Návod k obsluze
VEGAPULS 67
4 … 20 mA/HART 2-vodič
Document ID:
36531
Radarové
Obsah
Obsah
1
O tomto dokumentu
1.1
1.2
1.3
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
5
5
5
5
5
6
6
6
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
7
8
8
9
Všeobecné podmínky . . . . . . . . . . . . . .
Přítlačná příruba nebo přírubový adaptér
Montážní držák. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montážní podmínky. . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
11
11
12
14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
25
26
27
27
29
30
30
..
..
..
..
31
32
33
40
Propojení s PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení parametru s PACTware . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení nastavených parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
44
Konfigurace . . . . . . . . . . . . . . .
Princip provozu . . . . . . . . . . . .
Zabalení, přeprava a skladování
Příslušenství a náhradní díly . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Příprava připojení . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení, jednokomorové pouzdro . . . .
Zapojení, dvoukomorové pouzdro . . . .
Zapojení, dvoukomorové pouzdro Ex d
Zapojení - verze IP 66/IP 68, 1 bar . . .
Připojení napájení . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
Instalace zobrazovacího a nastavovacího modulu .
Systém nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení parametru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení nastavených parametrů . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Nastavení pomocí PACTware
7.1
7.2
7.3
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím
modulem PLICSCOM
6.1
6.2
6.3
6.4
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Připojení k napájení
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Montáž
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Oprávněná osoba . . . . . . . . . . . . . .
Použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění o nesprávném použití . .
Hlavní bezpečnostní pokyny . . . . . .
CE prohlášení . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhovuje standardu NAMUR . . . . . .
Rádiové schválení pro Evropu . . . . .
Rádiové schválení pro USA/Kanada
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . .
Popis produktu
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4
4
4
Bezpečnost
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cílová skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah
8
Nastavení pomocí
8.1
8.2
9
DD nastavovací programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Communicator 375, 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
Diagnostika, náprava chyb a servis
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Měřené hodnoty a paměť událostí .
Chybové zprávy dle NE 107 . . . . .
Náprava chyb. . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna elektronického modulu . . .
Aktualizace softwaru . . . . . . . . . . .
Jak postupovat v případě opravy . .
..
..
..
..
..
..
..
46
46
47
50
51
51
52
10.1 Postup demontáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 Demontáž
11 Dodatek
11.1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
61
36531-CS-100615
Bezpečnostní pokyny pro Ex prostředí
Berte prosím na vědomí specifické bepečnostní předpisy pro instalaci a
provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex. Tyto bezpečnostní
pokyny jsou součástí návodu k obsluze a jsou zároveň dodávány s Ex
přístroji.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
3
1 O tomto dokumentu
1 O tomto dokumentu
1.1 Funkce
Tento provozní návod k obsluze obsahuje veškeré informace, které
potřebujete pro rychlé nastavení a bezpečný provoz. Prostudujte si
prosím pečlivě tento návod obsluze před tím než začnete zařízení
nastavovat.
1.2 Cílová skupina
Tento návod je určen pro technické pracovníky. Obsah tohoto návodu
by měl být personálu k dispozici a měl by sloužit k jejich zaškolení.
1.3 Použité symboly
Informace, tipy, poznámka
Symbol označuje užitečné dodatečné informace.
Výstraha: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím
způsobit poškození přístroje.
Upozornění: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit
poškození přístroje.
Nebezpečí: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit
ohrožení osob a nebo poškození přístroje.
Ex aplikace
Tento symbol označuje speciální pokyny pro Ex aplikace.
l
à
1
Seznam
Tento symbol označuje seznam více možností v kapitole
Akce
Tato šipka označuje samostatnou akci.
Krok
Čísla označují jednotlivé kroky procedury.
36531-CS-100615
4
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
2 Bezpečnost
2 Bezpečnost
2.1 Oprávněná osoba
Veškeré operace popsané v tomto manuálu, musí být provedeny
pouze zaškoleným pracovníkem, nebo pověřenou osobou.
Práce s přístrojem musí být provedena dle uvedených podmínek.
2.2 Použití
VEGAPULS 67 je snímač pro kontinuální měření hladin.
Podrobné informace o rozsahu použití naleznete v kapitole "Popis
produktu".
Provozní spolehlivost je zaručena pouze v případě správného použití
dle specifikací v návodu k obsluze.
2.3 Upozornění o nesprávném použití
Nevhodné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit nebezpečí
aplikace, jako např. přeplnění nádrže nebo poškození systémových
komponent kvůli nesprávné montáži nebo nastavení.
2.4 Hlavní bezpečnostní pokyny
Tento snímač vyhovuje obecným nařízením, směrnicím a předpisům.
Přístroj je nutné provozovat za technicky vyhovujících a spolehlivých
podmínek. Provozovatel je zodpovědný za bezproblémový provoz
přístroje.
Uživatel musí dodržovat určené bezpečnostní předpisy a požadavky.
Bezpečnostní pokyny popsány v tomto manuálu vyhovují mezinárodním standardům pro bezpečnost.
Z důvodu bezpečnosti a dodržení záručních podmínek přístroje, musí
být veškeré úkony provedeny pouze zaškoleným pracovníkem, nebo
pověřenou osobou.
Povšimněte si bezpečnostních značek a upozornění na přístroji.
36531-CS-100615
Závisí na verzi přístroje, vyzařovací frekvence přístroje jsou C nebo K
rozsah. Nízká vyzařovací frekvence je daleko pod mezinárodně
schválenými limitními hodnotami. Při správném použití není zařízení ze
zdravotního hlediska nebezpečné.
2.5 CE prohlášení
Zařízení je v souladu s požadavky EC. Přístroje jsou označeny CE
značkou a výrobce společnost VEGA poskytuje prohlášení o
úspěšném testu. Požadované CE schválení naleznete na stránkách
www.vega.com.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
5
2 Bezpečnost
2.6 Vyhovuje standardu NAMUR
Zařízení vyhovuje požadavkům NAMUR doporučení. Podrobnější
informace naleznete v sekci download na webových stránkách www.
vega.com.
2.7 Rádiové schválení pro Evropu
Přístroj je schválen dle EN 302372-2:2006-08 pro použití v uzavřených
nádržích.
2.8 Rádiové schválení pro USA/Kanada
Přístroj vyhovuje části 15 FCC nařízení a odpovídající RS-210
předpisům IC nařízením. Ujistěte se před použitím, že odpovídající
schválení na typovém štítku (viz. kapitola "Konfigurace").
Přístroj je možné použít v uzavřených nádržích a také v otevřených
aplikacích. Dle následujícího nastavení je parametr přístroje nastaven
pro otevřené aplikace (viz. kapitola ("Nastavení parametru"):
l
l
Měření kapalin: v nabídce "Setup", položka "Medium", typ média
"Liquid", nastavení "Open waters" (měření hladiny) nebo "Open
flume" (měření průtoku)
Měření sypkých materiálů: v nabídce "Setup", položka "Medium",
typ média "Bulk solid", nastavení "Heap"
Pouze díky nastavení tohoto parametru je schopen přístroj pracovat
správně.
Při provozování přístroje dle FCC nebo IC nařízení, musí být
následující položky dodrženy:
l
l
Úprava schválena výrobcem odpovídá licenci dle FCC/IC. Konkrétní předpisy musí být dodržovány.
Dle kapitoly "Rozměry" tohoto provozního manuálu je přístroj
vyroben pro provoz s anténou o maximálním zesílení 33 dB.
Přístroj není možné provozovat s anténou, která není uvedena ve
specifikaci nebo má větší zesílení než 33 dB. Požadovaná
impedance antény je 50 Ω.
2.9 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je jedna z nejdůležitějšíh podmínek
společnosti. Proto firma VEGA zavedla systém pro správu životního
prostředí s cílem neustálého zlepšování ochrany životního prostředí.
Management systém je certifikován dle DIN EN ISO 14001.
l
l
6
Kapitola "Balení, transport a skladování"
Kapitola "Likvidace"
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Pomozte nám prosím splnit tuto povinnost dodržováním pokynů pro
životní prostředí uvedených v tomto návodu k obsluze:
3 Popis produktu
3 Popis produktu
3.1 Konfigurace
Typový štítek
Typový štítek obsahuje důležité informace pro identifikaci a provoz
přístroje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
Obr. 1: Struktura typového štítku (příklad):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Seriové číslo
Výrobní číslo na typovém štítku vám poskytuje získat následující data
jako jsou, návody k obsluze, data snímače a také test certifikát (závisí
na typu přístroje). www.vega.com, "VEGA Tools" a "serial number
search".
Součást provozního manuálu
Tento provozní manuál se vztahuje na následující verze přístroje:
l
l
Součást dodávky
36531-CS-100615
Typ přístroje
Specifikace přístroje
Schválení
Elektroniky
Stupeň krytí
Měřicí rozsah
Procesní teplota, procesní tlak
Materiál, smáčené části
Hardwareová a softwareová verze
Číslo objednávky
Sériové číslo přístroje
ID čísla, dokumentace k přístroji
Hardware od 2.0.1
Software od 4.1.0
Součást dodávky zahrnuje:
l
l
Radarový snímač
Dokumentace
- tento návod k obsluze
- Bezpečnostní manuál (SIL) VEGAPULS 67 (volitelně)
- Návod k obsluze "Zobrazovací a nastavovací modul" (volitelně)
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
7
3 Popis produktu
-
Provozní manuál "Rádio modul" (volitelně)
Doplňkový manuál "Vyhřívání pro zobrazovací a nastavovací
modul" (volitelně)
Doplňkový návod k obsluze "Plug konektor pro kontinuální
měřicí systémy" (volitelně)
Ex "Bezpečnostní intrukce" (Ex-verze)
pokud je to nezbytné, další certifikáty
3.2 Princip provozu
Aplikace
Hladinoměr VEGAPULS 67 je obzvlášť vhodný pro měření sypkých
materiálů v silech o výšce do 15 m.
Funkční princip
Anténa radaru vysílá krátké radarové impulsy v intervalu 1 ns. Tyto
impulsy jsou odraženy od měřeného média a jsou přijaty anténou jako
echa. Čas od vyslání impulsu do jeho přijetí je přepočítán na
vzdálenost hladiny. Přepočtená hladina je převedena na výstupní
signál jako naměřená hodnota.
3.3 Zabalení, přeprava a skladování
Balení
Váš přístroj byl chráněn během přepravy. Jeho způsobilost odolat
běžné zátěži během přepravy je zaručena testem v souladu s
DIN EN 24180.
Standardní zabalení přístrojů se skládá z ekologických, recyklovatelných kartónů. Pro speciální verze jsou také používány PE pěny nebo
PE fólie. Likvidace obalového materiálu se provádí prostřednictvím
specializovaných recyklačních společností.
Přeprava
Přístroj byl zabalen tak aby během přepravy nedošlo k poškození
přístroje.
Kontrola přepravy
Dodávka musí být zkontrolována zda je kompletní a musí být také
prověřeny možné poškození během přepravy jakmile obdržíte přístroj.
Veškeré poškození musí být zaznamenány.
Skladování
Až do instalace, musí být snímač skladován v běžném prostředí dle
údajů na vnější straně přístroje.
Snímač musí být skladován v obalu dle následujících podmínek.
Nikoliv otevřené
V přostředí suchém a bez prašnosti
Nebýt vystaven korozním médiím
Chráněný přímým slunečním paprskům
Mělo by být zabráněno mechanickým nárazům a vibracím
l
Skladovací a přepravní teplota viz. "Dodatek - Technické údaje Okolní podmínky"
Relativní vlhkost 20 … 85 %
l
8
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Skladovací a přepravní
teplota
l
l
l
l
l
3 Popis produktu
3.4 Příslušenství a náhradní díly
Zobrazovací a nastavovací modul
Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM slouží pro zobrazení
měřené hodnoty, pro nastavení a diagnostiku. Tento modul je možné
vložit / vyjmout ze snímače libovolně.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Zobrazovací a
nastavovací modul PLICSCOM" (Dokument-ID 27835).
Komunikační adaptér
Komunikační převodník VEGACONNECT nabízí možnost komunikačního rozhraní mezi počítačem a snímačem. Pro nastavení
parametru těchto přístrojů je vyžadován nastavovací software
PACTware s VEGA-DTM.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Komunikační
adaptér VEGACONNECT" (Dokument-ID 32628).
Externí zobrazovací a
nastavovací modul
VEGADIS 61 je externí zobrazovací a nastavovací modul pro snímače
s jednokomorovým a dvoukomorovým pouzdrem Ex d.
Je vhodný pro zobrazení měřené hodnoty a nastavení plics® snímačů
a je připojen k snímači až pomocí 50 m dlouhého, čtyř-vodičového,
stíněného kabelu.
Další informace naleznete v provozním manuálu "VEGADIS 61"
(Dokument-ID 27720).
Externí zobrazovací a
nastavovací jednotka s
HART protokolem
VEGADIS 62 je vhodný pro zobrazení měřené hodnoty a také pro
nastavení snímačů s HART protokolem. Jednotka je napájena po
smyčce pomocí signálního kabelu 4 … 20 mA/HART.
Další informace naleznete v provozním manuálu "VEGADIS 62"
(Dokument-ID 36469).
Externí rádio jednotka
PLICSMOBILE T 61 je externí GSM/GPRS rádio jendnotka pro přenos
měřených hodnot a pro vzdálené nastavení parametrů plics®
snímačů. Nastavení je provedeno pomocí PACTware/DTM prostřednictvím integrovaného USB připojení.
Další informace naleznete v provozním manuálu "PLICSMOBILE T 61"
(Dokument-ID 32865).
36531-CS-100615
Ochranný kryt
Povětrnostní kryt chrání pouzdro snímače proti povětrnostním vlivům.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Ochranný kryt"
(Dokument-ID 34296).
Elektronický modul
Elektronický modul VEGAPULS série 60 je náhradní část pro radarové
snímače VEGAPULS série 60. Oddělená verze je k dispozici pro
každý typ výstupního signálu.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
9
3 Popis produktu
Další informace naleznete v provozním manuálu "Elektronický modul
VEGAPULS série 60 " (Dokument-ID 36801).
36531-CS-100615
10
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
4 Montáž
4 Montáž
4.1 Všeobecné podmínky
Instalace přístroje zašroubováním
Snímače se závitem je nutné instalovat a upevnit pomocí šestihranu
Upozornĕní:
Pouzdro neslouží pro použití k našroubování přístroje! Použitím větší
síly může dojít k poškození vnitřní části.
Vlhkost
Je nutné použít doporučený kabel (viz. kapitola "Připojení k napájení")
a utáhněte kabelovou vývodku.
Můžete vybavit váš přístroj doplňkovou ochranou proti proniknutí
vlhkosti tím, že před kabelovou vývodkou povedete spojovací kabel
šikmo dolů. Déšť a kondenzující voda takto může stékat. To platí
zejména pro venkovní instalace, v prostředí, kde je předpokládána
vlhkost (např. během čistících procesů) nebo v chlazených či
ohřívaných nádržích.
Vhodnost provozních
podmínek
Ujistěte se, že jsou veškeré materiály v kontaktu s měřeným médiem,
obzvláště anténa snímače, procesní připojení a těsnění, vhodné pro
stávající provozní podmínky jako je provozní teplota, provozní tlak,
chemické vlastnosti média.
Specifikaci naleznete v kapitole "Technické údaje" nebo na typovém
štítku snímače.
4.2 Přítlačná příruba nebo přírubový adaptér
Odpovídající přítlačná příruba pro DN 80 (ASME 3" nebo JIS 80) a také
vhodný přírubový adaptér je k dispozici pro montáž snímače
VEGAPULS 67.
V případě plastového pouzdra elektroniky, jednokomorového hliníkového a nerez ocelového pouzdra je možné přítlačnou přírubu instalovat
přímo na snímač. Pozdější montáž není možná v případě dvoukomorového pouzdra elektroniky. Typ montáže musí být uveden a znám
před objednáním.
36531-CS-100615
Nákresy montážních možností naleznete v kapitole "Rozměry".
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
11
4 Montáž
Obr. 2: Přírubová montáž radarového hladinoměru
4.3 Montážní držák
Montážní držák
Montážní držák poskytuje snadnou montáž snímače na stěnu
zásobníku nebo do víka sila. Speciálně je vhodný pro otevřené
zásobníky. Tento způsob je snadný a efektivní pro přizpůsobení
snímače měřenému produktu.
36531-CS-100615
12
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
4 Montáž
Obr. 3: Radarový hladinoměr s montážním držákem
Držák je dodáván samostatně a musí být k snímači připevněn před
uvedením do provozu pomocí šroubů M5x10 a podložek. Max. točivý
moment, viz. kapitola "Technické údaje". Požadované nástroje:
imbusový klíč č. 4.
Jsou možné dva způsoby instalace montážního držáku k snímači.
Záleží na zvolené verzi snímače:
Jednokomorové pouzdro
- Úhel sklonu 180°, variabilní řešení
- Úhel sklonu ve třech krocích 0°, 90° a 180°
l
Dvoukomorové pouzdro
- Úhel sklonu 90°, variabilní řešení
- Úhel sklonu ve dvou krocích 0° a 90°
36531-CS-100615
l
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
13
4 Montáž
Obr. 4: Nastavení náklonu
Obr. 5: Otočení hladinoměru
4.4 Montážní podmínky
Úhel polarizace
Vyzařované radarové impulsy radarového hladinoměru VEGAPULS
67 jsou elektromagnetické vlny. Polarizace hladiny určuje směr
elektromechanických vln. Pootočením přístroje na přírubě, je možné
polarizací snížit vliv falešných odrazů.
1
14
Značky hladinoměru
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Obr. 6: Pozice polarizační roviny hladinoměru VEGAPULS 67
1
4 Montáž
Montážní pozice
Instalujte přístroj alespoň 200 mm (7.874 in) od stěny zásobníku.
Pokud nemůže být tato vzdálenost zachována, je možné uložit falešné
odrazy během nastavení. To se používá zejména, pokud očekáváte
nánosy materiálu na stěně zásobníku. V tomto případě doporučujeme
opakovat uložení falešných odrazů později při již existujících nánosech.
Plnění
Montáž by neměla být v blízkosti přítoku materiálu aby nedocházelo k
ovlivňování mikrovlnného signálu. Ideální montážní místo je naproti
místu plnění.
Obr. 7: Montáž radarového hladinoměru při plnění média
Návarek
Odpovídající přítlačná příruba pro DN 80 (ASME 3" nebo JIS 80) a také
vhodný přírubový adaptér je k dispozici pro montáž snímače
VEGAPULS 67.
36531-CS-100615
V případě plastového pouzdra elektroniky, jednokomorového hliníkového a nerez ocelového pouzdra je možné přítlačnou přírubu instalovat
přímo na snímač. Pozdější montáž není možná v případě dvoukomorového pouzdra elektroniky. Typ montáže musí být uveden a znám
před objednáním.
Informace:
Vstupní hrdlo by mělo být co nejkratší a konec tohoto montážního hrdla
by měl mít zakulacené rohy.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
15
4 Montáž
Obr. 8: Doporučená montáž do vstupního hrdla
h
Pokud má měřené médium dobré odrazové vlastnosti, VEGAPULS 67
může být montován v delších vstupních hrdlech. Doporučené hodnoty
jsou specifikovány v následující tabulce.
d
Následující tabulka znázorňuje max. délku vstupního hrdla h na
základě průměru d.
Průměr vstupního hrdla d
Délka vstupního hrdla h
80 mm
300 mm
100 mm
400 mm
150 mm
500 mm
36531-CS-100615
16
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
4 Montáž
Průměr vstupního hrdla d
3"
Délka vstupního hrdla h
11.8 in
4"
15.8 in
6"
19.7 in
Tip:
V nových provozech je to velmi užitečné pro nasměrování snímače k
vyprazdňovacímu otvoru. Falešné odrazy od stěny zásobníku jsou
omezeny a měření je možné v celé kůželové části.
Obr. 10: Přizpůsobení hladinoměru v zásobníku
Pro měření téměř v celé části zásobníku, by měl být snímač
nasměrován takovým způsobem aby dosahoval vyzařovací signál
nejnižší části zásobníku např. vyprazdňující otvor.
36531-CS-100615
Orientace
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
17
4 Montáž
Obr. 11: Montáž v otevřeném zásobníku
36531-CS-100615
18
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
4 Montáž
Obr. 12: Montáž do stropu zásobníku
Výstraha:
Pokud instalujete snímač do stropu zásobníku, ujistěte se zdali
nemůže dojít k přeplnění. V závislosti na typu materiálu, může díky
tomu dojít k poškození snímače.
36531-CS-100615
V případě válcového zásobníku s kuželovou dolní částí je nejvhodnější
způsob montáže snímače do středu sila.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
19
4 Montáž
Obr. 13: Orientace
Hromady materiálu
Velké hromady materiálu jsou měřeny pomocí několika přístrojů, které
mohou být montovány např. na příčném jeřábu. Pro tento typ měření,
je nejlepší nasměrovat anténu směrem k povrchu materiálu.
Snímače neovlivňují jeden druhého
Informace:
Mějte na paměti v případě těchto aplikací, že snímače jsou vyvinuty
pro relativně pomalou změnu hladiny. Max. měřicí rychlosti (viz.
kapitola "Technické údaje").
36531-CS-100615
20
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
4 Montáž
Obr. 14: Radarové hladinoměry na příčném jeřábu
Instalace v zásobníku
Montážní místo radarového hladinoměru by mělo být zvoleneno, kde
nejsou instalovány jiné snímače a další součásti nekříží cestu
mikrovlnného signálu.
Překážky v zásobníku jako jsou např. žebříky, limitní sondy, otopné
spirály, vzpěry apod. mohou způsobovat falešné odrazy. Měřicí
umístění naplánujte v místě volného přístupu radarových signálů k
měřenému produktu.
V případě stávajících instalací, je možné provést uložení falešných
odrazů během uvedení do provozu.
Pokud jsou v nádrži instalace jako jsou např vzpěry nebo další
překážky způsobující falešné odrazy, je možné tyto echa ztlumit
doplňkovým měřením. Malý kovový úhelník instalovaný nad překážkou
dokáže rozptýlit radarový signál a zabránit tak falešným odrazům.
36531-CS-100615
Obr. 15: Úhelníkový profil nad překážkou
Míchadla
Pokud se v zásobníku vyskytují míchadla, doporučujeme provést
uložení falešných odrazů, když jsou tato míchadla v pohybu. Tento
způsob zaručuje spolehlivost měření.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
21
4 Montáž
Obr. 16: Míchadla
Instalace snímače pod
povrchem
Instalace v betonových silech, snímače jsou často montovány v
ochranných krytech. Tyto kryty mohou být např. kovové.
Minimální zisk záření ze snímače je možné zesílit použitím hliníkové
nebo nerezové komory instalačního místa pod povrchem.
1
2
Obr. 17: Montáž snímače pod povrchem
1
2
Montáž v sile s více
komorami
Víko montážního místa
Betonové dno
Optimální montážní poloha je vnější stěna a snímač orientován do
středu zásobníku.
22
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Stěny sila z více komor jsou často vyrobeny z profilových stěn např.
profilové desky, pro zajištění požadované stability. Pokud je radarový
hladinoměr instalován příliš blízko u stěny, mohou tím být způsobeny
falešné odrazy. Proto doporučujeme snímač instalovat ve větší
vzdálenosti od dělicí stěny.
4 Montáž
Obr. 18: Instalace a zaměření v sile s více komorami
36531-CS-100615
Obr. 19: Instalace a zaměření v sile s více komorami
Ofukový sytém pro
čištění
Ofukový systém slouží proti tvorbě nánosů v případě silné kondenzace. Hladinoměr VEGAPULS 67 nemá přímou možnost připojení na
ofukový systém, ale je možné vzduch přivést do vstupního hrdla.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
23
4 Montáž
Obr. 20: Připojení k ofukovému systému
36531-CS-100615
24
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
5 Připojení k napájení
5 Připojení k napájení
5.1 Příprava připojení
Bezpečnostní pokyny
Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
l
l
Napájecí napětí
Připojujte pouze při naprosté nepřítomnoti síťového napájení
Jsou-li očekávána přepětí, nainstalujte přepěťové ochrany.
Napájení a proudový signál jsou přenášeny prostřednictvím stejného
dvouvodičového kabelu. Rozsah napájení se může lišit v závislosti na
verzi přístroje.
Informace k napájení naleznete v části "Technické údaje".
Zajistěte spolehlivé oddělení mezi napájecím obvodem a hlavními
obvody dle DIN VDE 0106 část 101.
Mějte na paměti následující vlivy provozního napětí:
l
l
Výstupní napětí může být nižší pod nominální hodnotou zatížení (s
proudem snímače 20.5 mA nebo 22 mA v případě chybové
zprávy)
Vliv dalších přístrojů v obvodu (Viz. hodnoty zatížení v kapitole
"Technické údaje")
Připojení k vyhodnocovacím jednotkám
Vyhodnocovací jednotky VEGAMET a VEGASCAN jsou vybaveny
digitálním rozeznáním snímače. Při přopojení VEGAPULS 67, je
vyžadován up-to-date softwarové verze vyhodnocovací jednotky.
Software update naleznete v sekci "Software" na stránkách "www.
vega.com/downloads".
Propojovací kabel
Přístroj je připojen pomocí standardního dvouvodičového kabelu bez
stínění. Pokud je očekáváno elektromagnetické rušení, které je nad
hodnotami EN 61326 pro průmyslové prostředí, může být použit
stíněný kabel.
Použijte kabel s kruhovým průřezem. Vnější průměr kabelu 5 … 9 mm
(0.2 … 0.35 in) zajišťuje dokonalé utěsnění kabelových vývodek.
Pokud používáte kabel s jiným průměrem, je potřeba vyměnit těsnění
nebo použít vhodnou kabelovou vývodku.
Všeobecně doporučujeme použít stíněný kabel pro režim HART
multidrop.
36531-CS-100615
Kabelová vývodka ½ NPT
U plastového pouzdra, NPT kabelová vývodka musí být našroubována
bez maziva do kabelového vstupu.
Max. točivý moment všech pouzder viz. kapitola "Technické údaje"
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
25
5 Připojení k napájení
Stínění a uzemnění kabelu
Je-li potřebný stíněný kabel, připojte stínění kabelu na obou koncích k
zemi (uzemňovacím svorkám). Stínění na straně senzoru musí být
zapojeno přímo na vnitřní zemnící svorce. Zemnící svorka mimo
pouzdro musí být zapojena přes kompenzační člen (nízká impedance).
Za předpokladu, že by se mohly vyskytnout vyrovnávací proudy, je
nutné na straně jednotky provést spojení stínění přes keramický
kondenzátor (např. 1 nF, 1500 V). V tomto případě budou nízkofrekvenční proudy potlačeny, ale ochranný efekt se u vysokofrekvenčních
signálů neuplatní.
5.2 Připojení
Propojovací technologie
Připojení napájení a výstupního signálu je provedeno prostřednictvím
průžinových svorek na elektronice snímače.
Připojení zobrazovacího a nastavovacího modulu nebo komunikačního
rozhraní je provedeno pomocí pinů na elektronice snímače.
Postup připojení
Postupujte následovně:
1
Odšroubujte kryt pouzdra
2
Je-li nainstalován zobrazovací a nastavovací modul, vyjměte jej
pomocí lehkého pootočení doleva.
3
Uvolněte kabelovou vývodku
4
Odstraňte přibližně 10 cm (4 in) pláště kabelu a dále odstraňte
přibližně 1 cm (0.4 in) izolace konců jednotlivých vodičů
5
Vsuňte kabel do hlavice snímače přes kabelový vstup
6
26
Vsuňte konce vodičů do svorkovnic dle zapojení
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Obr. 21: Kroky připojení 5 a 6
5 Připojení k napájení
Informace:
Pevné a také flexibilní konce vodičů jsou vsunuty přímo do otvorů
svorkovnice. V případě flexibilních vodičů, stlačte svorkovnici pomocí
malého šroubováku, ta je následně otevřena. Po uvolnění šroubováku
je svorkovnice uzavřena.
7
Lehkým potažením za vodiče zkontrolujte, že drží
8
Připojte stínění na vnitřní zemnící svorku, připojte vnější zemnící
svorku na vyrovnávací potenciál
9
Utáhněte kabelovou vývodku, těsnící kroužek musí těsně obepínat
kabel
10 Zašroubujte kryt pouzdra
Elektrické zapojení je dokončeno.
Informace:
Celá svorkovnicová část je vyjímatelná z elektronického modulu.
Pomocí šroubováku vytáhnete svorkovnicovou část. Při vložení části
zpět, uslyšíte zacvaknutí.
5.3 Zapojení, jednokomorové pouzdro
Následující obrázek se týká ne-Ex a také EEx-ia verze.
Elektronika a připojovací
část
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Obr. 22: Elektronika a propojovací část u jednokomorového pouzdra
36531-CS-100615
1
2
3
4
Napájení/Výstupní signál
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Pro externí zobrazovací a nastavovací modul
Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
5.4 Zapojení, dvoukomorové pouzdro
Následující obrázek se týká ne-Ex a také EEx-ia verze.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
27
5 Připojení k napájení
Část elektroniky
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
1
Obr. 23: Část elektroniky, dvoukomorové pouzdro
1
2
Vnitřní svorky k propojovací části
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Informace:
Připojení externího zobrazovacího a nastavovacího modulu není
možné s tímto dvoukomorovým pouzdrem.
Připojovací část
2
4...20mA
(+)1
2(-)
3
1
Obr. 24: Připojovací část, dvoukomorové pouzdro
1
2
3
Napájení/Výstupní signál
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
36531-CS-100615
28
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
5 Připojení k napájení
5.5 Zapojení, dvoukomorové pouzdro Ex d
Část elektroniky
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
3
Obr. 25: Část elektroniky, dvoukomorové pouzdro
1
2
3
Vnitřní svorky k propojovací části
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Vnitřní připojení ke konektoru pro extérní zobrazovací a nastavovací modul
(volitelně)
Připojovací část
4...20mA
(+)1
2(-)
2
1
Obr. 26: Připojovací část, dvoukomorové pouzdro Ex d
Napájení/Výstupní signál
Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
36531-CS-100615
1
2
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
29
5 Připojení k napájení
5.6 Zapojení - verze IP 66/IP 68, 1 bar
Rozdělení vodičů propojovacího kabelu
+
1
2
Obr. 27: Rozdělení vodičů, propojovací kabel
1
2
hnědý (+) a modrý (-) pro napájení nebo k procesnímu systému
Stínění
5.7 Připojení napájení
Po připojení snímače k napájení, přístroj provede vlastní test po dobu
cca. 30 sekund:
l
l
l
Vnitřní kontrola elektroniky
Zobrazení typu přístroje, softwarová verze a také jméno měřicí
smyčky
Výstupní signál skočí krátce na proud nastavený jako chybový,
dokud není nalezena měřená hodnota
Potom je odpovídající proudová hodnota vyslána do kabelu. Hodnota
odpovídá aktuální hladině a také provedenému nastavení, např.
tovární nastavení.
36531-CS-100615
30
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a
nastavovacím modulem PLICSCOM
6.1 Instalace zobrazovacího a nastavovacího
modulu
Montáž/Demontáž zobrazovacího a nastavovacího modulu
Zobrazovací a nastavovací modul může být kdykoliv připojen nebo
odpojen. Není nutné přerušit během této činnosti napájení.
Postupujte následovně:
1
Odšroubujte kryt pouzdra
2
Vložte zobrazovací a nastavovací modul do požadované polohy
na elektronice (můžete zvolit jednu ze čtyř různých poloh - každá
je posunuta o 90°)
3
Lehce zatlačte zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM do
elektroniky a pootočte s ním doprava, dokud nezaskočí.
4
Pevně přišroubujte kryt pouzdra s průhledem
Odpojení proveďte v opačném pořadí.
Zobrazovací a nastavovací modul je napájen ze snímače, není
potřebné další připojení.
36531-CS-100615
Obr. 28: Instalace zobrazovacího a nastavovacího modulu
Poznámka:
Pokud zamýšlíte dodatečně vybavit snímač zobrazovacím a nastavovacím modulem pro kontinuální zobrazení měřené hodnoty, je k tomu
nezbytný vysoký kryt s průhledem.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
31
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
6.2 Systém nastavení
1
2
Obr. 29: Zobrazovací a nastavovací prvky
Funkce tlačítek
Systém nastavení
1
2
LCD displej
Nastavovací tlačítka
l
[OK] tlačítko:
- Přesun do přehledu nabídky
- Potvrzení zvolené nabídky
- Editování parametru
- Uložení hodnoty
l
[->] tlačítko:
- Změna zobrazení měřené hodnoty
- položky seznamu
- Volba editační pozice
l
[+] tlačítko:
- Úprava hodnoty parametru
l
[ESC] tlačítko:
- přerušení vkládání hodnot
- Skok do nadřazené nabídky
Snímač se nastavuje pomocí čtyř tlačítek na zobrazovacím a
nastavovacím modulu. LCD displej zobrazuje jednotlivé položky
nabídky. Funkce jednotlivých tlačítek jsou uvedeny na obrázku nad
tímto odstavcem. Přibližně 10 minut od posledního stisku tlačítka je
automaticky spuštěn reset při zobrazení měřené hodnoty. Hodnoty,
které nebyly potvrzeny tlačítkem [OK] nebudou uloženy.
36531-CS-100615
32
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
6.3 Nastavení parametru
Pomocí nastaveného parametru je přístroj přizpůsoben podmínkám
aplikace. Nastavení parametru je provedeno prostřednictvím nastavovací nabídky.
Informace:
V tomto návodu k obsluze jsou popsány specifické parametry přístroje.
Další obecné parametry jsou popsány v manuálu "Zobrazovací a
nastavovací modul".
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka je rozdělena do pěti následujících sekcí:
Setup: Nastavení, např. název měřicího okruhu, médium, aplikace,
nádrž, nastavení, výstupní signál
Display: Nastavení jazyka, nastavení zobrazovací měřené hodnoty a
také podsvětlení
Diagnosis: Informace, např. stav snímače, spolehlivost, simulace,
echo křivka
Further settings: Jednotka, potlačení signálu, linearizační křivka,
reset, datum/čas, reset, HART režim
Info: Jméno přístroje, hardware a software verze, kalibrace snímače,
vlastnosti přístroje
V hlavní nabídce "Setup", jsou jednotlivé podnabídky a mohou být
vybrány dodatečně a díky správného nastavení parametrů zajistíte
optimální nastavení měření. Postup je popsán následně.
Nastavení
Nastavení/Médium
Každé médium má jiné odrazové vlastnosti. V případě kapalin se jedná
o ovlivňující faktory jako je kolísání hladiny média nebo tvorba pěny. V
případě sypkých materiálů se jedná o prašnost, tvorba násypného
kužele a falešné odrazy od stěny zásobníku.
36531-CS-100615
Pro přizpůsobení snímače měřicím podmínkám zvolte "Liquid"(Kapalina) nebo "Bulk solid"(Sypký materiál).
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
33
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Díky tohoto výběru je snímač přizpůsoben optimálním požadavkům
aplikace a jeho podmínkám, obzvláště materiálu se špatnými
odrazovými vlastnostmi.
Zadejte požadované parametry prostřednictvím vhodných tlačítek,
nastavení uložíte pomocí tlačítka [OK] a skočíte na následující nabídku
pomocí tlačítka [ESC] a tlačítka [->].
Nastavení/Aplikace
Kromě měřeného média může mít vliv na měření také prostředí a
místo.
Pomocí této nabídky je možné snímač přizpůsobit aplikaci. Nastavovací možnosti závisí na výběru "Liquid"(Kapalina) nebo "Bulk
solid"(Sypký materiál) v sekci "Medium"(Médium).
Následující nabídka je zobrazena po výběru "Liquid":
Výstraha:
Pokud je v nádrži separace dvou médií s rozdílnými dielektrickými
konstantami εr, napři při kondenzaci. Radarový hladinoměr detekuje
za běžných podmínek pouze médium s vyšší dielektrickou konstantou.
Mějte na paměti, že rozhraní dvou médií může způsobit chybu měření.
34
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Chcete-li měřit celkovou výšku obou kapalin spolehlivě, kontaktujte
prosím servisní oddělení nebo použijte speciální přístroj pro měření
rozhraní.
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Volbou "Standpipe" se otevře nové okno kde je nutné zadat vnitřní
průměr.
Při volbě "Bulk solid" je k dispozici následující nabídka:
Díky tohoto výběru je snímač přizpůsoben optimálním požadavkům
aplikace a jeho podmínkám.
Zadejte požadované parametry prostřednictvím vhodných tlačítek,
nastavení uložíte pomocí tlačítka [OK] a skočíte na následující nabídku
pomocí tlačítka [ESC] a tlačítka [->].
Nastavení/Výška zásobníku, měřicí rozsah
Pomocí této nabídky můžete zvolit výšku zásobníku.
Nezávisle na tom, musí být provedeno nastavení minima.
Zadejte požadované parametry prostřednictvím vhodných tlačítek,
nastavení uložíte pomocí tlačítka [OK] a skočíte na následující nabídku
pomocí tlačítka [ESC] a tlačítka [->].
36531-CS-100615
Nastavení/Tvar zásobníku
Tvar zásobníku může také ovlivňovat jako i např. médium a aplikace.
Pro přizpůsobení snímače podmínkám aplikace slouží tato nabídka a
nabízí různé možnosti nastavení.
Zadejte požadované parametry prostřednictvím vhodných tlačítek,
nastavení uložíte pomocí tlačítka [OK] a skočíte na následující nabídku
pomocí tlačítka [ESC] a tlačítka [->].
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
35
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Nastavení/Přizpůsobení
Vzhledem k tomu, že radarový hladinoměr přístroj pro měření
vzdálenosti, je měřena výška hladiny produktu. Aby mohla být
zobrazena skutečná hladina produktu, musí být provedeno rozdělení
měřicí vzdálenosti k procentuální hodnotě výšky hladiny. Pro zajištění
tohoto nastavení se zadávají vzdálenosti plné a prázdné nádrže.
Nejsou-li tyto hodnoty známy, je také možno provést nastavení s jinými
vzdálenostmi, např. 10 % a 90 %. Počátečním bodem těchto hodnot je
vždy těsnicí povrch závitu nebo příruby. Pomocí těchto zadaných
údajů je vypočítávána reálná hladina.
Skutečná hladina produktu během tohoto nastavení není důležitá,
protože nastavení minima/maxima se provádí vždy beze změny
hladiny produktu. Tato nastavení mohou být provedena předem, bez
toho, aby byl přístroj instalován.
Nastavení/Nastavení minima
36
1
Zvolte nabídku "Setup" pomocí [->] a potvrďte pomocí tlačítka
[OK]. Nyní zvolte pomocí tlačítka [->] položku "Min. adjustment" a
potvrďte pomocí tlačítka [OK].
2
Procentuální hodnotu editujete pomocí tlačítka [OK] a kurzor
posunete do požadované pozice pomocí tlačítka [->].
3
Požadovanou procentuální hodnotu nastavíte pomocí tlačítka [+] a
uložíte pomocí [OK]. Kurzor nyní přeskočí na hodnotu vzdálenosti.
4
Zadejte příslušnou hodnotu vzdálenosti v m (odpovídající procentuální hodnotě) pro prázdnou nádrž (např. vzdálenost od
senzoru ke dnu nádrže).
5
Uložte nastavení pomocí [OK] a posuňte se pomocí tlačítka [ESC]
a tlačítkem [->] na nastavení maxima.
Postupujte následovně:
1
Zvolte pomocí [->] položku nastavení maxima a potvrďte pomocí
tlačítka [OK].
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Nastavení/Nastavení
maxima
Postupujte následovně:
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
2
Připravte procentuální hodnotu pro editování pomocí tlačítka [OK]
a nastavte kurzor do požadované pozice [->].
3
Požadovanou procentuální hodnotu nastavíte pomocí tlačítka [+] a
uložíte pomocí [OK]. Kurzor nyní přeskočí na hodnotu vzdálenosti.
4
Zadejte příslušnou vzdálenost v m (odpovídající procentuální
hodnotě) pro plný zásobník. Mějte na paměti, max. hodnota musí
být vždy pod minimální vzdáleností čela antény.
5
Uložte nastavení tlačítkem [OK]
Další nastavení
Další nastavení/
Potlačení falešných odrazů
Následující okolnosti způsobují falešné odrazy a ovlivňují měření:
l
l
l
l
Vysoké vstupní hrdla
Instalace v zásobníku jako např. vzpěry
Míchadla
Nánosy nebo svařované spoje na stěně zásobníku
Poznámka:
Potlačení falešných signálu detekuje, zaznamenává a ukládá tyto
falešné signály a proto nejsou dále brány v úvahu pro měření hladiny.
Může to být provedeno u nízké hladiny, kdy je možné zachytit falešné
odrazy.
36531-CS-100615
Postupujte následovně:
1
Zvolte nabídku "Additional settins" pomocí tlačítka [->] a potvrďte
pomocí tlačítka [OK]. Pomocí tlačítka [->] vyberte položku "False
signal suppression" a potvrďte pomocí tlačítka [OK].
2
Potvrďte znovu pomocí tlačítka [OK].
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
37
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
3
Potvrďte znovu pomocí tlačítka [OK] a zvolte pomocí tlačítka [->]
"Create new".
4
Potvrďte znovu pomocí tlačítka [OK] a zadejte aktuální vzdálenost
od snímače k hladině média.
5
Všechny ostatní signály v této části jsou detekovány snímačem a
uloženy po potvrzení pomocí tlačítka [OK].
Poznámka:
Zkontrolujte vzdálenost od snímače k hladině produktu, protože pokud
je tato hodnota zadána nesprávně (příliš velká), bude uložena
existující hladina jako falešný signál. Špatné zadání způsobí nemožnost měření v požadovaném prostoru.
Dalšní nastavení/Linearizační křivka
Linearizace je potřebná pro všechny zásobníky, ve kterých se objem
nezvyšuje lineárně s hladinou - např. ve válcovitých zásobnících s
kónickým dnem nebo v kulových zásobnících - a tam kde je
požadováno zobrazení objemu nebo výstup. Odpovídající linearizační
křivky jsou pro tyto zásobníky předprogramovány. Procentuální objem
zásobníku je zobrazován správně pouze aktivací příslušné křivky.
Pokud nechcete aby byl objem zobrazován v procentech, ale např. v l
nebo kg, můžete požadované jednotky nastavit v nabídce "Display".
38
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Zadejte požadované parametry prostřednictvím vhodných tlačítek,
uložte nastavení a přejděte na další nabídku pomocí tlačítka [ESC] a
tlačítka [->].
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Výstraha:
Jestliže přístroj slouží jako ochrana proti přeplnění dle WHG (Water
Resources Act), povšimněte si následujících:
Pokud je zvolena linearizační křivka, měřicí signál není nadále lineárně
úměrný hladině. Uživatel musí vzít v úvahu tuto informaci, obzvláště při
nastavování spínacího bodu na spínači hladiny.
Doplňkové nastavení Reset
Pomocí funkce reset jsou vynulovány veškeré funkce s několika
výjimkami Jsou to funkce: PIN, jazyk, podsvětlení, SIL a HART režim.
Následující vynulované funkce jsou k dispozici:
Delivery status: Obnovení nastavení parametru do podoby továrního
nastavení. Vytvořené potlačení falešných odrazů, uživatelsky programovaná linearizační křivka a také paměť měřených hodnot bude
vymazána.
Basic settings: Vymazání nastavení parametru včetně speciálních
parametrů. Vytvoření potlačení falešných signálů, uživatelsky programovatelná linearizační křivka a také vymazání paměti měřených
hodnot.
Setup: Vymazání parametrů na defaultní hodnoty konkrétního
snímače. Uživatelsky generované potlačení falešného signálu, uživatelsky definovaná linearizační křivka, paměť měřených hodnot zůstane
nedotčena.
False signal suppression: Vymazání předem vytvořeného potlačení
signálu.Vytvořené potlačení signálu z výrobního závodu zůstává
aktivní.
Peak values distance: Resetování min. a max. vzdálenosti na
aktuální měřenou hodnotu.
Následující tabulka zobrazuje defaultní hodnoty přístroje. Závisí na
verzi přístroje, ne každá položka je k dispozici:
Položka
Defaultní hodnota
Nastavení
Jméno měřicí
smyčky
Sensor
Médium
Kapalina/Voda
Sypký materiál/Drcené kamenivo
Aplikace
Skladovací nádrž
Silo
36531-CS-100615
Nabídka
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
39
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Nabídka
Displej
Položka
Defaultní hodnota
Tvar nádrže
Dno nádrže, vypouklá koncová část
Víko nádrže, vypouklá koncová část
Výška nádrže/
Měřicí rozsah
Doporučený měřicí rozsah, viz.
"Technické údaje"
Min. nastavení
Doporučený měřicí rozsah, viz.
"Technické údaje"
Max. nastavení
0,000 m(d)
Tlumení
0.0 s
Režim proudového výstupu
4 … 20 mA, < 3.6 mA
Proudový výstup
Min./Max.
Min. proud 3.8 mA, max. proud
20.5 mA
Uzamčený provoz
Uvolněn
Jazyk
Dle objednávky
Zobrazená hodnota
Vzdálenost
Zobrazení jednot- m
ky
Další nastavení
Stupnice
Objem
l
Měřítko
0.00 lin %, 0 l
100.00 lin %, 100 l
Podsvětlení
Vypnuto
Jednotka vzdálenosti
m
Jednotka teploty
°C
Délka sondy
Délka vlnovodu
Linearizační křivka
linear
HART režim
Standard
Adresa 0
Doporučujeme poznamenat si nastavené hodnoty, např. do tohoto
manuálu a uložit je k pozdějšímu použití. Odtud je můžete použít při
případném servisním zásahu.
40
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
6.4 Uložení nastavených parametrů
6 Uvedení do provozu se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM
Pokud je přístroj vybaven zobrazovacím a nastavovacím modulem
PLICSCOM, mohou být do něj nahrána všechna důležitá data. Postup
je popsán v návodu k obsluze "Zobrazovací a nastavovací modul" v
menu "Kopírování dat". Tato data zůstanou zachována i když odpojíme
napájení snímače
Jsou uložena následující data nebo nastavení zobrazovacího modulu:
l
l
l
Veškeré data z nabídky "Setup" a "Display"
V nabídce "Additional settings" položky "Distance unit, temperature unit and linearization"
Hodnoty uživatelsky programovatelné linearizační křivky
36531-CS-100615
Tuto funkci je možné použít na přenos nastavených hodnot z jednoho
přístroje na druhý. Pokud je nezbytné vyměnit snímač, zobrazovací a
nastavovací modul je následně připojen k náhradnímu snímači a data
jsou zapsána do snímače prostřednictvím funkce "Copy sensor data".
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
41
7 Nastavení pomocí PACTware
7 Nastavení pomocí PACTware
7.1 Propojení s PC
Pomocí komunikačního
adaptéru přímo na snímači
2
1
3
Obr. 30: Připojení PC přímo k snímači pomocí komunikačního převodníku
1
2
3
USB kabel do PC
Komunikační převodník VEGACONNECT 4
Sensor
Informace:
Komunikační převodník VEGACONNECT 3 nebo další předešlé verze
nejsou vhodné pro připojení k snímači.
36531-CS-100615
42
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
7 Nastavení pomocí PACTware
Pomocí komunikačního
převodníku a HART
2
4
N
OPE
3
USB
TWIST
LO
CK
1
Obr. 31: Propojení s PC prostřednictvím komunikace HART přes proudovou
smyčku
1
2
3
4
5
Sensor
HART odpor 250 Ω (volitelně, závisí na zpracování)
Propojovací kabel s 2 mm piny a svorkovnicí
Vyhodnocovací systém/PLC/Napájecí jednotka
Komunikační rozhraní, např. VEGACONNECT 4
Poznámka:
Pro napájecí jendotky s integrovaným HART odporem (cca. 250 Ω),
není nutný externí odpor např. VEGATRENN 149A, VEGAMET 381,
VEGAMET 391). Také standardní Ex oddělovače jsou standardně
vybaveny dostatečným odporem. V takových případech může být
komunikační převodník připojený paralelně k proudové smyčce
4 … 20 mA (viz. předešlá ilustrace).
7.2 Nastavení parametru s PACTware
Nezbytný předpoklad
Jako alternativou zobrazovacího a nastavovacího modulu může být
možnost nastavení snímače pomocí PC. Pro tyto účely slouží
konfigurační software PACTware a vhodný (DTM) dle FDT standardu.
Aktuální verze PACTware a také DTMs jsou součástí DTM Collection.
Poznámka:
Pro zajištění funkčnosti všech přístrojů, které jsou podporovány, je
nezbytné použít aktuální DTM Collection. Poslední softwarové verze
jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.
36531-CS-100615
Další nastavovací kroky jsou popsány v návodu k obsluze "DTM
Collection/PACTware" který je přiložen na každém médiu DTM
Collection a může být stažen z internetu. Podrobný popis je k dispozici
také v online nápovědě PACTware a DTMs.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
43
7 Nastavení pomocí PACTware
Obr. 32: Příklad DTM zobrazení
Standardní/Plná verze
Veškeré DTM jsou k dispozici zdarma ve standardní verzi a plnou verzi
je nutné objednat. Ve standardní verzi jsou k dispozici veškeré
nastavovavcí funkce. Ukládání/tištění projektu a také funkce import/
export jsou také součástí standardní verze.
V plné verzi jsou rozšířené funkce tisku pro kompletní projektovou
dokumentaci a také funkce ukládání. Kromě těchto funkcí jsou k
dispozici další funkce jako např. kalkulace nádrže, analýza uložených
hodnot apod.
Standardní verze je k dispozici zdarma na internetu na stránkách
http://www.vega.com. Plná verze je k dispozici na CD u vašeho
dodavatele.
7.3 Uložení nastavených parametrů
Doporučujeme ukládat a archivovat nastavené parametry pomocí
softwaru PACTware. Budou tak k dispozici pro případný servisní
zásah.
36531-CS-100615
44
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
8 Nastavení pomocí
8 Nastavení pomocí
8.1 DD nastavovací programy
Popis programů jako Enhanced Device Description (EDD) jsou k
dispozici pro DD nastavení programů jako např. AMS™ a PDM.
Tyto soubory jsou k dispozici prostřednictvím internetu. Cesta www.
vega.com a "Downloads" kategorie "Software".
8.2 Communicator 375, 475
Popis zařízení jsou k dispozici jako DD nebo EDD pro nastavení
parametru pomocí komunikátoru 375 nebo 475.
36531-CS-100615
Tyto soubory jsou k dispozici prostřednictvím internetu. Cesta www.
vega.com a "Downloads" kategorie "Software".
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
45
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
9.1 Údržba
Při správném provozu je zařízení naprosto bezúdržbové v normálním
prostředí.
9.2 Měřené hodnoty a paměť událostí
Paměť měřených hodnot
Přístroj je vybaven integrovanou pamětí se záznamem času. Až
100,000 může být uloženo ve snímači. Každý záznam obsahuje
datum/čas a také příslušnou měřenou hodnotu.
Uložené hodnoty jsou např. hodnota snímače, hladina, proudová
hodnota, spolehlivost a teplota elektroniky. Data zůstanou zachována
dokonce i v případě přerušení napájení.
Prostřednictvím PC se softwarem PACTware/DTM nebo řídicí systém
s EDD, požadované hodnoty a záznam je specifikován. Data je možné
číst nebo vymazat.
Paměť událostí
Přístroj je vybaven integrovanou pamětí událostí se záznamem času.
Až 500 událostí je uloženo do paměti snímače a tyto hodnoty není
možné vymazat. Každý záznam obsahuje následující informace
datum/čas, čas události, popis a hodnotu.
Typ události je např. úprava parametru, stav a chybové zprávy a také
cyklus zapnutí a vypnutí přístroje. Data jsou zachována také v případě
přerušení napájení.
Tyto data je možné číst prostřednictvím PC se software PACTware/
DTM nebo řídícím systémem s EDD.
Paměť echo křivky
Tento přístroj je vybaven integrovanou pamětí echo křivky. Echo křivky
jsou uoženy s informací o datu a času a také odpovídající echo data.
Data zůstanou zachována dokonce v případě přerušení napájení.
Paměť je rozdělena do dvou částí:
Echo curve of the setup: zde můžete uložit echo křivku jako referenci
během nastavení. Tato echo křivka může být použita jako příklad pro
detekování změn instalačních podmínek nebo nánosů na anténě.
Echo curve memory: V této části paměti může být uloženo až 10
echo křivek.
46
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Prostřednictvím PC se softwarem PACTware/DTM nebo pomocí
řídícího systému s EDD jsou požadované hodnoty a záznamové
podmínky specifikovány. Echo křivka může být uložena během
nastavení prostřednictvím zobrazovacího a nastavovacího modulu.
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
9.3 Chybové zprávy dle NE 107
Přístroj je vybaven vlastním monitorování stavu a diagnostikou dle
NE 107 a VDI/VDE 2650. Následující zprávy jsou k dispozici:
Failure: Během selhání přístroje, je zobrazena chybová zpráva. Tato
chybová zpráva nemůže být deaktivována uživatelem.
Function check: Přístroj je v provozu, měřená hodnota je dočasně
neplatná (např. během simulace). Tato chybová zpráva nemůže být
deaktivována uživatelem.
Out of specification: Měřená hodnota je nestabilní, protože byla
překročena hodnota přístroje (např. teplota elektroniky). Tato zpráva o
stavu přístroje musí být deaktivována prostřednictvím softwaru
PACTware/DTM a PC.
Maintenance: Kvůli extérním vlivům je funkce přístroje limitována.
Měření je ovlivňováno, nicméně měřená hodnota je stále platná. U
přístroje je nutné v nejbližší době provést údržbu a může být
očekávána v brzké době očekávána chyba (např. z důvodu nánosů na
anténě). Tato zpráva musí být aktivována pomocí softwaru PACTware/
DTM a PC.
Chybové kódy a textové zprávy jsou zobrazovány prostřednictvím
zobrazovacího a nastavovacího modulu, softwaru PACTware/DTM a
také pomocí EDD v řídícím systému. Informace v diagnostice jsou v
sekci Device status" v zobrazovacím modulu a také v softwaru
PACTware/DTM.
36531-CS-100615
Chyba (chybové zprávy)
Následující tabulka zobrazuje kódy a textovou zprávu stavu přístroje
"Failure" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení problému.
Kód
Textová
zpráva
Příčina
Odstranění příčin
F013
žádná naměřená hodnota není k
dispozici
l Snímač nedetekoval echo
během provozu
l Anténní systém je kontaminován nebo je vadný
l Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
l Vyčistěte nebo vyměňte
procesní část nebo anténu
F017
Příliš malý
nastavený
rozsah
l Nastavení není dle specifi- l Změňte nastavení limitních
kace
hodnot (rozdíl mezi min. a
max. ≥ 10 mm)
F025
Chyba v linearizační tabulce
l Položky nejsou navyšovány kontinuálně např. nelogický pár hodnoty
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
l Zkontrolujte linearizační tabulku
l Vymažte tabulku/Vytvořte
novou
47
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
Kód
Textová
zpráva
Příčina
Odstranění příčin
F036
Nefunkční
software
l Chybná nebo přerušená
aktualizac softwaru
l Opakujte aktualizaci softwaru
l Zkontrolujte verzi elektroniky
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
F040
Chyba elektroniky
l Chybný hardware
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
F080
l Všeobecná chyba softwaru
l Oddělte provozní napětí
F105
Určení
měřené hodnoty
l Přístroj je stále ve startl Vyčkejte na dokončení
ovací fázi, měřená hodnota
startovací fáze
nemůže být zatím určena l Doba trvání závisí na verzi
přístroje a nastaveném parametru až cca. 3 min.
F125
Nepovolená
teplota elektroniky
l Teplota elektroniky není
specifikována
l Zkontrolujte okolní teplotu
l Oddělte elektroniku
l Použijte přístroj s větším
teplotním rozsahem
F260
Chyba kalibrace
l Chybná kalibrace ve výrobním závodě
l Chyba EEPROM
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
F261
Chyba konfigurace
l Opakujte nastavení
l Chyba během nastavení
l Chybné nastavení potlače- l Opakujte funkci reset
ní falešných odrazů
l Chyba při provedení funkce reset
l Nastavení není v rozsahu
F264
výšky nádrže
Instalace/Chyl Max. měřicí rozsah přístba nastavení
roje není dostatečný
l Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
l Použijte přístroj s větším
měřicím rozsahem
F265
l Snímač neprovádí měření l Zkontrolujte provozní
napětí
Přerušení
l Napájecí napětí příliš nízké
funkce měření
l Proveďte reset
l Oddělte provozní napětí
48
Následující tabulka zobrazuje kódy a textovou zprávu stavu přístroje
"Function check" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení problému.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Kontrola funkce
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
Mimo specifikaci
Příčina
Odstranění příčin
C700
Simulace
l Simulace aktivní
l Ukončete simulaci
l Počkejte na automatické
ukončení po 60 min.
Následující tabulka zobrazuje kódy a textovou zprávu stavu přístroje
"Mimo specifikaci" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení problému.
Kód
Textová
zpráva
Příčina
Odstranění příčin
S600
Nepovolená
teplota elektroniky
l Teplota elektroniky není
specifikována
l Zkontrolujte okolní teplotu
l Oddělte elektroniku
l Použijte přístroj s větším
teplotním rozsahem
Následující tabulka zobrazuje kódy a textovou zprávu stavu přístroje
"Maintenance" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení problému.
Kód
Textová
zpráva
Příčina
Odstranění příčin
M500
Chyba u funkce reset
l U funkce reset, nebudou
data uložena.
l Opakujte funkci reset
l Načtěte XML data snímače
do senzoru
M501
Chyba v neaktivní linearizační tabulce
l Hardwareová chyba EEPROM
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
M502
l Hardwareová chyba EEPROM
Chyba v diagnostice paměti
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
M503
Příliš nízká
spolehlivost
l Zkontrolujte instalaci a provozní podmínky
l Očistěte anténu
l Změňte polarizaci
l Použijte přístroj s vyšší
citlivostí
36531-CS-100615
Údržba (požadovaná
údržba)
Kód
Textová
zpráva
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
l Echo je příliš nízké pro
spolehlivost měření
49
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
Kód
Textová
zpráva
Příčina
Odstranění příčin
M504
Chyba na
rozhraní přístroje
l Chybný hardware
l Zkontrolujte připojení
l Vyměňte elektroniku
l Zašlete přístroj na opravu
9.4 Náprava chyb
Reakce v případě poruchy
Techik systému je zodovědný za spolehlivost měření a zodpovídá za
odstranění případných chyb.
Náprava chyb
Během prvního měření snímač zkontroluje výstupní signál a také
vyhodnotí chybové zprávy pomocí zobrazovacího a nastavovacího
modulu. Postup je popsán následně. Další úplnou diagnostiku nabízí
laptop se softwarem PACTware a vhodným DTM. V mnoha případech,
je možné příčinu zjistit a opravit tímto způsobem.
Kontrola 4 … 20 mA
signálu
Připojte ruční multimetr s vhodným měřicím rozsahem dle zapojení.
Následující tabulka popisuje možné chyby proudového signálu:
Chyba
Příčina
Odstranění příčin
Výstupní signál
4 … 20 mA není
stabilní.
Kolísání hladiny
Nastavte tlumení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Ztráta signálu
4 … 20 mA
Chybné elektronické připojení
Zkontrolujte připojení dle kapitoly
"Postup připojení" a pokud je nutné,
proveďte opravu dle kapitoly "Zapojení"
Ztráta napájecího Zkontrolujte možné zlomení kabelu,
napětí
pokud je nutné opravte:
Napájecí napětí
je příliš nízké nebo odpor zátěže
je příliš velký
Proudový signál je Oscilátor snívětší než 22 mA
mače je vadný
nebo menší než
3.6 mA
50
Vyměňte přístroj nebo jej zašlete na
opravu
V závislosti na chybě postupujte dle kapitoly "Uvedení do provozu".
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Reakce po nápravě chyby
Zkontrolujte, upravte pokud je to nezbytné
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
24 hodinový servis hotline
V případě problému s měřením, volejte v naléhavých případech hotline
společnosti VEGA +49 1805 858550.
Hotline je našim zákazníkům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Technická podpora hovoří pouze anglicky. Kontaktujte prosím svého
dodavatele.
9.5 Výměna elektronického modulu
Pokud je elektronika vadná, může být vyměněna uživatelem.
V prostředí s nebezpečím výbuchu musí být použit pouze jeden přístroj
a jeden oscilátor s vhodným schválením.
Pokud nemáte k dispozici elektronický modul, můžete tento modul
objednat u vašeho dodavatele. Elektronické moduly jsou přizpůsobeny
konkrétnímu snímači a jsou rozlišeny dle výstupního signálu a
napájecího napětí.
Nový elektronický modul musí být načten defaultním nastavením
snímače. Zde jsou možnosti:
l
l
Ve výrobním závodě
Na místě, uživatelem
V obou případech je nutné sériové číslo snímače. Sériové číslo je
uvedeno na typovém štítku přístroje, uvnitř pouzdra snímače a také na
dodacím listu.
Data oscilátoru je zapotřebí načíst do nového oscilátoru (viz. provozní
manuál "Oscilátor").
9.6 Aktualizace softwaru
Následující položky jsou vyžadovány pro update softwaru snímače:
l
l
l
l
l
Sensor
Napájecí napětí
Komunikační převodník VEGACONNECT 4
PC se softwarem PACTware
Aktuální soubor softwaru
36531-CS-100615
Výstraha:
Mějte na paměti, že aktualizace softwaru může vést k vypršení
platnosti schválení. Podrobnější informace naleznete na stránkách
www.vega.com.
Instalace softwaru do
PC
Na stránkách "www.vega.com/downloads" v sekci "Software". Zvolte
"plics instruments and sensors" vhodnou sérii přístroje. Stáhněte si *.
zip soubor tak, že kliknete na tento odkaz, stisknutím pravého tlačítka
myši zvolte "Uložit cíl jako". Rozbalte všechny soubory ze zip souboru,
např. na plochu.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
51
9 Diagnostika, náprava chyb a servis
Příprava kroku update
Připojte snímač k napájení a připojte snímač k PC prostřednictvím
komunikačního adaptéru. Spusťte PACTware a jděte do nabídky
Project dále na VEGA project assistant. Zvolte "USB" a "Set
instruments online". Zajistěte aby bylo v pořádku připojení k snímači,
zvolte "Start" dokud není zobrazena zpráva "Search complete".
Načtěte software do snímače
Přejděte v softwaru PACTware do sekce "Instrument data", "Additional
functions" a "Software update". PACTware nyní ověří aktuální
hardwareovou a softwareovou verzi snímače a zobrazí data. Tento
proces může trvat cca 60 s.
Stiskněte tlačítko "Update software" a zvolte předem vytvořený XML
soubor. Aktualizace softwaru bude zahájena. Další soubory jsou
instalovány automaticky. V závislosti na snímači může tato procedura
trvat cca. 15 min.
9.7 Jak postupovat v případě opravy
V případě opravy přístroje, postupujte následovně:
Formulář o velikosti (23 KB) stáhněte z webových stránek www.vega.
com v sekci: "Downloads - Forms and certificates - Repair form".
Díky tomuto vyplněnému formuláři muže být případná oprava
provedena v rychlém časovém intervalu.
l
l
l
l
Pro každý přístroj vyplňte formulář
Vyčistěte přístroj a zabalte jej do krabice tak aby nedošlo během
přepravy k jeho poškození.
Přiložte kompletně vyplněný formulář pro opravu
Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce. Vašeho zástupce
společnosti naleznete na stránkách www.vega.com.
36531-CS-100615
52
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
10 Demontáž
10 Demontáž
10.1 Postup demontáže
Upozornĕní:
Před demontáží si uvědomte nebezpečí provozních podmínek, např.
tlak v zásobníku, vysoké teploty, korozivní nebo jedovaté produkty atd.
Postupujte podle kapitoly "Montáž" a "Připojení k napájení" a proveďte
uvedené kroky v opačném pořadí.
10.2 Likvidace
Přístroj obsahuje materiály, které mohou být recyklovány specializovanými recyklačními společnostmi. Elektroniky byly záměrně navrženy
tak, aby mohly být snadno oddělitelné.
Směrnice WEEE 2002/96/EG
Směrnice WEEE 2002/96/EG se netýká tohoto přístroje.
Směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE).
Materiály: viz. kapitola "Technické údaje"
36531-CS-100615
Pokud nemáte možnost bezpečně a profesionálně zlikvidovat starý
přístroj, kontaktujte nás ohledně možnosti zaslání přístroje a zlikvidování.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
53
11 Dodatek
11 Dodatek
11.1 Technické údaje
Všeobecné údaje
316L odpovídá 1.4404 nebo 1.4435
Materiály, smáčené části
- Přírubový adaptér
PPH
Těsnění, přírubový adaptér
PPH
-
Anténa
PBT-GF 30
-
Zaměřující čočka
FKM (Viton)
-
Materiály, nesmáčené části
- Přítlačná příruba
-
Montážní držák
PPH
316L
-
Upevňovací šrouby, montážní držák
316L
-
Upevňovací šrouby, přírubový adaptér
304
-
Plastové pouzdro
plast PBT (Polyester)
-
Hliníkové pouzdro
Hliníkové pouzdro AlSi10Mg, práškovaný: Polyester
-
Nerez ocelové pouzdro
316L
-
Těsnicí kroužek mezi pouzdrem a krytem
pouzdra
NBR (nerezové pouzdro), silikon (hliníkové/plastové pouzdro, nerezové pouzdro, elektrolyticky
leštěné)
-
Průhled v krytu pouzdra (volitelně)
Polykarbonát
-
Zemnicí svorka
316L
Procesní připojení
- Příruby
DIN od DN 80, ANSI od 3", JIS od DN 100 10K
Hmotnost snímače závisí na procesním
připojení a typu pouzdra
0.7 … 3.4 kg (1.543 … 7.496 lbs)
Max. točivý moment, montážní šrouby držák na pouzdru snímače
4 Nm
Max. točivý moment pro NPT kabelové vývodky
- Plastové pouzdro
10 Nm (7.376 lbf ft)
-
Hliníkové/Nerezové pouzdro
50 Nm (36.88 lbf ft)
Vstup
Měřicí proměnné
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
54
Měřená hodnota je vzdálenost mezi procesním
připojením snímače a hladinou média. Referenční
deskou je těsnící povrch šestihranu nebo spodní
část příruby.
11 Dodatek
3
4
1
2
Obr. 33: Data vstupních proměnných
1
2
3
4
Referenční rovina
Měřicí proměnná, max. měřicí rozsah
Délka antény
Použitelný měřicí rozsah
Max. měřicí rozsah
15 m (49.21 ft)
Doporučený měřicí rozsah
do 15 m (49.21 ft)
Min. vzdálenost od konce antény
50 mm (1.969 in)1)
Výstupní proměnné
Výstupní signál
4 … 20 mA/HART
Doba měřicího cyklu
- Standardní elektroniky
0.5 s
-
Elektroniky se zvýšenou citlivostí
36531-CS-100615
Rozlišení signálu
1s
0.3 µA
Zbytkové vlnění
±0.4 µA
Poruchový signál proudového výstupu (nastavitelný)
mA-hodnota 20.5 mA, 22 mA, < 3.6 mA
Max. výstupní proud
22 mA
Startovací proud
≤ 3.6 mA; ≤ 10 mA po dobu 5 ms po zapnutí
Zatížení
viz. křivka u položky Napájení
Tlumení (63 % vstupní proměnné)
0 … 999 s, nastavitelné
HART výstupní hodnota dle HART 7.02)
- PV (Primary Value)
Vzdálenost k hladině
1)
2)
U produktů s nízkou dielektrickou konstantou do 50 cm (19.69 in).
Defaultní hodnoty mohou být individuálně upraveny
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
55
11 Dodatek
-
SV (Secondary Value)
-
TV (Third Value)
Hladina jako procentuální hodnota
Lineární procentuální hodnota
-
QV (Fourth Value)
Měřená hodnota upravena v měřítku
Rozlišení, digitální
< 1 mm (0.039 in)
Přesnost (dle DIN EN 60770-1)
Procesní referenční podmínky dle DIN EN 61298-1
- Teplota
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
-
Relativní vlhkost
45 … 75 %
-
Tlak vzduchu
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
Instalační podmínky
- min. vzdálenost od přístroje
> 200 mm (7.874 in)
-
Odrazová plocha
Rohová odrazová deska
-
Falešné odrazy
Největší falešný odraz, 20 dB menší než použitelný
odraz
Odchylka u kapalin
Viz. následující graf
10 mm (0.394 in)
2 mm (0.079 in)
0
- 2 mm (- 0.079 in)
1,0 m
(3.280 ft)
- 10 mm (- 0.394 in)
1 2
3
Obr. 34: Odchylka dle referenčních podmínek
1
2
3
Referenční rovina
Čelo antény
Doporučený měřicí rozsah
Opakovatelnost
≤ ±1 mm
Odchylka u sypkých materiálů
Hodnoty měření značně závisí na typu aplikace.
Specifikace proto není k dispozici.
Odchylka dle EMC vlivu
≤ ±30 mm
Teplotní odchylka
±0.03 %/10 K souvisí s 16 mA zdvihu max. ±0.3 %
Teplotní drift - Digitální výstup
±3 mm/10 K vztahuje se k max. měřicímu rozsahu
nebo max. 10 mm
56
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Hodnoty ovlivňující přesnost měření
11 Dodatek
Odchylka proudového výstupu díky převodu
analog/digitál
<±15 µA
Odchylka proudového výstupu díky silnému
vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému
poli v rozmezí EN 61326
<±100 µA
Doplňková ochylka díky silnému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli dle EN
61326
<±50 mm
Charakteristika a výstupní data
Frekvence
K-band (26 GHz technologie)
Vyzařovací úhel3)
10°
Kroková odezva4)
> 1 s (závisí na nastavení parametru)
Max. změna hladiny
1 m/min.
Max. vysílající HF anténní systém
- Pulsní výkon
< 10 mW
-
Pulsní délka
< 2 ns
-
Průměrný výkon
< 25 µW
-
Průměrný výkon u 1 m vzdálenosti
< 1 µW/cm²
Okolní podmínky
Teplota okolí, skladování a přepravy
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Provozní podmínky
Procesní teplota (měřena na procesním
připojení)
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Tlak v zásobníku
-1 … 2 bar (-100 … 200 kPa/-14.5 … 29.0 psig)
Vibrační odolnost
- Plastová trychtýřová anténa s přítlačnou
přírubou nebo přírubovým adaptérem
5)
-
Plastová trychtýřová anténa s montážním držákem
mechanické vibrace 2 g ve frekvenčním rozsahu
5 … 200 Hz
mechanické vibrace do 1 g ve frekvenčním rozsahu
5 … 200 Hz
Elektromechanické data - verze IP 66/IP 67 and IP 66/IP 68; 0.2 bar
36531-CS-100615
Kabelový vstup/konektor6)
- Jednokomorové pouzdro
1 x kabelová vývodka M20 x 1.5 (kabel:
ø 5 … 9 mm), 1 x záslepka M20 x 1.5
nebo:
l
3)
4)
5)
6)
Mimo specifikovaný úhel, energie radarového signálu má hladinu -3 dB
(50 %)
Časový zdvih po náhlé změně hladiny do výstupního signálu 90 % finální
hodnoty (IEC 61298-2).
Testován dle nařízení dle směrnice German Lloyd, GL directive 2.
Závisí na verzi M12 x 1, dle ISO 4400, Harting, 7/8" FF.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
57
11 Dodatek
1 x vývodka M20 x 1.5; 1 x záslepka M20 x 1.5
nebo:
l 1 x uzávěr ½ NPT, 1 x záslepka ½ NPT
l
nebo:
l
-
Dvoukomorové pouzdro
1 x konektor (závisí na verzi), 1 x záslepka
M20 x 1.5
1 x kabelový vstup M20 x 1.5 (kabel:
ø 5 … 9 mm), 1 x záslepka M20 x 1.5; 1 x
záslepka M16 x 1.5 nebo volitelně7)1 x konektor
M12 x 1 pro externí zobrazovací a nastavovací
jednotku
nebo:
l 1 x ucpávka ½ NPT, 1 x záslepka ½ NPT, 1 x
záslepka M16 x 1.5 nebo volitelně8)1 x konektor
M12 x 1 pro externí zobrazovací a nastavovací
jednotku
l
nebo:
l
Pružinová svorkovnice pro průřez vodiče
- Větší vodiče
-
Kabel s koncovkou
1 x konektor (závisí na verzi), 1 x záslepka
M20 x 1.5; 1 x záslepka M16 x 1.5 nebo
volitelně9)1 x konektor M12 x 1 pro externí
zobrazovací a nastavovací jednotku
0.2 … 2.5 mm² (AWG 24 … 14)
0.2 … 1.5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromechanické specifikace - verze IP 66/IP 68 (1 bar)
Kabelový vstup
- Jednokomorové pouzdro
-
1 x IP 68 kabelová vývodka M20 x 1.5; 1 x záslepka
M20 x 1.5
Dvoukomorové pouzdro
1 x IP 68 kabelová vývodka M20 x 1.5; 1 x záslepka
M20 x 1.5; 1 x záslepka M16 x 1.5
Propojovací kabel
- Průřez vodiče
0.5 mm² (AWG 20)
Odpor vodiče
< 0.036 Ω/m
-
Tažná síla
< 1200 N (270 lbf)
-
Standardní délka
5 m (16.4 ft)
-
Max. délka
1000 m (3280 ft)
-
Min. poloměr ohybu
25 mm (0.984 in) při 25 °C (77 °F)
-
Průměr cca.
8 mm (0.315 in)
-
Barva - standardní PE
Černý
7)
8)
9)
58
36531-CS-100615
-
Pouze u Ex d verze
Pouze u Ex d verze
Pouze u Ex d verze
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
11 Dodatek
-
Barva - standardní PUR
Modrá
-
Barva - Ex-verze
Modrá
Zobrazovací a nastavovací modul
Napájení a přenos dat
pomocí snímače
Zobrazení
LCD diplej
Nastavovací prvky
4 tlačítka
Stupeň krytí
- rozmontovaný
IP 20
-
namontovaný bez krytu
Materiály
- Pouzdro
-
IP 40
ABS
Kontrolní průhled
Polyesterová fólie
Integrovaný čas
Formát data
Den.Měsíc.Rok
Formát času
12 h/24 h
Časové pásmo
CET
Elektronické měření teploty
Rozlišení
1 °C (1.8 °F)
Přesnost
±1 °C (1.8 °F)
Napájecí napětí
Provozní napětí
- Ne-Ex přístroj
9.6 … 36 V DC
-
Ex-ia přístroj
9.6 … 30 V DC
-
Ex-d-ia přístroj
14 … 36 V DC
Provozní napětí s podsvětleným zobrazovacím a nastavovacím modulem
- Ne-Ex přístroj
16 … 36 V DC
-
Ex-ia přístroj
16 … 30 V DC
-
Ex-d-ia přístroj
20 … 36 V DC
Interpolační ochrana
K dispozici
Dovolené zbytkové vlnění - Ne-Ex, Ex-ia přístroj
≤ 0.7 Veff (16 … 400 Hz)
- pro 9.6 V< UN < 14 V
36531-CS-100615
-
pro 18 V<
UN
< 36 V
≤ 1.0 Veff (16 … 400 Hz)
Dovolené zbytkové vlnění - Ex-d-ia snímač
- pro 18 V< UN < 36 V
≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)
Zatížení
viz. graf
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
59
11 Dodatek
Ω
1200
927
750
3
500
2
1
250
4
9,6
12
14 15,1 16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
V
Obr. 35: Napěťový diagram
1
2
3
4
HART zátěž
Napěťové omezení, přístroj Ex-ia
Napěťové omezení, přístroj ne-Ex/Ex d
Provozní napětí
Elektrická ochranná opatření
Krytí, závisí na typu pouzdra
- Plastové pouzdro
IP 66/IP 67
-
Hliníkové pouzdro, nerezocelové pouzdro, nerez elektrolyticky leštěné
IP 66/IP 68 (0.2 bar)10)
-
Hliníkové a nerezocelové poudro
IP 66/IP 68 (1 bar)
Třída přepětí
III
Třída ochrany
II
Schválení
Závisí na verzi, přístroje se schválením mohou mít různé technické údaje.
Schválení naleznete na internetových stránkách www.vega.com v sekci "VEGA Tools" a "serial
number search" a také "Downloads" a "Approvals".
60
Nezbytné pro dodržení stupně krytí je použití vhodného kabelu a také
správná montáž.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
10)
11 Dodatek
11.2 Rozměry
Následující rozměrové nákresy představují pouze možných verzí.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.vega.
com v sekci "Downloads" a "Drawings".
Plastové pouzdro
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.03")
~ 84 mm (3.31")
ø 79 mm
(3.31")
112 mm (4.41")
112 mm (4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
1
2
2
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
Hliníkové pouzdro
~ 87 mm (3.43")
~ 116 mm (4.57")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm (3.39")
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
36531-CS-100615
1
2
120 mm (4.72")
116 mm (4.57")
M16x1,5
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
61
11 Dodatek
Hliníkové pouzdro s krytím IP 66/IP 68 (1 bar)
~ 105 mm (4.13")
~ 150 mm (5.91")
ø 84 mm
(3.31")
ø 84 mm (3.31")
M20x1,5
120 mm (4.72")
116 mm (4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
1
2
2
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
Nerez ocelové pouzdro
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
~ 87 mm (3.43")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
1
2
2
120 mm (4.72")
112 mm (4.41")
117 mm (4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
M20x1,5/
½ NPT
3
Jednokomorové pouzdro, elektrolyticky leštěné
Jednokomorová verze, přesný odlitek
Dvoukomorová verze, přesný odlitek
36531-CS-100615
62
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
11 Dodatek
Nerez ocelové pouzdro v krytí IP 66/IP 68, 1 bar
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
~ 105 mm (4.13")
ø 84 mm
(3.31")
ø 80 mm
(3.15")
ø 77 mm
(3.03")
120 mm (4.72")
112 mm (4.41")
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Jednokomorové pouzdro, elektrolyticky leštěné
Jednokomorová verze, přesný odlitek
Dvoukomorová verze, přesný odlitek
36531-CS-100615
1
2
2
117 mm (4.61")
M16x1,5
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
63
11 Dodatek
VEGAPULS 67 - verze s montážním držákem
2,5 mm
(0.10")
125 mm
(4.92")
75 mm
(2.95")
107 mm
(4.21")
9 mm
(0.35")
115 mm
(4.53")
12 mm
(0.47")
Obr. 41: VEGAPULS 67 - verze s montážním držákem o délce 170 nebo 300 mm
64
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
9 mm
(0.35")
85 mm
(3.35")
12 mm
(0.47")
PP
15 mm
(0.59")
8,5 mm
(0.34")
19 mm
(0.75")
PBT-GF30
98 mm
(3.86")
170 mm
(6.69")
300 mm
(11.81")
1.4301
11 Dodatek
19 mm
(0.75")
10,5 mm
(0.41")
126 mm
(4.96")
VEGAPULS 67 - verze s přítlačnou přírubou
ø 107 mm
(4.21")
ø 21 mm
(0.83")
ø 75 mm (2.95")
ø 115 mm (4.53")
ø 156 mm (6.14")
ø 200 mm (7.87")
36531-CS-100615
Obr. 42: VEGAPULS 67 - přítlačná příruba DN 80/3"/JIS80
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
65
11 Dodatek
VEGAPULS 67 - verze s přírubovým adaptérem
øD
øk
ød
DN100 PN16
220
180
18
8x45°(=360°)
DN150 PN16
285
240
8x45°(=360°)
ASME 4" 150psi
228,6
190,5
22
19,1
ASME 6" 150psi
279,4
241,3
22,4
8x45°(=360°)
JIS DN100 10K
210
175
19
8x45°(=360°)
JIS DN150 10K
280
240
23
8x45°(=360°)
øD
øk
ød
mm
ø 107 mm
(4.21")
8.66"
7.09"
0.71"
8x45°(=360°)
DN150 PN16
11.22"
9.45"
0.87"
8x45°(=360°)
ASME 4" 150psi
9.00"
7.50"
0.75"
8x45°(=360°)
ASME 6" 150psi
11.00"
9.50"
0.88"
8x45°(=360°)
JIS DN100 10K
8.27"
6.89"
0.75"
8x45°(=360°)
JIS DN150 10K
11.02"
9.45"
0.91"
8x45°(=360°)
1
15 mm
(0.59")
ø 143 mm
(5.63")
DN100 PN16
ød
ø 75 mm (2.95")
ø 98 mm (3.86")
ø 115 mm (4.53")
8 mm
(0.32")
20 mm
(0.79")
138 mm (5.43")
31 mm
(1.22")
inch
8x45°(=360°)
2
ø 126 mm (4.96")
k
D
Obr. 43: VEGAPULS 67 - přírubový adaptér DN 100/DN 150
1
2
Přírubový adaptér
Těsnění
36531-CS-100615
66
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
11 Dodatek
11.3 Průmyslová práva
VEGA product lines are global protected by industrial property rights.
Further information see http://www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor
housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche
Schutzrechte.
Nähere Informationen unter http://www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des
droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra
se référer au site http://www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el
campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la
pagina web http://www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру
правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую
информацию смотрите на сайте http://www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。
11.4 Obchodní značka
36531-CS-100615
Názvy a označení jsou registrované ochranné známky společnosti
VEGA.
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
67
REJSTŘÍK
REJSTŘÍK
Část elektroniky, dvoukomorové pouzdro 28-29
A
Aplikace
- Kapalina 34
- Sypký materiál 35
- Vlnovod 35
D
DD (Device Description) 45
Defaultní hodnota 39
E
EDD (Enhanced Device Description) 45
Elektronika a propojovací část u jednokomorového pouzdra 27
F
Funkční princip 8
Funkce tlačítek 32
H
HART odpor 43
Hlavní nabídka 33
I
Instalace v zásobníku 21
- Maintenance 49
- Out of specication 49
Napájecí napětí 25
Náprava chyb 50
Nastavení 36
- Max. nastavení 36
- Min. nastavení 36
O
Ochrana proti přeplnění dle WHG 39
Odrazové vlastnosti 34
P
Paměť echo křivky 46
Paměť měřených hodnot 46
Paměť událostí 46
Postup připojení 26
Potlačení falešných odrazů 37
Propojovací kabel 25
Propojovací technologie 26
Příslušenství
- Externí rádio jednotka 9
- Externí zobrazovací a nastavovací modul 9
- Komunikační adaptér 9
- Ochranný kryt 9
- Zobrazovací a nastavovací modul 9
R
Reset 39
K
Kabelový vstup 25
Kontrola signálu 50
S
Linearizační křivka 38
Seriové číslo 7
Servis hotline 51
Stínění 26
Systém nastavení 32
M
T
Médium
- Sypký materiál 33
Míchadlo 21
Tvar nádrže 35
Typový štítek 7
L
U
N
68
Uzemnění 26
V
Víko montážního místa 22
Vlhkost 11
Vyrovnání potenciálů 26
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
Náhradní díly
- Elektronický modul 9
NAMUR NE 107
- Failure 47
- Function check 48
REJSTŘÍK
Výška zásobníku 35
Z
36531-CS-100615
Zprávy stavu snímače 47
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
69
REJSTŘÍK
36531-CS-100615
70
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
36531-CS-100615
REJSTŘÍK
VEGAPULS 67 • 4 … 20 mA/HART 2-vodič
71
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
AMS hladinoměry s.r.o.
Přízova 8-10
602 00 Brno
Česká republika
Tel.:00420-543 254 599
Fax:00420-543 257 530
e-mail:[email protected]
http://www.amshladinomery.cz
ISO 9001
Veškeré údaje týkající se rozsahu dodávky, aplikace, praktického použití a
provozních podmínek senzorů a procesních systémů odpovídá informacím
dostupným v dobĕ tisku tohoto manuálu.
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2010
Technická data podléhají zmĕnám
36531-CS-100615
Download

Manuál - AMS hladinoměry, s.r.o.