), Lock Keys (Zámek tlačítek) a
Activate 2.4G (Aktivovat 2.4G).
Save POI (Uložit BZ)
Uloží souřadnice jako BZ (bod cesty)
Pause Log (Pozastavit záznam)
Pozastaví záznam trasy.
Save & Clear (Uložit a vymazat)
Uloží trasu a zahájí nový záznam.
QR Code (Kód QR)
Zobrazí aktuální umístění v kódu QR pro mobilní
zařízení.
- 51 -
Lock Keys (Zamknout tlačítka)
Zamkne tlačítka proti náhodnému dotknutí.
Stisknutím
odemkněte.
- 52 -
Stavové ikony
Stavové ikony označují režim Sport, ikona Kompas, BZ, Podsvícení,
Stav satelitu, Režim paměti a Baterie.
Ikony režimu Sport:
Režim Bicykl
Režim Běh
Režim Chůze
Režim Vozidlo
Ikony záznamu trasy:
Aktuálně zaznamenávaná trasa
Aktuálně nezaznamenávaná trasa
Ikony kompasu:
Černá šipka směřuje vždy na sever
Je třeba zkalibrovat kompas
Ikona podsvícení:
Podsvícení je zapnuté
- 53 -
Ikony režimu satelitu:
Satelit zaměřen
Zařízení se aktuálně pokouší zaměřit satelit
Ikony režimu paměti:
Přepsat: Paměť se nachází v režimu přepisu
Plné zastavení: Zobrazuje % zbývající paměti
Ikony stavu baterie:
Baterie se nabíjí
Baterie je zcela nabitá
Varování nízkého stavu baterie
Poznámka: Když je baterie velmi vybitá, přístroj se automaticky vypne.
- 54 -
Nastavení přístroje GPSport 260
Quick Setup (Rychlé nastavení)
Uživatelsky příjemná funkce rychlého nastavení
umožňuje rychle nastavit většinu běžných
nastavení. Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka)
vstupte do Main Menu (Hlavní nabídka) a začnete
výběrem Quick Setup (Rychlé nastavení).
Q1. Zobrazí se Sport Mode (Režim Sport).
Pomocí tlačítek nahoru/dolů přejděte na
požadovaný sportovní režim.
Potvrďte a uložte stisknutím tlačítka OK.
Q2. Zobrazí se nastavení hmotnosti.
1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo procházejte
mezi čísly.
2. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte
hodnotu.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko OK .
- 55 -
Zobrazí se stránka Odometer (Počítadlo ujetých
kilometrů).
Zobrazí se funkce Odometer A/B (Počítadlo ujetých
kilometrů A/B), která umožňuje uživatelům vybírat z
různých tras. To je užitečné zejména,když uživatelé
chtějí vypočítat celkový počet kilometrů pro různé
trasy v různých sportovních režimech.
1.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte
počítadlo ujetých kilometrů.
2.
Po dokončení stiskněte tlačítko OK .
3.
Vraťte se do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka
Pow=r (Napájení)
- 56 -
spusťte.
Upozornění
Funkci Alert (Upozornění) lze nastavit pro čas, rychlost, vzdálenost a
nadmořskou výšku.
• Time Alert (Upozornění na čas
- zobrazí se pouze při dosažení předem stanoveného času.
• Speed Alert (Upozornění na rychlost)
- zobrazí se pouze při dosažení předem stanovené rychlosti.
• Distance Alert (Upozornění na vzdálenost)
- zobrazí se pouze při dosažení předem stanovené vzdálenosti.
• Altitude Alert (Upozornění na nadmořskou výšku)
- zobrazí se pouze při dosažení předem stanovené nadmořské výšky.
Upozornění můžete deaktivovat stisknutím libovolného tlačítka.
Pokyny pro nastavení upozornění
1. Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) vstupte do Main Menu (Hlavní
nabídka).
2. Přejděte na Setting (Nastavení) Alert (Upozornění).
3. Výběrem Time (Čas), Speed (Rychlost), Distance (Vzdálenost) nebo
Altitude (Nadmořská výška) otevřete podnabídku.
- 57 -
Pokyny pro nastavení upozornění na čas
i.
Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo se posuňte vlevo/vpravo.
ii. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hodnotu. Stisknutím
tlačítka OK potvrďte.
iii. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů (A) / (N) zaškrtněte Enable
(Povolit) nebo ponechte prázdné.
iv. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a vrátíte se na nabídku Alert
(Upozornění).
Poznámka: Čas musí být nastaven v rozsahu 00:00:01 až 23:59:59.
Pokyny pro nastavení upozornění na rychlost
i. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo se posuňte vlevo/vpravo.
ii. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hodnotu. Stisknutím
tlačítka OK potvrďte.
iii. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů (A) / (N) zaškrtněte Enable
-58 -
(Povolit) nebo ponechte prázdné.
iv. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a vraťte se na nabídku Alert
(Upozornění).
Poznámka: Rychlost musí být nastavena v rozsahu 1 až 500 (km/h).
Pokyny pro nastavení upozornění na vzdálenost
i.
Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo se posuňte vlevo/vpravo.
ii.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hodnotu. Stisknutím
tlačítka OK potvrďte.
iii.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů (A) / (N) zaškrtněte Enable
(Povolit) nebo ponechte prázdné.
iv.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte a vrátíte se na nabídku Alert
(Upozornění).
Poznámka: Vzdálenost musí být nastavena v rozsahu 1 až 500 (km).
Pokyny pro nastavení upozornění na nadmořskou výšku
i.
Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo se posuňte vlevo/vpravo.
- 59 -
ii.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hodnotu. Stisknutím
tlačítka OK potvrďte.
iii.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů (A) / (N) zaškrtněte Enable
(Povolit) nebo ponechte prázdné.
iv.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte a vrátíte se na nabídku Alert
(Upozornění).
Poznámka: Nadmořská výška musí být nastavena v rozsahu 1 až 9999
(m).
Reset Alert (Resetovat upozornění)
Upozornění můžete rovněž resetovat výběrem Reset Alert (Restovat
upozornění) v podnabídce Alert (Upozornění):
1. Vyberte Reset Alert (Resetovat upozornění).
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 60 -
Kalibrace
Přístroj GPSport 260 je vybaven zabudovaným snímačům 3D
elektronického kompasu a barometru. Kalibrace barometru je nezbytná
na začátku záznamu každé činnosti.
Kalibraci 3D kompasu je třeba provést, aby se oddělilo magnetické pole
země od parazitních magnetických polí vytvářených
kovovými/elektronickými předměty, například automobilem, které
mohou omezit fungování kompasu. Bez kalibrace může 3D kompas
ukazovat nesprávné hodnoty.
Přístroj GPSport 260 nabízí uživatelům dvě metody kalibrace barometru,
tzn. Auto calibration (Automatická kaliberace) a Manual calibration
(Ruční kalibrace).
Ruční kalibrace je doporučena, když uživatel zná přesnou nadmořskou
výšku místa, protože ruční kalibrace používá kalibrovanou nadmořskou
výšku jako skutečnou a předpokládá, že veškeré změny ve snímači
tlaku souvisejí s barometrickým tlakem; z tohoto důvodu bude ruční
kalibrace přesnější
Kalibrace výškoměru
Barometr je nástroj pro určování tlaku vytvářeného hmotností atmosféry.
Pomocí přístroje GPSport 260 mohou uživatelé určit okamžitou výšku a
přírůstek/úbytek výšky.
Kalibrace barometru se provádí automaticky. Nicméně uživatelé mohou
nastavit přístroj na ruční kalibraci.
Poznámka: Pokud je zařízení nastaveno na automatickou kalibraci,
nadmořská výška bude získána z následujícího algoritmu.
- 61 -
1. prvních 5 bodů záznamu během 5 sekund po zaměření signálu
GPS.
2. nejvyšší a nejnižší z 5 bodů záznamu je vyloučeno. Zůstávají 3
hodnoty.
3. Průměr 3 hodnot.
Automatická kalibrace se provádí při každém zapnutí přístroje.
Automatická kalibrace:
Main Menu (Hlavní nabídka) Setting (Nastavení)
Calibration (Kalibrace) Altimeter (Výškoměr) Auto
(Automaticky)
- 62 -
Ruční kalibrace:
Main Menu (Hlavní nabídka) Setting (Nastavení)
Calibration (Kalibrace) Altimeter (Výškoměr) Manual
(Ručně)
Zadejte aktuální výšku: stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte
hodnotu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a ukončete.
Poznámka: Nadmořská výška musí být nastavena v rozsahu -999 až
+30,000 (m).
- 63 -
Kalibrace kompasu
Main Menu (Hlavní nabídka) Setting (Nastavení)
Calibration (Kalibrace) Compass (Kompas)
Stisknutím tlačítka OK zkalibrujte kompas.
Krok 1.
Přidržujte kompas v rovině s horizontem. Zkontrolujte, zda se
nenacházíte v blízkosti kovových nebo magnetických předmětů.
Stiskněte tlačítko OK.
Krok 2.
Kompas pomalu dvakrát otočte (dvě úplné otáčky) a zajistěte, aby
kompas zůstával vodorovně s horizontem.
Krok 3.
Stiskněte tlačítko OK. Po dokončení kalibrace se zobrazí následující
obrazovka a zvukový signál.
- 64 -
Poznámka: Uživatelé by měli vždy zkalibrovat kompas na začátku
venkovních aktivit pro přesnější informace záznamu.
- 65 -
Log (Záznam)
Interval
Po zapnutí je přístroj GPSport 260 nastaven na automatický záznam
vaší trasy. Tovární nastavení automatického záznamu je v časovém
intervalu/vzdálenosti ≥10 m/5 s.
Přístroj GPSport 260 kontroluje vzdálenost každých 5 sekund.
Příklad viz obrázek níže. Pokud je během prvních 5 sekund vzdálenost
menší než 10 metrů, přístroj GPSport 260 nezaznamenává.
Přístroj GPSport 260 provede kontrolu znovu za dalších 5 sekund.
Celková vzdálenost je poté 16 metrů, takže zaznamenává a uloží jeden
bod cesty. Přístroj vynuluje počítač a začne znovu měřit vzdálenost a
čas.
- 66 -
Automatický interval záznamu je užitečný zejména pro uživatele, kteří
nechtějí opakovaně zaznamenávat jeden bod cesty během cesty. Ve
většině případů není nezbytné zaznamenávat body cesty na stejném
místě pouze proto, že se zde uživatelé chvíli zdrželi.
Poznámka: Časový interval musí být nastaven v rozsahu1 až 120
sekund; interval vzdálenosti musí být nastaven v rozsahu 1 až 1000 (m).
- 67 -
Automatické spuštění (záznamu)
Automatické spuštění znamená, že přístroj GPSport 260 automaticky
spustí záznam, jakmile je dobře přijat satelitní signál. Uživatel může
automatický záznam aktivovat/deaktivovat v části Setting (Nastavení)
Log (Záznam) Auto Start (Automatické spuštění) Yes/No
(Ano/Ne)
Pozastavení (záznamu)
Uživatelé mohou nastavit zastavení/pozastavení záznamu, když se
rychlost nachází pod stanoveným číslem od 1 km do 5 km.
Stisknutím tlačítka nahoru a dolů zaškrtněte políčko Enable
(Aktivovat).
- 68 -
General (Setting) (Obecné (Nastavení))
Profil uživatele
Profil uživatele obsahuje položky User’s age (Birth year) (Věk uživatel
(Rok narození)), Weight (Hmotnost) a Height (Výška). Po zadání výše
uvedených informací výše bude určena hodnota BMI (Body Mass Index)
uživatele. Kategorie BMI viz následující tabulka.
Body mass index podle kategorie
Kategorie
BMI
Podváha
Pod 18,5
Normální
18,5 – 24,9
Nadváha
25,0 – 29,9
Obezita
30,0 nebo vyšší
- 69 -
Set Backlight (Nastavení podsvícení)
Podle potřeba lze podsvícení nastavit na Always on (Vždy zapnuto). Pro
úsporu energie lze nastavit automatické vypnutí podsvícení poté, co
bylo aktivní po dobu 10, 30, 60 nebo 120 sekund.
Auto Flip Page (Automatické obracení stránek)
Uživatelé mohou aktivovat funkci Auto Flip Page (Automatické obracení
stránek) pro pravidelné otáčení všech stránek se sportovními
informacemi po 5, 10, 30 nebo 60 sekundách. Nebo lze vybrat možnost
ručního otáčení sportovní stránky.
- 70 -
Memory Mode (Režim paměti)
Jako záznamník dat je přístroj GPSport 260 zkonstruován tak, aby po
aktivaci automaticky shromažďoval informace; po dobu intervalu
sledování jej lze ponechat bez dozoru, protože zaznamenané informace
budou ukládány do vnitřní paměti.
Overwrite (Přepsat)
Výběrem možnosti Overwrite (Přepsat) mohou uživatelé určit, zda
přijaté nové záznamy dat mají přepsat staré záznamy dat v záznamníku
dat. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte.
Full Stop (Plné zastavení)
Pokud uživatelé chtějí, aby záznamník automaticky zastavil záznam,
když je vnitřní paměť plná a není volný prostor pro záznam nových dat,
vyberte „Full Stop (Úplné zastavení)“. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů
vyberte.
- 71 -
Auto Power Off (Automatické vypnutí)
Lze nastavit automatické vypnutí přístroje GPSport 260, když není
rozpoznán žádný signál GPS po dobu 15 minut, 30 minut, 1 hodinu
nebo 2 hodiny.
Uživatelé mohou tuto funkci ignorovat a nastavit na No (Ne), čímž bude
přístroj GPSport zachováván zapnutý, i když není rozpoznán žádný
signál GPS.
Chcete-li aktivovat funkci Auto Power Off (Automatické vypnutí),
přejděte na General (Obecné) Auto Power Off (Automatické
vypnutí)
- 72 -
System Setting (Nastavení systému)
Delete all log (Odstranit všechny záznamy)
Výběrem „Delete all log (Odstranit všechny záznamy)“ bude
vyprázdněna vnitřní paměť a všechna zaznamenaná data budou
vymazána.
Time Format (Formát času)
System (Systém) Time Format (Formát času)
Vyberte formát „24 hours (24 hodin)“ a „12 hours (12 hodin)”.
- 73 -
Time Zone (Časové pásmo)
System (Systém) Time Zone (Časové pásmo)
Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte.
Unit (Jednotky)
Unit Conversion (Převod jednotek) převádí jednotky Speed/Distance
(Rychlost/vzdálenost), Weight (Hmotnost) a Temperature (Teplota).
Speed/Distance (Rychlost/vzdálenost)
System (Systém) Unit (Jednotky) Speed/Distance
(Rychlost/vzdálenost)
Vyberte „Distance/Speed (Vzdálenost/rychlost)“ a zvolte metrické
jednotky, například „km/m/kmh“, imperiální jednotky, například
„mi/ft/mph“ nebo námořní jednotky, například „kt/nm“.
- 74 -
Weight (Hmotnost)
System (Systém) Unit (Jednotky) Weight (Hmotnost)
Vyberte „weight (Hmotnost)“ a zvolte metrické jednotky, například
„Kilogram/kg“ nebo imperiální jednotky, například „Pound/lb“.
Language (Jazyk)
LCD Contrast (Kontrast LCD)
V části LCD Contrast (Kontrast LCD) lze nastavit kontrast LCD.
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte.
- 75 -
Odometer (Počítadlo ujetých kilometrů)
Můžete uložit informaci o trase v Odometer A (Počítadlo ujetých
kilometrů A) nebo Odometer B (Počítadlo ujetých kilometrů B). Výchozí
je Odometer A (Počítadlo ujetých kilometrů A).
Hodnotu v obou počítadlech ujetých kilometrů lze vynulovat nebo
upravit.
Stisknutím levého a pravého tlačítka procházejte mezi čísly.
Stisknutím tlačítka nahoru a dolů zvyšte/snižte hodnotu. Po
dokončení pokračujte stisknutím tlačítka OK .
Stisknutím tlačítka nahoru a dolů zaškrtněte políčko Enable
(Aktivovat).
- 76 -
GPS
Přejděte na GPS pro zobrazení síly signálu nebo můžete aktivovat
Cold Start (Studený start).
Signal (Signál)
Setting (Nastavení) GPS Signal (Signál)
Cold Start (Studený start)
Setting (Nastavení) GPS Cold Start(Studený start)
Doporučujeme uživatelům provést studený start, když cestují na
dlouhou vzdálenost v krátkém čase, například při letu z Asie do Evropy,
protože přijímač GPS může mít problém s přijímáním informací o
přesním času, o oběžných drahách satelitů a o vlastní aktuální poloze s
předchozím zaměřením GPS. Doba vyhledávání bude dlouhá, protože
musí náhodně naslouchat satelitům, dokud jeden nebo více nezachytí.
Studený start inicializuje polohu GPS atd.
- 77 -
- 78 -
Reset Device (Resetovat přístroj)
Stisknutím Reset Device (Resetovat přístroj) budou obnovena všechna
tovární nastavení. Upozorňujeme vás, že budou vymazány všechny
stávající hodnoty a nastavení vyjma záznamů tras v historii, historický
název, bod a název Finder, data počítadla ujetých kilometrů a data BZ.
Po obnovení továrních nastavení se při dalším zapnutí přístroje zobrazí
obrazovka výchozích nastavení.
Initial Setup (Výchozí nastavení)
Obrazovka výchozích nastavení se rovněž zobrazí při prvním zapnutí
zařízení.
- 79 -
O softwaru ezTour Plus a ezTour Planner
Funkce softwaru ezTour Plus
Nahrazuje původní funkci ezTour a mnohem více!
Statistika zobrazí souhrn informací sportovních aktivit podle
rozsahu dat vybraného uživatelem!
Funkce softwaru ezTour Planner
Plánování trasy doma jednoduchým nástrojem
Editace trasy přímo v Google map!
Možnost plánování trasy mezi 2 body, nebo sledování silnice
Definice bodů trasy pro odpočinek doma na počítači
Automatické zobrazení zemské elevace ihned po dokončení trasy!
Možnost synchronizace trasy s přístrojem GPSport 260
Importování/exportování souborů .gpx .kml pro další použití
Přístup k více projektům ve stejném okně projektu.
-80 -
Funkce softwaru ezTour Plus
Zobrazení statistik za měsíc, týden, nebo den. Podpora zobrazení
grafu i tabulky.
Analýza dat na základě času, vzdálenosti, rychlosti a převýšení.
Možnost uložení poznámek ke každé aktivitě.
Přehrání aktivity na mapě a zobrazení detailů o každém bodě trasy.
Analýza podrobných informací pro uživatelem definovaný segment
aktivity. (Podpora marker1 marker2.)
Export statistik do Excel souboru.
Plánování trasy před výletem nebo aktivitou.
Automatické vyhledání trasy podle nastavení počátečního a
koncového bodu.
Uživatelem definovaný bod zájmu.
Podpora kontrolních bodů a itineráře pro výlet/aktivitu.
Sdílení tras s přáteli exportováním/importováním souborů kml, gpx.
Podpora různých cvičení a sportů.
-81 -
Běžná péče a údržba
Aby bylo zajištěn normální provoz přístroje a aby se prodloužila jeho
životnost, při používání a skladování dodržujte následující zásady:
Zabraňte pádu přístroje
Při prudkém nárazu nebo pádu může dojít k vážnému poškození.
Nevystavujte náhlý teplotním změnám
Při vstupu do teplé místnosti za chladného počasí může dojít ke
kondenzaci. Aby se zabránilo poškození přístroje kondenzací, před
prudkou změnou teploty jej vložte do vzduchotěsného plastového
sáčku.
Udržujte mimo silná magnetická pole
Při používání nebo skladování udržujte mimo zařízení se silným
elektromagnetickým/radioaktivním nebo magnetickým polem.
Provozní teplota
Provozní teplota produktu je mezi 0°C ~ 40°C; nepou žívejte v
extrémních teplotách.
Zabraňte vystavení slunečnímu záření
Zabraňte dlouhodobému vystavení slunečnímu záření nebo vysoké
teplotě.
Čištění displeje
Doporučujeme otřít displej měkkým čistým hadříkem; k otírání
displeje nepoužívejte běžný kapesník.
-82 -
Nerozebírat
Nerozebírejte tento produkt, mohlo by dojít k propadnutí záruky a
poškození přístroje.
Úložiště
Nebudete-li tento produkt delší dobu používat, uložte přístroj na
studeném a suchém místě. V případě dlouhodobého skladování
doporučujeme uložit přístroj do suché krabičky.
Neuchovávejte produkt v následujících prostředích:
1.
Nevětraná a vlhká místa.
2.
Za oknem automobilu, který je vystaven nadměrnému
slunečnímu záření.
3.
V prostředí s vlhkostí nad 90 %.
-83 -
Technické údaje
Čip GPS
Čipová sada: MTK 3329
Rozměry
81,7 x 54 x 22 mm
Hmotnost
84 g
Baterie
Nabíjecí lithiová baterie 1050 mAh
Napájení
Stejnosměrný proud 5V/1A
Tlačítko
2 tlačítka: Nabídka / Napájení + 5 směrových tlačítek
Anténa
Zabudovaná mikropásková anténa
Rozhraní IO
Mini USB
Displej
Vysokokontrastní
elektroluminiscenční
displej, LCD se 4 úrovněmi odstínu šedé.
Rozměry: 33,5 × 33,5 mm, 1,5"
Rozlišení: 128 x 128 pixelů
Teplota
prostředí
Provozní teplota: -10°C až 60°C
Skladovací teplota: -20°C až 70°C
Teplota nabíjení baterie: 0°C ~ 40°C
Vodovzdornost
IPX7
-84 -
podsvícený
Download

GPSport 260_UserManual_CZ-110429