Informace o
přípravě
nového
programového
období
Eva Brožová
Brno, 7. 1. 2014
Program prezentace
1. Přehled situace
2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV
(struktura, alokace, synergie)
3. Podrobnější představení prioritní osy 1 OP VVV
4. Synergie s MPO a informace k nastavení OP PIK
Aktuální situace
EU:
• Nařízení pro kohezní politiku po dlouhém projednávání hotova.
• EK se připravuje na zahájení neformálního dialogu k OP.
• Poziční dokument, výkladová stanoviska EK.
ČR:
• MŠMT – příprava Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV).
• Koordinační činnost ze strany GS a MMR, příprava Dohody o
partnerství.
• Ex-ante kondicionality.
Předpokládaný harmonogram
•
Konec ledna – zahájení neformálního dialogu k OP s
EK.
•
Únor/březen – meziresortní připomínkové řízení,
předložení OP vládě včetně SEA a ex-ante
hodnocení.
•
Konec března – předpokládané schválení Dohody o
partnerství a OP vládou.
•
Následně zahájení formálního dialogu s EK a hlavní
vyjednávání.
•
Start nových OP - ?
Struktura prioritních os OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
PO 1
Posilování kapacit pro
kvalitní výzkum
PO 2
Rozvoj vysokých škol a
lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj
(ERDF)
(ESF/ERDF)
PO 3
Podpora rovného
přístupu ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
(ESF)
PO 4
Technická pomoc
Prioritní osa 1 - struktura
Prioritní osa 1
Posilování
kapacit pro
kvalitní
výzkum
Investiční priorita 1
Posilování výzkumné a
inovační infrastruktury a
kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a
podpora odborných
středisek, zejména těch, jež
jsou předmětem
celoevropského zájmu
Specifický cíl 1
Posílit
excelenci ve
výzkumu
Specifický cíl 2
Zvýšit přínosy
výzkumu pro
společnost
Indikativní výčet podporovaných aktivit PO 1
• Dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné
infrastruktury VaV.
• Budování nových či zásadní modernizace infrastruktury VaV a center excelentního
výzkumu v Praze.
• V návaznosti na jednotlivé výzkumné projekty rozvoj kapacit výzkumných týmů,
včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i
zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z
aplikační sféry.
• Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními
zahraničními pracovišti(v EU i mimo) a rozvoj výzkumné spolupráce s těmito
pracovišti.
• Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací
s podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou
infrastrukturu.
• Zkvalitnění infrastrukturních podmínek VŠ.
• Naplňování strategie inteligentní specializace (S3).
Prioritní osa 2 - struktura
Specifický cíl 1
Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho
relevance pro potřeby trhu práce
Prioritní osa 2
Rozvoj
vysokých škol
a lidských
zdrojů pro
výzkum a vývoj
Investiční
priorita 1
Zlepšování kvality,
účinnosti a
otevřenosti
terciárního a
rovnocenného
vzdělávání, aby se
zvýšila účast a
úrovně
dosaženého
vzdělání
Investiční
priorita 2
Investice do
vzdělávání,
dovedností a
celoživotního
učení rozvíjením
infrastruktury pro
vzdělávání a
odbornou
přípravu
Specifický cíl 2
Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském
vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
Specifický cíl 3
Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a
zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace
Specifický cíl 4
Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality
a strategického řízení vysokých škol
Specifický cíl 5
Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Specifický cíl 1
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za
účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
pro potřeby celoživotního vzdělávání
Indikativní výčet podporovaných aktivit PO 2
• Vytvoření či modernizace výzkumně orientovaných studijních
programů/oborů s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepjetí s praxí
vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů
(programy/obory v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální
spolupráci (zejm. s ústavy AV ČR).
• Získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných a akademických
pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro
výzkumně orientované studijní programy.
• Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a
doctoral schools, včetně vytvoření a implementace mechanismů podpory
talentovaných Ph.D. studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty) a
hostujících excelentních výzkumníků a odborníků ze zahraničí.
• Posilování mezisektorové mobility výzkumníků i mezinárodní mobility
výzkumníků, získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných
a akademických pracovníků, např. prostřednictvím nástrojů typu „profesorských
židlí“.
Indikativní výčet podporovaných aktivit PO 2
• Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních
pracovníků ve VaV a studentů v rámci navázaných strategických partnerství
českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí.
• Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer
technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných
pracovníků.
• Personální zajištění grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro
mezinárodní projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků
• Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci strategie inteligentní
specializace (S3) na národní i regionální úrovni včetně podpory
specializovaných školení, stáží apod. Podpora pilotních měkkých schémat pro
strategii inteligentní specializace (S3).
• Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti
strategického řízení VaV a VŠ a podpora systémů pro strategické a efektivní
řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality.
Prioritní osa 3 - struktura
Investiční priorita 1
Boj proti všem
formám
diskriminace a
prosazování
rovných příležitostí
Specifický cíl 1 Rozvoj inkluzivního vzdělávání
Specifický cíl 1
Prioritní osa
3
Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ
Investiční priorita 2
Omezování a
prevence
předčasného
ukončování školní
docházky a podpora
rovného přístupu ke
kvalitním
programům
předškolního
rozvoje, k
primárnímu,
sekundárnímu
vzdělávání a rovněž
možnostem
formálního a
neformálního
vzdělávání…
Specifický cíl 2
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích
Specifický cíl 3
Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve
vzdělávání
Specifický cíl 4
Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických
pracovníků
Specifický cíl 5
Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení
jeho relevance pro trh práce
Synergické vazby
Operační
program
Zaměstnanost
(financován
z ESF)
Operační
program Praha pól růstu
ČR
(financován z
ERDF a ESF)
OP VVV
Operační
program
Podnikání
a inovace pro
konkurenceschop
nost
(financován
z ERDF)
Integrovaný
regionální
operační
program
(financován
z ERDF)
Indikativní alokace OP VVV – prioritní osy (EUR)
Prioritní
osa
ESF
1
2
391 342 342
3
1 058 073 740
4
Celkem
1 449 416 082
ERDF
Celkem
1 207 930 737
1 207 930 737
517 684 601
909 026 944
1 058 073 740
132 292 976
132 292 976
1 857 908 314
3 307 324 397
Důležitá témata
• Příprava strategie inteligentní specializace (S3).
• Územní dimenze.
• Indikátorová soustava.
• Komplementarity a synergie s ostatními zdroji
financování.
• Snížení administrativní náročnosti.
• Praha: Podpora výzkumu a VŠ v Praze v budoucím období.
Download

Informace o přípravě nového programového období