Akční plán Svazu účetních
ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU
V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu
ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník je součástí nepřetržitého procesu člena IFACu, který podporuje neustálý
rozvoj a zdokonalování účetní profese po celém světě.
Akční plán připravují členové IFACu pro své vlastní potřeby založené na národních koncepcích, prioritách a procesech, které jsou
specifické v daném právním prostředí. Z toho důvodu se akční plány budou lišit ve svých cílech, obsahu a míře podrobnosti. Tyto jsou
konzistentní s národním prostředím, stupněm rozvoje a podléhají periodickým kontrolám a aktualizacím.
AKČNÍ PLÁN
Člen IFAC:
Schvalovací orgán:
Datum schválení:
Datum zveřejnění:
Svaz účetních, Česká republika
Hlavní výbor Svazu účetních
Květen 2012
Květen 2012
Strana 1 z 10
Akční plán Svazu účetních
Rejstřík zkratek
KAČR
KCÚ SÚ
KPV
HV SÚ
IAASB
IAESB
IASB
IES
IESBA
IFRS
IPSAS
ISA
SMO
SÚ
Komora auditorů České republiky
Komora certifikovaných účetních Svazu účetních
Kontinuální profesní vzdělávání
Hlavní výbor Svazu účetních
International Auditing and Assurance Standards Board (Rada pro mezinárodní pro auditorské standardy)
International Accounting Education Standards Board (Rada pro mezinárodní pro vzdělávací standardy)
International Accounting Standards Board (Rada pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
International Education Standards (Mezinárodní vzdělávací standardy)
International Ethics Standards Board for Accountants (Výbor pro mezinárodní etické standardy účetních)
International Financial Reporting Standards (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
International Public Sector Accounting Standards (Mezinárodní standardy pro veřejný sektor)
International Standards on Auditing (Mezinárodní auditorské standardy)
Statement of Membership Obligations (Vyhlášení členských povinností)
Svaz účetních
Strana 2 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
Datum
zahájení
SMO 1 a kontrola kvality
žádný
Činnost
Datum
dokončení
Zodpovídá
Zdroj
Audit účetní závěrky může v České republice podle Zákona o auditorech provádět pouze statutární auditor, člen KAČR, která je také
členem IFAC. KAČR má výhradní zodpovědnost za kontrolu kvality poskytovaných služeb jejími členy.
Z toho důvodu se na SÚ nevztahují požadavky SMO1.
Strana 3 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
SMO 2 Mezinárodní vzdělávací standardy
Dohlížet na dodržování mezinárodních vzdělávacích standardů v rámci Systému certifikace
účetní profese
Činnost
Datum
zahájení
Datum
dokončení
Zodpovídá
Zdroj
Úvod
Členství ve SÚ je dobrovolné. V roce 1997 byl spuštěn dobrovolný systém Certifikace účetní profese, který je založen na modelu
ACCA. Tento program je dobrovolný a má dva stupně – certifikovaný účetní a účetní expert. Certifikovaní účetní a účetní exeperti se
mohou stát členy Komory certifikovaných účetních, což je jedna z organizačních jednotek Svazu účetních. Členství v Komoře je
dobrovolné.
Zajistit, že SÚ dodržuje nově vydané a novelizované IES.
1.
1997
2.
2012
Vynaložit maximální úsilí na dodržování
požadavků SMO2 v systému certifikace účetní
profese.
Sledovat navrhované změny v rámci projektu
revize stávajících IES a dbát na jejich
implementaci v systému certifikace a vzdělávání.
Pokračující
HV SÚ
Termíny
IAESB
HV SÚ
Pokračující
Metodická rada
SÚ
HV SÚ
Redakční rada
Metodických aktualit
Pokračující
HV SÚ
HV SÚ
Organizační jednotky
Institut certifikace
účetních a.s.
HV SÚ
Institut certifikace
účetních a.s.
HV SÚ
Dodržování stávajících postupů
3.
4.
Pokračující Pokračovat v činnostech metodické rady pro
podnikatele:
 Účetnictví, mzdy a obchodní právo
 Poradenství pro profesní účetní,
 Vydávání
měsíčního
periodika
Metodických aktualit SÚ
(odborný
časopis pro účetní)
Pokračující Pořádat semináře v rámci KPV pro profesní
účetní. Porada organizačních jednotek navrhuje
témata seminářů pro následující období.
Strana 4 z 10
Akční plán Svazu účetních
#
5.
Datum
zahájení
Od 1994
Činnost
Aktualizace
poradce
poradenského
softwaru
Účetní
Datum
dokončení
Pokračující
Zodpovídá
Zdroj
Metodická rada
SÚ
Redakční rada Účetního
poradce
HV SÚ
HV SÚ
HV SÚ
Vyhodnocování plnění členských povinností
6.
Pokračující Průběžně vyhodnocovat a aktualizovat odpovědi
na dotazník IFAC ohledně plnění členských
povinností, informovat IFAC o aktualizovaných
odpovědích.
Pokračující
Strana 5 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu :
SMO 3 a Mezinárodní auditorské standardy
Žádný.
Datum
Činnost
Datum
Odpovídá
Zdroj
zahájení
dokončení
V České republice ISA a ostatní doporučení IAASB zavádí a dodržuje KAČR. SÚ nenese žádnou odpovědnost za zavádění
auditorských standardů, a proto se na SÚ SMO 3 nevztahuje.
#
Strana 6 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
Datum
zahájení
SMO 4 a etický kodex IFAC
Zvyšovat povědomí o etickém kodexu IFAC a dbát na jeho dodržování členy KCU
Činnost
Datum
ukončení
Zodpovídá
Zdroj
Úvod
Člen IFAC musí informovat své členy o etickém kodexu IFAC. V České republice neexistuje právní úprava, podle které by mohl SÚ
vyžadovat od svých členů přijetí etického kodexu, nebo podle které by mohl SÚ své členy penalizovat za jeho nedodržování.
V případě, že by takové nedodržení vyústilo v trestný čin, jsou za potrestání odpovědné orgány činné v trestním řízení.
Certifikovaní účetní a účetní experti podepisují etický kodex při převzetí certifikátu.
Zvyšovat povědomí o etickém kodexu IFAC
Květen 2012
HV SÚ
HV SÚ
Pokračující Disciplinární komise KCU dohlíží na dodržování
etického kodexu členy KCÚ.
Vyhodnocování plnění členských povinností
Pokračující
Výbor KCÚ
Disciplinární komise KCÚ
Pokračující Průběžně vyhodnocovat a aktualizovat odpovědi
na dotazník IFAC ohledně plnění členských
povinností, informovat IFAC o aktualizovaných
odpovědích.
Pokračující
HV SÚ
HV SÚ
7.
Květen
2012
Zajistit souhlas IFAC se zveřejněním překladu
KAČR etického kodexu IFAC a jeho zveřejnění
na internetových stránkách SU a jeho
organizačních jednotek.
Dbát na dodržování etického kodexu členy KCU
8.
9.
Strana 7 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
Datum
zahájení
SMO 5 a Mezinárodní standardy pro veřejný sektor
Podporovat vzdělávání v oblasti účetnictví státu
Činnost
Datum
ukončení
Zodpovídá
Zdroj
Úvod
SÚ nemá žádnou pravomoc propagovat IPSAS na ministerstvu financí, což je jediný orgán, který odpovídá za účetní legislativu a
případnou implementaci IPSAS. V roce 2009 byl schválen nový zákon č. 410/2009 Sb. ohledně účetnictví organizačních jednotek
státu.
Podporovat vzdělávání v oblasti účetnictví státu
10.
Zahrnout novou legislativu
seminářů SÚ.
Vyhodnocování plnění členských povinností
11.
2010
do
programu
Pokračující Průběžně vyhodnocovat a aktualizovat odpovědi
na dotazník IFAC ohledně plnění členských
povinností, informovat IFAC o aktualizovaných
odpovědích.
Pokračující
Pokračující
HV SÚ
HV SÚ
OJ SÚ
HV SÚ
Strana 8 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
SMO 6 a vyšetřování a disciplína
Posilování disciplinárních procedur KCÚ
Činnost
Datum
zahájení
Datum
ukončení
Zodpovídá
Zdroj
Úvod
V České republice neexistuje právní úprava, podle které by mohl SÚ vyžadovat od svých členů přijetí etického kodexu, nebo podle
které by mohl SÚ své členy penalizovat za jeho nedodržování. V případě, že by takové nedodržení vyústilo v trestný čin, jsou za
potrestání odpovědné orgány činné v trestním řízení.
Certifikovaní účetní a účetní experti podepisují etický kodex při převzetí certifikátu.
Posilování disciplinárních procedur
Pokračující Zavést postupy disciplinárních procedur pro
Pokračující
členy KCU v případech, kdy nebudou dodržovat
zásady profesních účetních.
13.
Pokračující Zavést do seznamu možných sankcí za Prosinec 2012
porušování pravidel i vyloučení z KCÚ (v
souladu s SMO 6.7)
14.
Pokračující Zavést proces nezávislého posouzení stížnosti Prosinec 2012
v případech, kdy bylo rozhodnuto, nepředložit
takovou stížnost disciplinární komisi k řešení (viz
SMO 6.18)
15.
Pokračující Zajistit, aby veřejnost a členové KCÚ byli
Pokračující
informováni
o
existenci
disciplinárních
procedur, a mohli tak disciplinární komisi
překládat své podněty.
Vyhodnocování plnění členských povinností
12.
16.
Pokračující
Průběžně vyhodnocovat a aktualizovat odpovědi
na dotazník IFAC ohledně plnění členských
povinností, informovat IFAC o aktualizovaných
odpovědích.
Pokračující
Výbor KCÚ
Disciplinární komise KCÚ
Výbor KCÚ
Disciplinární komise KCÚ
Výbor KCÚ
Disciplinární komise KCÚ
Výbor KCÚ
Disciplinární komise KCÚ
HV SÚ
HV SÚ
Strana 9 z 10
Akční plán Svazu účetních
Předmět akčního plánu:
Cíl akčního plánu:
#
Datum
zahájení
SMO 7 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Podporovat zavádění IFRS
Činnost
Datum
ukončení
Zodpovídá
Zdroj
Úvod
Používání IFRS vyžaduje Evropská unie a povinnost sestavit účetní závěrku podle IFRS je zakotvena i v zákoně o účetnictví.
Pokračovat v podpoře ministerstva financí při zavádění IFRS
17.
Pokračující
Pokračovat v rozšiřování vzdělávacích akcí na
podporu správného používání IFRS českými
účetními jednotkami.
Pokračující
HV SÚ
OJ SÚ
Pokračující
HV SÚ
HV SÚ
Vyhodnocování plnění členských povinností
18.
Pokračující
Průběžně vyhodnocovat a aktualizovat odpovědi
na dotazník IFAC ohledně plnění členských
povinností, informovat IFAC o aktualizovaných
odpovědích.
Strana 10 z 10
Download

Akční plán Svazu účetních Strana 1 z 10 ÚVOD K