Drobné chyby a upřesnění ve sbírce příkladů a případových studií
Šoljaková L., Fibírová J., Wagner J.: Manažerské účetnictví I: případové studie a příklady.
Praha Oeconomica 2013
1. str. 28 (příklad 2-6) V zadání uvedeno: Všechny ostatní náklady (odpisy, mzdové
náklady, nájemné...); v dalším textu příkladu se pracuje pouze s nájemným
2. na str. 29 je uvedeno: „Pro zjištění formy úspornosti (hospodárnost nebo
výtěžnost)...“; má být uvedeno „Pro zjištění formy hospodárnosti (úspornost nebo
výtěžnost)
3. str. 45 (příklad 3-6) „předmětem činnosti“
4. str.106, řešení na konci stránky – v textu je „sakasaka“, namísto „saka“
5. str.119, bod e) nahoře, věta v závorce – spíše „Za jakého zjednodušeného
předpokladu…“, než „zjednodušujícího“¨
6. strana 173, úkol č.3 – „….uveďte jeho výhody…“, ne „výnosy“.
7. str. 173 chyba v textu legendy zúčtovaných operací ad 5) „Zúčtování nákladů střediska
Servis zahradní techniky při prodeji 300 hodin externím odběratelům (40 000 Kč)
8. str. 184, šestý bod v řešení – „…druhotný výnos a druhotný náklad…“, ne „nákladů“.
9. Str. 230 chyba v textu v tabulce řešení případové studie č.3 „Množství vstupu MWh
(nikoliv kw) na 1t“
10. str.238 řešení případové studie č.9 (druhá tabulka) druhá položka v této tabulce by
měla znít „Průměrná operativní kalkulace na skutečný objem výkonů“, ne „plánovaný
objem výkonů“.
11. str. 240 chyby v textu legendy zúčtovaných operací řešení případové studie č.10
ad 1) Vynaložení prvotních nákladů ve středisku Zahradnické služby (škrtnout útvaru
Hlavní výroba)
ad 5) ……………………………………za (nikoliv na) externě prodané výkony ……
ad 7) …………………………střediska Zahradnické (nikoliv zahradní) služby
ad 8) Výnosy z prodeje projektu A1 střediska Zahradnické služby (nikoliv „střediska
Servis zahradní techniky“)
ad 9) …………………………………….střediska Správy
12. str. 144 (příklad 8-2) první věta zadání rok 20011 namísto 2011; řešení ad 4) poslední
tabulka na str. 146 IV. čtvrtletí, má být +1, nikoli -1
13. str.199 (příklad 10-4) ad 2. Tento rozdíl je způsoben……... 180 tis. ks výrobků...
ad 3. ………………. Ovlivnitelnými hodnotovým kritériem na této úrovni řízení je
úspornostní složka hospodárnost, ve sledovaném období nedošlo ani k absolutní
úspoře ani k překročení nákladů.
Download

oprava chyb