ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ
MĚSTAMĚSTA
LKÉVELKÉVELKÉ
VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC
Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka města Velké Bílovice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je pro
okrsek č. 1 - Aula u Městské knihovny Velké Bílovice, Fabian 1215
pro voliče bydlící v ulicích: Fabian, Hřbitovní, Krátká, Morávky, Podivínská, Polní, Svárov, Široká, U Hřiště,
okrsek č. 2 - Hasičská zbrojnice Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů
pro voliče bydlící v ulicích: ul. 1. máje, Mírová, nám. Osvoboditelů, Na Aleji, Na Ostrůvku, Pionýrská, Revoluční, Slíny, Tabačov,
U Školky, Žerotínovo nám., Žižkovská,
okrsek č. 3 - zasedací místnost Městského úřadu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570
pro voliče bydlící v ulicích: Čejkovská, Jízdárna, Lipová, Lůčky, Růžová, Ve Dvoře, Zahradní, Záhumní, Zárybnická.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem). Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad (tel. č. 519 367 111 nebo
519 367 112) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
4. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány 1 den přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Velké Bílovice 18. září 2013
AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP
AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP
RAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO
VODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ
www.velkebilovice.cz
číslo 5 září - říjen 2013
Realizace nového dětského hřiště ve sportovním areálu Fabian
Stavba pergoly v městském parku
Natáčení pořadu VÍNEČKO pro ČT
Stavba nového chodníku na ulici Svárov
Dokončení rekonstrukce chodníku na ulici Hřbitovní
Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Široká
Oprava chodníku na hřbitově
Ulomený strom na ulici Růžová. Kamerový systém pachatele usvědčil.
2
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
SLOVO STAROSTKYSLOVOSTAROSTKYSLOV
Vážení spoluobčané,
další číslo Zpravodaje, které právě vychází,
je vydáváno v období, které je náročným obdobím sklizní ovoce i zeleniny, a krásným obdobím vinobraní. Tradiční hody a s nimi spojená
nálada jednotlivých hodových dnů je za námi.
Díky odpovědnému přístupu velkobílovické chasy,
podpoře jejich rodičů a místních sponzorů byla
tato tradiční akce dobře připravena a věřím, že
hosté a návštěvníci si sváteční atmosféru spojenou
s hodovými dny dobře užili. Všem, kteří jakkoliv
k dobré hodové pohodě přispěli, patří můj
upřímný dík.
Podzimní období je náročné i pro veřejnou
správu, neboť je spojeno s dokončením
a dořešením všech prací a činností přijatých do
rozpočtu schváleného na rok 2013 a zároveň
i s přípravou akcí a rozpočtu pro rok příští.
Do konce roku zbývá dokončit ještě několik
rozpracovaných investičních akcí a nastupuje
i čas náročnějšího úklidu veřejných prostranství
a přípravy strojů na zimní sezónu.
Koncem srpna byla dokončena první část
rekonstrukce havarijního stavu kanalizace na ulici
Čejkovská. Její druhá část bude realizována začátkem října na šachtách a kanalizačním řadu
blízko křižovatky u pošty naproti horní autobusové
zastávky. Práce potrvají dle sjednaného harmonogramu do poloviny prosince. V tomto období
bude v opravovaném úseku omezena doprava
a směrována do jednoho jízdního pruhu.
Začátkem září byla dokončena montáž pergoly umístěné v městském parku. Nátěry paravanů, které budou sloužit jako opora popínavým
rostlinám vysázeným okolo stavby, budou v nejbližších dnech kompletně dokončeny.
Před několika týdny byla předána do užívání
stavba nového dětského hřiště u sportovního
areálu Fabian. Při výběru prvků bylo úmyslně
voleno zařízení z kovových konstrukcí. Věříme,
že toto vydrží déle a lépe odolá možnému
poškození. Zároveň je velmi potěšitelné, že se
mobiliář jeho uživatelům líbí a že si zde každý
z nich může vybrat zábavu podle vlastní fantazie
a své zdatnosti.
Minulý týden bylo započato s další etapou
rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Široká.
Sloupy se svítidly budou přesunuty z pravé strany
silnice k bytovkám. Současně s touto rekonstrukcí
dojde i k opravě chodníku, který byl z důvodu
stavby rozebrán. Následně, v polovině roku 2014
je plánována výsadba nové zeleně v celé ulici.
V rámci dokončených pozemkových úprav
schválených v roce 2011, byl pro katastr města
Velké Bílovice vytvořen návrh umístění biocenter
a biokoridorů, dle kterého se připravuje podání
žádosti o poskytnutí dotace na jejich realizaci
prostřednictvím OPŽP (operační program životního prostředí). K návrhu výsadeb bude svoláno
v nejbližší době jednání všech účastníků, kterých
se výsadba dotýká a záměr bude společně se
členy komise životního prostředí projednán.
Stále velmi diskutovaným tématem současného období je stavba nového chodníku v ulici
Svárov, se kterou bylo započato koncem srpna.
Ne každý z obyvatel této ulice přijal tuto investiční
akci pozitivně. Třeba proto, že chodník
nepokračuje ve stejné trase jaká byla vytyčena
pro část chodníku v roce 2008, nebo proto, že
chodník není budován na břehu bílovického potoka. Někdy i proto, že je posuzován jako
zbytečně široký a dotkne se úpravy před rodinnými domy stojícími na levé straně. Při přípravě
projektové dokumentace bylo ke všem těmto okolnostem přihlíženo. Projekt však musel být řešen
v souvislosti s požadavky Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI), ke kterému byla podávána
žádost o finanční podporu na tuto investiční akci
(1,7 mil. Kč). Pro získání těchto nemalých, pro
město nezanedbatelných finančních prostředků
musel být upraven dle pravidel poskytovatele
dotace. Původní záměr, který vycházel ze strategie návrhu umístění cyklostezek navržené JMK
v roce 2006 musel být zaměněn. Po následném
posouzení bezpečnosti byla nově navržena jen
trasa chodníku, který musí splňovat také parametry pro užívání staveb pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Chodník byl
navržen ve stejné vzdálenosti od krajnice vozovky
jako chodník z roku 2008. Tento návrh však Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI) jako garant
bezpečnosti staveb realizovaných podél státních
komunikací I., II. a III. třídy zamítl z důvodu ulicového charakteru výstavby. Pro podporu realizace tohoto záměru a pro podporu postoje vedení
města k této akci bych chtěla uvést, že nový návrh,
dle kterého je nyní chodník realizován, byl po
celou dobu příprav konzultován na jednání rady
města. Byli s ním seznámeni členové zastupitelstva
na veřejných zasedáních a o záměru této investice byly podány i zprávy ve Zpravodaji města.
V době probíhajícího územního řízení a stavebního povolení byl tento záměr zveřejněn na úřední
desce bez jakýchkoliv protinávrhů a námitek. Tyto
byly podány městu Velké Bílovice až v době, kdy
byla stavba předána k realizaci a vytyčena trasa
chodníku a to formou písemné žádosti o její
zastavení. Nelze se tedy divit, že rada města
s přizváním členů zastupitelstva na svém zasedání
tuto žádost zamítla a rozhodla, že akce bude
provedena dle schválené projektové dokumentace
a v souladu s podmínkami danými SFDI.
Současně se zabývala i podnětem obsaženým v žádosti, směrovaným k úbytku parkovacích míst před domy a přijala argumentaci
občanů z ulice Svárov jako záležitost, kterou je
potřeba vzít na zřetel a problém řešit.
S ohledem na to, že se nejedná o rekonstrukci, ale o novou stavbu chodníku, stalo se
z levé strany Svárova staveniště s provizorním
užíváním vjezdů a ploch po dobu stavby. Upřímně
proto děkuji všem občanům ulice Svárov za
pochopení všech situací a nedorozumění, které
mohou při této investiční akci, tak jako při
realizaci jiných staveb vznikat.
Na závěr mého sdělení bych se ještě chtěla
zmínit o dokončené realizaci nové silnice Velké
Bílovice - Čejkovice. Poslední týden v září byla investorovi, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) vydána potřebná
rozhodnutí o předčasném užívání stavby, takže od
26. září je uzavírka zrušena a silnice do Čejkovic
je plně průjezdná. Přesto, že u obchodu na ulici
Čejkovská byl instalován informační panel s údaji
o stavbě, obdrželo město několik kritických sdělení
ke kvalitě silnice, době uzavírky, dopravnímu
značení na silnici a také námitky k řešení stavby.
Silnice není investiční akcí města, město ji neplánovalo, ani neinvestovalo a není oprávněno
jakkoliv rozhodovat o tom, co a kde bude v rámci
této stavby umístěno. Vedení města nebo pracovníci městského úřadu mohou podněty občanů
k této záležitosti přijmout, ale musí jej následně
postoupit vlastníkovi stavby což je SÚS JMK
k řešení.
I kritika je vedením města vnímána jako zájem
o dění v obci. Některé podněty obsahují informace a sdělení, na které by nemusel být ze strany
vedení města brán zřetel. V mnoha případech jde
o nedorozumění a nepochopení daných situací
a mnohdy i nepřijetí podaného vysvětlení. Je na
vůli každého člověka, jak veliká je ochota přijmout, najít míru tolerance a pochopení k řešení
toho, co je v dané chvíli řešitelné a co je nutné
řešit v rámci daných okolností a s nimi spojených
předpisů a nařízení. Chápu, že pohled každého
z nás může být na vzniklé situace odlišný. Proto by
bylo vhodnější, pokud se dotýkají společných
záležitostí, umět k nim hledat společnou cestu,
která by směřovala ke vzájemné spokojenosti.
M. Vlková, starostka
3
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD
ZA OBDOBÍ SRPEN - ZÁŘÍ 2013ZAOBDOBÍSRPEN-ZÁŘÍ2013ZAOBDOBÍSR
Rada města schválila:
• smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v rámci Dotačního
programu poskytovatele na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů města a obcí - ve
výši Kč 100.000,- na doplnění výzbroje a výstroje JSDH Velké Bílovice
• zakoupení schodišťové sedačky od společnosti Pinnot CZ s.r.o., Rousínov,
IČ 28347714, v hodnotě Kč 69.800,• pronájem rekonstruované části KD p. Liboru Brůčkovi, Svárov 334, za
roční nájemné Kč 500,-/m2 na dobu neurčitou
• pronájem štítové zdi budovy bývalé školy č. p. 336 na nám. Osvoboditelů
společnosti AGROTEC a.s., Hustopeče, IČ 00544957, za roční nájemné Kč
30.000,Rada města vzala na vědomí:
• informaci o probíhající investiční akci Chodník Svárov
• informaci o přípravě Radničních listů
• informaci o přípravě provozních a návštěvních řádů dětských hřišť ve městě
Marie Vlková, Karel Rybecký,
Svatava Balgová, Karel Osička,
Michal Tetur, členové rady města
KALENDÁŘ AKCÍ - 2013KAL
8. 11. 2013
Benefiční koncert pro Krtka
16. 11. 2013
Svatomartinská slavnost na
Púrynkách
23. 11. 2013
Soutěž ve vaření zelňačky
s Adventním jarmarkem
24. 11. 2013
Přehlídka dětských
a mládežnických dechovek
30. 11. 2013
Koncert Balanc
2. 12. 2013
Zpívání u vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou
8. 12. 2013
Adventní koncert v kostele
Narození Panny Marie
13. 12. 2013
Vánoční koncert
ZUŠ Velké Bílovice
21. 12. 2013
Vánoční koncert
DH Kumpanovi muzikanti
22. 12. 2013
Vánoční koncert - Petr Bende
31. 12. 2013
Silvestr
Veřejná sbírka - vyúčtování
Město Velké Bílovice zorganizovalo veřejnou sbírku na pomoc při
zmírnění následků živelné pohromy - povodně - obci Křešice v okrese
Litoměřice. Tato obec leží přímo u pravého břehu řeky Labe a patří mezi
jednu z nejvíce postižených obcí. Naše město obci Křešice pomohlo již
v roce 2002, kdy byla tato obec rovněž silně postižena povodní. Letošní
sbírka proběhla od 13. června do 31. července a pokladnička byla
umístěna na městském úřadě v prostorách pokladny. Celkový výtěžek
sbírky činil částku 16 841,- Kč. Částka byla zaslána 8. srpna 2013 obci
Křešice na jejich povodňový účet. Veřejná sbírka byla vyúčtována Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který vyúčtování následně schválil.
Ekonomický úsek
4
Poděkování
Vedení města Velké Bílovice upřímně děkuje všem členům JSDH, krojované chase, zaměstnancům města Velké Bílovice i všem, kteří se podíleli
po všechny hodové dny na zajištění čistoty a pořádku hodového sóla,
celého náměstí a jeho přilehlých prostor, kde se tato slavnost tradičně
koná.
Zvláštní poděkování patří těm členům JSDH, kteří plnili obětavě službu ve
spolupráci s městskou policií města Velké Bílovice při zajištění bezpečnosti
silničního provozu a u průvodů krojované chasy. Tato práce byla velmi
dobře vnímána zejména návštěvníky našeho města, kteří obdivovali
ochotu, pracovní disciplínu a profesionalitu při jejich výpomoci.
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
CHODNÍK NA ULICI SVÁROVCHODNÍKNAULICISVÁROVCHODNÍK
Vážení spoluobčané,
můj článek se týká chodníku na ulici Svárov. To, že na této ulici byl potřeba chodník, s tím bude každý souhlasit. Ovšem to, co se zde staví, je poněkud zvláštní.
Co mi na něm vadí?
Svojí šířkou je předimenzovaný na počet lidí, kteří po něm budou chodit
- zbytečná šířka.
Pod chodníkem vedou inženýrské sítě, telefon, elektřina, domovní odpady
a vodovodní potrubí staré 20 a více let, dá se počítat s možnými poruchami, a tím
s rozkopáním chodníku.
Navrženým řešením se ztratí část parkovacích míst pro auta. V každé obci je
problém s místem na parkování. Ulice Svárov s ulicí Širokou tento problém snad jako
jediné neměly, teď ovšem i zde nastane. Prioritou by mělo být řešení parkovacích míst
a aby zůstaly chodníky průchodné. Na ulici Svárov se tímto parkovací místa ztratí.
Po chodníku budou chodit lidé jen z jedné strany ulice, kdyby byl chodník navržen
tak jako v minulosti, uprostřed ulice, využívali by ho chodci z obou stran a vyšel by levněji i s pozlaceným zábradlím po celé délce svodnice.
Chodník je příliš drahý a cena chodníku ještě naroste dodatečnými vícenáklady,
které vzniknou úpravou příjezdových tras do jednotlivých domů.
Chodník zruší úpravy předzahrádek a nájezdů, které si Svárovští již provedli sami
z vlastní kapsy. Argumentace z obce, že se jedná o obecní pozemek, z morálního
hlediska neobstojí. Obec pro úpravu levé strany ulice Svárov nic neudělala. Jak by asi
ulice vypadala, kdyby to nevzali občané do vlastních rukou? Občané by si zasloužili
za to ze strany obce slušnější jednání.
Za amorální jednání považuji i to, že po letech bezplatné údržby ulice občany
obec nedokáže s nimi projednat stavební úpravy chodníku. O názory občanů ke
stavbě ze strany obce nikdo nestál, nebyli dostatečně informováni, o průběhu stavebního řízení s nimi nikdo nejednal.
Neobstojí ani argumentace obce o tom, že se mohli občané k projektu vyjádřit
dříve. Všichni tázající byli ujišťováni, že chodník bude stejný jako již vybudovaný na
konci ulice. To by výhrady nebyly. Pokud představitelé obce chtěli diskusi, stačilo občany
svolat, a to by při tak drahé akci bylo slušnější jednání, nebo chodník rámcově vytyčit
a měli by reakci okamžitou.
Problémy s parkováním jsou snad všude a ještě porostou, proto si myslím, že se
názory občanů k této stavbě měly brát v úvahu, a ne se k ním chovat tak přezíravě,
jako by to byly ovce. Kdo seje vítr sklízí bouři.
Za nehospodárné plýtvání penězi na této předražené stavbě by se měli všichni,
kteří se pod ní podepsali, volat k zodpovědnosti. Za tu cenu se daly postavit chodníky
dva a je jedno z jakých peněz se staví, stejně to zaplatíme všichni i s chlupama.
Jestli se zdají má slova někomu ostrá, doporučuji mu zajít na ulici Svárov a pobavit
se s lidmi, kde již výkopové práce začaly. Určitě uslyší jadrnější argumenty na adresu
vedení obce.
Ještě připomínám:
Obecní pozemky nejsou ani naše ani vaše, ale mají sloužit občanům za účelem
zlepšování životních podmínek. Obecní zastupitelstvo je voleno občany, aby řešilo
problémy s fungování obce a v tomto případě si svárovští zasloužili vstřícnější chování.
Za 14 občanů, kteří podepsali petici vyjadřující nesouhlas s tímto projektem
a chováním představitelů obce
Ing. Jaroslav Osička
VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
K INVESTIČNÍ AKCI CHODNÍK SVÁROV DOPRAVA V ČÁSTI MORÁVKYDOPRA
Na základě podnětů občanů ke stavbě „Chodník v ulici Svárov“ se členové kontrolního výboru města Velké Bílovice sešli na svém zasedání, aby posoudili, zda stavba
chodníku v ulici Svárov je realizována za splnění všech zákonných požadavků.
Při své kontrolní činnosti kontrolní výbor zjistil:
Stavba chodníku na ul. Svárov je prováděna v souladu s pravomocným stavebním povolením, s jehož zněním se členové kontrolního výboru seznámili. Před žádostí
o vydání stavebního povolení na investiční akci - chodník ulice Svárov - město Velké
Bílovice informovalo občany o zamýšleném investičním záměru prostřednictvím městského Zpravodaje, dále na zasedáních zastupitelstva města, která jsou veřejná, dále
v rámci samotného územního řízení se občané Velkých Bílovic mohli k zamýšlené
stavbě chodníku vyjádřit, případně vznést námitky. Kontrolní výbor konstatuje, že
žádné námitky ze strany občanů města Velké Bílovice, poté co občané Velkých Bílovic
měli možnost se před samotným stavebním řízením o povolení stavby předmětného
chodníku s tímto investičním záměrem seznámit, vzneseny nebyly. Pokud se týká
požadavků (šíře chodníku, vzdálenost chodníku od silnice atd.), za kterých byla
stavba chodníku povolena, jedná se o požadavky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který poskytuje dotaci na tento investiční záměr.
Členové kontrolního výboru přijali jednomyslně usnesení a to, že stavba chodníku na ulici Svárov probíhá zcela v souladu se stavebním povolením, občané
Velkých Bílovic měli dostatek příležitostí se s investičním záměrem před samotnou
realizací seznámit, případně vznést námitky. V případě požadavků týkajících se
zejména šíře chodníku a jeho vzdálenosti od silnice se jedná o požadavky SFDI,
který poskytuje dotaci, a kladl si požadavky na průběžnou bezpečnou trasu chodníku. Kontrolní výbor neshledal žádná pochybení ze strany rady města Velké Bílovice
před samotnou realizací investičního záměru a ani při jeho realizaci.
Zdroje, na základě kterých jsme toto vyjádření učinili jsou specifikovány
v zápise z jednání kontrolního výboru.
Za kontrolní výbor - předsedkyně výboru Ing. Lenka Grofová, členové
Mgr. Petra Osičková, Ing. Stanislav Osička, Anežka Slámová, JUDr. Rostislav Silný
Městská část Morávky je dopravní lokalitou, označenou dopravní značkou
IP26a - obytná zóna. Každý řidič, který je držitelem příslušného řidičského
oprávnění by měl automaticky vědět, že:
1. v obytné zóně je povolen provoz pouze osobní dopravě, nikoliv nákladní
nebo zemědělské technice
2. každý řidič, který z obytné zóny vyjíždí, je povinen dát přednost všem
vozidlům na pozemní komunikaci - dopravní značka IP26b „konec obytné zóny“
plní funkci dopravní značky P04 - dej přednost v jízdě
3. že parkování na pozemní komunikaci uvnitř obytné zóny je dovoleno
pouze tehdy, pokud je úsek komunikace označen dopravní značkou IP11a
- parkoviště. Parkování mimo označená parkoviště v obytné zóně je přestupkem
dle §125c, odst.1, písm.k, zákona 361/2000 Sb.
Protože někteří řidiči neustále spoléhají na to, že právě oni nebudou při páchání
dopravních přestupků přistiženi, byl do městské části Morávky nainstalován dohledový kamerový systém pro monitorování dopravních přestupků. Tyto budou následně
řešeny blokovými pokutami nebo projednáním před správním orgánem.
Zjednodušený výtah ze znění zákona:
- obytná zóna je zastavěná oblast, označená dopravní značkou
- v obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce
- hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny
- v obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu
- to platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
- maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h
- řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit;
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
- při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům jedoucím
po pozemní komunikaci
- uvnitř obytné zóny platí „pravidlo pravé ruky“
5
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ BEZPLATNĚKARIÉRNÍPORADENS
POMÁHÁ OBČANŮM JIHOMORAVSKÉHO KRAJEPOMÁHÁ
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně
takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání
všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se
zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve
smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu
každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme
peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce
nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši
školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou
pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů - od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější
pracovní otázky - když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci
změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší
u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce
vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší
pomocí uskutečňovat - ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci?
Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady
spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká
oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním
dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV
přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela
zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných
myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu
změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
V-AQUARIUS-B, SPOL. S R.O.V-AQUARIUS-B,SPOL.SR.O.V-AQUA
Vážení občané,
sešel se rok s rokem a opět se přiblížil termín, kdy provádíme odpisy
vodoměrů a následné vyúčtování.
Odpisy budeme provádět od 19. 10. do 3. 11. 2013. Odepisovány
budou vodoměry v bytech, domech, sklepech a chatách. Jako vždy i letos
žádáme občany, aby při opisování stavu vodoměru pečlivě zapsali stav
a číslo vodoměru. Číslo vodoměru je vyraženo na mosazném
nebo plastovém kroužku těsně pod víčkem. Číslo v bílém poli
vodoměru je označením typu, nikoliv evidenčním číslem a je tudíž u všech
vodoměrů stejné.
V případě, že se nebudete zdržovat doma, je možné stav a číslo
vodoměru z domácnosti, sklepu nebo chaty vyvěsit na viditelné místo na
domě.
Stavy můžete nahlásit do 15. 11. 2013 telefonicky na tel.
č.: 519 367 107, písemně na adresu firmy V-AQUARIUS-B, spol. s r. o.,
nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice nebo na e-mail: [email protected] Prosíme o dodržení tohoto termínu.
Připomínáme občanům, kteří mají rodinné příslušníky trvale v zahraničí
(po celý rok), nebo žijí mimo svůj trvalý pobyt, aby odevzdali potvrzení
o současném bydlišti nebo čestné prohlášení o pobytu (tiskopis je možné
vyzvednout v kanceláři firmy). Toto prohlášení se nevztahuje na studenty
středních a vysokých škol, kteří jsou ubytovaní na internátech, kolejích
a privátech. Po 15. 11. 2013 nebude možné provádět změny.
6
Faktury za vodné a stočné budou doručovány postupně do všech domácností během měsíce prosince 2013. V případě nesrovnalostí ve faktuře
přijďte okamžitě a neodkládejte řešení problému. Ti občané, kteří platí
měsíční zálohy formou SIPO, budou mít úhrady nedoplatků faktur do 600,-- Kč
na předpisu plateb. Přeplatky faktur do 300,-- budou převedeny na zálohy
roku 2013, přeplatky nad 1000,- Kč, po nahlášení čísla účtu, budou
odesílány během měsíce ledna 2014, platby v hotovosti a přeplatky
faktur od 3. února 2014. Prosíme občany, aby tento termín dodrželi,
z technických důvodů nebude možné hotovostní platbu přijmout nebo
vydat před uvedeným termínem. Fakturu můžete zaplatit přiloženou
složenkou, nebo převodem na účet. Při všech platbám používejte
variabilní symbol - číslo faktury.
Zároveň upozorňujeme všechny občany na povinnost hlásit veškeré
změny v počtu osob v domácnosti přímo u firmy. Není v našich silách hlídat
pohyby osob v domácnostech ani nám to neumožňuje zákon č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Taktéž jste povinni hlásit změny v odběru vody
(zprovoznění nebo odpojení vlastní studny). V případě, že nemáte možnost
nahlásit změnu osobně, je možné využít veškeré přístupné prostředky, které
jsou uvedeny v úvodu tohoto článku.
Změny ve výši záloh nebo zřízení měsíčních plateb - SIPO je možné
v průběhu celého roku, jenom upozorňujeme, že změnu, kterou nahlásíte do
13. dne v měsíci, bude promítnuta na Vašem předpisu plateb v měsíci následujícím.
V-AQUARIUS-B, spol. s r.o.
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO
Dny se krátí, večery prodlužují - dobrá knížka vám zpříjemní podzimní čas.
Přijďte si vybrat do naší knihovny … nejen v „TÝDNU KNIHOVEN“
+ řada dalších knih pro děti, mládež i dospělé + nový výměnný fond pro období září 2013 - únor 2014
Prodej vyřazených knih a časopisů (od 1. 10.)
1. 10. - Den otevřených dveří 8.00 - 19.00 - tento den registrace nových
čtenářů zdarma (s platností do konce roku 2013)
Pojďme se bát, aneb, Strašidla a duchové v knížkách pro děti
Strašidelné luštění se strašidelnými odměnami
Čtení sluší každému - besedy pro ZŠ
Památní kniha Velkých Bílovic z let 1910 - 1984 a Kronika Velkých Bílovic
1985 - 2009 (zájemcům k dispozici v knihovně)
NOVINKA: půjčujeme deskové hry od ALBI - více info v knihovně
Moderní deskové hry v posledních letech zažily velký rozkvět a staly se
populární volnočasovovou aktivitou, která umožňuje příjemně strávit čas
s rodinou a přáteli a zároveň rozvíjí myšlení. Naše knihovna nabízí novou zajímavou službu pro své návštěvníky - můžete si půjčit některou z níže uvedených her od firmy ALBI.
Podmínky půjčování her jsou k dispozici v knihovně.
Jaké hry najdete v knihovně?
Vybíráme z našich novinek:
Boučková, Tereza: Šíleně smutné povídky - docela obyčejné příběhy docela
obyčejných lidí
Follett, Ken: Zima světa - druhý díl trilogie Století - strhující a fascinující kniha,
která dokáže čtenáře pohltit na celé dny a týdny
Becker, Zdenka: Róziny dcery - matka od nich vyžaduje příliš, nikdy je
nepochválí, zatahuje je do rozličných intrik. V pozadí všeho je navíc staré
rodinné tajemství…
Havranová, Ivana: Vdané - mozaika příběhů o vztazích dvou lidí
Day, Sylvia: Sedm let hříchu - román pro ženy
Pulkkinen, Riikka: Zapomenuté šaty - hledání pravdy v minulosti postupně
odhaluje, že za zdánlivě bezmračným manželstvím prarodičů se ukrývá
drama vášnivé a tragické lásky, které ovlivnilo celou rodinu…
Rudiš, Jaroslav: Národní třída - drsná a zároveň melancholická novela, inspirována skutečnými událostmi.
Macek, Tomáš: Příběhy Staré dámy - Sto ročníků Tour de France - historie
nejslavnějšího cyklistického závodu
Liao I-Wu: Hovory se spodinou - jak se žije na okraji společnosti v dnešní
Číně
Young, Paul: Křižovatky - nový román od autora bestselleru Chatrč
Vrba, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi - osobní zážitky a svědectví z koncentračního tábora
Vaněk, Roman: Poklady klasické české kuchyně, aneb, Jak to ta babička
tenkrát vařila - moderně zpracovaný průvodce českou klasickou kuchyní
Půjčovní doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý:
12.30 - 19.00
Středa:
8.00 - 12.00
12.30 - 15.00
Čtvrtek:
12.30 - 19.00
Pátek:
8.00 - 12.00
E-mail: [email protected], Tel. 519 346 616
Hledáte netradiční dárek pro své blízké,
kteří rádi čtou?
Přihlaste je do knihovny!
Čtenářský průkaz na celý rok Vám vystavíme
kdykoliv v půjčovní době (pro děti, studenty a důchodce za 50,- Kč, pro ostatní za 100,- Kč na rok)
PÁRTY ALIAS - velká sázka
Párty hra pro 4 a více hráčů od 11 let (MOC 499 Kč). Vsaďte si sami na sebe
i na své přátele, zda dokáží splnit vtipné a roztodivné úkoly. Budete modelovat z plastelíny, předvádět pantomimu, plnit pohybové úkoly a další.
Dokážete to?
DOMINION
Strategická hra pro 2 - 4 hráče od 8 let (MOC 899Kč). Jednoduchý a netradiční herní princip, rychlá herní doba a spousta strategických možností
dělá z Dominion jednu z nejlépe hodnocených her světa. Vybudujte si své dominium a získejte rozsáhlé majetky dříve než soupeři.
UBONGO
Rodinná hra pro 2 - 4 hráče od 8 let (MOC 899 Kč). Ubongo je napínavá
rodinná hra ve svižném tempu s vyváženým poměrem rychlosti a strategie.
V samotném nitru černé Afriky jsou ukryty diamanty nedozírné ceny. Jen šamani místního kmene vědí, jak se k nim dostat. Podaří-li se Vám vyřešit
hlavolamy, cesta k pokladům se otevře. Dobře se soustřeďte a buďte pohotoví,
ať může zaznít váš vítězný pokřik „Ubongo!“
V KOSTCE Svět
Vzdělávací hra pro jednoho nebo více hráčů od 8 let (MOC 399 Kč). Desetiminutová hra na procvičení paměti o státech světa, aneb co si zapamatujete
za 10 vteřin? Chcete poznat různé země světa? V této hře se s pomocí
71 karet s obrázky různých zemí světa dozvíte vždy to nejzajímavější
z každé země.
Zlaté Česko
Kvízová hra až pro šest hráčů od 12-ti let (MOC 699 Kč). Zlaté Česko
navazuje na obrovský úspěch vědomostní hry Česko, otázky a odpovědi.
Obsahuje zcela nové otázky. Oboustranný herní plán umožňuje hrát i dobyvatelskou verzi této hry, ve které budete dobývat hrad Karlštejn. Během
obléhání hradu budete za svoje znalosti získávat zlaťáky. Ten nejúspěšnější
z vás na konci hry dobude tento slavný hrad.
OSADNÍCI Z KATANU - rychlá karetní hra
Karetní hra pro 2 - 4 hráče od 8 let (MOC 299 Kč). Karetní varianta
legendární deskové hry. Kdo rychleji postaví více cest a pomůže osídlit ostrov
Katan? Je třeba sehnat stavební materiál na nové cesty a vesnice.
7
8
9
ozhovorrozhovorrozhovo
rozhovorrozhovorrozhov
ROZHOVOR S…ROZHOVORS…ROZHOVORS…ROZHOVO
PÁNY OLINEM KACHYŇOU A PETREM LEBLOCHEMPÁNYO
Každý rok v červnu náš rybník Bílovec ožije velkými
i malými milovníky ryb a rybaření. Konají se rybářské
závody. Letos tomu tak ale nebylo. Proč tomu tak nebylo,
proč u rybníka potkáváme stále více cizích lidí, na co si
stěžují sadaři a jak to všechno dopadne, na to jsme se
zeptali hospodáře rybářské organizace Velkých Bílovic
pana Olina Kachyni (dále OK) a jednatele a zástupce
hospodáře pana Petra Leblocha (dále PL).
ID: Začnu zhurta, proč nebyly rybářské
závody?
OK: Proč nebyly rybářské závody? Protože nebyla
chuť cokoli organizovat. Jak členové výboru, tak ostatní
rybáři byli celkově v takovém rozpoložení, že nikdo
nevěděl, jestli vůbec bude rybařit, a neví to do teď. Ve
zkratce závody nebyly kvůli celkovému nezájmu, který
vznikl tím, že nám byl odebrán revír.
ID: Byl vám odebrán revír? Můžete být
konkrétnější?
PL: Na posledním sjezdu Moravského rybářského
svazu převzal hospodaření v našem revíru právě tento
svaz, čímž vlastně zrušil všechny samostatně hospodařící organizace.
OK: O to se bojovalo hodně roků, prakticky od
odtržení Moravského rybářského svazu v roce 1990,
tenkrát tu bylo asi sedm organizací, které se chtěly
osamostatnit. Dohodnul se tedy určitý kompromis, že
budou tyto organizace nadále členy svazu, ale budou
hospodařit samostatně, nezávisle na svazu. Na to jsme
přistoupili, to vše bylo stvrzeno v dekretech a schváleno
Ministerstvem zemědělství. Jenomže Krajský úřad teď
sice dekrety uznal, ale tím způsobem, že se vztahují na
Moravský rybářský svaz, ne na konkrétní organizace. Ty
jsou podle nich pověřeny jen hospodařením. Proti
původní smlouvě tedy došlo k jednostrannému porušení
dohody ze strany svazu. Takže teď jsme hospodáři, ale
nemáme žádnou pravomoc. Vše je to tam propojené
a zkorumpované. Je to všechno jedna banda.
ID: Proč se Moravský rybářský svaz
vůbec takto rozhodl jednat?
OK: Záviděli nám, že máme lepší výsledky, protože jsme si mohli regulovat počet rybářů atd. Taky aby
získali vodu a peníze, které máme např. z prodeje povolenek. To bylo všechno naší organizace a s tím jsme
hospodařili sami. Dnes musíme všechno odvést jim
a oni nám pak milostivě určí nějaké peníze na ryby.
Takže nemůžeme zarybňovat v takové míře jako dřív
a prakticky veškeré hospodaření, akce, činnost musí jít
přes jejich schválení.
ID: Co se tím tedy konkrétně změnilo?
PL: Kromě otázky financování se hlavě změnilo to,
že na rybník teď má volně přístup 70.000 členů
Moravského rybářského svazu a my je nejsme schopní
nijak regulovat. Dřív jsme vydávali hostenky, takže jsme
10
přesně věděli, kolik jsme vydali jednodenních až ročních
hostenek, čímž jsme tlak na vodu počtem rybářů
regulovali. Kvůli celosvazovému rybolovu teď může přijet kdokoli.
OK: Třeba ve Vracově našil nějakého mloka nebo
co, takže tam vznikla podmínka, že můžou vystavit jen
určité množství povolenek, což bohatě stačí pokrýt je
samotné.
ID: Tak si toho mloka pučte, nasaďte jej
i k nám a bude to vyřešené.
OK: Kdyby to tak šlo (smích). Taky jsme měli určitou
pálku na ty lidi. Pokud byl zjištěn přestupek proti rybářskému řádu nebo došlo k poškození okolních
porostů a pozemků, třeba sadů, tak se dotyčný potrestal
z naší strany nevydáním povolenky. Podle nových
pravidel ho trestat nemůžeme. O trestu rozhoduje kárná
komise svazu. Většinou to však dopadne tak, že komise
doporučí sadařům, aby si své pozemky oplotili. A tady
vzniká další problém. Nejen sadaři, ale i ostatní vlastníci
oplocují své pozemky až do vody, čímž omezují přístup
k vodě, kde se dá. A navíc nadávají na velký nápor
cizích rybářů, nepořádek atd.
ID: Takže nebudou už žádné brigády?
OK: No, to je další problém. My jsme doposud
břehy rybníku udržovali, seklo se, sbíraly se odpadky,
vše se udržovalo. Dnes k tomu chlapi nemají chuť, protože říkají: „My se kvůli cizím pomalu nedostaneme
k vodě a máme dělat pořádek za nich?“ Stejně tak naši
chlapi byli za ty roky naučení respektovat zarybnění,
nebrali vše, co chytli. Ti svazoví rybáři naopak, co chytnou, to berou.
ID: Změnily se i míry?
OK: Nejnižší míra je stanovena zákonem, i když
my jsme ji měli trochu vyšší, než se to změnilo. A ta
nejvyšší byla úplně zrušena. Takže dneska rybář, když
chytí velký kousek, tak ho ještě prodá za pár kaček nějakému soukromníkovi do jeho rybníka. Tady jde vidět,
jak ti svazoví rybáři nemají úctu ani k té vodě. Jim
nezáleží na tom, že voda bude za chvíli bez ryb. A byla
to prakticky jedna z nejlepších vod v okolí.
ID: Jak se k tomu staví naši rybáři?
OK: Dochází u nich k výrazné devastaci morálky.
Dřív byli všichni ochotní nejen chodit na brigády, ale
i jejich přístup k rybám byl celkově dobrý. Dnes se to
změnilo. Každý si řekne: „Já budu pouštět ty ryby, když
vidím, že si je ostatní berou?“
ID: A jak jste proti tomu bojovali?
OK: Získat ten dekret zpět na organizaci a odejít ze
svazu vyžaduje splnění určitých podmínek, které jsme
splnili. V první řadě je to souhlas vlastníků půdy pod
vodou. Tak jsme sháněli podpisy všech vlastníků.
ID: Kolik jich je?
OK: Vlastníků je 175. Ale šlo to horko těžko.
Někteří jsou v Argentině, jiní Americe, jedni z nich byli
i Židé, co zemřeli v koncentračním táboře atd. Někteří
lidé nám to dokonce velmi lacině nabízeli, protože ten
pozemek pod vodou pro ně nemá vůbec žádný význam. Jeho cena je asi 2,50 Kč za metr. Nakonec jsme
se domluvili se všemi až na jednoho Bilovčáka. Ten vyloženě odmítnul podepsat. I tak jsme podmínku podpisů
vlastníků, až na těch několik, splnili. Pokud bychom
dekret získali, chtěli bychom pozemky odkoupit a tím se
pojistit proti svazu. Hodně pozemků vykoupila také
Meliorační správa, takže majetkem těchto pozemků je
stát, potažmo Povodí Moravy. A naše organizace
jakožto občanské sdružení má s Povodím Moravy uzavřenou smlouvu na užívání. Takže Moravský svaz
vlastně nemá ani žádný nárok, protože nemá smlouvu
ani s majiteli pozemků, ani s Povodím Moravy, kdežto
my ano. A přesto všechno se Krajský úřad staví proti
nám a dává to k dispozici Svazu.
PL: 1. ledna tohoto roku jsme tedy podali žádost,
aby ten dekret byl převeden na naše Občanské
sdružení. Jenže oni se proti tomu odvolávají a my taky.
Takže už to bylo na kraji, pak jsme se odvolali k ministerstvu, ministerstvo to vrátilo zpět na kraj, ten to zamítl,
i když ministerstvo napsalo v posudku, že Svaz nemá
nárok, a teď to zas bude ležet na ministerstvu. Počítáme,
že ministerstvo se vyjádří v říjnu a už vynese posudek
s konečnou platností: Pokud bude pro nás nevyhovující,
znamenalo by to soudit se u Městského soudu v Praze,
a to je nejvytíženější soud v ČR. Soud by trval asi 4 - 5
let a na to už nemáme sílu. Ještě jsme přemýšleli, že bychom využili média, aby nám s tím pomohla, třeba Reportéry ČT. Ale nikdo už na to moc nemá chuť.
ID: Máte podporu i odjinud?
OK: Teď se k nám přidali i další. Třeba závlaháři,
protože kraj argumentoval tím, že je zde velký průtok
vody, i když voda de facto přetéká přes stavidlo
maximálně dva až tři měsíce v roce, než se začne zavlažovat. A závlaháři také nestojí o nápory lidí
a všechen ten binec, co se pak dostává do vody. Stejně
tak město stojí logicky při nás.
ID: Co se stane, když to dopadne špatně?
OK: Kdyby to dopadlo dobře, tak by všichni
vystoupili ze svazu, přešli by automaticky do našeho
občanského sdružení a vše by zůstalo při starém. Ale
když to dopadne špatně, tak já osobně jsem řekl, že
končím. A nejspíš i celá organizace, protože mezi rybáři
je velká nechuť sestavovat nějaký výbor. Hospodařit
tady bude „na dálku“ nejspíš někdo z Brna. Ale zajímalo by mě, kdo bude v zimě uhrnovat sníh, sekat ledy,
dělat otvory atd. To jsem tedy zvědavý. Takže pokud
budeme hospodařit sami, tak budou jak dětské závody,
tak rybářské závody pro dospělé rybáře a i jiné kulturní
akce. V opačném případě se děj vůle Boží.
ID
oriekultura a historiekultu
raahistoriekulturaahistor
ZANIKLÉ OSADY JEŠTĚ JEDNOUZANIKLÉOSADYJEŠTĚJEDNOUZA
V minulém čísle Zpravodaje jsem seznámil
čtenáře se zaniklými osadami v okolí Velkých
Bílovic a s problematikou názvu „Novosady“
nebo-li „Steklice“. Co mne tedy k napsání tohoto
dodatku vedlo? Krátce po vydání Zpravodaje mně
starosta Bořetic pan Václav Surman věnoval novou
knihu s názvem „Bořetice v proměnách času“. Při
jejím studiu mě zaujala stať nazvaná „Historie
obce“, kterou zpracoval rodák a historik PhDr. Antonín Grůza a která se týká právě zaniklých obcí.
PhDr. Grůza popisuje bitvu husitů a jejich protivníků Lichtenštejnů roku 1426 u Podivína
a blízkých, převážně německých Trutmanic. To
tedy znamená, že Bílovice byly v té době
obklopeny německými osadami Vrbice, Trutmanice a Ulvy (historické prameny k těmto faktům byly
čerpány v Moravském zemském muzeu a ze Zemských desek v Olomouci). Větší škody v našem
kraji však způsobily války mezi Jiříkem
z Poděbrad a Matyášem Korvínem v letech 1468
až 1480. Vojsko Matyáše Korvína plenilo a vypalovalo statky těch, kteří jej nechtěli uznat za
českého krále. V těchto dobách zanikly tyto obce:
Trutmanice s gotickým farním kostelem, ves
Harasy, osady Kloboučky a Divice, Prechov
u Moravského Žižkova, Steklice u Velkých Bílovic,
Ulvy a Všetrapy u Čejkovic. Uhři dobyli a zničili
i hrad Týnec. Městečko „Stará Břeclav“ se tehdy
přestěhovalo ke starobylému hradu, který byl na
ostrově a kde později vzniklo nové město. Hrad
stával v místě dnešní vinárny „Rotunda“. Ovládnutí Moravy Matyášem Korvínem mělo vliv na
události, které znamenaly větší náboženskou
toleranci. Ta zanikla bitvou na Bílé hoře v roce
1622.
Pozn. Ke zveřejnění údajů z knihy o Bořeticích
mně zajistil souhlas u PhDr. Grůzy pan starosta
Surman, se kterým léta spolupracuji na výměně
vzájemných informací o historii. Jeho korektnosti si
nesmírně vážím.
Jan Maděřič st.
BIŘMOVÁNÍ A HISTORIEBIŘMOVÁNÍAHISTORIEBIŘMOVÁNÍAHIST
V minulém Zpravodaji nás paní Fialková informovala o svátosti biřmování,
která se konala ve Velkých Bílovicích dne 28. 3. 2013. Svátost byla udělena
53 mladým lidem. Jelikož jsem se v rámci historie Bílovic zajímal i o historii
biřmování, rád se podělím o zjištěné poznatky se čtenáři Zpravodaje.
První zmínka ve farní kronice o udělení svátosti biřmování je datovaná
1. 5. 1731. Biřmování se uskutečnilo v Podivíně a bylo uděleno 350 farníkům
z Bílovic. Tohoto aktu se zúčastnil i generální kníže pan Jan Dankešreiter,
který se pozastavil nad tím, že v Bílovicích žije 1611 duší a není zde ani
kaplanství (pro zajímavost uvádím, že původně byla v Bílovicích dokonce
fara, která zanikla v roce 1560). Na doporučení knížete bylo kaplanství dne
7. 7. 1731 zřízeno olomouckou konsistoří. Bílovští v zápětí postavili vedle
kostela dřevěnou kaplanku. Původní starý kostel i kaplanka se nacházely
v místech dnešního muzea.
Další údaje i biřmování v Bílovicích jsem objevil v Okresním státním
muzeu v Mikulově v knize o biřmovancích od roku 1833 do roku 1920:
1833 - Svátost biřmování přijalo 405 občanů z Bílovic a Moravského
Žižkova
1871 - Při „biřmůvce“ konané v Břeclavi přijalo svátost 246 občanů z Bílovic
a 150 ze Žižkova, a to od vídeňského biskupa.
1895 - Biřmování se konalo v Brně. V archivu jsem našel dopis, ve kterém
žádá biskup Bílovského faráře, aby věnoval přípravě patřičnou pozornost
pro zajištění důstojného obřadu.
1901 - Biřmování v Bílovicích
1909 - Biřmování v Podivíně
11. 12. 1920 - Biřmování v Bílovicích. Účastnilo se 513 občanů z Čejkovic,
485 občanů z Bílovic a 164 občanů ze Žižkova. Celkem tedy ten den přijalo svátost biřmování 1.165 lidí.
Podotýkám, že v knize biřmovanců jsou uvedeny všechny základní údaje
včetně kmotrů. Bohužel kromě součtů o biřmovaných z roku 1920, které
řádně zpracoval pan farář Felix Čeloud, ostatní součty chyběly. Pro přehled
jsem proto součty u vytypovaných ročníků provedl sám.
Jan Maděřič st.
UPLYNE 100 LET OD NAROZENÍ BOHUMILA BÍLKA,UPLYNE100LE
AUTORA KŘÍŽOVÉ CESTY V MÍSTNÍM KOSTELEAUTORAKŘÍŽOVÉC
Bohumil Bílek se narodil 23. října 1913 ve Velkých Bílovicích jako první
z pěti dětí Tomáše a Apolonie Bílkových. Ve 14 letech, po smrti matky, jež
ovlivnila jeho dospívání, nastoupil do učení u brněnské firmy Dania, kde se
učil řezbářskému a pozlacovačskému řemeslu. U této firmy zůstal až do roku
1941. Když se firma Dania rozpadla, začal pracovat ve stolařské dílně svého
otce, který se již v roce 1935 přestěhoval s celou rodinou do Brna. Právě zde
se Bohumil Bílek začal věnovat řezbářskému řemeslu.
Protože křížová cesta v kostele ve Velkých Bílovicích již byla v nevyhovujícím stavu, dohodl se místní farář p. Marek s Bílkem na vytvoření jednoho reliéfu ze čtrnácti zastavení křížové cesty. Tento první reliéf byl vystaven
v kostele, aby se k němu mohli vyjádřit i občané. Návrh byl schválen a Bohumil Bílek se pustil do práce.
Roku 1945, po skončení války, nastoupil vojenskou službu, protože však
byl zařazen do výtvarného ateliéru, měl možnost se práci na křížové cestě
věnovat i během ní. Po ukončení vojenské služby byly reliéfy dokončeny
a v roce 1946 byla křížová cesta vysvěcena brněnským biskupem dr. Karlem
Skoupým.
Ve Velkých Bílovicích z Bílkových prací najdeme kromě křížové cesty
i sochu sv. Terezičky, jež byla umístěna taktéž do místního kostela, a dvě
z jeho soch jsou umístěny i v zasedací místnosti místního městského úřadu.
I přesto, že Bohumil Bílek neměl žádné vyšší vzdělání, přijali ho do
Českého svazu výtvarných umělců. Jeho práci můžeme dodnes vidět na
mnoha místech v Brně.
Bohumil Bílek zemřel náhle ve věku 77 let a jeho práce zůstala
nedokončena.
LB
11
oriekultura a historiekultu
raahistoriekulturaahistor
FRANTIŠEK BAŘINA SE NARODIL PŘED 110 LETYFRANTIŠEKBAŘIN
Básník František Bařina se narodil 9. září 1903 ve Velkých Bílovicích,
kde jeho rodný dům č. p. 20 stával v ulici Svárov. Po studiu na obchodní
škole v Břeclavi se stal písařem u advokáta JUDr. Čermáka taktéž
v Břeclavi a následně soudním oficiálem u Okresního soudu v Holešově. Tam
se také v únoru 1935 oženil a 17. srpna jako dvaatřicetiletý zemřel.
Za svého života vydal František Bařina dvě básnické sbírky. První vyšla
v roce 1929 pod názvem Slzy a úsměvy v nákladu 180 výtisků. Tato sbírka
obsahuje 35 básní, převážně lyriku inspirovanou rodnou dědinou, domovem
a přírodou. Nalezneme zde básně jako „Domov“, „Tatíčkově chalupě“,
„Svému učiteli“, „Vánoce“, „Hody“ a další. Tak jako v přírodě se neustále
opakuje koloběh umírání a znovuzrození, tak i v lidském životě se dle básníka neustále střídají slzy a úsměvy, a to je hlavním mottem této sbírky.
Druhá sbírka s názvem Ze Slovácka byla vydána v roce 1930 v nákladu
250 výtisků a obsahuje 28 básní. Jejich náplní je samozřejmě Slovácko všech
tváří. Slovácká města, slovácké lidové zvyky či veršované příběhy ze slovácké
vesnice, jejichž hlavním tématem je láska ve všech podobách
- šťastná i zklamaná, opětovaná i plná trápení. Najdeme zde básně jako
„Břeclav“, „Prušánky“, „Za milou“ či „Šátek“. Básně věnované lidovým
tradicím jako např. „Májová“, „Vinohrady“ či „Hodová“ jsou jistě ovlivněny
a inspirovány prostředím Velkých Bílovic.
Před deseti lety byly obě Bařinovy sbírky vydány Městským úřadem Velké
Bílovice jako připomínka stého výročí od básníkova narození. Od té doby se
snad již jeho verše dostaly do povědomí místních a třeba se dočkáme i toho,
že některé jeho texty se dočkají hudebního zpracování.
LB
MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE VYHLAŠUJE IV. ROČNÍKMĚSTOVELKÉBÍLO
SOUTĚŽE VE VAŘENÍ ZELŇAČKY!SOUTĚŽEVEVAŘENÍZELŇAČKY!S
24. 11. 2012 – den, kdy byl konán třetí ročník soutěže ve vaření
zelňačky. Tato akce vstupuje do podvědomí města a jeho návštěvníků jako
nová tradice. Je vnímána jako poslední akce sezony a je ještě spojena
s tradičním kácením hodové máje, která se od nepaměti ve Velkých Bílovicích
kácí okolo svátku Sv. Kateřiny.
IV. ročník této soutěže se uskuteční v sobotu 23. 11. 2013 na parkovišti
před kulturním domem a bude opět spojen s Adventním jarmarkem.
Pro osvěžení paměti pravidelným účastníkům soutěže i pro ty, kteří budou
na náměstí ve Velkých Bílovicích soutěžit poprvé, předkládáme pravidla
soutěže ve vaření zelňačky platná pro rok 2013:
Soutěžní družstva nahlásí svoji účast v soutěži na podatelnu MěÚ Velké
Bílovice nejpozději do pátku 26. října 2013 buď osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected], tel. 519 367 111.
Podrobnější informace k programu a organizaci soutěže budou sděleny
po uzávěrce přihlášek podaných zájemci o účast v soutěži na webových
stránkách města www.velkebilovice.cz.
Pravidla pro složení soutěžních týmů zůstávají stejná - sportovci,
muzikanti, myslivci, vinaři, hasiči, rybáři, chovatelé, zpěváci, tanečníci,
mladá chasa, mužná chasa, řadoví občané apod.
pozvánka
Pro IV. ročník soutěže platí tato rámcová pravidla:
1) Družstvo je 4 - 6 členné.
2) Minimální množství zelňačky je 25 litrů, jiné masné výrobky není dovoleno
v rámci soutěže prodávat.
3) Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky
podle svého receptu.
4) Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin,
každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat ve své režii.
5) Nástup soutěžících je od 8.00 do 9.00 hod. na parkovišti před kulturním
domem.
6) Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla nebo reklamní
oblečení, může nabízet návštěvníkům občerstvení (svařené víno, punč, kávu,
grog). Náklady na tyto nápoje organizátor nekompenzuje.
7) Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které si vylosuje
v den konání soutěže, svůj kotel a pult na přípravu a servírování.
8) Organizátor zabezpečí vodu, dřevo a naběračky. Misky, lžíce a chleba
si soutěžící obstarají sami.
9) Hotového jídlo může být servírováno zájemcům od 12.30 hod.
10) Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro přímou konzumaci, tak i do jídlonosičů (množství a cena jedné porce bude sdělena v podrobnějších informacích zveřejněných na webových stránkách města).
11) Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise,
která ve 14.30 hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze.
12) Pro větší fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší zelnačku
i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn Cenou veřejnosti.
13) Poplatek za startovné činí 150,- Kč a bude uhrazen do pokladny města
nejpozději v den konání tohoto klání (před losováním místa pro stánek).
Věříme, že i letošní zelňačka provoní celé náměstí,a punč nebo svařené
víno jako nedílná součást menu připravovaného soutěžícími přispěje k dobré
náladě a krásné atmosféře začínajícího adventu.
Vedení města a členové kulturní komise
12
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
VÍTÁME V MŠ NOVÉ KAMARÁDYVÍTÁMEVMŠNOVÉKAMARÁDY
V přípravném týdnu paní učitelky a paní uklízečky přichystaly všechny prostory školky, aby
mohly přivítat děti do nového školního roku. Pro
rodiče se zorganizovala informativní schůzka,
které se zúčastnily i všechny pedagožky MŠ.
Rodiče se seznámili se školním řádem a se školním vzdělávacím programem „Kamarádi“, který
je vypracován na dobu tří let a končí v srpnu
2014. Na přípravě nového ŠVP se kromě paní
učitelek mohou svými návrhy podílet i rodiče. Vedoucí školní jídelny paní R. Stachovičová informovala rodiče o podmínkách stravování. Paní
učitelky v jednotlivých třídách s rodiči pohovořily
o dalších požadavcích MŠ a odpověděly rodičům
na případné dotazy.
2. září 2013 jsme v MŠ přivítali 140 dětí.
Celkový počet zapsaných dětí je 143 (tři děti nastoupí od ledna 2014). Někteří rodiče využili
adaptační chvilky pro nová školčátka a hráli si
s nimi ve třídě a na zahradě. Tím dětem usnadnili
přechod z domácího prostředí do MŠ.
Školní rok začal v MŠ netradičně. Slavnostně
jsme společně s paní starostkou M. Vlkovou
a s panem místostarostou K. Rybeckým zahájili hru
dětí na novém dopravním hřišti na školní zahradě
přestřižením červené stuhy. Pozván byl i pan
M. Osička, jehož firma nám hřiště nejen vybudovala, ale také sponzorsky uhradila veškeré náklady v hodnotě 79 856 Kč. Hřiště bylo vybaveno
z finančního daru mateřského centra „Háďátka“
a použila se i část sponzorských peněz od rodičů.
Byl zakoupen traktor, hasičské auto, motorka,
závodní auto, dopravní značky a kužely. Do budoucna bychom chtěly pořídit další vybavení dopravního hřiště, což bude záviset na financích.
Všem moc děkujeme.
K 30. 6. 2013 byl ze strany naší MŠ podán
projekt v rámci rozvojového programu „Podpora
logopedické prevence“ s názvem „Na slovíčko
s kamarády“. V posledních letech přibývá dětí,
které mají problémy s komunikací, s výslovností
a s nedostatečnou slovní zásobou.Tento projekt je
zaměřen na tuto cílovou skupinu dětí a prostřednictvím moderních pomůcek pod vedením pedagoga zavádí hravou formou trvalou logopedickou
prevenci v MŠ. Díky tomuto projektu jsme získali
částku 67 150 Kč, kterou použijeme na dovybavení školky pomůckami na logopedii.
V přízemí MŠ je nově připevněna multimediální interaktivní tabule s dataprojektorem,
která bude sloužit pro práci paní učitelek s dětmi
v částečně řízených činnostech i v řízených činnostech, dále k procvičování grafomotoriky,
především uvolňování ramenního kloubu ruky a na
promítání. Pokud se nám práce s tabulí osvědčí
a bude kladně motivovat děti při výchovně vzdělávací práci, pořídíme tabuli i do prvního patra MŠ.
Vážení rodiče a milé děti, přejeme Vám
mnoho příjemných prožitků v naší školce.
Za všechny paní učitelky
a další zaměstnance BH.
www.mskamaradi.cz
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELKÉ BÍLOVICE
Školní rok 2013/2014 byl zahájen v pondělí 2. 9. 2013 tradičně ve třídách
školy. Třídní učitelé si shromáždili žáky své třídy před budovou školy nebo v šatnách
a odvedli do tříd. Tam po krátkém přivítání ředitelem školy seznámili žáky se všemi
potřebnými informacemi jako školní řád, rozvrh hodin apod.
Žáci 1. tříd v doprovodu svých rodičů byli informování o organizaci vyučování
od příchodu do školy až po odchod z ní. Do 1. tříd nastoupili 42 žáci. Celkový
počet žáků k 6. 9. 2013 navštěvujících školu je 334.
Od letošního školního roku je zaveden do vzdělávacího plánu povinný druhý cizí
jazyk. V naší škole jsme zařadili jazyk německý. Žáci 7. ročníku musí absolvovat
2 hodiny týdně v 7. ročníku, 2 hodiny týdně v 8. ročníku a 2. hodiny týdně
v 9. ročníku. Žáci 8. ročníku 3 hodiny týdně v 8. ročníku a 3 hodiny týdně
v 9. ročníku. Žáci 9. ročníku druhý cizí jazyk zavedený nemají.
Toto nařízení jsme řešili zrušením povinně volitelných předmětů v 7. a 8. ročníku.
V 8. ročníku nastala situace, že někteří žáci měli jazyk německý již v minulém
školním roce jako povinně volitelný předmět, proto nemohli být v jedné skupině
s žáky, kteří letos začínají, a těch bylo na jednu skupinu moc. Proto byli rozděleni do
2 skupin. Tím vznikly 3 skupiny žáků a každá skupina musí mít 3 hodiny týdně jazyka
německého. Z hlediska sestavení rozvrhu vznikl problém, kam zařadit tyto hodiny,
protože nemůže probíhat výuka v průběhu dopoledního vyučování jen části žáků
a druhá část žáků mít volno. Z toho důvodu přicházely v úvahu pouze nulté hodiny
(od 7,00 do 7,45 hod.) nebo sedmé hodiny (od 14,00 do 14,45 hod.). Z názoru
vyučujících vyplynulo, že je výhodnější z hlediska psychologického nultá hodina než
sedmá hodina, kdy už jsou žáci po celodenní práci značně unaveni. Proto v letošním
školním roce mají žáci 8. ročníku v některé dny v týdnu vyučování již od 7 hodin
ráno. Je nám jasné, že toto řešení není ideální, ale bohužel jsme jiné nenašli.
Také došlo ke sloučení 2. tříd 4. ročníku v jednu 5. třídu z důvodu úbytku žáků,
takže 4. a 5. ročník má pouze po jedné třídě. V obou třídách překračuje počet žáků
číslo 30, avšak odchodem některých žáků po 5. ročníku na víceletá gymnázia se
tento počet sníží.
Na www. zsvelkebilovice.cz se můžete seznámit s děním ve škole, termíny
prázdnin a termíny třídních schůzek, popř. dalšími pro Vás důležitými informacemi.
Josef Vlaha, ředitel školy
13
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
FYZIKÁLNÍ SHOW VE ŠKOLEFYZIKÁLNÍSHOWVEŠKOLEFYZIKÁLN
V uplynulém školním roce navštívili naši školu v rámci projektu EU „Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody“ dvě skupiny, zabývající se
fyzikální tématikou. Obě skupiny předvedly žákům pátých až devátých tříd
plno pokusů s následným vysvětlením, spoustu si mohli žáci sami vyzkoušet.
První vystoupení „Kouzelná fyzika - Cesta na Mars“ bylo zaměřeno na
práci se senzory a přípravu astronautů na let do vesmíru, přesněji na
planetu Mars. Měřili jsme naši sílu v ruce a v prstech, vitální kapacitu plic,
kolik oxidu uhličitého se vydechne, jak hlasitě umíme zakřičet a jiné. Určovali
jsme, jak dlouho by se na Mars letělo a kolik kyslíku by bylo zapotřebí vzít
s sebou a jak ho skladovat. Viděli jsme, jak to vypadá v raketoplánu při stavu
beztíže, jaká je poloha astronautů ve spánku i při startu. Zajímavá byla
ukázka stavu beztíže i tady na Zemi. Celé vystoupení bylo zakončeno simulací startu rakety vymodelované z PET láhve.
14
Druhá skupina ÚDIF (= Úžasné Divadlo Fyziky) zaměřila svůj program na
vlastnosti tekutin a hlavně na atmosférický tlak. Byla nám dokázána přítomnost atmosférického tlaku kolem nás, vyzkoušeli jsme si Magdeburské koule
(ani 6 dětí je od sebe neodtrhlo). Ukázali nám, jak dostat uvařené
a oloupané vejce celé do sklenice a jak se zmenší zahřátá plechovka s trochou vody po vložení do studené vody. Plování v tekutinách jsme viděli na
potápění vyrobeného potápěče, změnu tlaku zase na obří fontáně. Hodně
srandy jsme si užili s obyčejnou gumovou rukavicí, která díky tlaku neumožnila vytáhnout jablko z velké sklenice
Vše bylo zábavně a pro žáky přijatelně zpracované, obě vystoupení přinesla mnoho nových poznatků!
Projekt je realizován v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Mgr. Taťána Bajáková
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
DEBRUJÁŘI A ÚSPĚCH V POHÁRU VĚDYDEBRUJÁŘIAÚSPĚCHVPOH
Minulý školní rok začal fungovat nový kroužek
Věda hrou, zaměřený hlavně na fyziku. Hlavní náplní tohoto kroužku jsou pokusy a různá měření,
cílem je pobavit se při zkoumání. Po Vánocích se
nám naskytla možnost zapsat se do klubu Debrujárů, který je zaměřen nejvíce na fyziku, ale i na
další vědy. Tato asocisace vyhlašuje každoročně
soutěž Pohár vědy (aneb Olympiáda fyziky
a dalších věd), kde se ve skupinkách řeší čtyři
měsíce badatelské úkoly.
V kroužku se našli šikulové, kteří si to chtěli
vyzkoušet, a tak jsme se do toho pustili. Obnášelo
to hrozně moc času a práce, od ledna do dubna
jsme trávili skoro všechen volný čas ve škole nebo
potom na škoním serveru. Úkoly byly obtížné,
každý měsíc jsme museli něco vymyslet, vyrobit,
pozjišťovat vědecké informace a hlavně sestavit
nějaký přístroj. Přístroj musel být funkční a bylo
někdy dost složité, dotáhnout to do konce.
Nakonec jsme si vždy nějak poradili - vyráběli
jsme např. vlastní elektromotory, teploměry,
siloměry a dírkovou kameru (takový první starodávný foťák).
V květnu nám oznámili, že jsme vybráni do
celostátního finále. To bylo velikým překvapením,
jsme v této soutěži úplní nováčci a spousta týmů
na tom pracuje už několikátý rok. Ze 146 týmů
všech kategorií z celé republiky bylo vybráno 23
skupin. Museli jsme tedy pokračovat - další dva
měsíce úporné práce, což se ve složení Gabriela
Solaříková, Karolína Kučerová, Pavel
Drdla, Tibor Pecha (všichni ze 7. třídy)
a Tomáš Baják (5. třída) často měnilo v zábavu.
Sem tam nám pomáhaly i ostatní děti z kroužku,
za což moc děkujeme!
Finále se konalo v červnu v Nymburku od
pátku do neděle. V pátek jsme museli své družstvo
a vybraný pokus prezentovat na pódiu. V sobotu
nám byl k dispozici jeden stůl, tam jsme museli
ukázat všechnu naši práci a taky odpovídat na
(někdy dost drsné) dotazy hodnotitelů. Za vše se
dávaly body, které určily výsledné pořadí. Večer
bylo vyhlášení, umístili jsme se na 7. místě. Měli
jsme velikou radost, že jsme za sebou nechali
i hodně zkušené mazáky.
Mgr. Taťána Bajáková
ÚSPĚCHY VE FYZIKÁLNÍCH A MATEMATICKÝCH OLYMPIÁDÁCHÚS
Ve školním roce 2012/13 proběhly tradiční
olympiády - fyzikální, astronomická a matematická. Zejména v astronomické olympiádě byla veliká účast našich žáků ve školním kole.
Každoročně postoupí někdo do okresního kola,
letos se nám zadařilo ještě trošku více.
V matematické olympiádě pro 6. ročník postoupil do okresního kola František Svoboda,
skončil na 19. místě. Fyzikální olympiádu v okrese
za nás reprezentovali čtyři žáci. Za 7. ročník to byla
Gabriela Solaříková, umístila se na 8. místě
jako úspěšná řešitelka. Za 8. ročník byl úspěšným
řešitelem Lukáš Beňa a získal 7. místo.
Z 9. ročníku postoupila Martina Zapletalová
na 12. místo a Monika Koutná, která jako
úspěšná řešitelka obsadila nádherné 4. místo.
Úspěšní řešitelé školního kola astronomické
olympiády pokračovali do korespondenčního
kola, kde se úspěšnými řešiteli stali - Jana
Pálková (19. místo) a Tomáš Baják (6. místo).
Tomáš Baják postoupil do celostátního kola do
Prahy, kde obsadil, přestože byl nejmladší účastník, 23. místo. Moc gratulujeme!
Všem úspěšným řešitelů blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!
Mgr. Taťána Bajáková
15
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
FYZIKÁLNÍ EXKURZEFYZIKÁLNÍEXKURZEFYZIKÁLNÍEXKURZEFYZ
V rámci projektu EU „Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody“
začala řada exkurzí týkajících se také fyziky.
S kroužkem fyziky Věda hrou jsme navštívili hvězdárnu a Modelový svět
v Brně. Ve hvězdárně nás čekala přednáška „Sluneční soustavou s hvězdami
nad hlavou“. Potom jsme se přesunuli k simulaci hvězdné oblohy, kde se po
zhasnutí nad námi objevilo noční nebe. Obloha se otáčela, tak jsme viděli posuny hvězd a planet během celého roku. Následovala prohlídka exploratoria, to je obrovský prostor s modely objektů sluneční soustavy. Spousta věcí
se dala vyzkoušet, např. roztočením mýdlové koule bylo vidět, jak vznikají
mraky na obřích planetách. Po obědě jsme se přesunuli do Modelového světa
s funkční vlakovou dráhou a autodráhou, kde jsme si mohli i zajezdit. V celé
místnosti se dalo zhasnout a modely se rozsvítily, vše fungovalo dále, jen
jakoby v noci.
Druhé exkurze se zúčastnili žáci 6. tříd. Čekalo nás toho hodně, proto
jsme vyrazili na dva dny. Nejprve jsme jeli do informačního centra obnovitelných zdrojů energie v Hradci Králové. Uvítalo nás video o různých
zdrojích energie a jejich využití, dále jsme navštívili vodní elektrárnu Hučák
na Labi. V centru bylo k vidění plno panelů s obrázky, ale největším přínosem
16
bylo množství interaktivních exponátů - např. auta na světelný pohon, výroba
větrného víru a příbojové energie. V Polici nad Metují nás velmi zaujalo
Muzeum papírových modelů s unikátními modely od miniaturních po
obrovské a Muzeum Merkuru. Ocelové město z této stavebnice je postaveno
na ploše 24 m2 a modely se také pohybují. V obou muzeích jsme si mohli
postavit nějaký model. Druhý den v IQ parku v Liberci jsme začínali Science
show, viděli jsme např. funkčnost fotografického blesku, krocení ohně do
tornáda, co způsobuje tekutý dusík, vliv statické elektřiny na člověka. Následoval workshop na téma voda, opět jsme byli zapojeni do činností, zkoumali
jsme Archimédův zákon, funkci spojených nádob a plování těles. Určovali
jsme nosnost plastelínové loďky. Po obědě jsme si procházeli čtyři obrovská
patra úžasných interaktivních exponátů. Vše jsme si vyzkoušeli. Bylo to pro
pochopení fyziky velikým přínosem.
Projekt je realizován v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Mgr. Taťána Bajáková
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
17
inzerce
18
aktualityaktualityaktuality
aktualitvaktualitvaktualitv
AŤ ZVONY ZVONÍ A PÍSEŇ ZNÍ…AŤ
VÝSTAVA CHOVATELŮ 9. - 11. 8. 2013
…všem věrným srdcím, nám všem, kteří jsme XV. všesokolským sletem společně
oslavili 150. výročí sokolské práce a sokolských bojů.
Sto padesát let je dlouhá doba, vystřídalo se v ní několik lidských generací.
Prožily období národního obrození, první světovou válku a budování státu
(prvního svobodného moderního samostatného státu na našem území), relativní
období klidu první republiky, světový nástup scestných a nebezpečných ideologií,
jako byl fašismus a nacismus, jak se později ukázalo i komunismus, rozbití republiky, zradu našich spojenců a jednání „o nás, bez nás“, potupu protektorátu
a německé panství moci a nenávisti, hrůzy druhé světové války a spousty mrtvých
na všech bojištích světa i ve vyhlazovacích táborech. Pak konečně vítězství v roce
1945, kdy se zdálo, že svět patří nám všem, kteří jsme ochotni pro něj pracovat
a usilovat. To, že to byl omyl, se ukázalo o pár let později a pro demokracii znamenal tento omyl čtyřicet let živoření kdysi samostatně myslícího a jednajícího
státu. Dočkali jsme se a v roce 1994 se konečně po čtyřiceti šesti letech rozezvučel
pražský Strahov zvony, státní i sokolská vlajka vylétly na stožár a rozzářená,
jásající a pokorná srdce slavila svůj úspěch největší. Stáli jsme zase tam, kam
patříme, a žlutá strahovská pláň byla v tu chvíli nejkrásnějším a nejmilovanějším
pískovištěm světa. Sokol zaujal opět své místo v životě české společnosti. Vítalo
ho mohutné zvonění zvonů i srdcí, šířící se daleko za prostor stadionu.
Od té doby zněly pražské zvony při zahájení všech dalších sletů. Oznamují
světu a především nám všem, že se právě sešli lidé dobré vůle, lidé radující se ze
života, přátelství, pohybu. Lidé, kteří věří v ideály prověřené věky, jež stály u zrodu
našeho státu, Československé republiky.
Čas letí a ne vše, co se dnes děje kolem nás v republice i ve světě, se nám líbí.
Cítíme, že svět spěje někam, kde ideály pravdy, bratrství a dobré vůle mezi lidmi
padají do propasti. Je nutno nazývat věci pravým jménem a ze svých srdcí a rukou
vytvářet hráz všemu podlému a lživému, nepoctivému, co kolem sebe denně vidíme!
Není to lehká cesta, ale vždy to byla a je cesta sokolská.
Zvony na kostelech a chrámech se nepoužívaly pouze při slavnostních chvílích
bohoslužeb a svátků. Svého času zvonily i v případech nebezpečí, požáru, velké
vody a války. Shromažďovaly obyvatelstvo, aby se mohlo účinně bránit a odolávat
pohromám. Nedokázaly „rozehnat mraky“, jak se kdysi pověrčivě věřilo, ale
dokázaly shromáždit lidi k činům a obraně. Nedokážeme poručit počasí, ale
dokážeme poručit sobě, a to je jedna z vůdčích sokolských myšlenek.
Proč tedy zvonily večer 5. července 2012 zvony nad Prahou? Na poplach nebo
na oslavu? To ať si rozhodne každý sám. Myslím, že všem sokolům to bylo jasné!
Rozhodně „na poplach“, protože politická a morální situace v našem státě je na
pováženou a je nutno jednat. Přispět každý svou kapkou, třeba nepatrnou, k jejímu
ozdravění.
Především však údery zvonů ohlašovaly začátek velkého sokolského svátku,
svátku radosti a dobrovolné spolupráce. Ohlašovaly vítězství nad lhostejností
a sobectvím, nad leností a nečinností, jejich píseň se vkrádala do našich srdcí
a budila v nich novou odvahu a nový elán!
Zvony zvonily a písně se radostně zpívaly. Básník Ladislav Stehlík napsal krásnou báseň o sosně, která stojí vysoko na skále a hrdě vzdoruje útokům bouří a nepohody. Ta báseň končí slovy, která lze vztáhnout i na nás všechny a na úkoly v životě
národa.
„Jako by to počasí měli objednané“, dalo by se říct o letošní výstavě
drobného zvířectva ve Velkých Bílovicích, která vyšla zrovna na první chladnější dny po úmorné vlně veder. Pěknou podívanou slibovalo velké množství
vystavované zvěře od exotického ptactva přes holuby, drůbež až po králíky.
Mezi cca 800 návštěvníky byli např. i chovatelé z dalekých Krkonoš, kteří
náhodou jeli kolem, a to by bylo, aby se nepřišli podívat. Samozřejmě nechyběli tradiční heligonkáři z Bojanovic, tombola s drobným zvířectvem, občerstvení atd.
Ceny si chovatelé letos přebírali z rukou paní starostky Marie Vlkové.
Z velkobílovického svazu chovatelů byl oceněn čestnou cenou za králíky
M. Judas a D. Sem. Vítěznou kolekci vídeňských šedých králíků vystavil
P. Polách. V kategorii drůbeže získal čestnou cenu J. Nejezchleba, P. Zapletal, K. Šťavíková, J. Kačer, V. Grof, D. Sem a prozatím nejmladší chovatel
Pepa Šťavík. Vítěznou cenu si odnesl J. Kačer za husu landenskou. V kategorii
holubů to samé ocenění získal kdo jiný než V. Grof. V poslední kategorii
exotického ptactva, kterou mimochodem nehodnotí posuzovatelé, nýbrž sami
návštěvníci, skončil tentokrát dlouholetý držitel prvního místa J. Šebesta až
druhý. Nejvíce se letos líbila rozela rubínová R. Šťavíka.
Všichni ocenění měli náležitou radost, ke které přibylo ještě pousmání,
když si přečetli štítek na vítězných pohárech a plaketách. Ty kvůli překlepu
v roce 2013 slibovali výhru roku 2113. Tak uvidíme, zda příštích sto let obhájí.
A ještě něčím byla tato výstava výjimečná. Kulaté čtyřicáté narozeniny na
ní oslavil vedoucí místních chovatelů Roman Šťavík. Větší radost než všechny
hmotné dary mu však jistě udělali jeho dva potomci. Jak Katka, tak Pepa se
totiž zúčastnili Krajské výstavy mladých chovatelů v Kyjově, kde oba
s vystavovanou drůbeží dosáhli velmi dobrých výsledků. Gratulujeme
a Romanovi přejeme ještě mnoho takových úspěchů.
Nakonec soupis těch, bez kterých by výstava nemohla být uskutečněna,
sponzorů. Svaz velkobílovicích chovatelů tímto děkuje těmto sponzorům:
Město Velké Bílovice, Hasiči Velké Bílovice, Vinařství Kachyňa s.r.o., Vinařství
Strouhal, elektromontáže Šebesta Karel, světla Hromek, sádrokartonářské
práce Judas Milan, Stolařství Šťavík Roman, Sing wine, TH Systémy, Jihofrukt,
Agrosad, Truhlářství Skoupil, Pohostinství u Vlka, Stavební firma Osička, Giriform, Knápek Václav, Brůček Libor, Osička Petr, Zemánek Petr.
ID
„Zemi má, sosno, k výšce rosteš skrytě.
Blesk udeří snad - ale nezdrtí tě.
Důvěru v pevnost lásky naší měj!
Na nové rány - nová pryskyřice.
Kořeny zatnem, bouřím vzdorujíce.
Osude! Pravdo! Vydrž! Vytrvej!“
Z článku Jariny Žitné, náčelnice ČOS v letech 1991 - 2007
T.J. Sokol Velké Bílovice
19
O NAROZENÍ PANNY MARIEONARO
HASIČSKÝ TÁBORÁKHASIČSKÝT
Od časného jara do pozdního podzimu probíhají v okolní vesnicích
i městech „hody“. Bývá to v neděli o nebo po svátku patrona místního kostela.
Nikdy jsem nepřemýšlela a nevím, podle čeho si naši předkové svého
patrona vybírali. Někde mohli mít jeho ostatky. Ale je zřejmé, jak důležité pro
ně bylo mít svého patrona a přímluvce v nebi. Jak byl jejich život spojen s liturgickým rokem církevního kalendáře a s těmi, kteří už jsou definitivně spojeni
s Bohem. Je symbolické, že v Bořeticích je kostel zasvěcen svaté Anně,
v Pavlovicích Nanebevzetí Panny Marie, v Žižkově Panně Marii Vítězné
a tady, ve Velkých Bílovicích, jejímu narození. To svědčí o tom, že naši předkové měli Matku Boží ve veliké úctě.
V Písmu svatém je o Marii málo textů. Málo o jejím životě, nic o jejím
narození. Přesto je ve Starém zákoně více odkazů, které na ni ukazují. Na
ženu, která potře hlavu hada. Pannu, která porodí syna, královnu ozdobenou
ofírským zlatem, nevěstu z Písně písní...
Tradice vypráví, že rodiče Panny Marie dlouhá léta toužili po narození
dítěte. Prosili Boha, ale jejich přání nebylo naplněno. Jedenkrát Jáchym
přinášel v jeruzalémském chrámě obětní dary, ale kněz je zle a s pohrdáním
odmítl. (Neplodnost manželů byla v Izraeli považována za Bohem seslaný
trest.) Zahanbený a smutný odešel k nejvzdálenějším stádům, aniž by Anně
vzkázal, kde se zdržuje. Po několik měsíců se nevracel domů.
Také Anna trpěla pro svou neplodnost výsměch. Prosila Boha, když už její
lůno uzavřel, aby jí aspoň vrátil manžela. Tu se Anně ukázal anděl, oznámil
jí, že má putovat do Jeruzaléma a obětovat Bohu. Její modlitby budou vyslyšeny. Stejně se stalo i Jáchymovi.
Bůh splnil slovo a ve svém stáří porodila Anna dcerušku, která dostala
jméno Maria, Jitřenka spásy, Bohem milovaná, moře hořkosti.
Také my v krásné mariánské modlitbě uctíváme Marii jako Matku Spasitele, Růži tajemnou, Hvězdu jitřní, Bránu nebeskou, Archu úmluvy, Trůn
moudrosti, jako Pannu, Matku a Královnu všech lidí na nebi i na Zemi.
Mladí hasiči se po dvou měsících volna dávno vrátili do školních lavic. Aby
však na prázdniny v dobrém vzpomínali, připravili pro ně poslední den v srpnu
jejich vedoucí tradiční táborák. Jelikož předpovědi slibovaly pěkné počasí,
konala se akce s přespáním ve stanech na Chřástelce. Pochvala za skvěle
připravený program patří zejména ženské části hasičů, která děti během dne
bavila různými hrami na zbystření mysli a posílení tělesné zdatnosti.
Vrchol večera přišel až po dobré večeři, kterou ugriloval hasičský šéfkuchař
Milan Zapletal. Z vysílačky se ozvala zpráva, že ve sklepech došlo k otravě oxidem uhličitým. Děti se rozdělily na starší a mladší žáky. Mladší žáci pod vedením
Zdeňka Kachyni ml. dorazili až před ohlášený sklep, kde si zopakovali postup při
tomto druhu zásahu. Zapnuli ventilátor, nasadili imaginární dýchačáky a s rozvahou vstoupili do sklepa. Nutno uznat, že Luboš Tetur hrál roli přidušeného opilce
opravdu skvěle, a to i v tu chvíli, kdy jej děti vytahovaly po tvrdých, betonových
schodech ven. Tam si zopakovaly základní oživovací metody, než přiběhla
„záchranka“ v osobách Erika Jaborníka a Petra Bílka. Po celou dobu děti trénovaly zacházení s vysílačkami a správné ohlašování postupu zásahu a požadavků.
Mladší žáky poté vystřídali ti starší a akce se opakovala. Bohužel ti starší
z toho měli spíše srandu, než aby to brali vážně. Snad je to v reálu příliš nepřekvapí. Po tak náročném dnu pak děti pomalu usínaly ve stanech za zpěvu hasičů.
Tak sbohem, prázdniny!
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍK
V NAŠÍ FARNOSTIVNAŠÍFARNOSTIV
Ruku na srdce, milí rodiče! Určitě se Vám několikrát stalo, že jste si
nevěděli rady s chováním svých dětí. Při našich setkáních Modliteb matek
(dále MM), se často radíme, jak zvládat různé situace při výchově našich
dětí. Jak je vyřešit, „aby dobře bylo“?
Maminka z naší skupinky se před léty zúčastnila kurzu efektivního
rodičovství a v mnoha případech nám dobře poradila. Rozhodli jsme se proto
uspořádat tento kurz i v naší farnosti. Přihlásilo se několik matek, a dokonce
i tři manželské páry. Tato setkání jsou velmi přínosná, snažíme se najít společnou řeč se svými dětmi. Vždyť ony jsou zrcadlem svých rodičů.
Mše svaté ve
Po, St, Čt, Pá
Út, So
Ne
20
Velkých Bílovicích:
17.30 hod.
7.15 hod.
7.30 a 10.30 hod.
inzerce
Ing. Bc. Stanislav Sládek
autorizovaný inženýr ve stavebnictví
navazuje na realizace dotačních programů ZÚ
a nabízí zpracování a spolupráci při:
- vypracování průkazu energetické náročnosti budov
na základě oprávnění č.1187 Ministerstva průmyslu
a obchodu
- zpracování podkladů k dotačnímu programu Nová
zelená úsporám
Pro realizace opatření po 1.1.2013 budou žádosti
přijímány od 1.8.2013
- zpracování smlouvy o dílo na realizaci a kontrolu
kvality plnění
Dotace je dobrý příspěvek. Z pohledu dlouhodobých
nákladů na užívání stavby každý ocení kvalitu
realizace, která zajistí shodu mezi výpočtem,
skutečnými náklady a způsobem užívání.
- zpracování smluv k převodu nemovitostí (smlouva
kupní,darovací směnná vč. daňového přiznání)
- řešení sporů souvisejících s nemovitostmi
(pozemky a stavby)
Vše je vhodné řešit mimosoudně, podmínkou je
seznámení se s doklady, které se sporu týkají.
adresa: Velké Bílovice, Čejkovská 422
tel.: 519 347 216, 602 325 150
e- mail: [email protected]
Ing. Ivana Sládková, Věnceslava Osičková
Velké Bílovice, Jízdárna 424
Tel.: 519 347 216, 608 747 452
Nabízí:
- vedení podvojného účetnictví
a daňové evidence včetně mezd
- účetní a daňové poradenství,
zpracování daňového přiznání
21
kaspolečenská kronikasp
olečenskákronikakronik
JUBILEA
NARODILI SE
ŘÍJEN
Foukalová Marie
Osičková Hedvika
Brúčková Marie
Hrabalová Marie
Suchá Eliška
Ajglová Anežka
Buzrla Jaroslav
Očenášek Miroslav
Osička Karel
Bílková Marcela
Bucňák Josef
Zapletalová Ludmila
Zachovalá Jana
Lipová 82
Lipová 57
Slíny 905
Revoluční 853
1. máje 127
Svárov 3
Na Aleji 1108
Lůčky 1023
Jízdárna 428
nám. Osvoboditelů 1150
Fabian1199
Široká 1231
U školky 366
89
88
81
81
81
70
70
65
60
55
55
55
50
Čejkovská 573
Revoluční 835
Široká 136
Široká 581
1. máje 130
Hřbitovní 688
Lůčky 1024
Růžová 529
Lipová 47
84
81
80
75
70
65
60
60
55
Anshasi Leia
Lanžhotský Petr
Bauman Martin
Teturová Ema
Růžička Lukáš
Křivánková Mia
Dražná Denisa
Nováková Lea
ZEMŘELI
Osičková Františka
Malhocká Božena
Brůčková Hedvika
LISTOPAD
Vaněk František
Maděřič Jan
Kachyňová Věnceslava
Očenášková Marie
Blata Josef
Zapletal František
Beňa František
Tihlaříková Jarmila
Křivánková Božena
inzerce
Alena Macinková - účetní
Velké Bílovice, Podivínská 1236,
budova družstva - 3. podlaží
tel.: 515 531 858, 775 052 820
Nabízí:
- vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd
- účetní a daňové poradenství, optimalizaci daňové povinnosti
- zastupování klientů při kontrolách na finančním úřadu,
u zdravotních pojišťoven a sociálky
Příští uzávěrka bude 10. 11. 2013.
Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na:
e-mail: [email protected]
Městský úřad Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou.
Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo
jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
VÝROČÍ SVATBY
Ludmila a Václav Příborští
Hedvika a František Pálkovi
Manželským párům přejeme hodně zdraví,
štěstí a životního elánu do dalších společných let.
Dne 18. 10. se dožívá významných 80. narozenin
paní Marie Leblochová, bytem Čejkovská 914.
Milá maminko, babičko a prababičko, všechno na
světě Ti můžeme dát, ale zdraví a štěstí Ti můžeme
jenom přát. Máme Tě rádi, Ty to víš a na Tvé zdraví
pozvedáme číš .
Vše nejlepší přeje rodina Leblochova,
Gajduškova, Růžičkova a Baroušova.
9.11.2013 se uskuteční vítání občánků - rodiče, kteří se
budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou
nahlásit do 1.11.2013 na matrice.
Prodejní místa zpravodaje:
potraviny Jednota, ul. Svárov
potraviny Jednota, ul. Čejkovská
potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů
potraviny Havlíčková, ul. U školky
stánek Osičková, ul. Růžová
jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů
stánek Polláková, ul. Svárov
ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník, místo vydání - Velké Bílovice, číslo 5/2013, registrační číslo MK ČR E 11607, vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice,
nám. Osvoboditelů 570, PSČ 691 02, IČO: 00283673, náklad 820 ks, redaktorky: Irena Dojáčková, Veronika Slámová a Lenka Brůčková, grafická úprava: Štěpán Žďárský,
tisk Tiskárna Pálka, Břeclav, cena 5,- Kč
22
HODY, MILÉ HODY, UŽ JSEM DOHODOVAL.HODY,MILÉHODYUŽJSEMDOHO
Hodová vlna proplula i Velkými Bílovicemi. Přípravy, které neobnášejí jen
uklízení domácností, ale také vyšívání krojů, malování mašlí, škrobení a žehlení. Za
to patří poděkování všem maminkám, babičkám a tetám, které své děti vypravily na
hodové sólo. Děkujeme paní starostce, místostarostovi a zaměstnancům města za
podporu a pomoc, ale také velkobílovickým hasičům za úklid sóla a náměstí. Taky
musíme poděkovat otci Liboru Salčákovi za to, že se za nás modlil a vyprosil nám
hezké počasí. Naše poděkování je směrováno i velkobílovickým vinařům, kteří nám
darovali víno k tomu, aby byly hody veselejší. Nebýt firmy Tesgrup, která nám zajistila „máju“, spol. Agropol, která zapůjčila vlečky, abychom ji mohli přivézt,
kovářům, kteří ji spojili a panu Semovi, který nám ji pod svým vedením pomohl
postavil, hody by nemohly začít. Za všechnu tuto pomoc jsme jim moc vděční.
Upřímné díky chceme vyslovit i chase mužné a našim starým stárkům za
vytvoření neopakovatelné pondělní atmosféry při „zaváďce“, sklepníkům za obětavost, se kterou se o nás starali, ale i vám všem, kteří jste se přišli na hody podívat a tím vytvořit tu správnou hodovou náladu. Poděkování patří také hlavně našim
rodičům, že nám pomáhali, podporovali a umožnili nám stárkování.
Všichni jistě dobře víte, že hody nejsou jen o tom, obléci se do kroje a jít pod
máju tancovat a veselit se. Předcházejí tomu dlouhé přípravy a určité povinnosti,
které nejdou zvládnout v malém počtu lidí. Máme na mysli vázání mašliček pro
hodová sóla, zkoušky zpívání ve sklepě, nácvik tanců, pochodů, otoček…,
příprava a dovoz zelených větví a máje a po té její stavění, úklid sóla, účast na
nedělní mši svaté a pondělní pobožnosti. Proto bychom rádi s úsměvem na tváři
a velkou radostí chtěli vzdát hold chase. Díky vám, jak už starším a zaběhlejším
krojovaným za podporu a účast na přípravách, tak samozřejmě mladým, kteří šli
poprvé v kroji. Myslíme si, že je to velká čest, mít krojovanou chasu, o kterou se
můžeme my stárci opřít.
Co říci závěrem?
Jelikož musíme myslet už dopředu, chtěli bychom apelovat na krojované kluky
a rodiče. Jak všichni dobře víme, každý rok je problém s volením stárků. Padají
výmluvy, že by to nezvládli, že je to moc starostí a rodiče by to nedovolili.
Ano, sice jsou to velké starosti a zabírá to spoustu volného času, který byste
mohli strávit jinak, ale taky to má své kladné stránky. Být stárkem je něco, co
člověk prožije jen jednou za život. Věřte, že je to velká čest a krásný pocit, který
si ponesete celý život.
Stárci a stárky
Mladí si to možná řeknou s povzdechem, my rodiče snad s úlevou, že je to
za námi. Za to, že jsme to všichni zvládli, bychom chtěli poděkovat těm, kteří nás
jakýmkoliv způsobem podpořili. Nejenom našim nejbližším, ale také známým
a všem, kteří svou účastí na hodovém veselí přispěli k tomu, aby se hody vydařily.
Ano, není to jen v moci stárků, ale záleží na každém, jakou měrou přispěje
k tomu, aby byly hody pěkné.
Takže bychom chtěli poděkovat chase za to, že stála za svými stárky. Bylo to
poznat nejen při zavádce v jejich juchání, ale i při přípravách, kdy jich přes třicet
jelo pro máju a zelené, a také při jiných pracích, kdy přidali ruku k dílu.
Děkujeme také chase mužné, za hojnou účast a skvělé veselé hody.
Dále také pokladníkům a všem, kteří se postarali, aby měli v pokladnách co
dělat.
Z našeho pohledu se hody vydařily. Možná se někomu zdá, že to, či ono
mohlo být raději tak, či tak. Každý má možnost si to zkusit a pak pochopí, že ať
to děláte sebelíp, nikdy se nezavděčíte všem.
Děkujeme tedy všem, kteří nám pomáhali a fandili.
Co říci závěrem?
Přejeme budoucím stárkům a jejich rodinám, aby pociťovali takové skvělé
zázemí jako my.
A rodičům - nebojte se toho, dá se to zvládnout. Chce to jen velký kus sebeobětování se pro druhé.
Rodiče od stárků a stárek.
Máju je potřeba pečlivě otesat, aby spoj dobře držel
Bez tolika pomocníků by se "mája" stavěla hůř!
A dobře upevnit!
23
Nedělní hodový průvod
Členové zastupitelstva společně s velkobílovickou chasou
Jak jim to sluší!
"Zaváďka" se bez otočky stárky neobejde
Jaké by byly hody bez účasti přespolní chasy
Galerie stárek od roku 2008
Návštěvníci z polností p. Herůfka
Unikátní vystoupení skupiny AQUABELY Velké Bílovice
24
Download

Sestava 1 - Velké Bílovice