SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI
1 . GÜN (2 8 N is an 2015 )
08:3009:30
09:3010:15
KAYIT İŞLEMLERİ
Açılış Konuşmaları
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
10:1510:40
10:4010:05
10:0511:30
11:3011:55
Tarımın Dünü, Bugünü ve Yarını
Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP
(Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı)
Zir. Müh. Yakup KARAHAN (Doğa Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
Tohumculuk Sektörünün Durumu, Üniversitelerden Beklentiler
Toprak ve Arazi Kullanım Sorunları:Toprağın Dilinden Anlamak
Successfull Biological Control Strategies Against Lepidopteran Pests Using Egg Parasitoids in
France
Ö Ğ L E
12:0013:30
SALON 1
HAYVANSAL ÜRETİM
OTURUM
BAŞKANI:
13:3013:45
Prof.Dr. Zafer ULUTAŞ
Hayvancılıkta iş sağlığı ve
güvenliği
13:4514:00
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ
(Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü Öğretim Üyesi
Elisabeth TABONE
(Institute National de la Recherche Agronomique (INRA) France
Y E M E Ğ İ
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
GIDA BİLİMİ
Prof.Dr. Ahmet EŞİTKEN
Prof.Dr. Fatih SEYİS
Sibel ALAPALA
DEMİRHAN,
Buket ÇELEN,
Mehmet Fatih
ÇELEN, Nuray
ŞAHİNLER
Hydroponik koşullarda
yetişen farklı marul
çeşitlerinin nitrat
beslenmesine bağlı
büyüme-gelişme, fizyolojik
ve morfolojik farklılıkları
Abdullah ULAŞ,
Halit Yetişir
A.Fatih
HACIYUSUFOĞLU,
Ali ERKUL, Erkan
ŞİMŞEK
Gıdada bilgi kirliliği
A. Kadir
HALKMAN
Süt sığırı ahırlarının hayvan
refahı ve verimliği üzerine
etkisinin belirlenmesi
Ercan ŞİMŞEK,
Seyit UĞUZ,
İlker KILIÇ,
Erkan
YASLIOĞLU
Durgun su kültüründe
marul yetiştiriciliğinde
farklı gübre
uygulamalarının verim ve
kaliteye etkileri
Esra OKUDUR,
Nurgül ERCAN
Bazı buğday tohumu
çeşitlerine kazanda peletle
tohum kaplama yöntemi ile
bitki besin elementleri
uygulanarak çimlenme
parametrelerine etkisinin
belirlenmesi
Az yağışlı bölgeler için
geliştirilmiş bazı arpa
materyalinin Çukurova
koşullarında agronomik
özelliklerinin belirlenmesi
Hasan AY, Sait
AYKANAT, Ayşe
ANAY, Murat Reis
AKKAYA
İrmikaltı undan vital gluten
üretimi
14:0014:15
Bazı yerli koyun ırklarımızın
kas lifi tipi özelliklerinin
belirlenmesi
Fosfor uygulamasının
marul ve soğan bitkilerinin
mineral element
konsantrasyonları üzerine
etkisi
Özge ŞAHİN,
Mehmet Burak
TAŞKIN, Emre
Can KAYA
Alternatif enerji
kaynaklarından güneş
enerjisinin tarım
alanlarında kullanılmasının
maliyeti ve verim analizi
Adem YILMAZ,
Zülal ARCA, Hikmet
DOĞAN
Gıdalarda tuz oranının
azaltılmasına yönelik
stratejiler ve ürün güvenliği
14:1514:30
Köpek dövüşleri ve İç
Anadolu’daki durumu
Emre ŞİRİN,
Zafer ULUTAŞ,
Yüksel AKSOY,
Alper ÖNENÇ,
Ümran ÇİÇEK,
Mustafa
UĞURLU,
Mehmet KURAN
Orhan YILMAZ,
Füsun COŞKUN,
Mehmet
ERTUĞRUL
Mehmet
KOYUNCU,
Abdulvahit
SAYASLAN,
Selman
TÜRKER, Yavuz
IRKLI, Fatma
Gülşah ORHAN,
Abdullah SERİN
Mükerrrem
KAYA, Güzin
KABAN
Bazı amerikan asma
anaçlarında PGPR
uygulamalarının kireçli
ortamlarda demir alımı ve
bazı biyokimyasal
özellikler üzerine etkileri
Selda DALER,
Emine Sema
ÇETİN
Nevşehir ilinde iklim
değişikliği ve kuraklık
analizi
Hüseyin İLHAN,
Burak Nazmi
CANDOĞAN,
Hakan
BÜYÜKCANGAZ
Gıda kontrol
laboratuvarlarında ISO/IEC
17025 standardının,
akreditasyonun ve kalite
yönetim sisteminin önemi ve
uygulaması
Prof.Dr. Metin YILDIRIM
Semiha YALÇIN,
F. Filiz
ALTINKAYA,
Ayla ÜNVER
ALÇAY, Kamil
BOSTAN, Aysun
SAĞLAM
14:3014:45
Karanfil (Dianthus
caryophyllus L.) de vazo
ömrü üzerine farklı bitki
ekstraktlarının etkilerinin
belirlenmesi
14:4515:15
Tuğba KILIÇ
Emine Sema
ÇETİN
POSTER SUNUMLARI 1 ve KAHVE MOLASI
SALON 1
TARIM EKONOMİSİ
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
GIDA BİLİMİ
OTURUM
BAŞKANI:
15:1515:30
Prof.Dr. Semiha KIZILOĞLU
Prof.Dr. Taşkın ÖZTAŞ
Prof.Dr. Serap AÇIKGÖZ
Prof.Dr. A. Kadir HALKMAN
Tarımsal üretimde kadın
Fatma ÖCAL
KARA, Güneş
Eren YALÇIN,
Songül AKIN
Zeolit uygulamasının
organik üzüm
yetiştiriciliğinde bitkinin
besin maddesi içeriğine
etkisi
Fadime ATEŞ,
Bülent YAĞMUR
Entomovektör
teknolojisinin bitki
korumada kullanımı
Cafer EKEN,
Serdar TUNCER,
Zakine KADIOĞLU
Gıdalarda, yemlerde ve
tohumlarda
GDO
tespit
metodunun laboratuvar içi
verifikasyonu
15:3015:45
Tarımsal ürünlerde
sürdürülebilir pazarlama
yaklaşımı
Hakan
ADANACIOĞLU
Kazova topraklarının
yarayışlı potasyum
kapsamının ana materyal,
arazi kullanımı ve
mesafeye bağlı
değişkenliği
Hikmet GÜNAL,
Nurullah ACİR,
Fevzi AKBAŞ,
Engin ÖZGÖZ,
Halil ERDEM,
Hüseyin ÖNEN,
Hakan YILDIZ,
Atilla POLAT
Sürdürülebilir mücadele
için yerel bir biyolojik
mücadele etmeni bracon
hebetor’un üretimi
Miray Durlu Külbaş,
Hatice Hilal Moran,
Sema Çavuş, Hilal
Tunca, Cem Özkan,
Avni Uğur
Sağlık açısından probiyotik
bakteri ve maya
etkileşimlerinin önemi
15:4516:00
IPARD kapsamında tarımı ve
kırsal kalkınmayı destekleme
kurumu (TKDK) projelerinin
incelenmesi: Çanakkale ili
örneği
Sibel TAN, Ümit
ORTAN
Mısır yetiştirilen toprağın
bazı özellikleri üzerine
çeşitli tarımsal atıklardan
elde edilen biyokömürün
etkisi
Ekmeklik buğdayda sürme
etmenine (Tilletia spp.)
dayanıklılığının kalıtımının
klasik ve moleküler
yöntemlerle araştırılması
Gülçin AKGÖREN
PALABIYIK, İsmail
POYRAZ, Ahmet
UMAY, Fahri
ALTAY
Probiyotik gıdaların üretim
ve depolama sırasında
canlılığını etkileyen faktörler
ve canlılığın sürdürülmesi
için alınacak önlemler
Ecem AKAN,
Özer KINIK
16:1516:30
Fındık arz fonksiyonu tahmin
modeli: Türkiye üzerine
ekonometrik bir uygulama
Mehmet Arif
ŞAHİNLİ, Ahmet
ÖZÇELİK
Arıtma çamurlarının
solucanlar (Eisenia fetida)
ile vermistabilizasyonu
Işınlama ve gıda güvenliği
Aysun SAĞLAM,
Ayla ÜNVER
ALÇAY, Ekin
DİNÇEL, Kamil
BOSTAN
16:4517:15
Mehmet Burak
TAŞKIN, Özge
ŞAHİN, Emre Can
KAYA, Şeyda
ÇAKICI
Ayten NAMLI,
Muhittin Onur
AKÇA
POSTER SUNUMLARI 2
Semiha Yalçın,
Ayla
Ünver
Alçay,
Gözde
Yüzbaşıoğlu,
Pınar
Engin,
Aysun Sağlam
Hatice
YILDIRAN,
Gülden
BAŞYİĞİT
KILIÇ, Aynur Gül
KARAHAN
2 . GÜN (2 9 N is an 2015 )
SALON 1
TARIM EKONOMİSİ
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
BİTKİSEL ÜRETİM
Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Prof.Dr. Cafer GENÇOĞLAN
Prof.Dr. Semra DEMİR
Ali Galip ÇAKIR
Bazı soğan (Allium cepa
L.) genotiplerinde çekirdek
erkek kısırlık geni ile bağlı
moleküler markır
allellerinin bağlantı
pozisyonunun tespiti
F. Özen TEKELİ,
Ali Fuat GÖKÇE
Tabansuyu derinlik ve
tuzluluğunun izlenmesi
Harun Kaman,
Mahmut Çetin,
Cevat Kırda
Ekmeklik buğdaydalardaki
sürme etmeni Tilletia foetida
ve Tilletia caries'in genetik
çeşitliliğinin ISSR tekniği ile
belirlenmesi
Nalan
AKAROĞLU,
Temur
KURTASLAN,
Yasemin
COŞKUN
KADERLİ
Arzu ÇIĞ,
Rukiye KELEŞ
Farklı domates kalem ve
anaçlarının kuraklık stresi
altında bitkisel büyüme ve
gelişmeye etkisi
Firdes ULAŞ,
Andreas FRICKE,
Hartmut
STUTZEL
İç Anadolu bölgesinde
tarımsal atıkların
potansiyeli ve katı yakıt
olarak değerlendirilmesi
Mahmut DOK
Tokat ili kavun yetiştiriciliği
yapılan alanlarda görülen
virüs hastalıklarının
tanılanması
Selenyum ve silisyumun
açıkta hıyar
yetiştiriciliğinde yaprak
gübresi olarak
uygulanması
Fatih ÇETİNSOY,,
H. Yıldız
DAŞGAN
Buğday ekili alanlarda
agregat stabilitesine etki
eden faktörlerin
belirlenmesi
Hatay ili patates alanlarında
sorun olan viral etmenlerin
serolojik ve biyolojik
indeksleme yöntemleriyle
belirlenmesi
Hakan ÇARPAR,
Gülşen
SERTKAYA
09:4510:00
Sebzelerde aşılama:
sebzelerde aşılı fide
kullanımının dünyadaki ve
türkiye’deki durumu
Halit YETİŞİR,
Firdevs ULAŞ,
Emel ÜNLÜ
Nevşehir il meralarının
floristik özellikleri
PVR lokusu içeren
biberlerde Patates Y virüsü
(Potato virus Y, PVY)
reaksiyonlarının
araştırılması
Kerim
KARATAŞ, Bekir
Bülent ARPACI,
Ayşe Gül TEKİK,
Nihal BUZKAN
10:1510:30
Nevşehir ilindeki
hayvansal atıklardan elde
edilecek enerjinin sera
ısıtmasında kullanımı
Osman
GÖKDOĞAN, M.
Cüneyt
BAĞDATLI, Serpil
SAVCI
Şeker pancarı tarımında
penetrasyon direncine etki
eden faktörlerin
belirlenmesi
İlknur Gümüş,
CevdetŞeker,
Hamza Negiş,
H.Hüseyin
Özaytekin, Emel
Karaarslan,
Ümmühan Çetin
Bilal ŞAHİN,
Sabahaddin ÜNAL,
Ziya MUTLU Ali
MERMER Öztekin
URLA Ediz ÜNAL
Metin AYDOĞDU
Kadir Aytaç
ÖZAYDIN
Hamza Negiş,
Cevdet Şeker,
İlknur Gümüş,
H.Hüseyin
Özaytekin, Emel
Karaarslan,
Ümmühan Çetin
OTURUM
BAŞKANI:
09:0009:15
Prof.Dr. Gamze SANER
Türkiye'de fındık üretimi ve
ihracatında mevcut durum
09:1509:30
Türkiye’de incir üretiminin
ekonomik önemi
09:3009:45
Siirt'te yapılan salep
toplayıcılığı ve ticareti
üzerine bir araştırma
10:3011:00
Ahmet UMAY,
İsmail POYRAZ,
Gülçin
AKGÖREN
PALABIYIK,
Aysel
YORGANCILAR
Fatime
KORKMAZ,
Sabriye
BELGÜZAR,
Yusuf YANAR
POSTER SUNUMLARI 3 ve KAHVE MOLASI
SALON 1
HAYVANSAL ÜRETİM
OTURUM
BAŞKANI:
11:0011:15
Prof.Dr. Sedat KARAYÜCEL
Gökkuşağı alabalığında
(Oncorhynchus mykiss) belirli
açlık süresinin büyüme
performansı ve biyokimyasal
kompozisyon üzerine etkisi
Birol BAKİ,
Dilara KAYA,
Murat KERİM,
Bora
EYÜBOĞLU
11:1511:30
Kültür levrek (Dicentrarchus
labrax, L.) balıklarından izole
edilen Vibrio harveyi
Jale KORUN
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
Doç.Dr. Müdahir ÖZGÜL
Kırsal alanın planlanması
ve toprak toplulaştırması
Trichoderma harzianum
kuen 1585’in patates
tohumluklarına
Sema GÜN
Şems YONSEL,
Miray SEVİM
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
Prof.Dr. Şaban GÜÇLÜ
Bazı bitki uçucu yağlarının
Pseudomonas syringae pv.
Tomato ve Xanthomonas
axonopodis pv.
vesicatoria’ya karşı
antibakteriyel etkileri
İç anadolu bölgesi patates
üretim alanları için yeni bir
tehdit: herbisite dayanıklı
SALON 4
GIDA BİLİMİ
Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Atilla ÖKSÜZ,
Sabriye
BELGÜZAR, Kübra
KARACA, Fatime
KORKMAZ, Yusuf
YANAR
Özgür Kıvılcım
Kılınç
Türkiye’nin AB şarap
pazarında rekabet gücü
Hülya UYSAL,
Gamze SANER,
Ela Atış, Sevtap
GÜMÜŞ, Selçuk
KARABAT
Kırmızı biberin (Capsicum
annuum L.) farklı kurutma
yöntemleri ile
Engin
DEMİRAY,
Yahya TÜLEK
suşlarının antimikrobiyal
duyarlılıkları üzerine bir
çalışma
uygulanması ve kaya
fosfatlarını çözme özelliği
yabancı otlar
11:3011:45
Sivas harmancık göleti
suyu'nun fiziko-kimyasal
özellikleri
Ekrem MUTLU,
İbrahim AKÇA,
Telat YANIK,
Tuğba DEMİR
Arazi toplulaştırmanın
Nevşehir’de kırsal
kalkınmaya etkisi
Yücel KEŞLİ,
Ahmet Hayati
KAYAOĞLU
11:4512:00
Parazitik kopepod türlerinden
Bomolochus unicirrus
(BRIAN, 1902)'un
Türkiye’den ilk bildirimi
İbrahim
DEMİRKALE,
Yetkin
SAKARYA,
Argun Akif ÖZAK
Kuzey Doğu Anadolu
Bölgesinin iklim ve
topoğrafik farklılıklarının
hakim toprak
karakteristiklerine etkisi
Turgay
DİNDAROĞLU,
Müdahir ÖZGÜL,
Mustafa Y.
CANBOLAT,
Taşkın ÖZTAŞ
Ö Ğ L E
12:0013:30
SALON 1
TARIM EKONOMİSİ
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
kurutulmasında askorbik asit
değişim kinetiğinin
belirlenmesi
Patates kist nematorları
(Globodera spp.)nın
dünyada ve iç anadolu
bölgesindeki durumu ve
mücadelesi
Orta Karadeniz Bölgesi
seralarındaki kök-ur
nematodlarının yayılış ve
bulaşıklık oranı
Halil TOKTAY,
Yakup SALGUT,
Çiğdem ULUBAŞ
SERÇE
Türk nohut ve mercimek
türlerinin antioksidant
özelliklerinin belirlenmesi
Levent Yurdaer
AYDEMİR,
Ahmet
YEMENİCİOĞLU
Gökhan AYDINLI,
Sevilhan MENNAN
Nar ekşisinde biyoaktif
bileşiklerin LC-DAD-ESIMS/MS ile karakterizasyonu
ve genel bileşiminin
saptanması
Haşim
KELEBEK,
Osman KOLA,
M. Sertaç ÖZER,
Pınar
KADİROĞLU,
Medet
ABBASOĞLU,
Serkan SELLİ
Y E M E Ğ İ
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
GIDA BİLİMİ
OTURUM
BAŞKANI:
13:3013:45
Doç.Dr. Gülistan ERDAL
Doç.Dr. Rafet ASLANTAŞ
Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU
Prof.Dr. Mükerrem KAYA
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde
aile çiftçiliği
Semiha
KIZILOĞLU,
Mehmet SARI
Modi elma çeşidinde
dinlemenin kesilmesi
üzerine yapılan
uygulamalar
Yapay sinir ağları
kullanılarak basınçlı
sulama sistemlerinde boru
çaplarının belirlenmesi
Gıda ve tarımsal ürünlerde
mikotoksinler ve diğer fungal
sorunlar
F. Nafi
ÇOKSÖYLER,
Elvan OCAK
13:4514:00
6360 sayılı büyükşehir
yasasının kırsal kesime olası
etkileri
Merve
AYYILDIZ,
Adnan ÇİÇEK,
Bekir AYYILDIZ
Karaman yerel elma
çeşitlerinde genetik
çeşitliliğin belirlenmesi
Kalite ve güvenlik açısından
peynirde mikrobiyal
etkileşimler
Oktay
YERLİKAYA,
Ecem AKAN,
Özer KINIK
14:0014:15
Türkiye'de ve İzmir’de keçi
sütü üretimi ve
pazarlamasındaki gelişmeler
Sait
ENGİNDENİZ,
Kubilay UÇAR,
Cansu
BAŞARAN
Doğu Anadolu Bölgesi
elma genotiplerinin
morfolojik
karakterizasyonu
14:1514:30
14:4515:15
‘Gök üzüm’ (Vitis vinifera
l.) çeşidinin ticari
potansiyeli ve
ampelografik özellikleri
Ali KÜDEN,
Burhanettin
İMRAK, Ayzin B.
KÜDEN, Richard
ROSECRANCE,
A. Kadir SARIER,
Songül
ÇÖMLEKÇİOĞLU,
Mehmet
TÜTÜNCÜ
Özlem ATEŞ
SÖNMEZOĞLU,
Ayşegül KÜTÜK,
Begüm TERZİ,
Ahmet YILDIRIM
Hüseyin
VURGUN, Rafet
ASLANTAŞ
Zeki KARA, Ali
SABIR, Osman
DOĞAN, Ömer
EKER
Ezgi KURTULMUŞ,
Ferhat
KURTULMUŞ, Ali
Osman DEMİR
İç anadolu bölgesi için
alternatif bir bitki: Quinoa
(Chenopodium quinoa
Willd)
Özgür Kıvılcım
Kılınç
Yabani ayçiçeği
(Helianthus L. Spp.)
genotiplerinin bazı
agronomik ve morfolojik
özellikleri
İkinci ürün yağlık ayçiçeği
üretiminde enerji kullanımı
Nazan Dağüstü,
Seda Özer,
Nurefşan Yaman,
Recep Aydoğan
Halofilik laktik asit
bakterilerinin gıda
sanayisinde kullanım
alanları
Seda TAHTACI,
Gülden
BAŞYİĞİT KILIÇ
H. Hüseyin
ÖZTÜRK, Mehmet
SABAH
Ekşihamur laktik asit
bakterilerinin fitik asit
üzerine etkisi
Merve BİRCAN,
Nilgün
ÖZDEMİR,
Ahmet Hilmi
ÇON
POSTER SUNUMLARI 4 ve KAHVE MOLASI
SALON 1
HAYVANSAL ÜRETİM
OTURUM
BAŞKANI:
15:1515:30
Prof.Dr. Fehmi GÜREL
Sülünlerde yumurta verimi ve
kuluçka özellikleri
Ahmet UÇAR,
Musa SARICA,
Umut S. YAMAK
15:3015:45
Iğdır ili süt sığırcılığı
işletmelerinin sosyo
ekonomik yapısı
Kasım ŞAHİN,
Ayşe KARADAĞ
GÜRSOY
15:4516:00
Koyun ağıllarında çatı
elemanlarının dış yükler
altındaki davranışının
modellenmesi ve analizi
16:1516:30
Büyükbaş ve tavukçuluk
işletmelerinde su yönetimi
16:4517:15
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
Prof.Dr. Meryem İPEK
Indol bütirik asidin değişik
dozlarının passiflora
(Passiflora edulis Sims.)
Çeliklerinin köklenmesi
üzerine etkileri
Organik olarak yetiştirilen
frenküzümü çeşitlerinde
bazı fenolojik ve bitkisel
özelliklerin araştırılması
Lokman
ALTINKAYA,
Recep BALKIÇ,
Beyza BİNER,
Hamide GÜBBÜK
Elif ÇELİK, Ayşen
Melda ÇOLAK
Seyit UĞUZ,
Ercan ŞİMŞEK,
Berna DAĞ, Apti
ONUK
Yukarı çoruh vadisinde
dut (Morun alba L.)
bahçelerinin beslenme
durumlarının belirlenmesi
Müge ERKAN
CAN, Ayşe Mine
YILDIZ TİLKİCİ
Yozgat koşularında bazı
nötr gün çilek çeşitlerinin
performanslarının
değerlendirilmesi
Hüseyin
KARLIDAĞ,
Mücahit
PEHLUVAN,
Metin TURAN
Gülden BALCI,
Aysen KOÇ,
Hakan KELES,
Tuğba KILIÇ,
Yaşar ERTÜRK
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
GIDA BİLİMİ
Prof.Dr. Nihal BUZKAN
Prof.Dr. Hasan YETİM
Disiyanidogümüş içeren
bileşiklerinin alternaria
solani üzerindeki antifungal
etkisi
Kübra KARACA,
Sabriye
BELGÜZAR, Yusuf
YANAR, Ahmet
KARADAĞ
Melek GÜDEK,
Hüseyin ÇETİN
Protein ve karbohidrat bazlı
bazı kompozit filmlerin
oluşturulması ve
özelliklerinin belirlenmesi
Burcu
GÖKKAYA,
Sevim KAYA
Antep fıstığı (Pistacia vera
L.) yağının püskürtmeli
kurutucu kullanılarak
mikroenkapsülasyonu
Fulden
KOCABIYIK,
Ayhan TOPUZ,
K. Bülent
BELİBAĞLI
Oktay ERDOĞAN
Hızlandırılmış oksidasyon
testinin nar çekirdek yağı
mikrokapsüllerinin yağ asidi
bileşimine etkisi
Ramazan
CANHİLAL,
Neslihan BAYRAK,
Sevim DOĞAN,
Zeliha EROĞLU,
Yunus Emre
ÖZDEMİR, Yunus
Emre TAŞKESEN
Farklı bölgelere ait
zeytinyağlarının yağ asidi
bileşimi
Hilal ŞAHİN
NADEEM, Murat
Afşin ÖZEN,
Zehra
KASIMOĞLU
Şeyma ŞİŞİK
OĞRAŞ, Güzin
KABAN,
Mükerrem KAYA
Rosmarinus officinalis L.
(Lamiales: lamiaceae)
uçucu yağının
Callosobruchus maculatus
F. (Coleoptera:
chrysomelıdae)’un ergin
öncesi dönemlerine
fumigant etkisi
Pamukta toprak kökenli
fungal patojenlere karşı
fluoresan pseudomonaslar
ile biyolojik mücadele
Entomopatojen fungusların
(Beauveria bassiana ve
Fusarium sp.) pamuk çizgili
yaprak kurdu, Spodoptera
exigua (Lepidoptera:
Noctuidae) üzerinde
etkinliği
POSTER SUNUMLARI 5
3 . GÜN (3 0 N is an 2015 )
SALON 1
HAYVANSAL ÜRETİM
SALON 2
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 3
BİTKİSEL ÜRETİM
SALON 4
GIDA BİLİMİ
OTURUM
BAŞKANI:
09:0009:15
Prof.Dr. İbrahim CENGİZLER
Prof.Dr. Hamide GÜBBÜK
Prof.Dr. Ercan ŞİMŞEK
Prof.Dr. M. Murat KARAOĞLU
Orta Karadeniz Bölgesinde
akdeniz midyesinin (Mytilus
galloprovincialis, LAMARK,
1819) farklı derinliklerde
büyüme ve yaşama
oranlarının belirlenmesi
Indol bütirik asidin değişik
dozlarının pitaya
(Hylocereus undatus)
çeliklerinin köklenmesi
üzerinde etkileri
Recep BALKIÇ,
Lokman
ALTINKAYA,
Beyza BİNER,
Hamide GÜBBÜK
Bazı bitkilerden elde edilen
su ekstraktlarının
allelopatik etkileri
Nihat AKYOL,
Sonnur TAD,
Shahid FAROOQ,
Hüseyin ÖNEN
Tavuk kemiğinden jelatin
ekstraksiyonu: Verim ve
kalite
Ümran CANSU,
Gökhan BORAN
09:1509:30
Ilıca Irmağı’nda (Fatsa-Ordu)
yaşayan kırım bıyıklı balığı
(Barbus tauricus Kessler,
1877)’nın sitotaksonomik
analizi
Ses teknolojisi kullanarak
etlik piliçlerin kısa süreli
beslenme davranışlarının
tespit edilmesi
Damla sulama yöntemiyle
sulanan meyve
bahçesinde güneş
enerjisinden yaralanma
olanakları
Şaban YILMAZ,
Kenan UÇAN,
Mualla KETEN,
Nazime NARİN
İç Anadolu Bölgesi yağış
verilerinin gidiş analizi
Mete ÖZFİDANER,
Duygu ŞAPOLYO,
Fatih TOPALOĞLU
Küresel bir sorun olarak gıda
kaybı ve karbon ayak izi
Elife POLAT, Esra
ŞAHİN, Bahar
TEKE
İç Anadolu Bölgesi’nde
sıcaklık artışının buğday ve
patates verimi üzerine
etkisi
Sinnamaldehit ve nar
metanolik ekstraktı filmlerinin
antimikrobiyal aktivitesi
Gülçinay
BAŞDOĞAN,
Arzu ÇIĞ
Akarsu yönetiminde peyzaj
sörveyi ve
değerlendirilmesi
Seda Nur
ERDOĞDU, Caner
YAVUZ, Eda
ÜSTÜNTAŞ, Sevgi
ÇALIŞKAN
Ülgen YENİL,
Şükran Şahin
Mehmet
YÜKSEL,
Selahattin
SERT, Arzu
KAVAZ YÜKSEL
Sinan UZUNLU,
Keshavan
NIRANJAN
09:3009:45
09:4510:00
10:1510:30
10:3011:00
11:0012:00
12:0013:00
13:3018:00
Karaman ilinde koyunculuk
üretim faaliyetine yer veren
işletmelerin yapısal analizi
Sedat
KARAYÜCEL,
Bora
EYUBOĞLU,
İsmihan
KARAYÜCEL,
Recep ÖZTÜRK,
Meryem Yeşim
ÇELİK
Serkan
SAYGUN, Tülin
ATAÇ ŞAHİN
Arda AYDIN,
Claudia BAHR,
Daniel
BERCKMANS
Mithat DİREK,
Ayşe KOCA
Nevşehir soğuk hava
depolarının mevcut
durumu, sorunları ve
çözüm önerileri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
kampüsü peyzaj
düzenleme çalışmalarında
dünden bugüne odunsu
süs bitkisi kullanımı
Zaman serileri yöntemiyle
Orta Anadolu Bölgesinin
(TR-7) 2023 yılı traktör
varlığı ve güç büyüklüğü
tahmini
Yöresel ürünlerin
sahiplenilmesi, Beypazarı
kurusu örneği ve konunun
çeşitli yönleriyle
değerlendirilmesi
H.Sibel GÜLSE
BAL, Gökhan
KÖKDOĞAN,
Tayfur ÜNAL
M. Zahid MALASLI,
Talha Bekir
ÖZMEN, Ahmet
ÇELİK
KAHVE MOLASI
KAPANIŞ KONUŞMALARI
Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ
GEZİ PROGRAMI
Uçhisar, Göreme, Ürgüp Üç Güzeller, Devrent Vadisi, Paşabağı, Güray Seramik Yer altı Seramik Müzesi (Avanos)
Download

Sözlü Sunum Programı - İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi