Průvodce
finančními nástroji
na podporu podnikání
ve Zlínském kraji
Průvodce
finančními nástroji
na podporu podnikání
ve Zlínském kraji
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Obsah
Regionální politika EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fondy Evropské unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Společné cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Operační program Podnikání a inovace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Globální grant EDUCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Regionální operační program Střední Morava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Redakce:
Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Programy Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. na podporu
malého a středního podnikání ve Zlínském kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mikroúvěr RPZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
www.inovacnipodnikani.cz
Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji . . . . . . . . . . . . . . . 42
Grafické zpracování:
Program výzkumu a vývoje TIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
www.ticzlin.cz
STUDIO 6.15 s.r.o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Operační program Nadnárodní spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. rámcový program EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
EUREKA - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového
výzkumu a vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
EUROSTARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Síť Enterprise Europe Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Jak dosáhnout na dotaci z fondů EU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Postup při žádání o dotaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Slovník pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Užitečné odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Seznam použitých zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Seznam tabulek a obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
© Technologické inovační centrum s.r.o.
Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou příručka „Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji“,
jejímž záměrem je poskytnutí srozumitelných informací o politice hospodářské a sociální soudržnosti
Evropské unie (EU), o fondech, finančních nástrojích a programech, které jsou určeny pro podporu
Vašeho podnikání. Struktura fungování Evropské unie je natolik složitá, že orientace v možnostech získání
unijních dotací je pro mnohé z nás velmi obtížná.
Základní informace o programech podpory podnikání, které naleznete v tomto materiálu, usnadní Vaši
orientaci v nabídce dotačních titulů a napomohou identifikovat, z jakého programu a za jakých podmínek
můžete čerpat prostředky na financování Vašich rozvojových projektů. Součástí představení jednotlivých dotačních titulů jsou i případové studie firem ze Zlínského kraje1, které by mohly posloužit jako zdroj inspirace
pro realizaci Vašich podnikatelských plánů.
Příručka se zabývá oblastí strukturálních fondů, mezinárodních, národních a regionálních programů,
popisuje fáze procesu od zpracování žádosti projektu až k jeho ukončení. Součástí příručky je slovníček
pojmů a důležitých odkazů, které Vám pomohou lépe porozumět podmínkám a požadavkům programů
a v případě potřeby kontaktovat instituce, pod jejichž správu jednotlivé programy spadají.
Přejeme Vám, aby chvíle strávené s příručkou byly pro Vás užitečné, a věříme, že následující řádky pomohou k rozvoji Vašeho podnikání prostřednictvím peněz z evropských fondů.
Tým Technologického inovačního centra s.r.o.
1 Dotační tituly OPPI, Program Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. – Mikroúvěr, Program výzkumu a vývoje TIP, 7. rámcový program EU.
4
5
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Regionální politika EU
Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, což znamená, že na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské
komise (EK). Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v prioritních oblastech, jako např. vzdělávání, věda a výzkum, podpora podnikání malých a středních podnikatelů. U projektů financovaných v rámci komunitárních programů se předpokládá spolupráce např. s takzvanými třetími zeměmi a mimoevropskými
státy. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.
Regionální a strukturální politika, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), zaujímá
jedno z dominantních postavení v rámci celkové hospodářské politiky Evropské unie. HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie (EU) na ni vynakládá více než
třetinu svého rozpočtu.
Fondy EU představují hlavní nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím
se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy, resp. jednotlivými regiony.
Evropská unie usiluje prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a snižování regionálních disparit. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni
mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve
středu zájmu stojí spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost také vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.
Cíle a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU se mění s vývojem Evropských společenství a znovu se definují pro
každé programovací období. Cíle HSS se snaží reagovat na nejzávažnější problémy členských států a snaží se pomoci slabším
regionům, které zaostávají v ekonomických ukazatelích (porovnání HDP regionů s průměrným HDP EU).
Fondy Evropské unie
Jádro regionální, respektive strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy (SF). Peníze ze SF jsou čerpány v rámci několikaletých
cyklů, tzv. programovacích období, na základě definování jasných cílů a priorit.
V minulém programovacím období (2000– 2006) do politiky HSS spadaly čtyři strukturální fondy (Evropský fond regionálního
rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu).
V současném programovacím období (2007–2013) byl snížen počet strukturálních fondů na dva – Evropský fond regionálního
rozvoje, Evropský sociální fond a dalším nástrojem je Fond soudržnosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský
fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské politiky.
Strukturální fondy:
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – zaměřuje se na podporu investičních projektů: např. výstavbu
silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, podporu inovačního potenciálu podnikatelů, podporu začínajícím podnikatelům, využívání obnovitelných zdrojů energie, výstavbu či opravu infrastruktury pro poskytování
zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu.
Evropský sociální fond (ESF) - se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů: např. tvorbu inovativních
vzdělávacích programů pro zaměstnance, podporu začínajícím OSVČ, rozvoj zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích
programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, stáže
studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru.
Česká republika vstoupila 1. ledna 2007 do nového programovacího období 2007–2013. Pro období 2007–2013 je hlavním
zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření nových pracovních míst pro všechny regiony a obce EU.
Cíle politiky HSS jsou pro období 2007–2013:
Cíl Konvergence – cíl se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům EU (tj. oblastem, které se nacházejí pod
hranicí 75% HDP průměru EU) se snahou dosáhnout úrovně ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základní
infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností. Pod cíl Konvergence spadá celá Česká
republika vyjma regionu hlavního města Prahy.
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – cíl se týká oblastí, ve kterých dochází k hospodářským a sociálním
změnám v sektoru průmyslu a služeb. V České republice se jedná pouze o region hlavního města Prahy.
Cíl Evropská územní spolupráce – smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, také podpora výzkumných aktivit a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými členskými zeměmi navzájem. Pod tento cíl spadá celá Česká republika, včetně hlavního města Prahy.
Na právě probíhající programové období 2007–2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 mld. €, z čehož jsou vyčleněny až 4 mld. € pro podnikatele podnikající na území České republiky mimo hlavní město Prahu. Maximální částka podpory, typ
dotace a výjimky jsou vždy předmětem konkrétních výzev a veřejných soutěží. Poskytování dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk
se dále řídí předpisy týkajícími se tzv. veřejné podpory. U vybraných typů nákladů může být výše dotace omezena režimem de
minimis2, což je vždy stanoveno konkrétní výzvou. V období 2007–2013 se výše přípustné výše veřejné podpory (není-li v příslušných programech podpory uvedeno jinak) řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory, která stanovuje míry podpory
(viz tabulka níže).
Fond soudržnosti (FS, Kohezní fond) – byl založen v roce 1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU, zaměřuje se na podporu rozvoje ekonomicky méně vyspělých států, nikoli regionů. Oproti strukturálním fondům je z fondu
poskytována podpora na financování velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje dopravy.
6
Společné cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti
2Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední
3 roky nesmí celková podpora poskytnutá jednomu subjektu v režimu de minimis přesáhnout hranici 200 000 €.
7
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Tabulka č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007–2013
Region NUTS II
Malý podnik3
Střední podnik4
Obrázek č. 2: Procentuální rozdělení finanční alokace pro OP v ČR (% orientační, zaokrouhlena na celá čísla)
Velký podnik5
Střední Morava
Severozápad
Střední Čechy
Moravskoslezsko
Severovýchod
Jihovýchod
60%
50%
40 %
Jihozápad
(1. 1. 2007 — 31. 12. 2010)
56%
46%
36%
Jihozápad
(1. 1. 2011 — 31. 12. 2013)
50%
40%
30%
Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil. €.
Regionální operační programy
13%
OP Technická pomoc
1%
OP Životní prostředí
20%
Integrovaný operační program
8%
OP Doprava
21%
OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
7%
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Výzkum a vývoj pro inovace
10%
8%
OP Podnikání a inovace
12%
Tabulka č. 3: Přehled finančních nástrojů na podporu podnikání ve Zlínském regionu*
Obrázek č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007–2013
PODPOROVANÉ OBLASTI
VZNIK FIREM
ROZVOJ FIREM
Zdroj: www.czechinvest.org
Tabulka č. 2: Přehled operačních programů v ČR
OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ 2007-2013
ALOKACE V €
EFEKTIVNÍ ENERGIE
OP Podnikání a Inovace
OP Doprava
INOVACE
OP Životní prostředí
TÉMATICKÉ OP
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21 271 mil.
VĚDA, VÝZKUM
VÝVOJ
OP Výzkum a vývoj pro inovace
Integrovaný operační program*
OP Technická pomoc
ROP NUTS II Jihovýchod
PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS Moravskoslezsko
REGIONÁLNÍ OP (ROP)
ROP NUTS II Severovýchod
4 659 mil.
ROP NUTS II Severovýchod
LIDSKÉ ZDROJE
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Střední Morava
OSTATNÍ PROGRAMY
Program výzkumu a vývoje TIP
423 mil.
*podnikatelské subjekty nejsou vhodnými žadateli
3Malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů.
4 Střední podnik se definuje méně než 250 zaměstnanci a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů.
5Podnik, který nesplňuje definici malého a středního podniku. Podpora velkým podnikům bude v OPPI poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodními společnostmi či jejich součástí, a tam, kde to bude omezeno i počtem jejich zaměstnanců, půjde o podniky, které mají počet zaměstnanců do 1250.
8
SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ROZVOJ A OBNOVA REGIONU
FINANČNÍ NÁSTROJE
Start (OPPI)
Mikroúvěr RPZ
Využití nových finančních nástrojů
Záruka (OPPI)
Progres (OPPI)
Bankovní nástroje podpory MSP
Záruka (OPPI)
Rozvoj (OPPI)
ICT a strategické služby (OPPI)
Podpora nových výrobních technologií, informačních
ICT v podnicích (OPPI)
a komunikačních technologií (ICT) a vybraných
Regionální operační programy
strategických služeb
(ROP)
Regionální úvěr RPZ
Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Eko–energie (OPPI)
Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Inovace (OPPI)
Potenciál (OPPI)
OP výzkum a vývoj pro inovace**
Rámcový program pro konkurenceschopnost
Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
a inovace (CIP)
OP Meziregionální spolupráce**
OP Nadnárodní spolupráce
7. Rámcový program pro výzkum a vývoj (7. RP)
Program výzkumu a vývoje TIP
Rozvoj vědy a výzkumu
Eureka
Eurostars
Spolupráce (OPPI)**
Platformy spolupráce
Prosperita (OPPI)
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Školicí střediska (OPPI)
Infrastruktura pro podnikání
Nemovitosti (OPPI)
Podpora poradenských služeb
Poradenství (OPPI)
Podpora marketingových služeb
Marketing (OPPI)
Zaměstnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Vzdělávání zaměstnanců
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
OP Meziregionální spolupráce**
Zlepšování kvality životního prostředí
Regionální operační programy (ROP)
Rozvoj infrastruktury
Regionální operační programy (ROP)
Podpora začínajícím podnikatelům
*výčet operačních programů není vyčerpávající
**podnikatelské subjekty nejsou vhodnými žadateli
V následujícím oddíle se blíže seznámíte s jednotlivými dotačními tituly, cíli programů, pro koho jsou určeny, financováním
jednotlivých programů, specifiky žádostí.
9
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Řídicí orgán:
Operační program Podnikání a inovace
Výkonem funkce Řídicího orgánu tohoto OP je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), zprostředkujícími subjekty
jsou CzechInvest, CzechTrade a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky HSS
v sektoru průmyslu a obchodu. OPPI navazuje na cíle a úspěchy Operačního programu Průmysl a podnikání
(OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 pro zkrácené programovací období let 2004–2006.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje všechny programy podpory OPPI:
formou standardního oznámení v Obchodním věstníku
oznámením v celostátním tisku a dalších médiích
formou oznámení spolu se všemi doprovodnými informacemi na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
Podmínky pro předložení žádosti v OPPI
Všechny předložené projekty musí splňovat následující kritéria:
Program je zaměřen na podporu průmyslu a malého a středního podnikání s cílem zkvalitnit infrastrukturu,
zvýšit inovační činnost, zintenzivnit zavádění inovačních technologií, výrobků a služeb. Program je zaměřen
na povzbuzení malých a středních podnikatelů při vstupování na zahraniční trhy a posílení spolupráce v sek-
toru průmyslu s výzkumem a vývojem. Programy jsou vyhlašovány průběžně od března 2007.
V rámci programu je implementováno 15 programů podpory.
Program je rozdělen do sedmi prioritních os s oblastí podpory
v osmi odvětvích.
V období let 2007–2013 jsou k financování projektů v OPPI
využívány dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond ve výši 3 mld. Z českých
veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno
o dalších 0,536 mld. Operační program Podnikání a inovace je
realizován v rámci cíle Konvergence.
Tabulka č. 4: Struktura Operačního programu Podnikání a inovace
PRIORITNÍ OSA
VZNIK FIREM
ROZVOJ FIREM
OBLAST PODPORY
PROGRAMY PODPORY ALOKACE V €
Podpora začínajícím podnikatelům
Start
Využití nových finančních nástrojů
Jeremie
Bankovní nástroje podpory pro malé a střední podnikatele
(MSP)
Progres
Záruka
Rozvoj ICT a strategické služby
ICT v podnicích
780 007 217
Úspory energie a obnovitelné zdroje
Eko - energie
286 241 181
Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Inovace
Kapacita pro průmyslový VaV
Potenciál
Platformy spolupráce
Spolupráce
Prosperita
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Školicí střediska
Infrastruktura pro podnikání
Nemovitosti
Podpora poradenských služeb
Poradenství
Podpora marketingových služeb
Marketing
Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
EFEKTIVNÍ ENERGIE
INOVACE
PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ
A INOVACE
SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
TECHNICKÁ POMOC
Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI
Ostatní technická pomoc
Zdroj: Průvodce podnikatele Operačním programem podnikání a inovace
10
93 028 383
Dotace a zvýhodněné či zaručované úvěry lze čerpat na projekty, jejichž místem realizace je celá ČR kromě regionu
Praha. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo (místo podnikání) žadatele o dotaci, úvěr či záruku.
Ve všech projektech musí být jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla
zajištěna jeho realizace v rozsahu předloženého záměru.
Dotace, úvěry a záruky z OPPI nejsou určeny pro projekty, jejichž záměr spadá do oblastí rybolovu, akvakultury, zemědělské a potravinářské výroby, průmyslu stavby lodí, syntetických vláken, ocelářství a těžby uhlí, ani pro projekty,
které přímo podporují export, zvýhodňují domácí zboží na úkor importovaného nebo vážou podporu na exportní výkonnost.
Žadatel je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR.
Konkrétní projekt může být podán pouze v rámci jednoho příslušného programu (resp. způsobilé výdaje v rámci projektu může žadatel uplatnit pouze jednou).
Každý projekt musí splnit tzv. kritéria přijatelnosti.
Projekt musí splňovat podmínku udržitelného rozvoje6 a rovných příležitostí7.
Jak podat žádost o dotaci z OPPI
Žádost o dotaci do OPPI se podává ve dvou stupních - Registrační žádost a Plná žádost - formou elektronických formulářů,
které jsou k dispozici v internetové aplikaci eAccount na www.czechinvest.org/eaccount.
Pokud podáváte prostřednictvím aplikace eAccount žádost o podporu poprvé, je prvním krokem založení hlavního účtu žadatele,
tzv. Master účtu.
Kompletní informace o Programu, texty programů podpory včetně formuláře žádosti o podporu, formuláře žádosti o platbu
a formuláře pro pravidelná hlášení o realizaci projektu, příloh a pokynů pro žadatele jsou ke stažení na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/) a agentury CzechInvest (http://www.
czechinvest.org/podnikani-a-inovace).
Na následujících řádcích uvádíme stručný popis postupu při žádání o dotaci z OPPI.
800 182 644
1 266 617 226
246 525 217
Postup žádosti o dotaci z OPPI:
Zpracování projektu
Úvodní jednání - prověření základních vylučovacích kritérií a definování příslušného dotačního titulu.
Vypracování a podání žádosti o podporu
Zpracování žádosti se všemi přílohami a její podání dle požadavků příslušného programu podpory.
Potvrzení o přijetí žádosti
Žadatel obdrží „Potvrzení o přijetí žádosti o podporu“ s vyrozuměním o přijatelnosti projektu, formální a věcné úplnosti
podané žádosti a o postoupení žádosti k dalšímu hodnocení.
Hodnocení projektu
Schválení projektu
105 412 892
6 Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí.
7 Podpora rovnosti mužů a žen, rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského nebo světového názoru či sexuální orientace.
11
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
START
Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro podnikatele s maximálním počtem 10 zaměstnanců, kteří začínají s podnikáním poprvé nebo minimálně po
7 letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti a kteří nejsou ani nebyli společníky či členy jiné právnické osoby.
Podporované aktivity:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 1.
Typové projekty:
nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor a počáteční vybavení zásobami
rekonstrukce budov a doplnění strojů a zařízení a prvotní vybavení zásobami
nákup kancelářského zařízení a prvotní vybavení zásobami kancelářského materiálu
Forma podpory:
Podpis smlouvy
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel převezme „Podmínky pro poskytnutí dotace“, které stanovují pravidla, jimiž se žadatel musí řídit při realizaci
projektu, a také stanovenou dobu po ukončení projektu.
Podpora je poskytována ve formě:
bezúročného úvěru8
zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru9
Výše podpory:
Postup při realizaci projektu podporovaného z OPPI:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví částku finančních prostředků, která může být žadateli na daný projekt poskytnuta.
Realizace projektu
Realizace projektu probíhá dle schváleného harmonogramu, který byl součástí projektu a „Podmínek pro poskytnutí
dotace“.
Žádost o platbu
Žádost o platbu se podává po ukončení realizace projektu nebo etapy, při použití příslušných formulářů, dle časového
harmonogramu projektu. Po ukončení projektu nebo jeho dílčí etapy zpracovává příjemce podpory závěrečnou zprávu
a žádost o platbu, v nichž zhodnotí plnění monitorovacích ukazatelů.
Kontrolní monitoring a udržitelnost
I po ukončení projektu je nadále příjemce podpory povinen v započaté administraci pokračovat a provádět monitorování využití, je povinen zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu tří let (MSP), respektive pěti let od ukončení projektu
(např. je-li výstupem projektu zavedení nové technologie, má příjemce zajistit, aby tato technologie byla v podniku po
dobu udržitelnosti skutečně používána v podobě, jaká byla nastavena na začátku).
V následující části představíme konkrétněji programy podpory OPPI, jejich cíle, pro koho jsou určené, výši podpory a specifická
kritéria přijatelnosti.
Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111
Web: www.mpo.cz
12
Jednomu příjemci podpory může být v tomto programu poskytnuta pouze jedna z forem podpory, pouze na jeden projekt. Výše
podpory je konkretizována ve výzvě.
Specifická kritéria přijatelnosti:
U bezúročného úvěru je nutno doložit certifikát o absolvování vzdělávacího programu „Základy podnikání“ akreditovaného MŠMT.
Případová studie projektu „Prašád – restaurace pro zdraví“ společnosti Lakšmí s.r.o.
Profil společnosti:
Prašád - restaurace pro zdraví, vznikla na přelomu let 2007/2008 a svoje první hosty přivítala 18. 2. 2008. „Naším cílem je
nabídnout zákazníkům jídla a nápoje vynikající chuti s pozitivním vlivem na zdraví ve všech jeho aspektech. Snažili jsme se vytvořit
místo, kde můžou načerpat energii, uvolnit stres nebo jenom posedět v příjemném prostředí. Zdravý životní styl se stal v dnešní
době nejenom módou, ale do jisté míry i nutností a předpokladem spokojeného života,“ říká Ing. Michal Nahálka, jednatel společnosti Lakšmí s.r.o.
Stále četnější studie a názory odborníků (např. Americké dietetické asociace) potvrzují, že správně rozvržená vegetariánská
strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění a v plném rozsahu vhodná pro
všechny věkové kategorie dětí i dospělých. Tato zdravá výživa je díky restauraci Prašád k dispozici všem zájemcům ve Zlíně
a okolí a do budoucna plánuje rozšířit nabídku i do jiných měst v ČR a SR.
8Bezúročný úvěr je poskytován až do výše 90% předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti bezúročného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně
7 let. Bezúročný úvěr pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou osobu s jedním společníkem je poskytován až do výše 0,75 mil. Kč, pro podnikající právnickou osobu
s více společníky či členy až do výše 1,5 mil. Kč.
9Záruka je poskytována až do výše 80% jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky. Příjemce
podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1% p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3% p. a. z výše záruky k úhradě zbývající
části ceny záruky.
13
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Popis projektu:
V rámci operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně programu Start, jsme obdrželi zvýhodněnou záruku (M – záruka)
na investiční úvěr Českomoravské záruční a rozvojové banky na nákup technologie kuchyně a výdeje jídel.
Přínosy projektu:
„Zvýhodněná bankovní záruka nám umožnila čerpat investiční úvěr, ke kterému bychom bez této záruky neměli přístup,“ sdělil
nám pan Nahálka, jednatel společnosti.
ZÁRUKA
Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů, a to zejména malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro malé a střední podnikatele realizující rozvojové projekty menšího i většího rozsahu spojené s investicemi
či se zvýšenou potřebou financování nárůstu zásob.
Podporované aktivity:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 2.
Typové projekty:
Kontakt:
Ing. Michal Nahálka
jednatel
Prašád – restaurace pro zdraví
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Tel: +420 731 523 714, +420 606 72 22 24
Email: [email protected]
Web: www.prasad.cz
nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor
rekonstrukce, nákup či výstavba budov a doplnění strojů a zařízení
zvýšení zásob k pokrytí nových zakázek, pro rozšíření sortimentu prodávaného zboží a k rychlejšímu a kompletnějšímu
pokrytí potřeb odběratelů (u investičně zaměřených projektů)
Forma podpory:
Podpora je poskytována ve formě:
zvýhodněné záruky
zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru
Výše podpory:
PROGRES
zvýhodněná záruka do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru
zvýhodněná záruka ve výši až 80% jistiny k úvěrům do výše 5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky s finančním
příspěvkem 10% z výše zaručovaného úvěru (pro projekty na území regionů se soustředěnou podporou státu)
Specifická kritéria přijatelnosti:
Cílem programu je umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou
získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění, a motivovat tyto
podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.
Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné
objednávky a leasingových smluv) nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu (pokud podpora bude
poskytována podle Nařízení Komise č. 800/2008).
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro malé a střední podnikatele realizující rozsáhlejší investičně zaměřené rozvojové projekty.
Podporované aktivity:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) viz příloha č. 2.
Typové projekty:
nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor
rekonstrukce, nákup či výstavba budov a doplnění strojů a zařízení
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru10.
10Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75% předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3% p. a. Doba splatnosti podřízeného
úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 7 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). Sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit
a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu věřitele poskytujícího spolufinancování projektu.
14
15
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
ROZVOJ
Program si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků ve fázi růstu, a to v rovinách technické vybavenosti a zlepšení procesů při zavádění vyspělých metod řízení. Budou podporovány zejména projekty s růstovým potenciálem
a projekty přispívající k odstraňování regionálních disparit.
Typové projekty:
Vybraní žadatelé o podporu:
zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení
zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích
zavádění informačních systémů u drobných a malých podniků s nízkým či nulovým stupněm rozvoje informačních systémů
Program je určen pouze pro malé a střední podnikatele.
Podporované aktivity:
Přijatelnými projekty nejsou:
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost
procesů. Podporované aktivity musí směřovat do vymezených oblastí zpracovatelského průmyslu a obchodu podle CZ – NACE,
aktivit průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.).
Typové projekty:
rozvojové podnikatelské projekty se zaměřením na nákup technologií s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů, především nákup strojů a náklady na pořízení patentových licencí na
know-how
aktivita programu „Projekty zavádění IS/ICT u drobných a malých podniků s nízkým či nulovým stupněm rozvoje IS“ –
tj. projekty zaměřené na samostatné pořizování základních prvků IS/ICT
projekty bez významného zvýšení funkčnosti
prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního programového vybavení, pokud se nejedná
o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného systému, která vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
samostatné pořizování nebo rozšiřování stávajícího hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend – koncové stanice, tiskárny, faxy, scannery, standardní grafické a kancelářské softwarové
balíky (např. MS Office, 602PC Suite, WordPerfect Office, překladové slovníky, souborové manažery, CorelDraw,
Adobe Acrobat, PhotoStudio) a další
Forma podpory:
Forma podpory:
Dotace.
Dotace.
Výše podpory:
Výše podpory:
Dotace je poskytována ve výši 1 - 20 mil. Kč, maximálně však do výše stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory pro
regiony ČR a Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 v platném znění.
Specifická kritéria přijatelnosti:
Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády
č. 560/2006, usnesením vlády č. 829/2006 a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu.11
Příjemce dotace musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
Dotace je poskytována jako procento dle Regionální
mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období
2007–2013 ze způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši 20 mil. Kč na jeden projekt.
Výše podpory pro způsobilé výdaje na poradenské
služby vzniklé v souvislosti s investičním projektem
činí pro malé a střední podniky max. 50%.
Specifická kritéria přijatelnosti:
ICT V PODNICÍCH
Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich
potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS), respektive podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců), kteří mají uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí daňová
období a jejichž aktivity (projekt) se projevují ve zpracovatelském průmyslu.
Podporované aktivity:
Podporovány jsou především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu
musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy softwaru a hardwaru.
11Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky), regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností (Vsetín – ve výzvě č. III není jasné, zda Vsetín je brán jako celý okres, či obec s rozšířenou působností).
16
prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
projekt obsahuje kapitolu, ve které žadatel zdůvodní
přínosy projektu pro své podnikání (např. koncepci
rozvoje, strategie, vize, efektivnost investice)
ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY12
Program si klade za cíl podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní
společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT.
Dále je cílem programu podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie
a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích.
12Strategickými službami se rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra.
17
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Vybraní žadatelé o podporu:
Přijatelnými projekty nejsou:
Program je určen pro malé a střední podniky a také pro velké podniky, avšak za podmínky, že nejsou nadnárodní společností
nebo její součástí.
Podporované aktivity:
tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací
centra pro návrh a implementaci IS/ICT
centra sdílených služeb
centra zákaznické podpory
centra oprav high-tech výrobků a technologií
Přijatelnými projekty nejsou:
Nelze podpořit v rámci podpory strategických služeb zejména služby cestovního ruchu, služby rekreační, kulturní
a sportovní, dále služby zdravotní a ostatní sociální služby, služby dopravní a přepravní, distribuční a logistické, poštovní, kurýrní, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, telekomunikační služby (přenos
hlasu, dat, obrazu), služby kolokačních center, služby audiovizuální, direct marketing a služby spojené s ochranou
životního prostředí.
Nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou pak následně realizovány ve výrobě, včetně vývoje
specifického softwaru a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií.
výzkumné, vývojové a pilotní projekty
výroba energeticky úsporných výrobků a zařízení
pro využití obnovitelných zdrojů energie
pěstování energetických rostlin
použití alternativních paliv v dopravě
projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu
výroba peletek
fotovoltaika
větrné elektrárny
geotermální energie
nákup energeticky úspornějších strojů a technologických zařízení
Forma podpory:
dotace
zvýhodněné podřízené úvěry s finančním
příspěvkem
Výše uvedené formy podpory nelze kombinovat.
Forma podpory:
Výše podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Dotace je poskytována jako procento (dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007–2013)
ze způsobilých výdajů projektu, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně ve výši 100 mil. Kč na jeden projekt (může
být upraveno výzvou).
Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti s plněním předmětu projektu.
Žadatel si může zvolit, zda bude čerpat podporu na mzdové náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních
místech, nebo na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Specifická kritéria přijatelnosti:
Program má za cíl podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro podnikatelské subjekty.
dotace v rozpětí 0,5 – 100 mil. Kč.
Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je omezena regionální mapou veřejné podpory.
Specifické přílohy k žádosti:
Podnikatelský záměr a další povinné přílohy jsou vymezené vždy v konkrétní výzvě.
EKO‑ENERGIE
finanční výkazy o žadateli pro výpočet ratingu
finanční realizovatelnost projektu
studie proveditelnosti (povinná osnova je uvedena v Pokynech pro žadatele)
energetický audit
doklad o připravenosti investice, je-li v této fázi k dispozici (stavební povolení či ohlášení, územní rozhodnutí)
výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad vymezující vlastnické vztahy na území týkajícím se projektu (např. smlouva
o smlouvě budoucí kupní, smlouva o nájmu)
dokument o ručení za začínající podnikatele
další přílohy povinné v případě získání dotace jsou vymezeny ve výzvě
Specifická kritéria přijatelnosti:
Příjemce dotace je povinen zajistit, že účel projektu bude u velkých podniků zachován po dobu nejméně 5 let, u malých a středních podniků nejméně 3 roky od data ukončení jeho realizace.
Projekt musí být v souladu se závěry Energetického auditu dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. v platném znění. Kritérii přijatelnosti projektu budou mimo jiné soulad projektu se Státní energetickou koncepcí, vlastní připravenost projektu na
realizaci a rovněž jsou uvažovány i měrné investiční náklady.
Podporované aktivity:
18
využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:
výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobených s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie
zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie:
modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
zavádění a modernizace systémů měření a regulace
modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
zlepšování tepelně technických vlastností budov s výjimkou rodinných a bytových domů
využití odpadní energie v průmyslových procesech
zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla
snižování energetické náročnosti zvyšováním energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
Případová studie projektu „Využití odpadního kondenzátního tepla a rekonstrukce
tepelného systému“ společnosti Pivovar Janáček, a.s.
Profil firmy:
Pivovar Janáček vybudoval v roce 1895 František B. Janáček. V meziválečném období
byl jedním z nejmodernějších producentů piva ve střední Evropě.
Dnes patří společnost do skupiny K Brewery – ryze české společnosti, která vlastní
19
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
několik dalších regionálních pivovarů nebo v nich má podíly. Cílem této společnosti je návrat k tradici českého pivovarnictví:
vaření poctivého piva z domácích surovin podle původních receptur. Pivovar Janáček vaří pivo dle původních receptur s použitím
žateckého chmele, kvalitní vody a vybraných sladů z prvotřídních moravských ječmenů. Piva se značkou Janáček se vyznačují
výraznou hořkostí a vysokou plností.
Letos před sezonou, již pod taktovkou nových majitelů, prošel pivovar částečnou modernizací. Ta spočívala v investicích jak do
výrobních kapacit pivovaru, tak do marketingu pivních značek.
Popis projektu:
Proces výroby piva představuje značnou energetickou náročnost a z ní vyplývající vysoké finanční výdaje na všechny
druhy energií, proto společnost přivítala vyhlášení programu
Eko-energie. Po vyhlášení programu hledali zástupci společnosti způsob nejefektivnějšího využití možností, které
uvedený program nabízí, a jak co nejvhodněji provést takový
technický zásah v procesu výroby, aby pozitivně ovlivnil spotřeby energií. K řešení bylo postoupeno „využití odpadního
kondenzátního tepla a rekonstrukce tepelného systému“.
Záměrem projektu je snížení primární spotřeby energií, což
pozitivně ovlivní životní prostředí a v nemalé míře sníží samotné finanční výdaje společnosti na spotřebu energií.
Realizace projektu probíhá a jeho ukončení je plánováno do
konce 1. 12. 2010. Celý projekt byl rozdělen do 3 etap. Etapa první byla ukončena v 11/2008 a v ní proběhla instalace
ekonomizéru včetně komínu, výměna potrubí energetických
medií včetně isolací a instalace systému pro využití odpadního tepla z kondenzátu včetně výměny kondenzátní nádrže.
Další dvě etapy se zaměřují na tepelný systém. Druhá etapa
byla realizována v I. pololetí 2009, třetí etapa byla zahájena
na podzim roku 2009.
Přínosy projektu:
Záměrem projektu je snížení primární spotřeby energií, což pozitivně ovlivní životní prostředí a v nemalé míře sníží samotné finanční výdaje společnosti na spotřebu energií.
Na základě energetického auditu, který byl zpracován před zahájením projektu a který je nezbytnou součástí žádosti o dotaci,
vznikne úspora v ročním objemu 5 457 GJ, vyjádřeno v současných cenách 1 690 000 Kč/rok.
Ačkoliv společnost doposud neměla žádné zkušenosti s realizací projektů ze strukturálních fondů, přistoupila na způsob samostatného řešení, tj. bez vstupu poradenských firem. „Můžeme jen potvrdit, že jde o značně náročnou administrativní agendu
v průběhu celé realizace, která mimo jiné předpokládá podrobnou technickou znalost stávajícího stavu a připraveného řešení,“
poznamenal Ing. Horehleďa ke zhodnocení projektu.
Doporučujeme všem podnikatelským subjektům, aby využili možnosti, které se formou strukturálních fondů nabízí.
Kontakt:
Ing. Jaroslav Horehleď
sládek
Pivovar Janáček, a.s.
Neradice 369
688 16 Uherský Brod
Tel: +420 572 632 461
Email: [email protected]
Web: www.pivovar-janacek.cz
20
INOVACE
Program má obecně za cíl zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních
projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující
k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky. S ohledem na udržitelný rozvoj věnuje program zvláštní pozornost
podpoře ekologicky efektivních inovací (eko-inovací).
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro podnikatele bez omezení velikosti. Dotace velkým podnikům bude poskytována v případě, že tyto podniky
nejsou nadnárodní společností či její součástí.
Podporované aktivity:
zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační
inovace)
zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR
zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla
současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí
a ochranných známek v zahraničí
Přijatelným projektem není:
projekt z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje
projekt spojený pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace
projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby
projekt zaměřený na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví na technická řešení ve formě užitných
vzorů, pokud není současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu. Podporovány dále nejsou aktivity
směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví ve formě průmyslových vzorů a ochranných známek platných pouze
na území ČR.
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s inovací produktů a procesů je poskytována
ve výši 1 – 75 mil. Kč. Dotace pro inovace organizační a marketingové je poskytována do výše 2
mil. Kč. Maximální výše podpory je však stanovena
procentním limitem ze způsobilých výdajů určených
regionální mapou intenzity veřejné podpory.
Výše dotace u projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví je poskytována ve výši 10 – 300
tis. Kč, maximálně však ve výši 75% způsobilých
výdajů projektu realizovaného veřejnou výzkumnou
institucí nebo vysokou školou a maximálně ve výši
45% způsobilých výdajů projektu realizovaného
MSP. V případě spolupráce MSP s vysokou školou
a/nebo veřejnou výzkumnou institucí, kde podíl na
21
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
právech předmětného průmyslového vlastnictví vysoké školy a/nebo veřejné výzkumné instituce činí minimálně 10%,
se procentní limit pro MSP zvyšuje na 55% způsobilých výdajů projektu.
Dotace na služby poradců, expertů a studie je poskytována maximálně do výše 50% způsobilých výdajů na zajištění
těchto služeb. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou výdaje na služby oprávněných zástupců způsobilé do maximální výše, které jsou specifikovány v jednotlivých výzvách.
Dotace na zvláštní školení je poskytována maximálně do výše 45% těchto způsobilých výdajů.
Specifické přílohy k žádosti:
studie proveditelnosti obsahující organizační, odborné a finanční zabezpečení projektu, pokud není součástí vlastního
projektu
výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy ve vztahu k nemovitostem, ve kterých
bude projekt realizován. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu trvání projektu.
vyjádření stavebního úřadu – stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou
součástí projektu
další povinné přílohy vymezené ve výzvě
Specifická kritéria přijatelnosti:
Projekt může zahrnout spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, centry strategických služeb, technologickými a inovačními centry, která vede k inovaci výrobků, technologií a služeb.
Podpora projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je vyhrazena pouze pro MSP, veřejné výzkumné instituce,
vysoké školy a fyzické osoby.
Případová studie projektu „Pultruzní technologie pro dopravní prostředky“
společnosti 5M s.r.o.
Profil společnosti:
Společnost 5M s.r.o. byla založena v roce 1992 jako plně soukromá a ryze česká společnost. Zakladatelé firmy se problematikou lepení, kompozitů a sendvičů zabývali již řadu let předtím v leteckém průmyslu, takže kontinuita vývoje a výroby trvá již více
než 20 let. Firma se zabývá vývojem a výrobou těchto materiálů i konečných výrobků, kdy se orientuje především na speciální
a náročné aplikace.
Mimo jiné se firma zabývá i výrobou kompozitových dílů určených pro dopravní prostředky, kde je uplatněna technologie pultruze. Každý rok přichází společnost 5M s.r.o. na trh minimálně se dvěma novými výrobky či podstatnými inovacemi a většina jejích
výrobků pochází z vlastního vývoje, příp. vychází ze spolupráce s výzkumnými ústavy nebo univerzitami.
upraven projekt druhé linky a tato následně realizována. Díky získaným zkušenostem z realizace linky v první etapě projektu se pak
také podařilo uspořit náklady při realizaci etapy 2, a to i přesto, že realizovaná linka byla větší a měla lepší technické parametry.
Přínosy projektu:
Lze identifikovat několik přínosů projektu:
Podařilo se zavést kvalitnější a dobře monitorovaný technologický proces, čímž se podařilo významně snížit množství
produkovaných zmetků a zároveň zlepšit kvalitu vyráběných produktů.
Navýšila se kapacita výroby a rozšířily se technologické možnosti společnosti, což se odrazilo v nových zakázkách,
které nyní pomáhají společnosti překonat výpadky objednávek u stávajících zákazníků způsobené probíhající hospodářskou krizi.
Zavedením rekuperace do výrobního procesu se podařilo snížit množství energie nutné na vytápění a provoz výrobní
haly, kde je pultruzní technologie umístěna.
Produkty a technologie:
Technologie: Pultruze.
Produkty: Sklem či uhlíkem vyztužené kompozitové profily.
Aplikace:
dopravní prostředky - kanál klimatizace a koš zavazadel – autobusy IVECO, Střešní profil – autobusy Berkhoff, Střešní
kryt a kryt vaznice – tramvaje Škoda transportation
letectví - profil nosníku křídla – větroň LAK
elektrotechnika - tyče pro zavěšení trolejí, zkratovací tyče atd.
Popis projektu:
Pro uspokojení rostoucích nároků na užitné vlastnosti a vzhled kompozitních dílů společnost realizovala s podporou Ministerstva
průmyslu a obchodu vývojový projekt „Kompozitní materiály nové generace“.
Na základě výsledků projektu se podařilo získat nové zakázky, jejichž rozsah a nároky dosáhly kapacitních i technologických
možností společnosti. Aby bylo možno dále rozvíjet aktivity na tomto segmentu trhu, bylo nutno jednak navýšit kapacity výroby
a především výrazně zlepšit technologické možnosti společnosti. Z toho důvodu se vedení společnosti rozhodlo vybudovat další
dvě pultruzní linky, jejichž technické parametry výrazně převýší současně provozovaná zařízení. Toto rozhodnutí se také ideálně
časově potkalo s budováním nové výrobní haly, do níž byla realizace obou linek umístěna. Zároveň bylo na základě stupně inovace vyplývajícího ze zpracované dokumentace rozhodnuto požádat o podporu projektu v rámci programu OPPI - Inovace.
Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V první etapě byla pořízena první pultruzní linka a byly vybudovány další technologické celky
s inovovanými linkami související, jako je nový kompresor, jeřáb pro ukládání forem, či rekuperační jednotka, mikrovlnný ohřev
a snímání dat z linky. Na základě zkušeností s realizací první linky a na základě připomínek a dalších požadavků zákazníků byl
22
Kontakt:
Ing. Richard Pavlica, PhD.
senior projektový manažer
5M s.r.o.
Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
Tel:+420 572 433 711
Email: [email protected]
Web: www.5m.cz
23
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
POTENCIÁL
SPOLUPRÁCE
Program má za cíl podpořit zakládání a rozvoj podnikových výzkumných center, a tím napomoci zvýšení počtu podnikatelských
subjektů, které provádějí průmyslový výzkum a vývoj, a zvýšit jeho úroveň.
Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních projektů na regionální, neregionální i mezinárodní úrovni jako nástroje
rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu prostřednictvím odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence a technologických platforem.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro podnikatele s výjimkou nadnárodních společností.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro právnické osoby nebo sdružení osob založené za účelem provozování uskupení.
Podporované aktivity:
založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů,
zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra
Typové projekty:
podnikatel potřebuje pro výzkum a vývoj výrobků nakoupit přístroje a přijmout výzkumné a vývojové pracovníky a vytvořit podnikové výzkumné a vývojové oddělení, jehož cílem následně bude napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti
podnikatele
podnikatel již výzkumné a vývojové oddělení má, avšak jeho vybavení neodpovídá potřebám, a proto je třeba ho nákupem nových přístrojů výrazně zlepšit, je možné vybavit i pracoviště na výrobu prototypů
Podporované aktivity:
klastry – územně koncentrovaná odvětvová nebo oborová seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných,
vzdělávacích a jiných podpůrných institucí
póly excelence – seskupení výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřených na výzkum v oblasti špičkových technologií; podpora infrastruktury pro společné kooperační aktivity a intenzivní spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou
technologické platformy – propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV ve strategicky významných technologických oblastech, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických
platforem
Přijatelným projektem není:
vybudování pracoviště základního výzkumu
vybudování výrobních kapacit
úhrada provozních nákladů stávajících pracovišť
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Forma podpory:
Výše podpory je specifikována v jednotlivých výzvách.
Dotace.
Specifické přílohy k žádosti:
Výše podpory:
Dotace je poskytována dle regionální mapy (36 – 60% uznatelných nákladů) veřejné podpory do výše 75 mil. Kč.
Specifické přílohy k žádosti:
Specifická kritéria přijatelnosti:
24
podnikatelský plán prokazující opodstatněnost a využití pracoviště
výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy týkající se nemovitostí, v nichž bude
projekt realizován
vyjádření stavebního úřadu – stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud jsou součástí projektu
studie proveditelnosti obsahující organizační, odborné a finanční zabezpečení pro úspěšnou realizaci projektu
další povinné přílohy vymezené ve výzvě
minimální počet spolupracujících subjektů definovaný v každé výzvě programu
na projektu se musí podílet instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumná organizace
25
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
PROSPERITA
Cílem programu je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace včetně podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Zvláštní pozornost věnuje program podpoře sítí Business Angels a nových
nedotačních finančních nástrojů na podporu vznikajících malých a středních podniků.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen jak pro podnikatele – právnické osoby, které prokážou spolupráci s institucí terciárního vzdělávání, výzkumným
ústavem apod., tak pro oblast veřejného sektoru, kde se může jednat o obec, svazek obcí, kraj, instituce terciárního vzdělávání,
výzkumné ústavy.
Podporované aktivity:
výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace
prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení
zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty
Typové projekty:
výstavba nebo pořízení školicího střediska
rekonstrukce stávajícího školicího střediska
modernizace prostor pro vzdělávání
vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek a vzdělávacích programů
Podporované aktivity:
Přijatelným projektem není:
zakládání a rozvoj center pro transfer technologie, vědeckých a vědeckotechnických parků, rekonstrukce či výstavba objektu
zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, které provozují inkubátor
zakládání a rozvoj sítí Business Angels – podpora infrastruktury pro činnost sítí Business Angels. Jedná se o zařízení,
které bude zajišťovat vytváření sítí (networking) investorů s firmami v rané fázi vzniku (spin-off, start-up), které vzhledem
ke zvýšenému riziku v této fázi rozvoje firmy obtížně získávají vhodné financování pro své projekty.
Projekt, u kterého nebude zajištěno, že více než
polovina časové kapacity (počítáno z ročního fondu
pracovní doby) školicího střediska bude využívána
pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných oborů činností po dobu 5 let, u MSP po dobu 3 let.
Forma podpory:
Forma podpory:
Dotace.
Dotace.
Výše podpory:
Výše podpory:
Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a je poskytována ve
výši min. 200 tis. Kč a max. 100 mil. Kč na jeden projekt. Míra dotace je dána regionální mapou pro období 2007–2013.
Minimální výše dotace je 5 mil. Kč, maximální 200 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce.
Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 30 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce.
Specifické přílohy k žádosti:
Specifické přílohy k žádosti:
studie proveditelnosti
vyjádření VŠ (spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci, popř. vyjádřením podpory projektu a další
spolupráce podepsaným statutárním zástupcem daného subjektu)
územní rozhodnutí (v případě stavební investiční akce)
další povinné přílohy vymezené ve výzvách
Specifická kritéria přijatelnosti:
Doba udržitelnosti projektu musí být minimálně pět let od doby splnění podmínek pro poskytnutí podpory.
U projektů vědeckotechnických parků, inkubátorů a center pro transfer technologií musí žadatel prokázat vazbu na
odpovídající vzdělávací, výzkumné a vývojové kapacity.
podnikatelský záměr s popisem projektu, organizačním, odborným a finančním zabezpečením projektu a časovým
harmonogramem
výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce) a snímek z katastrální mapy ve vztahu k nemovitostem, ve kterých
bude projekt realizován. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu trvání projektu.
vyjádření stavebního úřadu – stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou
součástí projektu
souhrnná technická zpráva včetně výkresové části
další povinné přílohy vymezené ve výzvách
Specifická kritéria přijatelnosti:
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Příjemce dotace musí zajistit, že více než polovina časové kapacity (počítáno z ročního fondu pracovní doby) školicího
střediska bude využívána pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných oborů činností po dobu 5 let, u MSP po dobu
3 let.
Příjemce dotace je povinen zajistit, že účel projektu bude zachován po dobu nejméně 5 let, u malých a středních
podniků nejméně 3 roky od data ukončení projektu v souladu s odst. 1 čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Doba ukončení realizace projektu je max. k datu 30. 11. 2011.
Program má obecně za cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských
subjektů, a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a řízení personálních činností a dalších aktivit souvisejících
s komplexním rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání.
Vybraní žadatelé o podporu:
Případová studie projektu „Zřízení školicího centra v sídle společnosti ENVIprojekt s.r.o.“
Program je určen pro podnikatele bez omezení velikosti, podnikatelským uskupením, oborovým a profesním komorám a dalším
svazům, které sdružují podnikatelské subjekty, územním samosprávným celkům a jejich svazkům, mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech s prokazatelnou praxí ve vzdělávání min. 2 roky, dalším sdružením (právnickým osobám) vytvořeným
z výše uvedených subjektů. Velké podniky mohou být způsobilými žadateli pouze v případě, že nejsou nadnárodní společností
či její součástí.
26
Profil společnosti:
Společnost ENVIprojekt s.r.o. je nezávislou renomovanou poradenskou, projekční, inženýrskou a dodavatelskou firmou na poli ochrany životního prostředí, zaměřenou především na komplexní řešení
nakládání s odpady, návrhy technologií v odpadovém hospodářství,
27
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
využití dotací pro financování projektů, projektovou přípravu a vlastní realizaci ekologických staveb souvisejících s odpadovým
a vodním hospodářstvím, průzkumné geologické (inženýrskogeologické a hydrogeologické) práce, testování, sanaci starých
ekologických zátěží, geotechnické práce pro potřeby staveb.
Popis projektu:
Firma ENVIprojekt s.r.o. zakoupila v roce 2007 nemovitost ve Zlíně v ulici Na Požáře, č. p. 144. Nemovitost společnost zakoupila za účelem přestěhování se do vlastních prostor. Zakoupená nemovitost plně splňuje podmínky sídla firmy, avšak z důvodu,
že byla postavena na konci šedesátých let, vyžadovala drobné opravy, které byly před nastěhováním do nového sídla provedeny.
Firma ENVIprojekt s.r.o. realizuje v roce 2009 další investice do zakoupeného sídla. Tato investice představuje vybudování
nových místností takzvaného školicího centra, ve kterých bude docházet ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů nejen u zaměstnanců společnosti, ale i u dalších osob činných v oblasti architektonické a inženýrské činnosti a s ní souvisejícím technickým
poradenstvím v oblasti odpadového hospodářství.
NEMOVITOSTI
Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy,
výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. Program je zaměřen také na podporu znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí.
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pro územní samosprávné celky a jejich svazky a podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Velkým podnikům je podpora poskytována v případě, že nejsou nadnárodní společností nebo její součástí a zároveň počet jejich zaměstnanců
nepřesáhne 1250.
Podporované aktivity:
Realizace projektu byla zvolena jako jednoetapová.
V rámci projektu se jedná o dobudování posledního patra budovy, které v současné době již existuje, jedná se však půdorysem
o cca polovinu zastavěné plochy z celkového půdorysu budovy. Další polovinu tvoří otevřená terasa. Z hlediska technického
řešení tedy jde o dostavbu nástavby a rekonstrukci stávající části již existujícího třetího patra o celkové rozloze 198 m2 v rámci
stávající budovy. Stávající objekt firmy je třípodlažní a zcela podsklepený. Bude se tedy jednat o provedení nástavby objektu
v prostoru nynější terasy, plocha nástavby nebytových prostor je v projektové dokumentaci 60 m2. Veškeré práce spojené se
zřízením školicího centra v sídle společnosti budou dokončeny do konce roku 2009.
Typové projekty:
Přínosy projektu:
Realizace výše plánované a pojmenované investice přispěje k rozvoji firmy, ke zlepšení jejího pracovního prostředí, kvality školení, kvality poskytovaných služeb, k úspoře režijních nákladů a k celkovému zvýšení image firmy ENVIprojekt s.r.o. se sídlem
ve Zlíně.
„Jako jednatele malé soukromé firmy činné v oblasti architektonických a inženýrských služeb mě velmi potěšila možnost získání
dotace na investici do zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Těším se z přidělené dotace ve výši 60% na naši investici do zřízení vlastního školicího centra pro zaměstnance v sídle společnosti, neboť právě ve zvyšování kvality pracovního prostředí, kvality
proškolování vlastních zaměstnanců v návaznosti na zvýšení kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě pak i v úspoře
finančních prostředků vidím možnost pozitivního rozvoje naší firmy,“ řekl k projektu RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti
ENVIprojekt s.r.o.
projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací vzniknou investiční plochy v rámci výstavby nové podnikatelské zóny
nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny
projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový podnikatelský objekt určený k pronájmu
projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na podnikatelský objekt
projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty
Podnikatelské zóny: příprava zóny (jen podnikatelské subjekty) – realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny; regenerace zóny
– přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu
Objekty: výstavba nájemního objektu (jen územní samosprávné celky) – stavba nového objektu určeného k pronájmu;
rekonstrukce objektu – přeměna objektu z brownfieldu na objekt sloužící k podnikání
Projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace – samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti
Relokace firmy: přemístění malého nebo středního podniku z intravilánu obce, pokud je provoz firmy ve střetu s funkčním využitím území nebo výrazně znehodnocuje životní prostředí
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Dotace je poskytována v různých výších v závislosti na typu projektu a příjemci podpory jako procento ze způsobilých výdajů
projektu. Výše podpory bude upřesněna po projednání programu s Evropskou komisí.
Specifické přílohy k žádosti:
Kontakt:
Ing. Markéta Hošková
oddělení dotací
ENVIprojekt s.r.o.
Na Požáře 144
760 01 Zlín
Tel: +420 577 006 297
Email: [email protected]
Web: www.enviprojekt.cz
28
podnikatelský záměr
účetní závěrky
daňové přiznání
prokázání spolufinancování projektu
výpis z obchodního rejstříku
další povinné přílohy vymezené v konkrétní výzvě
Specifická kritéria přijatelnosti:
Nemovitost je ve vlastnictví příjemce dotace.
Velikost budovaného, resp. rekonstruovaného objektu je min. 500 m2 podlahové plochy.
Existuje soulad s územním plánem.
Uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb.
29
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Případová studie projektu „Rekonstrukce objektu čp. 1367 v areálu bývalých kasáren
na podnikatelský objekt společnosti“
Vybraní žadatelé o podporu:
Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty (MSP), poradenské subjekty.
Podporované aktivity:
Profil společnosti:
Společnost C.B.G. IMPEX s.r.o. zahájila svou činnost
28. června 1999. Od svého vzniku prošla společnost vývojem z hlediska rozšíření činností, nárůstu obratu i úrovně
poskytovaných služeb zákazníkům. Činnost společnosti „Automatizační a montážní technika“ navazuje svojí podstatou
na zkušenosti a úspěchy pracovníků působících v minulosti
v renomovaných firmách: UNI - TOOLS a.s., RONAS s.r.o.,
SIEMENS VDO apod.
poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů
Typové aktivity:
projekty MSP zaměřené na poradenské služby, zejména na analýzu stavu podniků, identifikaci jejich slabých a silných
stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění
nových řídících metod atd.
Forma podpory:
Výsledným produktem naší společnosti jsou jednoúčelové stroje vyrobené dle specifických požadavků našich zákazníků. Těmito
zákazníky byly zpočátku zejména firmy z řad automobilového průmyslu - Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, Visteon Autopal Nový
Jičín apod., nyní i z potravinářského průmyslu – Nestlé, Kraft apod. Jednoúčelový stroj se rodí nejdříve v konstrukci firmy dle
zadání zákazníka, poté ve výrobě. Zde je předveden zákazníkovi a jsou provedeny poslední úpravy před instalací na konečném
stanovišti u zákazníka.
Popis projektu:
Dokončení projektu „Rekonstrukce objektu č.p. 1367 v areálu bývalých kasáren na podnikatelský objekt společnosti
C.B.G. IMPEX s.r.o.“ umožnilo společnosti centralizovat veškeré pracovníky na jedno pracoviště. Nové pracoviště firmy představuje moderní výrobní halu s technickým i sociálním zázemím, operativní sklad materiálu a konstrukční kancelář včetně technického vybavení. Tento úzký kontakt pracovníků konstrukce s výrobou umožní rychlejší a operativnější změny ve výrobním
procesu, možnost jejich každodenní osobní účasti při výrobě a také možnosti operativních tvůrčích zásahů.
Přínosy projektu:
Dosavadní rozmístění firmy na třech místech bylo ekonomicky i organizačně značně náročnější a nákladnější. Současný rekonstruovaný objekt je proto moderním a reprezentativním sídlem i při stále častějších zahraničních návštěvách a jednáních.
Kontakt:
Miloš Skýpala
jednatel
C.B.G. IMPEX s.r.o.
Podhoří 27
757 01 Valašské Meziříčí
Tel:+420 571 160 111
Web: www.technology.cbgimpex.com
Dotace.
Výše podpory:
Dotace pro MSP v rámci první výzvy je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
projektu. Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50% způsobilých výdajů projektu podle článku 26 (podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým
se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Minimální
výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 0,1 mil. Kč a maximální 0,5 mil. Kč. V rámci výzvy může žadatel podat
pouze jednu žádost.
Specifické přílohy k žádosti:
povinné přílohy vymezené v konkrétní výzvě
Specifická kritéria přijatelnosti:
soulad projektu s programem Poradenství
další podrobnosti stanovuje jednotlivá výzva
MARKETING
Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Program povede ke zvýšení marketingové přípravy podniků a k rozvoji jejich aktivit.
PORADENSTVÍ
Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky,
a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, kde se jednotlivé části
programu navzájem podporují a navazují na sebe. Dále program vytvoří prostředí pro analýzy světových i českých rozvojových
trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR, a tím i na její konkurenceschopnost.
30
Vybraní žadatelé o podporu:
Program je určen pouze pro malé a střední podnikatele a jejich seskupení.
Podporované aktivity:
Individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy:
získání marketingových informací – nákup a zhotovení veškerých marketingových studií a informací o zahraničních trzích
31
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
propagační materiály a internetové stránky – nákup veškerých propagačních materiálů (např. katalogů, letáků, brožur
atd.), tvorba internetových stránek včetně tvorby návrhu, např. loga
výstavy a veletrhy – účast na výstavách a veletrzích v zahraničí, pronájem plochy, provoz a výstavba stánků
společné účasti na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP a seskupení MSP je 0,1 mil. Kč a maximální 2,0 mil. Kč v tomto
členění:
marketingové informace – maximálně do výše 100 tis. Kč
tvorba propagačních materiálů – maximálně do výše 400 tis. Kč
tvorba cizojazyčných internetových stránek – maximálně do výše 200 tis. Kč
účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí – maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu
Specifické přílohy k žádosti:
podnikatelský záměr s prokázáním zkušeností žadatele na zahraničních trzích
Specifická kritéria přijatelnosti:
V programu nemohou žádat MSP se sídlem v Praze, s výjimkou těch, jejichž vývozní činnost je spojena s výrobou
a službami realizovanými mimo region Praha.
Doba realizace projektu může být maximálně 1 rok.
také v USA a na Blízkém východě. Společnost, začínající jako projekt studentů zlínské katedry designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Radka Hegmona a Davida Karáska, v současnosti zaměstnává více než 150 pracovníků v nově vzniklém
Centru městského mobiliáře v Bílovicích.
Popis projektu:
Projekt podpory marketingové komunikace společnosti mmcité se týkal především oblasti podpory prodeje na zahraničních
trzích, konkrétně výstav a veletrhů. Za přispění těchto dotací jsme se s novou expozicí účastnili významných veletrhů SPOGA
v Německu, EPEaME v Záhřebu, Cityskape v Londýně, Design Salonu v Bratislavě a akce Outdoor Design v Trenčíně. Další
část projektu se zaměřila na propagaci značky mmcité v zahraničí, vznik nové internetové prezentace společnosti a na marketingové studie a poradenské služby při vstupu na italský trh. Vznikla tak maďarská, ukrajinská a italská mutace katalogu a webové
prezentace.
Přínosy projektu:
Náklady na marketingovou komunikaci při vstupu na nový trh jsou pro každou firmu vždy značně vysoké. Kromě výzkumu trhu
a přípravy propagačních materiálů v daném jazyce je na začátku vždy důležité výrobky kvalitně prezentovat. Výstavy, veletrhy
a prezentační materiály jsou pro novou značku na trhu velmi vhodným, avšak také značně finančně nákladným nástrojem k oslovení nových zákazníků a partnerů. Díky dotacím EU se firmě podařilo v krátké době oslovit hned několik evropsky významných
zemí a kvalitně v nich nastartovat obchodování. Díky tomu se stala jedním z nejvýznamnějších exportérů českého designu do
zahraničí a zároveň evropsky významným výrobcem městského mobiliáře. Také se tímto zvýšil počet zaměstnanců a celkový
vývoz výrobků do zahraničí.
Produkty a technologie:
Design a výroba městského mobiliáře v mmcité nabízí celou
řadu prvků vybavení měst a obcí. Jedná se pak především
o parkové lavičky, odpadkové koše a autobusové přístřešky,
ale v rozsáhlém katalogu naleznete také stojany na jízdní
kola, zahrazovací sloupky a zábradlí, mříže ke stromům, popelníky, fontánky, informační systém, reklamní plochy a prosvětlené vitríny nebo také prodejní stánky. Kromě drobného
mobiliáře mmcité vyvíjí a vyrábí nádražní přístřešky a velké
ocelové konstrukce jako protihlukové stěny nebo další atypické projekty převážně z oceli a skla. Značkou pro zahradní
nábytek je egoé, která přenáší zkušenosti z veřejného prostoru do privátních zahrad, teras a balkónů nebo restaurací
a venkovních posezení. S výrobky mmcité se dnes můžete
setkat po celé Evropě nebo také v New Yorku či Dubaji.
Případová studie projektu „Zahraniční marketingové aktivity mmcité a.s. 2007“
společnosti mmcité a.s.
Profil společnosti:
mmcité a.s. je předním českým designérem a výrobcem
městského mobiliáře. Základem všeho je moderní design
Cité, který byl již několikrát oceněn v prestižních soutěžích,
naposledy v soutěži Czech Grand Design kategorie Výrobce
roku. mmcité má v současnosti jako jediný český výrobce
přímé obchodní zastoupení ve většině zemí Evropy a nově
32
Zdroj:
Průvodce podnikatele Operačním programem
Podnikání a inovace
Případové studie firem
www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
Kontakt:
Mgr. Jiří Baroš
vedoucí marketingu
mmcité a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Tel: +420 572 434 292
Email: [email protected]
Web: www.mmcite.com
33
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Níže v tabulce je uvedena struktura OP LZZ s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Tabulka č. 5: Struktura Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
PRIORITNÍ OSA
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených
obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblas-
ADAPTABILITA
OBLAST PODPORY
PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
ALOKACE V €
Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniků
Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli,
tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování
pružných forem organizace práce apod.
525 435 274
Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční
a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací
a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné
praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen
a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ,
tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných
školicích programů pro společenskou (pracovní) integraci
uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora
institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů
předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod.
605 776 330
Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších
nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci
sociálního vyloučení, zavádění procesu zvyšování kvality,
Podpora sociální integrace příslušníků kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací
romských lokalit
programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně
Integrace sociálně vyloučených
vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro
skupin na trhu práce
zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy,
nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího
Rovné příležitosti žen a mužů
vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy,
na trhu práce a sladění pracovního
rozvoj distančních forem vzdělávání apod.
a rodinného života
398 606 070
Zvýšení adaptability zaměstnanců
restrukturalizovaných podniků
tech. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16. 10. 2007.
Posílení aktivních politik
zaměstnanosti
Vybraní žadatelé o podporu:
Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky
obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.
AKTIVNÍ POLITIKA
TRHU PRÁCE
Modernizace institucí a zavedení
systému kvality služeb zaměstnanosti
a jejich rozvoj
Řídicí orgán:
Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR - odbor 72.
Financování OP LZZ:
OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb
a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je
v těchto oblastech proto také hlavní město Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně
6,80% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování
programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.
Forma podpory:
Podpora sociální integrace
a sociálních služeb
SOCIÁLNÍ INTEGRACE
A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
VEŘEJNÁ SPRÁVA
A VEŘEJNÉ SLUŽBY
Dotace.
Výše podpory:
Výše podpory je vždy konkretizována v jednotlivých výzvách programu OP LZZ.
Posilování institucionální kapacity
a efektivnosti státní správy
Posilování institucionální kapacity
a efektivnosti samosprávních celků
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
Mezinárodní spolupráce
TECHNICKÁ POMOC
Podpora řízení, implementace
a kontroly operací OP LZZ
Financované projekty:
OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Seznam aktuálních výzev se všemi dokumenty týkajícími se programu naleznete na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz.
Zdroj: www.mpsv.cz
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
www.esfcr.cz
34
Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě,
včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy,
politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků,
metodiků a školitelů pro veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti
veřejné správy a veřejných služeb apod.
Např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF,
vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického
problému apod.
Např. financování aktivit spojených s řízením programu,
např. platy pracovníků zapojených do řízení OP VaVpI, výběr
projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií
a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.
195 121852
39 024 370
73 457 509
Kontakt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Tel.: +420 257 196 841
Email: [email protected]
Web: www.esfcr.cz
35
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Globální grant EDUCA
Hlavním cílem podpory Globálního grantu EDUCA (GG EDUCA) je prostřednictvím zvýšení kvalifikační
úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ – NACE 14.
Vybraní žadatelé o podporu:
Zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost působících ve vybraných CZ-NACE. Cílová skupina15 však musí být mimo hl. m. Praha.
Řídicí orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Zprostředkující subjekt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Podporované aktivity:
Aktivity specifického vzdělávání16 (minimálně 80%):
profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na
konkrétní práci/pracovní pozici
tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
příprava podnikových lektorů
Aktivity obecného vzdělávání17 (maximálně 20%):
jazykové vzdělávání
školení obecných počítačových dovedností
školení v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. prezentačních dovedností, komunikačních dovedností, techniky vyjednávání, projektového managementu apod.
Nepodporované aktivity:
dlouhodobé vzdělávací kurzy, (MBA, vysokoškolské vzdělávání)
školení povinná ze zákona (vyhlášky, BOZP apod.)
zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod.
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Podpora bude poskytována buď ve formě blokové výjimky, nebo v režimu „de minimis“. Podpora je poskytována ex-post, žadatelé si musí zajistit prvotní financování. Projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců a vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být
zajišťovány interně i externě. Minimální výše podpory na projekt je stanovena dle parametrů jednotlivých výzev.
Specifické přílohy žádosti:
V projektové žádosti musí být vymezeno, které aktivity náleží do specifického vzdělávání a které představují vzdělávání obecné.
Podíl obou složek musí být jasně finančně vyjádřen, přičemž podíl obecného vzdělávání v rámci předloženého projektu nesmí
přesáhnout 20% rozpočtu projektu (tj. celkových způsobilých výdajů projektu, které tvoří přímé a nepřímé náklady).
V rámci globálního grantu EDUCA je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak tuto skutečnost je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR).
Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit 7 (elektronická žádost) přímo na stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu.
Financování OP LZZ:
Globální grant EDUCA spadá pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 1 Adaptibilita, oblast podpory
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku.
14Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků), Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Sekce E Zásobování vodou;
činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Sekce F Stavebnictví, Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel - 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů, 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, Sekce
H Doprava a skladování - 52.1 Skladování, 52.24 Manipulace s nákladem, Sekce J Informační a komunikační činnosti - 62 Činnosti v oblasti informačních technologií, Sekce M
Profesní, vědecké a technické činnosti - 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 71.2 Technické zkoušky a analýzy
15Mezi podporované cílové skupiny patří zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost.
16Specifické vzdělávání je definováno jako vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku
a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné nebo přenositelné v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů (dle odstavce 1 čl. 38 Nařízení Komise (ES)
č. 800/2008).
17Obecné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale
která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (dle odstavce 2 čl. 38 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008.)
36
Kontakt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
oddělení EDUCA
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Tel: +420 224 852 432
Email: [email protected]
Web: www.mpo.cz, www.esfcr.cz
37
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Níže v tabulce je uvedena struktura ROP Střední Morava s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os:
Regionální operační program Střední Morava
Tabulka č. 6: Struktura ROP Střední Morava s příklady podporovaných aktivit
PRIORITNÍ OSA
OBLAST PODPORY
PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT18
ALOKACE V €
DOPRAVA
Modernizace technické infrastruktury
zvyšující přitažlivost regionu pro
investice při zohledňování ochrany
životního prostředí
Např. rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy
a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací,
protihlukové stěny, protiprašná opatření, přestupní terminály,
zastávky MHD, nákup ekologických vozidel pro systém MHD,
cyklostezky atd.
255,1 mil.
INTEGROVANÝ ROZVOJ
A OBNOVA REGIONU
Zvýšení prosperity regionu vytvářením
prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro
inovace a vytváření nových pracovních
příležitostí
Např. obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových
obslužných komunikací, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných
prostor, vzdělávací, sociální a zdravotnická infrastruktura, infra- 259,0 mil.
struktura pro volnočasové aktivity, krizová infrastruktura (např.
hasičské zbrojnice) atd.
CESTOVNÍ RUCH
Zvýšení podílu cestovního ruchu na
hospodářské prosperitě regionu a na
vytváření pracovních příležitostí
Např. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, hotely, restaurace, lezecké stěny,
121,6 mil.
vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných
stezek, navigačních tabulí.
TECHNICKÁ POMOC
Podpora zvyšování absorpční kapacity
regionu
Např. realizace aktivit v rámci přípravy, realizace programu ROP. 21,7 mil.
Globálním cílem Regionálních operačních programů (ROP) je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich
konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházejícím z využití jejich potenciálu.
V programovém období 2007–13 funguje 7 regionálních OP - pro každý region soudržnosti ČR.
ROP Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského
kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských
ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především vybudováním a zkvalitněním stávající
vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.
Vybraní žadatelé o podporu:
Žadateli o dotaci mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová
sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.
Řídící orgán ROP Střední Morava:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Financování OP ROP:
Regionální operační program Střední Morava spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno
657,39 mil. € (cca 18,54 mld. Kč), což činí přibližně 2,46% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €.
Financované projekty:
Přestože je každý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se všechny ROP zaměřují na obdobná témata, která lze shrnout do následujících oblastí.
ROP obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv.
oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
18 Uvedený výčet podporovaných aktivit se může v jednotlivých regionech soudržnosti lišit, proto je důležité se předem seznámit s podmínkami ROP, v jehož rámci by
se měl projekt realizovat. V operačních programech a prováděcích dokumentech
je také třeba ověřit, kdo je u jednotlivých typů podporované činnosti vymezen mezi
možnými příjemci podpory.
38
Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc
Ing. Ivan Matulík
ředitel Úřadu Regionální rady
Tel.: +420 587 333 303
Web: www.rr-strednimorava.cz
J.A. Bati 5520
761 90 Zlín
22. budova (vedle Krajského úřadu Zlínského kraje)
Bc. Hana Mikulová
vedoucí oddělení řízení projektů
Tel.: +420 577 043 850
Email: [email protected]
39
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Programy Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o.
na podporu malého a středního podnikání ve Zlínském kraji
Mikroúvěr RPZ
Cílem programu Mikroúvěr RPZ je řešit problém přístupu začínajících malých a středních podniků k malým
úvěrům potřebným pro zahájení podnikatelských a inovačních činností, resp. pro stabilizaci jejich podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování rozvoje podnikatelské činnosti. Program
je vytvořen ze zdrojů Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. (dále jen „RPZ“). Jedná se o podpůrný a doplň-
Případová studie projektu „KRYSÁCI I. -1. série animovaného loutkového seriálu pro
Českou Televizi“ Studia produkce 2, s.r.o.
Profil společnosti:
Produkční společnost Sp2 vznikla v roce 2005 spojením několika
blízkých mediálních aktivit vyvíjených skupinou nezávislých osobností - tvůrců, produkčních a programátorů. Nejsilnějším pilířem
společnosti je vlastní studio loutkového animovaného filmu. Štáb
studia je složený z osobností, které napříč generačním spektrem
zaručují návaznost na tradiční školu české animace a zároveň sledují a spoluvytváří nové trendy této technologie.
Podnikatelský záměr Sp2, který realizují v PI, je zaměřen zejména na vývoj, produkci, prezentaci a distribuci audiovizuálních
projektů s využitím klasických i nejmodernějších technologií. Technologie médií a filmu – zejména pak prostorového animovaného – se neustále vyvíjí. Hlavní vývojové trendy ovlivňují například oblast konstrukce loutek a scény, povrchové úpravy, ale také
kamerovou a snímací techniku, popřípadě distribuční, projekční a postprodukční řetězce, které se výraznou měrou podílejí na
výsledném audiovizuálním požitku.
kový program na podporu malého a středního podnikání ve Zlínském kraji.
Vybraní žadatelé o podporu:
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), které jsou umístěny v podnikatelských inkubátorech (PI) a vědeckotechnických parcích (VTP) na území Zlínského kraje, které jsou členy Sítě podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků
a center transferu technologií ve Zlínském kraji19.
Podporované aktivity:
vybavení prostředky potřebnými k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku,
externí poradenské služby, nákup licencí
souvislost s podnikatelskou činností realizovanou v podnikatelském inkubátoru nebo vědeckotechnickém parku
Financování programu:
Vyhlašovatelem programu je Regionální podpůrný zdroj, poskytovatelem podpory je Regionální podpůrný zdroj, podpora je poskytována z prostředků Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o.
Žádost včetně požadovaných příloh předkládá zájemce společnosti RPZ, která provede kontrolu formální správnosti a účelovosti úvěru, úplná žádost včetně požadovaných podkladů je předložena členům Úvěrového výboru RPZ jako podklad pro jejich rozhodnutí.
Forma podpory:
Zvýhodněný úvěr.
Výše podpory:
střednědobý úvěr ve výši od 30.000 Kč do 500.000 Kč
úročení PRIBOR 1Y20 + 1% p. a. pro klienty PI
úročení PRIBOR 1Y + 2% p. a. pro klienty VTP
Splatnost úvěru max. 3 roky. Individuální splátkový kalendář.
19 Členem sítě jsou Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o., Regionální centrum kooperace, Technologické
inovační centrum s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
20PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu
mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank. Fixing kotací úrokových sazeb je prováděn ČNB denně v 11.00 hodin. Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním
objemu standardní protistraně.
40
Kontakt:
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Vavrečkova 5262 (budova 23)
760 01 Zlín
Tel.: +420 573 776 460
Email: [email protected]
Web: www.rpz-zlin.cz
Popis projektu:
Večerníčkoví hrdinové se poprvé představili na televizních
obrazovkách v lednu 2008 na obrazovkách České televize.
Večerníček je příběhem z malého smetiště poblíž Vizovic,
kde žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Práce na večerníčku
trvaly déle než tři roky. Pro většinu autorského štábu šlo
o první pokus vytvořit animovaný loutkový večerníček. I pro
herce Bolka Polívku to byla premiéra v dabingu animovaného filmu. Ve tvůrčím týmu se sešli jak začínající autoři, kteří
do tvorby vnesli nové nápady a neotřelý způsob vyprávění
pohádky na dobrou noc, tak zkušení tvůrci. V prosinci 2008
byl seriál již po první repríze oceněn v televizní soutěži ELSA
jako nejlepší animovaný pořad roku. Na podzim roku 2009
se na obrazovkách České televize objeví nové díly Krysáků,
které se v současné chvíli nacházejí v postprodukční fázi.
Přínosy projektu:
Mikroúvěr nám pomohl překonat výkyvy v cashflow v tak náročném projektu, jakým Krysáci bezpochyby jsou. Nízká úroková
sazba v kombinaci s velmi dobrým přístupem Regionálního podpůrného zdroje byly ceněnými ingrediencemi celého procesu.
Prostředky nám pomohly zafinancovat výrobu a průběžný servis vnitřních kovových koster hlavních loutek, povrchovou úpravu
i výrobu artefaktů pro tzv. doprovodné loutky.
Produkty a technologie:
Konstrukce loutek pro klasickou animovanou tvorbu je složena z několika na sobě závislých řemeslných a technologických postupů. Vnitřní kovová kostra s kuličkovými klouby
je vyráběna ve spolupráci s pražským loutkařem Ondřejem
Zikou. Výplně a dřevěné části (hlavička, trup) jsou řešeny Petrem Janotkou, spolupracovníkem Hermíny Týrlové i Milana
Šebesty. Povrchová úprava loutek Krysáků, včetně ošacení
a malých „příručních“ rekvizit je pravidelně svěřována profesionální loutkařce Lence Minaříkové. Výroba několika stovek
párů paciček v různých odstínech z latexu a drátěnou minikostrou je doménou Jaroslava Bezděka.
Kontakt:
Lukáš Záhoř
jednatel
Studio produkce 2, s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Tel:+420 603 432 046
Email: [email protected]
Web: www.sp2.cz
41
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji
Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů ve Zlínském kraji.
Vybraní žadatelé o podporu:
Malý a střední podnikatel ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na státní podpory malým a středním podnikům L 010 v platném znění.
Financování Regionálního úvěru RPZ:
Vyhlašovatelem programu je Regionální podpůrný zdroj, poskytovatelem podpory je Regionální podpůrný zdroj, podpora je
poskytována z prostředků Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o.
Forma podpory:
Zvýhodněný úvěr.
Výše podpory:
Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 750 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou 1 Y PRIBOR + 3% p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 5 let. Žádosti jsou přijímány průběžně od
1. září 2008. Žádosti se přijímají v sídle společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Specifické podmínky přijatelnosti:
Musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu CZ NACE 21.
Projekt bude realizován na území Zlínského kraje.
Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit s tím, že poskytovatel podpory bude
předávat Regionálnímu podpůrnému zdroji, s.r.o., a orgánům a institucím Evropské unie údaje o jeho osobě.
Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný, resp. dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek,
pořízený zcela nebo částečně z poskytnutého zvýhodněného regionálního úvěru po dobu nejméně 3 let od data ukončení realizace projektu.
Příjemce podpory musí po celou dobu trvání smlouvy o podpoře používat majetek pořízený s účastí zvýhodněného
regionálního úvěru, který má ve svém vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem.
Příjemce podpory nesmí po celou dobu trvání smlouvy o podpoře přemístit majetek pořízený s účastí zvýhodněného
regionální úvěru, který má ve svém vlastnictví, mimo území Zlínského kraje.
Formuláře žádosti o podporu společně s pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na internetové stránce Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o.: www.rpz-zlin.cz.
Kontakt:
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Vavrečkova 5262 (budova 23)
760 01 Zlín
Tel: +420 573 776 460
Email: [email protected]
Web: www.rpz-zlin.cz
Zdroj: www.rpz-zlin.cz
21 S
ekce C – Zpracovatelský průmysl 10 – Výroba potravinářských výrobků, 11 – Výroba nápojů, 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů, 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků, 16 –
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku, 17 – Výroba papíru a výrobků z papíru, 18 – Tisk a rozmnožování nahraných nosičů, 20 – Výroba chemických látek a chemických přípravků, 21 – Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, 22 – Výroba pryžových a plastových
výrobků, 23 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků vyjma 23.5 – Výroba cementu, vápna a sádry, 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení, 26 – Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, 27 – Výroba elektrických zařízení, 28 – Výroba strojů a zařízení j. n., 29 – Výroba motorových
vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, 30 – Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení vyjma 30.11 – Stavba lodí a plavidel, 31 – Výroba nábytku, 32 – Ostatní zpracovatelský průmysl, 33 – Opravy a instalace strojů a zařízení, Sekce E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, 38.3 – Úprava odpadů
k dalšímu využití, Sekce F – Stavebnictví, 41 – Výstavba budov, 42 – Inženýrské stavitelství, 43 – Specializované stavební činnosti, Sekce J – Informační a komunikační činnosti,
58 – Vydavatelské činnosti, 59 – Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost, 60 – Tvorba
programů a vysílání, 61 – Telekomunikační činnosti, 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií, 63 – Informační činnosti, Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti,
71 – Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy, 72 – Výzkum a vývoj, Sekce S – Ostatní činnosti, 95.1 – Opravy počítačů a komunikačních zařízení
42
43
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Program výzkumu a vývoje TIP
Program výzkumu a vývoje TIP realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků
státního rozpočtu určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce programem výzkumu a vývoje TIP, zajišťujícím výzkum a vývoj pro
racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, poskytovat podporu z veřejných prostředků výzkumným a vý-
Výše podpory:
Výši podpory navrhuje uchazeč podle Rámce v Žádosti
o podporu (v interaktivní elektronické přihlášce) stanovením podílu z celkových uznaných nákladů na řešení programového projektu. Projekty z oblasti základního výzkumu22
a aplikovaného výzkumu23 se stoprocentní podporou nebudou podporovány.
Navrženou výši podpory posoudí příslušný odborný poradní
orgán jmenovaný poskytovatelem podle
§ 21 zákona č. 130/2002 Sb.
Oblasti podporovaných aktivit:
vojovým projektům prováděným před vstupem do podmínek soutěže, a to za účelem posílení produkce
v České republice a následně i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích, tj.
ekonomické, sociální a environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a vývoje pro
průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního využívání.
Účast, resp. získání podpory v tomto programu má napomoci výrobním organizacím zaujmout takovou pozici na trhu, která by jim
umožnila rychle reagovat na změny, spolupodílet se na nich či je utvářet, a to především těm výrobním organizacím, které skýtají
záruku dlouhodobého udržení se na českém trhu. Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky
na trhu.
Program byl schválen usnesením vlády České republiky dne 22. srpna 2007 č. 942 a notifikovaný v Evropské komisi
20. 11. 2008 pod č. N 662/2007.
Vybraní žadatelé podpory:
O dotaci mohou žádat všechny druhy společností, které se zabývají průmyslovou výrobou. Velikost nerozhoduje, základní podmínkou je pouze jejich registrace v českém obchodním rejstříku. Program je otevřený také pro výzkumné organizace.
Řídicí orgán:
Řídicím orgánem Programu výzkum a vývoj TIP je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Předpoklady pro poskytnutí dotace:
Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve veřejné soutěži vyhlašovaná jednou ročně pro výběr projektů do resortního
programu vyhlášené dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a podle Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a souvisejících předpisů v platném znění.
Příjem žádostí do programu je prováděn formou Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji každoročně, vždy v předcházejícím roce,
na roky 2010 až 2014; na rok 2009 výjimečně v roce 2009. Ukončení řešení všech projektů je určeno na rok 2017. Příjem
žádostí o dotaci na rok 2009 byl ukončen 27. 2. 2009, na rok 2010 k 9. září 2009.
Délka řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let (48 měsíců) s tím, že řešení musí být započato v roce, na
který byla vyhlášena Veřejná soutěž.
Dotaci na podporu programového projektu výzkumu a vývoje může obdržet pouze ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50%
řešení projektu vlastními zaměstnanci.
Financování TIP:
Pro rok 2009 byla připravena pro zájemce o dotaci 1 mld. Kč. Na rozdíl od strukturálních fondů Evropské unie dostávají v Programu výzkumu a vývoje TIP firmy peníze už při podepsání smlouvy.
Forma podpory:
Dotace.
44
Nové materiály a výrobky:
Podporovány jsou takové projekty výzkumu a vývoje, které
zajistí implementaci dobrých myšlenek do nových konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých
vlastností, nanomateriálů, nových nebo zlepšených průmyslových výrobků a zařízení, včetně eventuálně pořízení a ověření vzorků, prototypů, nebo předváděcích zařízení a prověření nových technologií. Výzkum a vývoj musí být orientován na budoucí potřeby trhu, musí sledovat udržitelnost a šetření zdrojů, musí respektovat ekologické, energetické a sociální faktory.
Nové progresivní technologie:
Optimalizace konvenčních výrobních postupů, vývoj nových a používání progresivních výkonnějších technologií je nezbytným
předpokladem, jak si udržet pozice v podmínkách stále se zostřující globální konkurence. Při vytváření nových výrobních procesů je nutné v širokém měřítku analyzovat možnosti zlepšení a využívat je až na jejich samotnou hranici.
Nové informační a řídicí systémy:
Optimální řízení výrobních procesů, maximum relevantních informací vstupujících do výrobního procesu, informace o průběhu
technologických operací, informace o produktu a jeho použití, o nově vznikajících požadavcích na produkt a také maximum
informací vyhodnocujících výrobní proces v celém jeho průběhu.
Přijatelné projekty:
V programu jsou podporovány zpravidla menší projekty průmyslového výzkumu a vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se projekty řešící výzkum a vývoj nových výrobků, zlepšených technologií a šetrných postupů úsporných
vůči životnímu prostředí, které přispějí ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky a zprostředkovaně i ke vzniku
nových pracovních míst. Kritérii pro jejich výběr v otevřené soutěži – ve Veřejné soutěži – jsou novost, kterou řešení projektů
přináší, a vhodnost a závažnost řešení projektů z hlediska jejich přínosů pro ekonomiku České republiky. Každý podporovaný
projekt musí vykázat alespoň jeden z druhů výsledků označených P, Z nebo S24.
Doba trvání:
Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až 2017.
Zdroj: www.mpo.cz
22Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná
zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo
pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo
využití v praxi.
23Aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
24P – patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů,
Z – poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp.
plemeno, S – prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek.
Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: + 420 224 853 200
Email: [email protected]
Web: www.mpo.cz
45
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Případová studie projektu „Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu
synchronních generátorů pro malé vodní elektrárny společnosti“ TES Vsetín, s.r.o.
Profil společnosti:
TES Vsetín, s.r.o. je výrobcem elektrických strojů točivých s historií sahající do roku 1919. Společnost má více než 500 zaměstnanců a je schopna splnit všechny požadavky zákazníků týkající
se konstrukce a výroby točivých elektrických strojů. Pro export je
určeno více než 80% výrobků.
Na počátku se společnost zabývala výrobou stejnosměrných, asynchronních a třífázových komutátorových motorů. V následujícím období se začala specializovat na oblast stejnosměrných motorů, trakčních motorů a natáčivých transformátorů. V devadesátých letech, po privatizaci, rozšířila výrobu o asynchronní motory, generátory pro všeobecné použití a generátory pro malé
vodní, případně větrné elektrárny. Nyní, při výrobě generátorů, klade společnost velký důraz na vývoj a konstrukci, jakožto reakci
na sílící poptávku po obnovitelných zdrojích energie.
Přínosy projektu:
Zavedení nových, lehčích a výrobně jednodušších konstrukcí synchronních generátorů by mělo dopomoci firmě TES Vsetín
úspěšně projít současnou celosvětovou ekonomickou krizí a navíc pomůže posílit její postavení na světovém trhu. Projekt vytvoří
ve společnosti silnou základnu, která přispěje k financování dalších projektů a aktivit společnosti.
V současném konkurenčním prostředí je realizace projektu jednoznačnou výhodou proti konkurenci. Budou-li stroje lehčí při
zachování pevnostních parametrů i vibračních charakteristik, dojde k jednoznačné preferenci takových strojů a předpokládá se
růst prodeje v této oblasti, dodává Ing. Robert Švajka, ředitel vývoje společnosti.
Dosažením výše uvedených cílů projektu dojde ke snížení ceny generátoru pro koncového zákazníka. Marketingovou analýzou
trhu bylo zjištěno, že objem prodeje těchto strojů vzroste o 70% do roku 2012 (rok ukončení projektu) a poté se bude dále
zvyšovat. Změna objemu tržeb za tyto synchronní generátory v letech po ukončení projektu vyvolá další vznik nových pracovních
míst.
Předpokládáme-li úsporu 5 000 kg u každého takto vyrobeného stroje, pak za 5 let po ukončení projektu uspoříme 615 tun
oceli. Tento nevyrobený materiál v budoucnu ekologicky nezatíží naše životní prostředí. Uvedeným dále snižujeme energetickou
náročnost na výrobu a spotřebu chemických látek používaných při výrobě a také náklady na transport a manipulaci.
Produkty a technologie:
Evropská komise vyhlásila plán na zvýšení podílu produkce
elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 20% z celkové
produkce elektrické energie v Evropské Unii do roku 2020.
Synchronní generátory GSH jsou určeny pro vodní elektrárny do výkonu cca. 6 MVA. Tento způsob získání energie
je jeden z „nejčistších“, je obnovitelný a velmi ekologický.
Provoz těchto „malých“ vodních elektráren nezatěžuje životní prostředí, nevypouští žádné emise. Jeden generátor uvedené velikosti je schopen pokrýt elektrickou spotřebu cca
2200 domácností používajících standardní elektrické spotřebiče a osvětlení. Pokud se budou domácnosti elektřinou
i vytápět, pak je uvedený generátor schopen plně zásobit
minimálně 300 domácností.
Popis projektu:
Projekt „Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro malé vodní elektrárny“ spočívá
v optimalizaci konstrukce synchronních generátorů z hlediska snížení přímých materiálových nákladů a také z hlediska snížení
energetické náročnosti výroby těchto strojů.
Cílem projektu je vhodným rozložením hmoty v konstrukci stroje dosáhnout významných materiálových úspor, a aby nově navržená konstrukce byla výrobně co nejjednodušší.
Nejdříve bude zhotoven konstrukční návrh generátorů konstruktéry TES – vytvoření modelů pro následné analýzy. Analýzy
budou provedeny na Vysokém učení technickém v Brně. Zde se zpracuje konečnoprvkový model generátoru a provedou se
modální a deformačně napěťové analýzy – výzkumná činnost.
Dle výsledků analýz dojde k přepracování konstrukčních návrhů konstruktéry TES. Posoudí se vhodnost řešení a dojde k rozpracování návrhů pracovníky technologie a výroby TES pro odhady náročností výroby nové koncepce strojů. Všechny nabyté
poznatky se implementují do konstrukční dokumentace generátorů pro výrobu funkčního vzorku.
46
Nyní je 80% výrobků TES Vsetín exportováno do zahraničí a stroje se stávají součástí investičních celků jak tuzemských, tak i zahraničních firem, které tyto dodávky realizují.
Průnik na trh se zelenou energií se společnosti daří. Převážná část strojů je provozována v Evropě, ale strategie rozvoje
společnosti TES Vsetín předpokládá průnik i na trhy v zámoří.
Kontakt:
Ing. Robert Švajka
ředitel vývoje
TES VSETÍN s.r.o.
Jiráskova 691
755 01 Vsetín
Tel: +420 571 812 560
Mobil: +420 731 670 647
Email: [email protected]
Web: www.tes.cz
47
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Případová studie projektu „Výzkum a vývoj filtračních materiálů na bázi nanovláken
a jejich aplikace do filtrů ochranných obličejových masek“ společnosti Spur a.s.
Profil společnosti:
Společnost SPUR a. s. vznikla v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT)
v roce 1992. Její kořeny (a tedy i know-how) lze však nalézt
už ve Zlínském chemickém výzkumném ústavu založeném
v roce 1934 firmou Baťa. Společnost SPUR a. s. postupně
přidala k výzkumné činnosti speciální plastikářskou výrobu,
která byla převážně založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje. Postupně se vyprofilovala dnešní podoba výrobního programu - plastové desky, profily a potrubní systémy,
izolační materiály z pěnového polyetylenu zn. TUBEX, barvicí
koncentráty a aditiva do plastů zn. BARKOLEN, reflexní materiály zn. RETROX, obalové materiály zn. SPURO atd.
Investice do aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, které se ukázaly jako správná cesta rozvoje, zajišťují dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti. Vedení firmy se rozhodlo v tomto nastoleném trendu pokračovat a ještě více posílit výzkumné a vývojové
aktivity společnosti realizací popisovaného projektu.
Popis projektu:
Projekt je zaměřen právě na výzkum a vývoj konkrétního využití nanoútvarů (konkr. plošných útvarů z netkaných nanovláken)
v průmyslové aplikaci jako filtračního materiálu do filtrů ochranných masek.
Plošné útvary z nanovláken použité ve filtračních materiálech umožní záchyt velmi malých částic a bakterií (příp. až virů), přičemž
bude možné snížit tlakový odpor filtrů (tj. dýchací odpor) při současném snížení průniku škodlivých látek - prachových částic,
chemikálií, bakterií a příp. virů - na minimum. Toto jsou rozhodující vlastnosti efektivního použití celoobličejových ochranných
masek především při vyšších fyzických zátěžích.
Změny těchto zásadních vlastností filtračních materiálů je možné dosáhnout pouze využitím útvarů tvořených z netkaných nanovláken, jejichž strukturu bude společnost SPUR a. s. na základě výsledků předkládaného projektu schopna kontrolovaně
upravovat tak, aby póry mezi nanovlákny prošly pouze útvary definované velikosti. Se současným záchytem menších částic je
dosahováno větší efektivity záchytu těchto částic při snížení dýchacího odporu, což je umožněno podstatně tenčími filtračními
nanomateriály v porovnání s papírovými nebo mikrovláknovými filtry, které je třeba dále vrstvit pro dosažení efektivity filtrace.
Antibakteriální úpravy nanoútvarů pak umožní okamžitou likvidaci procházejících škodlivých bakterií.
Zvýšení účinnosti filtrace se současným snížením tlakového odporu filtračního materiálu, a tedy i hotového filtru, umožní i výrazné změny v konstrukci filtrů spojené se zmenšením rozměrů. V některých případech může dojít i k eliminaci skládání filtračních
materiálů, které je pro řadu aplikací zatím nezbytné a dále klade nároky na velké rozměry filtrů.
48
Přínosy projektu:
Hlavní cíle a přínosy projektu:
zvládnout a popsat koncepci technologického postupu výroby plošných netkaných nanoútvarů pro aplikaci do filtrů
obličejových masek
modifikace plošných nanoútvarů vhodnými sloučeninami s cílem ovlivnit jejich užitné vlastnosti
návrh změn konstrukce filtru s využitím nanomateriálové filtrační vložky
Hlavním cílem a přínosem je tedy vyvinout takový filtrační materiál, který bude založen na plošných nanoútvarech (netkaných
nanovláknových vrstvách), které se budou vyznačovat zcela inovativními vlastnostmi při jejich aplikaci do filtrů obličejových masek:
dosažení nižších tlakových ztrát za účelem snadnějšího dýchání při využití masek i při vyšší fyzické zátěži
dosažení vysoké účinnosti záchytu i velmi malých části v řádech desítek nm, které stávající filtrační materiály nejsou
schopny zachytit
dosažení vysoké výkonnosti záchytu částic v čase
zvládnutí technologie výroby nanostrukturních filtračních materiálů, jejichž strukturu bude možno cíleně a kontrolovaně
upravovat a modifikovat vhodnými sloučeninami s cílem dosažení účinnosti filtrace pro určité stanovené typy speciálních škodlivých látek až po dosažení žádoucích širokospektrálních účinností
dosažení snížení velikosti (objemu) vlastního filtračního materiálů s cílem snížit velikost a tedy i hmotnost vlastního filtru
pro masky
Produkty a technologie:
Konkrétní využití nanoútvarů pro filtrační aplikace již byly testovány především v automobilovém průmyslu pro filtraci vzduchu
v interiérech automobilů. Velmi pozitivní výsledky jsou ale komplikovány současnou krizí automobilového průmyslu, která neumožňuje žádné inovace spojené se zvyšováním cen. Na počátku průmyslového využití jsou také nanofiltrační materiály používané
ve filtračních vzduchových jednotkách. Aplikace nanofiltračních materiálů v obličejových maskách není v současnosti v rozsáhlejším měřítku známa, přední světový výrobci jsou také ve stádiu výzkumu a zkoušek, jejichž výsledky nejsou veřejně dostupné.
V papírenském průmyslu byly vyvinuty celulozové filtrační materiály na bázi nanovláken připravených nákladnými filtračními postupy z papírenských směsí. Jeden z nedostatků celulozových nanoútvarů je jejich křehkost a tyto útvary také nedosahují dostatečných kvalitativních vlastností. Proto je projekt zaměřen především na použití polyuretanů (PU) zpracovávaných technologií
elektrospinningu, které dokáže společnost SPUR a.s. syntetizovat a ovlivňovat tak jejich užitné vlastnosti. Výhodou je zejména
jejich elasticita, která zabraňuje lámavosti při průchodu vzduchu během dýchání. Se syntézou PU mají ve společnosti SPUR a. s.
mnoholeté zkušenosti a jejich aplikace v procesu elektrospinningu je v současnosti největším výzkumným programem firmy.
Testovány ale budou i komerční biopolymery s certifikáty biokompatibility, které jsou požívány ve zdravotnictví.
Předpokládá se, že poznatky získané při řešení tohoto projektu budou moci být dále aplikovány pro filtraci vzduchu ve velmi
čistých prostorech požadovaných ve zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu a pro filtraci kapalin.
Bez přidělení státní podpory by společnost SPUR a. s. pravděpodobně nebyla schopna (z důvodů udržení dostatečného peněžního toku pro současné hlavní zdroje příjmů) vynaložit požadovanou výši finančních prostředků na veškeré zde uvedené záměry
a cíle v definovaném časovém intervalu od konce roku 2009 do května 2013. Podíl účelové podpory na celkových uznatelných
nákladech je 49,85%. Státní podpora zde má tak jednoznačně motivační charakter.
Kontakt:
Ing. Tomáš Dudák
obchodní ředitel
Spur a.s.
tř. T. Bati 299
764 22 Zlín
Tel: +420 577 601 712
Email: [email protected]
Web: www.spur.cz
49
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Níže v tabulce je uvedena struktura OPNS s příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os.
Operační program Nadnárodní spolupráce
Tabulka č. 7: Struktura Operačního programu Nadnárodní spolupráce s příklady podporovaných aktivit
PRIORITNÍ OSA
Operační program Nadnárodní spolupráce (OPNS) je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do
zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.
OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa podporuje nadnárodní spolupráci tak, že poskytuje finanční pro-
Zlepšování rámcových
podmínek pro inovace
Např. podpora nadnárodních klastrů v klíčových
kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementace
inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráce
inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování
nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního vzdělávání
a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími
na trhu pracovních sil, apod.
49,2 mil.
Např. vybudování nadnárodního znalostního centra
v železniční dopravě a vypracování nadnárodního akčního
plánu technické harmonizace a interoperability železniční
sítě během následujících 15 let, podpora využití různých
způsobů dopravy a schopnosti užívat části nebo celého
zařízení jiného dopravního systému, společný vývoj
nadnárodních ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality
a atraktivity městské hromadné dopravy, podpora vývoje
moderních technologických řešení pro řízení dopravy,
využívání ICT pro omezování nutnosti mezinárodního
cestování (videokonference, řízení dodavatelského
řetězce) apod.
63,9 mil.
Např. rekultivace degradovaných oblastí, vypracování
strategií pro ochranu před nebezpečím a společný plán
pro řízení rizik, příprava investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích, podpora komunálních
technologií v oblasti odpadového hospodářství, zásobování
vodou apod.
63,9 mil.
Např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy
a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb, vytváření inovačních řešení v oblasti
Řešení územních účinků
poskytování služeb a v oblasti přizpůsobování a zajištění
demografických a sociálních změn
klíčových služeb a infrastruktury, vytváření řešení adapv rozvoji měst a regionů
tace měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin
obyvatelstva, nadnárodní spolupráce při přípravě investicí
Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivdo kulturních hodnot ve Střední Evropě apod
nější města a regiony
54,1 mil.
Např. platy pracovníků zapojených do řízení OPNS,
informační a poradenské služby poskytované potenciálním
žadatelům a realizátorům projektů, posuzování žádostí,
sledování a kontrola projektů, monitorování programu,
zpracování tématických hodnocení, studií, zpráv
14,8 mil.
Posílení rozvoje znalostí
subjekty. Projektové návrhy by měly být zaměřeny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality
života prostřednictvím realizace aktivit v rámci jedné či více priorit programu. Podporováno je vytváření
Zlepšování interkonektivity
Střední Evropy
partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou k budoucím
konkrétním iniciativám a investicím.
Rozvoj multimodální
logistické spolupráce
ZLEPŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI
STŘEDNÍ EVROPY
Vybraní žadatelé o podporu:
Podpora udržitelné
a bezpečné mobility
Podpora informačních a komunikačních
technologií a alternativní řešení pro
zlepšení přístupu
Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty.
Vytvoření vysoce kvalitního životního
prostředí řízením a ochranou přírodních
zdrojů a dědictví
Řídicí orgán:
Řídicím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung
v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
ODPOVĚDNÉ UŽÍVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Financování OP Nadnárodní spolupráce:
OPNS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Financované projekty:
OPNS obsahuje 5 priorit rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv.
oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Seznam aktuálních výzev se všemi dokumenty týkajícími se programu naleznete na http://www.central2013.eu/.
Kontakt:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 126
Email: [email protected] cz
Web: www.mmr.cz
Snížení rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof
Podpora využívání obnovitelných
zdrojů energie
ALOKACE V €
Podpora technologií a aktivit
příznivých životnímu prostředí
Operační program Nadnárodní spolupráce spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a pro Českou
republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou
republiku.
50
PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
USNADŇOVÁNÍ/UMOŽŇOVÁNÍ Vytváření kapacit pro šíření
INOVACÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ a využití inovací
středky na společné projekty realizované v rámci mezinárodního partnerství mezi veřejnými i soukromými
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.
OBLAST PODPORY
Rozvoj polycentrických sídelních
struktur a územní spolupráce
ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI A ATRAKTIVITY
MĚST A REGIONŮ
TECHNICKÁ POMOC
Zdroj: www.mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
51
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
7. rámcový program EU
7. RP (nebo také FP7) je zkratka pro 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Jedná se o základní nástroj EU pro financování mezinárodních projektů výzkumu a vývoje v Evropě
v období 2007-2013. 7. RP podporuje vytváření mezinárodních evropských výzkumných a vývojových řešitelských týmů s cílem stimulovat rozvoj vybraných prioritních oblastí evropských technologií a průmyslu.
Obecným strategickým cílem 7.RP je vybudovat silné postavení EU jako přední světové mocnosti a napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti evropského výzkumu a ekonomiky v současné sílící konkurenci s USA,
Japonskem a s nastupujícími ekonomikami Indie a Číny.
Vybraní žadatelé o podporu:
7.RP je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Konkrétní účastnická pravidla jsou vždy uplatňována v závislosti na
dané výzkumné iniciativně:
výzkumné skupiny na univerzitách nebo výzkumné instituce
společnosti, které chtějí inovovat
malé nebo střední podniky
sdružení nebo seskupení malých a středních podniků
veřejná nebo státní správa (místní, regionální nebo národní)
začínající výzkumní pracovníci (postgraduální studenti)
zkušení výzkumní pracovníci
instituce provozující výzkumné infrastruktury nadnárodního zájmu25
V obecném principu je 7.RP otevřen účastníkům z jakékoliv země. Postupy pro účast a možnosti financování se však pro různé
skupiny zemí liší. Nejvíce prostoru a největší přístup k financování mají členské státy EU.
Řídicí orgán:
Konkrétní plány na realizaci specifických programů jsou vyhlašovány Evropskou komisí v pracovních programech jedenkrát ročně. Tyto pracovní programy obsahují harmonogram výzev k předkládání návrhů. Součástí každé výzvy je specifikace konkrétní
výzkumné oblasti, na kterou se výzva zaměřuje.
Podporované oblasti:
V rámci programu 7. RP je implementováno 5 programů podpory:
Spolupráce – výzkum založený na spolupráci (32,4 mld. €)
Tento program je určen na podporu projektů mezinárodní, především evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Program stimuluje rozvoj poznatků a technologií v deseti níže uvedených klíčových oblastech, jejichž formulace proběhla ve spolupráci s tzv.
evropskými technologickými platformami – sdruženími klíčových subjektů v konkrétních, strategicky významných oblastech průmyslu a technologie. Výzkum je tedy prováděn v deseti klíčových tematických oblastech:
zdraví
potraviny, zemědělství a biotechnologie
informační a komunikační technologie
nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
energie
životní prostředí (včetně klimatických změn)
doprava (včetně letectví)
společenskoekonomické vědy a humanitní obory
vesmír
bezpečnost
MSP se jako ostatní účastníci mohou zapojovat do výzkumných a vývojových konsorcií, resp. žádat o granty na základní výzkum.
Na podporu výzkumu v malých a středních podnicích má jít alespoň 15% finančních prostředků z programu Spolupráce.
Myšlenky – Evropská rada pro výzkum (7,4 mld. €)
Program Myšlenky podporuje „hraniční výzkum výlučně na základě vědecké excelence. Hlavním cílem programu je udržet
a rozvíjet v Evropě nejtalentovanější vědce a posílit vědecký výzkum špičkové úrovně v nových, rychle se rozvíjejících oborech.
Podporované projekty nevyžadují mezinárodní partnerství a o jejich podpoře je rozhodováno pouze na základě jejich vědeckých
kvalit a očekávaného přínosu. Na rozdíl od programu Spolupráce zde neexistuje žádná povinnost příhraničního partnerství. Projekty jsou realizovány individuálními vědeckými týmy. Program je realizován prostřednictvím Evropské rady pro výzkum.
Více informací lze nalézt na http://erc.europa.eu/
Lidé – lidský potenciál, akce „Marie Curie“ (4,7 mld. €)
Program je zaměřen na podporu mobility evropských výzkumných pracovníků a další rozvoj jejich odborné kariéry. Tento program je realizován prostřednictvím akcí Marie Curie a zajišťuje stipendia a další opatření sloužící k tomu, aby napomáhaly vědeckým pracovníkům budovat a rozšiřovat své znalosti, dovednosti a schopnosti po celou dobu své kariéry.
V rámci programu bude financováno pět typů aktivit:
počáteční vzdělávání (školící sítě Marie Curie)
celoživotní vzdělávání (evropské stáže; reintegrační granty; kofinancování regionálních, národních a mezinárodních
programů)
spolupráce a výměna pracovníků průmysl – akademie
mezinárodní rozměr (stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky; stáže pro výzkumníky ze třetích zemí v EU;
mezinárodní reintegrační granty)
zvláštní aktivity (Noc vědců, ceny za excelenci)
Kapacity – výzkumné kapacity (4,2 mld. €)
Cílem programu je posílení špičkových evropských výzkumných kapacit a podpora výzkumu a vývoje v regionech a v malých
a středních podnicích.
Podporován je zejména rozvoj následujících kapacit a aktivit:
výzkumné infrastruktury
Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních
podniků
regiony znalostí
výzkumný potenciál
věda ve společnosti
podpora soudržného vývoje politik výzkumu
konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce
25výše uvedený seznam není vyčerpávající, konkretizován je v rámci jednotlivých výzev
52
53
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Jaderný výzkum EUROATOM (2,7 mld. €)
Program podporuje jaderný výzkum, technologický vývoj, mezinárodní spolupráci v jaderné oblasti a související školicí a vzdělávací aktivity v rámci EU.
Podporovány jsou projekty v oblasti:
energie uvolněné při jaderné syntéze
jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření
přímé činnosti v Euratomu
nejaderné činnosti
Financování 7. RP:
Celkový finanční objem 7. RP na období 2007-2013 činí 50,5 mld. €, z čehož nejméně 15% je vyhrazeno na financování programů určených pro rozvoj malých a středních podniků. 7. RP pro výzkum a technologický rozvoj se malým a středním podnikům
věnuje cíleně prostřednictvím specifických programů: „Kooperace“, „Myšlenky“, „Lidé“ a „Kapacity“. Zbylé peníze směřují na
granty výzkumných činitelů v celé Evropě a také na spolufinancování výzkumu a technologického rozvoje.
Základním principem financování 7.RP je spolufinancování, což znamená, že Komise nenakupuje výzkumné služby prostřednictvím udělování kontraktů, ale přidělováním grantů projektům, které přispívají určitým procentem k celkovým nákladům.
Forma podpory:
Dotace.
Výše podpory:
Maximální míra refundace nákladů projektu závisí na režimu
financování, právním postavení účastníka a typu činnosti.
Standardní míra refundace u výzkumu a technologického
rozvoje činí 50%. Některé právní subjekty však mohou dosáhnout až 75% (MSP, výzkumné organizace). U aktivit typu
řízení sdružení, vytváření sítí, odborná příprava, koordinace,
šíření apod. může refundace dosáhnout až 100% oprávněných výloh. 100% sazba je uplatňována také u hraničního
výzkumu pod záštitou Evropské rady pro výzkum.
Všechny výzvy 7. RP jsou zveřejňovány prostřednictvím Úředního věstníku Evropské unie. Návrh je nutné předložit prostřednictvím internetového elektronického nástroje „Electronic Proposal Submission Service“. Další informace k veškerým otázkám souvisejícím s Výzvami (včetně pokynů uvedených krok za
krokem, jak zaslat návrh, kritérii způsobilosti, hodnocení, otázek duševního vlastnictví atd.) naleznete v Průvodci pro žadatele na
internetových stránkách systému CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/.
Případová studie projektu „Elimination of secondary surgery for removal of internal
fixations of fractured bones“ společnosti MEVI-CZ
Profil společnosti:
Společnost MEVI-CZ se sídlem ve Zlíně byla založena v roce 1998.
Zabývá se výrobou přesných strojních dílů obráběných na konvenčních a CNC strojích především v malých sériích. Klienty společnosti
jsou firmy činné v balicím, farmaceutickém, elektrotechnickém a potravinářském průmyslu, ve výrobě prototypů, sanitární techniky, zařízení pro automatizace, dopravních a manipulačních zařízení.
Díky časové flexibilitě a prakticky neomezeným možnostem ve výběru zpracovávaných materiálů je firma schopna vyhovět i těm
nejnáročnějším zákazníkům. V roce 2003 byla rozšířena výroba o montáž sestav a v roce 2005 o speciální obrábění. Spojením
moderní technologie a odborně zaškolených zaměstnanců dosahuje firma maximální kvality výrobků. V současné době firma
zaměstnává 42 zaměstnanců.
Popis projektu:
Projekt „Elimination of secondary surgery for removal of internal fixations of fractured bones“ je zaměřen na oblast zdravotnictví,
které se celosvětově dostává do popředí zájmu. Zabývá se zkrácením doby, a tím i nákladů na léčení zlomenin za použití nových
metod, materiálů a postupů.
Projekt je zaštítěn britskou firmou Pera a universitou v norském Oslo, dále jsou zapojeny firmy z Velké Británie, Německa, Francie a České Republiky.
Přínosy projektu:
Přínosem projektu je celosvětové snížení nákladů na léčení zlomenin, zkrácení doby léčení a snížení rizik vzniklých ve spojení
s léčbou.
Sekundárním přínosem je zvýšená poptávka po materiálech, přístrojích a jednotlivých komponentech spojených s léčením zlomenin. To povede k navýšení výrobních kapacit zúčastněných firem a podniků a dále bude spojeno s novými investicemi do
vývoje a realizace nových výrobních technologií, současně s nárůstem počtu pracovních míst.
Produkty a technologie:
V současnosti jsou všechny technologické postupy a používané materiály ve fázi vývoje a nelze o nich poskytovat bližší informace.
Pro účely zodpovězení dotazů a poskytnutí informací je zřízeno v každém členském státě Národní kontaktní místo. Seznam Národních kontaktních míst (NCP) pro program 7. RP je k dispozici na internetových stránkách CORDIS.
Další podrobnosti: http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.cfm?pg=support
Zdroj: 7. RP ve stručnosti - jak se zapojit do 7. rámcového
programu Evropské unie pro výzkum
Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické
programy Spolupráce a Kapacity)
Projekty 7. RP „Výzkum pro malé a střední podniky“
a další příležitosti pro MSP
www.fp7.cz
54
Kontakt:
Technologické centrum AV ČR
Národní informační centrum pro evropský výzkum
Rozvojová 136
165 023 Praha 6
Tel: +420 234 006 100
Web: www.fp7.cz/
www.fp7.cz/cz/narodni-informacni-pracovnici/
Kontakt: Ing. Luděk Šiška
jednatel
Tel: +420 577 525 451
Email: [email protected],
Mgr. Sabina Krovická
prodej
Tel: +420 573 776 139
Email: [email protected]
MEVI-CZ s.r.o.
Smetanova 476
763 02 Zlín 4 – Malenovice
Web: www.mevi.cz
55
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace
Rámcový program rozvoje konkurenceschopnosti a inovací (Competitiveness and Innovation Programme),
známý pod zkratkou CIP, je důležitým prostředkem podpory rozvoje malých a středních podniků - páteře
evropského hospodářství. Hlavními praktickými cíli programu CIP jsou podpora inovačních projektů (včetně
ekologicky zaměřených inovací), zlepšení přístupu podniků ke zdrojům financování a rozvoj služeb podporujících podnikání v jednotlivých evropských regionech. Program rovněž podporuje vyšší uplatnění informačních a komunikačních technologií a stimuluje využívání obnovitelných energetických zdrojů a vznik
energeticky úsporných provozů
Společným znakem projektů, jež mohou získat financování z programu
CIP, je jejich tzv. evropská přidaná hodnota. To znamená, že žadatelé musejí jasně deklarovat přínos daného projektu na evropské úrovni,
např. jakým způsobem jejich projekt přispěje k růstu evropské ekonomiky, k odstraňování překážek mezi jednotlivými členskými zeměmi apod.
a současně, proč daný návrh nemůže být financován z jiných, čistě národních podpůrných programů.
CIP je společným rámcem pro 3 specifické programy – Program podnikání a inovace, Program podpory politiky ICT
a Program inteligentní energie pro Evropu. Jejich propojením
dojde ke snížení administrativních nákladů řízení, zlepšení koordinace a budou plně využity synergické efekty programů.
Program pro podnikání a inovace (EIP) má jako hlavní cíl
podporu vzniku a rozvoje inovativních malých a středních podniků pomocí fondů rizikového kapitálu a systému finančních
záruk a půjček. Tento druh financování, umožňující mj. vznik
a růst podniků již v časných fázích realizace podnikatelských
záměrů, je obecně v dnešní Evropě rozvinut velmi nedostatečně. Realizace těchto podpor je zajišťována prostřednictvím Evropského investičního fondu a zprostředkovatelských
finančních institucí.
Další aktivity toho programového pilíře zahrnují poskytování
široké škály podpůrných služeb podnikům, včetně klíčových
informací a faktické podpory při rozvoji podnikání v jednotlivých zemích EU, při transferu pokročilých technologií a při
zapojení podniků do evropských programů aplikovaného výzkumu a vývoje, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost
a inovační potenciál.
Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Tomáš Skuček
Email: [email protected]
Vybraní žadatelé o podporu:
podniky - právnické osoby
veřejné instituce
fyzická osoba u části Ekoinovace
Řídící orgán:
Jedná se o komunitární program, a proto je administrace celého programu i jednotlivých výzev k podávání projektů zajišťována
Evropskou komisí, resp. implementační agenturou EACI (http://ec.europa.eu/eaci/). Národním kontaktem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) je zaměřen na zvyšování investic členských států EU do nových a obnovitelných zdrojů energie a na racionální využívání již existujících energetických zdrojů. Další aktivity programu jsou spojeny
s podporou zavádění nových energetických technologií a s realizací osvětových a vzdělávacích aktivit s cílem postupně změnit
spotřebitelské chování a usnadnit výměnu praktických zkušeností s uvedenou problematikou.
Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Eva Procházková
Email: [email protected]
Specifické cíle CIP:
přispět k tvorbě a financování MSP
zmenšení propasti na trhu rizikového kapitálu, která brání využití růstového potenciálu MSP
zlepšení trhu rizikového kapitálu
podpora inovativního MSP s růstovým potenciálem, zejména toho, které se zabývá výzkumem, rozvojem a dalšími
inovačními aktivitami
Financování CIP:
Rozpočet programu na celé programovací období činí
3,622 mld. €. Program je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60% celkového
rozpočtu. Část rozpočtu je také vyčleněna na ekoinovace.
Bližší informace o programu CIP v českém jazyce lze získat
na adrese http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip/
nebo v dalších evropských jazycích na stránkách Evropské
komise: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm. Aktuální
výzvy k podávání projektů a jejich bližší popis lze nalézt na
stránkách příslušných ministerstev.
56
Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) se týká stimulace inovací a zvyšování
konkurenčních schopností podniků, státní správy i jednotlivých občanů prostřednictvím intenzivnějšího využívání informačních
a komunikačních technologií. Hlavními cíli programu jsou podpora vzniku a rozvoje jednotného evropského informačního prostoru, vnitřního trhu informačních služeb a výrobků a otevřené informační evropské společnosti obecně.
Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111
Web: www.mpo.cz
Kontakt:
Ministerstvo vnitra České republiky
PhDr. Martin Kusák
Email: [email protected]
Zdroj: www.mpo.cz
57
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
EUREKA - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného
a průmyslového výzkumu a vývoje
Forma podpory:
Účelová podpora bude příjemci poskytnuta formou dotace
právnickým a fyzickým osobám a zvýšením výdajů u organizačních složek státu, jejichž předmětem činnosti je vývoj
a výzkum.
Cílem programu EUREKA (European Network for Market-oriented, Industrial R&D) v České republice je tr-
Výše podpory:
vale posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou
U projektů výzkumu a vývoje v programu EUREKA nepřesáhne podíl výše účelové podpory 50% uznaných nákladů
na řešení projektu výzkumu a vývoje.
evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií. Výstupem řešení
projektů jsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se
na světovém trhu.
Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje spolupráci 39 členských zemí a Komise EU. Některé další země mají statut přidruženého
členství, ČR je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější
členské země.
Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží26, v níž byl uchazeč
vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu EUREKA.
Vybraní žadatelé o podporu:
Uchazečem o účelovou podporu v rámci této veřejné soutěže může být kterákoliv organizační složka České republiky nebo
územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývající se výzkumem
a vývojem, právnická nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti.
Řídicí orgán:
Specifická kritéria přijatelnosti:
Projekt programu EUREKA musí splňovat následující podmínky:
spolupráci průmyslových podniků, výzkumných
organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou
členských zemí
dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního
stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby
perspektivu finančního zisku z realizace řešení projektu
řešení a komerční využití je určeno pro civilní sektor
účastníci musí mít technické, řídící a finanční
schopnosti a kompetence pro zajištění řešení
Podrobné informace o programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA jsou dostupné na webových stránkách
v síti Internet na adrese www.eureka.be a na www.msmt.cz. (http://aplikace.msmt.cz/htm/JMEurekac10.html).
Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA, sídlo mezinárodního programu EUREKA je v Bruselu.
Národním kontaktem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR.
Podporované aktivity:
Projekty EUREKA jsou orientovány do oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky,
technologie nebo služby schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny do následujících oblastí:
informační technologie
nové materiály
životní prostředí
biotechnologie a medicínská technologie
robotika a automatizace
komunikační technologie
energetika
doprava
lasery
Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom up), od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů
a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem.
26Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je podpora účasti českých účastníků v aktivitách vícestranné vědecké spolupráce programu EUREKA za účelem zvyšování
technologického potenciálu členských zemí EUREKA. Po provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
58
Zdroj: www.msmt.cz
www.aipcr.cz
Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
(odb. 32)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá Strana
Národní koordinátor programu Eureka v ČR
Ing. Josef Martinec
Tel: +420 257 193 512
Email: [email protected]
Podpora programu EUREKA v ČR
Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Ing. Pavel Dlouhý
Tel.: +420 221 082 277
Email: [email protected]
59
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
EUROSTARS
Cílem programu Eurostars je podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků, které vedle
své podnikatelské činnosti provozují také vlastní výzkum a vývoj.
Program Eurostars je součástí programu EUREKA a je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží, v níž
byl uchazeč vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu Eurostars. Český poskytovatel již odborné hodnocení obsahu podané žádosti o podporu neprovádí.
Program Eurostars byl vyhlášen na ministerské konferenci konané na závěr českého předsednictví programu EUREKA v roce
2006.
Do programu Eurostars je zapojeno celkem 31 členských zemí programu EUREKA, a to Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr,
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Turecko a Velká Británie. Minimální počet řešitelů projektu jsou dvě právnické osoby ze dvou členských zemí EUROSTARS.
Forma podpory:
Účelová podpora bude příjemci poskytnuta formou dotace právnickým a fyzickým osobám a zvýšením výdajů u organizačních
složek státu, jejichž předmětem činnosti je vývoj a výzkum.
Výše podpory:
U projektů výzkumu a vývoje v programu EUROSTARS nepřesáhne podíl výše účelové podpory 50% uznaných nákladů na řešení
projektu výzkumu a vývoje.
Specifická kritéria přijatelnosti:
Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA, odpovídající tematickým prioritám
Rámcového programu.
Doba trvání:
Doba řešení projektu činí maximálně tři roky, do dvou let po skončení projektu je požadováno uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh.
Více informací o programu lze nalézt na www.eurostars-eureka.eu.
Vybraní žadatelé o podporu:
Příjemcem dotace z komunitárních prostředků může být jakýkoliv typ organizace – právní subjekt (malý nebo střední podnik dle
definice EU, vysoká škola, výzkumná organizace, velký podnik), které mimo svoji činnost provádějí vlastní výzkum a vývoj27.
Řídicí orgán:
Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA, Národním kontaktem je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
(odb. 32)
Karmelitská 7
118 12 Praha1 – Malá Strana
Kontaktní osoba pro program Eurostars v ČR:
Ing. Josef Martinec
Tel.: +420 257 193 512
Email: [email protected]
Podporované aktivity:
Projekty je možné podávat na libovolné téma. Požaduje se však uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh.
Financování programu:
Financování projektů Eurostars je prováděno ze sdružených národních finančních prostředků, z rozpočtu 7. RP pro výzkum
a vývoj a vlastních finančních zdrojů řešitelských organizací.
27Nejméně 10% ročního finančního obratu vědě a výzkumu (VaV), nebo 10% pracovníků ve VaV.
60
Zdroj: www.msmt.cz
61
Síť Enterprise Europe Network
Jak dosáhnout na dotaci z fondů EU?
Síť Enterprise Europe Network je největší evropská síť pro podporu podnikání a inovací a poskytuje integrované, vysoce kvalitní služby ve prospěch MSP. Posláním sítě je poskytovat integrované informace, obchodní
spolupráci, služby pro přenos inovací a technologií na podporu malých podniků a novátorských MSP.
Jednou ze základních aktivit sítě je informovat podnikatele
o záležitostech EU a poskytovat Komisi zpětnou vazbu od
MSP s cílem zajistit, že budoucí legislativa bude reagovat na
potřeby MSP. Příslušníci sítě mají zkušenosti v oblastech,
o které se společnosti specificky zajímají: zadávání veřejných zakázek, obchodní spolupráci, financování, inovacích,
přenosu technologií, průzkumu trhu a evropské legislativě.
Příslušníci sítě rovněž pomáhají společnostem ucházet se o projekty Komise a splnit administrativní formality. Mají přímý přístup
do Evropské komise a jsou podporováni týmem expertů z Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace v Bruselu,
kteří jim pomáhají odpovědět na nejsložitější otázky. Informace jsou společnostem poskytovány také prostřednictvím viditelných
aktivit (účasti na veletrzích, organizace seminářů, přednášek, pracovních setkání) a řady publikací nabízených v místních jazycích (návody, bulletiny, internetové stránky).
Síť Enterprise Europe Network podporuje inovace také tím, že poskytuje poradenské služby pro přenos technologií a znalostí.
Rovněž podporuje aktivity zaměřené na budování partnerství mezi všemi aktéry inovací a je zapojena do šíření informací vztahujících se k otázkám inovací a do technologií založených na využívání výzkumu.
Bez ohledu na to, v jaké fázi obchodního cyklu se společnost nachází nebo do jaké míry je obeznámena se záležitostmi Evropské unie, síť Enterprise Europe Network může pomoci. Pomáhá společnostem využít podnikatelských příležitostí a může je uvést
na evropské a mezinárodní trhy prostřednictvím svých partnerů ve více než 40 zemích. Síť Enterprise Europe Network má více
než 500 kanceláří po celé Evropě a ve třetích zemích. Patří k nim všechny členské státy, kandidátské země, země zapojené
do programu pro konkurenceschopnost a inovace, členové Evropského hospodářského prostoru a země Evropské politiky
sousedství atd.
Další podrobnosti lze nalézt na http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network.
Podrobné informace v českém jazyce naleznete na stránkách Enterprise Europe Network Česká republika na http://www.
enterprise-europe-network.cz/.
Cesta od nápadu k jeho realizaci je někdy složitá a dlouhá. Pokud Vám ale vyvstala idea o projektu, který by mohl přispět k zajištění srovnatelné životní úrovně obyvatel a aktivity s ním spojené by mohly být konkurenceschopné, rozvojové a inovativní,
neváhejte a využijte možnosti snížit, a to v některých případech velmi výrazně, své finanční zatížení.
Čerpání dotace z fondů EU je velká investice z hlediska času i vynaložené energie. Zpracování podkladů, které je nutné předkládat spolu s žádostí o dotaci, vyžaduje často značné administrativní i odborné síly. Jako první krok před samotným hledáním vhodného dotačního programu je důležité stanovit si aktivity a cíle projektu – tzv. projektový záměr. Rozhodně nelze doporučit vytváření projektů pouze dle požadavků některého z programů. Cílem by nikdy neměl
být pouze zisk dotace, nýbrž naplnění rozvojového záměru. Na úplném začátku každého projektu by tedy měla stát snaha něco
zlepšit, ať už je to vzdělávání zaměstnanců, rozšíření portfolia služeb nebo výrobků, modernizace či inovace postupů apod. Je
pravděpodobné, že projekt bude nutné později „přizpůsobit“ podmínkám programu, ale projekt sám musí vycházet z dlouhodobé strategie a potřeb firmy. Po jasné formulaci cílů je nutné promyslet vhodné aktivity projektu a seřadit je v čase.
Ve vztahu k žádosti o dotaci se jedná o dokument, který slouží k další specifikaci záměru a ve finální podobě i jako výchozí podklad pro další dokumenty zpracované v přípravné fázi projektu.
Projektový záměr by měl ve stručnosti obsahovat:
základní identifikační údaje o žadateli
údaje o odborné způsobilosti subjektu a partnerů (přípravný a realizační tým)
specifikaci projektového záměru s cíli projektu (nejpodrobnějším popisem projektu)
časový harmonogram projektu
odhad nákladů na realizaci záměru
způsob financování realizace
očekávané výstupy, výsledky a dopady projektu
možná rizika a udržitelnost projektu
Již na samém počátku byste měli uvažovat o „přidané hodnotě“ projektu, která bude posuzovateli hodnocena a od ní se také
bude odvíjet úspěšnost schvalovacího procesu.28
Kontakt:
Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Tel.: 234 006 160
Email: [email protected]
Web: www.tc.cz
Kontakty na pracovníky sítě v jednotlivých krajích
naleznete na http://www.enterprise-europe-net­
work.cz/projekty/kontakty/.
Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz
62
Po nadefinování projektového záměru následuje fáze výběru správného dotačního nástroje. Určit odpovídající dotační nástroj
je zcela zásadní, musí odpovídat projektovému záměru a také si musíte ověřit, zda jste vhodným žadatelem. Po nalezení příslušného programu podpory, který podporuje činnost, kterou chcete financovat, můžete nakonec často zjistit, že z hlediska vymezení programu nepatříte mezi oprávněné žadatele (přesná specifikace typu žadatelů je vždy součástí konkrétní výzvy). Mezi další
nepříjemná zjištění může patřit i to, že abyste měli nárok na dotaci, musíte projekt realizovat pouze v programem vymezených
územích a oblastech. Překážkou pro získání dotace může být také rozpočet Vašeho projektu, pokud se nevejde do stanovených
mantinelů pro maximální nebo minimální výši podpory.
28Např. u mezinárodních projektů se hodnotitelé zaměřují na úroveň, na jaké je projekt realizován. Nemělo by jít pouze o národní rozsah, projekt by měl mít nadnárodní přesah
s dopadem na evropskou společnost nebo konkrétní cílové skupiny v evropském měřítku.
63
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
V této fázi je proto nutné zodpovědět si několik základních otázek:
Podporuje daný program podpory aktivity, které chcete realizovat?
Jste oprávněný žadatel?
Můžete projekt realizovat v dané lokalitě?
Je rozpočet projektu a požadovaná dotace v mezích definovaných vyhlašovatelem?
Víte, kdy a kde máte žádost o dotaci podat? Jste schopni napsat svůj projekt do stanoveného termínu?
Jste schopni splnit veškeré požadované podmínky (např. výběr dodavatelů, dodržení časového harmonogramu, udržitelnost projektu)?
To, zda jste vhodným žadatelem o dotaci a zda jste si vybrali správný dotační nástroj, je vhodné vždy prokonzultovat s administrátorem konkrétního programu podpory. Po detailnějším nastudování podmínek programu, zvážení možných omezení a získání
detailnějších informací od administrátora se Vám může stát, že upravíte Váš projektový záměr tak, aby lépe splňoval kritéria
programu.
soudržnosti, respektive krajů. Ne všichni zájemci o dotaci vědí, že u naprosté většiny tuzemských operačních programů je
dotace proplácena zpětně, až po ukončení celého projektu nebo po uzavření jeho dílčích etap. U některých typů programů,
například 7. RP, je možné obdržet dotaci předem formou zálohy.
Rozpočet projektu je jedním z klíčových dokumentů žádosti. V průběhu samotné realizace projektu již není možné rozpočet
významně upravovat (ve smyslu navýšení rozpočtu), proto je opravdu důležité zpracovat ho důkladně.
Pro většinu programů platí, že ne všechny nezbytné podklady je třeba odevzdat rovnou s žádostí, mnohdy je možné některé
přílohy podávat až později. Je však třeba si předem dobře rozmyslet, jaká je náročnost získání jednotlivých příloh. Získání některých dokumentů si vyžádá delší čas a mnohé z nich i zapojení dalších, třeba certifikovaných odborníků. Týká se to například stavebních povolení, vyjádření různých úřadů pro realizaci projektu či vyhodnocení dopadů projektu na životní prostředí. Kupříkladu
územní rozhodnutí musí většinou nabýt právní moci nejpozději v den podání žádosti, eventuální sloučení územního a stavebního
řízení se musí doložit při podání žádosti apod.
Jakmile budete mít vybraný vhodný dotační nástroj pro Váš projektový záměr, zpracování žádosti je dalším krokem v procesu
přípravy projektu. Před samotným zpracováním žádosti je důležité, abyste se seznámili se všemi požadavky, které musíte splnit
při jejím vyplňování až po vlastní předání či odeslání administrátorovi. Jedná se o zjištění informací, jaké dokumenty jsou pro zpracování důležité. Všechny tyto informace naleznete vždy v Příručce pro žadatele nebo její obdobě. Tyto dokumenty jsou obvykle
dostupné na webových stránkách administrátora (Řídící orgán, zprostředkující subjekt). Není-li Vám něco v těchto dokumentech
jasné, konzultujte to s administrátory programu. Jsou povinni poradit Vám zdarma. Veškeré podklady by měly být zpracovány
v souladu s výzvou. Vedle výzvy a pokynů pro žadatele je užitečné se seznámit i s hodnotícími a bodovacími kritérii, podle nichž
bude žádost posuzována. Pokud nejsou přímo součástí dané výzvy, měla by být uvedena v programovém dokumentu pro příslušný program podpory. Doporučujeme se také seznámit s podmínkami programu, zda jsou pro Vás akceptovatelné, či nikoliv.
Obsahová část žádosti je tvořena popisem projektu. Analyzujte problémy v oblasti, na kterou se zaměřujete, a snažte se
upozornit na to, jak Váš projekt přispěje k jejich řešení a zlepšení situace. Zaměřte se na pečlivé vyplnění žádosti i u zdánlivě
nedůležitých částí (např. vazba na další programy, vazba na prioritní osy programu atd.).
Další položkou v žádosti u některých programů jako například u OPPI je uvedení cílové skupiny, její velikosti, charakteristiky,
zdůvodnění a předběžné analýzy jejího zájmu o Váš projekt. Pokud je to možné, uveďte také, jak hodláte cílovou skupinu zapojit
do svého projektu a jak ji k tomu budete motivovat. Publicita projektu, tedy jak a kde bude projekt propagován, jak budete
informovat o jeho průběhu, kde a jak bude použito předepsané logo programu či projektu, je další z nutných součástí žádosti.
Mezi další položky u některých typů programů žádosti zpravidla patří udržitelnost projektu, harmonogram realizace, předchozí zkušenosti žadatele a složení realizačního týmu. Časový harmonogram je třeba nastavit optimálně po zvážení všech
možných rizik. U každé aktivity raději počítejte s časovou rezervou pro nepředpokládané situace.
Při podání žádosti o dotaci je vždy nezbytné také zpracovat rozpočet29. Ten je obvykle nutné mít připraven v několika formách
(např. podle zdrojů financování, podle typu výdajů – způsobilé, nezpůsobilé – viz slovník pojmů). Dotace nikdy nepokryje veškeré typy výdajů, šanci na proplacení mají pouze tzv. způsobilé výdaje. Jde o výdaje, které odpovídají prioritám a náplni příslušného
operačního programu a jsou úplně přesně vymezeny až konkrétní výzvou programu. Každý žadatel tak musí mít zajištěno financování zbylých nezpůsobilých výdajů, např. vlastními zdroji, zdroji ze státního rozpočtu nebo cizími zdroji (úvěr). Navíc, u způsobilých výdajů je třeba si dávat pozor, kdy byly realizovány, tak aby bylo možné je z hlediska dotačního programu uznat. Datum, od
kterého jsou výdaje počítány jako způsobilé pro financování projektu, určuje vždy konkrétní typ programu.
Účelová dotace z fondů EU tvoří zpravidla jen určité dané procento – obvykle se pohybuje mezi 40 až 50% celkových výdajů
projektu. Míra dotace se u některých typů programů určuje podle místa realizace projektu a liší se podle jednotlivých regionů
29Typický rozpočet obsahuje položky v následujícím členění: (jiné možné členění: investiční a neinvestiční náklady)
a) Přímé náklady, které lze přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů čerpaných při realizaci projektu, například: práce, materiál, pořízení nebo pronájem technologií,
cestovné, licence a poplatky, nákup subdodávek, externí služby projektu (přepravné, likvidace odpadu, apod.), pojištění, náklady na financování projektu.
b) Nepřímé (režijní) náklady, které se do projektu většinou promítnou na základě procentních koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zpravidla zahrnují:
osobní náklady (například platy managementu společnosti a pracovníků v podpůrných organizačních jednotkách, cílové odměny, krytí dovolených apod.), podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, externí služby, náklady na provoz budov a technologií společnosti, daně a odvody apod.
c) Ostatní náklady nejsou zahrnuty v žádné z předchozích kategorií a jejich výše je stanovena na základě specifických analýz. Tato kategorie obsahuje například: rozpočet na krytí
obtížně předvídatelných vlivů, manažerskou rezervu, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik, vyplacené bonusy obchodníků, provize a jiné náklady, které jsou k projektu
vázány jinými vazbami než předchozí kategorie.
64
Kompletní žádost musíte odevzdat na příslušném místě do výzvou stanoveného termínu. U některých programů jako např.
u OPPI je proces podání žádosti rozdělen do dvou fází, více viz kapitola OPPI. Všechny žádosti jsou v současné době přijímány
v elektronické i písemné podobě30.
V této chvíli nastává jistý bod zlomu. Do této chvíle jste mohli úspěšnost budoucího projektu ovlivnit. Po předložení projektové
žádosti je už vše v rukou administrátorů, kteří posuzují projekt z různých úhlů pohledu. Projekt bude nejdříve zkontrolován po
stránce formálních náležitostí, v této fázi můžete být v některých případech příslušným orgánem vyzváni k doplnění chybějících
příloh, případně opravě chybných údajů. Pokud však orgán připomínkování neprovádí, je nutné dodržovat při vyplňování žádosti
metodické pokyny, a tím zabránit zamítnutí žádosti pro formální chyby.
O výsledku hodnotícího procesu budete včas informováni příslušným orgánem. V případě schválení Vašeho projektu, jako
například u OPPI, dochází k podpisu smlouvy o přidělení dotace, která stanovuje jak výši dotace, tak i povinnosti žadatele z ní
vyplývající.
Podpisem smlouvy o přidělení dotace se ze žadatele stáváte příjemcem podpory. V rámci projektového cyklu po úspěšném
schválení projektu a podpisu smlouvy o přidělení dotace nastává fáze samotné realizace projektu, tak jak byl popsán v žádosti.
Datum zahájení projektu si žadatel stanovuje sám při zpracování harmonogramu realizace. Během realizace musí příjemce
podpory přísně dodržovat podmínky, které stanovuje jednotlivá výzva. Žadatel si již při vyplňování žádosti ve většině případů volí
sám cílové hodnoty tzv. monitorovacích indikátorů projektu, a ty nyní musí při realizaci naplňovat. Jedná se například o počty
30eAccount pro Operační program Podnikání a inovace, Benefill pro Operační program Životní prostředí a Benefit 7+ pro všechny zbývající operační programy.
65
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
pořízených technologií, nově vytvořených pracovních míst či proškolených zaměstnanců. Proto tyto hodnoty už jako žadatel
musíte důkladně zvážit a uvědomit si, zda je opravdu reálné jich dosáhnout a následně i udržet po dobu, která je daným programem vyžadována. V realizační fázi projektu u některých typů programů jako např. u OPPI musíte pravidelně předkládat průběžné
monitorovací zprávy o realizaci projektu. Po ukončení projektu (nebo po ukončení jeho dílčí etapy) jako např. u OPPI zpracujete
závěrečnou zprávu a žádost o platbu, ve které zhodnotíte dosažené výsledky projektu. I po následném proplacení dotace však
povinnosti administrace projektu zpravidla pokračují, a to v závislosti na konkrétním programu po dobu tří, nebo pěti let.
V případě jakýchkoliv změn je nutné komunikovat s administrátory, dojde-li k nesplnění a nedodržení povinností (porušení rozpočtové kázně), musí příjemce podpory v krajním případě vrátit celou výši dotace nebo její část.
Všechny tyto povinnosti, včetně termínů pro předložení zpráv, jsou popsány ve smlouvě o přidělení dotace či v Příručce pro
příjemce nebo obdobném dokumentu.
Celý proces od vzniku podnikatelského záměru až po jeho realizaci v podobě realizace schválené žádosti by měl spadat do
logického rámce projektu, který přehledně mapuje záměry projektu, jeho očekávání a uvádí je do souladu s konkrétními výstupy
a činnostmi při realizaci projektu. Je to postup, s jehož pomocí budete také schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat
projekt. Logický rámec Vám také poslouží jako nástroj průběžného sledování a kontrolování postupů realizace projektu.
Postup při žádání o dotaci
Záleží vždy na konkrétním dotačním titulu, zda neobsahuje specifické povinnosti žadatele. O těchto specifikách se dozvíte vždy
v textu programu a v jednotlivých výzvách programu.
Co vše by mělo být v projektu obsaženo a popsáno, lze obecně shrnout následovně:
Název projektu (stručný a výstižný) a hlavně nezaměnitelný a přesto vycházející ze záměru dotačního programu
Umístění projektu (místo a doba realizace projektu)
Zdůvodnění projektu (základní informace o projektu, návaznost na opatření OP, strategie rozvoje regionu apod.)
Synergie - vztah k jiným projektům, aktivitám nebo partnerství, které již proběhly nebo je možné je rozvinout
Popis projektu - výstupy a výsledky- charakteristika stávajících problémů, potřeb - rozvojový potenciál a ohrožení překážky při realizaci projektu, rizika apod. -zdůvodnění potřeby podpory, stav před realizací projektu a po ní
6.Zabezpečení projektu (analytické, alokační, organizační, finanční, technické, personální, partnerské)
7.
Rozpočet projektu
8.
Časový harmonogram při realizaci projektu
9.
Finanční plán obsahuje analýzu nákladů a výnosů, plánované toky finančních prostředků, zdrojů financování, způsob
poskytování finančních prostředků, obsahuje etapy a navrhovaný způsob financování, spolufinancování
10.Výběr a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu
11. Vliv projektu na životní prostředí
12. Očekávané efekty z realizace projektu, např. CBA (Analýza nákladů a přínosů)
13.Zajištění implementace projektu do praxe, propagace a publicita projektu
1.
2.
3.
4.
5.
Na závěr této kapitoly poskytujeme několik rad, kterých byste
se měli držet, pokud chcete, aby Váš projekt byl ve výsledku
úspěšný:
66
Důkladně nastudujte prováděcí dokumentaci dotačního programu.
Vždy se zamyslete nad tím, zda řízení projektu
a splnění všech administrativních kroků je pro vás
únosné!
Naprosto přesně dodržte podmínky pro žadatele.
Projekt jasně strukturujte.
Kontaktujte administrátory a důkladně s nimi konzultujte všechny dotazy.
Zohledněte evropskou dimenzi u mezinárodních
projektů.
Dbejte na vhodnost projektových partnerů, při přípravě projektu a jeho realizaci dbejte na zachování
principu partnerství.
Myslete na vlastní finanční spoluúčast (celkové výdaje vznikající v rámci projektu se dělí na způsobilé
a nezpůsobilé výdaje projektu, jejich výčet a výše
jsou vždy specifikovány ve výzvě programu).
Pokud si s projektem nevíte rady sami, existuje
řada profesionálů, kteří Vaše myšlenky nasměrují
správným směrem a pomohou Vám k úspěšnému
dotažení Vašeho projektu.
67
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
tegický dokument obsahující priority a opatření, na které by
členská země chtěla v daném programovacím období využít
prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.
V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání
fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů.
Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání
jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.
Slovník pojmů
Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou
oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program.
Komunitární programy – Specificky zaměřená skupina programů, která slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami Společenství. Jsou
financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní
a energetické infrastruktury, informační společnosti a mnoha dalších. V novém programovacím období 2007—2013
se jedná např. o tyto programy: 7. rámcový program pro
vědu a výzkum, Kultura 2007, Mládež v akci, Media 2007,
LIFE+ atd. Tyto programy nejsou hrazené ze strukturálních
fondů EU.
Kontrolní orgán (Auditní orgán) provádí průběžnou a konečnou kontrolu všech procesů souvisejících s čerpáním
SF, kontrolní systém tvoří celá struktura, kontrola probíhá
zejména na úrovni Platebního a Řídicího orgánu, nezávislou
kontrolu provádí také NKÚ ČR a orgány EU (EK a Evropský
účetní dvůr), auditní orgán je zodpovědný za provádění auditů v rámci daného operačního programu
Malý a střední podnikatel31:
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR
nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43
milionů €.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé
podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně
než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů €.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní
podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony.
Monitorovací orgány – Monitorovací výbory OP, Monitorovací výbor NSRR, sledují proces realizace operačního programu, resp. celého NSRR, stanovují kritéria pro výběr projektů, schvalují výroční zprávu o realizaci OP zpracovanou
ŘO, kterou poté předkládají EK.
Podnikatelský inkubátor je chráněné prostředí pro začínající firmy s dobrým podnikatelským záměrem (prostory,
infrastruktura, služby). Doba pobytu v inkubátoru by měla být
omezená, obvykle na 3 roky.
Prioritní osa – Základní oblasti rozvoje, jejichž realizací jsou
naplňovány specifické cíle, jsou definovány jako tzv. prioritní
osy. Prioritní osy jsou součástí každého strategického dokumentu. Obsahuje je Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a také operační programy se dělí na
prioritní osy. Prioritní osou v operačním programu se rozumí
jedna z priorit strategie skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.
Prioritní osa je obvykle naplňována prostřednictvím dílčích
oblastí podpory (intervence).
Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídicímu
orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem
zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných operačních programů
se spolu se zprávou se odevzdává i žádost o platbu. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory
je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při
podpisu smlouvy o financování projektu.
Operační program je základním strategickým dokumentem
finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast
(např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region
soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, kterých chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním
programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit,
na které je možné čerpat prostředky se SF. Nechybí také uvedení výčtu těch, kdo mohou o finanční prostředky žádat.
Národní rozvojový plán (NRP) představuje základní strategický dokument pro programovací období. Struktura a obsah NRP musí být v souladu s legislativou EU. Popisuje
strategii členského státu EU pro získání podpory ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. NRP vyhodnocuje
stav a vývoj země v hospodářské, sociální a politické oblasti
a její ambice a cíle v následujících letech. Jedná se o zevrubné zdůvodnění potřeby podpor a definici cílů, jichž má
být dosaženo. Obsahuje globální cíl, specifické cíle a návrh
operačních programů, které je naplní. Česká republika má
zpracován Národní rozvojový plán 2004—2006 a Národní
rozvojový plán 2007—2013.
Oprávněný žadatel (příjemce podpory) – Ve znění operačního programu jsou pro každou oblast podpory vymezeni
tzv. oprávnění žadatelé, příp. příjemci podpory. Obvykle se
jedná o obecné vyjmenování možných typů žadatelů, jako
jsou např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. Přesná specifikace oprávněných žadatelů je pak součástí konkrétní výzvy
u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro žadatele. Např. u firem jsou přesně specifikována různá omezení:
max. počet zaměstnanců, max. velikost obratu, vybraná odvětvová klasifikace ekonomických činností, min. délka působení na trhu apod.
Projektová žádost – Projektovou žádost (formulář) vyplňuje
žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci
operačního programu. Projektová žádost je elektronický formulář nebo se využívá kombinace elektronického formuláře
a papírových příloh žádosti. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu. Projektová žádost se předkládá ve stanoveném termínu (v době
výzvy) k tzv. zprostředkujícímu subjektu. Projektová žádost
vždy obsahuje: údaje o žadateli; informace o projektu; rozpočet a financování projektu; soulad projektu s horizontálními prioritami; prohlášení o podpoře „de minimis“; Poznámka:
u některých operačních programů je možné se setkat s tzv.
„registrační žádostí“ a „plnou žádostí.“ Registrační žádost
obsahuje pouze základní informace o projektu a o žadateli.
Pokud je vyhodnocena ze strany odpovědného orgánu jako
přijatelná (vyhovující podmínkám programu), může se žadatel pustit do vyplňování tzv. plné žádosti, která již obsahuje
všechny požadované náležitosti.
Národní strategický referenční rámec (NSRR) – Dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje
na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a stra-
Platební a certifikační orgán odpovídá za vypracování
a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od Evropské
komise, spravuje finanční prostředky ČR z rozpočtu EU, dříve některé funkce a aktivity delegoval na tzv. platební jednotku (v ČR Platební agenturu) – platební a certifikační orgán je
zřízen pro každý operační program.
Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud si žadatel napíše projektový záměr na papír,
mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument,
který podává základní informace o projektu - cíle projektu,
zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram
a předpokládané výstupy projektu.
31Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít
pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
68
Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření
strategie (operačního programu). Každý operační program
se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné
aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky
z fondů EU. Na danou oblast podpory vypisuje Řídicí orgán
tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel tudíž musí
svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory, což je pro něj konkrétní dotační titul. Příklad: Operační
program životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie - Oblast podpory 3.2. Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla.
Platební a certifikační orgán - Národní fond - centrální
orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České
republiky. V ČR je to odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) přímo nekomunikují, platby dostávají prostřednictvím Zprostředkujícího subjektu, příp. Řídicího orgánu
přímo ze státního rozpočtu, který projekty předfinancovává.
Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení
prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou
poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly řídicího orgánu, který odpovídající platby předtím předfinancoval.
69
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Programovací období - EU realizuje cíle své regionální
a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které
členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jichž se členské státy v daném období
snaží dosahovat a naplňovat je v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Poslední programovací období
bylo v letech 2000-2006 (ČR do něj vstoupila v roce 2004)
a navazující období probíhá v letech 2007—2013.
Programový dokument je text operačního programu. Může
být zaměřen na konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti
(např. Moravskoslezský). Tento dokument popisuje velice
široce celou oblast, kterou řeší, včetně socio-ekonomické
analýzy, souladu s národními a evropskými strategiemi, finančního řízení programu atd. V programovém dokumentu
najdeme prioritní osy, oblasti podpory a popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky z evropských fondů. Nechybí také uvedení výčtu těch, kdo mohou o finanční
prostředky žádat.
Příručka pro žadatele je dokument, který podává žadatelům informace o možnostech operačního programu a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu. Příručku vydává řídicí orgán a tzv. zprostředkující subjekty jsou
povinné ji žadatelům poskytnout. Příručka pro žadatele je
vždy k dispozici ke stažení na webových stránkách v době
platné výzvy. Je nutné si zajistit vždy aktuální verzi příručky
pro žadatele.
Příručka pro příjemce je dokument, který je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele. Žadatel
v ní najde pokyny pro realizaci projektu a povinnosti, které
musí naplnit. Příručku vydává řídící orgán a tzv. zprostředkující subjekty jsou povinné ji příjemcům poskytnout.
Publicita projektu – Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován
z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel,
tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem
a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Příručce pro příjemce.
Regionální politika je soubor opatření, kterými vláda uskutečňuje vyvážený rozvoj státu nebo územního obvodu kraje
v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory regionálního rozvoje. Regionální politika vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Nedílnou součástí veřejné podpory v rámci regionální politiky je
politika podpory regionálního rozvoje, která je zaměřena na
regiony se soustředěnou podporou státu a ostatní regiony.
70
Česká regionální politika je zohledněna v kritériích pro výběr
projektů v jednotlivých operačních programech spolufinancovaných z fondů EU.
Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/
obyvatele, na základně kterého je přidělena podpora ze strukturálních fondů. Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II. V programovacím období 2007—2013 má každý Region soudržnosti
historicky poprvé svůj vlastní Regionální operační program
který je úzce zaměřen na řešení problémů daného regionu.
Řídicí orgán nese největší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden
řídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z fondů EU poskytovaná
správně a efektivně. V ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady.
Studie proveditelnosti je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru. Součástí
studie proveditelnosti je textová analýza projektu (sloučení
projektu), analýza efektivnosti investice, předpověď stability
projektu v čase v závislosti na změnách parametrů - citlivostní
analýza, předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr
většinou v určitém časovém rámci. Studie proveditelnosti je
důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu,
kde může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu,
ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.
Strukturální fondy jsou nástroje regionální politiky EU. Prostředky ze SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů a na
základě definování jasných cílů a priorit. Existují dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.
Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce
podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování.
Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po
dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Naplňování a udržení hodnot výstupů může
být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při
nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním
případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Pokud
dojde v projektu k podstatné změně, která ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje
nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu
a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké
součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké
produktivní činnosti, má členský stát povinnost informovat
o těchto změnách Komisi a postupovat podle článku 98 Nařízení Rady 1083/2006.
Veřejná podpora „de miminis“ – Podpora „de minimis“
je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje
obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková
podpora poskytnutá v režimu „de minimis“ jednomu subjektu
přesáhnout hranici 200 000 EUR.
Vědeckotechnický park poskytuje potřebné prostory
a služby inovativním firmám s delší historií podnikání. Cílem
takového parku je dosáhnout tzv. synergického jevu: pracovníci firem si navzájem neformálně oponují záměry, spolupracují, případně se nechají inspirovat k novým podnikatelským
nápadům. Podle potřeby může vedení parku organizovat
společné služby pro firmy, které jsou v něm umístěny. Doba
pobytu firmy v parku není omezena, často si firmy v parku
pořídí vlastní budovu. S výhodou bývá vystavěn blízko univerzity. Park může, ale nemusí být oborově orientován.
Výzva (k předložení žádostí) je aktivita řídícího orgánu příslušného programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti
o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových
stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a hodinu,
do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena,
a odkaz, kde najít podrobnější informace, adresy a kontakty
na odpovědné implementační orgány. Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných
žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná), nebo časově omezená (tzv. kolová). Text výzvy se nemusí vždy shodovat s textem programového dokumentu. Mohou být zúženy podporované aktivity v rámci programu nebo
i skupina příjemců. V tomto případě je vždy směrodatný text
výzvy. Pro sestavování rozpočtu je důležitá výše finančních
prostředků alokovaných pro tuto výzvu a minimální a maximální výše podpory pro jeden projekt (pokud je stanovena).
odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy
v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při
respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt
a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Výdaje musí
být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné
potvrzenými účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky
legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci předkladatele
projektu. Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo
před jeho proplacením z fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních nákladů a věcných příspěvků). Výdaje jsou způsobilé
pro příspěvek z fondů, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2015. Projekty
nesmějí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti. Řídící orgány mohou stanovit užší kritéria pro počáteční
a koncové datum způsobilosti výdajů. Součástí přílohy textu
každé výzvy je obvykle tzv. metodika způsobilých výdajů, kde
se dočtete, které výdaje jsou způsobilé a které ne.
Žádost o platbu – Žádost o provedení platby zasílá příjemce
pomoci příslušnému řídicímu nebo implementačnímu orgánu. Žádosti jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva
o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost
musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury,
výpisy z účtů).
Zprostředkující subjekt – veřejný nebo soukromý subjekt
jednající v odpovědnosti ŘO, který provádí jménem ŘO činnosti týkající se konečných příjemců, je zodpovědný za vymezení obsahu oblastí podpory, aktivit, programů, poskytuje
informace konečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí.
Způsobilé výdaje (dříve uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s evropskou a českou legislativou
(především v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES)
č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006
a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 - 2013) a s operačními
programy vč. navazujících dokumentů (především příruček
pro žadatele a příjemce). Výdaje musí být přiměřené (musí
71
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Užitečné odkazy
Průvodce podnikáním
Cesta k podnikání: http://www.cepo.info
Informační centrum pro váš business a podnikání: http://www.podnikatel.cz
Krok za krokem k podnikání: http://www.krokzakrokem.cz
Inovační portál Zlínského kraje – http://inovačnípodnikani.cz
Portál veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place
Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace www.download.mpo.cz/get/30622/33658/355293/
priloha001.pdf
Podmínky podnikání
ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Business Center: http://business.center.cz BusinessInfo.cz – Oficiální portál pro podnikání a export: http://www.businessinfo.cz
Czech Republic – Oficiální web České republiky: http://www.czech.cz
CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic: http://www.czechinvest.org
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu: http://www.czechtrade.cz
Doing Business – portál Světové banky: http://www.doingbusiness.org
Doing business in the Czech Republic: http://www.doingbusiness.cz
Enterprise Europe Network: http://www.enterprise-europe-network.cz
Euro Pages – Evropský adresář firem a organizací: http://www.europages.cz
Hospodářská komora ČR: http://www.komora.cz
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje: http://www.khkzlin.cz
Obchodní a hospodářská komora ve Zlínském kraji: www.ohkzlin.cz
Obchodní rejstřík: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index
Podnikinfo.eu – informační a pracovní server pro malé a střední podniky http://www.podnikinfo.eu
Registr ekonomických subjektů: http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp
Sdružení Korektní podnikání: http://www.korektnipodnikani.cz
Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/business/index.html
Podpůrné instituce pro inovace ve Zlínském kraji
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska: www.aerv.cz
Regionální agentura Východní Moravy: www.rra-vychodnimorava.cz
Regionální centrum kooperace: www.rckas.cz
Regionální podpůrný zdroj s.r.o.: www.rpz-zlin.cz
Technologické inovační centrum s.r.o.: www.ticzlin.cz, www.inovacnipodnikani.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut: www.vtp.utb.cz
Zlínský kraj: www.kr-zlinsky.cz
Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
72
Věda, výzkum, vývoj a inovace
Akademie věd ČR: http://www.cas.cz/odkazy.php
Asociace inovačního podnikání ČR: http://www.aipcr.cz
Asociace výzkumných organizací: http://www.avo.cz
Technologické a inovační centrum ČVUT – http://www.bic.cvut.cz
Česká hlava: http://www.ceskahlava.cz
Český svaz vědeckotechnických společností: http://www.csvts.cz
Evropský úřad pro registraci ochranných známek: http://oami.europa.eu/en/default.htm
Fulbrightova komise v ČR: http://www.fulbright.cz
Grantová agentura ČR: http://www.gacr.cz
Inovace.cz http://www.inovace.cz
Inovační portál Zlínského kraje: www.inovacnipodnikani.cz
Rada pro výzkum a vývoj: http://www.vyzkum.cz
Rejstřík veřejných výzkumných institucí: http://rvvi.msmt.cz
Technologické centrum AV ČR: http://www.tc.cz
Technologický profil ČR: http://www.techprofil.cz
V České republice zabezpečuje činnost národních kontaktních pracovníků pro 7. RP EU Národní informační centrum pro
evropský výzkum (NICER). NICER organizuje hromadné informační a školicí akce o 7. RP a poskytuje odborné konzultace
jednotlivým týmům, které se účastní přípravy a řešení konkrétních projektů 7. RP, zvláštní pozornost je přitom věnována malým
a středním podnikům.
Výzkumným portálem, který byl zřízen Evropskou komisí pro účely MSP a poskytuje informace a zdroje technologicky orientovaným MSP, jež chtějí požádat o financování výzkumu prostřednictvím 7. RP EU, je TechWeb (http://ec.europa.eu/research/
sme-techweb/index_en.cfm.)
Další informace o výzkumu v EU a možnostech zapojení českých podniků do evropského výzkumu naleznete na stránkách
České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) http://www.czelo.cz/.
Praktickou příručku pro čerpání z EU na výzkum a inovace, kterou vydala Evropská komise, naleznete v anglickém jazyce na
stránkách MPO http://www.mpo.cz/dokument51229.html.
Informační a konzultační služby k rámcovým programům pro výzkum a vývoj EU poskytuje také Národní informační síť pro rámcové programy EU (NINET) sdružující regionální a oborové kontaktní organizace z celé České republiky. Seznam kontaktních
organizací naleznete na http://www.ninet.cz/.
73
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Seznam zkratek
Seznam použitých zdrojů
Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013
7. RP ve stručnosti - jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum
Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)
Projekty 7. RP „Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitosti pro MSP
Brožura Evropské programy pro vědu a výzkum
Dotace EU v kostce
Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace
Operační program Evropská územní spolupráce 2007-2013, Střední Evropa
Úspěšné projekty v OPPP – inspirace pro budoucnost
Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP
Program podpory Evropské unie malým a středním podnikům, Přehled hlavních možností financování dostupné pro evropské
SME
Podnikání v České republice, Eva Bergerová
Stručný přehled operačních programů – Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém řízení projektů
Tipy a triky – Jak na komunitární programy EU
www.businessinfo.cz
www.mpo.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.euractiv.cz
www.czechinvest.org
www.czelo.cz
www.enterprise-europe-network.cz
www.rr-strednimorava.cz
www.esfcr.cz
www.risy.cz
74
7. RP – 7. rámcový program
AV ČR – Akademie věd České republiky
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CIP – Rámcový program zaměřený na konkurenceschopnost a
inovaci
CBA – Cost Benefit Analyze / Analýza nákladů a přínosů
CZ – NACE – Klasifikace ekonomických činností
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
CNB – Centrální národní banka (Česká národní banka)
ČMRZB – Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR – Česká republika
EIP – Program pro podnikání a inovace
EK – Evropská komise
EK – Evropské komise
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
ES – Nařízení komise
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EUREKA – European Network for Market-oriented, Industrial R&D
EUR – Měnová jednotka EURO
EUROATOM – Jaderný výzkum, 7. RP
FS – Fond soudržnosti
GG EDUCA – Globální grant EDUCA
HDP – Hrubý domácí produkt
HSS – Politika hospodářské a sociální soudržnosti
ICT – Informační technologie
ICT PSP – Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií
IEE – Program Inteligentní energie pro Evropu
IS – Informační systém
ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)
Kč – Koruna česká
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MSP – Malý a střední podnikatel
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
mil. – milion
mld. – miliarda
NCP – Seznam národních kontaktních míst 7. RP
NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum
NINET – Národní informační síť pro rámcové programy EU
NKÚ ČR – Národní kontrolní úřad České republiky
NRP – Národní rozvojový plán
NSRR – Národní strategický referenční rámec
NUTS – Klasifikace územních statistických jednotek
OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP – Operační program
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPNS – Operační program Národní spolupráce
OPPI – Operační program podnikání a inovace
OPPP – Operační program průmysl a podnikání
OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná
p.a. – per annum – ročně nebo za rok, například u úrokové míry
PCO – Platební a certifikační orgán
PI – Podnikatelský inkubátor
PRIBOR – Prague InterBank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si
banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.
PU – Polyuretan
ROP – Regionální operační program
RPZ – Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
ŘO – Řídící orgán
Sb. – Sbírka zákona
SF – Strukturální fondy
SR – Slovenská republika
TIP – Resortní program výzkumu a vývoje
VaV – Věda a výzkum
VTP – Vědeckotechnický park
75
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
Přílohy
Seznam tabulek a obrázků
Tabulka č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007–2013
Tabulka č. 2: Přehled operačních programů v ČR
Tabulka č. 3: Přehled finančních nástrojů na podporu podnikání ve Zlínském regionu
Tabulka č. 4: Struktura Operačního programu Podnikání a inovace
Tabulka č. 5: Struktura Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Tabulka č. 6: Struktura ROP Střední Morava s příklady podporovaných aktivit
Tabulka č. 7: Struktura Operačního programu Nadnárodní spolupráce s příklady podporovaných aktivit
Příloha č. 1
Obrázek č. 1: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007-2013
Obrázek č. 2: Procentuální rozdělení finanční alokace pro OP
Sekce D - Zpracovatelský průmysl32
15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů33 /PV/
17 Výroba textilií a textilních výrobků34 /PV/
18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/
19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/
20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku /PV/
21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/
22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/
24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken35 /PV/
25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/
26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/
28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů a zařízení) /PV/
29 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. /PV/
30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/
31 Výroba elektrických strojů a zařízení j.n. /PV/
32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/
33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/
34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů /PV/
35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení /PV/
36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n. /PV/
37 Recyklace druhotných surovin /PV/
Kategorie OKEČ podporované v programu Start
Symboly charakteru podporované činnosti:
průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O, doprava - D.
Sekce C - Těžba nerostných surovin
14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin /PV/
Sekce E - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie /PV/
41 Shromažďování, úprava a rozvod vody /PV/
Sekce F - Stavebnictví
45 Stavebnictví /SV/
Sekce G - Obchod36; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) /S/
50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) /O/
50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů /O, resp. S/
51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky37 /O/
51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost /O/
51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem /O/
32pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
33 s výjimkou výrobků, jejichž výroba zpracování a uvádění na trh spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
34 s výjimkou výrobků, jejichž výroba zpracování a uvádění na trh spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
35 s výjimkou výrobků, jejichž výroba zpracování a uvádění na trh spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
36pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím; s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh) spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
37 s výjimkou 51.35 - Velkoobchod s tabákovým zbožím
76
77
Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji
51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami /O/
51.9 Ostatní velkoobchod /O/
52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/
52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách /O/
52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/
52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/
52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost /S/
Sekce H - Ubytování a stravování38
55 Ubytování a stravování /S/
Sekce I - Doprava, skladování a spoje
60.21 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava39 /D/
60.23 Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava40 /D/
60.24 Silniční nákladní doprava41 /D/
61.2 Vnitrozemská vodní doprava42 /D/
63.1 Manipulace s nákladem a skladování /S/
63.21 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě /S/
63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti /S/
64 Spoje43 /S/
Sekce K - Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti
70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu) /S, resp. O/
72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/
73 Výzkum a vývoj /S/
74.1 Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřej. mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové společnosti /S/
74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství /S/
74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/
74.7 Průmyslové čištění a všeobecný úklid /S/
74.8 Různé podnikatelské činnosti j.n. /S/
Sekce M - Vzdělávání44
80.10 1 Předškolní výchova /S/
80.10 2 Základní vzdělávání /S/
80.2 Střední (sekundární) vzdělávání /S/
80.42 1 Vzdělávání v jazykových školách /S/
80.42 2 Vzdělávání v základních uměleckých školách /S/
80.42 9 Ostatní vzdělávání j.n. /S/
Sekce N - Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti /S/
Sekce O - Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti /S/
92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů /S/
92.6 Sportovní činnosti /S/
93.01 Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků /S/
93.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné služby /S/
93.03 Pohřební a související služby /S/
93.04 Služby v oblasti tělesné hygieny45 /S/
Příloha č. 2
Sekce C - Zpracovatelský průmysl46
10 Výroba potravinářských výrobků47
11 Výroba nápojů48
13 Výroba textilií49
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou CZ-NACE C 20.60)
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24.5 Slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou 30.11 Stavba lodí a plavidel
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Sekce F - Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
Sekce J – Informační a komunikační činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou 59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a 59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů
a televizních programů
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
78 Činnosti související se zaměstnáním
Sekce S - Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Podporované ekonomické činnosti (podle CZ -NACE) v programu Progres a Záruka
Sekce B - Těžba a dobývání
08 Ostatní těžba a dobývání
38 s výjimkou stánkového prodeje ve skupině 55.30 - Restaurace
39 s výjimkou nákupu dopravních prostředků
40 s výjimkou nákupu dopravních prostředků
41 s výjimkou nákupu dopravních prostředků
42 s výjimkou nákupu dopravních prostředků
43 s výjimkou 64.11 - Státní poštovní služby
44 s výjimkou škol zřizovaných státem
45pokud se nejedná o služby erotického charakteru
78
46
47
48
49
pokud se nejedná o služby erotického charakteru
s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky
79
Redakce:
Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
www.ticzlin.cz
www.inovacnipodnikani.cz
Redakční uzávěrka: prosinec 2009
Předtisková příprava a tisková produkce - STUDIO 6.15 s.r.o.
Neprodejná publikace
Download

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji